İLLER BANKASI SİGORTA YÖNETMELİĞİ

    İller Bankası Sigorta Yönetmeliği

    İller Bankasi Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 01/09/1979

    Resmi Gazete Sayısı: 16741

    1 - SİGORTA KAPSAMI, KONULARI, YÖNTEMLERİ, TÜRLERİ, KAYNAKLARI FON AKTARILIŞI

    Madde:1 - KAPSAM

    İş bu yönetmelik Bankanın sigorta konularına giren işlerde sigorta teknik ve icap

    larına uygun olarak bizzat Bankaca yapılan Dahili Sigorta işlemleri ile acente sıfatıyla bir sigorta şirketi adına yaptırılacak Harici Sigorta işlemlerini ve ilgililerin görev ve sorumluluklarını kapsar.

    Madde 2 - SİGORTA KONULARI

    Sigorta Konuları :

    a)Bankanın veya Bankanın kurduğu ve sermayesinin en az yarısına iştirak ettiği veya Bankanın genel katma ve özel bütçelerle idare edilen daire, belediye. Özel idare ve Müesseseler ile bunlara bağlı döner Sermayeli kuruluşlar, özel yasalarla kurulmuş olan Müessese ve Bankalar, Kamu İktisadi Teşebbüs ve teşekküller ile birlikte kurduğu ve sermayesinin en az yarısına birlikte sahip olduğu ortaklık (Şirket) ve müesseselerin maliki bulunduğu tüm kıymetlerin; Dahili sigortadan sigorta ettirilmesi;

    b)Bankanın kendisi veya (2-a) maddesinde belirtilen ortaklık veya şirketler adına emaneten veya yükleniciler aracılığıyla yaptıracağı içme suyu, kanalizasyon, elektrik, sondaj, klorlama her türlü İnşaat işlerinin yapımında bunlarla ilgili malzeme, makine, teçhizatın imal, montaj veya tamir işleri, malın depoya nakli, depoda muhafazası, nakli, yüklenmesi. boşaltılması istiflenmesi işleriyle; nakil vasıtaları ve atölyelerdeki işlerin Dahili Sigortadan sigorta ettirilmesi

    c)(b) fıkrasında belirtilen işlerde proje, araştırma, harita, İmar planlarının yapımı çoğaltılması ve matbaa işleri ile ilgili her türlü hizmetlerin yürütülmesinde karşılaşılacak ölüm dahil, rizikolara karşı teknik, idari, mali, hukuki, sağlık konularında çalışan Banka ve ortağı bulunduğu şirket memur hizmetli ve işçilerin dahili sigortadan sigorta ettirilmesi

    d) Bankanın kuruluş kanununun 7.ci maddesinin E fıkrasına göre ortak idareler ve bunların kuracakları birliklerin sigorta ettirmek istedikleri taşınır ve taşınmaz malların diğer bir sigorta şirketi acenteliği ile Harici Sigortadan sigorta ettirilmesi;

    e) 2-a) maddesinde belirtilen ortaklık, şirketler ve yüklenicilerle icabında Bankanın gerekli göreceği hizmetlerinin Harici ve Dahili Sigorta ile ortaklaşa Si

    gortadan sigorta ettirilmesi; işleridir.

    Madde 3 - SİGORTALAMA YÖNTEMLER

    Yukarıda belirtilen konularda ve sermayeye katılma hususunda yukarıda (2-a) maddesindeki esaslar dairesinde;

    a) Bankanın sahibi bulunduğu sabit kıymetler iktisabında; Bankanın sermayesine iştirak ettiği şirketlerin sabit kıymetleri. şirketin talebi ile;

    b) Ortak idareler ve bunların kuracakları Birliklerle diğer Devlet ve Kamu Kuruluşları adına Bankaca yaptırılacak tesisler ilgil

    Ortak İdare veya Devlet veya

    ı

    Kamu kuruluşunun vereceği yetki ile;

    (2b) maddesinde belirtilen işlerin Bankanın Ortağı bulunduğu şirketler aracılığı ile veya emaneten yaptırılmasında, İşin Banka Müdürler Kurulu kararı ile devredilmesiyle birlikte;

    Bu işlerin yüklenici aracılığı ile yaptırılmasında Banka veya Bankanın (2a) maddesindeki şartlarla sermayesine iştirak ettiği şirket tarafından yükleniciye tahsis edilecek malzemelerin aradaki sözleşme gereğince sigortalanmasının gerekmesi ve yüklenici

    ı

    tarafından sigorta ettirilmesinin yazılı olarak istemi ve sigorta formunun doldurulmasından itibaren;

    c) Banka ve ortağı bulunduğu şirket personeli ise ilgili kuruluşta çalıştığı sürece;

    Dahili Sigorta kapsamına girmiş olurlar.

    d) Banka kuruluş kanununun 7. Maddesinin E fıkrası gereğince Ortak idarelerin ve bunların kuracakları birliklerin, veya(2-a) maddesindeki şartlarla Bankanın sermayesine iştirak

    ı

    ettiği veya yüklenicilerin yaptıracakları sigorta işlerinde o işle ilgili yetki kararının

    ı

    alınmasından sonra sigorta şirketi acentalığı ile yapılacak harici anlaşma sonunda;

    Harici Sigorta kapsamına alınmış olur.

    a)Ortaklaşa Sigorta

    şleri (d) maddesi esasları dahilinde sigorta kapsamına alınmış olur.

    Madde 4 - SİGORTA TÜRLERİ

    Yaptırılacak sigorta türleri;

    A)    Yangın, infilak, yıldırım sigortası;

    B) Tabii afetler sigortası;

    C) Nakliyat sigortası;

    D) Motorlu araç sigortası ;

    E)   Montaj ve makine kırılması sigortası;

    F)   Para ve kıymetli evrak nakli sigortası;

    G) Sirkat sigortası;

    H)   Personelin karşılaşacağı riskler sigortası;

    dır.

    Madde : 5 - SABİT KIYMETLER

    Sabit kıymetlerin dökümü sabit kıymetler talimatında belirtilmiş olup bölümleri aşağıda özetlenmiştir.

    1) Arazi ve arsalar:

    2) Binalar;

    3) Taşıt araçları:

    4) Makinalar;

    5) Elektrikle ilgili cihaz ve aletler;

    6) Harita aletleri;

    7) İçme suyu ile ilgili cihaz ve aletler

    8) Laboratuar cihaz ve aletleri:

    9) Avadanlıklar, atölye aletleri, takımlar;

    10) Çeşitli malzeme ve teçhizat;

    11) Büro teçhizatı;

    1 2) Mefruşat;

    13) Yemek ve mutfak teçhizatı;

    14) Maddi olmayan kıymetler;

    15) Haritalar ve kitaplar;

    Sabit kıymetler konusunda yapılacak sigorta işlemlerinde sabit kıymetler yönetmeliği esasları da göz önünde tutulur.

    Madde 6 - SİGORTA FONU KAYNAKLARI

    Sigorta fonu Muhasebe Dairesi Başkanlığınca tutulmakta olan yatırım hesabında aşağıda isimleri gösterilen, ayrı ayrı tutulacak olan, hesaplardaki paraların birikmesinden oluşur.

    1) Bankanın veya (2-a) maddesindeki şartlarla sermayesine iştirak ettiği şirketin sahibi olduğu sabit kıymetlerin tüm risklere karşı sigorta ettirilmesi karşılığı iktisap ediliş değerinin % 0.1 i üzerinden ayrılacak ve Dahili Sigorta Fonunun bir kısmını teşkil edecek (Sabit Kıymet Sigorta Fonu) kaynaklarından,

    2) Ortak İdarelerin ve bunların kuracakları Birliklerle diğer Devlet ve Kamu Kuruluşları adına madde (2-b)'de sayılan iş ve tesislerin yaptırılması süresince bunların Dahili Sigortadan tüm risklere karşı sigorta ettirilmesi karşılığı olarak teknik servislerce tahakkuk ettirilen ve yatırımlardan ayrılan (k1.C.Y.) kontrol giderlerinin % 1 'inden,

    Sigorta fonuna aktarılacak (yatırımlar sigorta fonu) gelirlerinden ve yüklenicilere tahsis edilecek malzemelerin Harici Sigortadan sigortalanmasının gerekmesi ve bu hususun yüklenici tarafından istemi ve işlemin tamamlanmasından sonra Harici Sigorta primleri acenta farklarından,

    3) Ortak İdareler ve bunların kuracakları birliklerle, diğer Devlet ve Kamu Kuruluşları adına madde (2b) ve (c)'de belirtilen işlerin yürütülmesi sırasında karşılaşılacak, ölüm dahil rizikolara karşı teknik, idari, mali, hukuki, sağlık konularında çalışan Banka ve ortağı bulunduğu Şirket elemanlarının Dahili Sigorta aracılığı ile sigorta ettirilmesi karşılığı,

    657 sayılı Devlet memurları kanununun 188. Maddesi gereğince Devlet memurlarının hastalık, analık ve görevden doğan kaza ve mesleki hastalıklarına karşı sigorta ettirilmesine ait özel kanundaki esas ve miktarlara eşit olarak teknik servislerce tahakkuk ettirilen (k1.C.Y.) kontrol giderlerinden gereken oranda ayrılacak (Personel Sigorta Fonu) karşılıklarından.

