TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

    Teftiş Kurulu Yönetmeliği

    PTT Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 04/09/1996

    Resmi Gazete Sayısı: 22606

    BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, PTT Teftiş Kurulunun teşkilat ve görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettişler, Müfettiş Yardımcıları ve Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edilenlerin sorumluluklarını, Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının atanma şekillerini, özlük haklarını ve Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının çalışma esas ve usullerini kapsar.

    Hukuku Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 04/02/1924 tarih ve 406 sayılı Kanun hükümlerine göre hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdürlük Makamı: T. C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürünü,

    Teftiş Kurulu: T. C. PTT Teftiş Kurulunu,

    Kurul Başkanı: T. C. PTT Teftiş Kurulu Başkanını,

    Refakat Müfettişi: Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere Mer

    kez Büroda görevlendirilen müfettişleri,

    Müfettiş: Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı, Başmüfettiş ve Müfettişlerini,

    Müfettiş Yardımcısı: Re'sen teftişe yetkili veya yetkisiz Müfettiş Yardımcı

    larını,

    Şube Müdürü: Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüğünü,

    Şube Müdürlüğü Personeli: Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüğünde görevli Müdür, Amir, Şef, Memur, Sekreter ve Daktilograf kadro ve pozisyonlarındaki memurları,

    Denetimi PTT'ye ait Birimler: Denetimi PTT Genel Müdürlüğüne bağlı merkez ve taşra teşkilatı ile müessese, ortaklık ve sandıkları,

    İfade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Teşkilat

    Teşkilat ve Bağlılık

    Madde 4 - Teftiş kurulu bir başkanla yeteri kadar müfettiş ve müfettiş yardımcısından oluşur. Kurul doğrudan Genel Müdüre bağlıdır.

    Kurulun yazı, hesap, arşiv, kütüphane ve benzeri işleri Başkanlığa bağlı şube müdü

    rü tarafından yürütülür.

    Görev Merkezi

    Madde 5 - Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş kurulunun görev merkezi An

    kara'dır. Bu merkez müfettişlerin de görev merkezidir.

    Teftiş Kurulu Başkanlığınca, Genel Müdürün onayı alınarak devamlı denetim ve tef

    tişi sağlamak amacıyla İstanbul ve İzmir'de çalışma merkezleri kurulmuştur.

    Görev yerinin belirlenmesinde müfettişlerin isteği esastır.

    Bu çalışma Merkezlerinde, Makamca verilen emirlerin yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin yürütülmesi, müfettişlerin büro ile ilişkilerinin düzenlenmesi konularında o Merkezdeki kıdemli Müfettişlerden biri Başkanlıkça görevlendirilebilir.

    İKİNCİ KISIM: Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

    BİRİNCİ BÖLÜM: Teftiş Kurulu

    Teftiş Kurulu Başkanlığının Görev ve Yetkileri

    Madde 6 - Teftiş Kurulu Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır;

    a) PTT Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı ile denetimi kuruluşa ait birimler

    de; teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri saptamak ve personelin verimli çalışmasını özendirici teftiş sistemlerim geliştirmek,

    b) (a) bendinde sayılan teşkilat içi birimler ile denetimi PTT'ye ait kuruluşlarda, teftiş, inceleme ve soruşturma yaptırmak.

    İKİNCİ BÖLÜM : Teftiş Kurulu Başkanının Atanması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Teftiş Kurulu Başkanının Atanması

    Madde 7 - Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı, Kurul bünye

    sindeki Başmüfettişler arasından atanır.

    Teftiş Kurulu Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 8 - Teftiş Kurulu Başkanı, müfettiş yetki ve sıfatına sahip olup Genel Mü

    dürlük Makamının yazılı emir veya onayı üzerine doğrudan doğruya Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar;

    a) Teftiş Kurulu Başkanlığının 6 ncı maddede belirtilen görevlerini yürütmek,

    b) Teftiş Kurulunu yönetmek, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

    c) Gerektiğinde bizzat teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,

    d) Teftiş programlarını hazırlayarak Genel Müdürün onayına sunmak, onaylanan programların uygulanmasını sağlamak,

    e) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarından gelen raporları incelemek, eksikliklerin giderilmesini sağlamak, Genel Müdüre sunmak, ilgililerce alınacak önlemleri ve yapılacak iş

    lemlerin sonuçlarını takip etmek ve alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerde bulunmak,

    f) Gerekli görülen hallerde Genel Müdürün emri ile program dışında da inceleme, so

    ruşturma ve teftiş yaptırmak, .

    g) Müfettiş yardımcılarının işe alınması ve 3 yıllık staj döneminde yetişmelerini sağlayıcı tedbirleri almak,

    h) Bilimsel ve mesleki gelişmelere göre müfettişlerin eğitimlerine yardımcı olmak, bilgilerini arttırmak için; görevi aksatmayacak şekilde, her yıl uygun görülen süre ve yerler

    de kurs, seminer ve konferanslar düzenlemek veya başka birim ve kuruluşlar tarafından düzenlenenlere müfettişlerin katılma olanaklarını araştırmak ve sağlamak,

    ı) Kurulun çalışmalarına ait faaliyet raporlarını gerektiğinde Genel Müdürlük Makamına arzetmek,

    i) Yürürlükteki mevzuata göre müfettişlerin ve büro personelinin izinlerini düzenle

    mek,

    j) Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaptırarak, alınması gereken yasal ve yö

    netsel önlemler konusunda Genel Müdürlük Makamına önerilerde bulunmak,

    k) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının aylık çalışma ve hesap cetvellerini inceletip, işlemlerini tamamlatmak,

    l) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile Kurul bürosundaki personelin başarı, değerle

    me ve sicil raporlarını yürürlükteki mevzuata göre düzenlemek,

    m) Büro personelinin göreve alınmalarını ve yükseltilmelerini önermek, görevlerini denetlemek,

    n) Genel Müdürlük Makamınca, teftiş hizmetleri ile ilgili olarak verilecek diğer görevleri yapmak.

    Teftiş Kurulu Başkanına Yardım

    Madde 9 - Teftiş Kurulu Başkanı, kendisine yardım etmek üzere yeterli sayıda müfettişi, "Refakat Müfettişi" olarak görevlendirebilir. Refakat müfettişleri başkanın gözetiminde raporları şekil ve esas yönünden inceleyerek, görüş ve önerilerini başkana sunar.

    Teftiş Kurulu Başkanına Vekalet

    Madde 10 - Teftiş Kurulu Başkanı; geçici sebeplerle görevden ayrıldığında, baş

    kanlığa atanma koşullarını taşıyan, başkana yardımla görevli refakat müfettişlerinden birine vekalet görevi verir. Herhangi bir sebeple Teftiş Kurulu Başkanlığının boşalması halinde ve

    kalet görevi Makam onayı ile belirlenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Müfettişler

    Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 11 - PTT Teftiş Kurulu Müfettişleri, Genel Müdürlük Makamına bağlı olup, Genel Müdür adına, PTT Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı ile denetimi PTT'ye ait birimlerde;

    a) Mali denetim yaparak, sonucu hakkında rapor düzenlemek,

    b) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra kuruluşlarına bağlı birimlerde her türlü denet

    leme, inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş işleri yapmak, işlemlerin kanun, tüzük, yönet

    melik ve mevzuata uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini, işlerin çabuk, güvenli ve düzen

    li olarak yapılıp yapılmadığını, personelin görev ve yükümlülüklerini gereğince yerine geti

    rip getirmediğini denetlemek, binaların inşaa, onarım, bakım ve işletme faaliyetlerinin mev

    zuata uygunluğunu inceleyerek, sonuçları hakkında rapor düzenlemek,

    c) İşlemlerim denetlediği personelin, verim, bilgi ve yetenekleri hakkında bilgi edinmek ve haklarında gerektiğinde "Denetleme Raporu" hazırlamak,

    d) Mevzuatın uygulanmasından doğan aksaklıklarla, yapılmakta olan işlerde gerek işletme açısından, gerekse diğer yönetimsel açılardan görülen noksanlık ve aksaklıkların giderilmesini, düzeltilmesini, işlerin daha düzenli yürütülmesini sağlayıcı önlemlere ilişkin gö

    rüşlerini, raporla Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek,

    e) Herhangi bir şekilde öğrenecekleri her türlü yolsuzluğu derhal Teftiş Kurulu Baş

    kanlığına bildirerek, alacakları emir üzerine soruşturma yapmak, izin almaya elverişli süre olmadığı takdirde, derhal soruşturmaya başlamakla birlikte, durumu ivedilikle Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek,

    f) Çeşitli konularda yurt içinde ve dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

    g) Eşliğine verilen stajdaki müfettiş yardımcılarının en iyi biçimde yetişmelerini sağlamak, bunların çalışma, verim, ahlaki durum, tutum ve davranışları hakkında 3 ayda bir, eşliğinde 3 aydan az kalmış ise kaldığı süreye ilişkin veya gerektiğinde daha kısa sürede gizli rapor vermek,

    h) Teftiş, inceleme ve soruşturmaya başlamadan önce ilgili iş yeri personelinden, izinli olarak ayrılmış olanların, izinleri bitmeden görevlerine dönmeleri iş bakımından zorun

    lu görüldüğü takdirde, göreve başlamaları için, durumu personelin en yakın birim amirine bildirmek,

    ı) Teftiş Kurulu Başkanlığınca, verilecek emir üzerine diğer çalışmaları yapmak,

    İle görevli ve yetkilidirler.

    Müfettiş Yardımcılarının bu yetkilerim kullanabilmeleri ya da bağımsız olarak görev yapabilmeleri, belirli bir yetişme süresinin sonunda, kendilerine Başkanlıkça yazılı yetki ve

    rilmesiyle mümkündür.

    Müfettişler, kanun ve mevzuatta öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmak, görev

    lerini eksiksiz yerine getirmek zorundadırlar. Aksine davranışlardan ötürü, yürürlükteki mev

    zuat çerçevesinde sorumluluk taşırlar.

    Müfettişler, yaptıkları çalışmaları ve hazırladıkları raporları yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sonuçlandırırlar.

    Görevlendirme

    Madde 12 - Müfettişler, Genel Müdürlük Makamının emri ve onayı üzerine, Tef

    tiş Kurulu Başkanlığından aldıkları talimatla görev yaparlar. Başka bir makam tarafından müfettişlere teftiş, inceleme ve soruşturma görev emri verilemez. Müfettişler aldıkları görev

    lerin neticelerini Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

    Müfettişlerin Uyacakları Hususlar

    Madde 13 - Müfettişler, bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

    Müfettişler;

    a) Yürütmeye müdahale edemezler,

    b) İncelemek üzere el koydukları belgeler üzerinde, incelendiğine ilişkin işaret, tarih ve imza dışında, açıklama, ekleme ve düzeltme yapamazlar,

    c) Teftişe tabi kuruluş ve denetimi PTT'ye ait olan birim personeli ile özel münasebetler tesis edemezler, (Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar, bu yasakların dışın

    dadır.)

    d) Teftişe gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar.

    e)

    ı

    (Yönetmeliğin 13 üncü maddesine (e) bendi, 22/07/1997 tarih 23057 sayılı Resmi Gazete ile ilave edilmiştir.) Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde sayılan denetimi PTT'ye ait birimlerin seçimle oluşturulan Yönetim veya Denetim Kurulu Üyelikleri seçimlerinde aday olamazlar, adaylıklarını koyduramazlar ve seçimlere katılamazlar.

    Görevden Uzaklaştırma

    Madde 14 - Müfettişler görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak, aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde ilgilileri usulüne göre görevden uzaklaştırabilirler,

    a) Kamu hizmetleri gerekleri yönünden görevi başında kalması sakıncalı olmak,

    b) Basit ve nitelikli zimmet, rüşvet, hırsızlık ve sahtecilik gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı haklarında soruşturma açılmasına lüzum görülmek,

    c) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve ayniyatı, bunların he

    sap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak, denetim, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek davranışlarda bulunmak,

    d) 19/4/1990 gün ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak,

    Görevden uzaklaştırma tedbiri, teftiş ve tahkikatın her safhasında alınabilir. Ancak, görevden uzaklaştırılan kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir şekil

    de ortaya konması, bu Maddenin (c) bendinde yazılı hususun ise, bir tutanakla belirlenmesi gerekir. Zanlıların ilgili kanunlardaki susma hakkı saklıdır.

    Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması nedeniyle, işlerin aksamaması için gereken önlemler o iş yerinin amirince alınır. Görevden uzaklaştırılan personelin görevini so

    ruşturmayı yürüten müfettiş üstlenemez.

    Görevden uzaklaştırma keyfiyeti müfettiş tarafından gerekçesi ile birlikte alamaya yetkili amirine, Teftiş Kurulu Başkanlığına ve diğer ilgililere yazı ile hemen bildirilir.

    Atama yetkisi Yönetim Kuruluna ait personelin görevden uzaklaştırılması halinde, durum Teftiş Kurulu Başkanlığınca Yönetim Kuruluna bilgi verilmek üzere Genel Müdüre sunulur.

    Teftiş ve tahkikat neticesinde suçun işlendiğinin anlaşılamadığı veya yeterli kanıt bu

    lunamadığı hallerde; görevden uzaklaştırılmış olan personel, müfettişin derhal vereceği rapor üzerine, atamaya yetkili amirlerince bekletilmeksizin görevine iade edilir.

    Görevden uzaklaştırılan personele ait soruşturma ile merkezdeki ünitelerce bu soruşturmaya ait rapor üzerinde yapılacak işlemin, diğer işlerden öncelikle tamamlanması ve sonuçlandırılması zorunludur.

    Müşterek Çalışmalar

    Madde 15 - Yıllık teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma programlarının gruplar halinde uygulanmasında, her gruba dahil müfettişlerden en kıdemlisi o grubun başkanı sıfa

    tıyla çalışmaları düzenler. Grup başkanı, işe başlarken ve çalışmaların devamı sırasında tef

    tiş ve incelemeler için en uygun yöntemi belirler, işlerin seyrini izleyerek sonuç alınmasını mümkün kılacak öneri ve önlemlerin uygulanmasını sağlar. Bu amaçla kendisi de dahil iş bölümü yapar ve gerektiğinde bu hususu grubundaki müfettişlere yazı ile duyurur.

    Grup çalışmaları ile ilgili raporlar hariç her türlü yazışmalar grup başkanının imzasıy

    la yapılır.

    Müfettişler grup halindeki çalışmalarda, mevzuatın ve teftiş kılavuzlarının gerektirdi

    ği esaslara uyulmaması halinde, Teftiş Kurulu Başkanına karşı ortak sorumluluk taşırlar.

    Müfettişlerin Diğer Personelle Birlikte Yapacakları Çalışmalar

    Madde 16 - Teftiş, İnceleme ve Soruşturma için gidilen yerlerde, Müfettişlerle bu gibi görevleri yapan diğer personelin, görev gereği bir arada toplanmaları halinde, müfettiş

    ler işin belirtilen süre içinde bitirilmesini sağlamak ve çalışmayı yönetmekle yükümlüdür.

    Müfettişlerin görevli bulundukları yerlerde teftiş, inceleme ve soruşturma ile görevlendirilen personel, müfettişçe sakınca görülmemesi durumunda, çalışmaları hakkında müfettişe bilgi vermek suretiyle görevini yapar. Müfettiş bu personelin çalışmalarında sakınca gör

    düğü takdirde, durumu Teftiş Kurulu Başkanına bildirir ve alacağı emre göre hareket eder.

    İşlerin Süresinde Bitirilmemesi ve İşin Devri

    Madde 17 - İşlerin süresinde bitirilmemesi veya işin devrinde aşağıda belirtilen hususlara uyulur.

    a) Müfettişler kendilerine verilen işleri Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirtilen süreler içinde bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığına zamanında yazılı bilgi vererek alacakları talimata göre hareket ederler.

    b) Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Müfettişler ellerindeki işleri Teftiş Kurulu Başkanının yazılı emri veya izni ile başka bir müfettişe devredebilirler.

    c) Devredilecek işler için devri yapacak olan müfettiş bir devir notu hazırlar. En az üç nüsha olarak hazırlanacak devir notuna; devredilen işin ne olduğu, devir gününe kadar işin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği, iş hakkında ne gibi görüş ve kanıya varıldığı, beliren kanı ve görüş olarak o işin özelliğine göre, bundan sonraki en uygun inceleme ve so

    ruşturma şeklinin ne olması gerekeceği hakkındaki düşüncelerini yazar.

    Bundan başka, devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını, işe ait defter ve belgelerle birlikte işi devralan müfettişe imza karşılığında teslim eder. Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshası bir yazı ekinde devre

    den müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir. Yazının üçüncü nüshası bu müfettişte kalır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğü

    Teftiş Kurulu Şube Müdürü ile Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 18 - Şube müdürlüğü. Teftiş Kurulu Başkanının emri altında bir şube mü

    dürü, yeteri kadar amir, şef, memur, daktilograf ve bilgisayar operatöründen oluşur.

    Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

    a) Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevap

    larını sevketmek,

    b) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarına gelen rapor, yazı ve soruşturma evrakının kaydını tutmak ve takip etmek,

    c) İşleri biten rapor, yazı ve evrakı düzenli bir şekilde saklamak,

    d) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışma ve hakediş cetvellerini zamanında inceleyerek tahakkuka ait işlemi hazırlamak,

    e) Teftiş Kurulunun çalışmaları ile ilgili kayıt ve dosyaları tutmak,

    f) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

    g) Şube Müdürlüğü personelinin başarı değerleme ve sicil raporlarını, mevzuat doğrultusunda düzenlemek,

    Müdürlüğün yönetiminden, başkan ve başkana yardımla görevlendirilen müfettişlere karşı, birinci derecede şube müdürü sorumludur. Şube müdürü ve personeli, görevleri dola

    yısıyla edindikleri bilgileri hiç kimseye açıklayamazlar.

    Müfettişlik Bürolarında Görevli Personelin Durumu

    Madde 19 - Ankara, İstanbul ve İzmir'de Teftiş Kurulu Başkanlığınca oluşturulan müfettişlik bürolarında, yazım ve mevzuat düzenleme ile ilgili işleri yapmak üzere memur, daktilograf ve bilgisayar operatörü çalıştırılabilir. Bunların kadroları o yerdeki ünite amirli

    ğince, Teftiş Kurulu Başkanlığına tahsisen verilir. Ancak bu personelin tezkiye ve özlük iş

    lemleri ilgili ünite tarafından yürütülür.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : Sınavlarla İlgili Esaslar

    BİRİNCİ BÖLÜM : Müfettişliğe Giriş, Giriş Sınavı Koşulları ve Sınavlarla İlgili Diğer İşlemler

    Müfettişliğe Giriş

    Madde 20 -

    ı

    (Değişiklik: 22.11.2002 tarih ve 24994 sayılı Resmi Gazete ile) Teftiş Kuruluna, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 3/5/2002 tarihli 24744 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'ında yeterli puan almış olmak (Yeterli puan, her sınav dönemi için Teftiş Kurulu Başkanlığınca tespit ve ilan edilecek puanı ifade eder) ve giriş sınavını başarmak şartı ile Müfettiş Yardımcısı olarak girilir. Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı, bilgi, karakter ve genel yetenekler bakımından Teftiş Kurulunda Müfettiş Yardımcısı ünvanı ile görev alabilecek adayların belirlenmesi ve bu nitelikleri taşıyan adaylar arasından üstün olanların seçilmesi amacıyla yapılan işlemlerin tümüdür.

    Sınavın açılmasına, Teftiş Kurul Başkanlığının önerisi ve Genel Müdürün onayı ile karar verilir.

    Giriş Sınavının Bölümleri

    Madde 21 - Sınavın yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümü vardır. Önce yazılı sı

    nav yapılır. Bu sınavda başarı gösterenlerden, engel durumu görülmeyenler, sözlü sınava çağ

    rılırlar, sözlü sınavda da başarı gösterenler, giriş sınavını başarmış olurlar.

    Müfettiş Yardımcılığına Giriş Sınavı Kurulları

    Madde 22 - Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını yapacak kurul; Teftiş Kurulu Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile kurul başkanının başkanlığında, kurulda görevli müfettişler arasından seçilecek en az dört üyenin katılımı ile oluşur. Ayrıca iki yedek üye se

    çilir.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Koşulları

    Madde 23 - Giriş sınavına katılabilmek için aşağıda gösterilen nitelikleri taşımak gerekir:

    a) Türk Vatandaşı olmak,

    b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

    c) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak,

    d) Karakter ve yaşam biçimi bakımından müfettişlik mesleğine alınmasına engel du

    rumu olmamak,

    e) Askerliğim yapmış veya sınava girdiği tarihte erteletmiş bulunmak,

    f) Diğer resmi kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak ya da mecburi hizmet borcunu kabul etmiş olmak,

    g) Sağlık durumu bakımından, yurdun her taratma giderek görev yapmaya elverişli olmak, akıl hastalığı ve vücut sakatlığı bulunmamak,

    h) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı basında 30 yaşını doldurmamış bulunmak,

    ı) Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari Bilimler Fakülteleri ile ODTÜ, Boğaziçi, Hacettepe Üniversitelerinin İktisat, İşletme, İstatistik, İdari Bilimler ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden veya en az dört yıllık lisans eğitimi veren yerli ve yaban

    cı benzeri fakülte ya da yüksek okullardan mezun olmak,

    j) Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına en çok ikinci defa katılıyor olmak.

    (d) bendinde belirtilen koşul sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup sözlü sınavdan önce Genel Müdürlük Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak ince

    leme ile belirlenir.

    k)

    ı

    ı

    (Değişiklik: 22.11.2002 tarih ve 24994 sayılı Resmi Gazete ile ilave edilmiştir.) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'ında yeterli puan almış olmak. (Yeterli puan, her sınav dönemi için Teftiş Kurulu Başkanlığınca tespit ve ilan edilecek puanı ifade eder.)

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının İlanı

    Madde 24 - Giriş sınavının açılış tarihi, yapılacağı yerler ve giriş koşulları Türkiye genelinde günlük olarak yayımlanan tirajı yüksek 3 ayrı gazetede değişik tarihlerde ilan olunur.

    İlanlar, sınav tarihinden en az 1 ay önce yapılır.

    Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavların başlama tarihinden en çok 15 gün öncesine kadar devam edecek şekilde belirlenir.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İşlemleri

    Madde 25 - Sınava girmek isteyenler, Teftiş Kurulu Başkanlığına bir dilekçe ile başvururlar. Dilekçeye adayların iş ve ikametgah adresleri yazılır ve aşağıdaki belgeler ekle

    nir.

    a) Nüfus cüzdanının aslı veya noterden onaylı sureti,

    b) Yüksek öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya noterden onaylı sureti,

    c) 23 üncü maddenin (g) bendinde belirtilen niteliklere sahip bulunduğuna ilişkin tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporunun aslı,

    d) Askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya onay

    lı sureti,

    e) 6x9 ebadında 2 adet fotoğraf,

    f) Sabıka kaydı belgesi,

    g) Kendi el yazışı ile kısa özgeçmişi,

    h) (Değişiklik: 22.11.2002 tarih ve 24994 sayılı Resmi Gazete ile ilave edilmiştir.) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesi,

    Özgeçmiş yazısında, baba ve ana adları ile bunların iş ve meslekleri, İlk, Orta ve Yük

    sek Öğrenim yaptığı okullar ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin ad ve adresleri, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı, askerlik ve sabıka durumu belirtilir.

    Yukarıda (a); (b); (c); (d); (f) bentlerinde belirtilen belgeler, adaylardan, yazılı sınav sonuçlarının duyurulmasından sonra da istenebilir.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının Şekli ve Yerleri

    Madde 26 - Bu Yönetmelikte aranan koşullara sahip adaylar, yazılı ve sözlü olmak üzere iki sınava tabi tutulurlar.

    Genel Müdürlük makamınca gerek görülmesi halinde, adayların katılacağı Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) veya bir üniversiteye yaptırılabilir.

    Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

    Yazılı ve sözlü sınavlar Ankara'da yapılır. Gerektiğinde Genel Müdürlük Makamın dan onay alınarak, yazılı sınavlar İstanbul ve İzmir'de de yapılabilir.

    Adaylık Belgesi

    Madde 27 - Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılacaklara, Teftiş Kurulu Başkanlığınca "Adaylık Belgesi" verilir. Sınavlara ancak bu belgenin gösterilmesi ile girilebilir.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavlarının Konuları

    Madde 28 -

    ı

    (28. Maddenin birinci fıkrası 16/10/1997 tarih 23142 sayılı Resmi Gazete ile değiştirilmiştir.) Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı aşağıda gösterilen konulardan yapılır. Sınav soruları bu konulardan seçilerek düzenlenir. Sınavların ÖSYM'ye veya bir üniversiteye yaptırılması durumunda adaylar için Genel Kültür ve Yetenek sınavı da yapılır.

    1) HUKUK

    a) Anayasa Hukuku,

    b) İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Kaza, İdari Teşkilat,

    c) Ceza Hukuku, (Genel Esaslar)

    d) Medeni Hukuk, (Aile Hukuku hariç)

    e) Ticaret Hukuku, (Genel Esaslar)

    f) Borçlar Hukuku, (Genel Esaslar)

    g) İcra iflas Hukuku. (Genel Esaslar)

    2) İKTİSAT

    a) İktisat Teorileri,

    b) İktisadi Düşünceler ve Doktrinler Tarihi,

    c) Para-Banka, Kredi ve Konjonktür,

    d) Milli Gelir,

    e) İşletme İktisadı.

    3) MALİYE

    a) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası,

    b) Türk Vergi Sisteminin Esasları,

    c) Kamu Gelirleri,

    d) Bütçe Teknikleri, Genel, Katma, Özel ve Özerk Bütçeler.

    4) MUHASEBE

    a) Genel Muhasebe,

    b) Bilanço Analizi ve Teknikleri.

    5) YABANCI DİL

    a) İngilizce,

    b) Fransızca,

    c) Almanca,

    Dillerinden birisi.

    6) (28. Maddenin 6 ncı bendi, 16/10/1997 tarih 23142 sayılı Resmi Gazete ile değiştirilmiştir.) Türkçe Kompozisyon

    Gözetim Kurulları, Yazılı Sınavın Yapılış Şekli

    Madde 29 - Giriş Sınavının yazılı bölümünün yapılacağı yerlerde gözlemci olarak görev yapmak üzere, başkanlıkça en az üçer müfettişten oluşacak gözetim kurulları görevlen

    dirilir.

    Yazılı Sınav 28 inci maddedeki konulardan her biri için ayrı olarak yapılır. Sınav, du

    yurulan yer, gün ve saatte başlar, sınav sorularının açılıp, adaylara dağıtılmasından sonra sı

    nav salonuna gelenler sınava alınmazlar.

    Her aday, aday kartları kontrol edilerek salona alınır. Aday karttan gözetim kurullarında bulunanlarca adayların kimlikleri ile karşılaştırıldıktan sonra kendilerine geri verilir.

    Sınav sorularının bulunduğu zarflar, adaylarca daha önce açılmamış ve mühürlü ol

    dukları görüldükten sonra açılır. Gözetim kurulları sınavın düzenli, sağlıklı ve disiplinli bir şekilde sonuçlandırılmasından sorumludurlar.

    Kopya yapmaya girişenler, sınav salonundan dışarı çıkarılarak bir daha müfettişlik gi

    riş sınavlarına alınmazlar. Sınav önceden saptanan saatte bitirilir.

    Sınav kağıtları, aday kartıyla kağıttaki ad, numara karşılaştırıldıktan ve kağıdın bu bö

    lümü adaya kapattırıldıktan sonra toplanır.

    Sınav kağıtları bir zarfa konur, üzerine içinde hangi yerdeki, hangi sınava ait kaç ta

    ne kağıt bulunduğu yazılarak mühürlenir. Arkası gözetim kurullarınca imza edilir ve sınavın yapıldığı bir tutanakla belirlenir.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Notlarının Değerlendirilmesi ve Sınav Sonrası İş

    lemler

    Madde 30 - Giriş sınavlarında tam not; yazılı sınav gruplarında ayrı ayrı, sözlü sı

    navda tek olmak üzere 100'dür.

    Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarından alınan notlardan her birinin 60'dan ve ortalamasının 65'den aşağı olmaması gerekir. Ya

    zılı sınavda başarı gösterenler, bir yazı ile sözlü sınava davet edilir.

    Sözlü sınavda 28 inci maddede sayılan konulardan hazırlanan sorular sorulur. Ayrıca adayların, zeka, kavrama ve ifade yeteneği, davranış biçimleri gibi kişisel özellikleri de göz önünde bulundurulur.

    Müfettiş Yardımcılığı Sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 65'den az olmaması gerekir. Giriş sınav notu, yabancı dil dışında yazılı sınav ortalaması ile sözlü sınav notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur.

    Sınavda başarı gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla olursa, giriş sınav notu üs

    tün olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğer adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

    Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından tutanakla belirlenir. Sınav ÖSYM veya bir üniversiteye yaptırılmışsa, alınan sonuçlar hakkında tutanak düzenlenmez. Sınavı başaranlara Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılır. Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin müfettiş yardımcılığına atanmaları sınavdaki derece sırasına göre yapılır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

    Amacı ve Esasları

    Madde 31 - Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesinde aşağıdaki esaslara uyulur:

    a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

    b) Kuruluş mevzuatı ve genel mevzuatın kuruluşla ilgili yönleri ve posta işletmeciliği konularında görgü ve mesleki bilgileri kazandırmak, teftiş, inceleme, soruşturma esas ve yöntemlerini, rapor yazma tekniğini öğretmek, bu konulardaki deneyim ve yeteneklerini geliştirmek,

    c) Bilimsel çalışma, araştırma ve bilgisayar gibi çağdaş araç ve gereçlerden yararlanma alışkanlığını kazandırmak,

    d) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesi için imkan sağlamak,

    e) Sosyal, kültürel vb. etkinliklere aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla gösterici ve özendirici olmak.

    Müfettiş Yardımcılarım Yetiştirme Programı

    Madde 32 - Müfettiş Yardımcıları 3 yıllık yardımcılık döneminde, aşağıdaki programa göre yetiştirilirler.

    a) Birinci Dönem Çalışmaları; Teftiş Kurulu Başkanlığınca, kurul yetki alanına giren teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili mevzuatın öğretilmesi, gerektiğinde yabancı dil bilgisinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir.

    b) İkinci Dönem Çalışmaları; Müfettiş Yardımcılarını yetiştirmeye yönelik gruplar halinde yapılan özel amaçlı teftişlerdir. Yetiştirme görevi, müfettiş yardımcılarının sayısına göre, bir veya birkaç müfettişe verilir. Müfettiş Yardımcıları belirtilen süre içinde refakatinde bulundukları müfettişin denetimi ve gözetimi altındadırlar. Kendilerine verilen görevleri müfettişin talimatına göre yerine getirirler.

    Grup Başkanları programlarını, mevzuat ve uygulamasının, teftiş ve soruşturma yöntemlerinin yeteri derecede öğrenilmesini sağlayacak şekilde düzenler ve uygularlar. Müfettiş

    ler, müfettiş yardımcılarının çalışmalarını, en iyi şekilde yetişmelerini sağlayacak tarzda dü

    zenlerler.

    c) Üçüncü Dönem Çalışmaları; Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren müfettiş yardımcılarına, yanında çalıştıkları müfettişlerin görüşleri de alınarak, Teftiş Ku

    rulu Başkanlığınca re'sen teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilebilir.

    Re'sen teftiş, inceleme ve soruşturmaya yetkili kılınan müfettiş yardımcıları, re'sen ya da gerekiyorsa diğer yardımcılarla ve müfettişlerle birlikte görev yaparlar.

    Müfettiş Yardımcılarının üçüncü döneme ait çalışmaları, yetişmelerinin tamamlanması hususu da göz önünde tutularak kurul tarafından düzenlenir.

    Yeterlik Sınavından Önce Kuruldan Çıkarılma

    Madde 33 - Müfettiş Yardımcılığı döneminde, müfettişlik karakter ve özellikleri ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları belgelenen müfettiş yardımcıları "Yeterlik Sınavı" beklenilmeksizin Teftiş Kurulu dışında bir başka göreve nakil edilirler.

    Müfettiş Yardımcılığı Dönemi ve Yeterlik Sınavı

    Madde 34 - Müfettiş Yardımcıları 3 yıllık bir yardımcılık döneminden sonra yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

    Yazılı ve sözlü olarak iki bölümde yapılacak yeterlik sınavının tarihi, saati ve yeri sı

    nav tarihinden en az (1) ay önce ilgililere duyurulur. Bu sınavda başarı gösterenler müfettişliğe atanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Müfettişliğe Atama

    Müfettişlik Yeterlik Sınav Kurulu

    Madde 35 - Müfettişlik yeterlik sınavını, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesine göre oluşturulan sınav kurulu yapar. Sınav yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır.

    Yeterlik Sınav Programı ve Konuları

    Madde 36 - Müfettiş Yardımcılarının 3 yıllık dönemde kazandıktan mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik sınavı "Yürürlükteki Mevzuat ve Uygulama, Muhasebe ve Maliye, Teftiş, inceleme ve Soruşturma İşlemleri" gruplarından ya

    pılır. Grup sorulan aşağıdaki konulardan, uygun görülenler arasından seçilir;

    a) Yürürlükteki Mevzuat ve Uygulama;

    1 - Anayasa Hukukunun Genel Esasları,

    2 - İdare Hukuku Genel Esasları ve İdari Yargı,

    3 - Ceza Hukuku, (Genel Esaslar, Devlet İdaresi ve Devlet Malı ve Ammenin İti

    madı Aleyhine İşlenen Suçlar)

    4 - Medeni Hukukun Genel Esasları,

    5 - Borçlar Hukukun Genel Esasları,

    6 - Ticaret Hukukun Genel Esasları,

    7 - İcra İflas Hukuku,

    8 -Kamu İktisadi Kuruluşlarına Ait Genel Kanun, Kararname ve Diğer Mevzuat.

    b) Muhasebe ve Maliye;

    1 - Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi,

    2 - Maliyet Muhasebesi,

    3 - Bilanço Analizleri, (Mali Tablolar Analizi ve Teknikleri Dahil)

    4 - İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim,

    5 - Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası,

    6 - Türk Vergi Sistemi,

    7 - Bütçe ve Finansman,

    8 - Kamu Maliyesi.

    c) Teftiş, İnceleme ve Soruşturma İşlemleri;

    1 - Teftiş, İnceleme ve Soruşturma Yöntem ve Teknikleri,

    2 - Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu,

    3 - Rapor Yazma ve Yazışma Teknikleri,

    4 - Teftiş Kurulu Yönetmeliği.

    Sınav soruları kuruluşun ve Teftiş Kurulunun çalışma alanını ilgilendiren konulara ağırlık verilerek hazırlanır.

    Yetişme Notu

    Madde 37 - Yetişme notu aşağıda belirtilen konulardan her biri için verilen notlar ortalaması alınarak saptanır;

    a) Kurs ve seminer notu, (varsa katıldıkları kurs ve seminerler sonunda aldıkları notlar ortalaması)

    b) Etüt ve inceleme notu, (Müfettiş Yardımcılarının etüt ve inceleme sonucunda düzenledikleri raporlara verilen not)

    c) Teftiş ve denetim notu, (Müfettiş Yardımcılarının yaptıkları teftiş ve inceleme sonucunda düzenledikleri raporlara verilen not)

    d) Tahkikat notu, (Müfettiş Yardımcılarının yaptıkları soruşturma sonunda düzenledikleri raporlara verilen not)

    e) Özel not, (Müfettiş Yardımcılarının nitelikleri, tutum ve davranışları, mesleki bilgileri, çalışkanlıkları ve liyakatları hakkında yanında çalıştıkları müfettişler ve kurul başkanı tarafından verilen notlar)

    Her bölümden verilecek notun 100 tam puan üzerinden 60'dan, yetişme notu ortalamasının ise 65'den aşağı olmaması gerekir.

    Yeterlik Sınavı Notlarının Değerlendirilmesi

    Madde 38 - Yeterlik notu; Yetişme notu, yazılı ve sözlü sınav notu ortalamasından oluşur. Yazılı sınav kağıtları, sınav kurulu üyeleri tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için üyelerin verdiği notların ortalamasının en az 65 olması gerekir.

    Yazılı sınavda başarılı olan müfettiş yardımcıları sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda müfettiş yardımcılarına sınav kurulu üyelerinin her biri 100 tam puan üzerinden puan verir. Verilen puanların ortalaması, sözlü sınav puanım oluşturur. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu puanın en az 65 olması şarttır.

    Yeterlik Sınavım Kazanamayanlar ve Sınava Girmeyenler

    Madde 39 - Yeterlik sınavını kazanamayan ya da mazeretsiz olarak sınava girmeyenler Genel Müdürlük Merkez ve Taşra Teşkilatında, durumlarına ve derecelerine uygun başka görevlere naklen atanırlar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yükselme, Kıdem ve Müfettişlik Güvencesi

    Yükselme

    Madde 40 - Yeterlik sınavını başarıyla verip Müfettişliğe atanan Genel Müdürlük Müfettişlerinin aylığa esas dereceleri bakımından yükselmeleri genel hükümlere göre yapılır.

    Başmüfettişliğe Yükselme

    Madde 41 - Başmüfettişliğe yükselmede esas; mesleki yetenek, kıdem, gayret, ba

    şarı ve Teftiş Kurulu Başkanlığı nezdinde bırakılacak genel izlenimin olumlu olması ile mü

    fettiş yardımcılığı süresi dahil en az 10 yıllık müfettişlik yapmış olmaktır.

    Müfettişlik Kıdemi

    Madde 42 - Müfettişlik kıdemine esas süre, müfettiş yardımcılığında, müfettişlik

    te, müfettiş sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde, ücretli ve ücretsiz kanuni izinlerde (eylemli askerlikte geçirilen süre hariç) geçirilen süredir.

    Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; müfettiş yardımcıla

    rı açısından giriş sınav tarihi, müfettişler için yeterlik sınavı tarihi ile bu sınavdaki başarı derecelerine göre tespit edilir.

    Başmüfettişlerin kıdem sırası, her halde müfettişlerden öncedir. Başmüfettişler arasındaki kıdem sırasının tespitinde başmüfettişliğe atanma tarihi, aynı tarihte atananlar için müfettişlik kıdemi, müfettişlik kıdemi de aynı olanlar için yeterlik sınavındaki başarı derecesi esas alınır.

    Eylemli askerlik görevini yapmak üzere ayrılıp dönenler kendi dönemlerinin, sonunda yer alırlar.

    Müfettişlik bir kariyerdir. Bu nedenle, müfettişlik ve başmüfettişlik kıdeminin belirlenmesinde, müfettişlik mesleği dışındaki memuriyet süreleri dikkate alınmaz.

    Teftiş Kurulundan Teftiş Kurulundan Ayrılan Müfettişlerin Tekrar Kabulleri, Kuruldan istifa veya Nakil Suretiyle Ayrılmalar

    Madde 43 - İstifa suretiyle veya naklen ayrılan müfettişlerin Tef

    tiş Kuruluna yeniden kabulleri, kuruldan ayrı bulunduktan süre içinde kanuni yönden hüküm giymemiş olmak, disiplin yönünden ise kısa süreli durdurma ya da daha üst bir ceza almamış olmak koşuluyla Genel Müdürlük Makamının iznine bağlıdır. Ancak 5 yıldan fazla süreyle müfettişlikten ayrı kalanlar kurula alınamaz.

    Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla müfettiş varsa, bunların kıdem sı

    rasının belirlenmesinde müfettişlik kıdemi esas alınır.

    Müfettişlik görevinden ayrıldıktan sonra yeniden müfettişliğe dönenler, kıdem bakı

    mından dönemlerinin sonuna alınırlar.

    Müfettişlik Güvencesi

    Madde 44 - Teftiş hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; müfettişler kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaş

    mayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer idari görevlere atanamazlar.

    Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgelerle tevsiki esastır;

    Müfettişlerin Çalışma Anlayışı ve Amacı

    Madde 45 - Teftişte esas amaç, denetlenen birimin gelecekte daha mükemmel so

    nuçlar elde etmesine, hizmetlerin etkin, verimli, rasyonel ve iktisadilik ilkelerine uygun şe

    kilde sunulmasına, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesine, yolsuzlukları özendirici du

    rumların ortadan kaldırılmasına, işlerin plan ve programlar çerçevesinde yasalara ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesine yönelik çözüm önerileri getirmektir.

    Müfettişler bu amaçtan hareketle; Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatı ile de

    netimi kuruluşa ait birimlerde;

    a) Hizmetlerin mevzuata ve emirlere uygun olarak yapılması,

    b) Genel Müdürlük çalışma ilkelerinin ve işletmenin faaliyetlerinin, tüm teşkilatta etkin, verimli ve tekdüze bir şekilde uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesi,

    c) Uygulamada plan amaçlarından sapma ve mevzuatın uyuşmayan yönleri varsa bunların nedenleriyle birlikte saptanarak, Genel Müdürlüğe ve uygulamacılara ışık tutulması, gerekli çözümlerin önerilmesi,

    d) Personel arasında uyum ve işbirliği kurulması,

    e) Yasalardan, mevzuattan, plan ve programlardan sapmalar varsa bunların belirlenmesi, ekonomik, idari ve hukuki nedenlerinin senteze tabi tutulması, sapmaların düzeltilme

    si yollarının gösterilmesi,

    f) Kuruluşa zarar veren hatalı işlemlerin ve işlenmiş her türlü yolsuzlukların ortaya çıkartılması, bunların giderilmesi için gerekli önerilerin yapılması, verim ve hizmet niteliğini artırıcı önlemlerin saptanması,

    g) Gerektiğinde yerindelik denetimi yapılması,

    İle görevlidirler.

    Müfettişlerin çalışma anlayışı, etkin, verimli, iktisadi, caydırıcı bir denetim sistemin öngörür, hata arayan ve sadece eleştiren teftiş sistemim benimsemez, bu nedenle, çalışkan başarılı, hizmetleri gayret ve özveriyle yürüten, yetkilerini kamunun yararına kullanan personelin ödüllendirilmesini önerebilir.

    Müfettişler yerine getirilmeyen veya sürüncemede bırakılan işlerin tamamlanmasına ve buna yol açanların cezalandırılmasına da önem verirler.

    Müfettişler bu amaçla yaptıktan teftiş, inceleme ve soruşturmalarda; işin önemine ve niteliğine göre, gerek gördüğünde, ilgili personeli ve teşekkül bünyesindeki diğer denetim elemanlarım çalıştırabilir.

    Teftiş Programının Hazırlanması ve Uygulanması

    Madde 46 - Teftiş programları Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı ile denetimi kuruluşa ait birimlerin iş kapasitesi ve çalışma durumlarıyla daha önceki teftiş programları ve müfettiş kadrosu göz önünde tutularak "Turne" ve "Turne Dışı" teftiş esasına göre, Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanıp, Genel Müdürün onayına sunulur.

    Buna göre; Genel Müdürlük daireleri ve bağımsız birimler ile Ankara, İstanbul, İzmir Başmüdürlük merkez teşkilatı ve bu yerlerin belediye hudutları içindeki birimler "Turne Dışı Teftişi", bunların dışında kalan yerler ise "Turne Teftişi" kapsamına girer.

    Turne ve turne dışı teftiş programlarında, uygulama esasları da belirtilir.

    Genel Müdür tarafından onaylanan programlar, müfettişlere uygulama tarihinden az 15 gün önce gönderilir.

    Turne Teftiş Programı Hazırlama Esasları

    Madde 47 - Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü her kademedeki üniteleri de dahil olmak üzere, il itibariyle EK-1'de gösterilen 4 bölgeye ayrılmıştır. Teftiş Kurulu Başkanı gerekli durumlarda illerin gelişmişlik düzeyi ve iş durumunu göz önünde bulundurmak koşulu ile bölgeler arasında il değişikliği yapabileceği gibi, yeni kurulacak illerin hangi bölgede yer ala

    cağım da belirler.

    Turne teftiş programlarının hazırlanmasında, objektif ilkeler dahilinde bölgeler esas alınarak, teftiş edilecek merkez ve birimlerin iş kapasitesi çalışma ve sosyal koşulları, görev merkezine uzaklığı dikkate alınmak suretiyle müfettişlerin her yıl değişik bölge ve illerde sı

    ra ile teftiş yapmaları sağlanır.

    Ancak 3 ve 4 üncü bölgelerde turne teftiş programları, dönüşümlü şekilde her müfet

    tiş için zorunlu olarak uygulanır.

    Teftiş Kurulu Başkanlığında, müfettiş ve müfettiş yardımcısı olarak geçen hizmeti;

    1 - Başmüfettişler 3 ay,

    2 - 10 yıldan fazla olan müfettişler 4 ay,

    3 - l0 yıl ve daha az olan müfettişler 5 ay,

    4 - Müfettiş Yardımcılarında re'sen yetkili olanlar 6 ay,

    süre ile turnede çalışma yaparlar. Bu süreler iş gereksinimlerine göre uzatılabilir. Mü

    fettişler, Teftiş Kurulu Başkanlığınca gönderilen programda belirtilen turneye başlama ve bi

    tiş tarihlerine uymak ve programlarını tamamlamak zorundadırlar. Teftiş, zorlayıcı nedenle

    rin yazılı olarak başkanlığa bildirilmesi koşulu ve verilecek onay gereğince programda belir

    tilen süre sonunda kesilebilir. Bu durumda hangi konulara bakılmadığı Teftiş Raporunda gös

    terilir.

    Soruşturma ve inceleme Grubu Oluşturulması

    Madde 48 - Teftiş Programlarının hazırlanması sırasında, inceleme ve soruşturma işlerinde çalıştırılmak ve gerektiğinde değiştirilmek suretiyle, yeteri kadar müfettiş makarlarda görevlendirilir. Bu gruba ayrılan müfettişler için turne ve turne dışı süreler gözetilmez.

    Mesleki ve Bilimsel Çalışmalar

    Madde 49 - Müfettişler, teftiş, inceleme ve soruşturma konuları dışında bilimsel ve mesleki çalışmalara da katılırlar.

    Teftiş Kurulu Başkanlığı, kuruluş yönünden önemli gördüğü konuları saptamak sure

    tiyle, gerektiği takdirde programa bağlar, isteklileri de dikkate alarak müfettişleri görevlendi

    rir. Başkanlık, bu çalışmaların sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla, her yıl turne teftişi sonunda müfettişler toplantısı düzenleyebilir. Bu çalışmalar rapor halinde Genel Müdürlüğe de sunulur.

    Yabancı Ülkelere Gönderilme

    Madde 50 - Müfettişlerin bilgi ve görgülerini artırmak, inceleme ve araştırma yap

    mak için kurul başkanının teklifi, Genel Müdürlük Makamının onaylaması ve diğer ilgili ma

    kamlardan gerekli iznin alınması koşuluyla, müfettişler kıdem sıralarına göre, en çok 1 yıl sü

    reyle yurtdışına gönderilirler.

    Yabancı ülkelerdeki çalışma programları, ilgili dairelerle yapılacak temas sonucu Tef

    tiş Kurulu Başkanlığınca belirlenir. Bu programlara göre, müfettişlerin gönderildikleri ülke

    lerde posta hizmetleri ve bunların uygulanmasını incelemeleri esas olmakla birlikte, bilimsel çalışmalar yapmaları da sağlanır.

    Tüm çalışma programlarının sonuçları her konu için ayrı ayrı düzenlenecek raporlar

    la Başkanlığa bildirilir. Bu raporların yerinde düzenlenmesi esastır. Zorunlu nedenlerle baş

    kanlığın bilgisi dahilinde düzenlenemeyen raporların ise yurda dönüşten itibaren en geç 3 ay içinde düzenlenip Başkanlığa verilmesi gerekir.

    Müfettişler normal çalışma programları dışında, kişisel olarak ilgi duyduktan veya önemli gördükleri konulan da programlarım aksatmamak koşuluyla inceleyebilirler. Bu ça

    lışmalardaki başarı derecesi, yurtdışına müfettiş gönderilmesinde göz önünde bulundurulur.

    Müfettişlerin İdari Kademelerde Görevlendirilmesi

    Madde 51 - Müfettişler, kendi rızaları alınmak koşuluyla, Müfettişlik hakları saklı kalmak üzere Genel Müdürün oluru ile kariyerlerine uygun idari kademelerde geçici olarak görevlendirilebilirler.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : Teftiş, İnceleme, Soruşturma

    BİRİNCİ BÖLÜM : Teftiş

    Teftişin Başlangıcı ve Yöntemi

    Madde 52 - Merkez veya taşra teşkilatı içindeki herhangi bir birim, yönetmelik, ge

    nelge ve benzeri düzenlemelerle yetki alanı dışına çıkartılamaz. Herhangi bir birim mutat ve makul süreler haricinde ve kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın teftiş dışı tutulamaz.

    Teftiş, aksine bir emir verilmedikçe bir önceki teftiş tarihinden itibaren başlar. Teftiş mevzuata ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlattırılan kılavuzlara göre, tarama ya da son

    daj suretiyle yapılır, işlemlerin, kuruluşun önemli derecede zarar ve gelir kaybına neden ola

    cak biçimde hatalı görülmesi veya yolsuzluk bulunması durumunda, teftiş hatalı veya yolsuz

    luk saptanan konularda ve özellikle bununla ilgili personelin işe başladığı tarihten itibaren ta

    rama suretiyle yapılır.

    Teftiş Yeri ve Sırası

    Madde 53 - Teftişin, teftiş edilen iş yerinde yapılması, raporların yerinde düzenlenmesi ve programda gösterilen yerlerin sırasıyla teftiş edilmesi esastır. Ancak zorunlu haller

    de, Başkanlığın önceden izni alınmak koşuluyla, başka bir yerde teftiş yapılabilir ve yine Başkanlığa bilgi verilerek programdaki teftiş edilecek yerlerin sırası değiştirilebilir.

    Teftiş Raporu

    Madde 54 - Müfettişler, teftiş ettikleri birim ve dairelerde, teftiş konuşu ile ilgili Genel Müdürlük dairelerine göre ayrı ayrı teftiş raporlan düzenlerler. Teftişi uzun süren mer

    kez ve birimlerde bitirilen teftişe ait raporlar, teftiş sonu beklenilmeden düzenlenerek işleme konulur.

    Teftiş raporlarındaki eleştirilerin dayanağı, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve yö

    nergelerdir.

    Teftiş Raporlarının Kapsamı

    Madde 55 - Teftiş Raporlarında;

    a) Teftiş edilen merkez, birim veya servisin adı ve teftişin başladığı tarih,

    b) Bir önceki teftişin hangi tarihte ve kim tarafından yapıldığı,

    c) Teftiş edilen merkez, birim veya servis amirinin adı, soyadı, sicil numarası ile han

    gi tarihten itibaren o görevde bulunduğu,

    d) Eleştirilen ve takdir edilen işlemlerle, nedenleri,

    e) Eleştirilen işlerden bazıları merkez, birim veya servisten ayrılan memur ve amirlerin çalıştıkları döneme ait ise, kusurlu işin yapıldığı tarih ile bu personelin ad ve soyadları, sicil numaraları ve halen nerede görev yaptıkları,

    f) Önceki teftişte eleştirilmiş olan kusur ve noksanlıkların ne dereceye kadar düzeltildiği, henüz düzeltilmemiş olanlar varsa bunların hangi nedenlerden ileri geldiği,

    g) Grup halinde yapılan teftişlerde hangi işlemlerin hangi müfettiş tarafından teftiş edildiği,

    h) Teftişin bitirildiği tarih ile teftişi yapanların adları, soyadları ve unvanları,

    gibi bilgilerin belirtilmesi zorunludur.

    Teftiş Raporlarının Göreceği İşlemler

    Madde 56 - Müfettişlerce düzenlenen teftiş raporları, teftiş defterine kaydedilerek teftişi yapılan yerin amirine imza karşılığı verilir. Raporlar, teftiş edilen memur ve amirler ta

    rafından süresi içinde cevaplandırılarak müfettişe iade edilir.

    Cevapları alınan raporlar, teftiş edilen merkez, birim veya servisin bağlı olduğu üst makama gönderilir. Bu makamlar raporları inceledikten sonra aldıkları önlemleri, yaptıkları bildirileri ve görüşlerini belirtmek suretiyle, müfettişe iade ederler. Müfettişler, ek görüşleri ile birlikte raporu en kısa sürede bir yazı ekinde Genel Müdürlüğe gönderirler.

    Teftiş gören personelin cevap ve teminatı ile bağlı olduğu üst makamın yaptığı bildi

    ride noksanlık bulunması durumunda, raporlar Genel Müdürlüğe gönderilmeden bu noksan

    lıkların giderilmesi sağlanır. Teftiş edilen kısımlarla ilgili olarak rapor düzenlenmesine gerek görülmediğinde, durum Genel Müdürlüğe gönderilen yazıda açıklanır.

    Teftiş Raporlarının Cevap Süresi

    Madde 57 - İlgililerce, teftiş raporlarının düzgün ve özenli bir şekilde cevaplandırılması ve 15 gün içinde müfettişe gönderilmesi zorunludur. Bu süre zorlayıcı nedenler karşısında müfettiş tarafından uzatılabilir.

    Teftiş Raporlarına Genel Müdürlükte Uygulanacak İşlemler

    Madde 58 - Müfettişlerce işlemi tamamlanarak Genel Müdürlüğe gönderilen rapor

    lar, Teftiş Kurulunda incelendikten sonra ilgili dairelere gönderilir. Daireler raporları en geç 1 ay içinde inceleyip, gereğine göre alınan önlemleri ve teftiş gören birimlere yapılan bildi

    rileri de belirtmek suretiyle, Teftiş Kuruluna iade ederler. Bu süre zorlayıcı nedenler karşısında uzatılabilir.

    Müfettişler, Genel Müdürlük Dairelerince yapılan işlemlerde ve bildirilerde noksan

    lık veya mevzuata aykırılık görürlerse, raporlar Başkanlıkça kendilerine intikal ettirildiğinde, bir yazıyla tamamlayıcı görüşlerini bildirirler. Dairelerce yapılmış görüş, önlem ve bildiri bu

    lunmadığı durumlarda, raporlar müfettişlere gönderilmez.

    Teftiş Defteri

    Madde 59 - Teftiş yapılan her birimde bir "Teftiş Defteri" tutulur. Bu defterler mü

    fettişlerce düzenleme biçimine göre doldurularak imza edilir.

    İKİNCİ BÖLÜM : İnceleme

    İnceleme Raporlarının Kapsamı

    Madde 60 - İnceleme Raporları;

    a) Genel Müdürlükçe incelenmesi bildirilen konular,

    b) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve emirler ile bunların uygulanmasında görülen aksaklık ve noksanlıklar, aksaklık ve noksanlıkların giderilmesi yolları, yerine konulması gereken hüküm ve yöntemler hakkında görüş ve öneriler,

    c) Teftişlerde, öncelikle ve doğruca Genel Müdürlüğe duyurulmasında yarar görülen hususlar,

    d) Müfettişlerin bilimsel ve mesleki alanlardaki çalışmalarının sonuçları,

    e) Yakınma ve ihbarlar üzerine yapılan incelemeler sonucunda soruşturmayı gerekti

    rir bir durum bulunmaması,

    İle ilgili olarak düzenlenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Soruşturma

    Soruşturma Açılmasını Gerektiren Nedenler

    Madde 61 - Soruşturma, Kuruluş hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile mevzuatın emrettiği görevleri yerine getirmeyen, uyulması zorunlu kılınan husus

    ları yapmayan, yasakladığı işleri yapan, kanunlara göre suç sayılan işlem ve eylemlerde bu

    lunan personel hakkında disiplinsel, yönetimsel ve yasal sorumlulukların belirlenmesi için açılır.

    Soruşturma Açılma Biçimi ve Yetkisi

    Madde 62 - Genel Müdür tarafından gerekli görülen konular hakkında doğrudan doğruya soruşturma açılabileceği gibi,

    a) Soruşturmayı gerektiren eylem ve olayın teftiş ve inceleme sırasında öğrenilmesi,

    b) Kimliği belli kimse tarafından açık imzalı ve maddi dayanağı bulunan ihbar ve ya

    kınma mektubu alınması,

    Durumlarında da Genel Müdürlüğe bilgi vermek suretiyle, müfettişler doğrudan soruşturma açabilirler. Sözlü soruşturma emirleri için yazılı onay alınması koşulu aranır.

    Kimliği belli olmayanlar tarafından yapılmış olmakla birlikte, özellikle kuruluşa zarar verici nitelikteki ihbar ve iddia konularının doğruluğu hakkında emareler görülür ve böy

    le bir izlenim edinilirse, aynı şekilde soruşturma açılabilir. Soruşturma açılsın veya açılma

    sın, müfettişler aldıkları ihbarları değerlendirerek düşünceleri ile birlikte Genel Müdürlüğe iletirler.

    Soruşturmanın Kuruluş Dışında Diğer Resmi Kuruluşlar Personelini de İlgilendirmesi

    Madde 63 - Müfettişler soruşturma sırasında, diğer resmi kuruluş görevlilerinin suçla ilgili olduğu kanısına varırlarsa, kuruluşlarınca da haklarında gerekli işlemin yapılmasını sağlamak amacıyla, olayın bu kuruluşa bildirilmesini Genel Müdürlükten isteyebilecekleri gibi, bunlar hakkında acele önlem alınmasının zorunlu olduğu durumlarda, konuyu yazıyla o kuruluşun üst düzey birimlerine bildirebilirler.

    Soruşturma Raporlarının Düzenlenme Biçimi ve Kapsamı

    Madde 64 - Soruşturma raporları; Başlangıç, Konu, İnceleme, Soruşturma, Çözümleme Tartışma ve Sonuç bölümlerim kapsar.

    a) Başlangıç Bölümünde; Soruşturmaya başlama nedeni, soruşturmayla ilgili emri veya ihbar ve yakınmanın tarih ve sayısı,

    b) Konu Bölümünde; Soruşturma nedenini oluşturan olay, eylem, ihbar ve yakının özü,

    c) İnceleme - Soruşturma Bölümünde; incelenen belge ve kayıtların konuya ilişkin özetleri ve bunlardan rapora ekleneceklerin ek sıra numaraları, kimlerin sorgularının yapılacağı, anlatımların öz olarak; Suçlama, doğrulama, savunma, görgü ve bilgi gibi kanıt değeri taşıyan yönleri ve ek sıra numaraları,

    d) Çözümleme -Tartışma Bölümünde; Olaylarla kanıtlar çözümlenip tartışılarak değerlendirilmek suretiyle yasal, disiplinsel ve yönetimsel yönlerden varılan sonuçlarla ilgili gerekçeler,

    e) Sonuç Bölümünde; Kanunun hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde tüm yön

    leri ile özeti, ilgililer hakkında yasal kovuşturmaya gerek olup olmadığı, eylemin hangi ka

    nunun hangi maddesine girdiği, eylem ve kusurun disiplin cezalarından hangisini ilgilendir

    diği ve personel yönetmeliğinin disiplin cezalarına ilişkin maddeleri, yapılan inceleme ve so

    ruşturma sonucunda, eylem kanıtlanamadığı takdirde, ilgili hakkında kovuşturmaya gerek ol

    madığı, olayın niteliğine göre, kusurlu veya suçlu personel hakkında yönetimsel önlem veya karar alınması gerekiyorsa, bunların neler olduğu, herhangi bir işlem yapılmasına gerek yok

    sa, bu hususun açık olarak yazılması,

    Gerekir.

    Yasal kovuşturma yapılması isteği ile düzenlenen basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, alım satıma fesat karıştırmak, evrakta sahtekarlık, hırsızlık, dolandırıcılık, kaçakçılık, iftira, koli ve mektuplara tecavüz suçlarıyla ilgili soruşturma raporları doğruca Cumhuriyet Başsavcılığına, raporun yeteri kadar nüshası da Genel Müdürlüğe, bir nüshası gerektiğinde Başmüdürlüğe ya da ilgili birime verilir. Diğer suçlarla ilgili ve yasal kovuşturma yapılması isteği ile düzenlenen soruşturma raporları ise gereği yapılmak üzere Genel Müdürlüğe gön

    derilir.

    İlgili Cumhuriyet Başsavcılığı ile Başmüdürlük veya birime verilecek rapor nüshaları, ayrı bir yazıya eklenerek gönderilir.

    Personelin Sorgusu

    Madde 65 - Soruşturmalarda bilgisine başvurulması gereken personel yüzyüze sorguya çekilir. Sorgu tutanakları birbirini izleyen sayfa numarası taşır. Duruma göre sorgu yazı yazılarak da yapılabilir.

    Başka yerde bulunanların sorgusu, o yerdeki soruşturma elemanı veya personelin ami

    ri aracılığı ile (istinabe yolu) yapılabilir. İstinabe talimatı, buradaki soruşturma elemanına, birden fazla eleman varsa durumu uygun olana doğruca gönderilir.

    Kusurlu veya tanık olarak dinlenmesine gerek görülenlerden, halen kuruluşta çalışma

    yanların sorgularının yüzyüze yapılması çareleri araştırılır. Bunlar ifade vermekten kaçındık

    ları takdirde, durum bir tutanakla saptanır ve raporda belirtilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Ortak Hükümler

    Rapor Düzeni

    Madde 66 - Teftiş, İnceleme ve Soruşturma Raporları; Amacı sağlayacak ölçüde kı

    sa, açık, kazıntı ve silintisiz olarak düzenlenir. Gerektiğinde, hatalı kelime veya rakamın üze

    ri okunacak biçimde çizilerek, yanına veya uygun bir yerine doğrusu yazılarak paraf edilir. Rapor ve ekleri numaralandıktan sonra müfettişlik mührü ile mühürlenir, raporlara ekleri gös

    teren bir dizi listesi konulur.

    İnceleme ve soruşturma raporları, konularına göre ilgili olduğu dairelere yetecek nüs

    ha çıkarılmak suretiyle hazırlanır.

    Düzenlenen teftiş, inceleme ve soruşturma raporlarının bir nüshası müfettişte kalır. Genel Müdürlükten raporlar hakkında yapılacak bildiriler, ilgili raporlara eklenerek saklanır.

    Kasa Yoklama İşlemi

    Madde 67 - Teftiş programlarında gösterilen kasa yoklamalarının sonucu ile ilgili olarak "Muhasebe İşleri Teftiş Raporu" düzenlenir. İnceleme ve soruşturma görevleri ile gidilen merkez ve birimlerde, işin niteliği kasa işlemlerim ilgilendirdiği veya kuşkulu bir du

    rum görüldüğünde kasa yoklaması yapılır. Gerektiğinde durum Genel Müdürlüğe bildirile

    rek, alınacak emre göre, ilgili işlemler ayrıntılı olarak da incelenebilir.

    Raporların Teftiş Kurulunda İncelenmesi

    Madde 68 - Teftiş, inceleme ve soruşturma raporları Teftiş Kurulu Başkanı tarafından görevlendirilecek refakat müfettişlerince yöntem ve esas bakımından incelenir.

    Bu inceleme sonucuna göre;

    a) Raporlarında esası etkilemeyecek nitelikteki hata ve noksanlıklara rastlanan müfet

    tişler Başkanlıkça uyarılarak, raporun Başkanlık görüşü ile Genel Müdüre sunulması, esası etkileyecek derecede noksan ve hata görülmesi halinde, tamamlanması ve düzeltilmesi için bir nüshası alıkonularak rapor aslı ve eklerinin müfettişe geri gönderilmesi,

    b) Rapor uygun bulunduğu takdirde Genel Müdüre sunulması,

    Sağlanır.

    İşlem Gören Rapor Sonucunun Müfettişe Duyurulması

    Madde 69 - Raporlarla ilgili olarak Genel Müdürlük Personel ve Disiplin Komis

    yonlarınca alınan kararların, daire başkanlıklarının inceleme raporları hakkındaki görüşlerim bildiren yazıların ve soruşturma raporlarına ilişkin mahkeme kararlarının birer örneği ilgili müfettişe gönderilir.

    Bilirkişi

    Madde 70 - İnceleme ve soruşturma nedeniyle gerekli görülen durumlarda, bilim, teknik, sanat ve uzmanlığa ilişkin konularda, düşünce ve kanılarını bildirmeleri için seçimi ve sayılarının saptanması müfettişe ait olmak üzere, Genel Müdürün onayı ile bilirkişilere başvurulabilir. Bunlara ait ücretler müfettişin yazışma istinaden birimlerce Genel Müdürlük adına ödenir.

    Sahtecilik eylemleri ile ilintili belgeler üzerinde yapılması zorunlu "Yazı ve İmza Tat

    bik" işlemleri, Polis Akademisi ya da benzer kuruluşların laboratuarlarında, soruşturma ile görevlendirilen müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Başkanının onayı alınarak sonuçlandırılır. Bilirkişi rapor ücretinin ödenmesi işlemi müfettişçe sağlanır.

    BEŞİNCİ KISIM : Çeşitli Hükümler, Geçici Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

    BİRİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Üst Düzey Yöneticilerin Yükümlülükleri

    Madde 71 - Genel Müdürlük müfettişleri görev emirlerini, Genel Müdürün emri ve

    ya onayı üzerine Teftiş Kurulu Başkanlığından alırlar.

    a) Genel Müdürlük Daire Başkanlıkları kendilerine doğrudan intikal eden ihbar ve şi

    kayetlerden; Belli bir özlük hakkını isteme, çözüm önerme, temenni veya herhangi bir idari ve teknik ihtilafı giderme gibi daire başkanlıklarının kendi uzmanlıklarına giren konuları kendileri çözümlerler.

    Ancak, incelenen konularda suç unsurları belirlenen ve soruşturmalarında müfettişlik bilgi ve yeteneği ile teftiş metot ve tekniklerinin kullanılmasını gerektiren hususlar, gerekçe

    li olarak bizzat Genel Müdür onayı alındıktan sonra Teftiş Kuruluna aktarılır.

    b) Başmüdürlükler ve Ünite Amirleri; Ünitelerine intikal eden ihbar ve şikayetler üzerine, gereken ilk incelemeyi görevlendirecekleri personele yaptırırlar. Mahallinde muhakkik görevlendirmek suretiyle, inceleme ve soruşturması imkan dahilindeki konular, Başmüdür

    lükler ya da ünite amirliklerince sonuçlandırılır. Müfettiş bilgi ve tekniğini gerektirecek dü

    zeyde önem ve ağırlıkta görülen konular ise doğrudan Genel Müdürlüğe intikal ettirilir.

    Yöneticilerin Yükümlülükleri

    Madde 72 - Teftiş, İnceleme ve Soruşturma ile görevlendirilen Müfettişlere; İlgili birimin üst düzey yöneticisi; işlerinin gereğine uygun biçimde yürütülmesini olanaklı kılacak şekilde ve görevleri süresince, kariyerlerine uygun çalışabilecekleri bir yer tahsis etmek, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde şehirlerarası otomatik görüşmeye açık bir telefon tesis ettirmek, görevine ilişkin diğer gereksinimlerini ve isteklerini yerine getirmek, gerekli önlemleri almak,

    Teftiş defteri ile en son iki teftişe ait raporları ve bunlarla ilgili bildirileri, istediğinde müfettişe vermek, bu belgeleri yerine atananlara imza karşılığında devir ve teslim etmek,

    Hastalık ve bunun gibi zorunlu nedenler dışında, yıllık izin, nakil, kursa katılmak için personelin görevden ayrılmasını gerektiren durumlarda, müfettişin yazılı iznini almak, izin kullanmaya başlamış olan personeli, müfettişin isteği üzerine göreve çağırmak,

    İle yükümlüdür.

    Birim Amirleri ve İlgili Personelin Yükümlülükleri

    Madde 73 - Birim amirleri ve ilgili personel; para ve para hükmündeki kağıtlar ile ambar ve depolarında bulunan ayniyat ve bunlarla ilgili tüm belge ve defterleri, gizli de olsa bütün belgeleri ilk talepte müfettişe göstermek, saymasına ve incelemesine yardımcı olmak,

    Müfettişin gerekli gördüğü evrak, kayıt ve belgelerin, müfettişlik mühürü ve imzasıy

    la onaylanmış suretlerini yerine koymak koşulu ile asıllarını veya suretlerini vermek,

    Müfettiş tarafından sorulan sözlü ve yazılı sorulan geciktirmeden cevaplandırmak,

    İle yükümlüdür. İlgililer bu yükümlülüklerini hiç bir nedenle geciktiremezler.

    Aylık, Yolluk ve Diğer İstihkakların Alınması

    Madde 74 - Müfettişler; Aylık, yolluk ve diğer istihkaklarım tahakkuku müteakip Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatındaki veznelerden çek karşılığında alırlar. Bunun için kendilerine bir kredi cüzdanı ve çek karnesi verilir. Kredi cüzdanı ve çek tamamen kul

    lanıldıktan sonra yenisi alınmak üzere, Teftiş Kurulu Başkanlığına bir yazı ekinde iade edi

    lir. Kredi cüzdanı ile çeklerin kaybedilmeleri halinde, durum derhal Teftiş Kurulu Başkanlı

    ğına bildirilir.

    Çekilen paranın hak edilen miktarı aşmaması esastır. Ertesi aya borç devri ancak, ayın son günlerinde görevle ilgili olarak yolculuk yapılması halinde uygun görülebilir. Alınan pa

    ranın hak edilenden fazla olduğu anlaşıldığı takdirde, fazla miktar makbuz karşılığında der

    hal yatırılır.

    Yıl sonlarında borç ve alacak artığı bırakılmaz.

    Çalışma ve Hesap Cetveli

    Madde 75 - Müfettişler; Çalışmalarını, aylık, yolluk ve diğer istihkaklarını her ay sonunda düzenleyecekleri "Çalışma ve Hesap Cetveli"nde gösterirler. Bu cetvellerin ait oldukları ayı takip eden ayın ilk haftası içinde hazırlanarak, Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilmesi gerekir.

    Çalışma ve Hesap Cetvelinin birinci sayfasında; Çalışmalar, günler itibarı ile ana hatlarıyla belirtilir. Cetvelin ikinci sayfasında, müfettişlerin yolculuk ve geceleme giderleri, ay

    lık vb. istihkakları ve bunlara karşılık çekilen paraları gösteren tablolar doldurulur.

    Çalışma ve Hesap Cetvellerine, müfettişin çektiği paralara ait çekler, vezneye iade edilen fazla paraya ait vezne makbuzları, uçak biletleri, geceleme giderlerine ait makbuz ve

    ya faturalar eklenir.

    İzin Kullanılması

    Madde 76 - Müfettişler, yürürlükteki mevzuata göre aldıkları izinlere hangi gün baş

    ladıklarını ve göreve dönüş tarihlerini Teftiş Kurulu Başkanlığına yazıyla bildirirler. Teftiş Kurulu Başkanlığından ayrıca onay alınmadıkça, verilen iznin bir defada kullanılması esastır.

    Müfettişlik Mühür ve Belgeleri, Demirbaşlar

    Madde 77 - Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarına birer resmi mühür, şifre cetveli ve Genel Müdür tarafından imzalanmış kimlik belgesi verilir. Ayrıca hesap makinesi, daktilo ve

    ya bilgisayar, çanta vb. malzemeler olanaklar ölçüsünde Başkanlıkça sağlanır.

    Haberleşme

    Madde 78 - Müfettişler; teftiş, inceleme ve soruşturma çalışmaları ile ilgili olarak çeşitli kurum ve makamlarla ilişkilerinde, doğrudan doğruya veya Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığı ile haberleşme yaparlar.

    Acele ancak gizli olmayan haberleşmelerde, duruma göre telgraf, faks ya da telefon kullanılabilir.

    Müfettişler; görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını aynı gün telgraf ve

    ya faksla, bir yerden ayrılmadan 48 saat önce hangi tarihte nereye gidildiğini telgraf veya faksla Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler. Bu haberleşmelerin gizlilik içerdiği durumlar

    da şifre kullanılarak yapılması zorunludur.

    Kayıt ve Dosya işleri

    Madde 79 - Müfettişler yazdıkları rapor ve diğer yazıların birer nüshasını ve kendilerine gelen yazılarla genelgeleri özel dosyalarda saklarlar ve çeşitli makamlara gönderdikleri rapor ve yazılar ile kendilerine gelen yazıları bir kayıt defterine tarih sırasına göre işlerler.

    Kılavuz

    Madde 80 - Teftiş, inceleme ve soruşturma şekil ve usulleri raporların düzenleniş şekli, Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin konular, Teftiş Kurulu Başkanlığınca kılavuzlarla düzenlenir.

    Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

    Madde 81 - 20/09/1993 tarih ve 21704 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "PTT Teftiş Kurulu Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 82 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. (9 Nisan 1996 - Sayı: 22606)

    Yürütme

    Madde 83 - Bu Yönetmelik hükümlerini Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürü yürütür.

    Ek Geçici Madde 1-

    ı

    (Yönetmeliğe Ek Geçici Madde 1, 22/07/1997 tarih 23057 sayılı Resmi Gazete ile ilave edilmiştir.) Durumları, PTT Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine bu değişiklikle ilave edilen (e) bendi kapsamına giren Müfettişler, değişikliğin Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren bir ay sonra bu görevlerinden çekilmiş sayılırlar.

    TURNE TEFTİŞ PROGRAMININ HAZIRLANMASINA ESAS OLUŞTURAN

    BÖLGE VE İLLERİ GÖSTERİR LİSTE:

    1. BÖLGE1. BÖLGE 2. BÖLGE2. BÖLGE 3.BÖLGE3.BÖLGE 4. BÖLGE4. BÖLGE

    AfyonAfyon AdanaAdana ArtvinArtvin AdıyamanAdıyaman

    AksarayAksaray AmasyaAmasya BayburtBayburt AğrıAğrı

    AnkaraAnkara BartınBartın ElazığElazığ ArdahanArdahan

    AntalyaAntalya BilecikBilecik ErzincanErzincan BatmanBatman

    AydınAydın B urdurB urdur ErzurumErzurum BingölBingöl

    BalıkesirBalıkesir DenizliDenizli GaziantepGaziantep BitlisBitlis

    BoluBolu GiresunGiresun GümüşhaneGümüşhane DiyarbakırDiyarbakır

    BursaBursa HatayHatay KilisKilis HakkariHakkari

    ÇanakkaleÇanakkale IspartaIsparta MalatyaMalatya IğdırIğdır

    ÇankırıÇankırı İçelİçel RizeRize KarsKars

    ÇorumÇorum KaramanKaraman SivasSivas K.MaraşK.Maraş

    EdirneEdirne KastamonuKastamonu ŞanlıurfaŞanlıurfa MardinMardin

    EskişehirEskişehir KayseriKayseri OrduOrdu MuşMuş

    İstanbulİstanbul KarabükKarabük TrabzonTrabzon SiirtSiirt

    İzmirİzmir KütahyaKütahya    SımakSımak

    KırıkkaleKırıkkale NiğdeNiğde    TunceliTunceli

    KırklareliKırklareli SamsunSamsun    VanVan

    KırşehirKırşehir SinopSinop       

    KocaeliKocaeli TokatTokat       

    KonyaKonya UşakUşak       

    ManisaManisa YozgatYozgat       

    MuğlaMuğla ZonguldakZonguldak       

    NevşehirNevşehir          

    SakaryaSakarya          

    TekirdağTekirdağ          

    YalovaYalova          

    Mevzuat Kanunlar