BÜTÇE KONTROLÖRLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

    Bütçe Kontrolörleri Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

    Maliye Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 22/12/1978

    Resmi Gazete Sayısı: 16497

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel İlkeler

    Kapsam

    Madde 1- Maliye Bakanlığı Bütçe Kontrolörlerinin atama, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma düzeni bu yönetmelikte saptanmıştır.

    Bütçe Kontrolörlerinin Görev ve Yetkileri

    Madde 2- Bütçe Kontrolörleri, aşağıdaki işleri yapmakla görevli ve yetkilidirler;

    a) Genel ve Katma bütçeli idarelerde bütçenin hazırlanmasına ve uygulanmasına ve genel olarak masraf kanunlarının uygulamasına ilişkin denetim ve incelemelerde bulunmak,

    b) Suç sayılan eylemleri görülen Maliye Memurları hakkında soruşturma yapmak, düzenlenen rapor ve fezlekeleri ilgili mercilere göndermek,

    c) Denetlenen birimlerdeki görevlilerin yetenek ve kişisel durumları hakkında "Tanıtma belgesi" düzenlemek ve bunu yetkili makamlara sunmak,

    d) Kanun, kararname, tüzük, yönetmelik ve genel yazıların uygulamada aksayan yönlerini Genel Müdürlüğe bildirmek,

    e) Genel Müdürlükçe verilen diğer işleri yapmak, Bütçe Kontrolörleri denetleme, inceleme ve soruşturma sırasında gizli de olsa bütün defter, dosya ve belgeleri görmeye, istemeye, incelemeye ve gerektiğinde zimmet karşılığında almaya yetkilidirler. Ancak Muhasebe-i Umumiye Kanununun 99. maddesi hükmü saklıdır.

    Yönetim

    Madde 3- Bütçe Kontrolörleri Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürüne bağlıdır. Genel Müdür, Kontrolörlerin yönetim ve çalışmalarını düzenlemek üzere Kontrolörlerden birini Denetim Birimi Yöneticisi olarak görevlendirebilir. Bu görevi yapacak Kontrolörlerin görev süresi bir yıldır. Ancak Genel Müdür bu süreyi bir yıl daha uzatabilir. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü, gerekli gördüğü hallerde Denetim Birimi Yöneticisine yardımcı olmak üzere bir veya birden fazla Kontrolörü bir yıl süre ile görevlendirebilir.

    Yönetici

    Madde 4- Denetim Birimi Yöneticisi aşağıdaki işleri yapmakla görevlidir.

    a) Kontrolörlerin, yıllık çalışma programlarının düzenlenmesinde Genel Müdüre yardım etmek ve programın uygulanmasını izlemek,

    b) Genel Müdür'ce öngörülen denetim, soruşturma ve incelemeye ilişkin görevlerin Kontrolörlere verilmesini sağlamak ve izlemek,

    c) Kontrolörlerin meslekte yetiştirilmesini, verimli şekilde çalışmalarını sağlamak ve sınavlarla ilgili çalışmaları yürütmek.

    Yardım Zorunluluğu

    Madde 5- Bütçe Kontrolörlerine görevlerini yaparken Maliye örgütü, Mülkiye amirleri ve ilgili kamu kuruluşları gereken kolaylığı göstermek ve yardımda bulunmak zorunluluğundadırlar.

    Kimlik Cüzdanı ve Resmi Mühür

    Madde 6- Bütçe Kontrolörlerine, Bakanlık tarafından memurluk sıfat ve yetkisini belirten bir kimlik cüzdanı ile resmi mühür verilir. Kimlik cüzdanı; denetim, inceleme ve soruşturmalarda ilgililere gösterilir.

    Kontrolörler Bürosu ve Görevleri

    Madde 7- Kontrolörler Bürosu Genel Müdürlükçe gerekli görüldüğünde; Denetim Birimi Yöneticisine bağlı olarak kurulur. Bu büro;

    a) Kontrolörlerden gelen rapor ve fezlekeler ile soruşturma belgelerini ilgili mercilere göndermek ve izlemekle,

    b) Çalışma ve hakediş belgelerinin zamanında gönderilmesini izlemek, incelemek ve tahakkuka ilişkin işlemleri yapmakla,

    c) Büro işlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamakla, görevlidir. Büro amiri ve memurları görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kontrolörlüğe Giriş ve Staj

    Kontrolör Olma Koşulları

    Madde 8- Bütçe Kontrolörü olabilmek için 9 ncu madde de belirtilen koşulları taşımak ve giriş sınavında başarı sağlamak gerekir. Giriş sınavını kazananlar refakette çalışmak üzere stajyer Bütçe Kontrolörü olarak atanırlar.

    Giriş Sınav Koşulları

    Madde 9- (Değişik:RG-15/01/2002-24641)

    Stajyer Bütçe Kontrolörlüğü giriş sınavına katılabilmek için;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    b) Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans öğrenimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

    c) Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre yapılacak giriş sınavının açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak,

    d) (Değişik:RG-17/10/2002-24909) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), giriş sınavı için Bakanlıkça belirlenen ve ilan edilen bir taban puanın üzerinde KPSS puanı almış olmak,

    e) Süresi içinde başvurma ve başvuru belgesi ile birlikte istenen diğer belge ve bilgileri Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne vermiş olmak,

    f) Bütçe Kontrolörü olmak için gerekli karakter ve nitelikleri taşımak, (Bu husus Bütçe

    Kontrolörlerince yapılacak araştırma ve soruşturma ile saptanır)

    gerekir.

    Giriş Sınavı İçin İstenen Belgeler

    Madde 10- Sınava girmek isteyenler Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvururlar. Dilekçede isteklinin iş ve oturma yeri adresleri, sınava hangi yabancı dilden girecekleri yazılır ve aşağıdaki belgeler eklenir.

    a) Nüfus hüviyet cüzdanı aslı veya noterden onanmış örneği,

    b) Kendi el yazısı ile özgeçmişi (Doğum yeri ve tarihi, babasının ve annesinin adları ile meslekleri, ilkokul, ortaokul, lise ve yüksek öğrenim kurumlarının adları, mezuniyet yılları ve dereceleri, kendisi hakkında açık bilgi verebilecek iki kişinin adları ve adresleri, bir daire veya işte çalışmış ise kuruluş adı veya mesleği gibi.)

    c) Askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde ertelenmiş bulunduğunu gösterir resmi belge ve noterlikçe onanmış örneği,

    d) (Değişik:RG-15/01/2002-24641) Lisans Diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noterden tasdikli örneği,

    e) Sağlık durumunun yurdun her tarafında yolculuk yapmaya ve oturmaya elverişli olduğuna dair resmi rapor. (Bu raporda adayın bütün klinik muayene sonuçlarının ayrı ayrı gösterilmesi, akciğer röntgen muayenesinin olumlu sonuç verdiğinin belirtilmesi gerekir. Raporun tam teşekküllü sağlık kurulu bulunan bir resmi hastaneden alınmış olması şarttır. Bu rapor yazılı ve sözlü sınavlar kazanıldıktan sonra verilebilir.)

    f) 10 adet 4,5 x 6 ebadında cepheden çekilmiş vesikalık fotoğraf,

    g) Savcılıktan alınacak iyi durum belgesi.

    h) (Değişik:RG-15/01/2002-24641) KPSS Sonuç Belgesi

    Bu belgeleri noksan gönderenlerin başvuruları kabul edilmez.

    Sınav Yerleri ve Adaylık Belgesi

    Madde 11- Aranan nitelikleri taşıyan adaylar yazılı ve sözlü olmak üzere iki sınava alınırlar. Sınava gireceklere fotoğraflı adaylık belgesi verilir. Sınavlara girerken bu belgelerin gösterilmesi zorunludur. Yazılı sınav Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce belli edilecek yerlerde, yazılı sınavlarda başarı gösterenlerin sözlü sınavı da Ankara'da yapılır. Yazılı sınavda başarı gösteremeyenler sözlü sınava alınmazlar.

    Giriş Sınavının Duyurulması

    Madde 12- (Değişik:RG-17/10/2002-24909) Stajyer Bütçe Kontrolörlüğü giriş sınavına katılma koşulları, atama yapılabilecek kadroların sayı, sınıf ve dereceleri, istenecek belgeler, sınav konuları, değerlendirme yöntemi, son başvuru tarihi, sınavın yeri, zamanı, içeriği ile KPSS taban puanı ve benzeri diğer bilgiler, sınav tarihinden en az bir ay önce, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen şekilde ilan edilir.

    Son başvuru tarihinin çalışma saati bitimine kadar teslim edilmeyen ve posta ile ulaşmayan başvurular dikkate alınmaz.

    Sınav Konuları

    Madde 13- (Değişik:RG-21/07/1995-22350)

    Stajyer Bütçe Kontrolörlüğü Giriş Sınavları;

    a) Ekonomi

    1) Mikro ve Makro Ekonomi

    2) Para, Banka ve Kredi

    3) Milli Gelir

    4) Uluslararası Ekonomi

    5) İşletme Ekonomisi

    6) Türkiye ve Dünya Ekonomisi

    b) Maliye

    1) Genel Maliye ve Maliye Politikası

    2) Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi

    3) Devlet Borçları

    4) Bütçe ve Türk Bütçe Sistemi

    5) Kamu Gelirleri ve Kamu Harcamaları

    c) Hukuk

    1) Anayasa Hukuku

    2) İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı

    3) Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulü Hukukunun Genel Esasları

    4) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç)

    5) Borçlar Hukukunun Genel Esasları

    6) İcra ve İflas Hukukunun Genel Esasları

    7) Ticaret Hukukunun Genel Esasları (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç)

    d)Muhasebe

    1) Genel Muhasebe

    2) İşletme Finansmanı (Mali Analiz ve Revizyon)

    3) Ticari Hesap konularından yapılır. Sınavda, adayların malî, hukukî ve iktisadî olayları değerlendirmelerini, tartışmalarını, yorumlamalarını ve sorunlara çözüm yolları önermelerini sağlayacak sorulara ağırlık verilir.

    Tekrar Sınava Girebilme

    Madde 14- Giriş sınavını kazanamayanlar ancak bir defa daha sınava girebilirler.

    Sınav Kurulu

    Madde 15- Sınav kurulu Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürünün Başkanlığında; Genel Müdür Başyardımcıları, Yardımcıları ve Kontrolörler arasında Genel Müdür tarafından seçilecek üç kişi ile Denetim Birimi Yöneticisinden oluşur. Ayrıca üç yedek üye saptanır.

    Yazılı Sınav Sorularının Hazırlanması

    Madde 16- Yazılı sınav soruları sınav kurulu tarafından konularına göre hazırlanıp imzalandıktan sonra mühürlü zarflar içinde Genel Müdürlükçe saklanır. Soru kağıdında sınav günü ve süresi ayrıca belirtilir.

    Yazılı Sınavların Yapılış Tarzı

    Madde 17- Yazılı sınavlarda, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bütçe Kontrolörleri veya diğer görevliler gözetim yaparlar. Adayların kimlikleri saptandıktan sonra soru zarflarının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğuna dair bir tutanak düzenlenir. Bundan sonra zarflar açılarak sorular yazdırılır veya dağıtılır. Sınavlar sonunda toplanan sınav kağıtları ile düzenlenen tutanaklar bir zarf içine konulur ve zarf kapatılıp, mühürlendikten sonra durum diğer bir tutanakla saptanır ve zarf tutanakla birlikte Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne teslim edilir yada gönderilir.

    Giriş Sınavı Notları

    Madde 18- Giriş sınavında tam not yazılı sınav gruplarında ayrı ayrı sözlü sınavda tek olmak üzere 100'dür.

    Yazılı Sınavın Başarılması

    Madde 19- Yazılı sınavı başarmış olabilmek için, yazılı sınav gruplarından alınan notlardan her birini 50 den ve ortalamasının da 65 ten aşağı olmaması gerekir.

    Sözlü Sınav

    Madde 20 Yazılı sınavı başaranlar bir yazı ile sözlü sınava çağrılırlar. Sözlü sınavda adayların zekâ, intikal sürati anlatım yeteneği, davranışları gibi kişisel nitelikleri de gözönünde bulundurulur. Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için bu sınavdan alınan notun 65 ten aşağı olmaması gerekir.

    Giriş Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi

    Madde 21- Kontrolörlük sınavını başarmış sayılmak için giriş sınavı notunun 65 ten az olmaması gerekir. Giriş sınavı notu, yazılı sınav notu ortalaması ile sözlü sınav notunun toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınavı notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde; yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından tutanakla saptanır. Sınavı başaranlara Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından gerekli duyuru yapılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yeterlik Sınavı

    Yeterlik Sınavı

    Madde 22- Stajyer Bütçe Kontrolörleri (3) yıllık hizmet içi eğitim ve yetiştirme dönemi geçirirler. Bu dönem sonunda yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Bu sınav 16 ncı maddede belirtilen sınav kurulu tarafından yapılır. İmkan bulunan hallerde Bakanlığın diğer ana birimlerinin üst yöneticilerinin veya görevlendirecekleri temsilcilerin, sözlü sınavlara, sınav kurulu üyesi olarak katılması Bakanlık onayına sunulur.

    Yeterlik Sınavı Konuları

    Madde 23- Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak aşağıda belirtilen konulardan yapılır.

    A- Kanunlar

    a) Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun

    b) Gider Kanunları

    c) Gelir Kanunları (Genel esaslar)

    d) Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun ile İcra ve İflas Kanununun alacakların tahsiline ilişkin hükümleri

    e) Borçlar Kanunu

    f) Masraf Kanunlarına ilişkin diğer hususlar,

    B- Muhasebe

    a) Devlet Muhasebesi ve buna ilişkin mevzuat

    b) Ticaret Muhasebesi ve Bilanço

    C- Bütçe, muhasebe, vezne ve değerli kâğıtlarla ilgili denetim inceleme usulleri,

    D- Tahkikata ilişkin mevzuat ve usuller

    a) Memurin Muhakematı Hakkındaki Kanun

    b) 1609 sayılı Kanun

    c) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Tahkikata ilişkin hükümleri

    d) Türk Ceza Kanununun memur suçları ile ilgili hükümleri.

    Yeterlik Sınavı Notu

    Madde 24- Yeterlik sınavı notu, yazılı ve sözlü sınav notu ile yetişme notundan meydana gelir. Tam not, yetişme notu ile yazılı sınav gruplarından ayrı ayrı ve sözlü sınavda tek olmak üzere 100'dür. Yeterlik Sınavını başarmış sayılmak için:

    a) Alınan notlardan her birinin 50 den,

    b) Yazılı sınav gruplarından alınan notlar ortalamasının 65 den,

    c) Yetişme notu ve yazılı sınav grupları notları ile sözlü sınav notu ortalamasının 65 den aşağı olmaması gerekir.

    Yetişme Notu

    Madde 25- Yetişme notu aşağıda belirtilen konulardan her biri için verilen notlar ortalaması alınarak saptanır.

    a) Kura ve seminer notu (kurs ve seminerler sonunda aldıkları notlar ortalaması)

    b) Etüd ve inceleme notu (yetkili kontrolörlere etüd ve inceleme verilmiş ise düzenledikleri raporlara verilen not)

    c) Denetim notu (denetim birimlerinde denetim sonunda düzenledikleri raporlara verilen not)

    d) Tahkikat notu (yetkili kontrolörlerin kişisel olarak yaptıkları soruşturma sonunda düzenledikleri rapor ve fezlekelere verilen not)

    e) Özel not (kontrolörlerin nitelikleri, tutumları, meslek bilgileri, çalışkanlıkları, yeterlilikleri hakkında yanında çalıştıkları Maliye Müfettişleri yada kontrolörlerin verdikleri notlar.)

    Yeterlik Sınavını Kazanamayanlar ve Sınava Giremeyenler

    Madde 26- Yeterlik sınavını kazanamayan yada zorunlu neden olmaksızın sınava girmeyenler Bakanlık (Genel Müdürlük) örgütünde durumlarına ve derecelerine uygun görülecek diğer bir göreve atanırlar.

    Yeterlik Sınavından Önce Görevden Çıkarılma

    Madde 27- Refakatte veya yetkili Bütçe Kontrolörlüğü süresinde mesleğin gerektirdiği karakter ve nitelikler ile bağdaşmayacak durum ve davranışları saptananlar, "Yeterlik sınavı" beklenmeksizin başka bir göreve atanırlar.

    Kontrolörlerin Sınıflandırılması

    Madde 28- Kontrolörler;

    a)Stajyer kontrolör

    b)Kontrolör

    c) Başkontrolör

    d) Müşavir kontrolör şeklinde sınıflandırılırlar. Kontrolörlükten Başkontrolör ve Müşavir Kontrolörlüğe yükselmede kontrolörün mesleki bilgisi kıdemi ve başarısı esastır.

    Meslek Kıdemi

    Madde 29- Kontrolörlere ilişkin yönetim, çalışma, yetişme ve eğitim gibi konularda "meslek kıdemi" esastır. Meslek kıdeminde esas, yeterlik sınavlarının tarihleri ile 28 nci madde de sayılan sınıflarda kazanılan dereceler ve Kontrolörlükte geçirilen süredir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çalışma Düzeni

    Çalışma Programı

    Madde 30- Kontrolörlerin çalışma programları, Teftiş Kurulu ile eşgüdüm sağlanarak düzenlenir. Programlar merkez emri, yaz ve kış turneleri şeklinde düzenlenir.

    Turne Esası ve Süresi

    Madde 31- Bütçe Kontrolörlerinin çalışmaları turne esasına göre yapılır. Turne süreleri Kontrolörlerin hizmet süresine göre:

    a)Yetişme dönemi dahil, 5 yıla kadar olanlar için 4 ay,

    b) 5 ilâ 9 yıla kadar olanlar için 3 ay,

    c) 10 yıldan fazla hizmet süreleri olanlar ile Başkontrolörler ve Müşavir Kontrolörler için iki aydır. İvedi ve önemli işlerde turne süreleriyle bağlı kalınmaksızın Genel Müdür tarafından ayrıca görev verilebilir. Bu süreler gelecek turne döneminden düşülür.

    Turne Yerleri ve Zamanı

    Madde 32- Turne yerleri Genel Müdürlükçe bölgelere ayrılmak suretiyle belirlenir ve turne programları Kontrolörlerin bu bölgelerde ve merkez emrinde sıra ile görev yapmalarını sağlayacak biçimde düzenlenir. Turne zamanları, bölgelerin iklim ve iş durumları gözönüne alınarak Genel Müdür tarafından saptanır.

    Turne Programları ve Yönergeleri

    Madde 33- Turne programları, Kontrolörlerin gidecekleri yerlerde, turne zamanı ve süresini ve yapılacak görevleri kapsar. Turne programları gizlidir; hazırlanması ve uygulanmasında bu kurala uyulur. Programların uygulanmasına ilişkin ilkelerde öngörülen diğer hususlar her turne dönemi için hazırlanacak turne yönergelerinde yer alır. Programlar Kontrolörlere yönergelerle birlikte tebliğ olunur. Turne süresinde izin alınmaması esastır. Zorunlu nedenlerle alınmış izinler turnede geçirilmiş sayılmaz.

    Merkez Emri

    Madde 34- Turne bölgeleri saptanırken Kontrolörlerin hangi bölgeden sonra merkez emrinde kalacağı da belirlenir. Merkez emrinde bulunan Kontrolörler, bölge ile kayıtlı olmaksızın verilecek her tür görevi yerine getirirler.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Rapor Düzeni

    Genel Esaslar

    Madde 35- Bütçe Kontrolörleri, yaptıkları denetim, soruşturma yada inceleme sonuçlarını aşağıdaki maddelerde gösterilen raporlardan biri ile saptarlar. Rapor ve fezlekelere takvim yılı itibariyle bir genel numara verilir.

    Cevaplı Rapor

    Madde 36- Cevaplı rapor, yapılan denetimlerden noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi gereken işlemleri kapsar. Bu raporlarda;

    a) İşlemleri denetlenen memurların adları, soyadları, memuriyet ünvanları,

    b) Denetlenen servis ile denetimin kapsadığı dönem,

    c) Eleştirilen işlemler ve düzeltilme yolları,

    d) Raporun ilgililerce cevaplandırılma süreleri, belirtilir. Cevaplı raporlar, üç örnek olarak düzenlenir. Birinci ve ikinci örnekler denetlenen birimin amirine tebliğ edilir. Son örnek kontrolörce saklanır. Cevaplı raporlar, denetlenen memur ile birinci ve ikinci derece amirler tarafından sıra ile cevaplandırıldıktan sonra birinci örnek kontrolöre geri gönderilir. İkinci ise denetlenen birimde saklanır. Kontrolörler, cevaplı raporların, süresinde ve eksiksiz olarak iadesini izlemekle yükümlüdürler. Kontrolörler raporlara verilen cevapları inceleyip en çok 15 gün içinde son görüşlerini de ekleyerek Genel Müdürlüğe sunulmak üzere Denetim Birimi Yöneticiliğine gönderirler. Cevaplı raporlara ilgililerce verilen cevapların kontrolörlükçe uygun görülmesi halinde son görüşlerin açık ve gerekçeli olarak yazılması gerekir. Hastalık, askerlik, yurtdışı, staj gibi zorunlu durumlarda cevaplı raporlara ilişkin son görüşler denetim birimi yöneticisi tarafından yazılabilir. Denetimlerde cevaplı rapor düzenlenmesinin gerekmediği hallerde durum bir yazı ile denetlenen birime bildirilmekle beraber bu yazının bir örneği de denetim birimi yöneticiliğine gönderilir.

    Basit Rapor

    Madde 37- Basit Rapor;

    a) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve genel tebliğlerde ve bunların uygulamalarında görülen aksaklıkların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkındaki görüş ve öneriler,

    b) Denetimde cevaplı rapora bağlanmasına gerek görülmeyen durumlar ve konular,

    c) Bakanlıkça inceleme yaptırılan çeşitli konulara ilişkin düşünceler,

    d) Şikayet ve ihbarlar üzerine veya doğrudan doğruya yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda cezai kovuşturmayı gerektirmeyen durumlar için düzenlenir. Bütçe Kontrolörleri gerekli görülen konularda kendiliklerinden de basit rapor düzenleyebilirler.

    Basit raporlar konularının ilgili olduğu birimler gözönüne alınarak yeter sayıda düzenlenir. Son örnek Kontrolörce saklanır diğerleri ise Genel Müdürlüğe (Denetim Birimi Yöneticiliğine) gönderilir.

    Fezleke ve Soruşturma Raporları

    Madde 38- Memurun Muhakematı hakkındaki Kanuna göre yapılan soruşturmanın sonuçları "Fezleke" ye bunun dışında kalan soruşturmalar ise "Soruşturma Raporu"na bağlanır.

    Fezleke ve soruşturma raporları: Soruşturma konularını ve işlenen suçların öğeleri ile sanıklar hakkında hangi Kanun hükümlerine göre kovuşturma yapılması gerektiğini, suçun saptanamaması durumunda Muhakemenin men'ine karar verilmesi istem ve nedenlerini belirtir. Düzenlenen Fezleke ve soruşturma raporlarının asılları kanunen verilmesi gereken makamlara, örnekleri ise Denetim Birimi Yöneticiliğine gönderilir. Şu kadar ki bunlardan merkez memurlarına ilişkin olanları ait olduğu makamlara Genel Müdürlükçe iletilir.

    Genel Durum ve Kuruluş Raporu

    Madde 39- Genel durum ve kuruluş raporu, turne süresince denetlenen ünitelerdeki genel durumu yansıtmak üzere turne sonlarında düzenlenir. Bu raporlarda:

    a) Gidilen birimde denetlenen servisler ve düzenlenen raporlar,

    b) Denetlenen birimlerin özel ve tüzel kişiler ve diğer dairelerle iş ilişkileri,

    c) Denetlenen birimlerdeki kadroların, iş yoğunluğuna göre yeterli olup olmadığı,

    d) Memurların mesleki yetenekleri, sosyal yaşayışları, kişisel yetenekleri,

    e) Denetlenen birimlerde görülen ortak uygulama noksanlıkları,

    f) Birimlerin yerleşim, araç, gereç ve malzeme durumları, gösterilir. Genel Durum ve Kuruluş Raporu dört örnek olarak düzenlenir. İlk üç örnek ikisi, Genel Müdürlüğe sunulmak, diğeri dosyasına konulmak üzere denetim birimi yöneticiliğine verilir.

    Tanıtma Belgesi

    Madde 40- Tanıtma belgesi denetlenen birimlerin amir ve memurları hakkında kontrolörlerin görüş ve kanısını belirtmek amacıyla düzenlenir. Bu belgelerde, birimin amir ve memurlarının:

    a) Mesleki bilgileri, mevzuata uyma dereceleri,

    b) Çalışma intizam ve becerileri, yaş ve sağlık durumları,

    c) Amir ve memurlara karşı davranışları,

    d) Zeka ve kavrayış yetenekleri,

    e) Çevre ile ilişkileri ve yaşayış düzenleri,

    f) Güvenilir olup olmadıkları,

    g) Görevlerindeki başarı dereceleri, hangi görevlerde başarılı olabilecekleri ve daha fazla sorumluluk taşıyan görevler yüklenip yüklenemeyecekleri, belirtilir. Memurların yükselmeleri, cezalandırılmaları ve başka görevlere atanmaları ile ilgili işlemlerde önemle gözönünde tutulması bakımından bu belgelerde yer alacak bilgilerin kesin kanıya dayanması gerekir. Denetlenen memurlara ilişkin tanıtma belgeleri söz konusu raporlar ile birlikte; bunlar dışında düzenlenenler ise ayrı bir yazı ile gizli olarak yetkili makamlara gönderilmek üzere, denetim birimi yöneticiliğine iletilir. Üç örnek olarak düzenlenen tanıtma belgeleri Denetim Birimi Yöneticiliğince ilgili birimlere gönderilir.

    ALTINCI BÖLÜM: Haberleşme Düzeni

    Haberleşme

    Madde 41- Kontrolörler görevleri gereği Genel Müdürlükle (Denetim Birimi Yöneticiliği) ve diğer makam ve dairelerle olan haberleşmelerini genel olarak yazı ile yaparlar. İvedi ve fakat gizli olmayan haberleşmelerde duruma göre telgraf yada telefon kullanılabilir. Kontrolörler yazı ve telgraflarına bir "Genel" ve iki "Özel" numara verirler. Bu numaralar takvim yılı itibariyle sıra izler.

    "Genel" numara yazılan yazı ve telgrafların tümünün sayısını; "Özel" numaralar bu yazı ve telgraflardan Genel Müdürlük ile diğer yerlere gönderilenlerin ayrı ayrı sayılarını belli eder. Kontrolörler denetim, inceleme ve soruşturma çalışmaları ile ilgili olarak çeşitli daire ve makamlarla ilişkilerinde yürürlükteki yöntem ve kurallara uyarak doğrudan doğruya ya da Genel Müdürlük (Denetim birimi yöneticiliği) aracılığı ile haberleşme yaparlar. Kendilerine gelen yazı ve telgrafları tek yazı yada telgrafla değil ayrı ayrı cevaplandırırlar.

    İşe Başlayış Bildirimi

    Madde 42- Kontrolörler, aldıkları emir gereğince görevli olarak gittikleri yerde göreve başlayışlarını ve ayrılışlarını telgrafla Genel Müdürlüğe (Denetim Birim Yöneticiliği) bildirirler.

    Evrak ve Zimmet Defterleri

    Madde 43- Bütçe Kontrolörleri aldıkları ve gönderdikleri yazı ve raporların kaydedilmesinde evrak defteri, bunların postadan başka yerlere tesliminde ise zimmet defteri kullanırlar.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Stajyer Kontrolörlerin Yetiştirilmesi

    Yetiştirmede Amaç

    Madde 44- Stajyer Kontrolörlerin yetiştirilmelerinde aşağıdaki amaçlar izlenir.

    a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

    b) Denetim alanına giren işlerde mali ve hukuki mevzuat ve muhasebe sistemi ile soruşturma konularında deneyim ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak,

    c) Rapor yazma tekniği konusunda bilgi ve yeteneklerini geliştirmek,

    d) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığını kazandırmak,

    e) Yabancı dil bilgilerini geliştirmek.

    Yetişme Dönemi

    Madde 45- Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde "3" yıllık hizmet içi eğitim ve yetişme döneminde, stajyer Kontrolörlerin yetiştirilmelerini sağlayacak bir program uygulanır. Ancak 44 üncü maddede belirtilen amaçlara göre yetişmelerinde kendi gayret ve çalışmaları esastır.

    Yetiştirme Şekli

    Madde 46- Stajyer Bütçe Kontrolörleri;

    a) Genel Müdürlükçe hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmek,

    b) Maliye Müfettişlerinin yada Kontrolörlerinin yanında ve onlara bağlı olarak çalıştırılmak,

    c) Yetkili olarak görevlendirmek, suretiyle yetiştirilirler.

    Yetki Verilmesi

    Madde 47- Refakatte çalışmak üzere görevlendirilen stajyer Kontrolörlerden yeterli görülenlerle birlikte çalıştıkları Kontrolörlerin görüşleri alınarak yetişme döneminin ikinci yılından sonra denetim ve soruşturma yapma ve rapor düzenleme yetkisi verilebilir. Denetim, inceleme ve soruşturma ile yetkili kılınan stajyer Kontrolörler re'sen yada gerektiğinde diğer stajyer kontrolörlerle yada kontrolörlerle birlikte görev yaparlar.

    Dış Ülkelerde İnceleme

    Madde 48- Kontrolörlükte başarısı görülenlerden yabancı dil bilgisinin yeterli olduğu saptananlar, kıdem sırasına göre, inceleme ve araştırma amacı ile ve geçici görevle dış ülkelere gönderilirler.

    Dış Ülkelerdeki İncelemelerin Şekil ve Sonuçları

    Madde 49- İnceleme ve araştırma konuları ile çalışma programları Genel Müdürlükçe saptanır. İnceleme ve araştırma sonuçları her konu için ayrı ayrı düzenlenecek raporlarla Genel Müdürlüğe bildirilir. Bu raporların inceleme yerlerinde düzenlenmesi esastır. Zorunlu nedenlerle buna olanak bulunmadığı durumlarda yurda dönüşten itibaren en geç üç ay içinde raporların Genel Müdürlüğe gönderilmesi gerekir.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Hakedişler

    Madde 50- Bütçe Kontrolörleri, çalışmalarını bununla ilgili maaş, yolluk ve diğer haklarını aylık olarak düzenleyecekleri, "Çalışma ve Hakediş Cetveli" nde gösterirler. Bu cetvellerin ait olduğu ayı izleyen ayın en geç 5 inci günü akşamına kadar Genel Müdürlüğe (Denetim Birimi Yöneticiliğine) gönderilmesi gerekir. Çalışma ve Hakediş cetvellerinde çalışmalar gün itibariyle ve ana hatlarıyla belirtilir. Bu cetvelde, ay içinde yazılan raporlar, yolculuklara ait giderler, aylık ve diğer istihkaklarıyla bunlara karşılık alınan paralar gösterilir. Çalışma ve hakediş cetveline yolluk bildirimi ile çek yaprağı ve varsa posta ve diğer giderlere ait liste eklenir.

    Programlardaki Sıraya Uyulması

    Madde 51- Denetim programlarındaki yerlerin ve denetim birimlerinin program sırasıyla denetlenmesi esastır. Genel Müdürlüğün önceden onayı alınmak kaydıyla bu sıranın değiştirilmesi mümkündür. Çalışmaların sonuçlarına ait bütün rapor ve yazıların denetim yerinde düzenlenmesi, ilgili mercilere tebliği veya gönderilmesi gerekir. Zorunlu durumlarda sözü edilen yazı ve tebliğ işleri en kısa zamanda başka yerde tamamlanabilir.

    İşlerin Süresinde Bitirilmemesi

    Madde 52- Kontrolörler kendilerine verilen işleri program ve yazılarda belirtilen süreler içinde bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Genel Müdürlüğe zamanında bilgi verirler. Kontrolörler ellerindeki işleri Genel Müdürlüğün emir ya da onayı olmaksızın başka bir kontrolöre ya da inceleme ve kontrol elemanına devredemezler.

    İstatistik Düzeni

    Madde 53- Kontrolörlerin çalışmalarını özetleyecek bilgiler Denetim Birimi Yöneticiliğince belirtilecek dönemlerde toplanarak, dönemler itibariyle veya yıllık olarak değerlendirilerek Genel Müdürlüğe sunulur.

    Başka Görevlere Atanma ve Kontrolörlüğe Dönüş

    Madde 54- Bütçe kontrolörü unvanını alanlar, başka görevlere atandıktan sonra, isterlerse Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün muvafakatı ile tekrar Bütçe Kontrolörlüğü görevine dönebilirler.

    Demirbaş Eşya

    Madde 55- Kontrolörler, kendilerine demirbaş olarak verilen eşyayı özenle kullanmak, saklamak ve görevlerinden ayrılışlarında iade etmek zorundadırlar.

    Yürürlük Hükmü

    Madde 56- Bu Yönetmelik yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 57- Bu Yönetmelik hükümleri Maliye Bakanlığınca yürütülür.

    Mevzuat Kanunlar