    4)Bankanın kuruluş kanununun

    ı

    7 maddesinin E fıkrasına göre Ortak idareler ve bunların kuracakları Birliklerin veya (2-a) maddesindeki şartlarla sermayesine iştirak ettiği şirket veya yüklenicilerin Banka acentalığıyle

    ı

    diğer bir sigorta şirketi aracılığı ile talepte bulundukları kıymetlerin diledikleri türden Harici Sigorta ettirilmesi karşılığı olarak; Ticaret Bakanlığınca yürürlüğe konan tarife esaslarına göre alına

    cak primlerin acente farkı komisyon karşılıklarından, (Harici Sigorta Fonu)

    5) İcabında Harici, Dahili Sigorta aracılığı ile veya ortaklaşa sigorta ettirilmesi ,zaruri görülen tesis, taşınır ve taşınmaz kıymetler için Harici Sigorta prim esaslarına göre ayrılacak Harici ve Dahili Sigorta fonu primleri karşılıklarından,

    6) Sigorta kapsamına giren konuda kusurlu olduğu saptanan hakiki veya hükmi şahıslardan tahsil edilerek sigorta fonuna aktarılacak karşılıklardan,

    7) Sigorta kapsamında bulunupta hasarlı kıymetlerin satışından elde edilecek ve sigorta fonuna aktarılacak karşılıklardan oluşur.

    Sigorta Fonu hesaplarında toplanan para 10.000.000.-TL. ya erişene kadar yukarıda belirtilen kaynaklardan belirtilen oranlarda aktarmaya devam olunur,

    Sigorta fonunda biriken paraya gider vergisi tahakkuk ettirilmez.

    Bu Fondan yapılacak ödemelerde (kanuni istisnalar hariç) o miktarın gerektirdiği kadar kanuni kesintiler yapılır.

    Biriken para 10.000.000,- TL. yığ aştıktan sonra kontrol giderlerinden yapılacak aktarmalar ayrı bir hesapta tutulur ve Sigorta Fonundan yapılan ödeme kadar para kontrol giderleri hesabındaki paradan sigorta fonuna aktarılır.

    Madde ; 7 - SiGORTA FONUNUN AKTARILIŞI

    Değişik sigorta fonu paraları ilgili Daireler tarafından aşağıda belirtildiği şekil

    de kesilip sigorta fonuna aktarılır.

    a) Banka ve (2-a) maddesindeki şartlarla sermayesine iştirak ettiği şirketlerin sabit kıymetleri sigorta fonu primleri yeni satın alınan sabit kıymetin iktisap değeri üzerinden veya eskiden alınmış olanların sigorta ettirilmek istenildiği tarihteki amortismanı düşülmüş bedeli göz önünde tutularak günün rayiç bedeline göre, taşınmaz mallarda ise son vergi beyan değeri

    ı

    üzerinden Muhasebe Dairesi Başkanlığınca,

    b) Yatırımlardan alınacak sigorta fonu: teknik Dairelerce tespit edilip Muhasebe Dairesi Başkanlığınca,

    c) Devlet memurları kanununun 188. Maddesinde sözü edilmiş ilgili Özel Sigorta Kanununun çıkmasından sonra, Personel Sigorta fonuna ayrılacak gelirler (bi

    la

    ı

    nçonun tahakkukundan sonra) gereken oranda toptan kesilerek Muhasebe Dairesi Başkanlığınca,

    d) Banka Kanunun 7. Maddesinin E fıkrasına göre veya ortak şirket veya yüklenicilerin talepleriyle Bankaca yaptırılacak Harici Sigorta fonu primleri İkrazlar ve Bankacılık Dairesi Başkanlığınca alınacak yetkiye göre aynı Başkanlıkça Ortak idare hisselerinden tutulup Ortak İdare, şirket yüklenicilerdén tahsil edilerek,

    e) Ortaklaşa sigorta işlerinde Dahili ve Harici Sigortadan yaptırılan sigorta fonu primleri; (d) maddesindeki esaslara göre,

    f) Acentalık halinde elde edilecek acentalık komisyonları İkrazlar ve Bankacılık Dairesi Başkanlığınca, ilgili hesaba aktarılır.

    11 - HARİCİ SİGORTA İŞLEMLER

    Madde:8 - HARİCİ SİGORTALARDA UYGULANACAK ESASLAR

    Değeri çok yüksek olan bina ve tesislerde arz ettiği tehlike derecesi veya tahakkuk ihtimalinin varlığı vs.. sebeplerle Dahili Sigorta ettirilmesi uygun görülmeyen hallerde, harici Sigorta veya Ortaklaşa sigorta tercih edilecektir.

    Özel bir sözleşme akdedildikten sonra bir sigorta şirketinin acentası olarak Bankanın yapacağı Harici Sigorta işlerinde Ticaret Bakanlığınca yürürlüğe konulan tarife esasları ve prensiplerine uyulmak üzere ilgili sigorta şirketinin sigorta mevzuatı ve prim esaslarına göre Harici Sigorta işlemleri yürütülür.

    III- DAHİLİ SİGORTA İŞLEMLERİ

    A - YANGIN, INFİLAK VE YILDIRIM SİGORTASI

    Madde 9 - YANGIN, İNF

    LAK VE YILDIRIM SİGORTASI KAPSAMI

    Yangın, infilak ve yıldırım sigortası kapsamı aşağıda belirtilmiştir.

    a) Bankanın veya (2-a) maddesindeki şartlarla sermayesine iştirak ettiği şirketin sahibi bulunduğu taşınmaz mallarla bu mallardaki her türlü harici, dâhili tesisat ve teçhizat ve sabit kıymetler,

    b) (madde 2-b) de belirtilen Bankanın bizzat veya ortağı bulunduğu şirketler veya yükleniciler aracılığı ılı yaptığı veya yaptırdığı yatırımlar,

    c) (madde 2-d) de belirtilen ortak İdareler ve bunların kuracakları Birliklerin Harici Sigortadan sigorta ettirdikleri taşınır ve taşınmaz mallar,

    d) (madde 2-e) de belirtilen Ortaklaşa Sigorta ettirilen mallar, stok veya transit her türlü malzemeler:

    e) Bütün korunma tedbirlerinin alınmasına rağmen maruz kalacakları yıldırım,(dinamit, akaryakıt, kimyevi gaz, havagazı,likit gaz, kazan, v,S.) infilak, elektrik kontağı, depremden dolayı yangın sonucu dahili veya harici bir sebeple dumanlı, alevli veya kızışma

    ı

    sonucu yanması veya yangının söndürülmesi sonucu değişik şekilde hasara uğraması veya bunların civarında bulunan ,sair mallarda meydana gelecek ve sorumluluğu Bankaya Rabci olacak veya üçüncü şahısların maruz kalacağı her türlü muhataralar yangın sigortası kapsamı dahilindedir.

    Yangın sonucu kira kaybı, kullanmanın önlenmiş olması veya faaliyetin durması veya aksaması veya hasarın vukuu anında herhangi bir nakliye veya makine kırılması sigortası ile temin edilmiş bulunan malların uğradığı hasarlarda, bu nakliye ve makine kırılması sigortası yangın sigortası dışında kalır.

    Madde 9.1 - YANGIN SİGORTASI DIŞINDA TUTULACAK VARLIKLAR

    Yangın Sigortası dışında tutulacak varlıklar aşağıda belirtilmiştir;

    a) Arazi, arsa ve bahçeler,

    b) Alt yapı tesisleri kapsamına giren toprak altındaki içme suyu, kanalizasyon, telefon, elektrik, havagazı tesisleri, kanallar, gömme su depoları, mahzenler, sığınaklar, tasfiye tesisleri ve sarnıçlar, kesen ve derin kuyular, soğutma suyu havuzları:

    c) Köprüler, yollar, dekovil ve cevher nakil hatları, ahşap olmayan iskeletler, demir, betonarme elektrik direkleri ve iletkenleri, ayaklı depolar, çevre duvarları;

    d) Stok veya ihzara olarak depo ve şantiyede mevcut demir, taş, kum, çakıl, çimento, tuğla ve benzeri malzeme, cevherleri gibi,

    Yangın tehlikesine maruz bulunmayan varlıklar

    e) Yüklenicilerin şantiye binaları ve Genel Müdürlükçe tespit edilecek sair benzeri kıymetler;

    Yangın, infilak ve yıldırım sigortası kapsamı dışındadır.

    Madde : 9.2 - YAPILARIN SINIFLANDIRILMASI

    Yapılar, yapılış tarzlarına göre tam kargır, yarım kargır, ahşap yapılar olmak üzere üç ana guruba ayrılır.

    a) Tam kargır yapılar :

    İç ve dış duvarları tuğla, taş, beton biriken, beton blok veya betonarmeden, döşemesi çelik, tonoz veya betonarmeden yapılan, çatısı ise betonarme iskelet ve kiremit altı ahşap, üzeri ise kiremit, eternit veya madeni levhalarla kaplı olan ve ana bölmeleri yanmaz malzemelerle yapılan yapılardır,

    b) Yarım kargır yapılar:

    İç ve dış duvarları tuğla, taş. beton biriken, beton blok veya betonarme gibi yanmaz maddelerden, döşemesi ve merdiveni ile iç bölme duvarları kısmen ahşap malzemeden yapılan ve çatısına iskeleti kiremit altı ahşap, üzeri ise kiremit, eternit veya madeni levhalarla kaplı olan yapılardır.

    Araları taş ve tuğla gabi yanmaz malzeme ile dolu ahşap iskeletli yapılar, duvar kalınlığı 35 cm. den büyük oları kerpiç yapılar yarı kargır yapı olarak kabul olunur.

    c) Ahşap yapılar.

    İç ve d

    ş duvarları, döşemeleri, merdivenleri, çatısı ahşap malzemeden yapılan. çatısınn üzeri kiremit, eternit veya madeni levhalarla kaplı olan yapılardır.

    Etrafı kısmen veya tamamen açık bulunan, dikme ve çatısı ahşap olan sundurma ve hangarlar ile duvar kalınlığı 35 cm. den az olan kerpiç yapılar ahşap yapı olarak kabul olunur.

    Madde 9.3 - YANGIN SİGORTASI YAPILMADAN ÖNCE GÖZÖNÜNE ALINACAK HUSUSLAR

    Yangın sigortası yapılmadan önce her bina için (örnek 1)'e uygun durum belgesi doldurulup İkrazlar ve Bankacılık Dairesi Başkanlığına gönderilir.

    Burada, binanın kıymeti, içindeki sabit tesisat kıymeti, binadaki sabit kıymetler varsa diğer kıymetlerin değeri belirtilir.

    Ayrıca,

    a) Binanın adresi;

    b) Sigortanın başlangıç tarihi

    c) Sigorta edilen binanın yapı tarzı (tam kargır, yarım kargır, ahşap) olduğu belirtilerek kat durumu, binanın metrekaresi değeri, binanın plânı;

    d) Binanın kaç katlı olduğu ve son katın tavan yapısı

    e) Sigorta konusu olan binanın bitişiğinde ahşap veya kerpiç bina bulunup bulunmadığı;

    f) Ahşap veya kerpiç binalarda bitişiğindeki bina ile aralarında yangın duvarı olup olmadığı:

    g) Binanın diğer şirketler tarafından harici sigortadan sigortalı olup olmadığı, sigortalı ise şirketin ismi, poliçe numarası ve sigorta bedeli;

    h) Binanın ne maksatla kullanıldığı;

    ı) Binada sıcak su, kalorifer, kat kaloriferi, yangın tesisatı olup olmadığı:

    belirtilir.

    Sigortalı kıymette yapılacak her türlü değişiklik için ek form düzenlenir.

    Sabit kıymetler ve bina içinde depo edilen mallar için adı, varsa demirbaş numarası, miktarı, kıymeti belirtilerek gerekli listeler eklenir.

    Yeniden alınacak sabit kıymetlerin 1.000,- TL. yığ aşanlarının sigortaları (örnek : 1-a) ya göre düzenlenecek belge ilave yı1 sonu sayımını müteakip yeniden alınan tüm sabit kıymetler, içinde bulunduğu binanın sabit kıymetlerine ilâve edilerek sigorta işlemleri yenilenir.

    Madde 9.4 -YANGIN SİGORTASI YAPILMIŞ BİNA VEYA MALIN HASARA UĞRAMASI HAL

    NDE GÖZÖNÜNE ALINMASİ GEREKLİ HUSUSLAR

    Yangın sigortası yapılmış bina veya malın hasara uğraması halinde göz önüne alınması gerekli hususlar aşağıda belirtilmiştir.

    I) Hadisenin ihbarı;

    Hadisenin yangın. infilâk veya yıldırım tehlikelerinden bir veya birkaçından ileri geldiği belirtilerek itfaiye teşkilatına ve en seri vasıta ile Bankaya ve binanın Harici sigortası varsa ilgili Sigorta Şirketine. yetkililerce haber verilir.

    Diğer taraftan yangını önlemek için her türlü gerekli tedbirler alınır.

    2) Hasara uğrayan kıymetlerin muhafazası

    Hasara uğrayan kıymetler muhafaza altına alınır. Bankaca gerekli izin verme

    den enkaz başka mahalle nakledilemez.

    3) Hasar belgeleri

    Yangının söndürülmesinden sonra hadiseye dair Banka yetkili elemanlarının katılmasıyla bir rapor düzenlenir

    Bu raporda aşağıdaki hususlar belirtilir.

    a) Hadisenin vukuu bulduğu yer, gün, saati ve yangının devam süresi,

    b) Yangını doğuran sebepler ve varsa sorumluları;

    c) Hasar miktarı, sigortalı kıymetlerin kurtarılması, muhafazası, tehlikenin genişlemesini önlemeyi sağlayacak tedbirler ve bunun için gerekli masraflar;

    d) Yangın sonucu hasara uğrayan kıymetlerin dökümü ve miktarı ile bunların kullanma imkânı olup olmadığı ve yararlanılabilecek kısımların değeri;

    e) Hadise ile ilgili olarak itfaiye teşkilatı, emniyet teşkilatı veya mülki yetkililerden durumu belertir idari veya adli belge;

    B) TABİİ AFETLER SİGORTASI

    Madde : 10 - TABİİ AFETLER SİGORTASI

    Tabii afetler sigortası; fırtına, seylap, heyelan, deprem konularını kapsar.

    Genel Müdürlükçe bu konuda sigorta ettirilmesi özel olarak gerekli görü!en kıymetlerin sigortasında yangın sigortasına benzer tarzda hareket edilir ve işlem yapılır.

    C) NAKLİYAT SİGORTASI

    Madde : 11 -NAKLİYAT SİGORTASI KAPSAMI

    Nakliyat sigortası kapsamı aşağıda belirtilmiştir:

    a) Bankanın veya (2-a) maddesindeki şartlarla sermayesine iştirak ettiği şirketin sahibi bulunduğu sabit kıymetlerin;

    b) Madde : 2-b) ve Madde : 2-c) de belirtilen Bankanın bizzat veya ortağı bulunduğu şirketler ve yükleniciler aracılığı ile yaptırdığı işlerle ilgili malzeme, makine, teçhizatın,

    c) (Madde 2-d) de belirtilen ortak idareler ve bunların kuracakları birliklerin Harici sigortadan sigorta ettirdikleri taşınır malların;

    d) (Madde : 2-e) de belirtilen Bankanın (2-a) maddesindeki şartlarla sermayesine iştirak ettiği .şirketlerin ve yüklenicilerin gerekli gördükleri ve Ortaklaşa sigorta ettirilen mallar, transit malzemeler ve her çeşit kıymetlerin;

    Bir yerden diğer bir yere çeşitli araçlarla gerçek veya tüzel bir kişi aracılığı ile teslim yerine taşınması, yüklenmesi boşaltılması, istiflenmesi, teslim ve tesellümünde, kıymetin taşıma aracına teslim anından, alıcısına teslimine kadar husule gelecek muhataralarla bu işlemlerin yapılmasında sorumluluğu Bankaya Rabci olacak veya üçüncü şahısların maruz kalacakları muhataralar,

    nakliyat sigortası kapsamı içindir.

    Madde : 11. I - NAKLİYAT SİGORTASINA TABİ OLMIYAN KIYMETLER

    Nakliyat sigortasına tabi olmayan kıymetler aşağıda belirtilmiştir.

    a) Memleket içinde nakil araçları ile taşınan kum, çakıl, taş, briket her türlü hurda malzeme ve Müdürler Kurulunca gerektiğinde tespit edilecek benzeri kıymetler;

    b) Emaneten yapılan işler hariç alıcıya teslim edilen kıymetin teslim yerindeki depodan ara depolara veya buralardan iş yerine alıcısı tarafından taşınan her türlü kıymet;

    Madde 11. 2 - NAKLİYAT S

    GORTALARI VE TAŞIMA ARAÇLARI

    Nakliyat sigortaları, kıymetlerin;

    a) Yurt içinde bir yerden diğer bir yere;

    b) Yurt içinde dış ülkeye (ihracat];

    c) Dış ülkeden yurda (İthalat);

    taşınmasında yapılır.

    Kıymetler, (vapur, motor, tekne) vb.. deniz araçları veya (demiryolu, kamyon. römork, araba) vb.. kara araçları veya uçak veya bunların bir kaçından yararlanarak taşınırlar.

    Madde: 11.3 - DEĞİŞ

    K TAŞIMA TÜRLERİNDE DAHİLİ SİGORTA TEMİNATINA GİREN HUSUSLAR

    Değişik taşıma türlerinde dahili sigorta teminatına giren hususlar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Deniz nakliyatında veya kara sularımızda yapılan nakliyat sırasında emtianın, fırtınadan, geminin batmasından veya karaya vurmak yahut kaya veya sığlığa bindirmek gibi haller neticesinde, seyyar veya sabih bir cisme (buz dahil) çarpmadan malın deniz atılmasından, yangından, infilaktan, kaptan veya gemi adamlarının barataryasından, yükleme, aktarma veya boşaltma ameliyeleri esnasında bir veya birden çok dengin düşmesinden ve genel olarak deniz kaza ve tehlikelerinden meydana gelebilecek her türlü kayıp veya hasarlar, Dahili Sigorta teminatına girer.

    b) Kara nakliyatında, yurt içinde emtianın kara nakil vasıtaları ile seçki sırasında, yangın, yıldırım isabeti, nehir ve derelerin taşması, çığ, heyelân, köprülerin yıkılması, müsademe, infilâk. vasıtanın yoldan çıkması ve devrilme sebepleri

    ı

    neticesinde meydana gelen zararlar ile ademi teslim, kırılma ve kolinin tamamen çalınması dolayısıyla vaki olan zararlar Dahili Sigorta teminatına girer.

    Banka araçları ile yapılan sevkıyatta ademi teslim ve kısmen sirkat, idare mensuplarının kasıt, ihmal ve lakaydisinden ileri gelmemiş olmak şarkîyle rizikonun kapsamına girer.

    Madde 11-4- TAŞIMADA DAHİLİ S

    GORTA TAMİNATI DIŞINA KALAN HU-SUSLAR

    Değişik taşıma türlerinde sigorta teminatı dışında kalan hususlar aşağıda belirtilmiştir.

    Yağma, el koyma veya alıkoyma ile buna benzer her türlü teşebbüsler, iç kargaşalıklar ve harp şeklindeki harekât (harp ilân edilmiş olsun olmasın) sonucunda husule gelen zarar ve kayıplarla mayın, torpil, bomba ve benzeri harp silahlarının doğuracağı zararlar.

    Grevcilerin, lokavta uğramış işçilerin, yahut işçi kargaşalıklarının veya halk hareketlerine iştirak eden!erin yapacağı zarar ve hasarlar, idare mensuplarının ihmal ve kusurlarından ileri gelen zararlarla, malların ayıplarına izafe olunabilecek her türlü avaryalar normal zayiat ve fireler. malların gereği gibi hazırlanmamış veya tertiplenmemiş olmasından veya ambalaj yetersizliğinden, suhuletin veya atmosferik şartların tesirlerinden doğan zararlar fare, kurt veya haşaratın yaptığı zararlar, Banka nakil araçları ile yapılan sevkıyatta araçları sevk ve idare edenlerin kasıtlı hareketlerinden doğan zarar ve hasarlar,

    Dahili sigorta teminatı dışındadır.

    Madde 11.5 -   KİYMETLERİN HANGİ CİNS SİGORTA İLE SİGORTA EDİLECEĞİ KIYMETLER;

    I. Yurt içinde yapılacak taşımalarda,aşağıdaki özel hallerde

    a) Tek parça ambalaj ağırlığı on tondan fazla olan ve treylerle taşınması gereken büyük trafolar, türbinler, şişeleme, tasfiye tesisleri büyük parçaları, makinalar ve benzeri gibi;

    b) Tek parça kıymeti veya hamule değeri 1 000.000,- TL. dan fazla olan;

    c) Akıcı, uçucu, yanıcı ve patlayıcı olan:

    d) Müdürler Kurulunca uygun görülecek, diğer kıymetler; Harici sigortadan;

    Bunların dışında yurt içende yaptırılacak tüm taşımalarda kıymetler;

    Dahili Sigortadan, sigorta ettirilirler.

    2.Yurt içinden dış ülkelere yapılacak veya dış ülkelerden yurda yapılacak taşımalarda kıymetler, Harici sigortadan sigorta ettirilirler.

    Yurt içi veya dışından yükleniciler aracılığı ile muhtelif kıymetlerin sağlanması halinde, bu kıymetlerin Harici Sigortadan sigorta ettirilmesi ilgili sözleşmelerle sağlanır.

    Madde : 11. 6 -NAKLİYAT S

    GORTASI YAPILIRKEN GÖZÖNÜNE ALINACAK HUSUSLAR

    Dahili sigortaya tabi olarak depolardan ünitelere, Belediyelere veya diğer Kamu Kuruluşlarına veya Üniteler arasında Banka araçları veya T.C.D.D. veya DB. Deniz Nakliyatı T.A.Ş. T. Hava Yolları Aracılığı ile yapılacak taşımalarda kıymete ait (örnek : 2) ye göre doldurulacak nakliyat sigortası talep belgesi, en geç sevk tarihinde düzenlenerek, bahis konusu kıymetin Dahili sigortadan sigortalanması talebinin Bankaya yollanması ile kıymet: Dahili Sigortadan sigortalanmış sayılır.

    Bir nakliyece firma, (şoför) ile yapılacak taşımalarda: madde 11.5 esasları göz önünde tutularak hazırlanacak''örneği'' yollanması dışında ilgili nakliyeci ile ayrıca karşılıklı bir taşıma anlaşması yapılır.

    Belgeye yazılması gereken bilgilerin bir kısmının henüz ele geçmemiş olması halinde Dahili ve Harici Sigorta işlemleri ve nakliye geciktirilmez, sigortalama talebi yapılıp eksik bilgi ek belge ile sonradan Bankaya yollanır.

    Devamlı olarak mal sevk eden, Maltepe Deposu ve örgütler her ay sonunda; o ay içinde kendisine sevk edilen kıymetlerle, kendisinin sevk ettiği kıymetlerin sigorta belgeleri ile döküm cetvellerini (örgütler arası sevkıyat listeleri) ayrı düzenlenmek üzere, gelecek ayın 10 una kadar Bankaya yollarlar.

    İkrazlar ve Bankacılık Dairesi Başkanlığına intikal edecek talepler cetvellerle karşılaştırıldıktan sonra, her ayın 20 sine kadar, sigorta ücreti aktaran formları düzenlenerek, Muhasebe Dairesi Başkanlığına gönderir.

    Örneğe aşağıdaki bilgiler işlenir

    a) Hangi işe ait olduğu;

    b) Malzemenin fatura veya çıkış fişi, adı, tarih ve No. su;

    c) Akreditif no su ve tutarı;

    d) Sigorta edilecek kıymeti (TL.);

    e) Malzemenin cinsi ve çeşidi;

    f) Malzemenin miktarı (m, Kg. adedi):

    g) Parça adedi, ambalaj şekli;

    h) Parça no. ve markası;

    ı) Sevk yeri ve sevk tarihi;

    j) Tesellüm yeri;

    k) Takip edilecek yol;

    l) aşıma aracının;

    (Vapur uçak) adı, sefer No:

    Tren katar No:

    Şoför, adı soyadı, plaka No;

    m) isk cinsi;

    n) aşka cins riske karşı sigorta edilecekse cinsi;

    Sigorta kıymetinde sonradan yapılacak değişiklikler için Ek Belge düzenlenir.

    Madde : 11.7 - TAŞIMA SONUNDA MUAYENE, TESELLÜM, HASAR DURUMU

    Gümrüklere, depoya, ilgili mercilere gelen mallar muayeneye tabi tutularak ambalajlarda, ağırlık, fark, eksiklik, çarpma, ezilme, kırık, yırtık, yağ ve ıslaklık ve benzeri şüpheli durumlar görüldüğünde bu ambalajlar açılarak içindeki malzemenin hasar ve noksanlık durumu bir tutanakla tespit edilir.

    Muayene sonucunda ödettirilmesi gereken bir durumla karşılaşılmışsa

    Ekspertiz Raporu

    ; ekspertizin sigortalı bekleme süresi, içinde düzenlenir.

    Harici Sigortalarda sigortalı bekleme süresi, geminin hamulesini boşaltma işinin bitirildiği günün gece yarısından itibaren (Enstitüde Argo Clauses W. A) nin temin ettiği süredir.

    Dahili sigortalarda sigortalı bekleme süresi sevk olunan malzemenin sevk olunduğu yer deposuna girmesini müteakip 1 aydır.

    Nakliye aracı cinsine göre rapor; gümrük memuru, avarya memuru, istasyon şefi, Hava Limanı Yetkilisi nakliyeci ve Banka ilgililerince imzalanır. Harici sigorta halinde sigorta esperi de heyete katılır.

    Bankanın sigorta acentası olarak çalışması halinde, yetki sınırları içinde, Banka yetkili elemanı sigorta eksperi olarak tutanağı imzalar.

    Tutanağın 2 nüshası hasar bedelinin tahsili veya sigorta fonundan aktarılması için Bankaya yollanır.

    Hasar tutanağı düzenlenene kadar hasarlı malın başka yere nakline müsaade edilmez ve tutanağın düzenlenmesinden sonra ise malzeme sağlam bir şekilde ambalajlanır.

    Malın teslim edilmemiş olması halinde durumu belirtir tutanak düzenlenir. İlgililerce imzalanır.

    Madde 11.8 - EKSPERTİZ RAPORLARININ KAPSAYACAĞI HUSUSLAR

    Hasara uğrayan mal için düzenlenecek ekspertiz raporları aşağıdaki hususları kapsar:

    a) Mal

    n hangi parti veya işe ait olduğu;

    b) Malzemenin adı, fatura veya çıkış fişi tarihçi ve No. su;

    c)Sigorta poliçesinin veya dahili sigortada nakliye sigortası talep belgesinin tarih ve No su;

    d) Akreditif tarih, No. ve tutarı;

    e) Sigorta kıymeti:

    f) Malzemenin cinsi ve çeşidi;

    g) Sevk yeri ve tesellüm yeri;

    h) Taşıma aracı cinsi, sefer veya plaka no-;

    i) Noksan veya hasarlı parça:

    No., ambalaj durumu, hasarın mahiyeti, ağırlığı, bunlarda tespit olunan noksanlık miktarı (m, Kg, Ad.)

    j)Hasarlı malzemenin kullanma imkânı olup olmadığı yararlanılabilecekse de

    ğeri;

    k) Hasarlı malzemenin faturasına göre değeri;

    L)Hasar veya zararı önleyici ve kurtarıcı tedbir alınmış ise mahiyeti ve masraf tutarı:

    m)Yukarda açıklanan duruma göre sigortadan tahsili gereken hasar veya noksanlığa ait tutar;

    Madde : 11.9 - HASAR VE MASRAFLAR İÇİN TALEPTE BULUNMA

    Harici sigortada hasarın sigorta şirketine bildirilmesi, süreleri, hasar miktarı talebi anlaşma gereğince yürütülmekle beraber, hasar ve noksanlık bedellerinin tahsilini sağlamak için aşağıda belirtilen belgeler temin edilip Bankaya iletilir. Acente durumunda çalışma halinde ise, yetki sınırına göre, ikrazlar ve Bankacılık Dairesi Başkanlığınca sonradan sigorta şirketine gönderilir.

    Belgeler

    a)   kspertiz raporunun aslı;

    b)   Sigorta poliçesi veya sigorta talep belgesi sureti;

    c)   Noksan çıkan, hasara uğrayan mallara ait fatura sureti;

    d)Deniz nakliyatında; vapur acentasına veya Deniz yollarına, Hava Nakliyatın-da, hava yollarına yazılan yazı ve cevaplarının suretleri;

    e)Hasar kara yolunda meydana gelmişse trafik raporu:

    f)Deniz nakliyatında Konşimento, kara nakliyatında taşıyıcı firmadan alınacak hamule seneci sureti;

    h)Avaryalı veya noksan malların muhafazasında bekçi, kurtarma, takviye için yapılan ambalaj ve kurtarma masraflarını belirtir belge;

    i)Ekspertiz masrafları;

    Hasar bedelinin tahsili takip olunur.

    Dahili sigortada yukarda yazılı evrak hasar dosyasına eklenir ve uygun bulunduğu taktirde Dahili Sigorta Fonundan ödenmesi işlemlerine teşebbüs edilir.

    Nakil vasıtasının çalınması veya kaçırılması halinde emniyet teşkilatına haber verilir. Harici sigortadan tazmin talebinde bulunulur.

    Dahili Sigortada tazminat ödenir. Vasıta bulunduğu taktirde 30 gün içinde haber verilmek suretiyle tazminatın iadesi sigortalıdan istenir. Ve malzeme ilgiliye iade edilir.

    D - MOTORLU ARAÇ SİGORTASI

    Madde : 12 - MOTORLU ARAÇ SİGORTASI KAPSAMI

    Motorlu araç sigortası kapsamı aşağıda belirtilmiştir;

    Bankanın veya (2-a) maddesindeki şartlarla sermayesine iştirak ettiği şirketlerin hizmetindeki otomobil, minibüs, kamyonet,kamyon, jeep, sondaj makin ası, vinç, tanker, treyler, istif araçları, triportör, traktör, römork, iş ve inşaat makinalar gibi iş yerlerinde çalınan hareketli veya sabit motorlu araçlar ile diğer tüm motorlu araçların Türkiye sınırları içinde görevlilerce kullanılmaları sırasında:

    a) Üçüncü şahıslara verdikleri zararlar:

    b) Araçların gerek hareketleri esnasında ve gerekse dururken diğer şahıslar tarafından maruz kalabilecekleri kaza;

    c) Çalınma:

    d) Yanmadan:

    Dolayı karşılaşılacak rizikolarla ilgili hususları kapsar.

    Madde 12.1 - MOTORLU ARAÇ SİGORTASI ÇEŞİTLERİ

    Motorlu araç sigortası çeşitleri aşağıda gösterilmiştir.

    a) Trafik mali mesuliyet sigortası:

    b) Kasko sigortası;

    DEĞİŞİK;Madde :12.1 - MOTORLU ARAÇ SİGORTASI ÇEŞİTLERİ

    Motorlu araç sigortası çeşitleri aşağıda gösterilmiştir.

    a)Trafik Mali Mesuliyet Sigortası,

    b)Kasko Sigortası

    c)İhtiyari Mali Mesuliyet sigortası.

    Madde 12.2 - TRAFİK MALİ MESULİYET SİGORTASI

    Bankaya ait tüm motorlu araçların üçüncü şahısların kazaen yapacağı maddi, bedeni (ölüm dahil) zararlardan dolayı Borçlar Kanununa göre ve Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları trafik tüzüğü hükümleri gereğince ve mecburi sigortası hadleri içinde verilecek tazminat ve giderler trafik mali mesuliyet sigortası ile Dahili sigortadan karşılanır.

    Trafik mali mesuliyet sigortalarında üçüncü şahıslara yapılacak ödemeler bakı

    mından Bakanlar Kurulunca tasdikli trafik mali mesuliyet sigortası tarife ve şartla

    rına uyulur.

    Madde : 12.3 -TRAFİK MALİ MESULİYET SİGORTASI KAPSAMINA GİRMEYEN HUSUSLAR

    Trafik mali mesuliyet sigortasına girmeyen hususlar aşağıda belirtilmiştir:

    a)Banka aracını kullanan, trafik ehliyetini haiz görevli personelin aracı kullanırken uğrayacağı zararlar dolayı siyle vaki talepler:

    b)Bankanın trafik ehliyetini haiz olan görevli elemanının, aracı kullanırken eşine, usul ve füru una ve birlikte oturduğu kardeşlerine vereceği zararlar sebebiyle vaki talepler:

    c)Sigortalı aracın ve bu araç ile taşınan veya çekilen araç veya gereçlerin bozulması, hasar veya ziyana uğraması nedeniyle ileri sürülebilecek talepler,

    d)Aracı ehliyetsiz veya yasa dışı ele geçirerek kullanan kimseler tarafından sebebiyet verilen zarar ve ziyana müteallik talepler;

    e)Her türlü manevi zarar ve ziyanla ilgili talepler:

    Trafik mali mesuliyet sigortası kapsamı dışındadır.

    Madde 12.4 -KASKO SİGORTASI

    Taşıt aracının hareket ederken veya dururken:

    a)Aracı kullananın iradesi dışında,dış ve ani tesirler neticesinde, sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya böyle bir cisme çarpma, çarpışma, devrilme, düşme, yuvarlanma gibi kazalardan doğan ziyan ve hasarlar:

    b)Yangın. patlama veya yıldırım isabeti ve bunların söndürülmesi, su baskını, heyelandan meydana gelen kayıp ve hasarları:

    c)Üçüncü şahısların sigortalı araca verdikleri hasarlar ve aracın çalınması veya çalınmasına teşebbüs edilmesinden oluşan kayıp ve hasarları;

    d) Aracın düzenli sefer yapan demiryolu, vapur veya feribotlarla nakli esnasında meydana gelebilecek ziyan ve hasarları:

    Karşılamak üzere kasko sigortası yaptırılır.

    Müdürler Kurulundan aksine alınmış bir karar olmadıkça Bankanın taşıt araçlarının kasko sigortaları tazminat ve giderleri Dahili Sigortadan karşılanır.

    Madde : 12.5 - KASKO SİGORTASI KAPSAMINA GİRMEYEN HUSUSLAR

    Kasko sigortası kapsamına girmeyen hususlar aşağıda belirtilmiştir:

    a)Aracın Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre alınmış ehliyetnamesi bulunmayan ve görevli olmayan bir kimse tarafından kullanılmasında oluşan kayıp ve hasarlar;

    b) Aracı kullananın alkollü içki ve uyuşturucu maddelerin tesiri altında bulunmasından oluşan kayıp ve hasarlar;

    c) Bir kaza sonucu olmamak şarkîyle;

    Bozukluk, eskime, bakımsızlık ve bilhassa hareket halinde iken sarsıntılar dolayı siyle makas, amortisör, rot çıkması, vb. aksamın kırılması, motor arızalanması, lastik patlaması dolayı siyle husule gelen zararlar, elektrik tesisat ve aletlerinde, radyo ve akümülatörlerde meydana gelen hasarlar ile yağsızlıktan, susuzluktan ve donma neticesi oluşan hasar ve oto lastikleri yıpranması

    d)Taşıt araçlarının, sevk ve idare, bakım, kullanma, onarım ve muhafazası ile görevli kimseler tarafından çalışması ve kasten yapılan kayıp ve zararlar:

    e)Diğer bir vasıtayı yedekte çekmesi sebebiyle oluşan hasarlar;

    f)Araçların istiaba haddinden fazla yüklenmesinden araçta meydana gelen zarar ve hasarlar:

    g)Araçlarda taşınan eşya ve maddelerin kayıp ve hasarları ile motorda meydana gelecek zarar ve hasarlar;

    h)Askeri harekat, harp, ihtilal, isyan ayaklanma, grev bunların önlenmesinden, el koyma hallerinden, zelzeleden oluşan zarar ve hasarlar;

    i)Aracın gerek esas ve gerekse tali derecedeki parçalarının kısmen çalınması;

    Halleri kasko sigortası kapsamı dışındadır.

    Madde : 12.6 - TRAFİK MAL

    MESULİYET VE KASKO SİGORTASI YAPTIRILMASINDA GÖZÖNÜNDE ALINACAK HUSUSLAR

    Trafik mali mesuliyet sigortaları ve kasko sigortaları için yıllık poliçe tanzim edilmez, aracın hizmete sunulduğu tarihde sigorta fonuna aktarılan meblağ ile kasko sigortası tesis edilmiş olur. Trafik mali mesuliyet sigortası teminat ve primlerinde, Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarlar uygulanır. Aracın kasko ve yıllık trafik mali mesuliyet sigortası yapılabilmesi için (örnek : 3)'e göre doldurulacak durum belgesine aşağıda kayıtlı bilgiler işlenir:

    a)Teklif sahibinin adı ve soyadı;

    b) Adresi;

    c) Sigortasının başlangıcı tarihi;

    d)Vasıtanın markası, modeli, rengi;   

    e) Motor ve şasi numarası;

    f) Plâka numarası;

    g) Vasıtanın cinsi:

          (otomobil, kamyon, kamyonet, otobüs veya minibüs)

    h) Otobüs veya minibüs ise, kaç kişilik olduğu, müessese veya işyerinin personeline mahsus bulunup bulunmadığı;

       i) Vasıta üzerinde radyo, pikap, teyp bulunup, bulunmadığı;

       j) Sigorta kıymeti;

    Bu bilgiler aracın sigortalanması için İkrazlar ve Bankacılık Dairesi Başkanlığına gönderilir. Başkanlıkça araçların mali mesuliyet ve kasko sigortasına tabi olduğunu belirten bir yazı taşıtın sicil ve ruhsatnamesine işlenmek üzere, ilgili trafik şube veya bürolarına gönderilir.

    Aracın hizmet dışı bırakılması halinde durum ikrazlar ve Bankacılık Dairesine bildirilir.

    Ortak İdarelerin veya üçüncü şahısların Banka aracılığıyla yaptırmak istedikleri kasko ve trafik mali mesuliyet sigortaları harici sigortadan sigorta ettirilir.

    Madde 12.7 -MOTORLU TAŞIT ARAÇLARI SİGORTASINDA HASAR İHBARI VE HASARIN TESBİTİ

    Gerek Harici ve gerekse Dahili Sigorta ile sigortalanan motorlu taşıt araçlarında ve iş makinelerinde meydana gelecek hasar, araç şoförü ve varsa araçta bulunan Banka elemanı tarafından:

    a) Hadisenin meydana geldiği yerin emniyet teşkilatına;

    b) Aracın hizmetinde bulunduğu ünitesine en seri vasıta ile bildirilir.

    Emniyet ve adli görevliler kaza mahalline gelinceye kadar kaza neticesinde meydana gelen durum, sıhhi ve adli müdahale halleri dışında aynen muhafaza olunur.

    Hadisenin ihbarını müteakip kaza yerine gelen emniyet ilgililerine olay yerinde lüzumlu inceleme yaptırılır. Maddi hasar veya mali sorumluluğu gerektiren bir durum varsa bu husus trafik raporunda ve kaza tutanağında tespit ettirilir. Durumun Genel Müdürlüğe intikali sağlanır. Harici sigortalarda ilgili servisçe de sigorta şirketine en seri şekilde bilgi verilir.

    Değişik, Madde:12.7- MOTORLU TAŞIT ARAÇLARI SİGORTASINDA HASAR İHBARI VE HASARIN TESBİTİ

    Gerek Harici ve gerekse Dahili sigorta ile sigortalanan motorlu taşıt araçlarında ve iş makinalarında meydana gelecek hasar, araç şoförü,sürücüsü ve varsa araçta bulunan Banka elamanı tarafından:

    Hadisenin meydana geldiği yerin mahalli trafik zabıtasına,trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde polise,polisin ve trafik teşkilatının görev alanı dışında kalan yerlerde de jandarmaya,

    Aracın hizmetinde bulunduğu ünitesine en seri vasıta ile bildirilir.

    Emniyet ve Adli görevliler kaza mahalline gelinceye kadar kaza sonucu meydana gelen durum,sıhhi ve adli müdahale halleri dışında aynen muhafaza olunur.

    Hadisenin ihbarını müteakip kaza yerine gelen emniyet ilgililerine olay yerinde lüzumlu inceleme yaptırılır. Maddi hasar veya Mali sorumluluk gerektiren bir durum varsa bu husus trafik raporunda ve kaza tutanağında tespit ettirilir. Durumun Genel Müdürlüğe intikali sağlanır. Harici sigortalarda ilgili servisce'de sigorta şirketine en seri şekilde bilgi verilir.

    Madde : 12.8 -HASAR EKSPERT

    Z RAPORLARININ KAPSAYACAĞI HUSUSLAR

    Hasara uğrayan araç için düzenlenecek ekspertiz raporları

    aşağıdaki hususları kapsar;

    a)   Raporun tanzim edildiği yer, tarih ve numarası:

    b)   Aracın hizmet gördüğü ünite adı;

    c)   Hadisenin olduğu yer, gün, saati oluş şekli ve nedenleri:

    d)Aracın cinsi, markası, modeli, motor, şasi ve plaka numarası;

    e)   Sigorta kıymeti;

    f)   Meydana gelen hasarlar;

    g)Aracın hasarlı kısmının tamirinin mümkün olup olmadığı: onarım mümkün ise, tahmini onarım bedeli araç hurda durumda ise hurda değeri;

    h) Mali sorumluluğu gerektiren bir durum varsa neler olduğu;

    i) Hasarlı aracın kurtarılması ve muhafazasıyla ilgili tedbirler alınmış ise neler olduğu;

    j) Kaza üçüncü şahıslar sebep olmuşsa bunların isim ve adresleri ile, aracının sigortalı bulunduğu sigorta şirketinin adı, poliçenin tarih ve numarası tespit edilip, üçüncü şahıslara tazminat verilmesi gerekiyorsa isim ve adresleri yazılır.

    (varsa görgü şahinlerinin ad ve adresleri):

    k) Mahsubu gereken hasar noksan ve mali sorumluluğa ait tutar belirtilir:

    Hasar belgelerine. kaza yerinin, adli makamlar tarafından düzenlenen kaza tutanağı varsa Kroki fotoğraf ve bilirkişi raporlarının birer örneği veya fotokopisi eklenir.

    Madde : 12.9 - HASAR BEDELİNİN TALEBİ

    Hasar bedelinin tahsili için yukarıda belirtilen belgeler temin edilip merkeze veya acente durumunda çalışma halinde, yetki sınırına göre İkrazlar ve Bankacılık Dairesi Başkanlığınca sigorta şirketine iletilir.

    Aracın çalınması veya kaçırılması halinde emniyet teşkilatına haber verilir. 45 gün içinde bulunamayan vasıtaya kayıp nazarı ile bakılır.

    Kaza, aracın diğer bir araçla çarpışması şeklinde meydana gelmişse, hasar miktarı, trafik raporunda belirtilen karşı aracın kusur nispetine göre trafik sigortasını yapan sigorta şirketinden talep edilir.

    Madde:12.9 - HASAR BEDELİNİN TALEBİ VE RÜCU

    Hasar bedelinin tahsili için yukarıda belirtilen belgeler temin edilip Merkeze veya acente durumunda çalışma halinde, yetki sınırına göre İkrazlar Ve Bankacılık Dairesi Başkanlığı'nca ilgili sigorta şirketine iletilir.

    Banka şoförü veya sürücüsü kısmen veya tamamen kusurlu olduğu takdirde,hasar bedeli aşağıdaki formüle göre hesaplanarak tahsil edilir.

    Y *50/100 * n/8 * [ 1+0,1 (Y -1 ) ] = TL.

    Burada:

    Y =Yıllık sigorta prim ücreti

    n/8 = Kusur Oranı

    Y = Yıl İçindeki Kaza adedi

    Ancak,hasar bedeli

    yıllık sigorta prim ücreti halinde,formüldeki Y yerine hasar bedeli alınır.

    Kusur oranı belli olmadığı takdirde, hasar bedeli kusur oranı 1 kabul edilerek aynı formülden faydalanılarak hesaplanır,şoför veya sürücüsüne rükû edilir.

    Kaza, aracın diğer bir araçla çarpışması şeklinde meydana gelmişse , hasar miktarı Trafik Raporunda belirtilen karşı aracın kusur nispetine göre sigorta şirketlerinden veya şahıslardan tahsili için tüm bilgi ve belgeler İkrazlar ve Bankacılık Dairesi Başkanlığı tarafından Hukuk Müşavirliği'ne intikal ettirilir.

    Kanuni yollardan bu şekilde tahsil edilen paralar Dahili Fonca aktarılır.

    Aracın çalınması veya kaçırılması halinde Emniyet Teşkilatına haber verilir.45 gün içinde bulunamayan vasıtaya kayıp nazarı ile bakılır. Demirbaş ve trafikten kaydının silinmesi için gereği yapılır.

    Eklenen madde,02.03.1984 tarih ve 9/242 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile olmuş ancak Resmi Gazetede Yayımlanmamıştır. Eklenen Maddenin uygulanması ile ilgili olarak 19.03.1984 tarih ve 27 sayılı genelge yayımlanmıştır.)

    Madde 12.10 - İHTİYARİ MALİ MES'ULİYET SİGORTASI

    Banka araçlarının İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası Anka'nın iştiraki bulunduğu GÜVEN T.A.ŞİRKETİ' NE Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tayin edilen en yüksek teminatlar üzerinden İkrazlar ve Bankacılık Dairesi Başkanlığı tarafından sigorta ettirilir.

    Sigorta prim bedeli Dahili Fondan karşılanır.

    Üçüncü şahısların maddi ve manevi tazminat talepleri Güven Sigorta Şirketinden talep edilir.

    İhtiyari Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesindeki teminat miktarını aşan ve Kanuni mercilerden alınmış kararlarla Bankamızdan istenecek maddi ve manevi tazminat talepleri geçici olarak Sigorta Fonundan karşılanır. Bu miktarın yarısı Banka şoförüne rükû edilerek, tahsilinde Dahili Fonca aktarılır.

    E - MONTAJ VE MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI

    Madde : 13 - MONTAJ SİGORTASI KAPSAMI

    Montaj sigortası kapsamı aşağıda belirtilmiştir.

    Bankanın veya (2.a) maddesindeki şartlarla sermayesine iştirak ettiği şirketlerin gerek kendi ihtiyacı ve gerekse ortak idarelerin ve bunların kuracağı birliklerle diğer Devlet ve Kamu Kuruluşları adına Bankanın emaneten veya ortağı bulunduğu şirketler veya yükleniciler aracılığıyla yaptırmakta olduğu aşağıda adları belirtilen tesisler için sipariş edilmiş veya tamir ve bakımı yapılmakta olan makine, malzeme ve teçhizatın, nakliye sigortasının bitiminden kurulacak tesisin geçici kabulünün yapılıp işletmeye açılacağı tarihe kadar geçecek montaj süresi içinde önceden bilinmeyen her türlü montaj, de montaj, tamir ve bakımı kazalarından meydana gelen makine ve teçhizattaki kayıp ve hasarları kapsar.

    a) Dizel - jeneratör grupları ve teferruatı

    b) Su türbini, jeneratör grupları ve teferruatı;

    c) Elektrik tesislerinde, akım, gerilim ve güç transformatörleri ile kesici, ayırıcı ve panoları;

    d) Fabrika ve atölye makine ve teçhizatı:

    e) Şişeleme tesisleri;

    f) Soğuk hava tesisleri;

    g) Ekmek fabrikası tesisleri;

    h) Kalorifer ve klima tesisleri;

    i) Asansör tesisleri:

    j) İçmesu ve kanalizasyon motopomp tesisleri:

    k) Klorlama tesisleri;

    l) İçmese tasfiye tesisleri

    m)Kanalizasyon tasfiye tesisleri;

    n)Çöp tesisleri;

    o)Matbaa tesisleri;

    p)Sondaj işleri;

    ile burada belirtilmeyen ve montaj sigortası yaptırılmasında Genel Müdürlükçe fayda görülen sair tesisler;

    Madde 13.1 - ONTAJ SİGORTASI KAPSAMINA GİRMEYEN TESİS VE DİĞER HALLER

    Montaj sigortası kapsamına girmeyen tesisler ve diğer haller aşağıda belirtil

    miştir.

    a)   Her türlü inşaat işleri;

    b)   Orta gerilim - Alçak gerilim elektrik şebekeleri;

    c)   İçmese boru şebekeleri;

    d)   Kanalizasyon boru şebekeleri;

    e)   Montaj işlerinde kullanılan makine, alet ve teçhizat ile geçici barakalar ve

    yardımcı tesislerde meydana gelecek kayıp ve hasarlar;

    f)Harp, ihtilal, askeri harekat, ayaklanma, iç kargaşalık ve halk hareketleri,

    grev, lokavt ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibatı hareketlerin sebep olduğu

    bütün kayıp ve hasarlar

    g)Üçüncü şahısların maruz kalacağı zararlar;

    h)Monte edilecek makine ve teçhizatın kendi bünyelerinde mevcut konstrüksiyon, döküm, malzeme, hesap. atölye ve montaj hataları;

    l)Aşınma yıpranma, paslanma ve çürümeler.

    k)Tesiste montajı tamamlanıp geçici kabulü beklenmeden bir protokolle işletmeye açılacak kısımlar da doğrudan doğruya veya dolayısıyla meydana gelecek kayıp ve hasarlar;

    j)Tesisteki sorumlu kişinin kasti kusuru sebebiyle doğacak kayıp ve hasarlar.

    ı)Montajın gecikmesinden, kısmen veya tamamen durmasından, taahhüdün tamamlanamamasında, akdin, tasfiye veya feshinden veya cezai şarların uygulan-masından ileri gelen zararlar.

    Madde 13.2 -MAKİNA KIRILMASI SİGORTASI KAPSAMI

    Makine kırılması sigortası kapsamı aşağıda belirtilmiştir.

    Bankanın veya (2-a) maddesindeki şartlarla sermayesine iştirak ettiği şirket

    lerin kendi ihtiyaçları için kullanmakta olduğu her türlü araçlarla yine kendi ihtiyaçları için çeşitli yerlere kurulmuş olan makine ve teçhizatın işletilmesi esnasında normal aşınmalar dışında meydana gelecek arızalardan doğacak kayıp ve hasarları kapsar.

    Madde : 13.3 - MONTAJ VE MAKİNA KIRİLMASI SİGORTASI YAPTIRILMASINDA GÖZÖNUNE ALINACAK HUSUSLAR

    Montaj sigortasına tabi tutulacak tesisteki araç, makine ve teçhizatın işyerine varmasından sonra geçerli olmak üzere, Bankaca makine kırılması sigortası yaptırılması lüzumlu görülecek araç, makine ve teçhizatın işletmeye konulması anına kadar geçerli olmak üzere (Örnek 4 )'e

    ı

    uygun olarak doldurulacak belge ile montaj veya makine kırılması sigortası başlar.

    Talep belgesine aşağıdaki bilgiler işlenir.

    a)ilgili tesisin adı;

    b)Yüklenicisi;

    c)Sigorta edilecek araç, makine ve teçhizatın cinsi:

    d)Araç, makine ve teçhizatın bilinen teknik karakteristiği veya plaka numarası;

    e)Varsa demirbaş numarası;

    f) Sigorta kıymeti;

    g)Sigortanın başlangıç tarihi;

    Madde 13.4 - MONTAJ VE MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA HASAR İHBARA VE HASAR TESBİTİ

    Montaj ve

    ı

    makina kırılması sigortası yapılmış araç makine ve teçhizatın hasara

    uğraması halinde göz önüne alınması gerekli hususlar aşağıda belirtilmiştir.

    1)Olayı müteakip Bankaya ve gerekiyorsa mahalli emniyet ve trafik teşkilatlarına en seri vasıta ile haber verilir. Zararın büyümemesi için gerekli tedbirler alınır.

    2)Hasara uğrayan kıymetler muhafaza altına alınır. Bankaca gerekli izin verilmeden hasarlı malzeme başka yere naklonulmaz.

    3)Olayları sonra Banka yetkili elemanlarının katılmasıyla bir rapor düzenlenir. Bu raporda aşağıdaki hususlar belirtilir.

    a)İlgili tesis adı;

    b)Olayın vukuu bulduğu yer, gün ve saati;

    c)Hasara uğrayan araç. makine ve teçhizatın cinsi ve hasarlı kısımları hakkın da açıklamalı bilgi;

    d)Olayı

    ı

    doğuran sebepler ve varsa sorumluları;

    e)Hasar bedeli;

    f)Sigortalı kıymetlerin kurtarılması, muhafazası ve hasarın genişlemesini önlemeyi sağlayacak tedbirler ve bunun için gerekli masraflar;

    Buna ayrıca varsa olay ile ilgili idari ve adli belgeler eklenir. Konu ile ilgili tüm belgeler Bankaya gönderilir.

    F - PARA KIYMETLİ EVRAK NAKLİ SİGORTASI

    Madde : 14 - PARA VE KIYMETLİ EVRAK NAKLI SİGORTASININ KAPSAMI

    Bankanın veya (2-a) maddesindeki şartlarla sermayesine iştirak ettiği şirketlerin gerek kendi ihtiyacı ve gerekse Ortak İdarelerin ve bunların kuracakları birliklerle diğer Devlet ve Kamu Kuruluşları adına Bankanın emaneten veya ortağı bulunduğu şirketler veya yükleniciler aracılığıyla yaptırmakta olduğu tesislerde sarf edilmek üzere her türlü ulaşım imkânlarından faydalanılmak suretiyle kasa ve kıymetli evrak muhafaza talimatnamesi esaslarına uygun olarak taşınacak para ve kıymetli evrakların nakli esnasında:

    a) Üçüncü şahıslar tarafından silahla tehdit, tecavüz veya zor kullanmak su

    retiyle vaki olacak gasp ve hırsızlıkları;

    b)Vasıtanın kazaya uğraması veya yanması neticesi vaki olacak kayıpları ve hırsızlık;

    c)Görevli memur, mutemet ve veznedarın hile ve sahtekârlık yolu ile ika edebilecekleri emniyeti suiistimal;

    hallerini kapsar.

    Madde : 14.1 -PARA VE KIYMETLİ EVRAK NAKLİ SİGORTASI KAPSAMINA GİRMEYEN HUSUSLAR

    a)Harp, ihtilal, askeri hareket, ayaklanma, iç kargaşalık ve halk hareketleri, grev, lokavt ve bunların gerektirdiği askeri ve inzalî hareketlerin sebep olduğu bütün kayıp ve hasarlar.

    b)Taşınacak para ve kıymetli evrakın yazımı ve basımı hatalarından doğan hasarlar.

    c)Kıymetli evrak ve paranın bütün önleyici tedbirlerinin alınmasına rağmen

    elde olmayan nem, rutubet, kimyevi ve fiziksel maddelerin tesiri ile şeklinin bozulması veya değerini kısmen veya tamamen kaybetmesi dolayısiyle meydana gelen hasarlar.

    Para ve kıymetli evrak nakli sigortası kapsamına girmez.

    Madde : 14.2 -PARA VE KIYMETLİ EVRAK NAKL

    SİGORTASI YAPILMASINDA GÖZÖNÜNE ALINACAK HUSUSLAR

    Dahili sigortaya tabi olarak Bankadan Bölgelere, Emanet Komisyonlarına, Belediyelere Ortak idarelere diğer kamu kuruluşlarına gönderilen veya Banka adına yollanılan para ve kıymetli evrakın tahsilinde, Banka araçları, T.C.D.D., DB, Deniz Nakliyatı T.A.Ş. araçları, T.HY. uçak ve araçları veya hususi şahıslara ait hava, kara nakil araçları ile taşımalarında kıymetlere ait (örnek : 5)'e göre doldurulacak para ve kıymetli evrak nakli sigortası talep belgesi her yılbaşında bir seferde naklolunacak azami para miktarı göz önünde tutularak düzenlenerek bahis konusu kıymetlerin dahili sigortadan sigortalanması sağlanmış olur.

    Talep belgesine aşağıdaki bilgiler işlenir

    a) Hangi işe ait olduğu;

    b) Para ve kıymetli evrak çıkış fişinin tarih ve no.su;

    c) Sigorta edilen kıymet (TL);

    d) Cinsi ve çeşidi;

    e) Sevk tarihi ve yeri;

    f)Tesellüm yeri:

    g) Taşınacak azami miktar;

    Kıymetli evrak ve yıllık tespit edilen azami limitin üstünde para naklinde ayrıca talep belgesi doldurulur.

    Madde:14,3 - PARA VE KİYMETLİ EVRAK NAKLİ SİGORTASINDA HASAR İHBARI VE HASAR TESPİTİ

    Para ve kıymetli evrak nakli sigortası yapılmış, para ve kıymetli evrakın hasara uğraması, çalınması veya her hangi bir sebeple tesellüm mahalline tam ve s

    hhatli teslim edilmemiş olması halinde göz önüne alınması gerekle hususlar aşağıda belirtilmiştir.

    Hadise, Bankaya en seri vasıta ile bildirilir. Gerekiyorsa mahallin Emniyet ve Trafik teşkilatına haber verilir. Zararın büyümemesi için gerekli tedbirler alınır. tesellümde kıymetli evrak ve paralar muayeneye tabi tutularak sayım ve kontrolünün yapılmasından sonra hasarlı ve noksan durumlar bir tutanakla tespit edilir.

    Hasara uğrayan kıymetler muhafaza altına alınır. Bankaca gerekli izin verilmeden hasarlı kıymet başka yere naklolunamaz.

    Medde:14.4- HASAR BELGELERİ

    Olaydan sonra Banka yetkili elemanlarının katılmasıyla bir rapor düzenlenir. Bu raporda aşağıdaki hususlar belirtilir.

    a) Olayın olduğu yer, gün ve saati;

    b) Olayı doğuran sebepler, varsa sorumluları:

    c) Hasara uğrayan kıymetlerin Cins ve miktarı;

    d) Sigortalı kıymetlerin kurtarılması, muhafazası, tehlikenin genişlemesini önleyici tedbirler ve bunlar için gerekli masraflar:

    e) Olay sonucu hasara uğrayan kıymetlerin dökümü ve miktarı ile bunların kullanma imkanının olup, olmadığı ve yararlanabilecek kısımların değeri:

    f) Olay ile ilgili emniyet teşkilatı, icabında Adli Makamlardan durumu belirtir belgeler:

    g) Hadiseye üçüncü şahıslar sebep olmuşsa bunların isim ve adresleri;

    h)Varsa görgü şahitlerinin ad ve adresleri,

    G - SİRKAT S

    GORTASI

    Madde:15 - SİRKAT SİGORTASI

    Bankanın veya (2-a) maddesindeki şartlarla sermayesine iştirak ettiği şirketlerin gerek kendi ihtiyacı veya Bankanın emaneten veya ortağı bulunduğu şirketler veya yükleniciler aracılığıyla yaptırmakta olduğu tesislerde sarf edilmek üzere Banka, Bölgeler ve Emanet Komisyonlarında bulunan kasalardaki paralar ile veznedar, tahsildar, mutemet, muhasebecilerin üzerinde bulunan paraların, sair kıymetlerin ve eşyanın her türlü hırsızlık, soygun ve ayrıca hırsızlığa teşebbüs esnasında sigortalı kıymete veya kasaya yapılacak ziyan ve hasarları kapsar. Bir zarar ve ziyanın meydana gelmesi halinde para ve kıymetli evrak nakli sigortasının benzer tarzda hareket edilir.

    H - PERSONEL

    N KARŞILAŞACAĞI RİSKLER SİGORTASI

    Madde:16 -PERSONELİN KARŞILAŞACAĞI RİSKLER SİGORTASININ KAPSAMI

    Personel sigortasının kapsamı aşağıda belirtilmiştir.

    Madde (2 - c) de sayılan hizmetlerin yürütülmesinde hastalık, analık ve görev-den dolayı kaza, mesleki hastalık, ölüm rizikolarına karşı tüm teknik, idari, mali, hukuki ve sağlık konularda çalışan Banka ve ortağı bulunduğu şirket elemanlarının dahili sigortadan sigorta ettirilmelerini kapsar.

    Personelin karşılaşacağı riskler sigortası

    ı

    657 sayılıDevlet Memurları Kanununun 188 cif maddesinde bahsi geçen sigorta kanununun neşrinden sonra uygulanır.

    IV GENEL MADDELER

    Madde:17 - SİGORTA KIYMETİ

    Sigorta cinslerinden birine veya bir kaçına tabi tutulacak yeni satın alınmış bir kıymetin sigorta kıymeti genel olarak o sabit kıymetin alınmış bedeline, iş yerine kadar nakliye, ambalaj, sigorta bedelleri, gümrük ve diğer masrafların katılmasıyla bulunacak değere Banka masraflarının eklenmesi ile elde olunacak değerdir.

    Sabit kıymet kullanılmış ise, sabit kıymetin amortisman değeri düşüldükten sonra kalan değeri göz önünde tutularak günün rayiç bedeline göre

    ı

    kıymeti takdir olunur.

    İcabında Ticaret Bakanlığınca yayınlanan toptan eşya fiyatı indekslerindeki kat-sayıları göz önüne alınarak rayiç fiyat hesaplanır.

    Para ve kıymetli evrak nakil sigortalarında sigorta kıymeti sigortalanacak kıymet para ise bir seferde taşınacak para miktarı, kıymetli

    ı

    evrak olması halinde kıymetli evrakın

    ı

    yazılı değeri sigorta kıymeti olarak kabul olunur.

    Madde:18 - HASARIN ÖDENMESİ

    Sigorta cinslerinden biri veya birkaçı tarafından teminat altına alınmış hasara uğrayan kıymetler kısmen veya tamamen dahili sigortadan karşılanmış ise yukarıda ilgili bölümlerde belirtilen belgeler eklenerek İller Bankası Alım, Satım ve ihale yönetmeliğinin yetki sınırları içinde İkrazlar ve Bankacılık Dairesi Başkanlığının yapacağı teklif ile Muhasebe Dairesi Başkanlığınca dahili fondan karşılanır.

    Sabit kıymetin hizmetten çıkarılması gerektiğinde bununla ilgili formaliteler tamamlanır.

    Zararda kusurlu bulunanlardan alınan tazminat dahili fona aktarılır.

    Dahili, Harici veya Ortaklaşa Sigortalarda başlangıçta yeterli dahili fon teessüs etmeden karşılaşılacak ve fonu aşan ödemelilerde, sigorta teminatını aşan zararlar Banka giderlerinden karşılanır.

    Madde:19 - ENKAZIN TASFİYESİ

    Hasara Uğramış kıymetler İller Bankası Alım, Satım ve ihale Yönetmeliği esasları dahilinde değerlendirme imkânı varsa değerlendirilir. Yoksa diğer hurdalarla birlikte satışı ve imhası hususuna gidilir. Ve giderleri dahili sigorta fonundan karşılanır. Satıştan doğan gelirler fona aktarılır.

    Madde:20 - DİSİPLİN TAHKİKATI

    Banka elemanı hakkında gerekiyorsa disiplin tahkikatı yapılır. Zararın husule gelmesinde kusurlu görülenler hasar dosyası ile birlikte kovuşturmanın yapılabil

    mesi için ilgililere gönderilir.

    Madde:21 -SİGORTALAMA İŞLEMLERİNİN YAPILMA SÜRESİ VE AKTEDİLMİŞ SİGORTALAR

    Sigorta yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi, evrakın basılmasını müteakip Bankanın sahibi bulunduğu sabit kıymetlerin yangın, infilak, yıldırım ve motorlu araç sigortalarıyla ilgili işlemleri ise bir yıl içinde ikmal edilir. Ve evvelce aktedilmiş Dahili Sigorta kapsamına giren bütün tür sigortaları yenilenmez.

    Madde:22 - SİGORTADA ZAMAN AŞIMI

    Türk Ticaret Kanununun 1268. maddesi gereğince sigorta da zaman aşımı sebepsiz yere ödenmiş bulunan prim veya sigorta bedelinin geri alınması hali dahil, sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar.

    Dahili sigorta ile teminat altına alınan sigortalarda zaman aşımı uygulanmaz.

    Madde:23 - YÜRÜRLÜK

    İşbu yönetmelik Müdürler Kurulunca kabul edilmesini ve Resmî Gazetede neşrini müteakip yürürlüğe girer.

    Ek: Örnekler

    ÖRNEK: YANGIN SİGORTASI DURUM BELGESİ

    l - SABİT KIYMET SİGORTASI DURUM BELGESİ

    2 - NAKLİYAT SİGORTASI TALEP BELGESİ

    3 - TRAFİK MALİ MES'ULİYET SİGORTASI VE KASKO SİGORTASI DURUM BELGESI

    4 - (MONTAJ VEYA MAKİNA KIRILMASI) SİGORTASI TALEP BELGESİ

    5 - (PARA VEYA KIYMETLİ EVRAK) SİGORTASI TALEP BELGESİ

    Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler:

    Yönetim KK.Tarihi

    Yönetim K.K .No.su

    Resmi Gazete'de Yayımlandığı Tarih

    Resmi Gazete No.su

    Yürürlük Tarihi

    Değişiklik Maddesi

    02.03.198402.03.1984 9/2429/242 -------------------------------------- --------------------------------

    12/1,7,9, 1012/1,7,9, 10

    Mevzuat Kanunlar