DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Dış Ticaret Müsteşarlığı Programcı Ve Çözümleyici Kadrolarına Yapılacak Atamalara İlişkin

    Dış Ticaret Müsteşarlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 15/11/1998

    Resmi Gazete Sayısı: 23524

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmelik, Dış Ticaret Müsteşarlığınca yapılacak Programcı Giriş ve Çözümleyici Yarışma Sınavları ile Programcı ve Çözümleyici kadrolarına yapılacak atamalara ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

    Hukuki Dayanak

    Madde 2 - (Değişik: RG-10/07/2001-24458)

    Bu Yönetmelik, 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin (a) bendinin, 22/12/1997 tarihli ve 4315 sayılı Kanun ile ek cümlesine ve 17/1/2001 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

    Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını

    Müsteşar: Dış Ticaret Müsteşarını

    Bilgi İşlem Merkezi: Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Bilgi İşlemMerkezini

    Sınav Kurulu: Programcı Giriş ve Çözümleyicilik Yarışma Sınavları kurulunu

    Eleme Sınavı : (Ek: RG-10/07/2001-24458) 17/1/2001 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan sınavı,

    Giriş Sınavı : (Ek: RG-10/07/2001-24458) Eleme sınavından sonra yapılacak ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülecek yazılı ve/veya sözlü sınav aşamasını,"

    ifade eder.

    Sınav Kurulu

    Madde 4 - (Değişik: RG-10/07/2001-24458)

    Sınav Kurulu; Müsteşarın veya görevlendireceği bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında Personel Dairesi Başkanı ile Müsteşar tarafından seçilecek üç üyeden oluşur.Asilüyeler kadar yedek üye Müsteşar tarafından belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde üniversitelerden konu hakkında uzmanlaşmış öğretim üyeleri de Sınav Kuruluna seçilebilir.

    Sınav Kurulunun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür."

    İKİNCİ BÖLÜM : Programcı Giriş Sınavı Şartları ve Atanma

    Programcı Giriş Sınavı Şartları

    Madde 5- Müsteşarlıktaki Programcı kadrolarına atanabilmek için, Müsteşarlıkça uygun görülecek tarihlerde ve yılda bir defadan fazla olmamak üzere açılacak giriş sınavını kazanmak şarttır.

    Giriş sınavına katılabilmek için;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak,

    b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 35 yaşını doldurmamış olmak,

    c) Yurt içinde veya yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 yıl eğitim veren fakülte veya yüksekokullarının matematik, istatistik ve fizik bölümleri ile bilgisayar, elektrik, elektronik mühendisliği ya da fakülte veya yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak,

    d) (Ek: RG-10/07/2001-24458) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan eleme sınavından Müsteşarlıkça belirlenen asgari puanı almış olmak,

    gereklidir.

    Programcı Giriş Sınavı Duyurusu

    Madde 6- Sınava katılacaklarda aranacak şartlar, sınav konuları, başvuruda istenecek belgeler, başvuru yeri, sınav tarihi ve yeri gibi hususlar sınav tarihinden en az 45 gün önce Resmi Gazete veya Türkiye genelinde yayınlanan en az bir günlük gazetede duyurulur.

    Adayların başvuru ve kayıt süreleri, sınavın başlama tarihinden en az 20 gün önce tamamlanacak şekilde tespit edilir ve bu hususlar duyuru içinde yer alır.

    Programcı Giriş Sınavı Başvuru Şekli, Gerekli Bilgi ve Belgeler

    Madde 7- Giriş sınavına katılmak isteyenler, Müsteşarlık Personel Dairesi Başkanlığı'ndan temin edecekleri iş talep formu ve aday formu ile birlikte;

    a) 4,5x6 ebadında iki adet fotoğraf,

    b) Yüksek öğretim kurumu diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noterden tasdikli sureti,

    ile Müsteşarlığa başvururlar.

    Yukarıda belirtilen belgelerin en geç giriş sınavı duyurusunda belirtilen son başvuru tarihi ve saatinde Müsteşarlığa teslim edilmesi şarttır.

    Aday formunda adayın; adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olduğu yüksek öğretim kurumu ve diğer bilgiler bulunur.

    Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir:

    a) Nüfus cüzdanının aslı veya tasdikli sureti,

    b) Tam teşekküllü Devlet hastanelerinin birinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu,

    c) Erkek adaylar için, askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti,

    d) 4,5x6 ebadında dört adet fotoğraf, Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınacak sabıka kayıt belgesi,

    f) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi,

    g) (Ek: RG-10/07/2001-24458) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan eleme sınavından Müsteşarlıkça belirlenen asgari puanı aldığına dair belge.

