ULUSLARARASI DENİZCİLİK FORUMLARI KOORDİNASYON KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ

    Uluslararası Denizcilik Forumları Koordinasyon Komisyonu Yönetmeliği

    Denizcilik Müsteşarlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 21/06/1996

    Resmi Gazete Sayısı: 22673

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, denizcilik ve teniz taşımacılığının teknik, ekonomik ve hukuki boyutların ilişkin olarak uluslar arası kuruluşlar tarafından sürdürülen çalışmaların yakından ve devamlı olarak izlenerek gelişme ve/veya değişikliklerin zamanında denizcilik sektörüne yansıtılabilmesini,bilgi akışını sağlamak suretiyle bir veri tabanı oluşturulmasını ve uluslar arası platformlarda Ülkemizin hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen "Uluslar arası denizcilik Forumları Koordinasyon Komisyonu" oluşturulmasıdır.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığının başkanlığında denizcilik ile ilgili tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan Uluslar arası denizcilik Forumları Koordinasyon Komisyonu'nun kuruluşuna ve koordinasyona ilişkin esasları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2/e-f bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen

    a) Müsteşarlık         : Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığını,

    b) Komisyon         :Uluslararası Denizcilik Forumları Koordinasyon Komisyonunu,

    c) Deniz Ticaret Odaları    :İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz bölgeleri

    deniz Ticaret Odası ile Mersin Deniz Ticaret Odasını,

    ifade eder.

    Madde 5- (Değişik: RG 30/05/2003-25123)

    Komisyon ; Müsteşarın veya Müsteşarlıktan görevlendireceği bir yetkilinin başkanlığında Dışişleri Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Telekominikasyon Kurumu,İçişleri Bakanlığı (Sahil Güvenlik Komutanlığı),Genel Kurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türk Telekom A.Ş., Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası ile Mersin Deniz Ticaret Odası ve (YÖK) Denizcilik Yüksekokullarının birer temsilcilerinden oluşur.komisyon 1 inci maddede sayılan konularda uluslar arası kuruluşlar tarafından sürdürülen çalışmaların yakından ve devamlı olarak izlenmesinden ve Dışişleri Bakanlığı ile eş güdüm halinde sevk ve idaresinden sorumludur.

    Komisyonun sekreterya işleri Müsteşarlık Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür."

    Danışma Komisyonları

    Madde 6- Komisyonun faaliyetlerini yürütülmesine yardımcı olmak amacıyla 1 inci maddede sayılan konularda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler, vakıf dernek ve meslek kuruluşları temsilcilerinden kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler, vakıf, dernek ve meslek kuruluşları temsilcilerinden Danışma Komisyonları teşkil edilebilir. Danışma Komisyonu üyeleri (Değişik ibare: RG 30/05/2003-25123) Müsteşarlık tarafından belirlenir ve çağrısı üzerine toplanır.

    İhtisas Komiteleri

    Madde 7- Komisyon çalışmalarının istenilen seviyede yürütülebilmesi için aşağıdaki ihtisas komiteleri kurulmuştur.

    a) Deniz hukuku Komitesi (Deniz Hukuku, Devletler Hukuku; Sigorta konuları)

    b) Deniz Güvenliği Komitesi (Tüm deniz güvenliği konuları)

    c) Çevre Komitesi(Deniz çevresinin korumması ve diğer çevre konuları)

    d) Eğitim Komitesi (Gemi adamlarının eğitimi ve belgelendirilmesi ile tüm eğitim konuları)

    e) Haberleşme ve Arama-Kurtarma Komitesi(Tüm haberleşme ve arama-kurtarma konuları)

    f) Kıyı Alanları Komitesi (Kıyı alanlarının, limanlar-marinalara ve benzeri yönetimi konuları)

    g) Deniz Tareti ve Taşımacılığı Komitesi

    İhtisas komiteleri üyeleri Komisyon tarafından 6 ncı maddede sayılan kuruluşların elemanları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından ve üniversitelerden konusunda uzman kişiler arasından seçilir.

    (Değişik: RG 30/05/2003-25123) Müsteşarlık tarafından ihtiyaç halinde yeni ihtisas komiteleri kurulabilir.

    (Ek: RG 30/05/2003-25123) "İhtisas komiteleri sekretaryanın çağrısı üzerine toplanır."

    Toplantı ve karar

    Madde 8-(Değişik: RG 30/05/2003-25123)

    Komisyon, "yılda en az bir kere" , Müsteşarlığın çağrısı üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar verir.

    Madde 9- Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili diğer hususlar Müsteşarlıkça yayımlanacak genelge ve tebliğlerle düzenlenir.

    Yürürlük

    Madde 10- Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 11- Bu Yönetmelik Başbakan tarafından yürütülür.

    Mevzuat Kanunlar