DİKİLİ LİMAN YÖNETMELİĞİ

    Dikili Liman Yönetmeliği

    Denizcilik Müsteşarlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 22/12/1981

    Resmi Gazete Sayısı: 17552

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç

    Madde 1- Madde 4'te sınırları belirtilen Dikili Limanı'nda gemi yük ve yolcu işlemlerinde düzeni sağlamaktır.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik, Dikili Limanı'nın kullanılmasını ve limandaki çalışmalara ilişkin düzenlemeleri kapsar.

    Yasal Dayanak

    Madde 3- Dikili Liman Yönetmeliği, 618 sayılı Limanlar Yasasının 2 maddesi ve bu yasa uyarınca çıkarılan Tüzük ve Yönetmelik ile öteki ilgili mevzuat esas alınarak hazırlanmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Liman Sınırları ve Bölümleri

    Madde 4- Dikili Limanı Enlemi : 39

    10' 00" K. Boylamı 26

    46' 00" D. olan Madra Çayı ağzı ile Enlemi 39

    02' 30" K.ve Boylamı : 26

    48' 48" D. olan Adatepe Burnu'nu birleştiren hattın iç kısmında kalan deniz alanıdır.

    Dikili Limanı, İç Liman ve Dış Liman olmak üzere iki kısma ayrılmıştır.

    a) İç Liman: İskelenin alnından hakiki batı istikametine bir mil mesafedeki mevkiden hakiki Kuzey Güney doğrultusunda çizilen hat ile sahil arasında kalan deniz sahasıdır.

    b) Dış Liman: İç Liman sınırları dışında kalan liman sahasıdır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Gemilerin Bağlama Yanaşma ve Demir Yerleri

    Madde 5- İç Limanda gemilerin yanaşma ve kıçtankara bağlama yerleri aşağıda gösterilmiştir.(Ek: Kroki)

    A) ANA İSKELE : (1) Bu iskelenin A, C ve D rıhtımları münhasıran 18 gros tonilatodan büyük, kömür yükleyecek gemi ve motorlara tahsis edilmiştir.

    Kömür almak üzere Dikili Limanına gelen gemiler, Liman Başkanlığına müracaatla, geliş tarih ve saatlerine göre yanaşma sıralarını tesbit ettirirler. A, C. ve rıhtımlarına bu sıra esasına göre yanaşma düzeni uygulanır.

    2) B rıhtımı, kömür sevkiyatı dışında kalan diğer yük gemileri ile turist gemilerine tahsis edilmiştir. Bunlardan yük gemileri, turist veya yolcu gemisi geldiğinde demir mevkiine kalkmak şartıyla yanaşma sırası alırlar. A, C ve D rıhtımlarında yer bulamayan kömür gemileri demir yerinde sıralarını beklerler.

    Gelişlerini en az 48 saat önce Liman Başkanlığı'na bildiren turist ve yolcu gemileri sıra esasına tabi tutulmaz.bu gemilerin geliş gün ve saatlerinde, iskelenin B rıhtımı, Liman Başkanlığınca yanaşmaya hazır halde bulundurulur. Bu amaçla B rıhtımından demir mevkiine kaldırılan yük gemileri, turist gemisinin hareketinden sonra, tekrar aynı yere yanaşırlar.

    B- BALIKÇI BARINAĞI VE RIHTIMI

    Balıkçı Barınağı, münhasıran balıkçı gemileriyle, Liman içinde çalışan 18 gros tonilatodan küçük deniz araçlarının bağlama ve barınmalarına ayrılmıştır.

    Madde 6- Sıra konusunda anlaşmazlık çıktığı takdirde, Liman Başkanlığının kayıtları esas alınır.

    Madde 7- Dış liman serbest demirleme sahasıdır. Gemiler dış limana demirledikten sonra, durum kaptan veya acenteleri vasıtası ile kısa zamanda Liman Başkanlığı'na bildirilir.

    Madde 8- Ticari işlemde bulunmak üzere Dikili Limanı'na gelen gemiler. Ana iskelede veya Barınak rıhtımında yer olmadığı takdirde İç Limanda demirleyerek sıra beklerler. Ana iskeleye yanaşıp kalkmak emniyetinin sağlanması için Ana iskelenin alnı merkez olmak üzere çizilen 3 gomina yarıçaplı daire ile iskele nihayetinin hakiki Kuzey istikametin çizilen çizgi arasında kalan deniz sahasında, deniz vasıtalarının demirlemeleri veya bu saha içine sarkmaları yasaktır.İç limandaki rıhtım ve iskelelere yanaşacak gemiler, limana geliş sıralarına göre, Liman Başkanlığı'nca ayrılacak yerlere alınırlar.

    Madde 9- Dikili Limanına gelecek yabancı harp gemileriyle turist gemileri (Türk Harp gemileri hariç) gelişlerini 48 saat önce Liman Başkanlığı'na bildimek suretiyle tesbit edilecek yerlere yanaşırlar, demirlerler veya kıçtan kara olurlar.

    Harp gemileri için demir, kıçtankara bağlama ve yanaşma yerleri, Deniz Kuvvetleri Temsilcisi, bulunmadığı hallerde Ulaştırma Kısım komutanlığı temsilcisi, Liman Başkanlığı ile müştereken turist gemileri,kotra ve yatların, demir, kıçtankara bağlama ve yanaşma yerleri ise Liman Başkanlığınca tayin ve tespit edilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Tehlikeli Maddelerin Taşınması ve Yükleme-Boşaltılması

    Madde 10- Patlayıcı, parlayıcı yanıcı ve benzeri maddelerle öteki tehlikeli maddelerin, liman içinde taşınması, yükleme ve boşaltılması, (Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınması Hakkında Tüzük), (Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatının ve Av Malzemesinin Sureti Mürakebesine Dair Nizamname), (Patlayıcı, Parlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük), (Karada Çıkabilecek Yangınlarla deniz veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Yayılabilecek Önleme, Söndürme ve Kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik) hükümleri Hükümetimizin de katılmış bulunduğu Uluslar arası Kurallar çerçevesinde ve gerekli güvenlik önlemleri alınmak koşuluyla özel tekne ve kaplarla yapılır.

    Madde 11- Patlayıcı, parlayıcı yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler gündüz B flaması çekerler ve gece ufkun her tarafından görülebilen kırmızı bir fener gösterirler. Radyoaktif madde taşıyan gemilerde aynı fener ve alameti göstereceklerdir.

    Madde 12- Donatan, kaptan ve acenteleri, patlayıcı, parlayıcı,yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan gemilerdeki yükün cins ve miktarlarını geminin limana gelişinden en az 24 saat önce yazılı olarak ya da telgrafla Liman Başkanlığı'na bildirirler.

    Madde 13- Barut, dinamit, nitrogliserin ve benzeri her türlü patlayıcı tahrip maddeleri ile patlayıcı silah ve cephane malzemesi yüklü gemiler İç Liman'a girip demirleyemeyeceği gibi, İç limanda bu gibi maddelin yükletilip boşaltılması yasaktır.

    Madde 14- Limanda, patlayıcı, parlayıcı ve tehlikeli maddelerin yükletilmesi ve boşaltılması, Güneşin doğuşu ile batışı arasındaki süre içinde yapılır.

    Madde 15- Patlayıcı, parlayıcı ve tehlikeli maddeler taşıyan gemilere, kömür yakan gemiler yanaşamaz, kılavuz alıp veremez ve bu gemileri yedekleyemez.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Seyir Güvenliği

    Madde 16- Limandan çıkmakta olan gemiye limana girmekte olan gemi yol vermeye ve Dış Liman'da beklemeye mecburdur. Ancak, çatışma ihtimali olan hallerde, her iki gemi de çatışmayı önlemek için gerekli tedbirleri alacaklardır.

    Madde 17- Spor ve gezinti tekneleri, İç limanda, rıhtımlara ve iskeleye yanaşıp kalkan gemilerle, kıçtankara olacak şekilde seyredemez ve 10 milin üstünde hız yapamazlar.

    Dış Liman'daki genel plaj bölgelerinde, kıyı motel, otel ve dinlenme köyleri önlerinde, kıyıdan itibaren 200 metreye kadar hız motorlarıyla sür'at ve su kayağı yapılması ve bu 200 metrelik şerit içinde her türlü deniz aracının tehlike yaratacak hızla seyretmesi yasaktır.

    Madde 18- İç Liman'da amatör denizci ehliyetli kimselerin yönetiminde ve ancak sportif amaçlarla yelken seyri yapılabilir. Bunun dışında İç Liman'da yelkenle seyir yapılamaz.

    Gemilerin iç Liman'a giriş/çıkış yolları üzerinde ve manevra alanlarında nenize girmek ve yüzmek yasaktır.

    Madde 19- Limanda şamandıra atmak, kablo döşemek ve benzeri işler Liman Başkanlığının izni ile yapılır.

    Madde 20- Kablo, dalgıçlık ve benzeri işler ile uğraşan araçların yakınından geçen gemi ve motorlar, bu işlere zarar vermeyecek bir hızla seyretmek zorundadırlar.

    Madde 21-    (Değişik: RG 21/09/1994-22058 )

    Seyir güvenliği kapsamında yapılacak kılavuz ve romorkör hizmetleri de aşağıdaki esaslara uyulur.

    a) Kılavuz Hizmetleri ;

    limana girip çıkacak, demir yerlerine demirleyecek, iskelelere yanaşacak şamandıralara bağlayacak ve buralardan ayrılacak 1000 GRT ve daha büyük Türk Ticaret gemileri ve 150 GRT ve daha büyük yabancı bayraklı gemiler ve yatlar ve kılavuz olmak zorundadır.

    b) Romorkör Hizmetleri :

    Limanda, iskele, rıhtım, tesis ve işyerlerine yanaşacak veya buralardan ayrılacak 2000-5000 GRT'deki gemiler 16 ton çekme kuvvetinde bir romorkör,5000-15000 GRT arasındaki gemiler 18 ton çekme kuvvetinde 2 romorkör, 15000-30000 GRT arasındaki gemiler 27 ton çekme kuvvetinde 2 ya da 18 ton çekme kuvvetinde 3 romorkör almak zorundadırlar.yanaşma-kalkmalarda manevra kabiliyeti yüksek baş pervaneli gemilere özelliklerine göre romorkör alma şartlarında Liman Başkanlığınca indirim yapılabilir."

    ALTINCI BÖLÜM : Limanda Düzen

    Madde 22- İç limanda ağ balıkçılığı ile İç Liman'a giriş yolları üzerinde ve gemilerin manevra alanlarında olta balıkçılığı yapılamaz.

    Madde 23- Liman sınırları içinde denize pasakül, moloz, safra, çöp benzeri kirletici maddeler atılamaz, yağ ve benzeri maddeler basılamaz, tank ve sintine yıkanamaz.

    Madde 24- İç Liman'da bağlı veya demirli gemilerin,deterjan gibi köpüren maddelerle yıkanarak temizlenmesi yasaktır.

    Madde 25- İç limanda, bağlı veya demirli gemilerden pis sıvı artıklarını biriktirecek tankları olmayanların tuvalet, mutfak ve banyoları, Liman Başkanlığınca mühürlenecektir.

    Madde 26- İç limanda, rıhtımlarda veya demirde bulunan gemiler raspa v benzeri liman sessizliğini bozacak gürültülü işler yapamazlar. Gemiler,limana giriş ve çıkışları ışında, liman içinde hoparlörle yüksek sesle müzik yayını yapamazlar.

    Madde 27- Gemiler Liman içinde, zorunlu haller ve manevra dışında düdük çalamazlar.

    Madde 28- Demirli veya iskeleye aborda olmuş gemilerin bordolarına, üst üste ikiden fazla araç yanaşamaz.

    Madde 29- İç Liman'da bulunan gemiler gerektiğinde Liman Başkanlığınca yapılacak bildiriden en geç iki saat içinde kalkabilecek durumda bulunurlar.

    Madde 30- Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak, Liman Başkanlığı'ndan izin almaksızın iskele ve rıhtımlara yanaşan veya demirleyen gemilerden buralardan kalkmaları için verilen emirleri dinlemeyenler, Liman Başkanlığınca sağlanacak çekme araçları ile kaldırılır ve bu amaçla yapılan giderler ayrıca gemi sahibinden alınır.

    Madde 31- İç Limanda iskele ve rıhtımlarda bulunan gemiler,Liman Başkanlığınca gerek görüldüğünde, bu yerlerden ayrılacaklardır.bu emri yerine getirmeyen gemiler, için de yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Güvenlik Sağlık ve Gümrük İşleri

    Madde 32- Yabancı limanlardan veya yabancı limanlara uğrayarak limana gelecek Türk ve yabancı bayraklı gemilerin Güvenlik, Sağlık ve Gümrük denetimleri iç limanda yapılır. Gemilerin iç limanda bitirilemeyen veya yapılamayan denetimleri gemiler yanaştıktan sonra da yapılabilir.

    Madde 33- İç limana girecek turist ve yolcu gemileriyle yatların ve kotraların Güvenlik, Sağlık ve Gümrük denetimleri, gemiler rıhtım veya iskeleye yanaştıktan sonra yapılır. Bu gibi gemiler gerektiğinde dış limanda karşılanarak gemiler iç limana girip rıhtım ve iskeleye yanaşıncaya kadar denetimlerine devam edip bitirilebilir.

    Madde 34- Yakacak, su, kumanya ve malzeme, acentelerden evrak alma verme gibi gereksinmelerini sağlamak üzere veya hava muhalefetinden bocalama olarak limana gelen gemiler Dış ve İç liman'daki demir yerlerinde,Sahil Sağlık Örgütü'nün gözetimi altında, pratika almaksızın (48) saat kalabilirler.

    Bu gemilerin güvenlik ve gümrük denetimi dışarıdan yapılabilir.

    48 saatten fazla kalmak isteyen gemiler, serbest pratika almak zorundadırlar. Bu durumda olan gemilere Sahil Sağlık Örgütünce sıhhi denetimi tamamlandıktan sonra serbest pratika verilir.

    Madde 35- Güvenlik, Sahil Sağlık, Gümrük Örgütünce Liman Başkanlığınca, Limanda bulunan gemilerde, günün her saatinde gerekli denetim yapılabilir.

    Madde 36- Limanda bulunan gemilerin kaptanları, gemilerinde meydana gelebilecek her türlü hastalıkları hemen Sahil Sağlık Örgütü'ne ölüm ve yaralanma gibi olayları da ayrıca Güvenlik Makamları ve Liman Başkanlığı'na bildirmek zorundadırlar.

    Madde 37- Yabancı limanlara gidecek veya yabancı limanlardan gelecek gemilerin yolcu ve gemiadamları, eşyalarıyla beraber, Gümrük Örgütü'nce uygun görülecek yerlerden girip çıkarlar.

    Madde 38- Yolcularını uğurlayanlar, Gümrük yoklama ve Güvenlik denetiminden önce karşılanırlar, bu yoklama ve denetimden sonra birbirleriyle temasa geçemezler.

    Madde 39- Güvenlik, Gümrük ve Sahil Sağlık ve Turizm Tanıtma görevlileri bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışlara tanık olduklarında, olayı bir tutanakla saptayıp bu tutanağı Liman Başkanlığı'na bir nüshasını da kendi amirlerine verirler.

    Madde 40- Zirai Karantina ve hayvan sağlığı bakımından yapılacak denetimlerde özel mevzuat uygulanır.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Madde 41- Gemi kaptanları, karasuları içinde ve dışında veya Limanda olan her türlü deniz kazalarını, makine arızalarını, seyir güvenliği bakımından saptadığı konuları ve işlenen suçları,limana varışından itibaren en geç 6 saat içinde önce bir ön raporla ve 24 saat içinde de düşüncesini kapsayan ayrıntılı bir raporla Liman Başkanlığı'na bildirmek zorundadır.

    Kaptan ve gemi adamları bu konularda yapılması gerekli soruşturmaya esas olmak üzere ilgili liman makamlarınca yapılacak çağrıya uymak ve sorulacak soruları yanıtlamak zorundadırlar.

    Madde 42- Limana gelecek ve limandan kalkacak yabancı gemiler ile yabancı limanlara sefer yapacak Türk gemilerinin donatan ve acenteleri, bu gemilerin limana geliş ve gidişlerinde 24 saat önce gerekli bilgileri kapsayan ordinoyu, Liman, Güvenlik Sahil Sağlık ve Turizm Tanıtma Örgütü'ne verirler.

    300 ve daha yukarı gros tonilatodaki kabotaj hattında çalışan Türk gemilerinin donatan ve acenteleri, bu gemilerin liman gelişinden en az 12 saat önce gerekli bilgileri kapsayan ordinoyu Liman Başkanlığı'na verirler. Daha küçük tonajlı gemilerin donatan, kaptan veya acenteleri ise, bu gemilerin limana geldiklerini en geç 2 saat sonra liman Başkanlığı'na bildirirler.

    Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli yükleri taşıyan gemiler hakkında 10. madde hükümleri saklıdır.

    Madde 43- Gemiler, fare itlafını, Liman Başkanlığı ile Sahil Sağlık Örgütünün birlikte saptayacağı yerde yaparlar.

    Madde 44- Yolcu ve yük gemileri yanaşırken, görevli olmayanlar, seyirci ve karşılayıcılar yanaşma alanlarını işgal edemezler ve yanaşan yolcu gemilerinden yolcular tamamen çıkmadan gemilere giremezler.

    İlgililer bu hususta gerekli güvenlik önlemlerini alırlar.

    Madde 45-Limanda trafik, "Uluslar arası denizde çatışmayı Önlme Tüzüğü" hükümlerine göre yapılır.

    Madde 46- Hayvanların gemilere yüklenmesi veya gemilerden boşaltılması, "tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemleriyle taşınması Hakkında tüzük" hükümlerine göre yapılır.

    Madde 47- Durumları Kanun, Tüzük ve Ülkemizin de katılmış bulunduğu Uluslararası Sözleşmelerin hükümlerine uymayan veya gerekli belgeleri bulunmayan gemilerin limandan kalkmalarına izin verilmez.

    Madde 48- Liman sınırları içinde çalışan her türlü ticaret gemileri, liman Başkanlığı tarafından hazırlanacak bir programa göre zaman zaman denetlenirler. Bu denetlemeler sırasında, durumları, Kanun ve Tüzük hükümlerine uygun olmayan veya gerekli belgeleri bulunmadığı anlaşılan gemiler seferden alıkonulur ve kaptan ve donatanları hakkında gerekli yasal işlem yapılır.

    Madde 49- Limanda bulunan gemilerde güverte ve makine personelinden en az birer vardiyanın bulunması zorunludur. Bu zorunluluğun yerine getirilmesinden gemilerin kaptan ve donatanları sorumludur.

    Madde 50- Dikili Limanı'na kayıtlı olan gemilerin sancak ve iskele başomuzluklarına geminin adı ve kıç tarafına da geminin adı ve altına da "Dikili" yazılır.

    Madde 51- Limanda bulunan 5 ve daha yukarı gros tonilatodaki Türk gemileri ile her tonajdaki yabancı gemiler sabah saat 08.00 den itibaren Güneşin batışına kadar ulusal bayrakların çekerler.

    Madde 52- Program gereğince Dikili Limanı'na gelecek olan yolcu gemilerinin herhangi bir nedenle varış saatlerinde bir değişiklik olduğunda, geminin donatanı, kaptan veya acenteleri bu durumu liman Başkanlığı'na bildirmek zorundadırlar.

    Bu gibi değişiklikler,kaptan, donatan veya acentesi tarafından, aynı zamanda yerel Güvenlik, Gümrük ve turizm tanıtma Örgütüne de bildirilir.

    Geçici Madde : Bu Yönetmelikteki romorkör mecburiyetine dair hükümler Limanı işleten idare tarafından romorkör temininden sonra uygulanır.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : Yürürlük Ve Yürütme

    Madde 53- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 54- Bu yönetmeliği Ulaştırma Bakanlığı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar