BİLARDO FEDERASYONU HAKEM YÖNETMELİĞİ

    Bilardo Federasyonu Hakem Yönetmeliği

    Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğünden

    Resmi Gazete Tarihi: 01/06/1996

    Resmi Gazete Sayısı: 22653

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı bilardo yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik resmi ve özel yarışmalarda doğacak teknik anlaşmazlıkların çözümü, Merkez Hakem Kurulu, il ve ilçe hakem kurullarının kuruluşu, görev, yetki ve sorumluluklarını, hakemlerin derecelerini, terfi ve cezalandırılmalarına dair hükümlerini kapsar.

    Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu ve 19 uncu maddelerine dayanılarak Merkez Danışma Kurulunca hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4- Bu Yönetmelik geçen tanımlardan;

    Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

    Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

    Federasyon : Türkiye Bilardo Federasyonunu,

    İl Müdürü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

    İlçe Müdürü : Gençlik ve Spor İlçe Müdürünü,

    İl Temsilcisi : Bilardo İl Temsilcisini,

    UMB : Dünya Bilardo Birliğini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Hakem Kurulları

    Madde 5- Hakem Kurulları Merkezde Merkez Hakem Kurulu, illerde ve ilçe hakem kurulundan oluşur.

    Merkez Hakem Kurulu'nun Kuruluşu Ve Üyelerin Seçimi

    Madde 6- Merkez Hakem Kurulu 5 üyeden oluşur.

    Federasyon Yönetim Kurulu'nun göstereceği 8 hakem arasından Federasyon Başkanı tarafından seçilir.

    Merkez Hakem Kurulu'nun görev Süresi

    Madde 7- Merkez Hakem Kurulu'nun görev süreci iki yıldır. Federasyon Başkanının bu vazifeden ayrılması ile Kurulun görev süresi kendiliğinden sona erer. Yeni Kurul seçilinceye kadar eskileri göreve devam eder.

    Merkez Hakem Kurulu Üyeliği

    a) Üyenin yazılı olarak istifa etmesi,

    b) Mazeretsiz olarak üst üste 3 toplantıya gelmemesi,

    c) Federasyon Başkanının bu görevden ayrılması,

    d) Federasyon Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunu gerekçeli kararı ve Genel Müdür Onayı ile sona erer.

    Merkez Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar

    Madde 8- merkez Hakem Kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır.

    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b) En az lise mezunu olmak,

    c) Uluslar arası Bilardo Hakemi olmak,

    d) Ceza Kurulları tarafından Ceza Yönetmeliklerine göre 3 aydan fazla ceza ile cezalandırılmamış olmak,

    e) 3 aydan fazla hapis veya yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından Hükümlü bulunmamak,(Trafik Suçları hariç),

    f) Kuruldaki görevi süresince bilardo branşında faaliyet gösteren kulüplerin (Hakem Kulüpleri dahil) yönetim kurullarında; idareci, antrenör veya faal sporcu bulunmamak.

    Merkez Hakem Kurulunun Başkanı, yapılan ilk kurul toplantısında oy çokluğu ile seçilir. Kurul Başkanının, görevinden istifası durumunda yeniden seçim yapılır. As başkanın üyelikten herhangi bir sebeple ayrılması durumunda seçim yeni üyenin atanmasından sonra yapılır. Kurul üyeleri kendi aralarında görev bölümü yaparak bir sekreter ve sicil işlerini düzenleyecek iki üye seçerler. Sekreter kurulun yazı işlerini ve Başkanın vereceği diğer işleri yapar. Sicil işlerini yapan üyeler tüm bilardo hakemlerinin sicil işlerini düzenler. Boşalan üye yerine yukarıdaki şartları taşıyanlar arasından Federasyon Başkanı tarafından atanır.

    Merkez Hakem Kurulu'nun Toplantıları ve Kararların Alınışı

    Madde 9- Federasyon Başkanı ve Kurul Başkanı Merkez Hakem Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir.

    a) Merkez Hakem Kurulu ayda bir toplanır.

    b) Merkez Hakem Kurulu toplantısına, Federasyon Başkanı Başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda

    toplantıyı Kurul Başkanı yönetir.

    c) Merkez Hakem Kurulu, üyelerin çoğunluğu ile toplanır.

    d) Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu tarafından kararı kabul edilir.

    e)Kararlar, karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır.

    Merkez Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri

    Madde 10- Merkez Hakem Kurulunu görev ve yetkileri şunlardır:

    a) UMB' nin hakemlik kuralları ile ilgili her türlü değişiklik ve yorumların, konu ile ilgili yayınların en kısa zamanda hakemlere duyurulmasını sağlamak,

    b) İllerde gelecek olan kurs tekliflerini incelemek ve uygun bulunacak yerlerde kurs açmak üzere Federasyon Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak,

    c) UMB ve yabancı ülkelerin Bilardo Federasyonlarının düzenleyeceği seminerlere katılacak olan öğretici ve hakemleri ilgili kurullarla işbirliği yaparak belirlemek ve Genel Müdürlüğün onayına sunmak üzere Federasyona teklifte bulunmak.

    d) Milletlerarası seviyede hakem teknik kursları açmak, yabancı öğretici, gözlemci ve hakem çağırmak üzere Genel Müdürlükten onay almak için Federasyona bildirmek,

    e) Hakem adaylarında sınav ve adaylık dönemlerinde başarı kazananları tespit ederek, lisanslarının verilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,

    f) Hakemlerin terfilerini yapmak ve onaylatmak,

    g) Milli hakemlerde başarılı görülenleri Federasyon aracılığı ile UMB' ye Uluslar arası Hakemlik için teklif etmek, bu adaylarla ilgili belgeleri hazırlamak ve UMB' ye gönderilmek üzere Federasyona sunmak,

    h) Hakemlerin dilekçelerini incelemek ve cevaplandırmak,

    ı) Yarışmalarda görevlendirilen hakemleri, gözlemciler aracılığı ile denetlemek ve verilen raporlara göre değerlendirmek,

    j) Hakemlerin yönettikleri yarışmalarda görülen aksaklıklarla ilgili olarak telkin ve tavsiyede bulunmak,

    k) Federasyonca kabul edilen kıyafetlerle yarışma yönetmeliklerini sağlamak,

    l) Yarışmalarda görev alan hakemleri belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak,

    m) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Ceza Yönetmeliğine göre suç sayılan davranışlarda bulunan hakemler

    hakkında gerekli soruşturmayı yapmak ve gerektiğinde Ceza Kuruluna sevk edilmek üzere Federasyona öneride bulunmak,

    n)Hakemlerin dosyalarını ve bilgi fişlerini tutmak ve Hakem Bilgi Formu hazırlamak,(Ek-1).

    Merkez Hakem Kurulunun İl ve İlçe Hakem Kurullarının Üzerindeki Yetkisi

    Madde 11- Merkez Hakem Kurulunun, il ve ilçe hakem kurulları üzerindeki yetkileri aşağıda gösterilmiştir;

    a)İl ve ilçe hakem kurullarının kararlarına karşı yapılacak itirazlarını incelemek ve en geç 1 ay içerisinde sonuca bağlamak,

    b)İl ve ilçe hakem kurullarını denetlemek ve gerekli tedbirleri almak,

    c)İl ve ilçe hakem kurullarının görevlerinin sona erdirilmesi için teklifte bulunmak.

    Hakem Lisansı İptali

    Madde 12- Hakemlerin lisansları aşağıda belirtilen hallerde iptal edilir.

    a)İstifa etmek,

    b)Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek,

    c)Özürsüz olarak üç defa hakemlik görevine gelmemek,

    d)Haysiyet kırıcı hareketlerde bulunmak,

    e)Kasıtlı olarak tarafsızlığa aykırı harekette bulunduğu tespit edilmek,

    f)Hakikate uymayan rapor tazim ettiği, gizlediği ya da taraflardan maddi veya manevi bir menfaat temin ettiği anlaşılmış olmak,

    g)Teşkilat mensupları aleyhine basın ve yayın yoluyla gerçek dışı suçlamalarda bulunmak,

    h)Genel Müdürlük Ceza Kurullarınca haklarında altı ay ve daha fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almak.

    Hakem Kurulu tarafından Ceza Kurullarına sevk edilen ve cezaları kesinleşen hakemlerin ceza süresince lisansları askıya alınır. Bu süre boyunca cezalı hakemler müsabaka yönetemez ve görev yapamaz.

    Yukarıda sayılan maddelerden birinin hakemlerce yapılması halinde, Merkez Hakem Kurulunca hakemlik yapma hakkı sona erdirilir. Lisanslarının iptali için gerekli işlemler yapılarak Genel Müdürün Onayına sunulur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İl ve İlçe Hakem Kurulları

    İl ve İlçe Hakem Kurullarının Kuruluşu

    Madde 13- Lisanslı hakem sayılı en az on olan illerde ve ilçelerde hakem kurullarının kurulmasını zorunludur. Hakem kurulu olmayan yerlerde bu hizmetler il müdürlüğünce yürütülür.

    İl ve İlçe Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Nitelikler

    Madde 14- İl ve İlçe hakem kurulları üyelerinde bu Yönetmeliğin 27'nci maddesinde yer alan hakem

    olacaklarda aranacak niteliklerden başka;

    a) İl Hakem Kategorisinde en az iki yıl çalışmış olmak,

    b)Hakemliği bırakmış ise, sıhhi ve fiziki bakımdan görevini yapmada engel hali bulunmamak,

    Şartları aranır.

    İl ve İlçe Hakem Kurullarının Seçimi

    Madde 15- İl ve İlçe hakem kurulları İl Müdürlüğünün teklifi ve Merkez Hakem Kurulunun uygun görüşü, Federasyon Başkanının onayı ile kurulur.

    İl ve İlçe hakem kurullarının başkanı, il temsilcisidir. Kurul başkan hariç beş kişiden oluşur. Kurul üyeleri kendi aralarından as başkan ve sekreter seçerler.

    İl ve İlçe Hakem Kurullarının Çalışma Usulleri

    Madde 16- İl spor temsilcisi veya kurul başkanı İl ve İlçe hakem kurullarını her zaman toplantıya çağırabilir.

    a)İl spor temsilcisinin olmadığı zamanlarda toplantıyı kurul başkanı yönetir.

    b)İl ve ilçe kurul başkanları çoğunlukla toplanır.

    c)Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın bulunduğu tarafın kararı kabul edilir.

    d)Kararlar karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır.

    İl ve İlçe Hakem Kurullarının Görev Süresi

    Madde 17- İl ve ilçe hakem kurullarının görev süresi iki yıldır. İl spor temsilcisi gerekli gördükleri zaman kurul üyelerinin tamamını veya bir kısmını değiştirmeyi İl Müdürlüğüne teklif edebilirler. Bu gibi durumlarda, ilin teklifi Federasyonca incelenerek karara bağlanır.

    İl ve İlçe Hakem Kurullarının Görev ve Yetkileri

    Madde 18- İl ve ilçe hakem kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

    a) Federasyona, hakem kursu açılması için istekte bulunmak,

    b)Merkez Hakem Kurulunca verilecek ve hakemlikle ilgili diğer bütün işleri yapmak,

    c)Kayıtlı hakemlerin sicillerini tutmak, terfi edecekleri Merkez Hakem Kuruluna teklif etmek,

    d)Federasyonun izniyle hakemlik konusunda konferanslar düzenlemek,

    e)Federasyonun izniyle geliştirme kurslar açmak, hakemleri yarışmalara hazırlamak üzere nazari ve uygulamalı çalışmalar düzenlemek,

    f)İhtilaflı müsabakaların sonuçları hakkında birinci derecede karar vermek itiraz halinde kesin karara bağlanmak üzere Federasyona gönderilmesini sağlamak,

    g)Yönetmelik hükümlerin aykırı hareket eden hakemleri müsabaka yönetmekten yasaklamak ve gerektiğinde lisanslarının veya vizelerinin iptali için nedenleri ile durumu Merkez Hakem Kuruluna bildirilmesini sağlamak,

    h)Aşağıda yazılı yarışmaların hakemlerini tayin etmek.

    1- İl ve ilçelerde düzenlenen özel ve resmi bütün yarışmalar,

    2- İlde ve ilçede başka illerin kulüpleri arasında oynanan özel müsabaka ve turnuvalar,

    3- Federasyon tarafından yetki verilen yarışmalar.

    İl ve İlçe Hakem Kurulunun Üyeliğinin Son Bulması

    Madde 19- İl ve ilçe hakem kurulu üyelerinin;

    a) Üyenin istifası,

    b) Kurulun görev süresinin bitmiş olması,

    c) Özürsüz üst üste üç toplantıya katılmaması,

    d) Üye olma niteliğini kaybetmiş olması,

    hallerinden birisinin gerçekleşmesi durumunda İl Spor Müdürlüğünün teklifi Federasyonun onayı ile görevlerine son verilir.

    Hakemlerin Ceza Kurullarına Sevkinde Uygulanacak Kurallar

    Madde 20- Bu Yönetmelik çerçevesinde ve UMB kurallarına göre verilen görevlerini tam olarak yapmayan, eksik yapan, onur kırıcı suçları işleyen, başhakem kararlarına karşı gelen, Merkez Hakem Kurulu tarafından verilen gerekçe göstermeden kabul etmeyen ya da yapmayan, yarışmaların akışı bozan ve oyuncuları aşağılayan, rahatsız eden hakemler; başhakemin veya il hakem kurulunun durumu Merkez Hakem Kuruluna bildirilmesi ya da Merkez Hakem Kurulunun şikayetler üzerine sevk edilir. Bu durumların dışında Merkez Hakem Kurulu, hakemlerin yaptıkları hatalar nedeniyle kendilerine yapması ya da yapmaya devam etmesi durumunda Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile Genel Müdürlük Ceza Kuruluna sevk edebilir.

    İl ve İlçe Hakem Kurulu Toplantıları

    Madde 21- İl ve ilçe hakem kurulları, il spor temsilcisi veya kurul başkanının daveti üzerine toplanır.

    İl ve İlçe Hakem Kurulu Üyelerinin Görev Yasağı

    Madde 22- İl ve ilçe hakem kurulu üyeleri bilardo spor kulüplerinde veya bilardo branşı olan kulüplerde görev alamazlar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Hakemlerle İlgili Diğer Hususlar

    Hakemlerin Yarışma Öncesi Yapması Gereken İşler

    Madde 23- Hakemler yarışma öncesinde;

    a)Bütün hakemler bir araya gelerek salonun fiziki şartlarını, sıcaklığını, hakem masa ve sandalyelerin yerleşim düzenini ve diğer malzemelerin Uluslar arası ölçülere uygun olup olmadığını kontrol ederler.

    b)Hakem, yarışma başlamadan önce topların temizliği, bilardo masalarının ve skorbortlarının durumunu, çalışıp

    çalışmadığını kontrol eder. Gerekirse yarışma direktörünü uyarır.

    c)Hakem, yarışmaya girecek sporcuların kılık kıyafetini yarışma standartlarına uygun olup olmadığını kontrol eder.

    d)Hakem, yarışma düzenini belirlemek için yarışma yöneticisi ile kura çekimini yönetir.

    Hakemlerin Yarışma Sırasında Görevleri

    Madde 24- Hakemlerin yarışma sırasındaki görevleri şunlardır:

    a)Hakem, tüm anonsları kurallara göre ve yüksek sesle anlaşılır şekilde yapar.

    b)Oyuncunun isteğiyle veya hakem gerekli görüyorsa, yapılan faulü sesli anons eder.

    c)Sayıları ve işaretlemeleri kontrol eder. Her oyuncunun serisinden sonra sayıları anons eder. Eğer maç kağıdıyla skorbort arasında fark varsa yetki orta hakemdedir.

    d)Her seriden sonra hakem, oyuncunun adını ve sayısını söyler. Eğer sayı yoksa "sıfır" anons edilir. Maç kağıdı yazıcı hakemin sözlerini onaylar.

    e)Hakem, hiç kimsenin müdahalesine meydan vermeden maçı tek başına yönetir.

    f)Hakem, oyuncuların kurallara uygun tavır içinde ve rakiplerini rahatsız edecek dikkat çekici davranışlardan kaçınmalarını sağlar, gerektiği gibi davranmayan oyuncuyu ikaz eder ve durumu hemen yarışma Direktörüne rapor verir.

