HALTER MÜSABAKA YÖNETMELİĞİ

    Halter Müsabaka Yönetmeliği

    Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 24.04.1988

    Resmi Gazete Sayısı: 19794

    BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1- Ülkemizdeki Halter Sporunun yurt çapında yayılmasını ve gelişmesini, kaynakların ve insan gücünün en iyi şekilde kan alize edilip yarışmaların etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak için takip edilecek ana politika ve kuralları belirlemektir. Yönetmeliği

    Kapsam

    Madde 2- Türkiye'de yapılacak bütün Halter müsabakaları, Milletlerarası Halter Federasyonu kurallarına ve bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenir.

    Dayanak

    Madde 3- Bu yönetmelik 3289 sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;

    Spor Faaliyetleri: Yarışma öncesi, yarışma sırası ve yarışma sonrası kampı, kurs seminer gibi temel ve olgunlaşma eğitim, hazırlık ve tamamlama çalışmaları ile yarışmayı içine alan tüm sportif faaliyetleri,

    Genel Müdürlük: Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünü,

    İlçe: Beden Terbiyesi ve Spor İlçe Müdürlüğünü,

    İl:Beden Terbiyesi ve Spor İl Müdürlüğünü,

    Spor Teşekkülü: Dernekler Kanununa göre kurulan spor teşekkülleri resmi müesseseler tarafından kurulan ( Askeri güç, Spor Kolu, Kulübü v.s.) teşekkülleri,

    Beden Terbiyesi Teşkilatı: Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Merkez ve taşra ile bunlara bağlı tescilli spor teşekküllerini,

    Federasyon: Türkiye Halter Federasyonunu,

    IWF: Uluslararası Halter Federasyonunu,

    Yönetim Kurulu: Halter Federasyonu yönetim kurulunu ifade eder,

    İKİNCİ BÖLÜM: Esas Hükümler

    Müsabakalara Katılma Şartları

    Madde 5- Müsabakalara katılma şartları şunlardır:

    1.Resmi ve özel nitelikteki Halter Müsabakalarına katılacak kulüplerin Genel Müdürlükçe tescillerinin yapılmış olması gereklidir.

    2.İl veya İlçe takım birincilikleri için Federasyonun bu konudaki seçme hakkı saklı olmak kaydıyla her İl veya İlçe kendini temsilin bir veya daha fazla takımla müsabakalara iştirak edebilir.

    3.Halter Müsabakalarına iştirak edecek sporcuların;

    a-Mevcut Sicil ve Lisans Yönetmeliği ne uygun lisans çıkartmış olmaları,

    b-Herhangi bir nedenle Beden Terbiyesi teşilatınca tarafından müsabakalara katılmasının yasaklanmamış olması gerekir.

    Müsabaka Çeşitleri

    Madde 6- Halter Müsabakaları Resmi ve Özel Olmak Üzere iki çeşittir.

    1- Resmi Müsabakalar

    Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü teşkilatı, Federasyon ve İller tarafından düzenlenir ve yürütülür.

    2- Özel Müsabakalar

    Resmi müsabakalar dışında kalan Federasyon denetiminde yapılan müsabakalardır.

    Müsabaka Usulleri

    Madde 7- Halter Müsabakaları IWF kurallarına göre yapılır.Takım müsabakalarında Koparma, Silkme ve Toplam olmak üzere ayrı veya yalnız toplam dereceye göre puanlama yapmak, müsabakalarda ilan edilmek kaydıyla Federasyonun yetkisindedir.

    İzne Tabi Müsabakalar

    Madde 8- İl veya İlçe Müdürlükleri, Spor Kulüpleri,Okul,Dernek ve benzeri kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak her türlü yurtiçi veya yurtdışı müsabakalar Halter Federasyonundan izin almak kaydıyla yürütülür.

    Kategoriler

    Madde 9- Halter Sporunda yarışmalar Erkekler ve Bayanlar için ayrı ayrı düzenlenir. Halter Müsabakaları, Yıldız-Genç-Büyük erkek ve bayan olmak üzere 4 kategoride düzenlenir. Bu kategoriler yaş esasına göre düzenlenmekle birlikte alt kategoridekiler üst kategorideki müsabakalara iştirak edebilir. Ancak üst kategoridekiler alt kategorideki müsabakalara iştirak edemezler.Yaş hesabı, müsabakanın yapıldığı yıl esas alınarak sporcunun doğum yılı çıkartılmak suretiyle yapılır.

    1- Yıldızlar, 18 yaşından gün almamış küçükler,      

    2- Gençler, 18 yaş dahil 20 yaşından gün almamışlar,

    3- Büyükler, 20 yaş ve daha büyükler,

    Yıldızlar için 9 kategori mevcuttur.

    a- 44.0   Kg. 'a kadar olanlar    

    b-44.01- 48.00   kg.a dan 48.0 kg.a kadar olanlar   

    c-48.01- 52.00   kg.a dan 52.0 kg.a kadar olanlar

    d-56.01- 56.00   kg.a dan 56.0 kg.a kadar olanlar

    e-56.01- 60.00   kg.a dan 60.0 kg.a kadar olanlar

    f- 60.01- 67.5 kg.a dan 67.5 kg.a kadar olanlar

    g-67.51 - 75.0   kg.a dan 75.0 kg.a kadar olanlar

    h-75.01 - 82.50   kg.a dan 82.5 kg.a kadar olanlar

    ı-82.51 +

    Gençler ve Büyüklerde 10 Kategori mevcuttur.

    a- 52.00 kg kadar olanlar

    b-52.01 kg.a dan 56.0 kg.a kadar olanlar

    c-56.01 kg.a dan 60.0 kg.a kadar olanlar

    d-60.01 kg.a dan 67.5 kg.a kadar olanlar

    e-67.51 kg.a dan 75.0 kg.a kadar olanlar

    f-75.01 kg.a dan 82.5 kg.a kadar olanlar

    g-82.51 kg.a dan 90.0 kg.a kadar olanlar

    h-90.01 kg.a dan 100.0 kg.a kadar olanlar

    ı.100.01 kg.a dan 110.0 kg.a kadar olanlar

    i.110.01 kg.+

    Bayanlar için 9 Kategori mevcuttur.

    a- 44.0   Kg. 'a kadar olanlar    

    b-44.01- 48.00   kg.a dan 48.0 kg.a kadar olanlar   

    c-48.01- 52.00   kg.a dan 52.0 kg.a kadar olanlar

    d-56.01- 56.00   kg.a dan 56.0 kg.a kadar olanlar

    e-56.01- 60.00   kg.a dan 60.0 kg.a kadar olanlar

    f- 60.01- 67.5     kg.a dan 67.5 kg.a kadar olanlar

    g-67.51 - 75.0   kg.a dan 75.0 kg.a kadar olanlar

    h-75.01 - 82.50   kg.a dan 82.5 kg.a kadar olanlar

    ı-82.51 +

    Tertip Kurulları

    Madde 10- Tertip Kuralları aşağıdaki şekilde teşkil edilir;

    1- İl veya İlçelerde düzenlenecek müsabaka tertip kurulları mahalli olarak tespit edilip, Federasyonca tasdik edilir.

    2- Türkiye çapında yapılacak her türlü müsabakanın tertip kurulu, Federasyonun teklifi ve Genel Müdürün onayı ile kurulur.

    Temsil ve Vize Şartı

    Madde 11- Temsil ve vize şartları şunlardır:

    1- Kulüpler arası müsabakalarda müsabakaya katılacak kulüplerin, Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünce tescil edilmiş olmaları şarttır.

    2- İl veya ilçeler arası yapılan takım birinciliklerinde Federasyonun bu konudaki seçme    hakkı saklı kalmak şartı ile her İl veya İlçe kendisini tem silen bir veya daha fazla takımla müsabakalara iştirak edebilir.

    3- Müsabakalara iştirak edecek Sporcuların lisans ve tanıtıcı belgelerine sahip olması ve o yılın vizesini yaptırmış bulunması gereklidir.

    4- Yabancı uyrukluların yarışmaya girme şartları Milletlerarası Halter Yönetmeliğinde belirtildiği ve Sicil Lisans Yönetmeliğinde yer aldığı gibidir.Ancak bu konuda son karar mercii Halter Federasyonudur.

    Müsabakanın Ertelenmesi ve Müsabaka Yerinin Değiştirilmesi

    Madde 12- Çeşitli nedenlerle müsabaka yerinin değiştirilmesi veya ertelenmesi Genel Müdürlük yetkisindedir. Değişiklik en kısa sürede müsabakaya iştirak edecek İl veya İlçe kulüplerine bildirilecektir.

    Takım Kadroları

    Madde 13- Kulüpler, İl veya İlçeler arası takım müsabakalarında takım 10 kişiden teşkil eder.Ancak, bu tür müsabakalara davet edilecek takımdaki sporcu sayısı Federasyonca belirlenir ve kulüplere resmi yazı ile bildirilir.

    Oyun Süreleri

    Madde 14- Müsabaka süreleri Milletlerarası Halter Yönetmeliğinde esaslarına göre düzenlenecektir.

    Neticelerin İlanı

    Madde 15- Neticelerin ilanı 4 şekilde yapılır:

    1- Resmi Müsabakalarda;

    a- Teknik neticeler spiker tarafından müsabaka bitiminde sözlü olarak ilan edilir.

    b- Yazılı neticeler Federasyonca müsabakadan en geç 4 gün sonra iştirakçilere gönderilir.

    2- Özel müsabakalarda alınan neticeler, müsabakadan en geç 4 gün sonra Federasyona gönderilir.

    3- Yurtdışı müsabakalarında ve yurt içinde Federasyonca tertiplenen organizasyonlardan sonra, Kafile başkanı ve Federasyon temsilcisi tarafından düzenlenen ayrıntılı rapor ve teknik neticeler en geç 3 gün içerisinde Federasyona iletilir.

    Kıyafetler

    Madde 16- Sporcu kıyafetleri Milletlerarası Halter Yönetmeliğinde belirtilen ölçülerde olacaktır , Halterciler, Milletlerarası Milli Müsabakaların dışındaki organizasyonlarda milli mayo ve eşofman giyemezler.

    Müsabakayı Yönetecek Jüri ve Hakemler

    Madde 17- Hakemler Milletlerarası Halter Yönetmeliği esasları ve "Hakem Yönetmeliği ne" göre tayin olunurlar.Federasyon tarafından düzenlenecek her müsabaka için davet edilecek hakem sayısı Merkez Hakem Komitesince, İl veya İlçelerce tertiplenen müsabakalarda ise İl Hakem kurulunca belirlenir.Görev verilen Hakemler, Müsabaka saatinden en az iki buçuk saat önce müsabaka mahallinde bulunurlar.

    Ödüller

    Madde 18-İl veya İlçeler tarafından düzenlenen müsabakaların ödülleri İl veya İlçe Müdürlüklerince, Federasyon tarafından düzenlenen müsabakaların ödülleri ise, Genel Müdürlük tarafından amatörlük esasları göz önünde tutularak verilir

    Ferdi ödüller sporcuların kendisine aittir. Kulüplerin kazandığı ödüller kulüplere, illeri temsil eden takımların kazandığı ödüller İllere veya İlçelere, Milli Takımın kazandığı ödüller ise Genel Müdürlüğe aittir Milletlerarası Müsabakalarda dereceye giren sporculara 12 Aralık 1987 tarih ve 19662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Genel Müdürlük "Ödül Yönetmeliği uyarınca ödül verilir.

    Cezalar

    Madde 19- Müsabakalarda cezayı gerektiren hallerde bulunan teşkilat görevlileri, hakemler, kulüp yöneticileri, antrenörler,sporcular ve kulüpler hakkında 11 aralık 1987 tarih ve 19661 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Ceza Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

    İtirazlar

    Madde 20- Müsabakalarla ilgili her türlü itirazlar, Federasyon temsilcisine yapılır.Federasyon temsilcisi kendisi veya gerektiğinde tertip kurulu ile Merkez Hakem Kurulu alacağı 1 er üye ile birlikte anında karara varacaklardır.Anında karar verilmesine imkan bulunmayan hususlarda konu, temsilci tarafından Federasyona iletilecektir.Federasyon Yönetim Kurulunun kararı kesindir.

    Müsabakaya Katılamayacak Haller

    Madde 21- Müsabakaya katılamayacak haller şunlardır:

    1.Doping Yaptığı kontrol sonunda ortaya çıkan Halterci, yarışma dışı bırakılır ve ceza kuruluna sevk edilir.

    2. Doping Kontrolünden kaçınan Halterciler yarışma dışı bırakılır. Haltercilere doping uyguladığı sabit bulunan görevlilerde görev dışı bırakılır ve ceza kuruluna sevk edilir.

    3. Halterciler IWF yönetmeliği ne göre düzenlenecek yarışmalara aşağıdaki durumlarda katılamazlar.

    a- Geçici veya sürekli boykot cezası almışsa,

    b- Cezalı veya boykotlu haltercilerle bilerek müsabaka yaparsa,

    c- Kendisi için yasaklanmış müsabaka katılırsa,

    d. Profesyonellere karşı müsabaka yaparsa,

    4. Aşağıdaki hallerde halterciler yarışma dışı bırakılarak ceza kuruluna sevk edilirler;

    a- Müsabakaya nizami şekilde sokulduğu halde katılmaktan kaçınırsa

    b- Federasyon görevlilere itaatsizlik gösterir ve bozgunculuk yaparsa,

    c- Müsabakaya anlaşmalı olarak girer ve veya müsabakalarda kendisinden beklenen moral gayreti göstermekten kaçınırsa,

    d- Söz veya hareketleri Jüri üyelerini veya görevlilere hakaret ederse.

    e- Juri tarafından kabul edilmeyen sebeplerle zamanında bir kaldırış için ringe çıkmazsa,   f- Başkasına ait bir lisanla müsabakaya katılırsa

    g- İhtar edilen hatasını yapmakta ısrar ederse,

    h- Genel Terbiye kuralları dışına çıkar ve ihtara rağmen bu davranışında ısrar ederse ,

    Bu yönetmelikte olmayan hususlarla ilgili olarak Milletlerarası Halter Yönetmeliği hükümleri uygulanır,

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Son Hükümler

    Yürürlük

    Madde 22- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 23- Bu yönetmelik hükümlerini Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar