HOPA LİMAN YÖNETMELİĞİ

    Hopa Liman Yönetmeliği

    Denizcilik Müsteşarlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 16/01/1981

    Resmi Gazete Sayısı: 17222

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç

    Madde 1- Madde 4'te sınırları belirtilen Hopa Limanında gemi yük ve yolcu işlemlerinde düzeni sağlamaktır.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik, madde 4'te sınırları belirtilen Hopa Limanının kullanılmasına ve limandaki çalışmalara ilişkin düzenlemeleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3- Hopa Liman Yönetmeliği, 618 sayılı Limanlar Yasası ve bu Yasa uyarınca çıkarılan Tüzük ve Yönetmelik ile öteki mevzuat esas alınarak hazırlanmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM: Liman Sınırları ve Bölümleri

    Madde 4 - (Değişik: RG 28/04/2005-25799) Hopa Liman sınırı; Batıda, (Enlemi; 41

    20

    02

    N, Boylamı; 41

    15

    18

    E) mevkiinden Genel Kuzey istikametine çizilen hat ile Doğuda, Türkiye- Gürcistan deniz yan sınırı başlangıç noktası arasında kalan Türk karasuları ile sınırlandırılan kıyı ve deniz alanıdır (EK-1)*.

    Madde 5- Hopa Limanı, İç Liman ve Dış Liman olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır.

    a) İç Liman: Ana mendirek ucundaki fener ile Tali mendirek ucundaki feneri birleştiren çizginin iç kısmında kalan deniz alanıdır. (Ek-Şekil II)

    b) Dış Liman: İç Liman sınırı ile Dış liman sınırı arasında kalan deniz alanıdır.(Ek- Şekil I)

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Gemilerin Bağlama Yanaşma ve Demir Yerleri

    Madde 6- (Değişik: RG 21/09/1994-22058) İç Limanda gemilerin yanaşma ve bağlama yerleri aşağıda gösterilmiştir.(Ek:Şekil I)

    A) Yolcu Rıhtımı:

    Bu rıhtım yolcu gemileri ile 600 ve daha yukarı gros tonilatodaki yük gemilerine ayrılmıştır. Ancak; yolcu rıhtımı uygun bulunduğunda 600 gros tonilatodan küçük gemiler geçici olarak Liman Başkanlığının izniyle bu rıhtıma alınabilirler.

    B) Cevher Rıhtımı :

    Bu rıhtım cevher yükleme ve akaryakıt boşaltma rıhtımı olup, yolcu gemileri de liman Başkanlığının izni ile yanaştırılabilirler.

    C) Motor Rıhtımı ;

    1000 gros tonilatodan küçük ve su kesimi uygun yük gemilerine ayrılmıştır.

    D) Balıkçı Rıhtımı:

    Bu rıhtım balıkçı gemileri ile Liman hizmet araçlarına, yatlar, kotralar ve amatör denizci teknelerine ayrılmıştır.

    E) ASKERİ RIHTIM ;

    Harp gemileri ve yardımcı harp gemilerine ayrılmış olup harp gemisi bulunmadığı durumlarda, 300 gros tonilatodan büyük su kesim uygun gemiler geçici olarak Liman Başkanlığının izniyle bu rıhtıma alınabilirler.

    F) ANA MENDİREK ;

    Bu mendirek üzerindeki babalara, barınmak ya da iş yapmak üzere İç Limana alınan veya rıhtımlarda yer bulunmaması nedeniyle sıra beklemek zorunda kalan yük ve yolcu gemileri, Liman Başkanlığında alacakları ordinolar gereğince (Limana varış sırasına göre v sahil tarafından başlamak üzere) kıçtankara bağlarlar. B gibi durumlardan Harp ve Yardımcı Harp Gemilerine öncelik verilir.

    Madde 7- (Değişik: RG 21/09/1994-22058) 600 gros tonilatodan küçük gemiler, İç Limanda uygun alan bulunduğu takdirde, Liman Başkanlığınca belirtilen alana geçici olarak demirleyebilirler. Bunlardan yükleme boşaltma yerlerine alınması gerekenler, liman Başkanlığının izniyle nöbet sırası içinde, yapılacak ihbar ve çağrıya göre ayrılan yere alınır.

    Madde 8- Dış Limanda gemilerin yanaşma ve bağlama yerleri aşağıda gösterilmiştir.

    a) Şamandıralar: Buralara akaryakıt boşaltacak tankerle bağlama yapabilir. Ancak şamandıralara bağlayan gemiler iç Limana giriş ve çıkışı aksatacak şekilde bağlayıp demirleyemezler.

    Gemi cinsi, tonajları ve yükleme-boşaltma emtialarına göre ayrılmış bu rıhtm ve iskelelere gerektiğinde geçici veya devamlı olmak üzere diğer ticaret gemilerinin de yanaştırılmasın Liman Başkanlığınca izin verilebilir.

    Madde 9- Dış liman gemilerin serbest demirleme alanıdır. Ancak; gemiler iskelelere yanaşacak ve şamandıralara bağlayacak ya da buralardan ayrılacak, gemilere engel teşkil edemezler. Yine İç Limana giriş ve çıkışı aksatacak şekilde demirleyemezler.

    Madde 10- İskele veya rıhtımlarda normal çalışma saatleri dışında yükleme, boşaltma yapmayacak gemiler, zorunluluk halinde Liman Başkanlığının emri üzerine, bağlı oldukları yerden kalkarak, ertesi iş günü, çalışma saati başında tekrar rıhtım ve iskeleye yanaşmak üzere demirde ya da başka bir bağlama yerinde bekleyecekler; bu gemilerin yanaşma yerlerine, normal çalışma saatleri dışında yükleme, boşaltma yapmak isteyen ve sırada bulunan diğer gemiler yanaşacaklardır.liman Başkanlığı gerektiğinde Liman içindeki rıhtım ve iskeleleri ihtiyaca göre gemilere ayırabilir.

    İç limanda demirde yatmak Liman Başkanlığının izni ile olur. İç Limanda demirlemek ancak zorunlu durumlarda, Liman Başkanlığınca gösterilecek yere, diğer gemilerin demirlemelerine, rıhtımlara yanaşmalarına ve İç Limana giriş-çıkışlara engel olmayacak şekilde yapılabilir.

    Madde 11- Türk ve yabancı harp gemileri ve yardımcı harp gemileri ise; Dz. K.K. lığı ve Liman Başkanlığı temsilcilerinin beraberce saptamış oldukları demirleme, yanaşma, kıçtankara olma yerlerinden ya da askeri rıhtım olarak belirlenen yerden yararlanırlar.

    Madde 12- İç ve Dış Limandaki rıhtım,iskele ve şamandıralara yanaşacak, bağlıyacak gemiler, limana geliş sırasına göre Liman Başkanlığınca tahsis edilecek yerlere alınırlar.

    Madde 13- Gemiler ve tüm teniz araçları kesin zorunluluk olmadıkça İç limanda salma suretiyle denizde yatamaz, giriş çıkışı engelleyecek şekilde demirleyemez ya da bulunamazlar. Bu husus Liman Başkanlığı ile Liman İşletmesi tarafından beraberce sağlanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Tehlikeli Maddelerin Taşınması ve Yükleme-Boşaltılması

    Madde 14- Patlayıcı, parlayıcı yanıcı ve benzeri maddelerle öteki tehlikeli maddelerin, liman içinde taşınması, yükleme ve boşaltılması, (Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınması Hakkında Tüzük), (Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatının ve Av Malzemesinin Sureti Mürakebesine Dair Nizamname), (Patlayıcı, Parlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük), (Karada Çıkabilecek Yangınlarla deniz veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Yayılabilecek Önleme, Söndürme ve Kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik) hükümleri Hükümetimizin de katılmış bulunduğu Uluslar arası Kurallar çerçevesinde ve gerekli güvenlik önlemleri alınmak koşuluyla özel tekne ve kaplarla yapılır.

    Madde 15- Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler gündüz B (Burak) flaması çekerler ve geceleyin her yönden (360 dereceden) görülebilen bir kırmızı fener gösterirler.

    Madde 16- Patlayıcı, parlayıcı yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler iç limana giremezler. Ancak gemilere yakıt ikmali yapacak küçük tonajlı akaryakıt gemileri iç limana girerek gemilere yakıt verebilirler.

    Madde 17- Donatan, kaptan ve acenteleri, patlayıcı, parlayıcı,yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan gemilerdeki yükün cins ve miktarlarını geminin limana gelişinden en az 24 saat önce yazılı olarak ya da telgrafla Liman Başkanlığı'na bildirirler.

    Madde 18- Patlayıcı ve parlayıcı maddelerin gemilere yüklenip boşaltılmasında veya limbo edilmesinde, gemi ilgilileri ile yükleme, boşaltma veya limbo yapanlar, bilhassa sıcak mevsimlerde, ısıya ve diğer her türlü tehlikelere karşı gerekli güvenlik önlemlerini alırlar.

    Madde 19- Dış Liman kıyılarında, özel izin ile kurulmuş akaryakıt tesislerine ait iskele ve rıhtımlarda, gemiler akaryakıt yükleyip boşaltabilirler.akaryakıt taşıyan gemiler bu iskele ve rıhtımların önlerine demirleyebilirler.

    Madde 20- Liman sınırları içinde tankerler gazfri işlemi tank temizliği yapamazlar.

    Gazfri yapıldığını belirten yetkili bir kuruluşun belgesi Liman Başkanlığına verilmedikçe, liman sınırları içinde tankerlerde onarım işleri yapılamaz.

    Madde 21- İç ve Dış limanda patlayıcı,,parlayıcı ve benzeri tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması güneşin doğuşu ile batışı arasındaki süre içerisinde yapılır.

    Dökme akaryakıt boşaltacak ya da alacak olan gemiler, işlerine gece devam edebilirler.

    Gemilerden boşaltılan patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler derhal kara araçlarına yüklenerek bekletilmeksizin liman sahasından uzaklaştırılır. Limandan dış satımı yapılacak bu gibi maddeler de bekletilmeksizin gemilere yükletilir.

    Madde 22- Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler taşıyan gemilere, kömür yakan gemiler yanaşamaz, kılavuz alıp veremez ve bu gemileri yedekleyemez.

    Madde 23- Limanda ve Liman sınırları içinde kıyılarda bulunan gemilerde liman ve tesis sahalarında çıkabilecek yangınları söndürme, denize akaryakıt dökülmesi halinde bunu sınırlandırma, toplama, gerektiğinde kimyasal yolla ortadan kaldırma Liman İşleticisi kuruluşça sağlanır.

    Madde 24- (Değişik: RG 21/09/1994-22058) Seyir güvenliği kapsamında yapılacak kılavuz ve romorkör hizmetlerinde aşağıdaki esaslara uyulur.

    a) Kılavuz Hizmetleri;

    Limana girip çıkacak, demir yerlerine demirleyecek, iskelelere yanaşacak, şamandıralara bağlayacak ve buralardan ayrılacak 1000 GRT ve daha büyük Türk Ticaret Gemileri ve 150 GRT ve daha büyük yabancı bayraklı gemiler ve yatlar kılavuz almak zorundadırlar.

    b) Römorkör Hizmetleri;

    limanda, iskele, rıhtım, tesis ve işlerlerine yanaşacak veya buralardan ayrılacak 2000-5000 GRT'deki gemiler 16 ton çekme kuvvetinde bir romorkör, 5000-15000 GRT arasındaki gemiler 18 ton çekme kuvvetinde 2 romorkör 15000-30000 GRT arasındaki gemiler 27 ton çekme kuvvetinde 2 ya da 18 ton çekme kuvvetinde 3 romorkör, 30000 GRT'den büyük gemiler 30 ton çekme kuvvetinde 2 ya da 20 ton çekme kuvvetinde 3 romorkör almak zorundadırlar. Yanaşma-kalkmalarda manevra kabiliyeti yüksek baş pervaneli gemilere özelliklerine göre romorkör alma şartlarında Liman Başkanlığınca indirim yapılabilir."

    Madde 25- Silahlı Kuvvetler Gemileri cephanelerini güvenlik altına almak suretiyle iç limana girebilirler.

    Madde 26- Gezinti ve spor tekneleri ve diğer tekneler, İç Limanda rıhtım ve iskelelere yanaşıp kalkacak gemilerin hareketlerini engelleyecek şekilde seyredemezler,10 milden fazla hız yapamazlar.

    Madde 27- İç Limanda yelkenle seyir yapılamayacağı gibi su kayağı ve diğer su sporları da yapılamaz.

    İç Limanda ve mendirek ağızlarında denize girmek ve yüzmek yasaktır.

    Madde 28- Limanda, dalgıçlık şamandıra, kablo ve benzeri işler. Liman Başkanlığının izni ile yapılır.

    ALTINCI BÖLÜM : Limanda Düzen

    Madde 29- İç limanda ağ balıkçılığı ve liman'a giriş yolu üzerinde ve gemilerin hareket alanlarında olta balıkçılığı yapılamaz.

    Madde 30- Liman sınırları içinde denize pasakül, moloz, safra, çöp benzeri kirletici maddeler atılamaz, yağ ve benzeri maddeler basılamaz, tank ve sintine yıkanamaz.

    İç limana bağlı yada demirli gemilerden pis sıvı artıklarını biriktirecek tankları olmayanların tuvalet, mutfak ve benzeri banyolar mühürlenecektir.

    İç limanda bağlı veya demirli gemilerin deterjan gibi köpüren maddelerle yıkanarak temizlenmesi yasaktır.

    İç Limanda, rıhtımlarda veya demirde bulunan gemiler raspa ve benzeri liman sessizliğini bozucu gürültülü işler yapamazlar. Gemilerin limana giriş ve çıkışları dışında, Liman içinde hoparlörlerle müzik yayını yapılamaz.

    Gemiler liman içinde zorunlu durumlar ve manevra dışında düdük çalamazlar.

    Madde 31- Serbest demir yerlerine demirleyen gemlerin; kaptan donatan ya da acenteleri demirledikleri yeri en kıza zamanda liman Başkanlığına bildirirler.

    İç limanda bulunan gemiler, gerektiğinde Liman Başkanlığınca yapılacak bildiriden en çok 2 saat içinde kalkabilecek durumda bulunurlar.

    Madde 32- Limanda yatan, seyreden makineli ve makinesiz gemiler ve tüm araçlar "Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü" hükümlerine uyar ve zorunlu fener ve işaretleri taşırlar.

    Madde 33- Dalyanlar geceleyin denizden tarafa olan sınırın uygun yerlerine beyaz fener takarlar.

    Madde 34- limanda bulunan Türk Ticaret Gemileri ile yabancı gemiler, sabah saat 08.00'den güneşin batışına kadar ulusal bayraklarını çekerler.

    Madde 35- Demirli, rıhtım ve iskelelere aborda olmuş ya da mendireklere kıçtankara bağlamış gemilerin bordalarına, üst üste ikişerden fazla araç yanaşamaz.

    Madde 36- Limanda bulunan gemilerde, güverte ve makine personelinden en az birer vardiyanın bulunması zorunludur. Bu zorunluluğun yerine getirilmemesinden gemi kaptan ve donatanları sorumludurlar.

    Madde 37- 500 Gros tonilatodan büyük gemiler, rıhtım ve iskelelere 50 metre mesafe içinde zorunlu olmadıkça pervane çalıştıramazlar.

    Madde 38- Limanda demir kestiren ya da herhangi bir nedenle liman güvenliğini bozabilecek bir cismi denize düşüren gemiler, bu yere hemen bir şamandıra atarak, mevkiini ve cismin niteliğini belirten bir rapor ile Liman Başkanlığına bildireceklerdir.

    Madde 39- Gemi Kaptanları, karasuları içinde ve dışında veyahut limanda meydana gelen her türlü deniz kazalarını, makine arızalarını, seyir güvenliği bakımından tespit ettikleri hususları ve işlenen suçları limana varışından itibaren önce ön rapor ile ve 24 saat içinde de ayrıntılı ve tasdikli bir raporla Liman başkanlığına bildirmek zorundadırlar. Kaptan ve gemiadamları bu hususlarda yapılması gereken soruşturmaya esas olmak üzere Liman Başkanlığınca yapılacak çağrıya uymak ve sorulacak sorulara cevap vermek zorundadırlar.

    Madde 40- Limanda düzen güvenlik, trafik can ve mal güvenliği bakımından alınması gerekli önlemler hakkında Liman Başkanlığınca verilen emirleri, gemi kaptanları, her çeşit deniz araçlarını yönetenler ve diğer ilgililer, derhal yerine getirirler.

    Madde 41- Limana gelecek Türk ve Yabancı gemilerinin sahip ve acenteleri, gemilerinin kumpanyasını, bayrağını nereden ve ne yükle geleceklerini gelişlerinden en az 24 saat önce liman Başkanlığına, Sahil Sağlık, Gümrük ve Güvenlik Makamlarına bildirirler,

    Program gereğince Rize Limanına gelecek yolcu gemilerinin varış saatlerinde bir değişiklik olduğu takdirde geminin kaptanı, donatanı veya acentesi bu durumu derhal liman Başkanlığına bildirmek zorundadır.

    Madde 42- Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak Liman Başkanlığından izin almaksızın rıhtımlara yanaşan ya da demirleyen gemilerden buralardan kalkmaları için verilen emirleri dinlemeyenler,liman Başkanlığınca sağlanacak çekme araçları ile kaldırılır ve bu amaçla yapılan giderler ayrıca emi sahibinden alınır.

    Yine liman Başkanlığının izniyle yukarıda belirtilen yerlerde bulunan gemiler Liman Başkanlığınca gerek görüldüğünde bu yerlerden ayrılacaklardır.bu emri yerine getirmeyen gemiler için de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

    Madde 43- İç Limanda bulunan gemiler, gerektiğinde yerlerini değiştirmelerine engel olabilecek onarımlar açamazlar Bunun dışında kalan ve elektrik kullanımını gerektiren küçük onarımlar, önceden Liman Başkanlığına bilgi verilerek ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak yapılabilir.

    Madde 44- Liman Başkanlığınca verilen sıra ordinosuna göre iç limandaki işyerlerine bağlamış 300 net tonilato ve daha büyük tonajdaki gemilerin yükleme boşaltma hizmetleri,Liman işletmesince düzenlenir ve yapılır.liman Başkanı bu işlere nezaret eder ve doğacak anlaşmazlıkları inceler. Gördüğü eksiklik ve aksaklıkları giderir ve bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne bilgi verir.

    Madde 45- Kamunun yararı için kullanılan iskele ve rıhtımlarda gemilerin boşalttıkları yükler, ilgililer tarafından bekletilmeden kaldırılır veya buralara getirilen yükler, hızla gemilere yüklenir.

    YEDİNCİ BÖLÜM: Güvenlik Sağlık ve Gümrük İşleri

    Madde 46- Herhangi bir sebeple sağlık işlemlerini yaptıramamış bütün gemiler, sahil sağlık merkezince sağlık sorguları yapılıp serbest pratika verilmeden rıhtım ve iskelelere yanaşamazlar. Sahille temasta bulunamazlar. Sahil Sağlık Merkezine ait deniz aracından baka araçla böyle gemilerin üzerine yanaşamazlar.

    Madde 47- Güvenlik,Sağlık ve Gümrük Makamlarınca limanda bulunan gemilerde gerektiğinde ve günün her saatinde gerekli kontrol işlemleri yapılabilir.

    Yabancı gemilere giriş ve çıkış Güvenlik ve Gümrük idarelerinin iznine bağlıdır.

    Madde 48- Yakıt, su, kumanya ve çeşitli malzeme gereksinmelerini sağlamak ya da kötü hava koşulları nedeniyle bocalama olarak limana gelen gemiler, dış ve iç limandaki yerlerinde, Sahil Sağlık Örgütü'nün sıhhi gözetimi altında pratika almaksızın 48 saat kalabilirler; 48 saatten fazla limanda kalmak isteyen gemiler pratika almak zorundadırlar.

    Madde 49- Limandaki gemilerin kaptanları, gemilerde baş gösterebilecek her türlü hastalıkları derhal Salih Sağlık Örgütüne ölüm ve yaralanma gibi olayları da ayrıca güvenlik makamları ile Liman Başkanlığına bildirmek zorundadırlar.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Madde 50- Liman içinde çalışan deniz araçlarının sancak ve iskele baş omuzlarına adlarının kıç taraflarına da üste adlarının altına da bağlama limanlarının yazılması zorunludur.

    Madde 51- Durumları mevcut yasa, tüzük ve ülkemizin de katılmış bulunduğu Uluslar arası sözleşmeler hükümlerine uymayan ve gerekli belgeleri bulunmayan gemilerin, limandan hareketlerine izin verilmez.

    Liman sınırları içinde çalışan her çeşit ticaret gemileri, Liman Başkanlığının düzenleyeceği bir program çerçevesinde zaman zaman ve belirli olmayan saatlerde denetlenirler. Denetleme sırasında durumları kanun ve tüzük hükümlerine uygun olmadığı ya da gerekli belgeleri bulunmadığı anlaşılan gemiler, seferden alıkonulurlar. Kaptan ve donatanları hakkında gerekli yasal işlem yapılır.

    Madde 52- Yolcu ve yük gemileri rıhtım ve iskelelere yanaşırlarken, görevli olmayanlar, seyirci ve karşılayıcılar yanaşma alanlarını işgal edemezler ve yanaşan yolcu gemilerinden yolcular tamamen çıkmadan gemilere giremezler. İlgililer bu konuda gerekli güvenlik önlemlerini alırlar.

    Madde 53- Gemiler, fare itlafını liman Başkanlığı ile Sahil Sağlık Örgütünün birlikte saptayacağı yerde yaparlar.

    Madde 54- Güvenlik, Sağlık, Gümrük ve Liman işletmesi görevlileri bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışlara tanık olduklarında,olayı bir tutanakla saptayarak, tutanağın bir nüshasını Liman Başkanlığına verirler.

    Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareketlerde bulunanlar hakkında, 618 sayılı limanlar Yasası ve Genel Hükümler esasların göre işlem yapılır.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : Yürürlük ve Yürütme

    Madde 53- Bu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 54- Bu yönetmeliği Ulaştırma Bakanlığı yürütür.

    *EK 1'e 28/04/2005 tarihli ve 25799 sayılı RG'den ulaşılabilir.

    Mevzuat Kanunlar