BAZI AKARYAKIT TÜRLERİNDEKİ KÜKÜRT ORANININ AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 11/12/2009-2009/15567

    Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2009

    Resmi Gazete Sayısı : 27449 4. Mükerrer

    Ekli "Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Çevre ve Orman Bakanlığının 16/11/2009 tarihli ve 64887 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 11/12/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 29/9/2009 tarihli ve 2009/15478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıda yer alan (o) bendi eklenmiştir.

    "o) I. grup deniz motorini: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen tanımı,"

    Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Azami kükürt miktarı

    Madde 5 - (1) Kükürt içeriği kütlece %0.1'i geçen;

    a) Orta damıtık ürün,

    b) I. grup deniz motorini,

    kullanılamaz."

    Madde 3 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Aşağıdaki gemilerde kükürt miktarı kütlece %0,1'i aşan denizcilik yakıtları kullanılamaz."

    Madde 4 - Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Geçici Madde 2 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası, 7 nci maddesinin birinci fıkrası ve 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri 1/1/2012 tarihinden itibaren uygulanır."

    Madde 5 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar