YÜKSEKÖĞRETIM KURULU REKTÖRLER KOMITESI KURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Yükseköğretim Kurulu Rektörler Komitesi Kurulmasi Hakkında Yönetmelik

    Kuruluş

    Yüksek Öğretim Kurulundan:

    Resmi Gazete Tarihi: 10/08/1982

    Resmi Gazete Sayısı: 17778

    Madde 1. Yükseköğretim Kurulu Rektörler Komitesi adı ile bir Komite kurulmuştur.

    Amaç

    Madde 2. Komitenin amacı; Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri arasında işbirliğini sağlamak, uygulamalarda uyumu gerçekleştirmek, Yükseköğretim Kurulunun yetkili olduğu konularda bu kurula önerilerde bulunmaktır.

    Organlar

    Madde 3. Komitenin Organları;

    a) Başkan ve Başkanlık Divanı,

    b) Genel Kurul,

    c) Genel Kurulca oluşturulan çalışma birimleridir.

    a) Başkan: Yükseköğretim Kurulu Başkanı Komitenin Başkanıdır. Başkan, üyelerden 3 başkan yardımcısını üçer yıl süre ile seçer. Üniversitelerarası Kurul Başkanı olan üye tabi başkan yardımcısıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde başkan yardımcılarından biri O'na vekalet eder.

    b) Komite Genel Kurulu: Komite Genel Kurulu Yükseköğretim Kurulu Başkanının başkanlığında üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü rektörlerinden, bulunmadıkları hallerde vekillerinden oluşur. Başkanlık divanı, emekliler dahil, önceki rektörlerden kurula iki yıl süre ile ek üyeler seçer. Ek üye sayısı üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü sayılarının toplamının yarısını geçemez.

    c) Çalışma Birimleri: Komite Genel Kurulu ihtiyaca göre Çalışma Birimlerini ve alt Komiteleri kurabilir ve bunların çalışmaları ile ilgili esasları tespit eder.

    Madde 4. 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesinin 12. bendine göre Yükseköğretim Kurulunca düzenlenmiş olan bu Yönetmelik, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Madde 5. Bu Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından yürütülür.

    Mevzuat Kanunlar