DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ KURULUŞ ANLAŞMASININ EKİNDE YER ALAN TİCARETTE TEKNİK ENGELLER ANLAŞMASINDA ÖNGÖRÜLEN BİLDİRİM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasının Ekinde Yer Alan Ticarette Teknik Engeller Anlaşmasında Öngörülen Bildirim Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik

    Dış Ticaret Müsteşarlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 15/04/1997

    Resmi Gazete Sayısı: 22965

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Tanımlar

    Amaç

    Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı, Ticarette Teknik Engeller Anlaşmasının standartlara ilişkin hükümleri ile üç sayılı Ekinde yer alan "Standartların Hazırlanması, Kabulü ve Uygulanması Hakkında İyi Uygulama Kodu" hariç olmak üzere, yetkili kamu kurum ve

    ya kuruluşları tarafından hazırlanacak teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme prose

    dürü taslaklarının ve standartlara, teknik düzenlemelere ve uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin ikili veya çok taraflı anlaşmaların Dünya Ticaret Örgütü Sekretaryasına bil

    dirilmesi; talep edilmesi; halinde, bunlara ilişkin ek bilgilerin ve bölgesel veya uluslararası uygunluk değerlendirme sistemlerine üyelik ve katılıma ilişkin bilgilerin üye ülkelere iletil

    mesi; Dünya Ticaret Örgütü Sekretaryasından intikal eden bildirimler ve bu bildirimlere iliş

    kin üye ülkelerden intikal eden ek bilgilerin yetkili kamu kurum veya kuruluşlarına iletilme

    si ile ilgili usu] ve esasları düzenlemektir.

    Madde 2 -Bu Yönetmelik, sanayi ve tarım ürünleri dahil olmak üzere tüm ürünlere ilişkin düzenlemeleri kapsar. Ancak, kamu kuruluşları tarafından kendi üretim ve tüketim ihtiyaçları için hazırlanan satınalma şartnameleri ile Sağlık ve Bitki Sağlığına Yönelik Ön

    lemlerin Uygulanmasına Dair Anlaşmanın A Ekinde tanımlanan sağlık ve bitki sağlığı ön

    lemlerine ilişkin düzenlemeler, bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

    Bu Yönetmelik ve bu konuda çıkarılacak tebliğlerde, teknik düzenlemeler ve uygun

    luk değerlendirme prosedürlerine yapılan bütün atıflar, bunlarda yapılacak bütün değişiklik

    leri de kapsayacak şekilde yorumlanır.

    Tanımlar

    Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığım,

    b) Anlaşma: Dünya Ticaret Örgütü. Kuruluş Anlaşmasının ekinde yer alan Ticarette Teknik Engeller Anlaşmasını,

    c) Sekretarya: Dünya Ticaret Örgütü Sekretaryasını,

    d) Üye Ülkeler: Dünya Ticaret Örgütü'ne üye ülkeleri,

    e) Yetkili kamu kurum veya kuruluşları: Ürün veya ürün grubu itibarıyla mevzuat hazırlamaya ve yürütmeye yasal olarak yetkili olan veya Bakanlar Kurulu Kararıyla yetkili kılınan "kamu kurum veya kuruluşlarını, "

    i) Teknik Düzenleme: Ürün özelliklerini veya işleme ve üretim yöntemlerini, idari hükümler de dahil olmak üzere belirten ve bir ürüne, işleme veya üretim yöntemine uygulanan terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme veya etiketleme gereklerim veya yalnızca bunlardan. .birim içeren uyulması zorunlu olan belgeyi

    g) Teknik Düzenleme Taslağa: ilgili kuruluşlardan veya Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülkelerden alınan öneri veya yorumlara dayalı olarak değişikliklerin yapılabileceği, taslak aşamasında olan teknik düzenlemeyi

    h) Uygunluk Değerlendirme Prosedürü: Teknik düzenlemelerin veya standartların gereklerine uyulup uyulmadığım belirlemek üzere, numune alma, test etme, denetleme; değerlendirme, uygunluğun tasdiki ve garantisi; tescil akreditasyon ve kabul yöntemlerini veya bunların kombinasyonlarını içeren doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan prosedürünü,

    ı) Uygunluk Değerlendirme Prosedürü Taslağı;- ilgili kuruluşlardan veya Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülkelerden alınan öneri veya yorumlara dayalı olarak değişikliklerin yapılabileceği,'" taslak aşamasında olan, uygunluk değerlendirme prosedürünü,

    i) Standart: Standart yapma yetkisi tanınan bir kurum tarafından yaygın olarak bir defadan fazla kullanılmak üzere kabul edilen; ürünle ilgili kuralları yöntemleri, Özellikleri veya ilgili işlem ve üretim yöntemlerini belirten uygulandığı ürüne, işlem veya üretim yöntemlerine göre terminoloji, sembol ambalajlama,.işaretleme veya etiketleme gereklerini veya bunlardan biri veya birkaçını içeren ihtiyari dokümanı,

    j) Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Sistemi: Üyeliği ilgili bütün üyelerin yetkili kuruluşlarına açık olan uygunluk değerlendirme sistemini,

    k) Bölgesel Uygunluk Değerlendirme Sistemi : Üyeliği sadece bazı üyelerin kuruluşlarına açık olan uygunluk değerlendirme sistemini,

    I) Dünya Ticaret Örgütü Resmi Yazışma Dilleri: İngilizce, .Fransızca veya İspanyolca dillerinden birini,

    belirtir.

    İKİNCİ BOLÜM : Dünya Ticaret Örgütüne Giden Bildirimler, Dünya Ticaret Örgütünden Gelen Bildirimler

    Dünya Ticaret Örgütüne Giden Bildirimler

    Madde 4- Teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme prosedürü taslağına ilişkin bildirim;

    a) Teknik düzenleme taslağının içeriğinin ilgili uluslararası standardın içeriğine uygun olmaması veya konuyla ilgili uluslararası bir standardın mevcut bulunmaması ve teknik düzenlemenin diğer üyelerin .ticareti üzerinde önemli bir etki yaratmasının muhtemel olması halinde;

    b) Uygunluk değerlendirme prosedürü taslağının içeriğinin bir uluslararası standardizasyon kuruluşu tarafından yayımlanan ilgili rehber veya önerilere uygun olmaması veya bir uluslararası standardizasyon kuruluşu tarafından yayımlanan ilgili bir rehber veya önerinin mevcut olmaması ve uygunluk değerlendirme prosedürünün diğer üyelerin ticareti üzerinde önemli bir etki yaratmasının muhtemel olması halinde,

    Müsteşarlık aracılığıyla Sekretaryaya gönderilir.

    Madde 5- Yetkili kamu kurum veya kuruluşları tarafından hazırlanan ve 4 üncü maddede belirtilen şartlan haiz teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme prosedürü taslaklarının;

    a) Sekretaryaya bildirilmek üzere, Ek l'de belirtilen formata uygun olarak ve Ek 2'de yer alan açıklamalar doğrultusunda. Dünya Ticaret Örgütü resmi dillerinden birinde hazırlanmış bildirim formatı

    b) Talep edilmesi halinde ilgili üyelere iletilmek üzere,.Dünya Ticaret Örgütü resmi dillerinden" birinde hazırlanmış bildirime konu olan teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme prosedürü taslaklarının; uluslararası standardizasyon kuruluşu tarafından hazırlanan standartlar veya yayımlanan rehber veya önerilerden farklılık gösteren bölümleri, Türkçe tam. metinleri, Dünya Ticaret Örgütü resmi dillerinden birinde hazırlanmış özeti,

    öngörülen yürürlüğe giriş tarihinden üç ay önce Müsteşarlığa, gönderilir.

    Madde 6- Teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirme prosedürleri; insan, hayvan ve bitki sağlık ve yaşamı ve çevrenin korunması veya milli güvenlik ile ilgili acil sorunların çıkması veya böyle bir olasılığın bulunması halinde, 5 inci maddenin (b) bendinde belirtilen üç aylık süreye bakılmaksızın yürürlüğe konulabilir. Bu durumda, yürürlüğe girmiş bulunan düzenlemeye ilişkin bildirimin kapsadığı' ürünler, düzenlemenin amacı, gerekçesi ve acil durumun niteliği .Dünya Ticaret Örgütü. resmi dillerinden birinde hazırlanarak, Sekretaryaya iletilmek üzere en kısa sürede-Müsteşarlığa gönderilir. Bununla birlikte, talep edilmesi halinde ilgili üyelere iletilmek üzere, söz konusu düzenlemenin Türkçe tam metni, ve Dünya Ticaret örgütü resmi dillerinden birinde hazırlanmış özeti Müsteşarlığa gönderilir.

    Madde 7- Üye ülkelerce, bildirime konu olan teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme prosedürü taslakları hakkında daha fazla bilgi talep edildiği takdirde, yetkili kamu kurum veya kuruluşları tarafından hazırlanacak bu bilgiler de Müsteşarlık aracılığıyla mümkün olan en kısa sürede: talep eden üye ülkelere iletilir.

    Madde 8- Yetkili kamu kurum veya kuruluşlarınca, üye ülkelerden alınan yorumların ve önerilerin ne ölçüde dikkate alınabildiği, herhangi bir değişikliğe gidilmesi halinde yapılmış olan değişiklik ile tasan metin karşılaştırıldığında maddenin özüne İlişkin değişikliğin ne olduğu ve yürürlüğe giriş tarihini kapsayan ek bir bildirim Müsteşarlığa gönderilir.

    Madde 9- Standartlara, teknik düzenlemelere ve uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin ikili veya , çok taraflı anlaşmaların gerçekleştirilmesi halinde, yetkili kamu kurum veya kuruluşlarınca, anlaşmanın kapsadığı ürünler ve anlaşmanın özeti, Dünya Ticaret Örgütü resmi, dillerinden birinde hazırlanarak en kısa sürede Müsteşarlığa iletilir. Bu bildirim, üye ülkelere iletilmek üzere Dış Ticaret .Müsteşarlığı" aracılığıyla Sekretaryaya bildirilir.

    Bölgesel veya uluslararası uygunluk değerlendirme sistemlerine üyelik ve kanlıma ilişkin olarak üye ülkelerden bilgi talep edilmesi halinde, talep edilen "bilgiler, yetkili kamu kururn veya kuruluşları tarafından üye ülkelere iletilmek üzere Müsteşarlığa gönderilir.

    Dünya Ticaret Örgütünden Gelen Bildirimler

    Madde 10- Sekretarya'dan Türkiye'ye gönderilecek, diğer üyelerin teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme prosedür taslakları hakkındaki bildirimler Müsteşarlık tarafından yetkili kamu kurum veya kuruluşlarına bildirilir.

    Yetkili kamu kurum veya kuruluşlarının, üye ülkeler tarafından hazırlanan teknik düzenleme, ve uygunluk değerlendirme prosedürü taslaklarına ilişkin bildirimler hakkında ek bilgi talep etmeleri halinde, bu talepler Müsteşarlık aracılığı ile ilgili üyelere iletilir. İlgili üyelerden Müsteşarlığa intikal eden ek bilgiler, Müsteşarlıkça talepte bulunan kurum veya kuruluşa iletilir. Üye ülkelerden talep edilen ek bilgilerin ücrete tabi olması halinde, bu ücret talepte bulunan yetkili kamu kurum veya kuruluşu tarafından karşılanır.

    Yetkili kamu kurum veya kuruluşlarının, söz konusu düzenlemelere ilişkin muhtemel yorum ve önerileri, bildirimde yer alan son yorum tarihi gözönüne alınarak Müsteşarlıkça belirlenen süre içerisinde Müsteşarlığa gönderilir.

    1l - Standartlara, teknik düzenlemelere ve uygunluk değerlendirme prosedürleri ile ilgili ikili veya çok taraflı anlaşmalara ilişkin olarak Sekretaryadan intikal eden bildirimler Müsteşarlık aracılığıyla ilgili kamu kurum veya kuruluşlarına gönderilir.

    Yetkili kamu kurum veya kuruluşları tarafından, üye ülkelerin bölgesel veya uluslararası uygunluk değerlendirme sistemlerine üyelik ve katılıma ilişkin olarak bilgi talep edilmesi halinde, talep edilen bilgiler Müsteşarlık aracılığıyla ilgili üyelerden temin edilerek talepte bulunan kamu kurum veya kuruluşlarına gönderilir.

    Yürürlük

    Madde 12- Bu Yönetmelik, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme

    Madde 13- Bu Yönetmeliği Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar