HEMZEMİN GEÇİTLERİN KORUNMASI BAKIMI VE YÖNETİMİ İLE GEÇİT BEKÇİLERİNİN GÖREVLERİNE AİT YÖNETMELİK

    Hemzemin Geçitlerin Korunması Bakımı Ve Yönetimi İle Geçit Bekçilerinin Görevlerine Ait Yönetmelik

    TCDD Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 03/01/1996

    Resmi Gazete Sayısı: 22512

    BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler Amaç, Kapsam ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, TCDD Genel Müdürlüğünce işletilen demiryolu hatları üzerindeki hemzemin geçitlerin korunması, bakımı ve geçit bekçilerinin görevlerine ait hususları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik; alınmış olan korunma tertibatına ve nezaret tarzına göre sınıflandırılan hemzemin geçitlerden; bariyerli bekçili geçitler, bariyetleri bekçisiz geçitler, bariyersiz geçitlerin yönetimi, geçit bekçilerinin görevleri ve genel hükümleri kapsar.

    Tanımlar

    Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen,

    Kuruluş: TCDD'yi,

    TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolu İşletmesi Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdürlük: TCDD Genel Müdürlüğünü,

    Hemzemin Geçit: Karayolunun, Demiryolunu ray seviyesinden herhangi bir açıda geçtiği yeri,

    ifade eder.

    İKİNCİ KISIM : Hemzemin Geçitlerin Bakımı

    Madde 4- Hemzemin geçitler ve geçitlerin çevresi temiz tutulacak, özellikle şose ve kaldırım daima bakım altında bulundurularak, aşağıdaki hususlar temin edilecektir.

    a) Oynak traverslerin şoseyi bozmaması için burajın gayet iyi ve tam yapılmış olması sağlanacaktır.

    b) Taşıtların geçeceği karayolu, ray üstü ile aynı seviyede ve su birikmeyecek şekilde düzenlenmiş olacaktır.

    c) Geçitin karayolundan gelecek çamur ve toprakla dolmamasına dikkat edilecektir. Böyle bir durumun meydana gelmesi halinde hemen temizlenecektir.

    d) Karlı havalarda geçitten kızaklı vasıtalar da geçiyorsa, yalnız ray üstü ve kortray ile ray arasındaki buden boşluğu kardan temizlenerek kızakların rahatça geçmesi sağlanacaktır. Kızaklı araçların geçmediği geçitlerde karayolunun geçit sahasındaki kısımları kardan tamamen temizlenecektir.

    e) Çapraz hemzemin geçit işaret levhaları ve bariyer direği etrafında biriken karlar temizlenerek bunların sürücüler tarafından rahatça görülmesi sağlanacaktır.

    f) Hemzemin geçide yaklaşan trenlerin görünmesine veya trenden hemzemin geçidin görülmesine engel teşkil ederek görüş imkanını bozan engeller imkan dahilinde kaldırılacak ve güzergaha ağaç dikilmeyecektir. Görüşü engelleyen ağaçlar kesilecektir.

    g) Kontray ile esas ray arasındaki buden boşluğunun açıklığı 55 milimetre, derinliği en az 38 milimetre olacak, bu ölçülerin değişmesi halinde durum en yakın amire bildirilecektir.

    h) Hemzemin geçite her iki yönde uygun mesafelere "makinist düdük çal" levhası konulacaktır.

    ı) Geliş-Gidiş yolları ayrı olan geçitlerde yol, bir refujle ayrılacak, vasıtaların zig-zag yaparak kapalı geçitten geçmesi önlenecektir.

    i) Asfalt olmayan geçitlerin içi ve her iki tarafı en az 50 mt. asfaltlanacaktır. (Özellikle Elektrikli Sinyalli yollarda)

    j) Geçitlerde yeterli drenaj kanalları yapılarak sel, teressubat vs. doğal olaylara karşı korunacaktır.

    k) Geçit bekçisi bulunan hemzemin geçitlerde yukarıdaki c, d, e, g bentlerinde yazılı olan hususlar bizzat geçit bekçileri tarafından a, b, f, h, ı, i, j bentlerinde yazılı bulunmayan hemzemin geçitlerin bakımından tamamı Yol Çavuşuna aittir. Ancak yol bekçileri mıntıkalarında gördükleri arızaları mıntıka çavuşuna ihbar etmek mecburiyetindedirler.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : Geçit Bekçileri ve Görevleri

    BİRİNCİ BÖLÜM : Geçit Bekçilerinin Görevleri

    Madde 5- Geçit Bekçilerinin görevleri şunlardır:

    a) Geçit bekçilerinin başlıca görevleri tren, otoray, motorlu drezin, otodrezin, drezin, vagonetler ve diğer demiryolu araçlarının hemzemin geçitlerden emniyetle geçmelerini sağlamak üzere, 3 dakika önceden bariyeri varsa kapamak, bariyer yoksa demiryolu araçlarının geçişi sırasında zincir çekmek, demiryolunu tamamen sebest bulundurmaktır.

    b) Geçit bekçileri resmi elbiselerini giymiş olarak görevlerini sürdürmek, hemzemin geçit ile geçit barakasını temiz tutmakla yükümlüdürler,

    c) Geçit bekçileri, hemzemin geçitler haricinde demiryolu üzerinden yayaların, hayvanların geçişlerine engel olacak, bu hususa riayet etmemekte ısrarlı olan insanların kimliklerini soruşturarak en yakın amirlerine bildireceklerdir. Ayrıca demiryolu istimlak sınırları içerisine üçüncü şahısların yaptıkları tecavüzlere müdahale edecek, en yakın amirine bildireceklerdir.

    d) Geçit bekçileri, günlük umumun yazılmasından sonra en geç saat 18.00'e kadar ertesi günkü düzenli tarifeli trenlerin dışında sefere konulan veya seferden kaldırılan tren ve diğer demiryolu araçları ile ilgili bilgilerin kaydedildiği 5510 modeli en yakın istasyondan veya yol bekçisinden alarak, yada telefon ve telsiz bağlantısı varsa bunlarla öğrenerek, bütün tren ve demiryolu araçlarının emniyetle geçişlerini temin edecekler, tarifeli trenlerin geçiş saatlerini takip ederek, vaktinde geçmeyen trenlerin sebeplerini araştıracak ve tedbir alacaklardır.

    e) Hemzemin geçitlerden geçen trende, trafik emniyetini tehlikeye sokacak arıza ve eksikliklerin olup olmadığını gözetleyecekler, gördükleri arıza ve eksiklikleri en yakın istasyona veya dispeçere bildirecekler, mümkünse tren personelini vereceği işaretlerle uyaracaklardır.

    Geçit Bekçilerinin Amirleri

    Madde 6- Geçit bekçilerin en yakın amirleri Yol Çavuşu, Kısım Şefi ve Şube Şefi olup, Yol Kontrolü, Yol Baş Kontrolörü de kendisinin amirleridir. Daha üst makamlar da gerektiğinde emir verebilirler.

    İKİNCİ BÖLÜM : Geçit Bekçilerinin İş Başında Bulunacağı Yer ve

    İşten Ayrılmaları

    Görev Başında Bulunma, Ayrılma ve Devir Teslim

    Madde 7-

    a) Geçit bekçileri, gündüz sürekli olarak, görevleri başında ve barakaları dışında duracaklardır. Gece saatlerinde ve çok soğuk kış günlerinde ise kulübe içerisinde bekleyecek, tren aatlerinde dışarı çıkarak gerekli tedbirleri alacaklardır. Trenlerin geçiş saatlerine denk getirmemek şartı ile yemeklerini kulübe içerisinde yiyeceklerdir.

    b) Geçit bekçileri nöbetleri süresince hiçbir nedenle görev yerinden ayrılmazlar. İhtiyaç ve isteklerini yol bekçisi, işçi veya telefon ile Yol Çavuşuna, bu mümkün değilse en yakın istasyona bildireceklerdir. Görev başında bulunmadığından doğacak aksaklıklardan direk geçit bekçisi sorumlu tutulacaktır.

    c)Nöbet devir teslimlerinde görevden ayrılacak olan geçit bekçileri; geçit mahallini terketmeden evvel trenin durumlarını ve bildirmesi gereken bilgileri görevi devralacak bekçiye yazılı ve sözlü olarak anlatacaktır. Nöbeti devralacak bekçi gelmeden nöbet saati bitiş olsa bile geçit bekçisi görev yerini terketmeyecek, imkanları kullanarak durumu en yakın amirine bildirecektir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Bariyerli ve Bekçili Hemzemin Geçitlerde Geçit Bekçilerinin Görevleri

    Madde 8- Bariyerli bekçili hemzemin geçitlerde, geçit bekçileri aşağıdaki belirtilen görevleri yaparlar:

    a) Geçit bekçileri, her demiryolu aracının hemzemin geçitten geçiş zamanından üç dakika önce, geçit üzerinden geçen karayolu araçlarını uzaklaştırdıktan ve demiryolunu tamamen serbest bıraktıktan sonra bariyerleri kapatıp kumanda kolu başında durarak gece veya gündüz durumuna göre taşıdıkları kilitli bayrak veya el frenleriyle TCDD İşaret Yönetmeliğinde anlatılan şekilde, serbest yol işaretini demiryolu aracına göstereceklerdir. Demiryolu aracı bariyeri tamamiyle geçip trenin arkasındaki işareti gördükten sonra bariyeri açacaklardır.

    b) Geçit Bekçileri, demiryolu aracı geçerken makinist veya diğer memurlar tarafından verilecek işaretlere dikkat edecek ve gerekirse bu işaretleri tekrar edeceklerdir. Aldığı mesajı ilgililere ileteceklerdir. Şayet kensinin yapması gereken bir iş varsa onu da kendisi yapacaktır.

    c) Demiryolu aracının durmasını gerektiren bir hal varsa, bekçiler kırmızı işareti göstererek treni durduracak, durdurma nedenini makinist ve tren şefine anlatacaktır.

    d) Bariyerler kapandıktan sonra hiç kimsenin bariyer üzerine çıkmasına veya üstünden atlamasına müsaade etmeyeceklerdir. Yapılacak uyarıya rağmen karşıt harekette bulunanların kimliklerini soruşturarak yol bekçisi veya Yol Çavuşu vasıtasiyle kısım, gar veya istasyon şefine bildireceklerdir.

    e) Trenlerin vaktinde geçmemesi halinde, gecikmelerini takip ederek trenin gelişinden önce bariyeri kapatarak, hemzemin geçidin trenin gecikme süresince karayolu araçlarına kapalı kalmasını önleyeceklerdir. Trenin gecikme süresi içinde hemzemin geçitten geçmek isteyenler bulunursa, geçit bekçisi bir kazaya neden olmayacağına kanaat getirdikten sonra bariyerleri tedbirli ve dikkatlice açarak, yolcu veya araçların geçişini sağladıktan sonra, trenin gelişinde bariyeri kapatacaktır. Bariyeri bu suretle açık bulunduğu müddetçe bekçiler her an gelebilecek katarı görmek üzere yol üzerinde kalacaklardır. Yalnız gecikmiş trenler hemzemin geçide iki kilometre kala sık sık ve şiddetli sinyal vererek geçit bekçisini uyaracaktır. Geçit Bekçisi her an gelebilecek olan trenin vereceği işareti dikkatle bekleyecek, sinyal verildikten sonra bariyeri kapatacaktır.

    f) Çocukların yol üzerinde veya bariyer çevresinde dolaşmalarına, oynamalarına ve bariyerlerin üzerine çıkmalarına izin vermeyeceklerdir. Bariyerlerin kapatılması veya açılması gerektiğinde daima tip bariyerde bulunan tertibat kullanacak ve bariyer kolunun şiddetle aşağı düşüp vurmamasına dikkat edeceklerdir. Geçit Bekçileri, bariyer işaret fenerini her gün temizleyecek ve is yapıp ışığın azalmasını engelleyecek, gece, sisli ve tipili havalarda yakacak, gündüz söndüreceklerdir. Elektrik bulunan bariyerlerde iş sözkonusu olmadığından, fener camları kirlendikçe temizlenecektir.

    g) Bariyerlerin temiz ve işler bir halde bulunmasına dikkat edecek ve ray ile kontray arasına sıkışacak olan taş, kum, çakıl, kar, buz vasair yabancı maddeleri kaldırıp her zaman iki ray arasını temiz bulunduracaklardır.

    Geçit bekçileri, hemzemin geçitlerde kendilerinin yapabileceği bütün bozukluk ve kusurları onarmaya ve iyileştirmeye çalışacak, imkan olmayanları da ilk görecekleri yol bekçisi veya işçileri vasıtasiyle yol çavuşu ve/veya kısım şeflerine bildireceklerdir.

    h) Bariyerlerin, trenlerin geçeceği zamanlar kapatıldıklarında yarı kapalı bırakmaları doğru olmayıp, manivela kolunu sonuna kadar çevrilip bariyerin sıkıca ve yabancı kişiler tarafından açılmayacak şekilde kapanmasını sağlayacaklardır. Açılırkende bariyer bütün açılıp tespit edilmeden önce kumanda kolu bırakılmayacaktır. Bariyer bozulup işlemediği zaman her iki taraftan yola bir zincir veya halat gerecekler ve geçidin kapalı olduğu kara vasıtalır sürücülerine anlatmak üzere her iki tarafa gece kırmızı fener, gündüz ise kırmızı disk koyacaklardır.

    ı) Geçit bekçileri, motorlu ve motorsuz araçların demiryolu üzerinde, şevlerinde veya gabari dahilinde seyirlerine, insanların oturmalarına, yürümelerine ve yatmalarına izin vermeyeceklerdir.

    j) Bariyerler ayrı ayrı açılır ve kapanırsa araçlar geçide hangi taraftan daha önce yaklaşıyorsa o yön bariyeri ve sona öteki yönün bariyerini kapatacaklar, açarken de önce araçların çıkacakları yönü, daha sonra öteki bariyeri açacaklardır.

    k) Sisli havalarda bekçiler son derece dikkatli olacaklar, trenlerin geçiş vaktinden beş dakika önce bariyeri kapatacaklardır. Gündüz çok sisli havalarda, bariyerin fenerleri varsa, sis devam ettiği sürece yakacaklardır.

    l) Yoğun sisli havalarda kaza ihtilamalinin azaltılması için aşağıdaki önlemleri alacaklardır.

    1) Geçit Bekçileri, normal olarak açık duran bariyerleri eğer daha emniyetli olacaksa kapalı bulunduracaklardır.

    2) Eğer gecikmiş bir trenin geçmesi bekleniyorsa bu trenin geçide yaklaştığına dair herhangi bir belirti yoksa ve yolcusu olan bir araç geçitten geçmek istiyorsa önce yolcuların inerek yaya olarak geçmelerine, daha sonra boş aracın geçmesine izin vereceklerdir. Araçlar hayvanla çekiliyorsa, hayvanlar başlarından tutularak geçirilecektir.

    m) Bariyer bozulduğunda, usulüne uygun olarak arızayı sebebiyle birlikte amirine ve TCDD ilgilisine bildireceklerdir.

    n) Bariyerlere vasıta çarpmasında, çarpan vasıtanın plakası, markası ve sürücü ile ilgili bilgileri alarak, amirine ve TCDD ilgilisine bildireceklerdir.

    Geçitten Ayrılma Mecburiyeti

    Madde 9- Geçit bekçileri yönetmeliklerde belirli olan hallerde, tren ve demiryolu araçlarına "dur" işareti vermek üzere hemzemin geçidi bırakmak zorunlu kaldıkları taktirde, trenlerin trafik emniyeti için aşağıdaki şekilde hareket edeceklerdir.

    1)Eğer trenlerin trafik emniyetini bozan engel, aynı zamanda karayolunu da kapıyorsa yani geçit üzerinde bir araç devrilmiş veya arızalanarak kalmışsa, vakit kaybetmeden ilk gelecek tren yönüne doğru kırmızı bayrak ve fener ile kestane fişeği alarak trenin emniyetli fren mesafesi kadar giderler.

    O saatlerde karşı yönden gelen tren yoksa, gelecek treni beklerler. işaret vererek treni durdurur. Konuyu makinist veya tren şefine anlatır, tekrar geçite dönerek, geçit üzerindeki aksaklığın giderilmesine çalışırlar.

    2)Eğer karşı yönden gelecek tren var ise; yine geçite emniyetli tren mesafesi kadar yürüdükten sonra, yola kestane fişeği bağlarlar. Kırmızı bayrağı makinist tarafına diker ve karşı yöntem gelen tren istikametine giderler. Aynı işlemi bu tarafa da yaptıktan sona geçite gelerek seyrüseferi engelleyen hususun giderilmesine çalışırlar. Engel giderildikten sonra trenlerde istasyona en yakın olan dispeçer ile anlaşmak suretiyle istasyona çekilir. Bekleyen diğer tren geçtikten sonra durum normale dönmüş olur. Çift hatlı yollarda trenlerden herhangi biri istasyona çekilmez. Trenler seyrettikleri yollarda devam ettirilir. (Tek hatlı yollarda hiçbir zaman karşılıklı iki tren birbiri üzerine gönderilemez. Bu maddedeki hususlar her ihtimale karşı alınması gereken tedbirler.)

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Zincirli ve Bekçili Geçitlerde Geçit Bekçilerinin Görevleri

    Madde 10- Zincirli ve bekçili hemzemin geçitlerde geçit bekçisi karayolu genişliğince demiryolunun her iki tarafına kırmızı ve beyaz renklere boyanmış bir zincir veya halat çekerek bariyer yerine kullanacaktır. Geçidin kapalı olduğu, karayolunun her iki tarafına konan gündüzleri kırmızı disk, geceleri de işaret fenerinin kırmızı ışığı ile, kara yolcularına ihbar edilecektir.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : Bekçisiz Hemzemin Geçitler

    BİRİNCİ BÖLÜM : Bariyerli Bekçisiz Geçitler

    Otomatik Bariyerler

    Madde 11- Tren hemzemin geçide belirli bir mesafede yaklaştığı anda, hat üzerinde bulunan bir elektrikli devreyi faaliyete geçirmesiyle, evvela bariyer zili çalmaya başlar ve müteakiben bariyer motorunun tahrikiyle bariyer kolu otomatik olarak kapanır ve tren hemzemin geçitten ayrılınca da bariyer kolu otomatik olarak açılır.

    Otomatik Bariyerlerin Bakımı

    Madde 12- Otomatik bariyerlerin bakım ve onarımı, ilgili uzman personel tarafından yapılacaktır.

    Uzaktan Kullanılan Bariyerler

    Madde 13- Uzaktan kullanılan bariyerler, istasyon önüne veya uygun hiçbir mahale konmuş olan tahrik aletinin, istasyon nöbetçi memuru, makasçı veya geçit bekçisi tarafından açılıp kullanılması suretiyle açılıp kapanır.

    Bariyer Manivela Kolunun Kullanılması

    Madde 14- Uzaktan kullanılan bariyer manivela kolu gayet ağır çevirilecektir. Bariyer kolunun istinat çatalına şiddetle vurarak işaret fenerlerinin kırılmasını önlemek için bariyer kolu, istinat çatalına yaklaşınca, manivela kolu durdurulduktan sonra yavaşça çevirilmeye devam edilecektir.

    Tel Halatın Toplanması

    Madde 15- Uzaktan idare edilen bariyerlerde, rüzgar engeli ve kilit tertibatı olduğundan, bariyer açıldıktan veya kapandıktan sonra manivela kolu sonuna kadar döndürülerek tel halat toplanacaktır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Bariyersiz ve Bekçisiz Hemzemin Geçitler

    Bariyersiz ve Bekçisiz Hemzemin Geçitlerde Çapraz

    Geçiş İşaretleri

    Madde 16- Bariyersiz ve Bekçisiz bir hemzemin geçidin varlığı, karayolundan geçenlere çapraz geçit işareti ile bildirilir. Çapraz işaret TCDD İşaret Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanır. Karayolu vasıtalarının seyir yönüne göre yolun sağ tarafına dikilir.

    Bariyersiz ve Bekçisiz Hemzemin Geçitlerde Geçiş

    Madde 17- Bariyer ve geçit bekçisi olmayan hemzemin geçitlerden yayalar ve karayolu taşıt araçları, demiryoluna 5 metre mesafede durarak kendi emniyetlerini kendileri sağlamak ve Karayolu Trafik Kanunun 76 ıncı ve Karayolu Trafik Yönetmeliğinin 164 üncü maddelerine uygun olarak geçmek mecburiyetindedirler. Bu hemzemin geçitlerde geçiş esnasında meydana gelecek kaza ve zararlardan idare sorumlu tutulamaz.

    Otomatik Yanar Söner Işıklı Hemzemin Geçitler

    Madde 18- Bariyersiz olan bu hemzemin geçitler, karayolu üzerinde ve demiryolundan belirli bir mesafede ve ışık karayoluna doğru olmak üzere, geçidin her iki tarafında yanar-söner kırmızı ışıklarla teçhizedilmiştir.

    Trenin Geçide Yaklaştığını İhbar

    Madde 19- Tren, bariyersiz ve bekçisiz olan hemzemin geçite belirli bir mesafede yaklaşıldığında, hat üzerinde bulunan bir elektrikli devre faaliyete geçer ve karayolu vasıtalarına trenin geçide yaklaşmakta olduğunu ikaz etmek üzere, hemzemin geçidin iki tarafındaki kırmızı ışıklar yanıp-sönmeye başlar ve bu yanıp-sönme tren hemzemin geçidi terkedinceye kadar devam eder.

    Ayrıca hemzemin geçide yaklaşan makinist düdük çalarak, hemzemin geçitten geçmeye çalışan karayolu vasıtalarını uyarır.

    BEŞİNCİ KISIM : Geçit Bekçilerinin Demirbaşları

    Barakada Bulunacak Demirbaşlar

    Madde 20- Geçit bekçilerinin görevlerini yapabilmesi için geçit barakalarında bulunması gereken demirbaşlar aşağıda belirtilmiştir:

    a) 1 adet kılıfı içinde yeşil bayrak

    b) 2 adet kılıfı içinde kırmızı bayrak

    c) 1 adet üç renkli işaret feneri

    d) 1 kutu kestane fişeği (6 adet)

    e) 1 adet ruhsatlı silah

    f) 1 adet kazma

    g) 1 adet kürek

    h) 1 adet balta

    i) 2 adet kırmızı disk

    j) 2 adet 5 metre ve 10 metre uzunlukta zincir veya halat

    k) 2 adet dört köşeli kırmızı fener

    l) 1 adet saat (dispeçer saatine göre ayarlı)

    m) 1 adet uzun mesafeli telsiz ve şarj cihazı

    n) 1 adet düdük

    ALTINCI KISIM : Çeşitli hükümler

    Emirleri Bilmek Mecburiyeti

    Madde 21- Geçit bekçileri; Türkiye Demiryollarının Usulü Zabıtasına Dair Nizamname ve TCDD İşaret Yönetmeliği ile 509 No'lu Genel Emir'de yazılı yol personelini ilgilendiren drezin ve vagonetlerin seyrüseferine, tarifeli ve tarifesiz ve özel trenlerin sefere konulması ve kaldırılmasına ilişkin kısımlar ile istasyonlardan vagon kaçması, trenin koşum takımlarının koparak ayrılması, dingillerinin kırılması, derayman, çarpışma, feyezan, heyelan gibi olağanüstü durumlarda alıncak önlemleri ve günlük trenin geneline ait aksamı ve kendisini ilgilendiren bütün emirleri ayrıca hemzemin geçitlerde yolun kardan temizlenmesi için kar mevsiminde alınacak tedbirler hakkında 102 No.lu Genel Emir ve kazalardan korunma usullerini bilmek ve uygulamak zorundadırlar.

    Geçit Bekçilerinin Seçilmesinde Aranan Nitelikler

    Madde 22- Geçit bekçileri, Kuruluşta en az 5 yıl hizmet emtiş, olumlu sicil almış yol işçileri arasından imtihanla seçilir.

    İhtiyaç giderilemediği takdirde, TCDD Beden Yetenekleri ve Psikoteknik Yönetmeliğine göre A:2 grubuna ayrılmış olan Yol Çavuşu ve Yol Bekçileri arasından durumu uygun olanlarda görevlendirilir. Ayrıca açıktan yapılacak atamalarda, günün şartlarına göre öğrenim seviyeleri belirtilen ve Devlet Memuru olabilme şartların haiz olanlardan sınav ile eleman alınabilir.

    Geçit Bekçisi Adaylarının Sınavı

    Madde 23- Geçit bekçiliğine ilk defa girenlerin sınavları yazılı ve mülakat olarak yapılır.

    TCDD Personeli Dışında Geçit Bekçisi Olarak Geçitte Görevlendirme

    Diğer Kamu Kurum veya Kuruluşlarınının, kendi sorumluluklarındaki yollarda teşekkül eden hemzemin geçitlerde kazaların önlenmesi amacı ile bekçili bariyer konulması hususunda taleplerinin olması halinde, geçitte istihdam edilecek personel, Kamu Kurum veya Kuruluşunda geçit bekçisi olabilme şartlarına haiz eleman olması, TCDD'ce ücreti karşılığında mevzuata uygun olarak düzenlenecek kurslarda eğitilmesi, geçitte görevli kaldığı sürece her türlü hakedişleri ve maaşları talep sahibi Kuruluşça karşılanması şartıyla 23 üncü maddeye göre sınav yapılarak geçitte görevlendirileceklerdir.

    Diğer Kamu Kurum veya Kuruluş personelinin geçit bekçisi olarak görev yaptığı geçitlerde geçit bekçisinin kusuru sonucu meydana gelebilecek kaza ve olaylardan doğacak maddi ve manevi zarar ve ziyan geçit bekçisinin ait olduğu Kamu Kurum veya Kuruluşuna aittir.

    Hemzemin geçitlerde, bağlı olduğu Kamu Kurum veya Kuruluş personelinin geçit bekçisi olarak görevlendirilebilmesi için, TCDD ile bu Kurum veya Kuruluşlar arasında protokol imzalanması ve protokolun ilgili Kuruluşun karar organınca (Belediye Encümeni vb.) ve Noter tarafından da onaylanması zorunludur.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 25- 19.8.1948 tarihinde yürürlüğe konulan "Geçitlerin Korunması ve Yönetimiyle, Geçit Bekçilerinin Görevlerine Ait Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 26- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 27- Bu Yönetmelik hükümlerini TCDD Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar