ÖĞRETMEN VE EĞİTİM UZMANI YETİŞTİREN YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA PARASIZ YATILI VEYA BURSLU ÖĞRENCİ OKUTMA VE BUNLARA YAPILACAK SOSYAL YARDIMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Öğretmen Ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarında Parasız Yatılı Veya Burslu Öğrenci Okutma Ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Yönetmelik

    Milli Eğitim Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 03/01/1990

    Resmi Gazete Sayısı: 20391

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı adına mecburî hizmet karşılığı okutulacak parasız yatılı ve burslu öğrencilerle ilgili yapılacak iş ve işlemlere ait usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik, öğretmen veya eğitim uzmanı yetiştiren yüksek öğretim kurumlarının öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştiren programlarında, Bakanlık adına mecburî hizmet karşılığı ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim yapmaya hak kazanmış olan öğrencileri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik, 3580 sayılı "Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 14 üncü Maddesi" ile 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ve 1739 sayılı "Millî Eğitim Temel Kanunu"na dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

    "Bakanlık", Millî Eğitim Bakanlığı'nı,

    "Parasız Yatılılık", şartları taşıyan öğrencilerin mecburî hizmet karşılığında barınma, beslenme, giyinme, öğrenim harcı ve harçlık gibi ihtiyaçlarının karşılanmasını,

    "Bursluluk", şartları taşıyan öğrencilerin mecburî hizmet karşılığında belirlenecek miktarda para verilmek suretiyle desteklenmelerini,

    (Değişik:RG-13/08/1996-22726)Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumları", Eğitim Yüksek Okullarını, Sanat Eğitimi Yüksek Okullarını, Eğitim Fakültelerini, Meslekî ve Teknik Eğitim Fakültelerini, İlâhiyat Fakültelerini, Fen Fakültelerini, Edebiyat Fakültelerini, Fen-Edebiyat Fakültelerini, Eğitim Bilimleri Fakültesi ile Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini,

    "Öğrenci", öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştiren yüksek öğretim kurumlarında Bakanlık adına parasız yatılı ve burslu öğrenim görenleri

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Parasız Yatılılık ve Burslulukla İle İlgili Hükümler

    Kontenjan Tespiti ve Duyurulması

    Madde 5- (Değişik:RG-13/08/1996-22726) Parasız yatılı veya burslu okutulacak öğrenci kontenjanları, Bakanlığın öğretmen ihtiyacı bulunan programlardan tespit edilir ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı İkinci Basamak Kılavuzu ile duyurulur.

    Tespit edilen bu programları ilk beş tercihi arasında kazanan Anadolu Öğretmen Lisesi mezunu öğrencilerden kontenjana giremeyenler de parasız yatılılık veya bursluluk hakkından yararlandırılır.

    Parasız Yatılı veya Burslu Okutulacak Öğrencilerde Aranacak Şartlar

    Madde 6- Parasız yatılı veya burslu okutulacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

    a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b)(Değişik:RG-28/04/1991-20855) 22 yaşını geçmemiş olmak, yaş hesabında ay ve gün dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü eğitim yöneticiliği ve deneticiliği ile lisans üstü programlarına kayıt hakkı kazananlara uygulanmaz,

    c)Sağlıklı olmak (kekemelik, körlük, topallık, çolaklık, şaşılık, sağırlık, cücelik, kamburluk ve bulaşıcı kellik, dikkati çeken tikler ve ruhî bir ârızası bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek),

    Özel eğitim okullarında görev alacak öğretmen adayları için, bu okulların özel şartlarını göz önünde bulundurmak,

    d) (Değişik:RG-13/08/1996-22726)

    Kazandığı programı, Öğrenci Yerleştirme Sınavı tercih bildirim formunda ilk beş tercihi arasında yazmış olmak, özel yetenek sınavı sonucuna göre öğrenci alınan programlar için yetenek sınavını kazanmış olmak.",

    e) Öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştiren yüksek öğretim kurumlarından birine kesin kaydını yaptırmış olmak,

    f) Memuriyet yapmasına engel bir mahkumiyeti bulunmamak,

    g) Özel kanunlarla affa uğramış olunsa bile herhangi bir okuldan disiplin cezası veya kanunî bir kovuşturma sonucu çıkarılmamış olmak,

    h) Başka bir kuruma karşı mecburî hizmetle yükümlü olmamak veya mecburî hizmetinin Bakanlığa devrini sağlamış olmak,

    ı) Alacağı bursun dışında herhangi bir kaynaktan burs, kredi, mecburî hizmet karşılığı maddî yardım almamak,

    Burs verilecek öğrencilerin tespiti (Değişik başlık: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./1. md.)

    Madde 7 - (Değişik madde: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./1. md.)

    Bakanlıkça parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanı ayrılan programları kazananların listesi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden, yetenek sınavını kazananların listesi de ilgili fakülte veya yüksekokullardan alınıp en yüksek puandan başlayarak burs verilecek öğrenciler tespit edilir ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bildirilir.

    Kontenjan Dağıtımı

    Madde 8- Parasız yatılılık veya bursluluğa hak kazananların durumları, Bakanlıkça kendilerine bildirilir. Bu bildirimde, öğrencinin hangi yurtta kalacağı veya bursunu nereden alacağı, diğer hak ve yükümlülükleri de belirtilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Öğrencilerin Tabi Olacağı Esaslar

    Parasız Yatılılık veya Bursluluk Süresi

    Madde 9- (Değişik:RG-13/08/1996-22726)

    Parasız yatılılık veya bursluluk süresi öğrencinin devam ettiği öğretim programının süresi kadardır. Bu süre Bakanlıkça gerekli görüldüğü takdirde bir yıl uzatılabilir.

    Hastalık sebebiyle bir yılı geçmemek üzere öğrenimine devam edemeyen veya sınava giremeyen öğrencilerin, bu durumlarını sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri halinde parasız yatılılık veya bursluluk hakları aynen devam eder.

    Ancak;

    a) Hastalığı bir yıldan fazla devam eden veya başka bir sebeple kaydı durdurulan öğrencilerin parasız yatılılık veya bursluluk hakları en fazla bir yıl dondurulur.

    b) Başarısızlığı sebebiyle bir üst sınıfa geçemeyen veya öğretim süresinin sonunda mezun olamayan öğrencilerin parasız yatılılık veya bursluluk hakları en fazla bir yıl bekletilir.

    (a) ve (b) bendlerinde belirtilen süreler içinde öğrencilere hiçbir ödeme yapılmaz.

    Kayıt dondurulan süre sonunda öğrenime başladığını veya bir üst sınıfa geçtiğini belgeleyen öğrencilerin parasız yatılılık veya bursluluk hakları tekrar başlatılır.

    Parasız Yatılılık veya Bursluluktan Faydalanma

    Madde 10- Parasız yatılılık veya bursluluk, öğrencinin okula kesin kaydının yapıldığı tarihi izleyen ilk ayın başından itibaren başlar.

    Burs ve harçlıkların ödenmesine, tatil aylarında da devam edilir. Burs ve harçlıklar peşin olarak ödenir.

    Parasız yatılı öğrencilerin yatılılık durumları, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile yapılacak bir protokolle tespit edilir.

    Başka Kurum Burslarından Faydalanma

    Madde 11- Bakanlık adına parasız yatılı veya burslu okuma imkânlarını kullanmakta olan öğrenciler, mecburî hizmet karşılığı olmayan gerçek ve tüzel kişilerce verilen burslardan ancak Bakanlığın izni ile yararlanabilirler. Bakanlığın izni olmadan yararlandıkları takdirde parasız yatılılık ve bursluluklarına son verilir.

    Parasız Yatılılıktan Bursluluğa, Bursluluktan Parasız Yatılılığa Geçiş

    Madde 12- Kontenjan bulunması halinde, Bakanlığın onayı ile öğrenim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere parasız yatılıktan bursluluğa, bursluluktan parasız yatılılığa geçilebilir.

    Geçişler için başvurular, yazılı olarak yapılır.

    Öğretim Kurumunu Değiştirme

    Madde 13- İlgili mevzuata göre ve Bakanlık izni ile yüksek öğretim kurumları arasında yatay geçiş yapan öğrencilerin parasız yatılılık veya bursluluk durumları devam eder.

    Parasız Yatılı ve Burslu öğrencilere Yapılacak Ödemeler

    Madde 14- Her yıl burslu öğrencilere verilecek burs miktarı ile parasız yatılı öğrencilere verilecek harçlık miktarı, Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu'nca tespit edilir ve Bakanlıkça karşılanır.

    Parasız yatılı öğrencilerin barınma, beslenme, kitap-kırtasiye, öğrenim harcı, sağlık ve benzeri giderlerini karşılamak üzere verilecek ödenek miktarı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile birlikte tespit edilir ve Bakanlıkça ödenir.(Ek-2)

    Bakanlık gerektiğinde, ödeme esaslarına ilişkin tebliğler çıkarır.

    Sağlık Giderlerinin Karşılanması

    Madde 15- Parasız yatılı veya burslu öğrenciler, öğretim kurumlarının veya Bakanlığın sağlık birimleri ile devlet hastanelerinde "Yurt İçinde Mecburî Hizmet Karşılığı Öğrenci Okutma ve İhtisas Yaptırma Yönetmeliği"ndeki esas ve usullere göre sağlık hizmetlerinden yararlanırlar.

    Öğrencilerin Öğrenim Durumlarının İzlenmesi

    Madde 16- Öğrencilerin; öğrenim, disiplin, devam ve başarı durumları Bakanlıkça izlenir.

    Mezun olan öğrencilerin listesi yüksek öğretim kurumlarından Bakanlıkça istenir.

    Parasız Yatılılık ve Bursluluğun Sona Ermesi

    Madde 17- Aşağıdaki hallerde parasız yatılı veya burslu okuma hakkı sona erer.

    a)Devam ettiği öğretim kurumundan kaydı silinmiş olmak,

    b)Taksirli suçlar ile kabahat türünden olanlar hariç olmak üzere ertelenmiş olsa dahi bir suçtan dolayı mahkûm olmak,

    c)(Değişik:RG-13/08/1996-22726) öğrencilik hakkı devam etse dahi en az bir yarıyıl okula devam etmemek,

    d) Parasız yatılı veya burslu okumaktan vazgeçmek,

    e) Bakanlığın izni olmadan program veya kurum değiştirmek,

    f) Yüksek Öğretim Kurulları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin Sekizinci maddesinde belirtilen suçlar ile daha ağır cezayı gerektiren diğer suçlardan birini işlemiş olmak,

    (Değişik:RG-13/08/1996-22726)

    g) Kayıt dondurulan sürenin sonunda öğrenime başlamamak,

    (Değişik:RG-13/08/1996-22726)

    h) Öğretim süresince iki yarıyıldan fazla dönem kaybetmek.

    Yükümlülük

    Madde 18- Sağlık sebebi dışında parasız yatılılık veya bursluluk hakkını kaybedenler ile Bakanlıkça verilen görevi kabul etmeyenler yahut mecburî hizmetini tamamlamadan ayrılanlar hakkında tazminat kovuşturması yapılır.

    Öğrenimini tamamlayan öğrenciler iki ay içerisinde görev almak için, Bakanlığa başvururlar. Bunların atamaları üç ay içerisinde yapılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Geçici Hüküm

    Geçici Madde 1- Bu yönetmeliğin yayımından önce, Bakanlık adına yüksek öğretim kurumlarında burslu olarak öğrenimlerine devam etmekte olan öğrenciler yayımı tarihinden itibaren durumları bu Yönetmelik hükümlerine uymak şartıyla bu haklardan yararlandırılabilirler.

    Geçici Madde 2- (Değişik:RG-13/08/1996-22726)

    Bu Yönetmeliğin yayımından önce Bakanlık adına öğrenimlerine devam etmekte olan öğrencilerin mevcut hakları saklıdır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Yürürlülük Hükümleri

    Yürürlük

    Madde 19- Sayıştay ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 20-Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakan'ı Yürütür.

    EK : 1 (Mülga ek: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./2. md.)

    EK : 2

    MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADINA PARASIZ YATILI OKUYACAK ÖĞRENCİLERİN

    GİYİM İSTİHKAK CETVELİ

    Malzemenin CinsiMalzemenin Cinsi Sınıflara Verilecek Malzemeler

    ErkekErkek BayanBayan 1.Sınıf1.Sınıf 2.Sınıf2.Sınıf 3.Sınıf3.Sınıf 4.Sınıf4.Sınıf

    Palto veya PardesüPalto veya Pardesü Manto veya PardesüManto veya Pardesü 11 -- 11 --

    Takım ElbiseTakım Elbise DöpiyesDöpiyes 11 -- 11 --

    GömlekGömlek BluzBluz 22 22 22 22

    Takım iç çamaşırıTakım iç çamaşırı Takım iç çamaşırıTakım iç çamaşırı 2 Tk.2 Tk. 2 Tk.2 Tk. 2 Tk.2 Tk. 2 Tk.2 Tk.

    ÇorapÇorap ÇorapÇorap 3 Çift3 Çift 3 Çift3 Çift 3 Çift3 Çift 3 Çift3 Çift

    AyakkabıAyakkabı AyakkabıAyakkabı 1 Çift1 Çift 1 Çift1 Çift 1 Çift1 Çift 1 Çift1 Çift

    TerlikTerlik TerlikTerlik 1 Çift1 Çift 1 Çift1 Çift 1 Çift1 Çift 1 Çift1 Çift

    Pijama (takım)Pijama (takım) Pijama (takım)Pijama (takım) 11 -- 11 --

    BornozBornoz BornozBornoz 11 -- -- --

    HavluHavlu HavluHavlu 11 11 11 11

    El çantasıEl çantası El çantasıEl çantası 11 -- -- --

    *Eşofman (takım)*Eşofman (takım) Eşofman (takım)Eşofman (takım) 11 -- 11 --

    *Spor Ayakkabısı*Spor Ayakkabısı Spor AyakkabısıSpor Ayakkabısı 1 Çift1 Çift -- 1 Çift1 Çift --

    *İş Önlüğü*İş Önlüğü İş Önlüğüİş Önlüğü 11 11 11 11

    KravatKravat

    11 11 11 11

    AtkıAtkı AtkıAtkı 11 -- 11 --

    ValizValiz ValizValiz 11 -- -- --

    KemerKemer KemerKemer 11 -- 11 --

    Plastik SabunlukPlastik Sabunluk Plastik SabunlukPlastik Sabunluk 11 -- 11 --

    Traş TakımıTraş Takımı

    11 -- -- --

    Diş FırçasıDiş Fırçası Diş FırçasıDiş Fırçası 22 22 22 22

    Diş MacunuDiş Macunu Diş MacunuDiş Macunu 66 66 66 66

    El ve Banyo SabunuEl ve Banyo Sabunu El ve Banyo SabunuEl ve Banyo Sabunu 1212 1212 1212 1212

    MendilMendil MendilMendil 22 22 22 22

    Elbise AskısıElbise Askısı Elbise AskısıElbise Askısı 66 -- -- --

    NOT :

    * Eşofman ve spor ayakkabısı; yalnız Beden Eğitim ve Spor Bölümü öğrencilerine,

    * İş Önlüğü; ilgili program gereğince önlük giyinmesi gereken öğrencilere verilir,

    Diğer istihkaklar tüm öğrencilere verilir.

    Mevzuat Kanunlar