    Hakemlerin Yarışma Sonrası Görevleri

    Madde 25- Hakemler yarışma bittikten sonra;

    a)Yarışma sonuçlarını tüm belgeleri ile birlikte yarışma direktörüne teslim eder.

    b)Hakem, yarışmayı terk eden sporcu varsa adlarını ve terk nedenini müsabaka raporuna ekler.

    c)Yarışma direktörü, hazırladığı belgeyi, sonuçları ve raporu yarışma bitiminden itibaren bir hafta içerisinde Federasyona iletir.

    Hakemlerin Yarışma Yönetimi ile İlgili Esaslar

    Madde 26- Bilardo hakemleri ne kendilerinden ne de başka bilardo hakemlerinin idare ettikleri yarışmalar için hiçbir suretle yazılı ve sözlü eleştirilerde bulunamazlar.

    Hakemler yarışmalara ait verilmiş kararları tartışamazlar. Ancak, haklı gördükleri konularda Federasyonun ilgili kurullarına rapor yazabilirler.

    Hakemler, yarışma süresince özellikle davranışlarına dikkat ederek oyunculara örnek olurlar. Hakemler yetkili kurullarca kendilerine verilen görevleri yapmak zorundadır.

    Hakem Olabilme Şartları

    Madde 27- Hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

    a) T.C. vatandaşı olmak,

    b) En az lise mezunu olmak(Milli sporcularda bu şart aranmaz)

    c) 18 yaşından küçük, 55 yaşından büyük olmamak,

    d) Hakemlik yapmaya bedensel ve zihinsel bir özrü olmadığını sağlık raporu ile belgelemek,

    e) Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak,

    f)Ceza Kurulları tarafından bir defada altı ay veya daha fazla yarışmadan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

    f) Savcılıktan iyi hal kağıdı almak,

    g) Yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezası ile hükümlü bulunmamak,

    Hakem Kademe ve Dereceleri

    Madde 28- Hakemlik kademe ve dereceleri aşağıdaki şekildedir;

    a) Aday Hakemler

    Federasyonun açacağı veya açtıracağı İl ve Ülke düzeyinde hakem kurslarına katılıp yazılı sınavda 100 puan üzerinden 70 puan alan ve uygulamalı sınavda 100 puan üzerinden 80 puan alan kursiyerler başarılı olmuş sayılırlar.

    Aday hakemlik süresi iki yıldır. İki yıl içerisinde en az üç yarışmada görev yapmış olmak, görev aldığı yarışmaların Başhakemlerinden yarışma ile ilgili değerlendirmeden 100 tam puan üzerinden 80 geçerli puan almak zorundadır.

    b) İl Hakemi

    İl hakemi olabilmek için;

    1- Aday hakem ünvanı almış olmak,

    2- Aday hakemlik süresinde en az üç yarışmada görev yapmış olmak,

    3-Yazılı ve uygulamalı sınavdan 100 puan üzerinden 80 geçerli puanı almak gerekir. Yazılı ve uygulamalı

    sınavdan başarılı olan hakemler, il hakemliğine terfi eder.

    İl Hakemi; Yurt içinde yapılan tüm faaliyetlerde hakem olarak görev alırlar. İl yarışmalarında ise Başhakemlik görevi yapabilirler.

    c) Ulusal Hakem

    Ulusal Hakem olabilmek için;

    1-İl Hakemliği ünvanı almış olmak,

    2-İl Hakemlik süresince en az üç yarışmada ayrı ayrı yazıcı ve orta hakem

    3-Uygulamalı sınavda 100 tam puan üzerinden 80 geçerli not almak,

    4-Görev yaptığı yarışmalarda gözlemci hakeminden 100 puan üzerinden 80 puan almış olmak.

    Ulusal Hakemler; Türkiye şampiyonalarında görev alırlar, Başhakemlik sonra Uluslar yapabilirler. En az iki yıl Ulusal Hakem olarak görev aldıktan arası Hakemliğe aday olabilirler.

    Uygulamalı sınavda en az iki kez başarılı olmayan hakemlerin teklifleri yapılmaz.

    Ulusal Hakemler her üç yılda bir Gelişim Kurslarına tabi tutulurlar.

    d) Uluslar arası Hakem

    Uluslararası hakem olabilmek için;

    Ulusal hakem olmak ve en az üç yıl süreyle Ulusal Hakemlik yapmış olanlar arasında üstün başarı gösterenler, Merkez Hakem Kurulunca UMB' ye teklif edebilmek üzere Federasyona bildirilir, Uluslar arası Federasyonun teklifi kabulü ile Uluslar arası Hakemlik Adayı olmaya ve Hakemlik sınavına girmeye hak kazanır. Bu sınavda başarılı olanlar, Uluslar arası Federasyonun onayı ile Uluslar arası Hakemlik ünvanı alır. Uluslar arası Hakem, yurtiçi ve yurtdışında yapılacak tüm yarışmalarda görev alabilirler.

    Hakemlerin Sigortalanması

    Madde 29- Hakemlerin sigortalanması Genel Müdürlüğün tespit edeceği esaslara göre yürütülür.

    Yurtdışında Görev Yapan Hakemlerin Görevlendirilmesi ile İlgili Esaslar

    Madde 30- Yabancı Ülke Federasyonlarından Hakemlik Lisansı alanların Türkiye'de hakemlik yapmak istediklerinde hangi kategoriye girebileceklerine Federasyonca karar verilir. Yurtdışına gidecek Hakemler için düzenleyici ülkenin, isme olmayan daveti durumunda Merkez Hakem Kurulunun görüşü ve Federasyonun onayı gerekir.

    Hakemlik Lisanslarının Verilmesi ve Vizesi

    Madde 31- Hakemlik kurslarını başarı ile bitirmiş olan hakemlere, Merkez Hakem Kurulunca Hakemlik Lisansları verilmek üzere Federasyona teklifleri yapılır. Hakemlik lisansı her yıl başında Merkez Hakem Kurulu tarafından vize edilir. Liste üzerinde vizeler yapılarak Hakem Kurullarına gönderilir. İl hakem kurulları Lisansları ilgililere veriri. Merkez Hakem Kurulu gerekli gördüğü durumlarda lisansların vize yetkisini belirli sürelerde geçici olarak Federasyon Başkanının teklifi, Genel Müdürün Onayı il hakem kuruluna verebilir.

    Hakemlerin Atanması ve Görev Yerleri

    Madde 32- Yarışma lisanslı hakemlerce yönetilir. Ancak, yarışmalara yetecek lisanslı hakemin bulunmadığı

    hallerde, federasyonun görüşü alınarak yarışmalara katılamayan sporculardan yazıcı ve orta hakem tayin edilebilir.

    a)Türkiye'de her türlü bilardo yarışmalarında görev alacak başhakemlerin atanması Merkez Hakem Kurulunun teklifi ve Federasyonun onayı ile yapılır.

    b)Ulusal ve Uluslar arası düzeyde yapılan yarışmaların tüm hakemleri Merkez Hakem Kurulunun teklifi ve Federasyonun onay ile yapılır.

    c)İllerin düzenleyecekleri özel veya resmi yarışmaların başhakemlerini il hakem kurulları atar.

    d)Özel yarışmalarda atanacak olan hakemlerin yolluk ve harcırahları Federasyon tarafından denetlenir ve düzenleyici kuruluş tarafından ödenir. Bu ücret Genel Müdürlük tarafından resmi karşılaşmalar için ödenen tazminattan düşük olamaz. Resmi yarışmalar görev alacak olan hakemlerin ücretleri Genel Müdürlük tarafından ilgili mevzuat ve yasalar çerçevesinde ödenir.

    e)Yarışmalara atanan yarışma başhakemlerinin gerek gördüğü durumlarda yarışmada görev alan hakemlerden bir ya da daha fazlası görevden alınabilir. Aynı şekilde yarışma başhakeminin isteği durumunda Merkez Hakem Kurulu kararı ile yarışmada ilave olarak hakem görevlendirilmesi yapılabilir. Merkez Hakem Kurulunun toplanmasının mümkün olmadığı durumlarda Federasyon Temsilcisinin kararına göre işlem yapılır. Yarışmalar sırasında başhakem değiştirilemez.

    f)Yarışmalarda görev yapacak hakem sayısı Federasyonca düzenlenecek yarışmalarda Merkez Hakem Kurulunca belirlenir. Merkez Hakem Kurulu, uygun gördüğü durumlarda yarışmanın türü, önemi ve katılan sporcu sayısına bakarak hakem sayısında değiştirme yapabilir.

    Yurtdışındaki Hakemlerin Bulundukları Ülkede Görev Kabul Edebilmesi

    Madde 33- yurtdışındaki hakemler Federasyondan izin almak kaydı ile bulundukları ülkede görev yapabilirler.

    Raporlara Dayanılarak Hakemler Hakkında Alınacak Kararlar

    Madde 34- Raporlara dayanılarak hakemler arasında gerekli kararları almaya Merkez, İl ve İlçe Hakem Kurulları yetkilidir. Ayrıca 12'nci madde hükümleri uygulanır.

    Hakemlerin Lisanslarının Vize Edilmemesi

    Madde 35- Aşağıdaki hallerde Hakem lisansları vize edilemez.

    a) İstifa etmek,

    b) Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek,

    c) Federasyon veya il yarışmalarında görevlendirildiği halde geçerli mazeret bildirmeden bir yıl görev

    yapmamak,

    d)haysiyet ve onur kırıcı davranışlarda bulunmak,

    e)kasıtlı olarak tarafsızlığa aykırı hareket etmek,

    f)taraflardan birinden veya ikisinden maddi ve manevi çıkar sağlamak,

    g)bilardo camiası aleyhinde gazete,dergi, radyo ve benzeri araçlarla gerçeğe aykırı yayın yapmak.

    Vize Edilmeyen Lisanslara İtiraz Süresi

    Madde 36- Herhangi bir nedenle hakemlik görevine ara vermek isteyen il hakem kurullarına yazılı olarak başvurur. Mazereti sağlık nedeni ise doktor raporunu başvurularına eklerler. İl hakem kurulu ilgili hakem için görüşünü Merkez Hakem Kuruluna iletir. Merkez Hakem Kurulu mazeretleri kabul edilenlerin dışında hakemliğe bir yıldan fazla ara verenlerin lisanslarını vize etmez. Tekrar göreve dönmek isterlerse mazeretsiz ara verenlerin bıraktıkları seviyedeki ilk kursa katılmaları ve başarılı olmaları şarttır.

    Hakemlikten İstifa

    Madde 38- Hakemlikten istifa edip, istifasını geri alanlar o sezon yarışma yönetemezler.

    Gözlemcilerin Görev ve Yetkileri

    Madde 39- Gözlemcilerin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

    a)Yarışmalar sırasında, hakemlere ve yarışma organizasyonuna herhangi bir şekilde karışamaz ve müdahale edemezler,

    b)Görevli hakemlerle, yarışmalar sırasında herhangi bir nedenle tartışamazlar,

    c)Hakemden uygun zamanda yarışma sonuç cetvelini isteyip inceleyebilirler,

    d)Yarışmalar sırasında hakemin sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini değerlendirir ve rapor tutarlar,

    e)Yarışmalar sırasında oyuncuların kurallara uyup uymadığını izler ve rapor tutarlar,

    f)Yarışma organizasyonunun düzenlemesi hakkındaki izlenimlerini raporuna eklerler,

    g)Yarışma sonuçlarını, hakem hakkındaki izlenimlerini ve notunu raporlarına eklerler.

    Hakemlerin Denetimi

    Madde 40- Merkez, İl ve İlçe Hakem Kurulları, hakemleri denetlemekle görevlidir. Merkez Hakem Kurulu üyeleriyle Uluslar arası Hakemler bütün hakemlerin, Ulusal Hakemler ise İl ve Aday Hakemlerin gözlemciliklerini yapabilirler.

    Gözlemciler yazılı raporlarıyla hakemler hakkındaki değerlendirme raporlarını yarışmanın bitiminden itibaren en geç 5 gün içinde Merkez Hakem Kuruluna ve Federasyon Başkanlığına göndermek zorundadır.

    Hakem Kıyafetleri

    Madde 41- Hakem kıyafetler, Federasyonca belirlenir ve açıklanır. Bütün hakemler kıyafet talimatlarına uymak zorundadırlar. Hakemler sınıflarına göre Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen amblemleri/sembolleri takmak zorundadırlar.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Geçici Hükümler

    Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kazanılmış olan çeşitli hakemlik hakları saklıdır.

    ALTINCI BÖLÜM: Son Hükümler

    Yürürlük

    Madde 42- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 43- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar