İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELER VE İL ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELERİN KURDUKLARI BİRLİKLER İLE BUNLARA BAĞLI DÖNER SERMAYELİ MÜESSESE VE İŞLETMELERDE, İLK DEFA MEMURİYETE ATANACAKLARA AİT SINAV YÖNETMELİĞİ

    İl Özel İdareleri, Belediyeler Ve İl Özel İdareleri Ve Belediyelerin Kurdukları Birlikler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Müessese Ve İşletmelerde, İlk Defa Memuriyete Atanacaklara Ait Sınav Yönetmeliği

    (İçişleri Bakanlığı)

    Resmi Gazete Tarihi: 23/06/1987

    Resmi Gazete Sayısı: 19496

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 sayılı Kanun Hükmünde

    Kararname ile değişik ve 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 50 inci maddelerine dayanılarak

    çıkartılan "İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine, Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin

    Mecburi Yeterlik ve Yarışma İmtihanları Genel Yönetmeliği"nin 2/b ve 25 inci maddeleri uyarınca; il

    özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri ile belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner

    sermayeli müessese ve işletmeler memurluklarına ilk defa atanacakların nitelikleri, sınavların düzenlenmesi ve sınav kurullarının kuruluş ve çalışma usulleri ile sınav sonuçlarının ne şekilde

    değerlendirileceğine dair esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik; il özel idare müdürleri dışındaki,

    a) İl Özel İdareleri ve Belediyelerin,

    b) İl özel idareleri ve belediyelerin kurdukları mahalli idare birliklerinin,

    c) İl özel idaresi ve belediyelerin kendi bünyelerinde kurdukları döner sermayeli müessese ve

    işletmelerin kadrolarına, ilk defa atanacakların tümüne ait hükümleri kapsar.

    Tanımlar

    Madde 3- Bu yönetmelikte geçen;

    a) Sınav: İlk defa kurum memurluğuna atanacaklar için kurumlarca düzenlenen yeterlik ve yarışma

    sınavlarını

    b) Sözlü sınav: İlk defa kurum memurluğuna atanacakların, bilgilerini ölçmek maksadıyla sözlü olarak

    yapılan sınavları,

    c) Mülakat: İlk defa kurum memurluğuna atanacakların davranışlarının değerlendirmek maksadıyla

    yapılan karşılıklı konuşmaları,

    d) Uygulamalı sınav: ilk defa kurum memurluğuna atanacakların bilgi ve becerilerinin ölçülmesi

    maksadı ile yapılan sınavları,

    e) Sınav Kurulu: Sınavın yapılması ve yürütülmesi için kurumlarda teşkil edilen kurulu,

    f) Kurum: Yönetmeliğin 2 nci maddesinin a, b, c fıkralarında belirtilen mahalli idareleri, birlikleri, döner sermayeli müessese ve işletmeleri,

    İfade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Sınavlara Dair Esaslar

    Temel İlkeler

    Madde 4- a) Kurumlar memurluklarına ilk defa atanacakların yeterlik ve yarışma sınavı ile seçilmeleri

    esastır.

    b) Sınavlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinde tespit edilen sınıflar ve

    bu sınıflara gireceklerde aranması gerekli öğrenim şartları ile diğer nitelikler göz önüne alınarak

    düzenlenir.

    c) Sınavlarda gizlilik esastır.

    d) Sınav sonuçları ilgili kurumun sınav kurulunca değerlendirilir.

    d) Sınav sonuçları müteakip sınav tarihine kadar ve yalnız ilgili kurum için geçerlidir.

    f) Sakatlar i

    çin ayrı sınav yapılır.

    Yeterlik ve Yarışma Sınavına Tabi Tutulmadan Memuriyete Atanabilecekler

    Madde 5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesindeki şartları taşımaları

    kaydıyla; ilk defa kurum memurluklarına girecek olanlardan;

    a) 657 saylıı Devlet Memurları Kanunun değişik 59 uncu maddesinde belirtilen görevler ile mecburi

    hizmetle yükümlü olanlar ve Devlet hizmeti yükümlülüğü olan sağlık personeli ve yardımcı sağlık

    personeli yeterlik ve yarışma sınavına tabu tutulmadan memurluğa atanabilirler.

    b)   657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ncı maddesinde yer alan, Teknik Hizmetler, Sağlık

    c)   Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarına dahil görevlere atanacaklar yarışma sınavına tabi

    d)   tutu memurluğa atanabilirler.

    Sınav Yapılacak İller

    Madde 6- "İlk defa kurum memurluğuna gireceklerin seçimi maksadıyla;

    a) Kurum memurluğuna girmek için müracaat edenlerin sayısının boş kadro sayısı kadar veya boş

    kadro sayısından az olması halinde yeterlik,

    b) Kurum memurluğuna girmek için müracaat edenlerin sayısı boş kadro sayısından fazla ise yeterlik

    ve yarışma,

    c)   5 inci maddenin (b) fıkrasında sayılanlardan memurluğa girmek için müracaat edenlerin sayısı boş

    d)   kadro sayısından fazla olduğu takdirde yarışma sınavı yapılması mecburi olup, bunlardan

    e)   Teknik Hizmetler ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıflarına dahil görevlere

    f)   atanacak olanlar mülakat ve uygulamalı sınava tabi tutulmadan hiçbir şekilde memurluğa

    g)   alınamazlar.

    Sınavların Açılma Zamanı

    Madde 7- Kurumlar kendi ihtiyaçlarına göre atamaya yetkili amirin onayı ile yılda en çok iki sınav

    açabilirler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Duyurma, Genel ve Özel Şartlar

    Duyurma

    Madde 8- Duyuru; atama yapılacak boş kadroların unvanı, sınıfı, derecesi ve sayısı,

    bulundukları yer ve aylık tutarları, alınacak personelde aranacak genel ve özel şartlar, müracaat

    edilecek merci ve en son müracaat tarihi ile sınavlarının yapılacağı yer ve zamanı, müracaat süresinin

    bitiminden en az 15 gün önce Resmi Gazete, radyo, televizyon veya ülke çapında tirajı yüksek

    gazetelerden asgari biri ile veya uygun görülecek diğer araçlarla duyurulur.

    Sınavsız girilebilecek memuriyetler de aynı şekilde duyurulur. Bu duyuru sonunda bu memuriyetlere

    ihtiyaçtan fazla istekli çıkması durumunda yarışma sınavı yapılacağı ve açılacak sınavın gün, er ve

    saati de ayrıca belirtilir.

    Kurum Memurluğuna Alınacaklarda aranan Genel ve Özel Şartlar

    Madde 9- A) Genel Şartlar

    1- Türk vatandaşı olmak,

    2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 40 ıncı maddesinde belirtilen yaşta bulunmak,

    3- Aynı Kanunun değişik 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

    4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    5- Taksirlik suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar

    bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,

    sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yaz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan

    veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,

    Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,

    6- Askerlik durumu itibariyle;

    a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

    b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

    c) Askerlik çağına gelmiş ise, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa

    geçirilmiş olmak,

    7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla,

    görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü

    bulunmamak,

    B) Özel Şartlar:

    1- Hizmet göreceği sınıf için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı ve 41 inci

    maddelerinde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,

    2- Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında belirtilen şartlara haiz bulunmak,

    Gereklidir.

    Şartların Belgelendirilmesi

    Madde 10- Kurum memurluğuna atanacakların;

    a) Türk vatandaşı olduklarını ve yaşlarını, nüfus hüviyet cüzdanı veya onaylı örneği (657 sayılı

    Kanunun değişik 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince kazai rüşt kararı veya onaylı örneği,

    b)   Öğrenim durumları; Diploma asıları veya onaylı örnekleri, diplomalarının düzenlenmemiş olması

    c)   halinde, öğrenim durumlarını belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre verilecek ve daha

    d)   sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgeler,

    Öğrenim

    ini yabancı ülkelerde yapmış olanların diplomaları veya örnekleriyle birlikte denkliğinin kabul edildiğine

    dair Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca verilecek belge,

    Öğrenimini yabancı ülkelerde yapan sağlık personelinin diplomaları 1219 ve 6283 sayılı Kanunlar

    gereğince onanıp tescil edildiğine dair, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca verilecek belge,

    2514 sayılı Kanuna göre Devlet hizmeti yükümlülüğü bulunanların bu yükümlülüğünü yerine

    getirdiğine dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından alacakları belge,

    c) İlgililerin, hükümlü ve kamu haklarından mahrum bulunmadıklarına; ikametgahlarının veya

    girecekleri kurumların bulunduğu yer mümkün olmadığı takdirde herhangi bir yer Cumhuriyet

    Savcılığından alacakları belgeler,

    d) Askerlik durumları belirleyen; gereğine göre nüfus hüviyet cüzdanı, terhis belgesi asılları veya

    onaylı örnekleri veya askerlik daire yahut şubelerinden alınacak belgeler;

    e)   Sağlık durumları, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit edilecek örneğe uygun olarak

    f)   alınacak resmi tabip raporu, hizmet yönünden özellik arzeden ve kurumların görev ve çalışma

    g)   yönetmeliklerinde belirtilen memurlukları için Devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu

    h)   raporu,

    İle belgelendirilmeleri gerekir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Sınavların Uygulanmasına Dair Esaslar

    Müracaat

    Madde 11- Müracaatlarda ilgilinin beyanı esas olup başkaca hiçbir belge istenmez.

    Kurum memurluğu için sınava girmek isteyenlerin, duyuruyu yapan kurumdan temin edecekleri (ek-1 deki örneğe uygun olarak düzenlenmiş) iş talep formunu, gerçeğe uygun olarak doldurup, en son müracaat tarihi mesai bitimine kadar son üç ay içerisinde çekilmiş vesikalık bir adet fotoğrafla birlikte

    kurumun ilgili birimine vermeleri yeterlidir.

    İş Talep Formlarının İncelenmesi

    Madde 12- İş talep formları, müracaat süresinin bitiminden itibaren 15 gün içinde personel işleriyle

    görevli birimce sınava girebilmek için gerekli şartların mevcut olup olmadığı açısından incelenir.

    Şartları taşıyanlara fotoğraflı sınava griiş belgesi verilir; iş talep formlarındaki soruların bir veya bir

    kaçını cevapsız bırakanlar ile şartları taşımadığı tespit edilenlere durumları bildirilir ve bunlara sınava

    giriş belgesi verilmez.

    Sınav Kurullarının Kuruluş ve Görevleri

    Madde 13- Sınava yapacak olan kurumda bir sınav kurulu kurulur. Bu kuru, kurum amirinin veya

    görevlendireceği bir amirin başkanlığında, mahallin en büyük mülki amirinin görevlendireceği bir üye,

    kurum amirince, belirlenecek konularda tecrübe sahibi üç üye ile personel işleri birim amirinden

    teşekkül eder. Bu kurulu teşkil edenlerin öğrenim seviyeleri, sınava girecek olanların öğrenim

    seviyelerinden aşağı olamaz.

    Sınav kurullarına kurum dışından da üye alınabilir.

    Sınav kurulları soruları hazırlamak, sınav sonuçlarını değerlendirmek, buna göre bir başarı listesi

    düzenlemek ve gerektiğinde itirazları inceleyip sonuca bağlamakla görevlidirler.

    Sınav Şekilleri

    Madde 14- Sınavların yazılı olarak yapılması esastır. Yazılı klasik usulde veya test uygulaması

    şeklinde yapılabilir.

    Yazılı sınavı kazananlar sözlü sınava uygulama veya mülakata alınırlar. Bunların bir veya birkaçı

    birlikte uygulanabilir.

    Sınav Konuları ve Sorular

    Madde 15- Sınav konuları;

    A- a) Atatürk ilkeleri ve Türk İnkılap Tarihi,

    b) Temel yurttaşlık bilgisi,

    c) Türkiye coğrafyası

    d) Türk kültür ve medeniyetleri

    e) Türkçe-Kompozisyon,

    f) Matematik,

    g) Görevlerin özelliğine göre mesleki bilgiler,

    B- İlk defa orta okul mezunlarına (a-f), lise ve dengi okul ile yüksek öğrenim görmüş olanlara (a-g)

    fıkralarında yer alan konuları kapsayacak ve müracaat edenlerin girecekleri sınıf ve kadro için aranan

    bilgi, yetenek ve becerilerini ölçecek şekilde Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı müfredat

    programındaki kitaplar ile yüksek öğretim kurumlarında okutulan ders kitapları esas alınmak suretiyle

    hazırlanır.

    Sınavın Yürütülmesi

    Madde 16- Sınava giriş belgesi olmayanlar sınava alınmazlar. Sınavlar duyurulan saatte başlar. Yazılı

    sınavlarda sorular sınav günü sınavı yapacak kurul üyeleri tarafından hazırlanır ve sınavın başlama

    saatinde adayların önünde açılır. Sınavlarda, köşesi kapanabilir ve mühürlenmiş özel kağıtların

    kullanılması mecburidir.

    Sınavlarda kopya yapanlar veya kopya teşebbüsünde bulunanlar hakkında tutanak düzenlenerek

    ilgilinin sınavı geçersiz sayılır.

    Sınavların sorumluluğu, sınavı yapan Kurula aittir. Sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinden kurul

    başkanı sorumludur.

    Tutanaklar

    Madde 17- Sınav başlarken, soruların sınav başlama saatinden kurul üyelerince açıldığını ve sınavın

    başlama saatini belirten bir tutanak düzenlenir.

    Sınavın bitiminde, bitiş saatini, sınava girenlerin sayısını, kaç kağıt kullandıklarını ve sınavın akışını

    gösteren bir tutanak daha düzenlenerek sınavı yapan kurul üyelerince imzalanır.

    Değerlendirme

    Madde 18- ( Değişik 7 Kasım 1988 tarih ve 19982 sayılı R.G. ) Yönetmeliğin 15 inci maddesindeki

    konulara göre hazırlanan yazılı sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu değerlendirme

    sonucunda sınav kurulunca sözlü sınava çağrılacak adayların yazılı sınavda en az 70 puan almış

    olmaları şarttır.

    Sınavlara katılanların nihai puanları, yukarıdaki esaslara göre, sınav kurulu üyelerinin her birinin yazılı,

    sözlü sınavlarla uygulamalı sınav ve mülakatta ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalaması

    alınmak suretiyle tespit edilir.

    Yalnızca yeterlik sınavı yapıldığında en az 70 puan alanlar sınavı kazanmış sayılırlar.

    Başarı listesi

    Madde 19- Sınav kurulunca, değerlendirme sonuçları en yüksek puandan başlamak üzere sıraya

    konularak bir başarı listesi hazırlanır. Bu sıralamada, puanların eşit olması halinde uygulama veya

    mesleki bilgiler puanına öncelik verilir. Duyuruda yer alan boş kadro sayısı kadar aday asıl, başarılı

    olan diğerleri de yedek olarak sınavı kazanmış sayılır. Hazırlanan bu liste kurul üyeleri ve başkan

    tarafından imzalanır ve sınavı açan kurum amirine teslim edilir.

    Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğu Anlaşılanlar

    Madde 20- Sınava giriş belgesi verilmek suretiyle sınava alınan ve yapılan sınavlar sonucunda

    kazananlardan; iş talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları

    geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahil iptal edilir. Bunlar hiçbir hak

    talebinde bulunamazlar.

    Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili

    hükümleri uygulanmak üzere ilgili kurumca o yer Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

    Sınav Sonuçlarının Duyurulması

    Madde 21- Sınav sonuçları, ilgili kurum tarafından sınav bitim tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde

    ilan edilir, kendilerine de bir yazı ile bildirilir. Sınavı kazananlardan ataması yapılacakların en geç 15

    gün içinde 10 uncu maddede belirtilen belgelerle birlikte kuruma müracaat etmeleri istenir.

    Sınav Sonuçlarına İtiraz

    Madde 22- Sınava katılanlar sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav

    sonuçlarının ilgiliye bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde bir dilekçe ile sınavı yapan kuruma yapılır.

    Bu itirazlar, sınav kurulu tarafından en geç 10 gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak

    bildirilir.

    Sınavı Kazananların Atanması

    Madde 23- Sınavı kazananlardan bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen süre içinde müracaat

    edenlerin atamaları başarı listesindeki sıralamaya göre yapılır.

    Müteakip sınav tarihine kadar emeklilik, ölüm, istifa, kurumlar arası nakil, memuriyetten çıkarma gibi

    çeşitli sebeplerle sınav duyurusunda belirtilmemekle birlikte aynı sınıf, aynı veya benzer unvanlı

    kadroların boşalması halinde, bu kadrolara başarı listesindeki sıralamaya göre yedek olarak kazanmış

    olanlardan atama yapılabilir.

    Sınav Belgelerinin Saklanması

    Madde 24- Sınavlarda başarı gösterecek atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, bunun

    dışında kalan sınavla ilgili diğer belgeler, kurumların arşivlerinde müteakip sınav tarihine kadar

    saklanır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Yürürlük

    Madde 25- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 26- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanlığı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar