DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI ELEMANLARININ EĞİTİM AMACIYLA YURTDIŞINA GÖNDERİLMESİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Elemanlarının Eğitim Amacıyla Yurtdışına Gönderilmesinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

    Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 01/06/1995

    Resmi Gazete Sayısı: 22300

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    MADDE 1 - (Değişik: RG-15/07/2006-26229)

    Bu Yönetmeliğin amacı; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı elemanlarının yüksek lisans (master), ihtisas ve staj yapmaları ile bilgileri artırılmak ve kurs görmek üzere Teşkilat bütçesinden veya dış kaynaklı burs veya teknik işbirliği programları çerçevesinde ya da ücretsiz izin verilmek suretiyle yurtdışı eğitime gönderilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2- (Değişik: RG-31/10/1995-22449) Bu Yönetmelik hükümleri, yurtdışı eğitime gönderilecek Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı elemanları hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik, 19/6/1994 tarih ve 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimler;

    a) "Teşkilat" : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığını,

    b) "Müsteşar" : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarını,

    c) "Genel Sekreterlik" : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Genel Sekreterliğini,

    d) "Teşkilat Birimleri" : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Ana Hizmet Birimi Genel Müdürlükleri

    ile Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığını,

    e) "Ana Hizmet Birimleri" : Yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 540 sayılı Kanun Hükmünde

    Kararname'de belirtilen Ana Hizmet Birimlerini,

    f) "Kurul" : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Eğitim Kurulunu,

    g) "Yurtdışı Eğitim" : Yüksek lisans (master), ihtisas, staj yapmayı ve kurs görmeyi,

    h) (Değişik: RG-31/10/1995-22449) "Yüksek lisans (master)" : Bir lisans öğretimine dayalı, Eğitim

    Kurulunun belirleyeceği ve Devlet Planlama Teşkilatının görev ve fonksiyonları ile ilgili konularda eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan yüksek öğretimi,

    i) "Dönem" : Yurtdışı eğitime gidenlerin devam ettikleri eğitim kurumu tarafından belirlenmiş olan

    sömestr süresini,

    j) "Dış burs veya teknik işbirliği programları" : Yabancı ülkeler veya kuruluşlarca verilen burslar veya teknik işbirliği anlaşmalarıyla, finansman kaynakları sağlanan programları,

    k) "Kısa dönem" : En çok 7 aya kadar, "orta dönem" 7 aydan 14 aya kadar, "uzun dönem" 14 aydan 24 aya kadar yurtdışı eğitimini,

    ifade eder.

    Yurtdışı Eğitimin Amacı

    Madde 5- Teşkilat elemanlarının yurtdışı eğitime gönderilmesindeki amaç; elemanların, Teşkilatın

    görev ve fonksiyonları ile ilgili alanlarda ve ihtiyaç duyduğu konularda mesleki bilgilerini geliştirmektir.

    Yurtdışı Eğitimin Esasları

    Madde 6- Yurtdışı eğitimi aşağıdaki esaslara göre düzenlenir.

    a) Yurtdışı eğitimi, Teşkilatın görev ve fonksiyonlarının gerektirdiği önceliklere ve ihtiyaçlara uygun

    olarak belirlenecek eğitim politika ve prensipler çerçevesinde düzenlenir.

    b) (Değişik: RG-31/10/1995-22449) Yurtdışı eğitimde aynı üniversiteye aynı yıl en fazla iki eleman gönderilir. Ancak, üniversitelerin nitelikleri dikkate alınarak gönderilecek eleman sayısı Kurul'ca artırılabilir.

    c) Yurtdışı eğitim kurumları ve üniversitelerde eğitim programına kabul edilecek seviyede lisan

    bilmeyenler yurtdışı eğitimine gönderilemezler.

    d) Bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde Kurul tarafından seçilen ve ilan edilen üniversitelerin

    dışındaki eğitim kuruluşlarına eleman gönderilmez (dış burs veya teknik işbirliği programlarında eğitim

    kurumunun belirlenmiş olması hariç).

    e) (Değişik: RG-15/07/2006-26229) Yurtdışında devlet imkanları, dış burs veya teknik işbirliği

    programları çerçevesinde ya da Teşkilattan ücretsiz izin alarak yüksek lisans ve/veya doktora

    programına katılmış olanlar, değişik konuda dahi olsa uzun dönemli yurtdışı eğitim programlarına

    katılamazlar.

    f) Yurtdışında bulunan elemanların eğitim çalışmaları ve başarı düzeyleri yakından izlenerek

    değerlendirilir.

    g) Yabancı dil eğitimi için yurtdışına eleman gönderilemez.

    h) (Değişik:RG-23/01/2007-26412) Teşkilata girdikten sonra yurtiçinde bir lisansüstü programa kayıt

    yaptıranlar yurtdışında lisansüstü eğitim programına gönderilmez.

    İKİNCİ BÖLÜM: Yurtdışı Eğitim Hizmetlerinin Yürütülmesi

    Kurul

    MADDE 7 - (Değişik: RG-15/07/2006-26229)

    Kurul, Teşkilatın yurtdışı eğitim politikalarının tespiti ve uygulanması ile ilgili konularda kararlar almak ve tavsiyelerde bulunmak üzere Müsteşar tarafından görevlendirilecek Müsteşar Yardımcısı veya Genel Sekreterin başkanlığında, Teşkilat Genel Müdürleri ile Genel Sekreterden oluşur. Genel Müdür toplantıya katılamaması durumunda uygun göreceği bir Daire Başkanını görevlendirir. Kurul Başkanı, gerektiğinde ilgili birim amirini, uzmanları veya müşavirleri kurul toplantısına çağırabilir.

    Kurul; Başkan dahil en az altı kişi ile toplanır. Başkanın katılamadığı durumlarda, Başkanın üyeler arasından vekalet etmesini uygun gördüğü kişi Kurula başkanlık eder.

    Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Kurul kararları Müsteşarın onayı ile kesinleşir.

    Kurulun Görevleri

    Madde 8- (Değişik ilk cümle: RG-15/07/2006-26229) Kurul her yılın Ocak, Mart ve Eylül aylarında olağan olarak toplanır.

    a) (Değişik: RG-15/07/2006-26229) Kurul, Ocak ayı toplantısında bir önceki yılın uygulama sonuçlarını değerlendirir.

    b) (Değişik: RG-15/07/2006-26229) Kurul, Mart ayı toplantısında; gelecek yılın bütçe kontenjanının konu, ülke ve sayısını belirler. İhtiyaç duyulması halinde uygulama yılına ilişkin bir önceki yıla ait politikalarda değişiklik yapar.

    c) (Değişik: RG-15/07/2006-26229) Kurul, Eylül ayı toplantısında; yurtdışında eğitimde bulunan elemanların durumlarını, bir önceki yılda tespit edilmiş eğitim politikaları çerçevesinde değerlendirir. Bu değerlendirme sırasında; durumları Yönetmeliğin 28 inci maddesi kapsamına girdiği belirlenenlerden geri çağrılmasına karar verilenleri gereği için Genel Sekreterliğe bildirir.

    d) Teşkilata tahsis edilen kontenjanın Teşkilata intikalinden itibaren 15 gün içinde toplanarak seçme

    ya da mülakat yoluyla yurtdışı eğitime gönderilecek elemanları ve yurtdışı eğitim sürelerini belirler.

    e) Mühim bir hastalık, kaza veya mücbir sebeplerle öğrenimine ara vermek zorunda kalıp bu durumu

    belgelendiren elemanların öğrenim süresinin uzatılmasına ya da geri çağırılmasına karar verir.

    f) Dış burs ve teknik işbirliği programları çerçevesinde adaylar arasından yurtdışı eğitime gönderilecek

    elemanları belirler.

    g)Kurul ayrıca, bu Yönetmelik kapsamında yeralan hususlardaki konuları da gündemine alıp, görüşür

    h)ve karara bağlar.

    Bu Yöne

    tmelikte öngörülen görevlerin yerine getirilmesi için gerektiğinde Kurul, Kurul Başkanının çağrısı

    üzerine olağanüstü toplanabilir.

    (Mülga son fıkra: RG-15/07/2006-26229)

    Genel Sekreterliğin Görevleri

    Madde 9- Genel Sekreterliğin yurtdışı eğitimi ile ilgili görevleri:

    a) Bu Yönetmelikte öngörülen yurtdışı eğitim faaliyetlerini yürütmek ve çalışmaları koordine etmek,

    b) Teşkilat birimleri ile işbirliği yaparak takip eden yılda yürütülecek yurtdışı eğitim programlarını

    hazırlamak, Kurula sunmak,

    c) Kontenjan belirleme safhasında; Kurul tarafından belirlenen politikalara göre, adaylar tarafından

    talep edilen yurtdışı eğitim programlarını süre, konu, üniversite, sömestr ve kredi detayında

    hazırlayarak Kurula sunmak,

    d) Yurtdışında bulunan elemanlar ve öğrenim gördükleri eğitim kurumlarından eğitimin başlaması,

    devamı ve bitimi safhalarında periyodik bilgiler almak, değerlendirmek ve konuya ilişkin rapor

    hazırlamak, Kurula sunmak,

    e) Yurtdışı eğitim kurumları ile temasa geçerek yurtdışına gönderilecek adayların, yurtdışı eğitim

    kurumlarıyla ilişkileri konusunda çalışmalar yapmak, bu hususta Dışişleri Bakanlığı ve Eğitim

    Müşavirlikleri ile işbirliğinde bulunmak,

    f) Kurulun sekreterya hizmetlerini yerine getirmek,

    g) Yurtdışı eğitimi ile ilgili olarak Müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmaktır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yurtdışı Eğitim İhtiyaçları ve Kontenjanlarının Tesbiti ve Yurtdışına Gönderilecek Elemanların Seçimi

    Yurtdışı Eğitim İhtiyaçlarının Tespiti

    MADDE 10 - (Değişik: RG-15/07/2006-26229)

    Genel Sekreterlik tarafından, gelecek yıl için yurtdışı eğitime gönderilecek elemanlarla ilgili olarak her yıl 10 Ocak tarihinde duyuru yapılır.

    Duyuruda, gelecek yıl için eğitim yapmak üzere yurtdışına gönderilmesine ihtiyaç duyulan ve 13 üncü maddedeki şartları taşıyan elemanların; eğitim yapmayı düşündükleri üniversite isimleri, eğitim konuları, ülkeleri, süreleri, seviyelerinin ve eğitim planları ile bu planların Teşkilatta yapılan görevle bağdaştırılmasını içeren raporlarının, bağlı bulundukları birimler tarafından 10 Mart tarihine kadar Genel Sekreterliğe bildirilmesi istenir.

    Kontenjanların Tesbiti

    MADDE 11 - (Değişik: RG-15/07/2006-26229)

    Genel Sekreterlik Teşkilat Birimlerinin yurtdışı eğitim taleplerini konularına, süre ve seviyelerine göre sınıflandırarak 15 Mart tarihinde Kurula intikal ettirir.

    Kontenjanların Kesinleşmesi

    Madde 12- Kurul, yurtdışı eğitim taleplerinin intikalinden itibaren en geç beş gün içinde toplanarak

    takip eden yılın kontenjanının konu, sayı ve süresini belirler ve bir hafta içerisinde Genel Sekreterliğe bildirir.

    (Değişik ikinci fıkra: RG-15/07/2006-26229) Genel Sekreterlik, kontenjan teklifini en geç Mart ayı

    sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına gönderir.

    Adaylarda Aranan Şartlar

    Madde 13- Yurtdışına eğitime gönderilmesi talep edilen adaylarda;

    a) 540 sayılı KHK'nin 32. nci maddesinin (b) bendinde belirtilen öğretim kurumlarından mezun olması,

    b) (Değişik:RG-23/01/2007-26412) Orta ve uzun dönemli eğitim için Teşkilatta planlama uzmanlığı

    veya planlama uzman yardımcılığı kadrolarında istihdam edilmesi ve adaylık süresi hariç Teşkilatta fiili olarak iki yıl süreyle görev yapması,"

    c) (Değişik: RG-15/07/2006-26229) Uzun dönem eğitime gideceklerin daha önce yurtdışında devlet imkanları, dış burs, teknik işbirliği programları çerçevesinde veya Teşkilattan ücretsiz izin alarak yüksek lisans veya doktora yapmamış olması; dış kaynaklı burs ya da teknik işbirliği programları çerçevesinde kısa dönemli yurtdışı eğitime aday olacakların ise programın başlayacağı tarihte Teşkilatta en az bir yıl fiilen çalışmış olması,

    d) (Değişik: RG-15/07/2006-26229) Teşkilat tarafından geçici görevle yurtdışına gönderilmiş olmak hariç, daha önce Devlet imkanları ile dış kaynaklı burs veya teknik işbirliği programları çerçevesinde eğitim amacıyla yurtdışına gönderilmiş olanların, orta süreli eğitim programlarına başvurabilmeleri için mecburi hizmet süresinin dolmuş olması,

    e) Uzun dönemli yurtdışı eğitime gitmek için 40 yaşını aşmamış olması (Orta ve kısa dönemde

    gidecekler için yaş sınırlaması aranmaz),

    f) (Değişik: RG-15/07/2006-26229) Adayların eğitim programlarını takip edebilecek derecede yabancı dil bildiğini gösteren belge; İngilizce için asgari 213 puanlık geçerli TOEFL belgesi veya asgari 7,5 puanlık IELTS belgesi, diğer diller için ise ilgili ülke kurumlarının yaptığı sınavlarda alınan eşdeğer belge getirilmesi, (Kısa dönemde gideceklerin kabul belgesi almaları ve gidilecek eğitim kuruluşunun aradığı şartları taşımaları yeterlidir.)

    g) Bu Yönetmelik hükümlerine göre, yurtdışı eğitimden geri çağırılmamış olması (28 nci maddenin

    son fıkrası hariç.),

    h) Son üç yılda herhangi bir disiplin cezası almamış olması,

    i) Son iki tezkiye döneminde olumlu sicil almış olması,

    j) Askerlik hizmeti ile ilişiği olmaması,

    şartları aranır.

    Dış burslarla gönderilecekler için, yukarıdaki şartlardan başka dış kaynaklı burs programında öngörülen nitelikleri taşıması şarttır.

    Adayların Belirlenmesi

    Madde 14- (Değişik: RG-31/10/1995-22449) Kurul, Teşkilata tahsis edilen kontenjanın tespitine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının Teşkilata intikalinden itibaren, en geç onbeş gün içinde toplanır.

    (Değişik ikinci fıkra: RG-15/07/2006-26229) Kurul, adaylar arasından yurtdışı eğitime gönderilecek elemanları;

    a) Yabancı dil düzeyi,

    b) Yurtdışı üniversiteden alınan kabul belgesi,

    c) İlgili birim amirinin görüşü,

    d) Eğitim konusu ve özellikle yurtdışı eğitime gönderilmesinin ayrıntılı gerekçesi gözönüne

    alınarak eğitimden dönüşte Teşkilatın yararlanma imkanı,

    e) Sicil durumu,

    f) Teşkilattaki toplam çalışma süresi,

    kriterlerine göre ve gerektiğinde mülakat yaparak seçer. Bu şekilde belirlenen yurtdışı eğitim adaylarının listesini iki gün içinde Genel Sekreterliğe gönderir.

    Dış Burs ve Teknik İşbirliği Programları İçin Aday Tespiti

    Madde 15- (Değişik birinci fıkra: RG-15/07/2006-26229) Teşkilatın muhtelif birimlerine gelen bütün

    dış burs veya teknik işbirliği programları, ilgili birimlerce, gecikmeye meydan verilmeksizin Genel Sekreterliğe bildirilir. Bildirilen tüm programlar, Genel Sekreterlik tarafından Teşkilat birimlerine süreli olarak duyurulur.

    Müsteşar Yardımcılıkları, adaylarını (gerektiğinde konu ve yer de belirterek), adayın yurtdışı eğitime gönderilmesinin Teşkilatın görevleri itibariyle ayrıntılı gerekçesiyle birlikte Genel Sekreterliğe bildirirler.

    Talepler, Genel Sekreterlik tarafından Kurula iki gün içerisinde intikal ettirilir. Kurulda bir hafta içerisinde görüşüldükten sonra nihai şekli verilen teklifler iki gün içinde Genel Sekreterliğe bildirilir.

    Başvuru süresi sınırlı programlarda teklifler, genel eğitim politika ve prensipleri ile Kurul kararları çerçevesinde olmak üzere Genel Sekreterlik tarafından değerlendirilir ve Müsteşarın Onayı ile kesinleşir.

    Yurtdışı eğitim için ücretsiz izin verilmesinin şartları

    MADDE 15/A - (Ek: RG-15/07/2006-26229)

    Teşkilat elemanlarına kendi imkanları veya bizzat sağlanan burslar kapsamında yurtdışı eğitime gidebilmeleri için aşağıdaki usul ve esaslar dahilinde ücretsiz izin verilebilir.

    a) Yüksek lisans seviyesinde yurtdışı eğitim için ücretsiz izin talebinde bulunan adayların, daha evvel aynı seviyede yurtdışında eğitim almamış olması ve Teşkilatta fiilen asgari dört yıl süre ile çalışmış bulunması,

    b) Doktora seviyesinde yurtdışı eğitim için ücretsiz izin talebinde bulunan adayların uzmanlık ünvanını kazanmış olması ve varsa mecburi hizmet yükümlülüğünü fiilen veya mali olarak ifa etmiş olması,

    c) Yüksek lisans veya doktora eğitimi dışında başka bir program veya sebep için kısa dönem hariç ücretsiz izin talebinde bulunan adayların Teşkilatta fiilen asgari beş yıl süre ile çalışmış olması ve varsa mecburi hizmet yükümlülüğünü fiilen veya mali olarak ifa etmiş olması,

    şarttır.

    Yurtdışı eğitim için ücretsiz izin talebinde bulunan aday; katılmayı planladığı yurtdışı eğitim programının seviyesini, konusunu, süresini ve içeriğini belirten bir dilekçe ile Genel Sekreterliğe müracaat eder. Bu dilekçeye çalıştığı birim amiri ve üst amirinin uygun görüşü ile bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısının muvafakatini içeren yazıyı, yurtdışı eğitim kurumundan temin edilen kabul belgesini, katılmayı düşündüğü eğitim programını takip edebilecek kadar lisan bilgisine sahip olduğunu gösterir dil belgesini ekler.

    Genel Sekreterlik ilgilinin talebini Eğitim Kuruluna sunar. Kurul tarafından talebin uygun görülmesi halinde adaya ücretsiz izin verilmesine ilişkin iş ve işlemler Genel Sekreterlikçe sonuçlandırılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yurtdışı Eğitime Gönderilenlere Yurtdışında Yapılacak Ödemeler

    Bütçe İmkanları İle Gönderilenlere Yapılacak Ödemeler

    MADDE 16 - (Değişik: RG-15/07/2006-26229)

    Yurtdışına Teşkilat imkanlarıyla gönderilen eleman için eğitim kurumuna yapılan öğrenim ücreti ile diğer zorunlu eğitim harçları yanında yurtdışında iken aşağıdaki ödemelerden başka ödeme yapılmaz.

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 79 uncu maddesi esaslarına göre tespit edilen miktar üzerinden aylık ücretler,

    b) Elemanın gönderildiği ülke veya Teşkilat tarafından sağlık sigortası imkanlarının sağlanamaması halinde yaptırılan sağlık sigortası primleri ile sağlık sigortasından yararlandırılmış olup da sigorta kapsamı dışındaki zorunlu tedavi giderleri ve yurtdışı eğitim kurumunca öngörülen zorunlu sağlık hizmet bedelleri,"

    c) Elemanın ölümü halinde, Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği hükümlerine sağlanacak ödemeler,

    d) 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun hükümlerine tabi öğrencilere eğitim öğretimleri sırasında ihtiyaç duydukları kitap ve kırtasiye giderleri için ödenen miktarda ödenek,

    e) Gidiş-dönüş yol giderleri, yüklenme ve kefalet senedi, pasaport harcı, yolculuk süresince seyahat gündeliği ile diğer zorunlu giderler.

    Dış Burs veya Teknik İşbirliği Programları Çerçevesinde Gönderilenlere Yapılacak Ödemeler

    Madde 17- Dış burs veya Teknik İşbirliği programları çerçevesinde yurtdışı eğitime gönderilen elemanlar almakta oldukları bursa dış kuruluşun verdiği iaşe- ibate giderleri de eklendikten sonra bulunan miktar; Teşkilat bütçesinden yurtdışı eğitime gönderilenlerin yurtdışı aylıklarından az olduğu taktirde aradaki fark Teşkilat tarafından kendilerine ödenir. Ancak, şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan yararlanması için kurumlarınca kendilerine aylıksız izin verilenlere yurtdışı aylığı ödenmez.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Yurtdışı Öğrenim Süresi, Süre Uzatımı ve Öğrenim Dalı veya Kurumunun Değiştirilmesi

    Lisansüstü Öğrenim Süresi

    Madde 18- Lisansüstü düzeyde yurtdışı eğitim süresi azami iki yıldır.

    Süre Uzatımı

    Madde 19- Öğrenimini engelleyecek ölçüde mühim bir hastalık, kaza veya mücbir sebeplerle

    öğrenimine ara vermek zorunda kalan eleman, bu durumu belgelendirerek en geç onbeş gün içinde Genel Sekreterliğe haber vermekle yükümlüdür.

    (Değişik: RG-31/10/1995-22449) Bu takdirde öğrenim süresi; hastalık, kaza veya mücbir sebeplerle

    kaybedilen süreyi telafi edecek kadar Kurul Kararı ve Müsteşar Onayı ile uzatılabilir. Ancak, bu sürenin bir sömestr kaybına neden olacağının anlaşılması üzerine eleman Kurul Kararı ile geri çağrılır.

    Eğitim Konusu ve Eğitim Kurumunu Değiştirme

    Madde 20- Teşkilat tarafından yurtdışına gönderilen elemanın eğitim konusunu ve eğitim kurumunu değiştirmemesi esastır.

    Ancak, kabul edilebilir ayrıntılı bir gerekçesi olması halinde ilgilinin eğitim planında öngörülen konusunu ve eğitim kurumunu ek süre ve maliyete neden olmayacak şekilde değiştirebilmesi, bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcılığının olumlu görüşü ve Kurulun kararına bağlıdır.

    ALTINCI BÖLÜM : Yurtdışına Gönderilen Elemanların Yükümlülükleri

    Taahhütname ve Kefalet Senedi

    Madde 21- Teşkilat bütçesinden veya dış burs ve teknik işbirliği programları çerçevesinde yurtdışına göderilen elemanlar, taahhüt senedi ile onaylanmış müteselsil kefalet senedini yurtdışına çıkıştan önce Teşkilata teslim etmek zorundadır.

    Sağlık Sigortası

    Madde 22- Sağlık sigortasının zorunlu olduğu ülkelerde elemanın sağlık sigortası yaptırması şarttır.

    Adres Bildirme

    Madde 23- Yurtdışına bir aydan fazla süre ile eğitime giden eleman; ikametgah adresi, telefon

    numarası, maaş ödemelerinin yapılacağı banka hesap numarası ve adresi ile eğitim görülecek kurumun adresi, telefon ve faks numarasını eğitim mahalline varışının ilk haftasında ve adres değişikliklerini de bir hafta içerisinde Genel Sekreterliğe bildirmek zorundadır.

    Rapor Verme

    Madde 24- Yurtdışına eğitime gönderilen elemanlar yurtdışında eğitime başladıklarında başlama

    raporunu, eğitim esnasında değerlendirme raporunu, eğitimin bitirilmesinden sonra da sonuç raporunu aşağıdaki esaslar dahilinde süresi içerisinde Genel Sekreterliğe göndermekle yükümlüdürler.

    a) Başlama Raporu : Yurtdışına üç aydan fazla süre ile gönderilen adaylarca eğitime başlanıldığı

    tarihten itibaren onbeş gün içerisinde gönderilmesi gereken rapordur. Bu rapor; eğitim programı ve

    ilgilinin bu programa başladığını, sömestr süreleri, alınan dersler ve krediler ile sınav ve benzeri

    konulardaki bilgileri kapsamak üzere üniversiteden alınan belge ile 23 üncü Maddedeki bilgiler ve bildirilmesi gereken diğer görüşleri içerir.

    b) Değerlendirme Raporu : Eğitim süresi bir yıl ya da daha fazla olan elemanların dönemler itibariyle

    ve dönemlerin başlama tarihinden itibaren engeç onbeş gün içerisinde Genel Sekreterliğe gödermeleri

    gereken rapordur.

    Bu raporda dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri, dönem boyunca alınan dersler ve krediler gibi hususlar yer alır.

    Ayrıca; değerlendirme raporuna üniversiteye devam ettiğini gösterir belgenin eklenmesi zorunludur. Herhangi bir dönem itibariyle ve Teşkilatın izni olmaksızın eğitime başlamadığı anlaşılan elemanın yurtdışı maaşı kesilir.

    c) Sonuç Raporu : Yurtdışı eğitimini tamamladıktan sonra yurda dönen elemanın Teşkilattaki görevine başladıktan sonra onbeş gün içinde vermesi gereken rapordur.

    Bu raporda ilgilinin katıldığı yurtdışı eğitim faaliyetlerinin sonuçları, alınan belgeler, ihtisas yapılan konudaki genel bilgi ve görüşler ile yurtdışı eğitim programları ile ilgili gözlemleri, görüş, düşünce ve değerlendirmeleri yer alır.

    Yurtdışı eğitimden dönen eleman; eğitim sonucunda aldığı derece, diploma, sertifika ve varsa diğer belgeleri Sonuç Raporuyla birlikte Genel Sekreterliğe teslim etmek zorundadır.

    d) Yurtdışına eğitime gönderilenlerden eğitim süresi üç aydan az olanlar (a) ve (b) bentlerinde belirtilen raporları göndermekten muaftırlar.

    Raporlarını zamanında ve yeterli muhtevada vermeyenler hakkında gereken disiplin kovuşturması yapılır.

    İzleme

    Madde 25- Genel Sekreterlik tarafından dönemler itibariyle yurtdışındaki elemanların eğitim gördükleri

    üniversiteden sınav sonuçları, not dökümü ile elemanın genel başarı durumu hakkında ayrıntılı bilgi

    alınır.

    Söz konusu bilgiler ve elemanın gönderdiği raporlar Genel Sekreterlik tarafından derlenerek Kurula

    intikal ettirilir.

    (Değişik: RG-31/10/1995-22449) Kurul gerekli değerlendirmeyi yapar ve ilgili elemanın dönem ortalamasındaki başarı düzeyi üniversitenin kabul ettiği başarı düzeyinden düşük ise, söz konusu durumun, tekrarı halinde geri çağrılacağı uyarısı ilgiliye ve bağlı olduğu Müsteşar Yardımcılığına bildirilir. Bu bildirimi izleyen dönem sonunda da başarısızlık devam ederse eleman onbeş gün içinde geri çağrılarak durum Disiplin Kuruluna intikal ettirilir.

    Bir yıldan fazla süre ile yurtdışı eğitim programına gönderilenler, eğitimlerini programın gerektirdiği bir belge ile (diploma, sertifika vb.) belgelemek zorundadırlar. Belge getirilmediği taktirde ilgiliden yurtdışı eğitimi için yapılan tüm ödemeler kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. Buna ilişkin hususlar taahhüt senedinde yeralır.

    Göreve Başlama

    Madde 26- Teşkilat bütçesinden veya dış burs ya da teknik işbirliği programları çerçevesinde

    yurtdışına gönderilen elemanların mehil müddetlerinin hesabında üniversiteden ya da yurtdışı eğitim kurumundan alınan, programın bitiş tarihini tevsik eden yazıdaki tarih esas alınır.Yurtdışında eğitim yapan elemanlar, bu tarihten itibaren yol süresi hariç 15 gün içinde Teşkilattaki görevlerine başlarlar.

    Kabul edilebilir mazeretleri olmaksızın bu sürede görevlerine başlamayanlar müstafi (istifa etmiş) sayılır ve bunlar hakkında 27 nci madde hükmü uygulanır.

    İlgili, yurtdışı eğitim süresinin bittiği tarihten sonra yıllık iznini yurtdışında kullanmak istediği taktirde mehil müddetini kullanamaz.

    Mecburi Hizmet

    Madde 27- Üç ay ve daha fazla süre ile yurtdışına gönderilen elemanlar, yurtdışında kaldıkları sürenin

    iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlüdürler.

    Mecburi hizmetini tamamlamadan görevlerinden ayrılanlar ile memuriyetten çıkarılanların hizmetlerinin eksik kalan kısmına ait yükümlülüklerinin tazmini konusunda, 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Geri Çağrılmayı Gerektiren Haller ve Disiplin Cezası

    Geri Çağrılma ve Disiplin Cezası

    Madde 28- Eğitim amacıyla yurtdışına gönderilenlerden;

    a) Türk vatandaşlığının ve görevin, şeref ve haysiyetini ihlal edecek davranışlarda bulunduğu resmi makamlarca tevsik olunanlar,

    b) Meşru ve zorunlu sebepler dışında çalışma programını gerçekleştirmeyen, geciktiren, eğitim planındaki yer, kurum, kuruluş veya çalışma konusunu izinsiz değiştirenler,

    c) Eğitim gördüğü kurum veya kuruluşa devamsızlık gösterenler,

    d) (Değişik: RG-31/10/1995-22449) Dönem ortalamasındaki başarı düzeyi üniversitenin kabul ettiği başarı düzeyinden düşük olup, ilk uyarıya rağmen başarısızlığı devam edenler,

    e) Kendi kusuruyla devam ettikleri kurum veya kuruluşlarla olan ilişkilerinin kesilmesine sebebiyet verenler,

    f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağına" ilişkin 28 nci maddesine aykırı hareket edenler,

    Kurul kararıyla geri çağırılır.

    Geri çağırılanlara yapılmış olan bütün harcamalar kanuni faiziyle birlikte ilgiliden tahsil edilir (hastalık nedeniyle geri çağırılanlar hariç). Buna ilişkin hususlar, ilgiliden alınacak taahhüt senedinde yeralır.

    Söz konusu eylemleri yapanlar için, ayrıca Disiplin Kurulu Kararı ile 657 sayılı Kanun'da öngörülen disiplin cezası uygulanır.

    Geri çağırma işlemine yapılan itiraz, bu işlemi durdurmaz.

    Yukarıdaki haller dışında; hastalık sebebiyle programını gerçekleştiremeyeceği doktor raporuyla tespit edilenler geri çağırılır.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Uygulanacak Hükümler

    Madde 29- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu

    Kanun uyarınca çıkarılmış "Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları

    Hakkında Yönetmelik" ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

    Geçici Madde 1- (Değişik: RG-31/10/1995-22449)

    Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına, uzman yardımcılığı giriş sınavında yabancı dil barajı

    olmadan önce, yarışma sınavı ile girmiş olup halen orta- uzun dönem yurtdışı eğitime gönderilmeyen

    elemanlar hakkında bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (d) bendi, 8 nci maddenin (b) bendi ve 13

    üncü maddenin (f) bendi hükümleri uygulanmaz.

    Geçici Madde 2- (Değişik: RG-31/10/1995-22449)

    Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce 540 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci

    maddesine istinaden yurtdışı eğitime gönderilmiş bulunan elemanlara, bu Yönetmeliğin yurtdışına

    eğitime gönderilme şartlarına ilişkin hükümleri uygulanmaz.

    GEÇİCİ Madde 3 - (Mülga:RG-23/01/2007-26412)

    GEÇİCİ Madde 4 - (Ek: RG-20/03/2007-26468)

    Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi, 23/1/2007 tarihinden önce Teşkilatta

    göreve başlayanlar hakkında uygulanmaz.

    Yürürlük

    Madde 30- Sayıştay Başkanlığının görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde

    yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 31- Bu Yönetmelik, Devlet Planlama Teşkilatının bağlı olduğu Devlet Bakanı tarafından yürütülür.

    Mevzuat Kanunlar