MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI KURUMLARA AİT AÇMA, KAPATMA VE AD VERME YÖNETMELİĞİ

    Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma Ve Ad Verme Yönetmeliği

    Milli Eğitim Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 02/04/1993

    Resmi Gazete Sayısı: 21540

    BİRİNCİ KISIM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarını açma-kapatma ve kurumlara ad verme esaslarını belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar (Değişik : RG -20/11/1995-22469)

    Madde4- Bu Yönetmelikte geçen;

    "Bakan", Millî Eğitim Bakanını,

    "Bakanlık", Millî Eğitim Bakanlığını,

    "Kurum", örgün ve yaygın eğitim kurumlarını,

    "Müdürler Kurulu", Bakanlık merkez teşkilâtını oluşturan birimlerin en üst amirlerinden meydana gelen kurulu

    ifade eder.

    İKİNCİ KISIM : Kurum Açılmasına ve Kapanmasına İlişkin Esaslar

    Kurumların Açılması ve Kapatılması İle İlgili Genel Esaslar

    Madde 5- (Değişik: RG -13/03/2002-24694)

    Okul öncesi eğitim kurumları, ilköğretim okulları, pratik kız sanat okulları, halk eğitim merkezleri ve meslekî eğitim merkezleri millî eğitim müdürünün teklifi ile valilikçe, bu sayılanlar dışında kalan kurumlar ise Bakanlıkça açılır ve aynı usulle kapatılır.

    Kurumların Açılma Standardı

    Madde 6- Kurumların açılması ve kapanması ile ilgili esaslar günün ihtiyaç ve şartlarına göre Bakanlık Müdürler Kurulu tarafından her yıl Mayıs ayı sonuna kadar belirlenir ve Valiliklere bildirilir.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : Kurumlara Ad Verme

    Kuruma Ad Verme

    Madde 7- Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki resmî ve özel öğretim kurumlarına verilecek adların; kurumun amacına, seviyesine, bulunduğu çevrenin özelliğine ve şartlarına uygun olması, belli bir anlam taşıması, Millî Eğitimin temel amaçlarına aykırı düşmemesi ve Türkçe olması gerekir.

    Ad Verme Yetkisi

    Madde 8- (Değişik: RG-20/09/2002-24882)

    Kurumlara ad verme işlemleri, il millî eğitim müdürünün önerisi ve il millî eğitim komisyonunun kararına dayalı olarak valinin onayı ile yapılır ve sonucundan Bakanlığa bilgi verilir.

    Gerektiğinde Bakan da bu kurumlara ad verebilir.

    Öğretim Kurumlarına Verilecek Adlar

    Madde 9- Öğretim Kurumlarına;

    a) Kurumun bulunduğu yerleşim biriminin adı,

    b) Tarihimizde ün yapmış kişilerin adları,

    c) Yurt içinde ve yurt dışında önemli zaferlerin kazanıldığı yerlerin adları,

    d) Savaşta veya diğer zamanlarda vatan hizmeti yaparken şehit olanların adları,

    e) Memleket için önemli olan olayların adları,

    f) Bilim ve teknoloji, kültür, eğitim, sanat, spor ve benzeri alanlarda önemli başarılar kazanmış kişilerin adları,

    g) Türk Cumhuriyetleri ve Türk toplumlarına ait kişi ve yer adları,

    h) Eski Cumhurbaşkanları, Başbakanlar ve Millî Eğitim Bakanlarının adları,

    verilebilir.

    Atatürk Adının Verilmesi

    Madde 10- Aşağıdaki şartları taşıyan okullara Mustafa Kemal, Gazi, Gazi Mustafa Kemal, Atatürk, Ata... adları verilebilir.

    a) İl, ilçe, bucak, kasaba ve köylerde örnek olabilecek kuruma,

    b) Atatürk'ün ziyaret etmiş olduğu kuruma,

    c) Atatürk'ün ziyaret etmiş olduğu yerleşim birimlerinin kurumlarına,

    d) Atatürk'ün İstiklâl Savaşı ve inkılâplarıyla ilgili kararlarını aldığı yerlerin kurumlarına,

    e) Bir ilde Atatürk'e ilişkin bir ad almış kurum bulunmadığı takdirde, yukarıdaki şartları taşımasa da o ilde mevcut kurumlardan yalnız birine.

    Geçici binalarda öğretim yapan kurumlara Atatürk'e ilişkin adlar verilemez.

    Öğretim Kurumu Yaptıranların Adları

    Madde 11- (Değişik: RG-20/09/2002-24882)

    Öğretim kurumları bina ve tesislerinin tamamını yaptıran veya yapımına aynî veya nakdî olarak anlamlı bir bağışta bulunduğuna il millî eğitim komisyonunca karar verilenlerin adları ya da önerdiği kişilerin adları bu kurumlara verilir. Belli miktarda katkı sağladıklarına karar verilenlerin ise adlarının belirtildiği bir plâket, okulun girişinde uygun bir yere asılır. Ayrıca okulun ek derslik, kütüphane, lâboratuvar, işlik ve benzeri bölümlerinin yapımını veya donatımını sağlayanların adları da bu bölümlere verilir.

    Öğretmenlerin Adının Verilmesi

    Madde 12- (Değişik birinci fıkra: RG-13/03/2002-24694) 4357 sayılı Hususî İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimaî Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanunun 5 inci maddesinin (d) fıkrası hükmünce ilköğretim, orta öğretim kurumlarında ve çeşitli eğitim kademelerinde üstün başarı ile uzun süre öğretmen veya yönetici olarak çalışmış ve çevrede olumlu izlenimler bırakmış olanların adları;a) Yeni açılacak bir öğretim kurumuna, b) Mevcut veya açılacak bir öğretim kurumunun dershane, kütüphane, lâboratuvar ve spor salonundan birine,verilebilir.

    Öğretim Kurumlarına Verilmeyecek Adlar

    Madde 13- (Değişik: RG-13/03/2002-24694)

    Öğretim kurumlarına 9 uncu, 11 inci, 12 nci madde hükümleri dışında; kurumun bina ve tesislerinin yapılmasında görevinin gereği olarak hizmet edenler ve hâlen görevine devam eden kişilerin adları verilemez. Öğretim kurumları bina ve tesislerine adları verilecek kişilerin çevrede olumlu izlenimler bırakmış olması gerekir.

    (Değişik üçüncü fıkra: RG-20/09/2002-24882) Daha önce öğretim kurumlarının bina ve tesislerine verilmiş olan adlar muhafaza edilir. Ancak, sonradan kamuoyunda olumsuz izlenimler bıraktığı anlaşılan kişilere ait okul, bina ve tesis adları, il millî eğitim müdürünün önerisi ve il millî eğitim komisyonunun kararına dayalı olarak valinin onayı ile iptal edilir ve sonucundan Bakanlığa bilgi verilir.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : Çeşitli Hükümler

    Rapor Verme

    Madde 14- Kurum açma işlemlerinde; mahallen temin edilen binanın eğitim-öğretim açısından açılması teklif edilen kurumun özelliğine uygunluğu, Millî Eğitim, Bayındırlık, Sağlık ve İtfaiye müdürlüklerinin verecekleri ayrı ayrı raporla tespit edilir.

    Kurum açma ve kapatma teklifleri yetkili elemanlara mahallinde incelettirilir.

    Madde 15- (Mülga:RG-13/03/2002-24694)

    Yürürlükten Kaldırma

    Madde 16- 15/03/1971 gün ve 13779 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Her Derecedeki Resmî ve Özel Öğretim Kurumlarına Ad Verme Yönetmeliği", 08/08/1967 tarih ve 12668 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Orta Dereceli Okulların Açılma Esasları Hakkında Yönetmelik", 12/06/1986 gün ve 14222 sayılı Onay ile yürürlüğe giren "İlköğretim Kurumlarının Açılması ve Kapatılması Hakkında Yönerge" ve bunların ek ve değişiklikleri ile bunlarla ilgili genelge ve açıklamalar yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 17- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yaratır.

    Mevzuat Kanunlar