MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ UZMAN YARDIMCILIĞI VE VERİMLİLİK UZMANLIĞI SINAV YÖNETMELİĞİ

    Milli Prodüktivite Merkezi Uzman Yardımcılığı Ve Verimlilik Uzmanlığı Sınav Yönetmeliği

    Milli Prodüktivite Merkezi Başkanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 06/07/1992

    Resmi Gazete Sayısı: 21276

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmelik, Milli Prodüktivite Merkezi'nce yapılacak Uzman Yardımcılığı yeterlik ve yarışma sınavı ile Verimlilik Uzmanlığı yeterlik sınavlarının şekil, uygulama ve atama esaslarının tespiti amacı ile düzenlenmiştir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik hükümleri, MPM kadrolarına Uzman Yardımcısı ve Verimlilik Uzmanı olarak atanacaklar hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3- (Değişik: RG 31/12/2002 - 24980) Bu Yönetmelik, 580 sayılı Milli Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanunu'nun 16 ncı maddesine ve 3.5.2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Geçici 1 nci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Uzman Yardımcılığı Sınavı

    Madde 4- (Değişik: RG 31/12/2002 - 24980) Milli Prodüktivite Merkezinde görevlendirilecek Uzman Yardımcısı adayları yeterlik ve yarışma sınavı ile alınır. Ancak bu sınava katılabilmek için adayların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) Milli Prodüktivite Merkezi'nin sınav ilanında belirtilen asgari başarı düzeylerini sağlamış olmaları şarttır. Sınava gireceklerde aranacak bu şartlar ve diğer özel şartlar, başvurmada istenecek belgeler, başvurma yeri, tarihi ve öğrenim dalları, gerekirse sınava çağrılacak aday sayısı gibi hususlar sınav duyurusunda belirtilir. Sınavlar, adayların öğrenim dalları göz önüne alınarak farklı olarak düzenlenebilir.

    Madde 5- Uzman Yardımcısı adayları için açılacak yeterlik ve yarışma sınavları kadro ve ihtiyaç durumuna göre MPM tarafından uygun görülecek zamanlarda yapılır.

    Madde 6- Uzman Yardımcısı adaylığı yeterlik ve yarışma sınavına katılabilmek için;

    a) MPM Personel Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,

    b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 35 yaşını doldurmamış olmak,

    c) En az dört yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından veya bunların denkliği kabul edilen yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından mezun olmak,

    d) (Değişik: RG 31/12/2002 - 24980) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre, KPSS kılavuzu ve/veya sınav ilanında Milli Prodüktivite Merkezi'nce belirlenecek asgari puanları almış olmak,

    şarttır.

    Madde 7- (Değişik: RG 31/12/2002 - 24980) Uzman Yardımcısı adaylığı yeterlik ve yarışma sınavına katılma şartları, öğrenim dalları, KPSS puan numaraları, yabancı dil ve bilim testleri için asgari başarı düzeyleri, gerek görülürse KPSS sonuçları başarı sıralamasına göre kaç adayın sınava çağrılacağı, son başvurma tarihi ile başvurma yeri, sınav başlama tarihinden en az 1 ay önce Resmi Gazete'de ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az ikisinde ilan olunur.

    Madde 8- Uzman Yardımcısı adaylığı yeterlik ve yarışma sınavına katılmak isteyenler dilekçelerine aşağıdaki belgeleri eklerler.

    a) Nüfus Hüviyet Cüzdanının aslı veya tasdikli sureti ,

    b) Yüksek öğretim diplomasının aslı veya noterden tasdikli sureti ya da mezuniyet belgesinin aslı veya noterden tasdikli sureti,

    c) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi,

    d) Dört adet (6x9) luk fotoğraf,

    e) Askerlik terhis belgesi veya askerlik hizmetini en az iki yıl ertelemiş olduğuna ilişkin tecil belgesi,

    f) (Değişik: RG 31/12/2002 - 24980) KPSS sonuç belgesi aslı veya tasdikli sureti.

    Yukarıda sayılan belgelerin MPM Personel ve İdari İşler Bölüm Başkanlığına en geç sınav ilanında belirtilen tarih ve saatte teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

    Madde 9- Uzman Yardımcısı adaylığı yeterlik ve yarışma sınavı ön çalışmaları Genel Sekreterlik tarafından görevlendirilen 3 kişiden oluşan bir Sınav Ön Hazırlık Komisyonu'nca düzenlenir.

    Madde 10- Sınav Kurulu, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Teknik Müşavirler, ilgili Bölüm Başkanı ve Yönetim Kurulunca belirlenecek konu ile ilgili Üniversite Öğretim Üyelerinden oluşur. Kurula Yönetim Kurulunca belirlenecek bir Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder.

    Yazılı sınavda gerekli sayıda gözlemcileri Genel Sekreter görevlendirir.

    Sınav Kurulunun sekreterlik hizmetleri Personel ve İdari İşler Bölüm Başkanlığınca sağlanır.

    Madde 11- (Değişik: RG 31/12/2002 - 24980) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında, puan numaralarına göre KPSS puanı, bilim dalları ve yabancı dil testlerinde doğru cevap sayısı ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar yeterlik ve yarışma sınavına katılırlar. Adayların puan numaralarına göre KPSS puanının alt sınırının 70 puan, bilim dalları testlerinde doğru cevap sayısının en az % 70, yabancı dil testlerinde doğru cevap sayısının en az % 65 olması şarttır. Yönetim Kurulu kararı ile bu sınırlar daha üst düzeylerde belirlenebilir ve bu koşullar sınav ilanında duyurulur.

    MPM yeterlik ve yarışma sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılır. Sınavın birinci aşamasında yabancı dil ve mesleki yazılı sınav yapılır. Yabancı dil sınavı bu konuda uzmanlığı olan kuruluşlara veya kişilere yaptırılabilir. Yabancı dil sınavında geçer not alan adaylar yazılı meslek sınavına çağrılırlar. Yazılı meslek sınavları test şeklinde yapılamaz.

    Yönetim Kurulu kararı ile Kamu Personel Seçme Sınavı yabancı dil testi sonuçlarının yeterli sayılması durumunda Merkezce ayrıca yabancı dil sınavı yapılmayabilir.

    Madde 12- Sınavlarda değerlendirme yüz puan üzerinden yapılır. Geçer not yetmiştir.

    Madde 13- Sınav Kurulu, yazılı sınav sorularını hazırlar, yazılı sınavın yapılmasını sağlar ve sınav sorularının cevaplarını değerlendirir.

    Yazılı sınav sonuçları, yazılı sınavı izleyen en geç 15 gün içinde tespit edilerek Sınav Kurulu Başkanı tarafından Genel Sekreterliğe yazılı olarak bildirilir.

    Madde 14- Sınavın ikinci aşamasında, yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava alınırlar.

    Genel Sekreterlik yazılı sınav sonuçlarını teslim aldığı tarihten itibaren 15 gün içinde sınava katılanlara bir yazı ile bildirir.

    Yazılı sınavda başarı gösterenler sözlü sınav tarihinden 10 gün önce sözlü sınava çağrılırlar.

    Sözlü sınav, Sınav Kurulu tarafından yapılır. Kurul üyeleri sözlü sınavda adayın MPM hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklarını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verirler. Bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucunu gösterir.

    Sınav Kurulu, yazılı sonucu tespit edilen not ile sözlü sınav sonucu tespit edilen notun aritmetik ortalamasını almak suretiyle adayların Uzman Yardımcısı adaylığı nihai başarı derecelerini tespit ederek sıralamaya tabi tutar ve sözlü sınavın bittiği günü izleyen en geç 3 gün içinde Genel Sekreterliğe teslim eder.

    Genel Sekreterlik, teslim edilen sınav sonuçlarını sözlü sınava katılan bütün adaylara 10 gün içinde yazılı olarak gönderir.

    Madde 15- Uzman Yardımcısı adaylığı sınavında 2 defa başarılı olamayanlar üçüncü defa sınava giremezler.

    Madde 16- Uzman Yardımcısı adaylığı sınavının sözlü kısmında da başarılı olanlar "Sınavı" kazanmış sayılırlar.

    Madde 17- Yeterlik ve yarışma sınavını kazananların Uzman Yardımcısı adaylığına atanmaları için atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak belirtilen süre içinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekmektedir.

    Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde, geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

    Madde 18- Uzman Yardımcısı adaylığı sınavını kazananların Uzman Yardımcısı boş kadrolarına atanmaları başarı derecesi sıralamasına göre "Uzman Yardımcısı Adayı" olarak yapılır. Adaylık süresi üç aydır.

    Madde 19- Uzman Yardımcısı adayı, atandığı bölümde adaylık süresi içinde bir rapor hazırlamak mecburiyetindedir. Uzman Yardımcısı adaylarının çalışmaları, bilgisi ve genel davranışları değerlendirilerek Bölüm Başkanının önerisi ile Genel Sekreterliğe sunulur.

    Bu rapor esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda başarılı görülen adayın asaleti Genel Sekreterlikçe onaylanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Verimlilik Uzmanlığı Yeterlik Sınavı

    Madde 20- (Değişik: RG 31/12/2002 - 24980) Uzman Yardımcısı, adaylıkta geçen süre dahil 2 yılı tamamladıktan sonra; (bu süreye MPM'den ücretsiz izinli ayrılmalarda ve askerlik hizmetinde geçen süreler dahil değildir) kendisine Genel Sekreterlikçe MPM'nin görev sahası ile ilgili konularda bir tez konusu verilir.

    Tezini süresi içinde teslim edememiş veya tezini teslim edip de sınava girmemiş olan Uzman Yardımcıları müteakip yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

    Uzman Yardımcısı hazırlayacağı tezde bilimsel esaslara uygun olarak hareket etmek, ele aldığı konuyu tarihi gelişmesi içinde ve karşılaştırmalı olarak incelemek zorunda olup, tezin kendi görüş ve önerilerini taşıması esastır.

    Uzman Yardımcısı tezini, tez konusu Genel Sekreterlikçe bildirildiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde ve Verimlilik Uzmanlığı Yeterlik Sınavından en az 2 ay önce, Genel Sekreterliğe iletilmek üzere Bölüm Başkanına vermek zorundadır.

    Madde 21- Uzman Yardımcısı adaylık dönemi dahil, üç yıllık çalışmasını tamamlamak, üç yıl boyunca olumlu sicil almak ve usulüne uygun olarak hazırladığı tezi süresi içinde ilgili Bölüm Başkanlığına teslim etmek şartıyla "Verimlilik Uzmanlığı Yeterli Sınavı"na girmeye hak kazanır. Bu süre zarfında, bir yıl dahi olumsuz sicil almış olanlar Verimlilik Uzmanlığı Yeterlik Sınavına giremeyeceği gibi sözleşmeleri de sözleşme sürelerinin sonunda yenilenmez. Bölüm Başkanlığı, teslim aldığı tezi 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe iletmek zorundadır.

    Madde 22- Genel Sekreterlik "Verimlilik Uzmanlığı Yeterlik Sınavı"na girmeye hak kazanmış Uzman Yardımcısının tezini "Verimlilik Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Kurulu'na teslim eder.

    Madde 23- Genel Sekreterlik tezlerin tesliminden sonra uygun göreceği en kısa sürede Verimlilik Uzmanlığı Yeterlik Sınavını açar.

    Madde 24- Verimlilik Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Kurulu, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Teknik Müşavirler, ilgili Bölüm Başkanı ve Yönetim Kurulunca belirlenecek konu ile ilgili üniversite öğretim üyelerinden oluşur. Kurula Yönetim Kurulunca belirlenecek bir Yönetim Kurulu Üyesi başkanlık eder.

    Madde 25- Verimlilik Uzmanlığı Yeterlik Sınavı; birincisi "Tez Değerlendirme", ikincisi tezin "Sözlü Sınavı" olmak üzere iki aşamada yapılır.

    Birinci ve ikinci aşamada değerlendirme, Verimlilik Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre gerçekleştirilir;

    a) Kurul üyelerinin oyları (başkan dahil) eşittir.

    b) Oylar başarılı veya başarısız şeklinde kullanılır.

    c) Başarı veya başarısızlığın tespitinde oy çokluğu esastır.

    Madde 26- Verimlilik Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Kurulu tarafından tezi başarılı kabul edilen Uzman Yardımcısı, Genel Sekreterlikçe "Sözlü Sınav"a çağrılır. Genel Sekreterlik bu çağrıyı Uzman Yardımcısına sözlü sınav tarihinden en az 7 gün önce yazılı olarak yapar.

    Madde 27- Verimlilik Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Kurulu tarafından tezi başarısız görülen Uzman Yardımcısı "Sözlü Sınava" çağrılmaz. Bu durumda olan Uzman Yardımcısı açılacak bir sonraki sınav için yeni bir tez hazırlamak zorundadır. İkinci tezi de başarısız görülen veya bir sonraki sınava girmeyen Uzman Yardımcısı Yeterlik Sınavına girme hakkını tamamen kaybeder ve süresi sonunda sözleşmesi yenilenmez.

    Madde 28- Verimlilik Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Kurulu sözlü sınav aşamasında, Uzman Yardımcısının verimlilik konusunda ve uzmanlık alanındaki bilgisini göz önüne alarak değerlendirme yapar.

    Madde 29- Verimlilik Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Kurulu tarafından sözlü sınavı başarısız görülen Uzman Yardımcısı açılacak bir sonraki sınavda doğrudan sözlü sınava girer. İkinci sözlü sınavında da başarısız görülen veya bir sonraki sınavda sözlü sınava girmeyen Uzman Yardımcısı Verimlilik Uzmanlığı Yeterlik Sınavına girme hakkını tamamen kaybeder ve süresi sonunda sözleşmesi yenilenmez.

    Madde 30- Verimlilik Uzmanlığı Yeterlik Sınavında başarılı olan Uzman Yardımcısının "Verimlilik Uzmanı" olarak boş kadro durumuna göre ataması yapılır.

    Madde 31- MPM; Uzman Yardımcıları ve Verimlilik Uzmanları için uygun göreceği zamanlarda ve sürede Bölüm Başkanlarının teklifi ile veya doğrudan doğruya hizmetçi eğitim programları düzenleyebilir.

    Bu programlara katılması uygun görülen Verimlilik Uzman ve Uzman Yardımcılarının başarı ve başarısızlık halleri yıl sonunda sicilleri doldurulurken göz önünde bulundurulur.

    Madde 32- Bu Yönetmelik hükümlerine göre Verimlilik Uzmanı sıfatını kazandıktan sonra MPM den çeşitli sebeplerle görevinden ayrılıp da yeniden atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak şartıyla Genel Sekreterliğin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile yeniden atanabilir.

    Madde 33- Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte bulunan MPM Personel Sınav Yönetmeliği'nin uzmanlık sınavlarına ilişkin hükümleri yürürlükten kalkar.

    Madde 34- Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Madde 35- Bu Yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar