DIŞ TEMSİLCİLİKLERİN KORUNMASINDA GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRİLECEK EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ HAKKINDA YÖNETMELİK

    Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Hakkında Yönetmelik

    İçişleri Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 27/01/2010

    Resmi Gazete Sayısı: 27475

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye'nin dış temsilciliklerinde koruma görevlisi olarak Dışişleri Bakanlığı kadrosunda geçici süreli görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin seçim, eğitim, atama, görev, yetki, sorumluluk, disiplin ve sicil işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    2 - (1) Bu Yönetmelik, dış temsilciliklerde koruma görevlisi olarak Dışişleri Bakanlığı kadrosunda geçici süreli görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü personelini ve bu personel ile ilgili diğer konuları kapsar.

    (2) Bulundukları ülke veya yer itibariyle korunması yönünden farklı uygulama yapılması kararlaştırılan dış temsilcilikler ile Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalardan doğan hak ve yükümlülükleri kapsamında dış temsilcilik niteliği taşımayan yurt dışı teşkilatında koruma görevlisi olarak görevlendirilecek personel hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Dayanak

    3 - (1) Bu Yönetmelik;

    a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 8 ve Ek 9 uncu lerine,

    b) 24/6/1994 tarihli ve 4009 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 52 nci sine,

    c) 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 33 üncü sine,

    ç) 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 13 üncü ve 55 inci lerine,

    dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Başkanlık: Emniyet Genel Müdürlüğü Dışilişkiler Dairesi Başkanlığını,

    b) Dış Temsilcilik: Diplomatik temsilcilikler ile konsoloslukları,

    c) Diplomatik Temsilcilik: Büyükelçilik, daimi temsilcilik, temsilcilik, ortaelçilik, büyükelçilik ve elçilik büroları ile daimi maslahatgüzarlıkları,

    ç) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

    d) Konsolosluk: Başkonsolosluk, konsolosluk, muavin konsolosluk, konsolosluk ajanlığı ve büyükelçilik konsolosluk şubeleri ile fahri başkonsoloslukları,

    e) Koruma Amiri: Koruma memurunun amiri durumundaki komiser yardımcısı veya daha üst rütbeli personeli,

    f) Koruma Görevlisi: Dış temsilciliklere ait bina ve konutların güvenliğinin sağlanması, Misyon şefi ile Misyon şefinin talimatı çerçevesinde misyon mensuplarının şahsi korunmalarına ilişkin görevleri yerine getirmek üzere geçici süreli görevlendirilen polis memurları ile komiser yardımcısı veya daha üst rütbeli personeli,

    g) Koruma memuru: Polis memuru rütbesindeki personeli,

    ğ) Misyon Şefi: Diplomatik temsilciliklerin, büyükelçi, daimi temsilci, temsilci, elçi, ortaelçi, Maslahatgüzar unvanlarından birini taşıyan en üst yöneticisi ile başkonsolosu,

    h) Sınav: Yazılı sınav, silah atış ve spordan oluşan uygulamalı sınav ile mülakat sınavlarından oluşan misyon koruma sınavını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Koruma Görevlisi Olacaklarda Aranılacak Şartlar

    Aranılacak şartlar

    5 - (1) Dış temsilciliklerde görevlendirilecek koruma görevlilerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu ve 4009 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda öngörülen hükümlere ek olarak sınav için öngörülen müracaat tarihi itibariyle;

    a) Emniyet hizmetleri sınıfında fiilen en az dört yıl görev yapmış olmak,

    b) Erkek adaylar için askerliğini yapmış ve askerlik bitimi göreve başlamış olmak veya askerlik hizmetinden muaf olmak,

    c) On sekiz yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş tashihlerinde, tashihten önceki yaş esas alınmak kaydıyla, otuz altı yaşından gün almamış olmak,

    ç) Taksirli suçlar hariç paraya çevrilse veya tecil edilse dahi kesinleşmiş hapis cezası almamış olmak,

    d) Kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası almamış olmak,

    e) Son üç yıllık sicil döneminde her yıl için olumlu sicil almış olmak,

    f) Herhangi bir sebeple dokuz ay veya daha fazla süreyle yurt dışında eğitim görmüş veya görev yapmış personel için; kadrosunda göreve başlama tarihinden itibaren, iki yıldan az olmamak üzere yurtdışında kaldığı süre kadar Genel Müdürlük merkez ve taşra kadrolarında fiilen görev yapmış olmak,

    g) Aylıksız izinli olmamak,

    ğ) Dış Temsilcilikleri koruma görevi için ataması yapılıp sağlık sebepleri hariç herhangi bir nedenle gitmeyenler ile gidip sağlık sebepleri hariç herhangi bir nedenle süresini doldurmadan dönenler veya geri çağrılanlar dahil daha önce bu göreve gitmemiş olmak,

    h) Süresi altı ayın üzerinde olan bir yurt dışı görevinde bulunmuyor veya yurt dışı eğitim görmüyor olmak,

    ı) Terfi ettikleri veya atandıkları rütbeleri esas alınmak şartıyla, başkomiser, komiser, komiser yardımcısı veya polis memuru rütbesinde bulunmak,

    i) Sınavı kazanan personel için, sağlık bakımından koruma görevlisi olarak atanmaya engel bir hali bulunmamak ve her türlü iklim koşullarına dayanıklı olmak,

    j) Bu Yönetmelikte belirtilen sınavda başarılı olmak,

    şartları aranır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Duyuru, Başvuru ve Başvuruların Değerlendirilmesi

    Duyuru

    6 - (1) Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarınca sınav yapılmasına karar verildikten sonra, sınavla ilgili duyuru Başkanlık tarafından yapılır.

    Başvuru ve başvuruların değerlendirilmesi

    7 - (1) İstekli personel, Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler içerisinde görev yaptığı asli kadrosuna başvurur.

    (2) Başvurularla ilgili sekretarya hizmetleri, illerde eğitim şube müdürlükleri, merkezde ve merkeze doğrudan bağlı taşra teşkilatında personel işlerinden sorumlu birimler aracılığıyla yerine getirilir.

    (3) İl kadrosunda görevli istekli personelin başvuruları il merkezlerinde, merkez teşkilatı birimleri ile merkeze doğrudan bağlı taşra birimlerinde görevli istekli personelin başvuruları ise bu birimlerin her birinde ayrı oluşturulacak komisyon aracılığıyla 5 inci nin birinci fıkrasının (a) ila (ı) bentlerinde belirtilen şartlar dikkate alınarak değerlendirilir. Komisyonlar en az üç kişiden oluşur ve birimlerin en üst dereceli amirinin onayıyla belirlenir. İstekli personelin durumu, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Dilekçe ve Aday Değerlendirme Formu ile tespit edilir. Gerektiği durumlarda, bir birimde birden fazla komisyon oluşturulabilir.

    (4) Şartları uygun görülen ve görülmeyen personelin kimliklerini gösterir onaylı iki ayrı liste, süresi içinde Başkanlığa gönderilir. Şartları uygun görülen ve görülmeyen personelin formları yeni sınav açılıncaya kadar kadrolarında muhafaza edilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Sınav ve Sınav Komisyonları

    Sınavlara çağırma

    8 - (1) Şartları uygun bulunan personel, barınma, ulaşım ve diğer masrafları kendilerine ait olmak üzere sınava çağrılırlar. Sınava katılan personel gidiş dönüş dahil sınav süresince idari izinli sayılır.

    (2) Sınava çağırma iş ve işlemleri Başkanlık tarafından yerine getirilir.

    Sınav

    9 - (1) Sınav; sırasıyla, yazılı sınav, silah atış ve spordan oluşan uygulamalı sınav ile mülakat sınavlarından oluşur. Her bir sınav, amir ve memur sınıfı personel için ayrı ayrı yapılır.

    (2) Yazılı sınavın farklı il merkezlerinde yapılmasına da karar verilebilir. Bu yönde karar verilmesi halinde, bu sınavın yapılma usul ve esasları Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

    (3) Yazılı sınav, bu sınavı yapabilen kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılması halinde, bu sınavın yapılmasına ilişkin usul ve esaslar ilgili kurumla müştereken belirlenir.

    Sınav komisyonları

    10 - (1) Yazılı sınavın sadece Ankara'da yapılması halinde bu sınav ile uygulamalı ve mülakat sınavları, Başkanlıktan sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında; Genel Müdürlük Dışilişkiler Dairesi Başkanı, Personel Dairesi Başkanı, Eğitim Dairesi Başkanı ve Dışişleri Bakanlığınca görevlendirilecek üç üyenin katılımı ile oluşan sınav komisyonu tarafından yapılır.

    (2) Birinci fıkrada belirtilen sınav komisyonuna yardımcı olmak üzere, Dışişleri Bakanlığından ve Genel Müdürlükten yeterli sayıda personel görevlendirilebilir. Sınavın niteliğine veya aşamasına göre, sınav komisyonunun talebi ve isteği doğrultusunda uzmanlığından faydalanılması gereken personel ve kişiler de sınavlarda görev alabilir. Bu fıkra kapsamında görev alacak kişi ve personelin üstleneceği görev ve sorumluluklar sınav komisyonu tarafından belirlenir.

    Yazılı sınav

    11 - (1)Yazılı sınav çoktan seçmeli test sınavı şeklinde yapılır.

    (2) Yazılı sınav, Genel Müdürlükçe aksine bir karar verilmedikçe Ankara'da yapılır.

    (3) Yazılı sınavda;

    a) İnsan Hakları (%10),

    b) Anayasa ve İdare Hukuku (%10),

    c) Polisi ilgilendiren mevzuat (%20),

    ç) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%10),

    d) Protokol Bilgisi (%5),

    e) Silah Bilgisi (%10),

    f) Güncel ve Kültürel Konular (%20),

    g) Yabancı Dil(%15),

    olmak üzere yüz soru sorulur. Her sorunun puan değeri aynı olmak üzere, yüz puan üzerinden değerlendirme yapılır.

    (4) Altmış puanının altına düşmemek koşuluyla, en yüksek puanı alandan başlamak üzere, Dışişleri Bakanlığı tarafından Genel Müdürlüğe ayrı ayrı bildirilen amir ve memur sayısının her biri için üç katı kadar aday yazılı sınavda başarılı sayılır ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanır.

    (5) Dördüncü fıkraya göre hazırlanacak başarı listesinde eşitlik olması durumunda eşitlik bozuluncaya kadar aşağıdaki esaslar sırasıyla takip edilerek;

    a) İnsan Hakları sorularında puanı fazla olan adaya,

    b) Anayasa ve İdare Hukuku sorularında puanı fazla olan adaya,

    c) Polisi ilgilendiren mevzuat sorularında puanı fazla olan adaya,

    ç) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi sorularında puanı fazla olan adaya,

    d) Protokol Bilgisi sorularında puanı fazla olan adaya,

    e) Silah Bilgisi sorularında puanı fazla olan adaya,

    f) Güncel ve Kültürel konulardaki sorularda puanı fazla olan adaya,

    g) Yabancı dil sorularında puanı fazla olan adaya,

    ğ) Amirlerde kıdem sıralamasına göre önde olan adaya,

    h) Memurlarda sicil numarasına göre önde olan adaya,

    öncelik tanınır.

    (6) Sınava ait her türlü evrak, tutanak ve belgeler yeni açılacak sınava kadar Başkanlıkta saklanır. Yazılı sınav, bu sınavı yapabilen kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılması halinde sınava ilişkin ilgili kurumda saklanacak belgeler ilgili kurumla müştereken belirlenir.

    Yazılı sınava itiraz

    12 - (1) Yazılı sınav sonuçlarına maddi hata bulunduğu iddiasıyla, sonuçların ilanını takip eden üç iş günü içinde yazılı olarak Başkanlığa itirazda bulunulabilir. Süresi içinde itirazda bulunmayan adayların itirazları dikkate alınmaz. İtirazlar yedi iş günü içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine bildirilir.

    Uygulamalı sınav

    13 - (1) Uygulamalı sınav;

    a) Silah Atış Sınavı,

    b) Spor Sınavı,

    olmak üzere iki bölümden oluşur ve Ankara'da yapılır.

    (2) Silah atış sınavı ile spor sınavının her biri yüz tam not üzerinden değerlendirilir. Silah atış sınavında elli puanın altında puan alan adaylar spor sınavına giremezler. Adayın silah atış sınavı puanının %60'ı, spor sınavı puanının ise %40'ı alınarak ikisinin toplamıyla uygulamalı sınav puanı belirlenir. Uygulamalı sınav puanı yetmiş ve daha üstü olan adaylar başarılı sayılarak mülakat sınavına girmeye hak kazanırlar. Her bir sınav sonucunun açıklandığı gün, sınav komisyon Başkanlığına yazılı itirazda bulunulabilir ve bu itirazlar bir gün içerisinde sonuçlandırılır.

    (3) Uygulamalı sınavın içeriğine ilişkin usul ve esaslar Başkanlık tarafından belirlenir.

    Mülakat sınavı

    14 - (1) Mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların sıralaması, yazılı ve uygulamalı sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puan alandan başlanarak yapılır. Puanların eşit olması halinde sicil numarası önde olana öncelik tanınır. Mülakat sınavı Ankara'da yapılır.

    (2) Mülakat sınavı, sınav komisyonu tarafından dış temsilcilikleri koruma görevi için gerekli mesleki yeterliliği belirlemek üzere adayın; temsil yeteneğinin, bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneği ile yabancı dil bilgisinin puan vermek suretiyle değerlendirilmesidir. Sınav komisyonunun tüm üyelerinin ayrı ayrı yapacağı bu değerlendirme;

    a) Temsil yeteneği 50 puan,

    b) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneği 30 puan,

    c) Yabancı dil bilgisi 20 puan,

    olmak üzere toplam yüz puan üzerinden yapılır. Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK - 2 sayılı Mülakat Sınavı Aday Değerlendirme Formuna kaydolunur. Sınav komisyon üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması adayın mülakat sınavı puanını oluşturur.

    (3) Temsil yeteneğinin tespitinde; güncel ve kültürel konular, protokol bilgisi, giyim, kültürel farkındalık, tutum ve davranış, davranış ve tepkilerinin göreve uygunluğu ve uyum kabiliyeti gibi nitelikler aranır.

    (4) Gerek görülmesi halinde, mülakat sınavında adaylara sorulmak üzere, mülakat konularını ölçmeye yönelik soru hazırlanabilir. Bu yönteme başvurulması halinde hazırlanan sorular, sınav komisyonu huzurunda adayın kendisi tarafından kura çekilmek suretiyle sorulur. Bir adaya sorulan soru bir başka adaya da sorulabilir. Adaya bu yöntemle kaç soru sorulacağına sınav komisyonu karar verir. Bu yönteme başvurulması sınav komisyonu üyelerinin ayrıca soru sormasına engel oluşturmaz.

    Sınavı geçersiz sayılacaklar

    15 - (1) Sınavlarda;

    a) Kopya çekenlerin ve kopya çekme girişiminde bulunanların,

    b) Yerine bir başkası sınava girenlerin,

    c) Sınav kurallarına aykırı hareket edenlerin,

    sınavları geçersiz sayılır. Fiilin niteliğine göre ilgililer hakkında adli ve/veya idari işlem başlatılır.

    Sınav başarı puanı ve sıralaması

    16 - (1) Yazılı sınavdan alınan puanın %40'ı, uygulamalı sınavdan alınan puanın %30 ile mülakat sınavından alınan puanın %30'unun toplamı her bir adayın sınav başarı puanını oluşturur. Dışişleri Bakanlığınca bildirilen sayıya göre, en yüksek puan esas alınarak asil ve asil listenin yarısı kadar yedek başarı listesi hazırlanır. Bu sıralama nihai başarı sıralamasını oluşturur. Nihai başarı listesi amirler ve memurlar için ayrı ayrı düzenlenir.

    (2) Birinci fıkraya göre hazırlanacak nihai başarı listesinde eşitlik olması durumunda eşitlik bozuluncaya kadar aşağıdaki esaslar sırasıyla takip edilerek;

    a) Yazılı sınavda yüksek puan alan adaya,

    b) Uygulamalı sınavda yüksek puan alan adaya,

    c) Mülakat sınavında yüksek puan alan adaya,

    ç) Amirlerde kıdem sıralamasına göre önde olan adaya,

    d) Memurlarda sicil numarasına göre önde olan adaya,

    öncelik tanınır.

    (3) Nihai başarı listesi ilân edilir.

    (4) Nihai başarı listesi bir sınav dönemi için geçerlidir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Görev Öncesi Eğitim Programı

    Görev öncesi eğitim programı

    17 - (1) Dışişleri Bakanlığınca ataması yapılacağı bildirilen personel, görev öncesi eğitim programına tabi tutulur. Bu program iki bölümden oluşur. Birinci bölümde göreve hazırlık eğitimi, ikinci bölümde ise önemli kişilerin ve önemli tesislerin korunması eğitimi verilir.

    (2) Görev öncesi eğitim programının süresi, eğitim konuları ile yerine getirilmesi usul ve esasları Dışişleri Bakanlığı ve Genel Müdürlük tarafından müştereken belirlenir.

    (3) Görev öncesi eğitim programına katılacak personel, harcırah ve yol masrafları kadrolarınca karşılanmak üzere, geçici görevli olarak Ankara'ya çağrılır.

    (4) Görev öncesi eğitim programına adayların katılması zorunludur. Mazeret nedeniyle adaya program süresince en fazla altı ders saati izin verilebilir. Programa izinsiz olarak veya idarece kabul edilebilir mazereti olmaksızın altı ders saati katılmayanlar eğitim programından çıkarılırlar ve dış göreve atanamazlar. Hastalık ve diğer zorunlu nedenlerle, programa katılamayanlar ile katılıp da devam ettiremeyenler hakkında tesis edilecek iş ve işlemler Dışişleri Bakanlığı ve Genel Müdürlükçe müştereken belirlenir.

    ALTINCI BÖLÜM

    Sağlık Durumu, Atama, Görev Süresi, Geri Çağırma, Sicil ve Disiplin

    Sağlık durumu

    18 - (1) Dışişleri Bakanlığınca ataması yapılacağı bildirilen personel hakkında sağlık durumu ile ilgili olarak 4009 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 32 nci sinin birinci fıkrasının (c) bendi hükmü uygulanır.

    Atama

    19 - (1) Nihai başarı listesindeki sıralamaya göre, görevlendirme için aranan şartları taşıyan personelin atama işlemleri Dışişleri Bakanlığınca yapılır.

    (2) Sınavı asil olarak kazanan adayların ataması yapıldıktan sonra ihtiyaç olması halinde yedek olarak kazanan adayların ataması yapılabilir.

    (3) Sınavı amir ve memur olarak kazananlar, bu statülerinin veya hizmet sınıflarının değişmesi halinde dış temsilcilikleri koruma görevine atanma hakkını kaybederler.

    (4) Sınavı amir olarak kazanan personelin, görevlendirileceği tarih itibariyle üst rütbe veya rütbelere terfi etmiş olması atanmasına engel teşkil etmez.

    (5) Sınavı kazanan ve henüz görevlendirilmesi yapılmayan personelin, süresi altı aydan daha fazla yurt dışı eğitim veya başka bir yurt dışı görevine başvurup bu göreve seçilmesi halinde, Genel Müdürlükçe bu görevlerin birini tercih etmesi istenir. Tercihte bulunmayan personelin hangi göreve gideceğine Genel Müdürlükçe re'sen karar verilir ve dış temsilcilik koruma görevine gitmeyecek veya gönderilmeyecek olanlar Dışişleri Bakanlığına bildirilir.

    (6) Atama yapılacak dış temsilciliğin tespitinde, adayın yabancı dil durumu, kişisel ve aile özellikleri, mesleki uzmanlığı, gidilecek ülkenin şartları göz önünde bulundurulabilir.

    (7) Atama planlaması yapılan her bir Dış Temsilciliğe koruma amiri görevlendirilmesine özen gösterilir. Dış Temsilciliklere birden fazla koruma amiri ve memuru atanabilir.

    Görev süresi

    20 - (1) Koruma görevlilerinin görev süresi en fazla üç yıldır. Bu süre hiçbir şekilde uzatılmaz.

    Soruşturma ve/veya kovuşturma ile alınan cezaların görevlendirmeye etkisi

    21 - (1) Personel hakkında yürütülmekte olan adli ve/veya idari soruşturma veya kovuşturma, Dış Temsilciliklerde koruma görevlisi olmak için başvuruda bulunmaya ve bu amaçla yapılan sınavlara katılmaya engel oluşturmaz.

    (2) Personel hakkında yürütülen adli ve/veya idari soruşturma veya kovuşturma bilgileri görevlendirme aşamasında değerlendirilir. Görevlendirme tarihi itibariyle; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının, dördüncü kısmının üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci bölümlerinde yazılı suçlarla zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlardan dolayı hakkında adli soruşturma veya kovuşturma bulunanlar ile aynı suçlar nedeniyle hakkında idari soruşturma yürütülenlerin ataması ertelenir.

    (3) Hakkında açılan adli ve/veya idari soruşturma veya kovuşturma sonucunda 5 inci nin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamına giren nitelikte hapis cezası veya aynı fıkranın (d) bendi kapsamına giren nitelikte disiplin cezası alan personel yurt dışı görevine atanmaz. Suçu sabit bulunmayan personel ayrıca yeni bir sınav açılmamış olması halinde, ait olduğu listenin sonuna ilave edilir.

    Geri çağrılma

    22 - (1) Dış Temsilciliklerde görevli koruma görevlilerinden;

    a) Atama için ön görülen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile sonradan 5 inci nin birinci fıkrasının (ç) ve/veya (d) bendi kapsamına giren nitelikte hapis cezası ve/veya disiplin cezası alanlar,

    b) Temsil yeteneğini kaybettiğine misyon şefince karar verilenler ile Dışişleri Bakanlığı mevzuatına göre yurt içi görevine dönmesine karar verilenler,

    c) Kabul edilebilir bir mazeretinden dolayı kendi rızasıyla yurda dönmek istediği Dışişleri Bakanlığınca uygun bulunanlar,

    kalan görev sürelerine bakılmaksızın yurt içi görevine atanırlar.

    (2) Koruma görevlileri, görevin gerektirdiği fiziki ve koruma yeterliliğini korumak zorundadırlar. Bu hizmeti yerine getiremeyecek derecede bu yeterliliklerinde azalma veya tümden yitirme olduğu anlaşılan koruma görevlileri geri çağrılır.

    Sicil

    23 - (1) Koruma memurları ve amirlerinin sicil işlemleri hakkında 26/6/2006 tarihli ve 26210 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dışişleri Bakanlığı Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Disiplin ve ödül

    24 - (1) Koruma görevlileri, disiplin yönünden, görevleri süresince 26/6/2006 tarihli ve 26210 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dışişleri Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği hükümlerine tabidirler. Koruma görevi sırasında, disiplin suçu işleyen koruma görevlilerinden görevi devam edenler hakkında disiplin soruşturması Dışişleri Bakanlığınca, görevi sona erenler hakkında ise Genel Müdürlükçe yapılır. Koruma görevlileri, görevleri süresince ödüllendirme bakımından da Dışişleri Bakanlığı mevzuatına tabidir.

    (2) Koruma görevlilerinin görevleri süresince alacakları siciller ile disiplin cezaları ve ödüller, Genel Müdürlük kayıtlarına geçirilir.

    YEDİNCİ BÖLÜM: Görev, Yetki ve Sorumluluk

    Görev, yetki ve sorumluluk

    25 - (1) Koruma görevlileri, Dış Temsilciliklere ait bina ve konutların güvenliğinin sağlanması, misyon şefi ile misyon şefinin talimatı çerçevesinde misyon mensuplarının şahsi korunmalarına ilişkin görevleri yerine getirirler. Koruma görevlileri, 27 nci de belirtilen plan esasları ile misyon şefinin talimatına uygun şekilde güvenliğin sağlanmasına yönelik tedbirleri almakla yükümlüdürler.

    (2) Dış temsilciliklerde görevlendirilen amirler koruma amiri olarak memurlar ise koruma memuru olarak görev yaparlar.

    (3) Koruma memurları, koruma amirlerine bağlı olarak görev yaparlar. Koruma memurları, koruma amirleri tarafından verilecek görevleri yapmakla yükümlüdür. Koruma amirinin bulunmadığı hallerde en kıdemli koruma memuru koruma amirinin görev ve sorumluluklarını yerine getirir.

    (4) Koruma görevlilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili hususlar Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken belirlenir.

    Müracaat ve yazışma

    26 - (1) Koruma memurları, dış temsilciliklerde görevleri süresince müracaatlarını, koruma amirleri aracılığıyla misyon şefliğine yaparlar. Koruma görevlileri, Dışişleri ve/veya İçişleri Bakanlığına doğrudan müracaatta bulunamazlar ve yazışma yapamazlar.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Koruma planı

    27 - (1) Her bir dış temsilcilik, temsilcilik güvenlik ve koruma planını koruma amirinin de katılımıyla hazırlar ve onaylanmak üzere Dışişleri Bakanlığına gönderir. Bu plan, Dışişleri Bakanlığının onayı ile yürürlük kazanır. Planda yapılması gerekebilecek değişikliklerde de, aynı yöntem izlenir. Bu planın bir sureti bilgi için İçişleri Bakanlığına gönderilir.

    Görev dönüşü

    28 - (1) Koruma görevi sona eren personel dış temsilcilikten ilişiği kesildiği tarihten itibaren on beş gün içinde kadrosunda görevine başlar.

    (2) Personel yapmış oluğu göreve ilişkin yurtdışı görev dönüş raporunu, göreve başladığı tarihte veya bu tarihten en geç bir hafta içinde iki nüsha olarak Başkanlığa sunar. Raporun bir nüshası Dışişleri Bakanlığına gönderilir.

    Geçiş hükümleri

    Geçici 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce sonuçlandırılmış iş ve işlemler geçerliliğini korur. Ayrıca bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce görevlendirilmesi yapılan ve halen görevi devam eden personel, atandıkları sürelerini tamamlayıncaya kadar görevlerine devam ederler.

    (2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yürürlük kazanan koruma planları geçerliliğini korur.

    Yürürlük

    29 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    30 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ile Dışişleri Bakanı birlikte yürütür.

    Mevzuat Kanunlar