    Bu belgeleri ibraz etmeyenler sözlü sınava alınmazlar.

    Giriş Sınavı

    Madde 8 - (Değişik: RG-10/07/2001-24458)

    Giriş sınavı,Sınav Kurulu tarafından yazılı ve/veya sözlü olarak yapılabilir.

    Yazılı Sınav

    Madde 9- (Değişik fıkra: RG-10/07/2001-24458) Giriş sınavında İngilizce, mesleki bilgi, genel kültür ve yetenek ölçme konularından yazılı sınav yapılabilir.

    Mesleki bilgi; temel bilgisayar yazılımı ve donanımı ile uygulama geliştirme araçları, veri tabanı yönetim sistemleri ve ağ teknolojileri konuları ile gerektiğinde Müsteşarlıkça belirlenecek konulardan oluşur. Ayrıca, teknolojideki gelişmelere bağlı olarak yeni sınav konuları eklenebilir. Genel kültür ve yetenek ölçme; Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi, temel yurttaşlık bilgisi, Türkiye coğrafyası, Türk kültür ve medeniyetleri, Türkçe ve matematik konularından oluşur.

    Yazılı sınav klasik usulde veya test şeklinde yapılabilir.

    Yazılı sınav, Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine de yaptırılabilir veya yazılı sınav sorularının hazırlanmasında üniversitelerin ilgili bölümlerinde görevli bulunan öğretim üyelerinden destek hizmeti alınabilir.

    Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi

    Madde 10- Yazılı sınavda değerlendirme; bölümler itibariyle mesleki bilgi 60, ingilizce 20, genel kültür ve yetenek ölçme 20 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılır. Bu sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

    Herbiri 100 tam puan üzerinden olmak kaydıyla; mesleki bilgiden ve genel kültür ve yetenek ölçmeden en az 70 puan, ingilizceden en az 60 puan alamayan adaylar genel değerlendirmeye dahil edilmezler.

    Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi

    Madde 11- Müsteşarlık, yazılı sınav sonuçlarının 15 gün içinde sınava katılanlara bildirilmesini sağlar.

    Sözlü Sınav

    Madde 12- İkinci aşamada, yazılı sınavda başarılı olanların, sözlü sınavları yapılır. Sözlü sınav tarihinden en az 15 gün önce adaylara sözlü sınav çağrısı yapılır.

    Sözlü sınavda; adayların hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları ile yazılı sınavda tabi oldukları konulardaki bilgileri ölçülür. Giriş sınavı kurulu üyelerinin her birinin her aday için verecekleri notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucunu gösterir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak şarttır.

    Sınav Notu, Derecelendirme ve Sınav Sonrası İşlemler

    Madde 13- (Değişik fıkra: RG-10/07/2001-24458) Sınav Kurulu; adayların yazılı ve/veya sözlü puanlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle giriş sınavı nihai başarı derecelerini tespit ederek sıralamaya tabi tutar ve Programcı adayların isim listesini, sözlü sınavın bittiği günü takip eden iki gün içinde Müsteşarlık Makamına teslim eder.

    Sınavda başarılı olanlar; almış oldukları puanlar esas alınarak ilan edilir ve sınav kesin sonuçları, sınava katılan tüm adaylara 15 gün içinde yazılı olarak bildirilir. Müsteşarlık, gerekli gördüğü durumlarda yedek liste belirleyebilir.

    Giriş sınavında iki defa başarılı olamayanlar tekrar sınava giremezler.

    Programcı Olarak Atanma

    Madde 14- Giriş sınavını kazananların, Programcı kadrolarına atanmaları için, atama işleminin yapılmasına ilişkin olarak belirtilen süre içinde Personel Dairesi Başkanlığı'na başvurmaları gereklidir.

    Atama işlemlerinin yapılması için Müsteşarlıkça tespit edilerek kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanların atama işlemleri yapılmaz.

    Giriş sınavını kazananların programcı boş kadrolarına aday programcı olarak atanmaları başarı sırasına göre yapılır.

    Adaylık Dönemi

    Madde 15- Adaylık süresi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen adaylık süreleri kadardır. Aday programcılar, adaylık süresinin ilk 3 ayında, hizmet içi eğitim çerçevesinde temel ve hazırlayıcı eğitime tabi tutulurlar. Bu eğitimi müteakip, bilgi işlem hizmeti veren daire başkanlıklarında 3 ay süre ile görev yaparlar. Adaylık süresi sonunda adaylığı kaldırılarak asaleti tasdik edilmeyen aday programcının kurumla ilişiği kesilir.

    Adaylık süresi sonunda, programcıların çalışmaları, bilgisi ve genel davranışları, çalıştığı her daire için ayrı ayrı değerlendirilerek hazırlanacak rapor ve sicil, birim amiri tarafından Müsteşarlık Makamına sunulmak üzere Personel Dairesi Başkanlığı'na gönderilir.

    Bu rapor esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, başarılı görülen ve olumlu sicil alan programcıların asaleti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen süreler çerçevesinde, Müsteşarlık Makamı'nın onayı ile tasdik edilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çözümleyici Yarışma Sınavı, Çözümleyici Kadrolarına Atanma

    Çözümleyici Yarışma Sınavı

    Madde 16- Müsteşarlık, ihtiyaç duyulması halinde boş çözümleyici kadrolarına atama yapmak üzere Müsteşarlıkta görevli programcıların katılabileceği bir Çözümleyici Yarışma Sınavı yapabilir. Programcı kadrosuna atanmış olan personelden, Müsteşarlıkta programcı kadrosunda adaylık dönemi dahil, ücretsiz izin, yurtdışında lisansüstü eğitim ve askerlik hizmetinde geçen süreler hariç, üç yıllık fiili hizmet süresini tamamladıktan sonra olumlu sicil alanlar bu sınava katılabilirler.

    Çözümleyici Yarışma Sınavı Duyurusu

    Madde 17- Çözümleyici Yarışma Sınavı, yılda en fazla bir defa ve Müsteşar tarafından uygun görülecek bir tarihte açılır. Sınav tarihi en az üç ay önce ilgililere duyurulur.

    Yarışma Sınavı Kurulu

    Madde 18- Çözümleyici Yarışma Sınavı Kurulu, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen kişilerden oluşur.

    Kurulun sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

    Çözümleyici Yarışma Sınavı Şekli ve Değerlendirme

    Madde 19- Müsteşarlıkta kullanılan bilgisayarların; işletim sistemleri, veri tabanı yönetim sistemleri, uygulama ve geliştirme araçları ile programlama dilleri gibi konularda yazılı veya sözlü olarak Çözümleyici Yarışma Sınavı yapılır. Ayrıca, teknolojideki gelişmelere bağlı olarak yeni sınav konuları belirlenebilir.

    Yazılı veya sözlü sınav Yarışma Sınavı Kurulu tarafından yapılır. Yazılı sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Bu sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

    Sınavda başarılı olanlar; almış oldukları puanlar esas alınarak ilan edilir ve sınav kesin sonuçları, sınava katılan tüm adaylara 15 gün içinde yazılı olarak bildirilir.

    Çözümleyiciliğe Atanma

    Madde 20- Yarışma Sınavını kazananların, çözümleyici boş kadrolarına atamaları, ihtiyaç çerçevesinde başarı sırasına göre yapılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Programcı ve Çözümleyici Kadrolarına Yeniden Atanma

    Madde 21- Bu Yönetmelik hükümlerine göre Programcı kadrosuna atanıp asaleti tasdik edilenler ile çözümleyici kadrosuna atandıktan sonra Müsteşarlıktaki görevinden çeşitli nedenlerle ayrılmış olanlardan, yeniden atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak şartıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde yeniden atanabilirler.

    Bu Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Hususlar

    Madde 22- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu" ile "4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" ve 6/12/1985 tarihli ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Geçici Hükümler

    Geçici Madde 1- (Değişik: RG-15/06/2000-24080)

    Bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihte, Müsteşarlık merkez teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre kadrolu olarak istihdam edilen ve yurt içinde veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 yıl eğitim veren fakülte veya yüksek okullarından mezun olan personelden Müsteşarlığın bilgisayar işlerini yürütenler, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin a) bendinde belirtilen şartları haiz olmaları kaydıyla, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra bir defaya mahsus olmak üzere Müsteşarlıkça (bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yeralan sınav kurulunca) belirlenecek esaslara göre yazılı ve sözlü olarak yapılacak sınavda başarılı olanlar durumlarına uygun programcı ve çözümleyici kadrolarına atanmaya hak kazanırlar.

    Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, Müsteşarlıkta Programcı kadrosunda görev yapanlar, bu Yönetmeliğin sınav ve atamaya dair görev yaptıkları kadro unvanına ilişkin hükümlerini yerine getirmiş sayılırlar.

    Yürürlük

    Madde 23- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 24- Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar