BANDIRMA LİMAN YÖNETMELİĞİ

    Bandırma Liman Yönetmeliği

    Denizcilik Müsteşarlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 21/07/1980

    Resmi Gazete Sayısı: 17054

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç

    Madde 1- Madde 4'te sınırları belirtilen Bandırma Limanının da, gemi, yük ve yolcu işlemlerinde düzeni sağlamaktır.

    Kapsam

    Madde 2- Bu yönetmelik, madde 4'te sınırları belirtilen Bandırma Limanı'nın kullanılmasına ve limandaki çalışmalara ilişkin düzenlemeleri kapsar.

    Yasal Dayanak

    Madde 3- Bandırma Limanı Yönetmeliği, 618 sayılı Limanlar Yasası ve bu Yasa uyarınca çıkarılan Tüzük ve Yönetmelikler ile öteki ilgili mevzuat esas alınarak hazırlanmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Limanı Sınırları ve Bölümleri:

    Madde 4- Bandırma Limanı, Enlemi 40

    23' 42" Kuzey boylamı 27

    54' 12" Doğu olan Ense Burnu'nu ile enlemi: 40

    22' 00" Kuzey boylamı : 27

    59' 30" Doğu olan Levent Mahallesi yönüne çizilen çizginin iç kısmında kalan deniz alanıdır. (EK : Şekil-I)

    Madde 5- Bandırma limanı iç ve dış liman olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır.

    a) İç Liman : Ana mendirek ucundaki fener ile Küçük Mendirek fenerini birleştiren çizginin iç kısmında kalan deniz alanıdır.(EK: Şekil-II)

    b) Dış Liman : İç liman sınırı ile Dış liman sınırı arasında kalan deniz alanıdır.(EK : Şekil I)

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Gemilerin Demirleme,Bağlama ve Yanaşma yerleri:

    Madde 6- İç limanda gemilerin bağlama ve yanaşma yerleri aşağıda gösterilmiştir.(Ek Şekil:II)

    A) 1 No'lu rıhtım :

    Düzenli sefer yapan yolcu gemilerine ayrılmıştır.

    B) 2-3-4-5-6-7-8 No'lu Rıhtımlar:

    Karışık eşya yüklü gemilerin yükleme ve boşaltmalarına

    C) 9-10 ve 11 No'lu Rıhtımlar:

    Dökme katı yüklü gemilerin yükleme ve boşaltmasına,

    D) 12-13-ve 14 No'lu Rıhtımlar:

    Etibank tesislerinden yapılacak yükleme ve boşaltmaya tahsis edilmiştir.Müessese yükleme-Boşaltma yapmadığı zamanlarda diğer ticaret gemilerine,

    E) 15 ve 16 No.lu Rıhtımlar:

    Askeri gemilerin yükleme ve boşaltılmasına, Tür ve yabancı harp gemilerine,

    Atölye tarafından onarılacak kızağa çekilecek gemilere,

    H) 20 No.lu Rıhtım (Akaryakıt İskelesi) :

    Patlayıcı, parlayıcı ve benzeri maddelerle diğer tehlikeli yükler taşıyan gemilere,

    İ) Belediye İsklesi:

    300 Net tonilatodan küçük ticaret ve balıkçı gemilerine,

    J) (a) No.lu Dolgu rıhtım ve

    No'lu Rıhtım :

    Hizmet gemilerine,

    K) (b) No.lu Dolgu Rıhtım :

    Balıkçı teknelerine,

    L) (C) ve (d) No.lu Dolgu Rıhtım :

    Spor ve gezinti teknelerine ayrılmıştır.

    Gemi, cinsi, tonajları ve yükleme-boşaltma emtialarına göre ayrılmış bu rıhtım ve iskelelere gerektiğinde geçici veya devamlı olmak üzere diğer ticaret gemilerinin de yanaştırılmasına Liman Başkanlığınca izin verilebilir.

    Madde 7-Dış Liman, tonajları ve çektikleri su bakımından İç Liman'a giremeyen gemilerin serbest demirleme alanıdır. Ancak İç Liman'a giriş-çıkış güvenliğinin sağlanabilmesi için Doğu Mendirek ucundaki fenerden itibaren 008

    coğrafi yönünde çizilen hat ile, Batı Mendirek ucundaki fenerden 337

    coğrafi yönünde çizilen hat arasında kalan Dış Liman sahası içinde; deniz araçlarının demirlemeleri, durmaları, kısmen ya da tamamen bu alan içine sarkmaları yasaktır. (EK. Şekil)

    Madde 8- İskele veya rıhtımlarda normal çalışma saatleri dışında yükleme, boşaltma yapmayacak gemiler, zorunluluk halinde, Liman Başkanlığının emri üzerine, bağlı oldukları yerden kalkarak ertesi iş günü, çalışma saati başında tekrar rıhtım ve iskeleye yanaşmak üzere, demirde ya da başka bir bağlama yerinde bekleyecekler;bu gemilerin yanaşma yerlerine normal çalışma saatleri dışında yükleme, boşaltım yapmak isteyen ve sırada bulunan diğer gemiler yanaşacaklardır. Liman Başkanlığı gerektiğinde liman içindeki rıhtım ve iskeleleri ihtiyaca göre gemlere ayırabilir.

    İç limanda demirde yatmak liman Başkanlığının izni ile olur. İç limanda demirlemek ancak zorunlu durumlarda,Liman Başkanlığınca gösterilecek yere diğer gemilerin demirlemelerine, rıhtımlara yanaşmalarına ve iç limana giriş-çıkışlara engel olmayacak şekilde yapılabilir.

    Madde 9- a. Bandırma Limanını ziyaret edecek turist gemileri, gelecekleri günü 48 saat önce Liman Başkanlığına bildirmek suretiyle belirlenecek yerlere yanaşırlar, demirlerler, kıçtankara olurlar.

    b. Türk ve Yabancı harp gemileri ve yardımcı harp gemileri ise Dz. K. K.lığı ve Liman Başkanlığı temsilcilerinin beraberce saptanmış oldukları demirlene, yanaşma, kıçtankara olma yerlerine ya da askeri rıhtım olarak belirlenen yerden yararlanırlar.

    Madde 10- İç ve Dış limandaki rıhtım, iskele ve şamandıralara yanaşacak, bağlıyacak gemler limana geliş sırasına göre Liman Başkanlığınca tahsis edilecek yer.ere alınırlar.

    Madde 11- Gezinti, spor tekneleri (c) ve (d) No'lu Dolgu rıhtımından, Balıkçı tekneleri (b) No'lu dolgu rıhtımından, Hizmet gemileri de (b) No.lu Dolgu rıhtımından yararlanırlar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Tehlikeli Maddelerin Taşınması Ve Yükleme-Boşaltılması

    Madde 12- Patlayıcı, parlayıcı yanıcı ve benzeri maddelerle öteki tehlikeli maddelerin liman içerisinde taşınması, yükleme ve boşaltılması (Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınması Hakkında Tüzük), (Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatının ve Av Malzemesinin Sureti Mürakebesine Dair Nizamname), (Patlayıcı, Parlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük), (karada Çıkabilecek yangınlarla deniz veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Yayılabilecek Önleme,Söndürme ve kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik) hükümleri ve Uluslar arası kurallar çerçevesinde ve gerekli güvenlik önlemleri alınmak koşuluyla özel tekne ve kaplarla yapılır.

    Madde 13- Patlayıcı, parlayıcı yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler gündüz B flaması çekerler ve gece ufkun her tarafından görülebilen bir kırmızı fener gösterirler.

    Madde 14- Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler iç limana girmezler. Ancak gemilere yakıt ikmali yapacak küçük tonajlı akaryakıt gemileri, iç limana girerek gemilere yakıt verebilirler.

    Madde 15- Donatan,kaptan ya da acenteleri patlayıcı parlayıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan gemilerdeki yükün cins ve miktarlarını geminin limana gelişinden en az 24 saat önce yazılı olarak ya da telgrafla Liman Başkanlığına bildirirler.

    Madde 16- Patlayıcı ve parlayıcı maddelerin gemilere yüklenip boşaltılmasında veya limbo edilmesinde, gemi ilgilileri ile yükleme, boşaltma veya limbo yapanlar, bilhassa sıcak mevsimlerde, ısıya ve diğer her türlü tehlikelere karşı gerekli güvenlik önlemlerini alırlar.

    Madde 17- Dış liman kıyılarında, özel izin ile kurulmuş akaryakıt tesislerine ait iskele ve rıhtımlarda, gemiler akaryakıt yükleyip boşaltabilirler.akaryakıt taşıyan gemiler bu iskele ve rıhtımların önlerine demirleyebilirler.

    Madde 18- Liman sınırları içinde tankerler gazfri işlemi ve tank temizliği yapamazlar.

    Gazfri yapıldığını belirten yetkili bir kuruluşun belgesi Liman Başkanlığına verilmedikçe, liman sınırları içinde tankerlerde onarım işleri yapılamaz.

    Madde 19- Kapalı kaplar içerisindeki patlayıcı, parlayıcı yanıcı ve tehlikeli maddeler ile dökme akaryakıt;tali mendireğin dışında kalan 20. No.lu Rıhtım (Akaryakıt iskelesi) da yüklenir, boşaltılır.

    Madde 20- Dış limandaki akaryakıt iskelesinde patlayıcı, parlayıcı ve benzeri tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması güneşin doğuşu ile batışı arasındaki süre içerisinde yapılır.

    Dökme akaryakıt boşaltacak ya da alacak olana gemiler, işlerine gece de devam edebilirler.

    Gemilerden boşaltılan patlayıcı, parlayıcı,yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler derhal kara araçlarına yüklenerek bekletilmeksizin liman sahasından uzaklaştırılır. Limandan dış satımı yapılacak bu gibi maddeler de bekletilmeksizin gemilere yükletilir.

    Madde 21- Patlayıcı,parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler taşıyan gemilere kömür yakan gemiler yanaşamaz, kılavuz alıp veremez ve bu gemileri yedekleyemez.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Seyir Güvenliği

    Madde 22- (Değişik: RG 20/08/2002-24852) Limanda seyir güvenliği kapsamında yapılacak kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinde aşağıdaki esaslara uyulur.

    a) Kılavuzluk hizmetleri;

    Limandaki iskele ve rıhtımlara yanaşacak, şamandıralara bağlanacak veya buralardan ayrılacak, 1000 GRT ve daha büyük Türk ticaret gemileri ile 150 GRT üzerindeki yabancı bayraklı gemiler ve yatlar kılavuz almak zorundadırlar.

    150 GRT üzerindeki yabancı bayraklı yatlar, limana ilk gelişlerinde yanaşma ve ayrılmalarından kılavuz kapan alacaklardır. Ancak bu tarihten itibaren bir sene içerisinde yeniden gelirlerse, ilk geldiği tarihte görevli olan yat kaptanı değişmek şartıyla, yanaşma ve ayrılmalarda kılavuz kaptan almazlar. Yat kaptanının değişmesi halinde ise, süreye bakılmaksızın yatlar limana giriş/çıkışlarında tekrar kılavuz kaptan alacaklardır.

    Gemilerin teknik yapısı ve özellikleri, kullanım amacı, taşıdığı yük cinsi yanaşılacak limanın alt yapı durumu ve manevraya elverişliliği ile bu limanda yer alan tesislerin risk durumları göz önüne alınarak, yukarıda belirtilen kılavuz alma tonaj limitinde düzenleme yapmaya İdare yetkilidir.

    b) Römorkörcülük hizmetleri:

    Limandaki iskele ve rıhtımlara yanaşan, şamandıralara bağlanan veya buralardan ayrılan,

    1) 2000-5000 GRT arasındaki gemiler 16 ton çekme kuvvetinde bir,

    2) 5001-15000 GRT arasındaki gemiler, 18 ton çekme kuvvetinde iki,

    3) 15001-30000 GRT arasındaki gemiler, 27 ton çekme kuvvetinde iki veya 18 ton çekme kuvvetinde üç,

    4) 30000 GRT'dan büyük gemiler, 30 ton çekme kuvvetinde iki veya 20 ton çekme kuvvetinde üç,

    5) adet römorkör almak zorundadırlar.

    Ancak,gemilerin teknik yapısı ve özellikleri, kullanım amacı, taşıdığı yük cinsi, yanaşılacak limanın altyapı durumu ve manevraya elverişliliği ile bu limanda yeralan tesislerin risk durumları göz önüne alınarak, yukarıda belirtilen römorkör alma tonaj limiti ile romörkör çekme gücü ve sayısında düzenleme yapmaya İdare yetkilidir."    

    Madde 23- Silahlı Kuvvetler Gemileri cephanelerini güvenlik altına almak suretiyle iç limana girebilirler.

    Madde 24- Gezinti ve Spor tekneleri ve diğer tekneler, iç limanda rıhtım ve iskelelere yanaşıp kalkacak gemilerin hareketlerini engelleyecek şekilde seyredemezler 10 milden fazla hız yapamazlar.

    Madde 25-İç limanda yelkenle seyir yapılamayacağı gibi su kayağı ve diğer su sporları da yapılamaz.

    İç limanda ve mendirek ağızlarında denize girmek ve yüzmek yasaktır.

    Madde 26- Limanda dalgıçlık şamandıra kablo ve benzeri işler, Liman Başkanlığının izni ile yapılır.

    ALTINCI BÖLÜM : Limanda Düzen

    Madde 27- İç limanda ağ balıkçılığı ile İç Limana giriş yolları üzerinde ve gemilerin manevra alanlarında olta balıkçılığı yapılamaz.

    Madde 28- Liman sınırları içinde denize pasakül, moloz, safra, çöp benzeri kirletici maddeler atılamaz, yağ ve benzeri kirletici maddeler basılamaz, tank ve sintine yıkanamaz.

    İç liman'da bağlı veya demirli gemilerden, pis sıvı artıklarını biriktirecek tankları olmayanların tuvalet, mutfak ve banyoları Liman Başkanlığınca mühürlenecektir.

    İç liman'da bağlı veya demirli gemilerin, deterjan gibi köpüren maddelerle yıkanarak temizlenmesi yasaktır.

    İç liman'da, rıhtımlarda veya demirde bulunan gemiler raspa ve benzeri liman sessizliğini bozacak gürültülü işler yapamazlar. Gemilerin limana giriş ve çıkışları dışında, liman içinde hoparlörlerle yüksek sesle müzik yayını yapamazlar.

    Gemiler liman içinde zorunlu haller ve manevra dışında düdük çalamazlar.

    Madde 29- Serbest demir yerlerine demirleyen gemilerin;kaptan donatan ya da acenteleri demirledikleri yeri en kısa zamanda Liman Başkanlığına bildirirler.

    İç limanda bulunan gemiler gerektiğinde Liman Başkanlığınca yapılacak bildiriden en çok 2 saat içinde kalkabilecek durumda bulunurlar.

    Madde 30- Limanda yatan,seyreden makineli ve makinesiz gemiler ve tüm araçlar "Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü" hükümlerine uyar ve zorunlu fener ve işaretleri taşırlar.

    Madde 31- Dalyanlar, geceleyin denizden tarafa olan sınırın uygun yerlerine beyaz fener takarlar.

    Madde 32- Limanda bulunan Türk Ticaret Gemileri ile yabancı gemiler, sabah saat 08.00 den güneşin batışına kadar ulusal bayraklarını çekerler.

    Madde 33- Demirli rıhtım ve İskelelere aborda olmuş ya da mendireklere kıçtankara bağlamış gemilerin bordalarına üst üste ikişerden fazla araç yanaşamaz.

    Madde 34- Limanda bulunan gemilerde, güverte ve makine personelinden en az birer vardiyanın bulunması zorunludur. Bu zorunluluğun yerine getirilmemesinden gemi kaptan ve donatanları sorumludurlar.

    Madde 35- (Değişik: RG 21/09/1994-22058) 1000 Gros tonilatodan büyük gemiler, rıhtım ve iskelelere 50 metre mesafe içinde zorunlu olmadıkça pervane çalıştıramazlar.

    Madde 36- Limanda demir kestiren ya da herhangi bir nedenle liman güvenliğini bozabilecek bir cismi denize düşüren gemiler, bu yere hemen bir şamandıra atarak mevkiini ve cismin niteliğini belirten bir rapor ile Liman Başkanlığına bildireceklerdir.

    Madde 37- Gemi kaptanları, karasuları içinde ve dışında veyahut limanda meydana gelen her türlü deniz kazalarını, makine arızalarını seyir güvenliği bakımından tespit ettikleri hususları ve işlenen suçları limana varışından itibaren önce ön rapor ile ve 24 saat içinde de ayrıntılı ve tasdikli bir raporla Liman Başkanlığına bildirmek zorundadırlar.. Kaptan ve gemiadamları bu hususlarda yapılması gereken soruşturmaya esas olmak üzere Liman Başkanlığınca yapılacak çağrıya uymak ve sorulacak sorulara cevap vermek zorundadırlar.

    Kılavuzlar, kılavuzlamakta oldukları gemilerde meydana gelen deniz kazalarını ve yolları üzerinde seyir güvenliği bakımından tespit ettikleri hususları derhal bir raporla Liman Başkanlığına bildirirler.

    Madde 38- Limanda düzen, güvenlik, trafik, can ve mal güvenliği bakımından alınması gerekli önlemler hakkında Liman Başkanlığınca verilen emirleri, gemi kaptanları, her çeşit deniz araçlarını yönetenler ve diğer ilgililer, derhal yerine getirirler.

    Madde 39- Limana gelecek Türk ve yabancı gemilerinin sahip ve acenteleri, gemilerinin kumpanyasını bayrağını, nereden ve ne yükle geleceklerini, gelişlerinden en az 24 saat önce, Liman Başkanlığına, Sahil Sağlık, Gümrük, ve Güvenlik makamlarına bildirirler.

    Program gereğince Bandırma Limanına gelecek yolcu gemilerinin varış saatlerinde bir değişiklik olduğu takdirde geminin kaptanı, donatanı veya acentesi bu durumu derhal Liman Başkanlığına bildirmek zorundadır.

    Madde 40- Bu yönetmelik hükümlerine aykırı olarak Liman Başkanlığından izin alınmaksızın rıhtımlara yanaşan ya da demirleyen gemilerden, buralardan kalkmaları için verilen emirleri dinlemeyenler,liman Başkanlığınca sağlanacak çekme araçları ile kaldırılır ve bu amaçla yapılan giderler ayrıca gemi sahibinden alınır.

    Yine Liman Başkanlığının izniyle yukarıda belirtilen yerlerde bulunan gemiler Lman Başkanlığınca gerek görüldüğünde bu yerlerden ayrılacaklardır.bu emri yerine getirmeyen gemiler için de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

    Madde 41- İç limanda bulunan gemiler,gerektiğinde yerlerini değiştirmelerine engel olabilecek onarımlar açamazlar. Bunun dışında kalan ve elektrik kullanımını gerektiren küçük onarımlar, önceden Liman Başkanlığına bilgi verilerek ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak yapılabilir.

    Madde 42- Liman Başkanlığınca verilen sıra ordinosuna göre iç limandaki işyerlerine bağlamış 300 net tonilato ve daha büyük tonajdaki gemilerin yükleme-boşaltma hizmetleri, Liman işletmesince düzenlenir ve yapılır.liman Başkanı bu işlere nezaret eder ve doğacak anlaşmazlıkları inceler gördüğü eksiklik ve aksaklıkları giderir ve bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne bilgi verir.

    Madde 43- Kamunun yararı için kullanılan iskele ve rıhtımlarda gemilerin boşalttıkları yükler, ilgililer tarafından bekletilmeden kaldırılır veya buralara getirilen yükler hızla gemilere yüklenir.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Güvenlik Sağlık ve Gümrük İşleri

    Madde 44- Boğazlardan geçişlerinde herhangi bir sebeple sağlık işlemlerini yaptıramamış bütün gemiler, sahil sağlık Merkezince sağlık sorguları yapılıp serbest pratika verilmeden rıhtım ve iskelelere yanaşamazlar, sahil ile temasta bulunamazlar.sahil Sağlık Merkezine ait deniz aracından başka araçla böyle gemilerin üzerine yanaşamazlar.

    Madde 45- Güvenlik Sağlık ve Gümrük Makamlarınca limanda bulunan gemilerde, gerektiğinde ve günün her saatinde gerekli kontrol işlemleri yapılabilir.

    Madde 46- Yakıt, su, kumanya ve çeşitli malzeme gereksinmelerini sağlamak ya da kötü hava koşulları nedeniyle bocalama olarak limana gelen gemiler dış ve iç limandaki yerlerinde, Sahil Sağlık Örgütü'nün sıhhi gözetimi altında pratika almaksızın 48 saat kalabilirler. 48satten fazla limanda kalmak isteyen gemiler pratika almak zorundadırlar.

    Madde 47- Limandaki gemilerin kaptanları gemilerinde baş gösterebilecek her türlü hastalıkları derhal, Sahil Sağlık Örgütüne ölüm ve yaralanma gibi olayları da ayrıca güvenlik makamları ile Liman Başkanlığına bildirmek zorundadırlar.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Madde 48- Liman içinde çalışan deniz araçlarının sancak ve iskele baş omuzluklarına adlarının kıç taraflarına da üste adlarının altına da bağlama limanlarının yazılması zorunludur.

    Madde 49- Durumları, mevcut Yasa, Tüzük ve Ülkemizin de katılmış bulunduğu Uluslar arası Sözleşmelerin hükümlerin uymayan veya gerekli belgeleri bulunmayan gemilerin limandan kalkışlarına izin verilmez.

    Liman sınırları içinde çalışan her türlü ticaret gemileri, Liman Başkanlığı tarafından hazırlanacak bir programa göre, zaman zaman denetlenirler. Bu denetlemeler sırasında, durumları Kanun ve tüzük hükümlerine uygun olmayan veya gerekli belgeleri bulunmadığı anlaşılan gemiler seferden alıkonulur ve kaptan ve donatanları hakkında gerekli yasal işlem yapılır.

    Madde 50- Yolcu ve yük gemileri rıhtım ve iskelelere yanaşırlarken, görevli olmayanlar, seyirci ve karşılayıcılar yanaşma alanlarını işgal edemezler ve yanaşan yolcu gemilerinden yolcular tamamen çıkmadan gemilere giremezler.İlgililer bu konuda gerekli güvenlik önlemlerini alırlar.

    Madde 51- Gemiler fare itlafını, Liman Başkanlığı ile Sahil Sağlık Örgütünce birlikte belirtilecek yerde yaparlar.

    Madde 52- Güvenlik,Sağlık, Gümrük ve Liman İşletmesi görevlileri bu yönetmelik hükümlerine aykırı davranışlara tanık olduklarında olayı bir tutanakla saptayarak tutanağın mir nüshasını Liman Başkanlığına verirler.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : Yürürlük ve Yürütme

    Madde 53- Bu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandığında yürürlüğe girer.

    Madde 54- Bu Yönetmeliği Ulaştırma Bakanlığı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar