YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

    Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği

    (Türkiye Serbest Muh. Mali Müş. ve Yem. Mal. Müş. Birliği)

    Resmi Gazete Tarihi: 21/02/1990

    Resmi Gazete Sayısı: 20440

    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ VE KAVRAMLAR

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Odanın kuruluşu, Oda organlarının görev ve yetkileri, seçilme ve

    çalışma esasları, Birlik'te temsili, Odanın gelirleri, Odaca verilecek ve onaylanacak belgeler, meslek

    mensuplarının Odaya kaydı ile odalar arasındaki işbirliği esaslarını belirlemektir.

    Hukuki Dayanak

    Madde 2- Bu Yönetmelik, 3568 sayılı Kanunun 50'nci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

    Kavramlar

    Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

    Kanun : 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali

    Müşavirlik Kanunu'nu,

    Bakan : Maliye Bakanı'nı,

    Geçici Kurul : Kanunun Geçici 4'üncü maddesi ile ilgili Yönetmelik uyarınca kurulan Geçici Kurul'u,

    Oda : Yeminli Mali Müşavirler Odası'nı,

    Birlik : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'ni,

    Meslek Mensubu : Yeminli Mali Müşaviri,

    Mesleki Faaliyet : Yeminli Mali Müşavir unvanı ile faaliyette bulun

    mayı,

    Yeminli Mali

    Müşavir : Kanunun 2/B ve 12'nci maddelerindeki işleri yapan meslek mensubunu,

    Ortaklık Bürosu veya Şirket : Kanunun 45'inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen aynı unvana sahip birden çok meslek mensubunun kurduğu adi ortaklıklar veya şirketle

    ri,

    Ruhsat : Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatlarını veya İzin Belgelerini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: ODAYA İLİŞKİN ESASLAR

    Odanın Amacı

    Madde 4- Odanın başlıca amaçları şunlardır:

    a) Mesleki alanda çalışmalar yapmak, mesleğin gelişmesini sağlamak,

    b) Meslek onurunu ve üye haklarını korumak,

    c) Mesleğin uygulanmasıyla ilgili normları geliştirmek, eğitim ve kamu

    kurumlarıyla işbirliği yaparak mesleki eğitimin gelişmesine katkıda bu

    lunmak,

    d) Üyeler arasında dayanışmayı sağlamak ve haksız rekabeti önlemek.

    Odanın Kuruluşu

    Madde 5- Bölgesi içinde en az 25 meslek mensubu bulunan il merkezle

    rinde bir oda kurulur, kurulan oda bulunduğu ilin adıyla anılır.

    Odalar, kuruluşlarını Birlik Yönetim Kurulu aracılığıyla Maliye Bakanlı-ğı'na bildirmekle tüzel kişilik kazanırlar.

    Oda Organları

    Madde 6- Oda organları aşağıda gösterilmiştir:

    a) Genel Kurul

    b) Yönetim Kurulu

    c) Disiplin Kurulu

    d) Denetleme Kurulu

    Oda Genel Kurulunun Teşekkülü

    Madde 7- Genel Kurul, Odanın en yüksek organı olup Odaya kayıtlı bü

    tün meslek mensuplarının katılmasıyla meydana gelir.

    Oda Genel Kurulunun Görevleri

    Madde 8- Genel Kurulun görevleri aşağıda gösterilmiştir :

    a) Odanın amaçlarının gerçekleşmesi için gereken karar ve tedbirleri al

    mak,

    b) Oda Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri ile Birlik temsilcilerini seçmek,

    c) Oda için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazla

    rın satılması hususunda

    Yönetim Kuruluna yetki vermek,

    d) Yönetim Kurulunca yapılacak teklifleri incelemek ve karara bağla

    mak,

    e) Meslek mensuplarınca uyulması zorunlu mesleki kararlar alınması ko

    nusunda Birliğe tekliflerde bulunmak,

    f) Yıllık bütçeyi ve kesin hesaplan tasdik etmek,

    g) Yönetim Kurulunu ibra etmek, gerektiğinde sorumlu görülenler hak

    kında disiplin soruşturmasına

    karar vermek,

    h) Oda Yönetim Kurulunun çalışma raporunu incelemek, kabul etmek,

    i) Odanın görevlerine giren diğer işleri gündeme dayanılarak veya üyele

    rin teklifi üzerine inceleyip karara bağlamak,

    j) Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yapmak.

    Oda Genel Kurul Toplantısı

    Madde 9- Genel Kurul yılda bir defa Mayıs ayının içinde başkanın daveti üzerine bütçeyi ve

    gündemdeki diğer maddeleri görüşmek ve gereken se

    çimleri yapmak üzere toplanır.

    Oda Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim veya Denetleme Kurulu, gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu

    toplantıya çağırabilir.

    Oda Yönetim Kurulu Başkanı, Odaya kayıtlı üyelerin beşte birinin görüş

    me konularını belirten yazılı talebi ile en geç 15 gün içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak zorundadır.

    Genel Kurul toplantısına, Odaya kayıtlı üyeler yazı ile çağrılır. Çağır mektubunun toplantı gününden en az 10 gün önce taahhütlü olarak pos

    taya verilmiş veya üyeye tevdi edilmiş olması gereklidir. Davetiyede top

    lantının yer, gün ve saati ile gündemi ve ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde, yapılacak ikinci toplantının yeri, günü ve saati ile gün

    demi yazılır.

    Oda Genel Kurulu üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantı

    da yeterli çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. An

    cak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı; Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulları asıl üyelerinin toplamının iki katından az olamaz.

    Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilk iş ola

    rak toplantıya bir başkan, bir başkan vekili ile iki katip üyeden kurulu bir başkanlık divanı seçilir. Seçim ayrı ayrı ve Genel Kurulca aksine karar alınmadıkça işari oyla yapılır ve kullanılan oyların en çoğunu alanlar seçi

    lir.

    Genel Kurul toplantılarında kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır.

    Oda Yönetim Kurulu Başkanı, yönetim ve denetleme kurulu üyeleri baş

    kanlık divanına seçilemezler.

    Oda Yönetim Kurulunun Teşekkülü

    Madde 10- Yönetim Kurulu, Genel Kurulca kendi üyeleri arasından iki yıl için seçilen 5 asıl ve 5 yedek

    üyeden oluşur.

    Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından gizli oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir muhasip ile oda sekreterini seçer.

    Odanın hukuki temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanıdır.

    Yönetim Kurulu asıl üyeleri arasında boşalma olursa yedeklerden sırayla en fazla oy alanlar getirirler,

    yeni üye ilk toplantıya çağrılır.

    Yönetim Kurulunun toplu olarak görevinden ayrılması veya asıl üye sayı

    sının yarıdan aşağıya düşmesi

    ve yedeklerinin de kalmaması halinde, Oda genel kurulu, Oda denetçileri veya Maliye Bakanı tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır ve düşen kurulların görev süresini tamamlamak üzere

    seçimler yapılır.

    Seçilme Yeterliği ve Seçimin Şekli

    Madde 11- Yönetim Kurulu üyeleri, Odaya kayıtlı en az beş yıl kıdemli olan üyeler arasından seçilir.

    Üye sayısı yüzden az olan odalarda beş yıl

    lık kıdem şartı aranmaz. Süresi biten üye yeniden

    seçilebilir.

    Oy pusulasına, seçilecek asıl üye tamsayısının yarısından en az bir fazla isim yazılması zorunludur.

    Bundan noksan isim yazılmışsa oy pusulaları geçerli değildir. Oy pusulasına seçilecek asıl üye

    sayısından fazla ad yazıl

    dığı takdirde sondan başlanarak fazla adlar hesaba katılmaz.

    Adaylar aldıkları oyların sayısına göre sıralanır ve en çok oy alandan baş

    lanmak üzere önce asıl,

    sonra yedek üye seçilmiş olanlar bu sıraya göre tespit edilir. Adayların aldıkları oylarda eşitlik halinde

    aralarında kur'a

    ekilir. Yedek üyeler aldıkları oy sayısına göre bulundukları sıra gözö-nünde tutularak

    göreve çağrılır.

    Seçilme yeterliğini kaybeden Yönetim Kurulu Üyelerinin görevi kendili

    ğinden sona erer.

    Oda Yönetim Kurulunun Görevleri

    Madde 12- Oda Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Odanın bütçe teklifini düzenlemek ve bunu Genel Kurulun onayına sunmak, Oda Genel Kuruluna

    çalışmaları hakkında rapor vermek ve Genel Kurul kararlarını yerine getirmek,

    b) Oda adına taşınır ve taşınmaz mal almak; satmak, ipotek etmek ve bunlar üzerinde her türlü ayni

    hak tesis etmek, kaldırmak gibi konularda Yönetim Kurulu Başkanına veya bir Yönetim Kurulu üyesine

    yetki ver

    mek,

    c) Üyelerin ortak ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaş

    tırmak, mesleğin genel çıkarlara

    uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleriyle ve iş sahipleriyle olan ilişkilerinde

    dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, meslek disiplini, ahlak ve dayanışmayı ko

    rumak, Kanun ve

    çeşitli mevzuatla verilen görevleri yapmak,

    d) Kanun, tüzük, yönetmelikler ve Oda Genel Kurulu kararlarına göre Oda işlerini yürütmek, yıllık

    çalışma programını hazırlamak, üyelerin bil

    gi, görgü ve deneyimlerini arttırmak için kurslar, seminerler

    düzenlemek, eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

    e) Oda görevlilerinin atanmasını, işten ayırma ve el çektirmelerini terfi ve cezalandırılmasını yapmak,

    f) Kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranışları görülen meslek mensupları hakkında disiplin

    soruşturması açılması için olayı Disiplin Kuruluna sevk etmek ve Disiplin Kurulunca alınan kararları

    uygulamak,

    h) Hakem ve Bilirkişi listelerini hazırlamak ve bu listeleri istendiğinde il

    gili kuruluşlara bildirmek,

    i) Oda İç Yönetmeliklerini hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak,

    j) Odanın kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifesini hazırlayarak Genel Kurula sunmak ve Birliğe göndermek,

    k) Her yıl yeminli mali müşavirlerin yapacakları iş ve işlemler karşılığın

    da alacakları asgari ücretleri

    gösterir bir tarife önerisini Birliğe gönder

    mek,

    1) Mevzuata ve Genel Kurul kararlarına uygun olarak Oda işlerini yürüt

    mek, bütçe ve Genel Kurul kararlarına uygun olarak gerekli harcamaları yapmak,

    m) İşlerin daha düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla tali

    matlar ile imza yetkisine sahip

    olanları gösterir imza sirküleri hazırlamak ve ilgili kuruluş ve mercilere göndermek.

    Yönetim Kurulu Başkanının Görevleri

    Madde 13- Yönetim Kurulu Başkanının görev ve yetkileri şunlardır;

    a) Odayı hukuki bakımından temsil etmek,

    b) Kanun, Tüzük ve bu Yönetmelik ile diğer yönetmeliklerle verilen gö

    revleri yapmak ve uygulanmasını

    sağlamak,

    c) Yönetim Kurulunu olağan veya olağanüstü toplantıya davet etmek,

    d) Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek, müzakereleri yönet

    mek,

    e) Tutanaklarını, sağlıklı olarak düzenlenmesini sağlamak,

    f) Yönetim Kurulunca alınan kararların yerine getirilip getirilmediğin denetlemek ve izlemek,

    g) Mevzuat hükümleri gereğince verilen görevlerle ilgili diğer yetkileri kullanarak Odanın sevk ve idaresini sağlamak.

    Yönetim Kurulu Toplantıları

    Madde 14- Yönetim Kurulu, normal olarak ayda bir defa toplanabileceği gibi Oda Yönetim Kurulu

    Başkam tarafından doğrudan doğruya veya üyelerden en az ikisinin görüşme konusunu taşıyan yazılı isteği üzerine toplantıya çağırılır.

    Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve üye tam sayısının salt çoğun

    luğu ile karar verir. Oylarda

    eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu taraf üs

    tün tutulur.

    Oda Yönetim Kurulu Başkam veya Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili olduk

    ları işlerin görüşülmesine

    katılamazlar.

    Yönetim Kurulu kararları hakkında düzenlenen tutamak Başkan ve üye

    ler tarafından imzalanır.

    Yönetim Kurulu üyeleri mektup ile toplantıya çağırılır. Ardı ardına üç olağan toplantıya özürsüz olarak

    katılmamış olan üye, Yönetim Kurulu kararı ile istifa etmiş sayılır.

    Bu karara karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Birli

    ğe itiraz olunabilir.

    Yönetim Kurulu toplantıları gizlidir. İstisnai ve zorunlu haller dışında ev

    velce kararlaştırılmış olmadıkça

    görevli olanların dışında hiçbir kimse Yönetim Kurulu toplantılarına alınmaz.

    İstisnai ve zorunlu hallerin neler olduğunu Yönetim Kurulu takdir eder.

    Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülecek konuların bir gündemi yapı

    lır. Gündemi, Oda Sekreteri

    Başkana danışarak hazırlar.

    Gündemler, toplantıdan bir gün önce veya en geç toplantı sabahı üyelere verilir. Rapor ve tasarılarla

    ilgili gündemler en az üç gün önce üyelere gönderilir.

    Yönetim Kurulu üyeleri, olağanüstü haller dışında gündeme alınmasını isteyecekleri maddeleri üç gün

    evvel Oda Sekreterine bildirirler.

    Gündem maddeleri gündemdeki sıraya göre müzakere edilir.

    Müzakeresi biten bir mesele hakkındaki önerileri Başkan oya koyar. Baş

    kan ve Başkan vekilleri

    seçimleri dışında, oylama işaret oyu ile yapılır.

    Yönetim Kurulu herhangi bir konuda oylamanın gizli olarak yapılmasına karar verebilir.

    Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar, görüşme konusu ve alı

    nan karar belirtilmek suretiyle

    karar defterine geçirilir. Kararlar Oda Sekreterince incelenip, parafe edildikten sonra Kurulun aynı

    oturumun

    da veya bir sonraki oturumunda okunarak üyelerin imzasına sunulur. İm

    zalanan kararlar

    düzenli bir şekilde korunur.

    Alman karara muhalif olan Yönetim Kurulu üyeleri karar metninin altı

    na muhalefet şerhi verebilirler. Bu

    şerhin geçerfi olması şarttır.

    Karara bağlanan hususlar Oda Sekreteri tarafından yerine getirilir. Yö

    netim Kurulu, Kanun, Tüzük ve

    Yönetmeliklerde yazılı hükümlere aykırı karar alamaz.

    Bütçe

    Madde 15- Odanın bir yıllık tahmini gelir ve gider bütçesi; Yönetim Ku

    rulunca Kanuna, Tüzük ve

    Yönetmeliklere uygun olarak Nisan ayı içinde hazırlanır ve gerekçesiyle birlikte Genel Kurula sunulur.

    Genel Kurulca kabul edilen bütçe Haziran ayının birinci gününden itiba

    ren yürürlüğe konulur ve

    uygulanır.

    Bütçe zorunlu nedenlerle yapılamaz ve Haziran ayının birinci günü yü

    rürlüğe konulamaz ve evvelki yıl

    bütçesinin 1/12'si esas alınarak ve 1-2 ve 3 aylık geçici bütçeler yoluyla Odanın mali işleri buna göre

    yürütülür.

    Odanın Gelirleri

    Madde 16- Odanın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

    a) Odaya giriş (kayıt) ücreti,

    b) Yıllık üye aidatları,

    c) Yardım ve bağışlar,

    d) Çeşitli gelirler,

    a) Odaya giriş (kayıt) ücreti; Odaya kaydolan her üyeden kayıt anında bir kere alınır. Miktar en az;

    Memur maaş taban aylığı katsayısı x 300 dür.

    b) Yıllık üye aidatı, maktu ve nisbi olarak iki şekilde tespit olunur ve Ni

    san ayı sonuna kadar tahsil

    olunur.

    aa) Maktu Yıllık Aidat : Memur maaş taban aylığı katsayısı x -200 olup, odaya kayıtlı bütün üyeler

    tarafından ödenir.

    bb) Nisbi Yıllık Aidat: Yalnızca fiilen mesleki faaliyette bulunan üyeler

    ce ödenir. Mesleki faaliyette bulunan her üye, yıllık gelir vergisi beyanna

    mesindeki mesleki kazancının % l'ini, şirket olarak faaliyette bulunduğu takdirde dağıtılsın veya dağıtılmasın beyan edilen kurum kazacından pa

    yına düşen tutarın % l'ini yıllık aidat olarak ödemek zorundadır. Nisbi yıllık aidatın üst sınırı maktu yıllık aidatın yirmi katını geçemez.

    c) Odaya ihtiyari olarak bağış ve yardımda bulunabilir.

    d) Çeşitli gelirler;

    aa) Oda gayrimenkullerinin kira gelirleri, her türlü faiz ve menkul kıymet gelirleri, Oda aracılığıyla

    üyelere sağlanan tahkim, bilirkişilik ve benzeri işlerden elde edilen ücretlerin % 4'ü ve çeşitli gelirlerdir. Adres değişikli

    ği tescil ücreti olarak memur maaş taban aylığı katsayısının 100 rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar; mesleki kimlik cüzdanı bedeli olarak aynı katsayının 200 rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar. Oda men

    suplarına dağıtılacak ve bürolarına asmaları zorunlu tasdikli fiyat tarifesi karşılığı olarak, memur maaş taban aylığı katsayısının 100 rakamı ile çar

    pımı sonucu bulunacak tutar alınır.

    bb) Genel Kurulca belirlenecek diğer gelirler.

    Harcamalar

    Madde 17- Oda bütçesinden her türlü harcama, Yönetim Kurulu Başka

    nı veya Başkan Yardımcısı ile

    Oda Sekreterinin, Oda Sekreterinin bulun

    madığı hallerde muhasip üyenin müşterek imzalarıyla yapılır.

    Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Genel Kurulca tespit edilen miktar kadar sarfiyat, ilk toplafîtıda

    Yönetim Kurulunun onayına sunulmak şar

    tıyla Oda Sekreteri tarafından re'sen yapılır.

    Huzur Hakkı

    Madde 18- Oda Yönetim Kurulu üyelerine katılacakları toplantı için hu

    zur hakkı verilir.

    Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı miktarları her yıl Oda Genel Kurulunca tespit olunur.

    Oda Disiplin Kurulu

    Madde 19- Oda Disiplin Kurulu, üye sayısı 50'ye kadar olan Odalarda üç, üye sayısı 50'den fazla olan

    Odalarda beş üyeden oluşur. Ayrıca, Disiplin Kurulu üyesi 3 olan Odalarda 1, 5 olan Odalarda 3 yedek

    üye seçilir.

    Disiplin Kurulu iki yıl için seçilir. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir.

    Üyeler kendi aralarında bir başkan seçerler. Üyelerin ayrılmaları halinde yerlerine en çok oy alan

    yedek üyeler getirilir.

    Disiplin Kurulu en az üç kişinin hazır bulunmasıyla toplanır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu

    ile verilir. Oylarda eşitlik halinde Başka

    nın bulunduğu taraf üstün tutulur.

    Başkanın bulunmadığı zamanlarda meslekte en kıdemli üye Kurula Baş

    kanlık eder.

    Oda Disiplin Kurulunun kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Birlik Disiplin

    Kuruluna (Geçici Kurula) itiraz edilebilir.

    Oda Disiplin Kurulunun Görevleri

    Madde 20- Disiplin Kurulunun görevleri, Oda Yönetim Kurulunun disip

    lin soruşturması açılması kararı

    üzerine üyeler hakkında disiplin soruş

    turması yaparak disiplinle ilgili kararlan ve cezalan vermek ve

    Kanunla verilen diğer yetkileri kullanmaktır.

    Oda Denetleme Kurulu

    Madde 21- Denetleme Kurulu, Genel Kurul üyeleri arasından iki yıl için seçilecek üç üyeden oluşur.

    Ayrıca bir yedek üye seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri ile Disiplin Kurulu üyeleri Denetleme Kuruluna

    seçilmezler.

    Denetleme Kurulu üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından bir baş

    kan seçerler.

    Denetleme Kurulu; Odanın işlem ve hesaplarını denetlemek ve bu hu

    susta Genel Kurula rapor

    vermekle görevlidir.

    Oda Organlarının Seçim Esasları

    Madde 22- Oda organ seçimleri gizli oyla yapılır ve seçim işlemleri aşağı

    daki esaslara göre yargı

    gözetimi altında gerçekleştirilir.

    Seçim yapılacak Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce Oda se

    çimleri için üyeleri belirleyen

    liste, üç nüsha olarak toplantının gündemi,

    yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantı

    ya dair hususları belirten bir

    yazıyla birlikte o yer ilçe seçim kurulu baş

    kanına tevdi edilir. Bir yerde birden fazla ilçe seçim kurulu

    bulunduğu takdirde görevli ilçe seçim kurulu, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. Toplantı tarihlerinin,

    gündemde yer alan diğer konular gözönünde bu

    lundurularak, görüşmelerin bir Cumartesi günü

    akşamına kadar sonuç

    lanmasını ve seçimlerin ertesi günü olan Pazar gününden dokuz-onyedi saatleri

    arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunlu

    dur.

    Hakim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiy

    le varsa noksanları

    tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak üyeleri be

    lirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer

    hususları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ait diğer hususlar Oda ve Birlik ilan yerle

    rinde asılmak

    suretiyle üç gün süre ile ilan edilir.

    İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin

    karara bağlanır.

    Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ait diğer hususlar onaylanarak ilgili Oda veya Birliğe

    gönderilir.

    Hakim, kamu görevlileri veya aday olmayan üyeler arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir

    seçim sandık kurulu tayin eder. Aynı şekilde ay

    rıca üç yedek üye de belirler. Seçim sandık kurulu

    başkanının yokluğunda kurula en yaşlı üye başkanlık eder.

    Seçim sandık kurulu, seçimlerin Kanunun öngördüğü esaslara göre yürü

    tülmesi, yönetim ve oyların

    tasnifi ile görevli olup bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.

    Dörtyüz kişiden fazla üye bulunması halinde her dörtyüz kişi için bir oy sandığı bulunur ve her seçim

    sandığı için ayrı bir kurul oluşturulur. Se

    çimlerde kullanılacak araç ve gereçler ile seçim kurulundan

    sağlanır ve sandıkların konacağı yerler hakim tarafından belirlenir.

    Seçim süresinin sonunda seçim sonuçlan tutanakla tespit edilip seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri

    tarafından imzalanır; Birden fazla sanık bulunması halinde tutanaklar, hakim tarafından birleştirilir.

    Tutanakların birer örneği seçim yerinde

    asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edilir. Kullanılan

    oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere ilçe seçim kurulu

    başkanlığına tevdi edilir.

    Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenme

    sinden itibaren iki gün içinde

    seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara

    bağlanır. İtiraz süre

    sinin geçmesi ve itirazların Jcarara bağlanmasından hemen sonra hakim

    yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilan eder ve ilgili Oda ile Bir

    liğe bildirir. '

    Oy verme işlemi, gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Listede adı yazılı bulunmayan meslek

    mensubu oy kullanamaz. Oylar oy verenin kimliğini Oda veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat

    etmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oy

    lar, üzerinde

    ilçe seçim kurulu mühürü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından her seçim

    için ayrı ayrı verilecek kağıt

    lara yazılmak ve mühürlü zarflara konulmak suretiyle kullanılır. Bunların

    dışında yazılan veya mühürsüz zarflara konulan oylar geçersiz sayılır.

    Hakim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya Kanuna aykırı uygulama sebebiyle

    seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, süre

    si bir aydan az ve iki aydan fazla olmamak üzere seçimin

    yenileneceği Pa

    zar gününü tespit ederek Oda ve Birliğe bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır

    ve seçim işlemleri bu madde ile Kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür.

    İlçe seçim kurulu başkanı hakime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üye

    lerine Seçimlerin Temel

    Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Ka

    nunda belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve

    diğer seçim gi

    derleri Birlik ve ilgili odaların bütçelerinden karşılanır.

    Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar, Devlet memurlarına karşı

    işlenmiş gibi cezalandırılır.

    Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla ha

    kimin ve sandık kurulunun

    aldığı tedbirlere uymayanlara eylemin ağırlı

    ğına göre bu Kanunda yazılı disiplin cezaları verilir.

    Odaların Yurt Dışında Temsili

    Madde 23- Odaları temsil etmek üzere milletlerarası toplantı ve kongre

    lere katılmak, Maliye

    Bakanlığı'nın iznine tabidir.

    Oda Nitelikleri ve Faaliyet Sınırları

    Madde 24-Oda, Kanunda yazılı esaslar uyarınca meslek mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak,

    mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak,

    meslek mensupla

    rının birbirleriyle ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim

    kılmak üzere meslek disiplin ve ahlakını korumak maksadıyla ku

    rulan, tüzel kişiliğe sahip, kamu

    kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

    Oda, kuruluş amaçları ve Kanunda belirtilenler dışında hiçbir faaliyet gösteremez, kendilerine Kanunla

    verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemez,

    siyasetle uğra

    şamaz, siyasi partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemez, si

    yasi partilere

    maddi yardım yapamaz, onlarla siyasi ilişki ve işbirliği için

    de bulunamaz, milletvekili ve mahalli

    idarelerin seçimlerinde, belli aday

    ları destekleyemez.

    Odalara üye olmayan meslek mensupları mesleki faaliyette bulunamaz

    lar.

    Kanunun 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen yasaklara uy

    mayan Oda sorumlu

    organlarının görevlerine son verilmesine ve yerleri

    ne yenilerinin seçilmesine Adalet Bakanlığı'nın,

    Maliye Bakanlığı'nın teklifine dayanarak veya doğrudan doğruya isteği uyarınca bu kuruluşla

    rın

    bulundukları yer Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine o yer

    deki Asliye Hukuk Mahkemesince

    karar verilir. Yargılama basit usule göre yapılır ve en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.

    Mahkemece altıncı maddede yazılı organların görevlerine son verilmesi halinde kararda ayrıca,

    görevlerine son verilen organları bu Kanunda ya

    zılı usullere göre seçecek organları toplamak üzere,

    Oda Yönetim Kuru

    lu için Oda Genel Kurulu üyeleri arasından, beş kişi görevlendirilir. Se

    çim,

    görevlendirilen bu beş kişi tarafından bir ay içinde sonuçlandırılır. Görevlendirilen bu beş kişi bu

    fıkrada yazılı süre içinde görevlerine son verilen organlar gibi görevli ve yetkili olup aynı şekilde

    sorumludurlar. Bu fıkra hükmüne göre seçilecek yeni organlar eski organların görev sü

    relerini

    tamamlarlar.

    Maliye Bakanlığı'nın bu Kanun uyarınca Oda organlarının işlemleri hak

    kında onay mercii olarak verdiği

    kararları görevli Oda organları aynen yerine getirmekle yükümlüdürler. Bakanlık kararını, idari yargı

    merciinin yürütmenin durdurulmasına veya esasına ait kararı veya kanuni bir sebep olmaksızın yerine

    getirmeyen veya eski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren veya Kanunun mecburi kıldığı

    işlemleri Bakanlığın uyarı

    sına rağmen yerine getirmeyen Oda organları hakkında da yukarıdaki fıkralar

    hükümleri uygulanır.

    Görevlerine son verilen organların yerine en geç bir ay içerisinde yenileri seçilir. Yeni seçilenler

    eskilerin süresini tamamlarlar.

    Görevlerine son verilen organ üyelerinin Kanunda yazılı cezai sorumlu

    lukları saklıdır. Bu organların

    yukarıdaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesine sebep olan tasarrufları hükümsüzdür.

    Türk Devleti'nin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun

    huzurunun korunması ve Devletin Anayasada belirtilen temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin

    önlenmesi bakımın

    dan gecikmesinde sakınca bulunan hallerde valiler seçilmiş Oda organla

    rını geçici

    olarak görevden uzaklaştırabilirler. Görevden uzaklaştırma ka

    rarı, dayanakları ile birlikte üç gün içinde

    dördüncü fıkrada sözü edilen mahkemeye bildirilir. Mahkeme görevden uzaklaştırma kararının yerinde

    olup olmadığını dosya üzerinde inceleyerek bu konudaki kesin kararını en geç on gün içinde verir.

    Görevden uzaklaştırmanın yerinde olduğuna mahkemece karar verilmesi halinde beşinci fıkra

    hükümleri uygulanır.

    Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma hükümleri Oda Genel Ku

    rulu hakkında uygulanmaz.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : ODANIN İÇ YÖNETİMİ

    Oda Hizmetlerinin Yürütülmesi

    Madde 25- Oda hizmetleri mevzuat hükümleri ile Genel Kurul ve Yöne

    tim Kurulu kararlarına uygun

    olarak İç Yönetmelikle belirlenen birimler tarafından yürütülür.

    Oda Sekreterinin Görevleri ve Yetkileri

    Madde 26- Oda işlerini yürütmekle Oda Sekreteri görevlidir. Ancak, Oda Sekreterinin teklifi ve Yönetim

    Kurulunun onayı ile Genel İdare Müdü

    rü atanabilir. Oda Sekreteri görev ve yetkilerini Genel İdare

    Müdürüne devredebilir.

    Oda Sekreteri, Oda personelinin amiri olup başlıca görevleri ve yetkileri şunlardır;

    a) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

    b) Odanın işlem ve yazışmalarını yönetmek, müdürlüklere ait görevlerin noksansız olarak

    yürütülmesini sağlamak ve denetlemek,

    c) Oda personelinin; atanması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırıl

    ması ve işine son verilmesi

    konularında Yönetim Kuruluna öneride bu

    lunmak, Oda personelinin özlük işlerine ait sicil kütüklerini

    düzenlemek ve saklanmasını sağlamak,

    d) Odaca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesi

    ne esas olacak bilgilerin

    toplanması ile ilgili işlem hizmetlerinin yürütül

    mesini sağlamak,

    e) Odanın bütçe taslağını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

    f) Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini, saklanmasını sağla

    mak,

    g)Yayın organları ve basınla ilişkileri düzenlemek,

    h) Yönetim Kurulu tarafından devredilecek yetkileri kullanmak,

    i) Genel Kurul ve Yönetim Kurulunca verilecek diğer işleri yapmak,

    Oda Sekreteri, Odaya herhangi bir yükümlülük getirmeyen ve resmi ma

    kamlarla yapılacak yazışmaları

    kapsayan ve Oda kayıtları ile ilgili belge

    lerin örneklerinin onayına ait bulunan hususlarda re'sen

    imzaya yetkili

    dir.

    Genel İdare Müdürünün Nitelikleri

    Madde 27- Genel İdare Müdürlüğüne atanacaklarda aşağıdaki nitelikler aranır;

    a) Personel Yönetmeliğinde aranan şartları taşımak,

    b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler fakültesi ve

    benzeri Fakülte veya bölümleri ile bunların yetkili makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki

    eşitlerinden birini bi

    tirmiş olmak,

    c) İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini iyi derecede bilmek.

    Müşavirler

    Madde 28- Müşavirler Oda işlerinin yürütülmesinde bilimsel ve teknik yönden görevli mütehassıs

    elemanlardır.

    Hangi konular için müşavir çalıştırılacağı ve bunlarda aranacak özel şart

    lar Yönetim Kurulunca belli

    edilir.

    Personel Disiplin Cezaları

    Madde 29- Disiplin cezaları; hizmetin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların,

    tüzüklerin, yönetmeliklerin, Odanın yetkili makam

    larının kanuni talimatlarının emrettiği ödevleri yurt

    içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulması zorunlu kılman hususlara uymayanlara,

    yasaklanan işleri yapanlara, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine gö

    re verilen cezalardır.

    Personele verilecek disiplin cezaları ile bu cezalan gerektiren fiil ve hal

    ler hakkında 657 sayılı Devlet

    Memurları Kanununun ilgili hükümleri uy

    gulanır.

    Disiplin cezası verme yetkisi Genel İdare Müdürü için Yönetim Kuru-lu'na, diğer personel için Oda

    Sekreterine aittir.

    Müdürler

    Madde 30- Oda Sekreterinin teklifi ve Yönetim Kurulu kararıyla müdür

    lükler oluşturulabilir. Bu

    müdürlüklerin çalışma usul ve esasları ayrı yö

    netmeliklerle düzenlenir.

    Defterler

    Madde 31- Noterden tasdikli Genel Kurul Karar Defteri, İdare Meclisi Karar Defteri, Gelir-Gider Defteri

    ve Üye Kayıt Defteri, Çalışanlar Lis

    tesi Defteri ile gerekli sair tasdiksiz yardımcı defterler, Yönetim

    Kurulu sorumluluğunda Oda Sekreterliğince tanzim ve muhafaza edilir. Gelir ve giderler usulüne uygun

    belgeler istinaden kayda alınır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : MESLEK MENSUPLARINA İLİŞKİN ESASLAR

    Mesleğin Konusu

    Madde 32- Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin konusu gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

    a) Muhasebe sistemlerini kurmak, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların

    uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak,

    b) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali

    tablo ve beyannamelerle ilgili konularda ya

    zılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek,

    tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak,

    c) Mali tabloların ve beyannamelerin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe

    standartlarına uygunluğunu ve hesapların dene

    tim standartlarına göre incelendiğini tasdik etmek,

    d) İlgili mevzuat ile Maliye Bakanlığı ve diğer resmi mercilere verilecek görevleri yapmak.

    Yeminli mali müşavirler muhasebe ile ilgili defter tutmazlar, muhasebe bürosu açmazlar ve muhasebe

    bürolarına ortak olmazlar.

    Meslek Unvanlarının Haksız Kullanılması

    Madde 33- Kanunen kullanılmaya yetkisi olmayanlar tarafından yeminli mali müşavir unvanının veya

    bu unvan veya kavrama karışacak veya onla

    ra benzer her türlü, ibare veya remizlerin kullanılması

    yasaktır.

    Oda, yukarıdaki fıkraya aykırı davranışları öğrendiğinde Cumhuriyet Savcılığına bildirmek

    mecburiyetindedir. Cumhuriyet Savcılığına tahkika

    tın sonucu, Odaya ve ilgililere bildirilir.

    Üyelik

    Madde 34- Yeminli mali müşavirlik ruhsatı alan her meslek mensubu Odaya kaydolmak ve ödevlerini

    yerine getirmek zorundadır. Odaya kay

    dını yaptırmayanlardan ruhsatı geri alınır.

    Üyelik aidatını ödemeyen üyelerin listesi her mali yılın sonunda Oda ta

    rafından çıkartılır. Zamanında

    ödenmeyen aidatlar genel hükümlerine göre tahsil edilir. Aidat borcu olanlar Genel Kurul'da oy

    kullanamazlar ve Oda organlarına seçilemezler.

    Yemin

    Madde 35- Yeminli mali müşavirlik mesleğine kabul edilenler, görevleri

    ne fiilen başlamadan önce,

    Oda'dan alacakları bir belge ile ilgili Asliye Ticaret Mahkemesine başvurarak Kanunda gösterilen

    şekilde yemin ederler.

    Yasaklar

    Madde 36- Meslek mensupları çalışmalarında Kanunun 43, 44, 45 ve 46'ncı maddelerinde ve Serbest

    Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları

    Hakkın

    daki Yönetmelikte belirtilen yasaklara uymak zorundadırlar.

    Mesleki Faaliyet İçin Başvurma

    Madde 37- Ruhsat almış olan meslek mensupları; bağımsız olarak tek ba

    şına veya ortaklık veyahut

    şirket kurarak mesleki faaliyette bulunmak is

    tedikleri takdirde; "çalışanlar listesine" kayıt olmak üzere

    Odaya başvu

    rurlar.

    Başvurma dilekçe İle olur. Başvurma dilekçesi 2 nüsha düzenlenir. Kayıt ve tarih numarasına havi

    nüshası İlgiliye verilir. Diğer nüsha dosyada sak

    lanır. Dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir.

    1- İlgili Yönetmelikte düzenlenmiş bildirim formu,

    2- Ruhsatın verildiği tarihten, ruhsatın verildiği tarihte kamu görevlisi ise kamu görevinden ayrıldığı

    tarihten itibaren 12 ay geçtikten sonra yapıla

    cak başvurular için Cumhuriyet Savcılığından alınacak

    sabıka kaydı bel

    gesi.

    3- Yeminli mali müşavirlerin yemin ettiklerine dair yemin belgesi.

    Ortaklık Bürosu veya Şirketin Bildirilmesi

    Madde 38- Meslek mensupları ortaklık bürosu veya şirket kurdukları tak

    dirde;

    a) Ortaklık bürolarında; ortaklık sözleşmesinin noterden tasdikli bir ör

    neği,

    b) Şirketlerde; şirket sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicil Ga-zetesi'nin bir örneği,

    bu ortaklık bürosu veya şirketlerin merkez ve şubelerinin bağlı olduğu Odaya ortaklar tarafından bir ay

    İçinde bir dilekçe ekinde verilir.

    Büro Edinme Zorunluluğu

    Madde 39- Her meslek mensubu mesleki faaliyetine başlamadan önce bağlı olduğu Oda bilgisinde

    işyeri açmak zorundadır.

    Ortaklık bürosu veya şirket kurulması halinde de işyeri açılması mecburi

    dir. Mesleki faaliyette

    bulunmayan meslek mensupları ikametgahlarının bulunduğu bölgenin Odasına kaydolurlar.

    İşyerini ve ikamet adresini değiştiren meslek mensupları ile bunların kur

    dukları ortaklık büroları ve

    şirketler onbeşgün içinde yeni adreslerini bağlı oldukları odalara bildirmek zorundadırlar.

    Tabela Asılması Zorunluluğu

    Madde 40- Her meslek mensubu; İşyerinin bulunduğu binanın herkesin kolaylıkla görebileceği biçimde

    bir yerine, sadece adı ve soyadı ile meslek unvanını taşıyan bir tabela asmak zorundadır.

    Birden çok "meslek msnsubu çalışmalarını ortaklık bürosu veya şirket şeklinde birleştirdikleri takdirde;

    tabelaya ayrıca ortaklık bürosu veya şir

    ket unvanı yazılır. Aynca ortaklar ad ve soyadları ile

    unvanlarım da tabe

    laya yazabilirler.

    Kimlik Cüzdanı Alınması ve Değiştirilmesi

    Madde 41- Ruhsatı olup da bağımsız çalışmak isteyenlere bağlı oldukları Oda tarafından kimlik

    cüzdanı verilir. İşyeri nakli halinde yeni kimlik cüzdanı verilir. Eskisi iptal edilir.

    Meslek unvanından başka bir nüfus hüviyet cüzdanında belirtilen bilgiler İle iş ve ikamet adreslerini

    içeren bu kimlik cüzdanları Oda başkanı tara

    fından imzalanır ve mühürlenir.

    Müşterilerin Odaya Bildirimi

    Madde 42- Meslek mensupları hizmet verdikleri müşterilerini, kayıtlı ol

    dukları odalara 6 ayda bir

    bildirmek zorundadırlar.

    İşin Reddi Halinde Meslek Mensubunun Belirlenmesi

    Madde 43- Meslek mensupları getirilen iş teklifini gerekçe göstermeden reddedebilir. Red kararları

    meslek mensubunca iş sahibine yazılı olarak bildirilir.

    İki meslek mensubu tarafından reddedilen İş sahibi ilgili Odaya müracaat eder. Oda kendisine meslek

    mensubu belirler.

    Odalararası Nakil

    Madde 44- Mesleki faaliyette bulunan meslek mensupları nakil için yeni işyeri merkezinin, mesleki

    faaliyette bulunmayan meslek mensupları İse yeni ikametgahlarının bulunduğu Oda yönetim kuruluna

    yazı İle başvu

    rurlar.

    Başvurma yazısında, istekte bulunan meslek mensubunun kayıtlı olduğu Odanın adı, sicil numarası,

    nakletmek istediği Oda bölgesi içindeki işleri ve ikamet adresi bildirilir.

    İnceleme ve Nakil Talebinin Kabulü

    Madde 45- Başvurulan Oda yönetim kurulu nakil başvurusu üzerine ge

    rekli incelemeleri yapar. Talebin

    kabulü halinde meslek mensubunu Odaya kayıt eder. Kayıt günü Geçici Kurul'a (Birliğe) ve meslek

    mensu

    bunun Önceden kayıtlı olduğu Odaya bildirilir. Eski Oda bu bildiri üzeri

    ne meslek mensubunun

    adını kayıtlardan siler ve dosyasını naklettiği Odaya gönderir. Varsa, devam eden disiplin

    soruşturması eski Odaca sürdürülür. Sonuçlan ayrıca bildirilir.

    Başvurulan Oda yönetim kurulu nakil talebinin Odaya varış tarihinden itibaren 1 ay içinde karar

    vermezse nakil talebi kabul edilmiş sayılır.

    Nakil Talebinin Reddi

    Madde 46- Nakil talebinin başvurulan Odaca reddi halinde, nakil isteğin

    de bulunan meslek mensubu

    bu kararın kendisine tebliğinden itibaren onbeş gün içinde Geçici Kurul'a (Birliğe) itiraz edebilir.

    Meslek Üye Kütüğü - Çalışanlar Listesine Kaydolma ve Silinme

    Madde 47- Odada, Odaya kayıtlı her meslek mensubunun kaydedildiği bir "meslek mensubu üye

    kütüğü" ile fiilen mesleki faaliyette bulunacak

    ların yazıldığı bir "çalışanlar listesi" tutulur.

    Aşağıdaki hallerde meslek mensubunun adı çalışanlar listesinden silinir;

    a) Meslek mensubunun, mesleki faaliyette bulunmayacağını yazılı olarak

    bildirilmesi veya çalışma bürosunu kapatmış olması,

    b) Çalışma bürosunun Oda bölgesi dışına nakledilmiş bulunması,

    c) Kanuna göre meslekten çıkarmayı gerektiren cezalara çarptırılması,

    d) Meslek mensubu olmak için Kanunun aradığı şartların sonradan kay

    dedilmiş olması,

    e)   Ruhsatnamenin verildiği tarihte, verilmemesini gerekli kılan sebeple

    f)   rin varlığının sonradan tesbit edilmiş olması,

    Yukarıd

    A

    ki c, d ve e bentlerine göre verilen çalışma listesinden silme ka

    ran, gerekçeli olmak zorundadır. Bu karara karşı meslek mensubu kendi

    sine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Geçici Kurul'a (Birliğe)

    iti

    raz edebilir.

    Meslek mensubu, silme kararı kesinleşinceye kadar mesleğini yapma hakkına sahiptir. Kesinleştikten

    sonra mesleki faaliyette bulunamaz. Şu kadar ki; Oda disiplin kurulu, kamu yararı bakımından gerekli

    gördüğü hallerde, yönetim kurulunun çalışanlar listesinden silme kararı üzerine, meslek mensubunun

    geçici olarak mesleki faaliyette bulunmasını yasak

    layabilir. Çalışanlar listesinden silinmeyi gerektiren

    hallerin sona erdiğini ispat eden meslek mensubu bu listeye yeniden yazılmaya hak kazanır.

    Hizmet Sözleşmesi

    Madde 48- Meslek mensupları ile müşteriler arasında meslekî konularda yapılacak sözleşmelerle ilgili

    tip sözleşmeler odalar tarafından bastırılır ve çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensuplarına ihtiyaçları

    ölçüsünde dağıtılır.

    Tip sözleşmelerde, en az aşağıdaki hususlara yer verilir.

    a) Tarafların açık adresleri, vergi daireleri ve vergi daireleri sicil numara

    ları,

    b) Yapılacak işlerin amacı ve kapsamı (Ücret tespiti soru belgesinde yer alan hususlar da gözönüne

    alınarak verilecek hizmetler ayrıntılı olarak belirtilir.)

    c)   Tarafların karşılıklı sorumluluk ve yükümlülükleri (Sorumluluk ve yü

    kümlülükler, Kanun ve buna

    d)   ilişkin yönetmeliklerde düzenlenmiş husus

    lara ve ilkelere aykırı olarak değiştirilmez.

    e)   Sorumluluk ve yükümlülükleri

    Etkileye

    cek uyarı ve öneriler yazılı yapılır. Sorumluluk ve yükümlülükler maddede ayrı ayrı hukuki sonuçları da

    belirtilerek düzenlenir.)

    d) Ücretin tutan ve ödeme şekli (Ücretin ödenmesi, çeşitli durumlara gö

    re ücret tutarının ne kadar

    olduğunu, işle ilgili giderlerin nasıl karşılana

    cağı hususları düzenlenir.)

    e)Yapılan denetim sözleşmesi ise denetim kapsamı, hazırlanacak tablo

    lar, başlama ve bitiş tarihleri,

    raporun verileceği tarih v.b. diğer hususlar dikkate alınır. Sorumluluk ve yükümlülükler ayrıntılı olarak

    belirtilir.

    f) Sözleşmenin yeri, süresi ve tarihi,

    Odalar, tip sözleşmelerin hazırlanmasında, o İlde bulunan ticaret ve sa

    nayi odaları ile esnaf ve kefalet

    kooperatiflerinin tip sözleşme konusun

    daki görüşlerim de alır. Ücret tespit soru belgesi, tip

    sözleşmesinin ekini oluşturur.

    Ücret

    Madde 49- Ücret meslek mensuplarının hizmetlerine karşılık olan mebla

    ğı ifade eder. Ücretin asgari

    miktarı tarife ile belirlenir.

    Tarifedeki asgari miktar altında ücret karşılığında iş kabulü yasak olup, aksine hareket, disiplin

    cezasını gerektirir.

    Her Oda yönetim kurulu, her yıl Ocak ayından geçerli olmak üzere ye

    minli mali müşavirlerin

    yapacakları iş ve işlemler karşılığında alacakları ücretleri gösterir birer tarife hazırlayarak Geçici

    Kurul'a (Birliğe) gönde

    rir.

    Görevle İlgili Suçlar

    Madde 50- Meslek mensupları, görevleri sırasında veya görevleri sebebiy

    le İşledikleri suçlardan

    dolayı, fiillerinin niteliğine göre Türk Ceza Kanu

    nunun Devlet Memurlarına ait hükümleri uyarınca

    cezalandırılırlar.

    Disiplin Cezalan

    Madde 51- Mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil hareketlerde bulunan

    larla, görevlerini yapmayan veya

    kusurlu olarak yapan yahut da görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunan meslek

    mensupları hak

    kında, muhasebe ve müşavirlik hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi maksadı ile

    durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre aşağıdaki disip

    lin cezalan verilir.

    Disiplin cezaları şunlardır:

    a) Uyarma; meslek mensubuna mesleğinin icrasında daha dikkatli dav

    ranması gerektiğinin yazı ile

    bildirilmesidir.

    b) Kınama; meslek mensubunun görevinde ve davranışında kusurlu sayıl

    dığının yazı ile

    bildirilmesidir.

    c) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma; mesleki sıfatı saklı kalmak şartıyla altı aydan az bir

    yıldan çok olmamak üzere mesleki faaliyetten alıkoymadır.

    d) Yeminli sıfatını kaldırma; yeminli mali müşavirlerin yeminli sıfatının kaldırılmasıdır.

    f)   Meslekten çıkarma; meslek mensubunun ruhsatnamesinin geri alına

    rak bir daha bu mesleği icra

    g)   etmesine izin verilmemesİdir.

    Mesleki

    kurallara, mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve harekette bu

    lunanlarla, görevinin gerektirdiği güveni

    sarsıcı harekette bulunan mes

    lek mensupları hakkında, ilk defasında uyarma, tekrarında ise kınama

    ce

    zası uygulanır.

    Görevini bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapmayan veya kusurlu olarak yapan veyahut ta bu

    Kanunda yer alan mesleğin genel prensipleri

    ne aykırı harekette bulunan meslek mensupları için geçici

    olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır.

    Tasdik yetkisini gerçeğe aykırı olarak kullandığı Maliye Bakanlığınca ilk defa tespit edilen ve rapora

    bağlanan yeminli mali müşavirler hakkında geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, bu husus

    tekerrür edip, bunun mahkeme kararıyla kesinleşmesi halinde de yeminli sıfatını kaldırma ce

    zası

    verilir.

    Mükellefle birlikte kasden vergi ziyanına sebebiyet verdikleri mahkeme karan ile kesinleşen meslek

    mensuplarına, meslekten çıkarma cezası ve

    rilir.

    Üç yıllık bir dönem içinde iki veya daha fazla disiplin cezasını gerektiren davranışta bulunan meslek

    mensubuna, her yeni suçu için bir öncekinden daha ağır ceza uygulanabilir.

    Beş yıllık dönem içinde iki defa mesleki faaliyetten alıkoyma cezası ile cezalandırılmasından sonra bu

    cezayı gerektiren fiili yeniden işleyen mes

    lek mensupları hakkında meslekten çıkarma cezası

    uygulanır.

    Disiplin Kurulları bir derece ağır veya bir derece hafif disiplin cezasının uygulanmasına karar

    verebilirler.

    Takibat ve hüküm tesisi disiplin soruşturması yapılmasına ve disiplin ce

    zası uygulanmasına engel

    değildir.

    Meslek mensubu hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verile

    mez. Yetkili disiplin kurulunun

    10 günden az olmamak üzere verdiği süre İçinde savunma yapmayanlar, savunma hakkından

    vazgeçmiş sayılırlar.

    Disiplin cezaları kesinleşme tarihinden itibaren uygulanır.

    Geçici Madde 1- Birlik kurulup, Yönetmeliği yayımlanıncaya kadar bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Geçici Madde 2- Oda yönetim kuruluna seçilecek üyelerde odaların ku

    rulmasından itibaren 6 yıl için 5

    yıllık kıdem şartı aranmaz.

    Yürürlük

    Madde 52- Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 53- Bu Yönetmelik hükümlerini Yeminli Malî Müşavirler Odaları Yönetim Kurulları yürütür.

    Mevzuat Kanunlar