GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ YÖNETMELİĞİ

    Gülhane Askeri Tıp Akademisi Yönetmeliği

    Milli Savunma Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 14/07/1984

    Resmi Gazete Sayısı: 18458

    BİRİNCİ KISIM : Genel Esaslar

    Amaç

    Madde 1- 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun amaç ve ilkelerine uygun olarak, uygulama biçimini göstermek üzere hazırlanan bu yönetmeliğin amacı;

    1) Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinin ve organlarının barışta, olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerindeki görev, işleyiş, yetki ve sorumluluklarını,

    2) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının ve komutan yardımcılarının, atanmalarını, görevlerini,

    3) (Değişik: RG-10/03/2003-25044) Dekan, dekan yardımcıları, eğitim hastahanelerinin komutanları, enstitü ve yüksekokul müdürlerinin ve müdür yardımcılarının atanma esaslarını ve görevlerini,

    4) Öğretim elemanlarının niteliklerini, seçimlerini; atanma ve görevlendirilmelerini, yetiştirilmelerini; gerektiğinde akademik unvanlarından mahrum bırakılma esaslarını,

    5) Çalışma ve denetleme esaslarını,

    6) (Değişik: RG-22/10/1995-22441) Önlisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretim, sınav, sınıf geçme ve değerlendirme esaslarını, diplomalarla ilgili hususları, Gülhane Askeri Tıp Akademisine alınacak öğrencilerin kontenjanını, öğrenci kaynaklarını öğrencilerde aranacak nitelikleri, kayıt-kabul şartlarını, öğrencilerin devlette karşılanacak ihtiyaçlarını, eğitim-öğretim süresini, seferberlik ve savaş hallerinde öğrenime ara verilmesinden dolayı öğrencilerin eksik öğrenimlerini tamamlama hususlarını,

    7) Askeri Tıp Fakültesi öğrencilerine uygulanacak disiplin esaslarını, disiplin organlarının kuruluş, işleyiş ve görevlerini, öğrencilere verilecek disiplin (ahlak) notunu ve ceza karşılığında düşülecek not miktarını, disiplinsizlik, başarısızlık, sağlık ve diğer nedenlerle Askeri Tıp Fakültesinden çıkan veya çıkarılan öğrencilere uygulanacak esasları,

    8) Ders kitaplarının ve teksirlerin bastırılmasında uygulanacak esasları,

    9) Yapılacak bilimsel ve teknik araştırma-inceleme ve yayımlarla ilgili esasları,

    10) Yabancı öğrencilerin tabi olacakları hususları,

    11 ) 2955 sayılı Kanunun uygulanmasıyla ilgili diğer hususları belirtmektir.

    Kapsam

    Madde 2- (Değişik:RG-10/03/2003-25044)

    Bu Yönetmelik, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığını, bu komutanlığa bağlı eğitim ve öğretim kurumlarını ve bunlarla ilgili faaliyet, usul ve esasları kapsar.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen kavram ve terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir.

    1) GATA: Gülhane Askeri Tıp Akademisini ifade eder.

    2) (Değişik:RG-22/10/1995-22441) Gülhane Askeri Tip Akademisi: Genelkurmay Başkanlığının kuruluşunda, bilimsel özerkliğe sahip, ATATÜRK ilkelerine bağlı, milli şuuru ve disiplini görev bilen, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağlık bilimleri alanında en yüksek danışma organı olan; önlisans, lisans, Lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım yapan, Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf askeri tabip ve gerektiğinde diğer sağlık bilimleri alanında askeri personel yetiştiren, kendisine ve bünyesindeki Askeri Tıp Fakültesine; enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluşlar, eğitim hastaneleri ile diğer eğitim ve öğretim kurumları bağlanabilen ve Genelkurmay Başkanlığının gerek gördüğü sağlıkla ilgili eğitim ve öğretimi de yaptıran bir yükseköğretim kurumudur:

    3) (Ek:RG-10/03/2003-25044) Yüksek Bilim Konseyi: Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanı ve askerî tıp fakültesi dekanı ile Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli ana bilim ve bilim dalı başkanlığı ile servis ve kısım şefliği görev süresini tamamlayan öğretim üyeleriyle Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanı tarafından bir yıl için görevlendirilecek üç ana bilim dalı ve iki bilim dalı başkanından oluşan; 17 Kasım 1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu ve bu Yönetmelik ile kendisine verilen görevleri yerine getiren konseydir.

    4) Askeri Tıp Fakültesi: Diğer üniversite Tıp fakülteleri düzeyinde tıp öğretimi yapan bir yükseköğretim kurumudur.

    5) Sağlık Bilimleri Enslitüsü: Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu sağlık bilimleri alanlarında lisans-üstü eğitim-öğretim yaptıran, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir yükseköğretim kurumudur.

    6) Yüksekokul: Belirli bir mesleğe yönelik eğitim-öğretime ağırlık veren bir yükseköğretim kurumudur.

    7) Askeri Eğitim Hastaneleri: GATA Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri kuruluş ve kadrolarında gösterilen diğer eğitim hastaneleridir. GATA Komutanının önerisi ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile vazifelendirilen Eğitim Hastaneleri; 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun ve İç Hizmet Yönetmeliğinin öngördüğü personelin muayene ve tedavilerini, Tıpta uzmanlık eğitiminde bulunan askeri tabipler ile diğer sağlık personelinin tedarik ve uygulamalı eğitimlerini ve bu eğitimlere ilişkin klinik ve laboratuar çalışmalarını yaparlar.

    8) (Ek:RG-10/03/2003-25044) Türk Silâhlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi: Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığına bağlı olarak görev yapan sağlık kuruluşudur.

    9) Bölüm: Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim dallarından oluşan askeri Tıp fakültesinin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimidir.

    10) Merkez: Sağlık Bilimleri Enstitüsünü oluşturan ve bünyesinde anabilim dalları ile araştırma-inceleme kısımlarını kapsayan birimlerdir. 11) Anabilim Dalı: Bölümü ve merkezi oluşturan ve en az bir bilim dalını kapsayan, eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik bir birimdir.

    12) Bilim dalı: Anabilim dalı içinde eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma yapan akademik bir birimdir.

    13) Öğretim elemanları: Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır.

    14) Öğretim üyeleri: Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir.

    A- Profesör: En yüksek düzeydeki akademik ünvana sahip kişidir.

    B- Doçent: Doçentlik sınavını kazanmış akademik ünvana sahip kişidir.

    C- Yardımcı Doçent: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, Tıpta uzmanlık belge ve yetkisi ile, yardımcı doçentlik sınavını kazanmış ilk kademedeki akademik unvana sahip kişidir.

    15) Öğretim görevlisi: Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanıdır.

    16) Okutman: Eğitim-öğretim süresince, çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulama yaptıran öğretim elemanıdır.

    17) Öğretim yardımcıları: Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinde belirli süreler için görevlendirilen araştırma görevlileri, uzmanlar ve çeviricilerdir.

    A- Araştırma görevlileri: GATA Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Askeri Tıp Fakültesinde araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olarak kadrolu veya sözleşmeli çalıştırılmak üzere Genelkurmay Başkanlığınca atanan öğretim yardımcılarıdır.

    B- Uzmanlar: Öğretimle doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili olan özel bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işle laboratuvarlarda, kitaplıklarda ve atölyelerde ve diğer uygulama alanlarında belirli süreler için görevlendirilen öğretim yardımcılarıdır.

    C- Çeviriciler: Sözlü ve yazılı çeviri işlerinde GATA'da çalıştırılmak üzere, Genelkurmay Başkanlığınca görevlendirilen öğretim yardımcılarıdır.

    18) (Ek:RG-22/10/1995-22441) Önlisans eğitim-öğretimi: Orta öğretime dayalı en az dört yarı yıllık bir programı kapsayan ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans eğitim-öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yüksek eğitim- öğretimidir.

    19) Lisans eğitim-öğretimi: GATA'da Askeri Tıp Fakültesi ile GATA'ya bağlı Yüksekokullarda, diğer üniversite Tıp Fakülteleri ile Yüksekokullar düzeyindeki eğitim-öğretimdir.

    20) (Değişik:RG-22/10/1995-22441) Staj eğitim-öğretimi: Sağlıkla ilgili fakülte ve yüksekokullar ile lise dengi okulları bitiren ve muvazzaf subay ve astsubaylığa nasbedilen personel ile ordu hemşirelerinin GATA Komutanlığında askeri, askeri tahabet ve genel sağlık bilgilerine ilişkin teorik ve uygulamalı olarak altı aydan az, bir yıldan fazla olmamak üzere yaptıkları eğitim-öğretimdir.

    21) Stajyer: Staj eğitim-öğretimine tabi tutulan personeldir.

    22) Lisans üstü eğitim-öğretimi: GATA bünyesindeki Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Askeri Tıp Fakültesi ve Eğitim Hastanelerinde Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu sağlık bilimleri alanında yaptırılan yüksek lisans, doktora ve Tıpta uzmanlık eşitim-öğretimidir.

    23) Tıpta uzmanlık öğrencisi: Tıpta uzmanlık eğitim-öğretimi gören personeldir.

    24) Meslek içi eğitim-öğretim: GATA kuruluş ve kadrolarında yer alan kurumlarda sağlık personelinin yetiştirilmesi için yaptırılan eğitim-öğretimdir.

    25) Eğitim-öğretim yılı: Eğitim-öğretimin başlamasından itibaren geçen bir yıllık süredir.

    26) Akademik yıl: İki yarıyıl ile sınavları kapsayan eğitim-öğretim süresidir.

    27) Yarıyıl: Bir akademik yıl içerisinde en az 16 haftayı ve yarıyıl sonu sınavlarını kapsayan eğitim öğretim süresidir.

    28) (Değişik:RG-22/10/1995-22441) Hemşire: Hemşirelik üzerine 4 yıllık lisans seviyesinde öğrenim görmüş kimseleri; Ordu Hemşiresi (Tekniker): Önlisans düzeyinde öğrenim görmüş hemşireleri, Teknisyen Hemşire: Hemşirelik üzerine orta öğrenim görmüş kimseleri ifade eder.

    29) Suç: Kusurlu hir iradenin yarattığı icrai veya ihmali bir hareketin meydana getirdiği, yasalarda yazılı tipe uygun, hukuka aykırı ve müeyyide (yaptırım) olarak yasadaki bir cezanın uygulanmasını gerektiren eylemlerdir.

    30) Ceza: Suç işleyenler hakkında tertip ve tatbik edilen kanuni müeyyidelerdir.

    31) İntibaksızlık: Bir öğrencinin ruhen veya bedenin bir subay ve tabip namzedi olarak Askeri Tıp Fakültesi öğrencisinde bulunması gereken asgari niteliklere ulaşmada veya yürürlükte bulunan kanun, yönietmelik ve yönergelerle belirtilen askeri nizama uymakta yetersiz kalmasıdır.

    32) (Değişik:RG-24/06/1985-18791) Disiplin (ahlak) notu Öğrenciye Fakültedeki öğrenimine başladığında (160), puan ve mevcut puana 5 inci sınıfta (80) puan ilave edilerek verilen ve her disiplin yılında kaybedilen kötü disiplin not toplamanın 1/2 sinin diğer yıllara yansıması ile hesaplanan toplam not (puan)dur.

    33) Kötü disiplin (ahlak) notu: Askeri Tıp Fakültesi öğrencisinin disiplin (ahlak) notundan kırılan her ceza için tespit edilmiş bulunan not (puan) dur.

    34) Disiplin yılı: Askeri Tıp Fakültesi eğitim-öğretim yılının başlangıcından müteakip eğitim-öğretim yılına kadar olan süredir. Bu sürenin 1 nci smıf öğrencileri için başlangıç tarihi intibak eğitiminin başlangıç tarihidir.

    35) İntibak dönemi: Gerek Askeri Liselerden ve gerekse sivil liselerden alınan Askeri Tıp Fakültesi öğrencilerinin askerliğe intibaklarının denendiği, öğrencilerin intibak eğitiminin başlangıç tarihinden itibaren geçen bir aylık süredir.

    İKİNCİ KISIM : KURULUŞ, BİRİMLER, ORGANLAR VE GÖREVLERİ

    BİRİNCİ BÖLÜM : Kuruluş ve GATA'nın Görevleri

    Kuruluş

    Madde 4 - Genelkurmay Başkanlığına bağlı olan GATA; Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Askeri Tıp Fakültesi, Eğitim Hastaneleri ve gerektiğinde kurulacak olan sağlık bilimleri ile ilgili çeşitli düzeydeki diğer eğitim öğretim kurumlarından oluşur. GATA ve bağlı birimlerinin teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri kuruluş ve kadrolarında gösterilir.

    GATA'nın Genel Görevleri

    Madde 5- (Değişik:RG-10/03/2003-25044)

    Gülhane Askerî Tıp Akademisinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

    1) Muvazzaf askerî tabip yetiştirmek.

    2) Stajyer tabip, diş tabibi, eczacı ve sağlık sınıfı subaylar ile, sağlık sınıfı astsubaylar, ordu hemşiresi ve diğer sağlıkla ilgili personelin askerî tababet ve sağlık hizmetlerine ilişkin uygulamalı eğitim ve öğretimlerini yaptırmak.

    3) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin sağlık hizmetleri için yetiştirilecek yedek subayların eğitim ve öğretimini yaptırmak.

    4) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu sağlık bilimlerinde yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık eğitim ve öğretimini yaptırmak.

    5) Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayımlanacak plânlar doğrultusunda Gülhane Askerî Tıp Akademisi öğretim elemanlarının yurtiçi ve yurtdışında yetiştirilmesini sağlamak.

    6) Sağlık astsubay sınıfının ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu diğer sağlık personelinin eğitim ve öğretimlerini sağlamak.

    7) Türk Silâhlı Kuvvetleri sağlık personelinin meslekî bilgilerini artırmak, barışta ve savaşta askerî sağlık vazifeleri bakımından tekamüllerini sağlamak amacıyla gerekli eğitim ve öğretimi yapmak.

    8) Askerî tababet ve genel tababet alanlarında bilimsel araştırmalar yapmak, yayımda bulunmak, Türk Silâhlı Kuvvetleri bünyesinde ortaya çıkacak salgın hastalıklarla mücadele etmek ve korunma için gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacak önerilerde bulunmak.

    9) Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki sağlık hizmetleri ile personelin sağlığını ilgilendiren her tülü sorunlarda danışmanlık ve hakem görevi yapmak, 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu uyarınca sağlık nedenleriyle yurt dışına gönderilecek Türk Silâhlı Kuvvetleri mensupları hakkında karar vermek.

    10) Türk Silâhlı Kuvvetleri mensuplarıyla, 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda ve diğer kanunlarda askerî kurumlarda tedavileri öngörülen kişilerin ve yüzde beşi geçmemek üzere sivil kişilerin, muayene ve tedavi hizmetlerini yapmak.

    11) Gülhane Askerî Tıp Akademisine olağanüstü hâl, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hâlinde Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına göre Genelkurmay Başkanlığınca görev verilir. Bu amaçla Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinin görevleri, teşkilâtı ve personelinin Silâhlı Kuvvetlerde kullanılma yerleri ile plânları Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenir.

    12) Diğer askerî hastahanelerin bilimsel yönden gelişmesine katkıda bulunmak.

    13) Diğer askerî hastahanelerin uzmanlık dallarındaki tabip ihtiyaçlarını gidermek maksadıyla, geçici görev veya rotasyon usulü ile öğretim üyesi görevlendirmek.

    14) Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığının sağlık hizmetlerinin yönetimi ve plânlanması ile ilgili karargâh çalışmalarına katılmak ve bu konuda personel görevlendirmek.

    Türk Silâhlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığına yurt içinden veya yurt dışından kabul edilecek hastalar bakımından yukarıda (10) numaralı bentte belirtilen oran veya hasta sayısı, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Birimler ve Görevleri

    Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ve Görevleri

    Madde 6 - Lisansüstü eğitim-öğretim; bilimsel araştırma ve uygulama yapan sağlık bilimleri enstitüsü; yüksek lisans ve doktora planlarına ve koordinasyon merkezi araştırma ve geliştirme merkezi, askeri sağlık hizmetleri merkezi, Diş Hekimliği Merkezi ve Eczacılık Bilimleri Merkezi ile bunlara bağlı anabilim dalı, bilim dalı ve araştırma inceleme kısımlarından oluşur ve aşağıdaki görevleri yapar:

    1) (Değişik:RG-22/10/1995-22441) Stajyer subaylara, sağlık astsubaylarına, ordu hemşiresi ve diğer sağlıkla ilgili personele, staj süresince mesleklerinin askerlik ile ilgili yönlerini göstermek, askeri tababet ve genel sağlık bilgilerine ilişkin teorik ve uygulamalı eğitim-öğretim yaptırmak.

    2) Yedek subay (tabip, diş tabibi ve eczacı) 'ların askeri tababet ve genel sağlık bilgilerine ilişkin teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretimlerini yaptırmak, tekamüllerini sağlamak.

    3) Tabip; diş tabibi, eczacı ve veteriner hekimlerin, sağlıkla ilgili diğer bilim dallarında Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu personelin, lisansüstü eğitim-öğretimlerini sağlamak.

    4) Barışta ve savaşta kurs, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler ile Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık personelinin askeri sağlık hizmetlerine ilişkin bilgilerini artırmak ve tekamüllerini sağlamak amacıyla Genelkurmay Başkanlığınca gerekli görülen eğitim ve öğretimi yaptırmak.

    5) Askeri ve genel tababet alanlarında, araştırmalar yapmak, Genelkurmay Başkanlığının vereceği direktiflere göre sahra sağlık hizmetlerine ilişkin tatbikatlar düzenlemek.

    6) Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının; diş sağlığına ilişkin araştırmalar yapmak, gerekli önlemleri almak, önerilerde bulunmak ve diş hizmetlerini yürütmek.

    7) Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının tedavisinde kullanılacak ilaçların en etkili ve en ekonomik olanlarını deneysel olarak tespit etmek ve alınacak bilimsel sonuçlara göre bu ilaçların kullanımları ile ilgili önerilerde bulunmak, her türlü ilaç ve tıbbi malzemenin formüllerini ve standartlarını hazırlamak, emir verildiğinde bunların üretimlerini sağlamak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sıhhi malzeme ihtiyaçlarının tespiti ve değerlendirilmesinde Genelkurmay Başkanlığına görüş bildirmek,

    8) Toksikolojik konularda araştırma ve hakem muayeneleri yapmak.

    9) Tıbbi araştırmalar yapmak ve tıbbi a1et ve tıbbi eğitim malzemelerine ilişkin araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

    10) Mesleki ve bilimsel yayım yapmak.

    Askeri Tıp Fakültesi ve 1000+200 Yataklı Eğitim Hastanesinin Teşkilat ve Görevleri

    Madde 7 - (Değişik birinci paragraf: RG-10/03/2003-25044)Temel tıp bilimleri bölümü, dahilî tıp bilimleri bölümü, cerrahî tıp bilimleri bölümü ve bu bölümlere bağlı ana bilim ve bilim dallarından ve bu ana bilim ve bilim dallarına ilişkin klinik, poliklinik ve laboratuvarlar ile öğrencilerin tıp eğitimi yönünden askerî tıp fakültesi öğrenci grup komutanlığından oluşan askerî tıp fakültesi ve 1000+200 yataklı eğitim hastahanesi aşağıdaki görevleri yapar:

    1) Çağdaş bilim, teknoloji gereklerine, ülkenin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin genel sağlık planı hedeflerine uygun olarak, ATATÜRK ilkelerine milli ve askeri değerlere bağlı, milli tarih bilincine, diğer Tıp fakülteleri düzeyinde sağlık bilimleri bilgi, beceri ve sorumluluğuna, askeri disipline ve genel kültüre sahip, bilim anlayışı yüksek, lisans düzeyinde ve sonraki safhalarda lisans üstü eğitim-öğretimini izleyebilecek düzeyde, Türk Silahlı Kuvvetleri personel temin ve yetiştirme planlarına göre, muvazzaf askeri tabip yetiştirmek.

    2) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara uygun olarak Tıpta uzmanlık eğitim öğretimini yaptırmak.

    3) Barışta ve savaşta kurs, seminer, konferans, kongreler ve benzeri faaliyetler ile Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık personelinin mesleki bilgilerini artırmak ve tekamüllerini sağlamak amacıyla Genelkurmay Başkanlığınca gerekli görülen eğitim-öğretimi yaptırmak.

    4) Genelkurmay Başkanlığının gerek görmesi üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin genel sağlık hizmetlerinin gelişmesi için yurtiçinde askeri Tıp kongreleri düzenlemek, Genelkurmay Başkanlığının onayı ile yurtdışında uluslararası askeri tababet ve uzmanlık kongrelerine, konferanslarına, kurs ve seminerlere iştirak etmek ve bu tür, faaliyetlerin TÜRKİYE'de yapılması halinde organizasyonlarına katılmak ve görev almak; görev sonu Genelkurmay Başkanlığına rapor vermek.

    5) Askeri ve genel tababet alanlarında araştırmalar yapmak, bu amaçla memleketin çeşitli bölgelerinde Genelkurmay Başkanlığının izni ile tıbbi, bilimsel ve mesleki incelemelerde bulunmak ve bunları organize etmek.

    6) Mesleki ve bilimsel yayımda bulunmak.

    7) Her türlü mesleki ve bilimsel araştırmalar yapmak.

    8) Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli sağlık sorunlarını incelemek ve bu husustaki her türlü anlaşmazlıkta en son hakem ve danışmanlık görevini yapmak, adli tıp sorunlarını incelemek, bilirkişi raporları düzenlemek.

    9) Memleketin epidemiyolojik durumunu incelemek, Türk Silahlı Kuvvetlerinde ortaya çıkacak salgınlarla mücadele etmek ve korunma için gerekli önlemleri aldırmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin beden ve ruh sağlığı, yeme, içme, giyme, barınma ve besin kontrolü gibi insan sağlığı ile ilgili koruyucu tababet konularında araştırma-incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

    10) Eğitim ile ilgili klinik, poliklinik ve laboratuvar çalışmaları yapmak. Askeri Tıp Fakültesi öğrencileri ile Tıpta uzmanlık öğreniminde bulunan personelin ve diğer sağlık personelinin uygulamalı eğitimlerini ve her yönden tekamüllerini sağlamak.

    11) Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin fizik ve moral gücünü en üst düzeyde tutmak için bedensel ve ruhsal gelişimini araştıracak sportif faaliyetlerin bilimsel verilerini araştırmak, tespit etmek ve uygulamaya yönelik önerilerde bulunmak.

    12) Sağlık bilimleri alanında, yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, ulusal alanda sağlık hizmetlerinin gelişmesine destek olmak, yurtiçi ve yurtdışı kurumlarla bilimsel alanda işbirliği yapmak suretiyle öğretim elemanlarını bilim dünyasının seçkin üyeleri haline getirmek.

    13) Silahlı Kuvvetler mensupları ile Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili diğer konularda askeri kurumlarla muayene ve tedavileri öngörülen ve sağlık fişine sahip hak sahiplerinin ayaktan veya yatarak her türlü muayene ve tedavilerini yapmak.

    14) Eczane ve Kan Bankası hizmetlerini ve acil servis hizmetlerini 24 saat faaliyet esaslarına göre yürütmek.

    15) (Değişik:RG-22/10/1995-22441) GATA Döner Sermaye Yönetmeliği çerçevesinde; hastanede boş yatak olması koşulu ile, mevcut yatak miktarının azami % 5'ine kadar sivil hastayı aşağıdaki esas ve öncelik sırasına göre kabul etmek:

    A- Muvazzaf subay ve astsubayların sağlık fişi olmayan ana ve babaları ile sağlık güvencesi olmayan ve bakıma muhtaç kardeş ve çocuklarını muayene ve sadece yatak imkanı sağlayarak tedavi etmek,

    B- % 5'e dahil olmak şartıyla, mevcut yatak miktarının % l nispetini aşmamak üzere fakirliğini tevsik eden sivil hastaları, GATA Komutanının kararına bağlı olmak kaydıyla ücretsiz muayene ve tedavi etmek.

    C- Diğer sivil hastaların ücrete bağlı olarak muayene ve tedavilerini yapmak.

    16) (Değişik:RG-22/10/1995-22441) Sivil hastalar için ayrılmış % 5 kontenjana dahil olmamak üzere başka bir sağlık kurumuna nakledilmeyecek durumda olup acil olarak muayenesi yapılan ve acil serviste yatırılan hastalar ile T.C. uyruklu olmayan sivil ve asker hastaları muayene ve tedavi etmek.

    Madde 8 - (Değişik:RG-22/10/1995-22441) Genel olarak Tıpta uzmanlık eğitim-öğretimi vermek maksadıyla gerektiğinde kurulacak diğer eğitim hastanelerinin görevleri; Askeri Tıp Fakültesi ve 1000+200 Yataklı Eğitim Hastanesinin görevleri paralelinde ve bu yönetmelik esaslarına göre düzenlenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Organlar ve Görevleri

    Genel

    Madde 9 - (Değişik:RG-10/3/2003-25044)

    Gülhane Askerî Tıp Akademisinin eğitim, öğretim ve yönetim işleri:

    1) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı,

    2) Akademi Kurulu,

    3) Yönetim Kurulu,

    4) Komutan Bilimsel Yardımcısı (Dekan),

    5) Komutan İdarî Yardımcısı,

    6) Yüksek Bilim Konseyi,

    tarafından bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde yürütülür.

    Komutan

    Madde 10 - (Değişik:RG-10/03/2003-25044) Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanı; harp akademisi mezunu bir korgeneral veya koramiral olup, 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunundaki usul ve esaslara göre atanır. Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanı; Gülhane Askerî Tıp Akademisinin amiri ve akademi kurulunun, yönetim kurulunun, yüksek disiplin kurulunun başkanıdır. Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanı, akademinin bütün idarî faaliyetlerinin yürütülmesinden ve bilimsel faaliyetlerin koordinasyonundan sorumludur. Ayrıca, Genelkurmay Başkanlığı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir.

    Komutanın herhangi bir nedenle yokluğu hâlinde, Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli en kıdemli general veya amiral; general veya amiral de yoksa rütbe ve kıdemce en üst subay, komutana vekâlet eder. Ancak, komutan idarî yardımcısının komutana vekâlet etmesi durumunda, Gülhane Askerî Tıp Akademisinin bilimsel işleri, rütbe ve kıdemce en üst asker tabip profesör tarafından yürütülür.

    Komutanın, herhangi bir nedenle görevinin son bulması hâlinde, yukarıdaki esaslar dahilinde yeni bir komutan atanır.

    Komutan Yardımcıları

    Madde 11- (Değişik:RG-10/03/2003-25044)

    Gülhane Askerî Tıp Akademisinin yönetim, eğitim, öğretim ve idarî işlerinde, komutana yardım etmek üzere komutan bilimsel ve idarî yardımcıları atanır.

    Komutan bilimsel yardımcısı; tabip tümgeneral veya tümamiral olup, askerî tıp fakültesi ile eğitim hastahanelerinde ve sağlık bilimleri enstitüsünde bilfiil görev yapan askerî tabip profesörler arasından, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunundaki usul ve esaslara göre atanır. Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanı bilimsel yardımcısı, aynı zamanda askerî tıp fakültesi dekanı ve tıp fakültesi 1000+200 yataklı eğitim hastahanesinin baştabibi olup, Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanına bilimsel faaliyetlerde yardım eder ve bu faaliyetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesinden Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanına karşı sorumludur.

    Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanı idarî yardımcısı, harp akademisi mezunu bir general veya amiral olup, Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanının atandığı usullere göre atanır. Komutan idarî yardımcısı, aynı zamanda Türk Silâhlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinin başkanıdır.

    Komutan bilimsel yardımcısı ve komutan idarî yardımcısı, atamaya ilişkin usullere uygun olarak Genelkurmay Başkanlığınca görevden alınabilir.

    Akademi Kurulu

    Madde 12- (Değişik:RG-10/03/2003-25044)

    Akademi kurulu; Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanının başkanlığında, dekan, dekan yardımcıları, bölüm başkanları, ana bilim dalı başkanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanının, yüksek bilim konseyi üyeleri arasından bir yıl süreyle görevlendireceği en fazla 10 öğretim üyesinden oluşur.

    Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanının bulunmadığı hâllerde, dekan kurula başkanlık eder.

    Akademi kurulu, her eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanı gerekli gördüğü hâllerde akademi kurulunu toplantıya çağırır.

    Akademi kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

    1) Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak.

    2) Gülhane Askerî Tıp Akademisinin bütününü ilgilendiren kanun tasarısı taslakları ile yönetmelik ve yönerge taslaklarını hazırlamak veya anılan taslaklara ilişkin görüş bildirmek.

    3) Bölüm, ana bilim ve bilim dallarının kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi ile ilgili olarak öneride bulunmak.

    4) Profesörler sağlık kurulunun üyelerini oluşturmak.

    5) Eğitim-öğretim, araştırma ve benzer maksatlarla yurtdışına gönderilecek Türk Silâhlı Kuvvetleri sağlık personelinin sınavları için gerekli komisyonları oluşturmak ve sınavlarını yaptırmak.

    6) Yüksek lisans ve doktora sınavları için sağlık bilimleri enstitüsü kurulunca seçilen komisyon üyelerini inceleyerek onaylamak ve sınavların yaptırılmasını sağlamak.

    7) Stajyer subayların, tıpta uzmanlık öğrencilerinin sınavları için komisyon üyelerini seçmek ve sınavlarını yaptırmak, Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevlendirilecek uzmanların seçimini yapmak.

    8) Yardımcı doçentlik sınavı için deneme dersi ve üç kişilik jüri üyelerini belirlemek.

    9) Yabancı memleketlere giden sağlık personelinin gönderecekleri bilimsel raporları incelemek, yetişmeleri ile ilgili gelişmeleri takip etmek, yurda dönüşlerinde yurt dışında yaptıkları çalışmalar ile haklarında gönderilecek bilimsel raporları incelemek.

    10) Yabancı memleketlere kurs, staj, eğitim-öğretim, inceleme ve kongrelere katılmak için gönderilecek öğretim elemanlarını seçerek, bunların gönderilecekleri yabancı memleketleri ve oradaki eğitim sürelerini belirlemek ve Genelkurmay Başkanlığının onayına sunmak.

    11) Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli profesör ve doçentler arasından yüksek disiplin kurulunun asil ve yedek üyelerini seçmek.

    12) Genelkurmay Başkanlığının direktifine göre, Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli öğretim elemanlarının diğer yüksek öğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilmesine karar vermek ve Genelkurmay Başkanlığının onayına sunmak.

    13) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutan bilimsel yardımcısının önereceği altı profesör, dört doçent arasından; üç profesör ve iki doçentten oluşan yayın komisyonunu seçmek, yayın komisyonunun tekliflerini incelemek ve karar vermek.

    14) Genelkurmay Başkanlığınca, Gülhane Askerî Tıp Akademisinde sözleşme ile görevlendirilecek Türk ve yabancı uyruklu öğretim-elemanları hakkında Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanının önerisine esas olacak görüş bildirmek.

    15) Bu Yönetmelik ile verilen diğer görevleri yapmak.

    Akademi Yönetim Kurulu

    Madde 13- (Değişik:RG-10/03/2003-25044)

    Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanının başkanlığında; komutan bilimsel yardımcısı (dekan), komutan idarî yardımcısı, komutanlık bünyesindeki enstitü ve yüksek okul müdürü veya komutanları, eğitim hastahanelerinin komutanları, Türk Silâhlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi başkanı, bölüm başkanları ve akademi kurulu tarafından Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli profesörler arasından üç yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Profesör üyelikler için ayrıca, boşalma veya yokluk hâlinde Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanı tarafından görevlendirilmek üzere Akademi Kurulu tarafından üç yedek üye seçilir. Bu üyelerden rütbe ve kıdemce en ast durumunda olanı kurul sekreterliğini yürütür. Yönetim kurulu sekreteri, aynı zamanda akademi kurulu sekreterliğini de yapar.

    Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanının çağrısı üzerine toplanan yönetim kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

    1) Gülhane Askerî Tıp Akademisinin yönetimi ile ilgili bütün konularda komutana yardımcı olmak.

    2) Akademi kurulu kararlarının ve önerilerinin uygulanmasını ve Gülhane Askerî Tıp Akademisine ait mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesini sağlayacak önlemleri almak.

    3) Gülhane Askerî Tıp Akademisinin kuruluşundaki birimlerin önerilerini alarak Genelkurmay Başkanlığına sunulacak Gülhane Askerî Tıp Akademisi bütçe tasarısını hazırlamak.

    Yüksek Disiplin Kurulu

    Madde 14 - Yüksek Disiplin Kurulunun kuruluş, görev ve yetkileri, bu yönetmeliğin beşinci kısmında açıklanmıştır.

    Profesörler Sağlık Kurulu

    Madde 15 - (Değişik:RG-22/10/1995-22441)

    Profesörler Sağlık Kurulu, Askeri Tıp Fakültesi ve 1000+200 Yataklı Eğitim Hastanesindeki anabilim ve bilim dallarından, Akademi Kurulunca iki yıl için seçilen birer asil ve birer yedek asker öğretim üyelerinden oluşur. Asil üyelerden herhangi birisinin yokluğu halinde, yedek üye toplantıya çağrılır. En kıdemli üye kurula başkanlık yapar. GATA Komutanı gerek gördüğü hallerde toplantıya katılır.

    Kurulun Görevleri Şunlardır:

    1) Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin sağlık sorunları ve raporlarıyla ilgili anlaşmazlıkları sağlık kurulu olarak ve hakem sıfatı ile kesin karara bağlamak.

    2) İç Hizmet Kanunu uyarınca muayene ve tedavi maksadıyla yurtdışına gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları hakkında karar vermek, dönüşlerinde gerekli muayenelerini yaptırarak sonuca bağlamak.

    3) Günün koşullarına göre Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yapılması gerekli değişiklikleri incelemek ve Genelkurmay Başkanlığına öneride bulunmak.

    4) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği dışında kalan sağlık sorunlarında; Genelkurmay Başkanlığının lüzum görmesi üzerine konuyu inceleyerek görüş ve öneride bulunmak.

    5) Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli general ve amirallerin sağlık kurulu işlemlerini yapmak.

    Yüksek Bilim Konseyi

    Madde 16- (Başlığı ile birlikte değişik: RG-10/03/2003-25044)

    Yüksek bilim konseyi; Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutan bilimsel yardımcısı (dekan), Gülhane Askerî Tıp Akademisindeki ana bilim dalı ve bilim dalı başkanlığı ile servis ve kısım şefliği görev sürelerini tamamlayan öğretim üyeleri ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanı tarafından bir yıl için görevlendirilecek üç ana bilim dalı ve iki bilim dalı başkanından oluşur.

    Bu öğretim üyeleri daha önce görev yaptıkları ana bilim dalı, bilim dalı ile servis ve kısımlarda bilimsel faaliyetlerine devam ederler.

    Yüksek bilim konseyinin kadroları, her yıl yeniden düzenlenir ve Türk Silâhlı Kuvvetleri teşkilât ve kadrolarında gösterilir.

    Yüksek bilim konseyi, dekanın başkanlığında toplanır. Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanı, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin genel sağlık politikaları ile ilgili konularda yüksek bilim konseyi toplantılarına katılır ve toplantıyı yönetir.

    Yüksek bilim konseyinin ve konseyi oluşturan öğretim üyelerinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

    1) Gülhane Askerî Tıp Akademisinin eğitim ve öğretim plân ve programlarının çağdaş, bilimsel ve teknolojik esaslara uygun olması için araştırmalar yapmak,

    2) Gülhane Askerî Tıp Akademisini ilgilendiren kanun tasarısı taslakları ile yönetmelik taslaklarını hazırlamak, önerilerde bulunmak ve görüş istenilen taslaklarla görüş bildirmek,

    3) Türk Silâhlı Kuvvetleri personelinin fizik ve moral gücünü en üst düzeyde muhafaza etmek üzere bedensel ve ruhsal gelişimi sağlayacak sportif faaliyetlerin bilimsel verilerini araştırmak, tespit etmek ve uygulamaya yönelik önerilerde bulunmak,

    4) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde ortaya çıkacak salgın hastalıklarla mücadele etmek ve koruyucu önlemler alınmasını sağlamak maksadıyla önerilerde bulunmak,

    5) Sağlık bilimleri alanında, yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak,

    6) Ulusal ve uluslararası kurumlarla bilimsel işbirliği yaparak, Gülhane Askerî Tıp Akademisinin bilimsel gelişimine ve verilen sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunacak araştırmalar yapmak ve önerilerde bulunmak,

    7) Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanı tarafından görevlendirilecek en çok 10 öğretim üyesi ile akademi kuruluna iştirak etmek,

    8) Genelkurmay Başkanlığının direktiflerine uygun olarak, Gülhane Askerî Tıp Akademisinin bilimsel denetimini yapmak,

    9) Meslekî ve bilimsel yayın yapmak,

    10) Eğitim ile ilgili klinik, poliklinik ve laboratuar çalışmaları yapmak,

    11) Diğer askerî hastahanelerin bilimsel yönden gelişmesine katkıda bulunmak,

    12) Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı karargâhlarında yürütülen sağlıkla ilgili plânlama ve çalışmalara iştirak etmek,

    13) Adlî tıp konularında görevlendirilmeleri hâlinde, bilirkişi olarak görev yapmak,

    14) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığınca yapılacak ulusal ve uluslararası kongre ve toplantıların tıbbî ve idarî sekreterliğini yürütmek,

    15) Bu Yönetmelikle yüksek bilim konseyine ve öğretim üyelerine verilen diğer görevleri yapmak.

    Yüksek bilim konseyinin çalışma usul ve esasları, yürürlüğe konulacak yönerge ile düzenlenir.

    Dekan

    Madde 17- (Değişik:RG-10/03/2003-25044)

    Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutan bilimsel yardımcısı, aynı zamanda Gülhane Askerî Tıp Akademisi askerî tıp fakültesinin dekanı ve askerî tıp fakültesi eğitim hastahanesinin baştabibi olup, Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanına bilimsel faaliyetlerde yardım eder ve bu faaliyetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesinden Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanına karşı sorumludur. Dekan, fakültenin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin plânlanmasını, programlanmasını ve uygulanmasını sağlar. Dekan, kendi ana bilim dalı veya bilim dalındaki bilimsel faaliyetlere iştirak edebilir.

    Dekan; dekan bilimsel yardımcısının önerisi üzerine, ders saatleri dışında öğrencilerin meslekî gelişmelerini izlemek, öğrencilere yardımcı olmak ve bu hususlarda dekan idarî ve bilimsel yardımcılarına önerilerde bulunmak amacıyla Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli öğretim üyelerinden her sınıf için yeterli sayıda koordinatör ve yardımcısını görevlendirir. Bunlardan en kıdemlisi sınıf koordinatörüdür.

    Dekanın görevleri aşağıda belirtilmiştir:

    1) Fakülte kuruluna başkanlık etmek, fakülte kurulunun kararlarını uygulamak ve fakültenin bütün bilimsel faaliyetlerini koordine etmek ve yürütmek, birimler arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

    2) Fakültenin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin plânlanmasını, programlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

    3) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde, fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanına bilgi vermek.

    4) Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanının katılmadığı toplantılarda, yüksek bilim konseyi başkanlığını yürütmek.

    5) Fakültenin birimleri ile kadro ve kuruluşundaki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

    6) Üniversitelerarası kurul üyeliği yapmak.

    7) Yönetmelik ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

    Dekan Yardımcıları

    Madde 18 - (Değişik birinci fıkra: RG-10/03/2003-25044) Dekana, çalışmalarında yardımcı olmak üzere önereceği dört asker öğretim üyesi arasından en çok iki dekan yardımcısı, Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanının rütbe ve kıdem durumunu da gözeterek, Genelkurmay Başkanlığınca üç yıl süre ile atanır. Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanının önermesi hâlinde, aynı öğretim üyesi ikinci kez atanabilir. Dekan yardımcılarından birisi eğitim ve öğretim faaliyetlerini; diğeri ise idarî faaliyetler ile 1000+200 yataklı eğitim hastahanesi baştabip yardımcılığı görevini yürütür.

    Dekan yardımcıları atamalarındaki usule uygun olarak Genelkurmay Başkanlığınca görevden alınabilirler.

    Dekan yardımcıları, fakülteye ait bilimsel ve idari konulara ilişkin bütün mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesinde dekana yardımcıdırlar.

    (Değişik dördüncü fıkra: RG-10/03/2003-25044) Dekan yardımcıları kendi ana bilim dalı veya bilim dalındaki bilimsel faaliyetlere iştirak edebilir.

    Fakülte Kurulu

    Madde 19 - Fakülte Kurulu Dekanın Başkanlığında, dekan yardımcılarından bölüm başkanlarından ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

    (Değişik:RG-10/3/2003-25044) Fakülte kurulu, her yarı yılın başında ve sonunda olmak üzere yılda en az dört defa ayrıca, Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanı veya dekan tarafından uygun görülecek diğer zamanlarda da toplanır.

    GATA Komutanının göreceği lüzum üzerine fakülte kurulu akademi kurulu ile müşterek toplantılar yapar.

    (Değişik:RG-10/3/2003-25044) Fakülte kurulu akademik bir organ olup, görevleri aşağıda belirtilmiştir:

    1) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığınca verilecek direktiflere göre, eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve bu faaliyetler ile ilgili esasları, plân, program ve öğretim takvimini hazırlamak.

    2) Dekanın eğitim ve öğretimle ilgili fakülte kuruluna getireceği konularda karar almak.

    3) Öğrencilerin ders intibakları, eğitim, öğretim ve sınavlara ait işlemleri ve başarısızlık veya sağlık nedeniyle fakülteden çıkarılmaları hakkında karar vermek.

    4) Eğitim ve öğretim faaliyetleri, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında akademi kuruluna önerilerde bulunmak.

    5) Bilimsel gelişmelere paralel olarak, askerî tıp fakültesinin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin uygulanması sonucunda beliren kanun ve yönetmelik değişikliği ihtiyacını gidermek üzere akademi kuruluna önerilerde bulunmak.

    6) Fakültedeki bölüm, ana bilim ve bilim dallarının kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi ile ilgili olarak akademi kuruluna önerilerde bulunmak.

    7) Eğitim ve öğretim faaliyetleri için ihtiyaç duyulan öğretim elemanlarını saptamak ve akademi komutanlığına bildirmek.

    8) Yönetmelikle verilen diğer görevleri yapmaktır.

    Fakülte Disiplin Kurulu

    Madde 20 - Fakülte Disiplin Kurulunun kuruluş, görev ve yetkileri, bu Yönetmeliğin Beşinci kısmında açıklanmıştır.

    Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü ve Yüksekokul Müdürü

    Madde 21- (Başlığı ile birlikte değişik:RG-10/03/2003-25044) Sağlık bilimleri enstitüsü müdürü ve bir enstitü müdür yardımcısı, Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli asker öğretim üyeleri arasından, Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanının önerisi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca atanır. Enstitü müdürünün görev süresi dört yıldır. General ve amiraller hariç olmak üzere bu süre, Yüksek Askerî Şûra kararıyla her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla uzatılabilir. Enstitü müdürünün görev süresi toplam 8 yılı geçemez. Görev süresi bitenler, yüksek bilim konseyindeki kadrolara atanırlar. General veya amiral rütbesindeki enstitü müdürleri, rütbe bekleme süresini tamamladıktan sonra Genelkurmay Başkanının teklifi, Yüksek Askerî Şûranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler. Enstitü müdür yardımcısının görev süresi üç yıldır. Enstitü müdürünün önerisi ve akademi komutanının uygun görmesi hâlinde ikinci kez atanabilir. Enstitü müdürü, Yönetmelikle dekana verilmiş olan görevleri enstitü için yerine getirir.

    Önermede ve atamada enstitüde görevli asker öğretim üyelerinden rütbe ve kıdem bakımından üst olması esas alınır. Enstitü müdürü ve müdür yardımcısı, atamalardaki usule uygun olarak Genelkurmay Başkanlığınca görevden alınabilir.

    Herhangi bir nedenle enstitü müdürünün yokluğu hâlinde, enstitüde görevli rütbe ve kıdemce en üst asker öğretim görevlisi, enstitü müdürüne vekâlet eder.

    Çalışmalarında Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanına karşı sorumlu olan enstitü müdürünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

    1) Enstitü kuruluna başkanlık eder, enstitü kurulunun kararlarını uygular ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlar.

    2) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde, enstitünün genel durumu ve işleyişi hakkında Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanına bilgi verir.

    3) Enstitünün birimleri ile kadro ve kuruluşundaki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapar.

    4) Gerekli hâllerde kendi ana bilim veya bilim dalı ile araştırma ve inceleme kısmındaki bilimsel çalışmalara iştirak eder.

    5) Enstitünün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin plânlanmasını, programlanmasını ve uygulamasını sağlar.

    6) Yönetmelikte kendisine verilen diğer görevleri yapar.

    Yüksekokul müdürü, öncelikle yüksekokul kadrolarında görevli öğretim üyeleri arasından, yüksekokul kadrolarında görevli öğretim üyesi bulunmadığı takdirde, Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli öğretim üyelerinden Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanı tarafından teklif edilecek dört öğretim üyesi arasından, Genelkurmay Başkanlığınca dört yıl için atanır. Bu süre, Yüksek Askerî Şûra kararıyla her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla uzatılabilir. Yüksekokul müdürünün görev süresi toplam 8 yılı geçemez. Yüksekokul müdürüne çalışmalarında yardımcı olmak üzere bir yüksekokul müdür yardımcısı da, aynı usul ve esaslara göre seçilir ve atanır. Yüksekokul müdürü, bu Yönetmelik ile enstitü müdürüne verilmiş olan görevleri yüksekokul için yerine getirir.

    Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu ile Yüksekokul Kurulu (Değişik:RG-10/03/2003-25044)

    Madde 22 - Enstitü Kurulu Enstitü müdürünün başkanlığında enstitü müdür yardımcısı, enstitüdeki merkez başkanları ve anabilim dalı başkanlarından oluşur. Ayda en az bir deta veya enstitü müdürünün gerek gördüğü hallerde toplanır.

    Görevleri Şunlardır:

    1) Enstitünün eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerine ilişkin esasları saptamak.

    2) Lisans üstü eğitim-öğretimine ilişkin sınav, jürilerini saptayarak Akademi Kuruluna önermek.

    3) Lisans üstü öğrencilerinin eğitim-öğretimlerini planlamak.

    4) Stajyer subaylar ile yedek subay adaylarının eğitim-öğretimlerine ilişkin plan ve programları hazırlamak.

    5) Lisans üstü öğrencilerinin yetiştirilmesi için bütün tedbirlerin alınmasını sağlamak.

    (Ek fıkra:RG-10/03/2003-25044) Yüksekokul kurulu, yüksekokul müdürünün başkanlığında, yüksekokul müdür yardımcısı, yüksekokulu oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur. Yüksek-okul kurulu, yüksekokulun eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ile ilgili esasları önermekten ve öğrencilerin yetiştirilmesi için bütün tedbirlerin alınmasından sorumlu olup, bu Yönetmelikle fakülte kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bünyesinde yerine getirir. Bu görevler, yüksekokul ile ilgili yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirlenir.

    Enstitü Merkez Başkanları

    Madde 23 - Sağlık Bilimleri Enstitüsünü oluşturan merkezlerin başkanları, o merkezdeki rütbe ve kıdemce en büyük asker öğretim üyesi olup, GATA Komutanı tarafından görevlendirilirler.

    Merkez Başkanı, merkezin her düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve merkeze ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden Enstitü Müdürüne karşı sorumludur. Merkez Başkanı gerekli hallerde kendi anabilim dalı, bilim dalı veya araştırma-inceleme kısmındaki bilimsel çalışmalara iştirak edebilir.

    Merkez Kurulu

    Madde 24 - Merkez Kurulu, Merkez başkanının başkanlığında, o Merkezi oluşturan anabilim dalı başkanlarından ve araştırma-inceleme kısım başkanlarından oluşur. Kurul, ayda en az bir defa veya Merkez Başkanının gerek gördüğü hallerde toplanır. Merkeze bağlı anabilim dallarının ve araştırma inceleme kısımlarının araştırma-inceleme faaliyetlerinin plan ve programlarını hazırlar.

    Askeri Tıp Fakültesi ve 1000+200 Yataklı Eğitim Hastanesinin Baştabip Yardımcıları

    Madde 25 - (Başlığı ile birlikte değişik:RG -22/10/1995-22441)

    GATA Komutanına Askeri Tıp Fakültesi ve 1000+200 Yataklı Eğitim Hastanesi hizmetlerinin yürütülmesinde yardımcı olmak üzere, GATA Komutanının önerisi üzerine GATA'da görevli asker öğretim üyeleri aracından bir baştabip yardımcısı ile ilgili sınıflardan kadroda gösterilen miktar kadar idari ve mesleki baştabip yardımcıları usulüne uygun olarak atanır.

    Baştabip Yardımcısı baştabip adına sağlık raporlarının tasdikini yapar. Sıhhi Kurul, Tıbbi Kayıt ve Arşiv, Eczane, İlk yardım merkezi ve hastanenin idari faaliyetlerinin yürütülmesinden GATA Komutanına karşı sorumludur. Baştabip yardımcısına, hastanenin idari faaliyetlerinin yürütülmesinde baştabip idari yardımcısı yardımcıları raporların hazırlanması, sıhhi kurul, tıbbi kayıt ve arşiv, eczane, ilk yardım merkezi faaliyetlerinin yürütülmesinde ise baştabip mesleki yardımcısı/ yardımcıları yardım eder.

    Bölüm

    Madde 26 - (Değişik birinci fıkra:RG-10/03/2003-25044) Bölümler, askerî tıp fakültesinin ve yüksek okulların amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün oluşturan ve lisans düzeyini de içeren bir eğitim, öğretim, araştırma, inceleme ve uygulama yapan birimleridir.

    Bölümler, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim dallarından oluşur. Askeri Tıp Fakültesinde aynı veya benzer nitelikte eğitim-öğretim yapan birden fazla bölüm bulunamaz.

    (Değişik üçüncü:RG-22/10/1995-22441) Askeri Tıp Fakültesi ve 1000+200 Yataklı Eğitim Hastanesinde Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Dahili Tıp Bölümleri Bölümü, Cerrahi Tıp Bölümleri Bölümü olmak üzere üç bölüm bulunur.

    Bölümler, GATA Komutanlığınca Yükseköğretim Kurulunda alınan görüş, Akademi Kurulunun kararı ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının önerisi üzerine, Genelkurmay Başkanlığınca kurulur.

    Bölüm Başkanları

    Madde 27 - (Değişik birinci fıkra:RG-10/3/2003-25044) Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir. Bölüm başkanı, o bölümü oluşturan ana bilim ve bilim dalı başkanları arasında rütbe ve kıdemce üst olan asker profesördür. Bölüm başkanı; fakültede dekanın, yüksekokulda yüksekokul müdürünün teklifi üzerine, Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanı tarafından görevlendirilir. Bölüm başkanının görevi başında bulunmadığı hâllerde, kendinden sonra bölümde akademik unvan yönünden en kıdemli öğretim üyesi, bölüm başkanlığına vekâlet eder.

    Bölüm Başkanı, kendi anabilim dalı veya bilim dalındaki bilimsel ve idari görevlerine devam eder. Ancak, bölüm başkanı, aynı zamanda anabilim dalı veya bilim dalı başkanı ise, o anabilim veya bilim dalındaki görevlerinin yürütülmesi için kendisinden sonra rütbe ve kıdemce en büyük öğretim üyesini görevlendirebilir.

    Bölüm Başkanı dekana karşı sorumludur.

    Bölüm Başkanının görevleri şunlardır:

    1) Bölümün, her düzeyde eğitim-öğretim, uygulama, araştırma-inceleme ve her türlü faaliyetinin düzenli ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak,

    2) Fakülte Kurulunda bölümünü temsil etmek.

    3) (Değişik:RG-10/03/2003-25044) Bölümde görevli öğretim üyelerinin görevlerini izlemek, denetlemek ve bilimsel gelişmelerini sağlamak.

    4) Her eğitim-öğretim yılı sonunda, bölümünün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetleri ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporunu Dekana sunmak.

    Bölüm Kurulu

    Madde 28 - Bölüm Kuruluş Bölüm Başkanının başkanlığında o bölümü oluşturan anabilim dalı başkanlarından oluşur. Bu kurul, ayda en az bir defa veya bölüm başkanının gerek gördüğü hallerde toplanır. Bölüm Kurulunun görevleri şunlardır.

    1) Bölüme bağlı anabilim dallarını eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin plan ve programlarını hazırlamak.

    2) Bölüm içindeki araç, gereç ve imkanların etkin biçimde kullanılmasını sağlamak ve anabilim dalları arasında işbirliği esaslarını tespit etmek.

    Ana bilim Dalı ve Anabilim Dalı Başkanı

    Madde 29- (Değişik:RG-10/03/2003-25044)

    Ana bilim dalı; bölümü ve merkezi oluşturan ve en az bir bilim dalını kapsayan, eğitim, öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik bir birimdir. Ana bilim dalları; Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığı tarafından Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş üzerine, akademi kurulunun kararı uyarınca Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanının teklifine dayanılarak Genelkurmay Başkanlığı tarafından kurulur.

    Ana bilim dalı başkanı; ana bilim dalı içindeki rütbe ve kıdem bakımından üst olan asker profesör olup; fakültede dekanın, enstitüde enstitü müdürünün veya yüksekokulda yüksekokul müdürünün görüşü alınarak Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığı tarafından atanır.

    Fakülte dışındaki diğer birimlerin öğretim üyesi bulunmayan ana bilim dallarının başkanları, askerî tıp fakültesinde görevli öğretim üyeleri arasından dekanın görüşü de alınarak, Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanı tarafından görevlendirilir. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerde geçen süre, ana bilim dalı başkanlığı görev süresinden sayılmaz.

    Ana bilim dalı başkanlığı görev süresi dört yıldır. General ve amiraller hariç olmak üzere bu süre, Yüksek Askerî Şûra kararıyla her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla uzatılabilir. Ana bilim dalı başkanlığı görev süresi, toplam sekiz yılı geçemez. Görev süresi bitenler, yüksek bilim konseyindeki kadrolara atanırlar. General ve amiral rütbesindeki ana bilim dalı başkanları, rütbe bekleme süresini tamamladıktan sonra Genelkurmay Başkanının teklifi, Yüksek Askerî Şûranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler.

    Kadrosunda görevli asker profesör bulunmayan ana bilim dallarında başkanlık görevini, bu ana bilim dalındaki asker doçentler arasından rütbe ve kıdem bakımından üst olan öğretim üyesi; askerî tıp fakültesinde dekanın, enstitüde enstitü müdürünün, yüksekokulda yüksekokul müdürünün görüşü alınarak, Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanı tarafından vekâleten görevlendirilir. Kadrosunda görevli asker profesör ve doçent bulunmayan ana bilim dallarında ana bilim dalı başkanı; ilgili diğer bilim alanlarında görevli profesör veya doçentler arasından, bölüm başkanı veya merkez başkanının teklifi üzerine, fakültede dekanın, enstitüde enstitü müdürünün, yüksekokulda yüksekokul müdürünün görüşü alınarak Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanı tarafından görevlendirilir. Ancak, bu suretle vekâleten yapılan görevlendirmelerde geçen süreler görev süresinden sayılmaz.

    Komutan tarafından yüksek bilim konseyinde görevlendirilen veya başka bir bilim dalı başkanı olan ana bilim dalı başkanı, ana bilim veya bilim dalındaki bilimsel ve idarî faaliyetlere devam eder. Ancak, gerekli gördüğünde, o bilim dalındaki görevlerinin yürütülmesi için kendisinden sonra rütbe ve kıdem bakımından üst olan öğretim üyesini görevlendirebilir. Ana bilim dalı başkanı; birimindeki araştırmalarından ve her türlü faaliyetin düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinden bölüm başkanına karşı sorumludur.

    Ana bilim dalı başkanının görevi başında bulunmadığı hâllerde, ana bilim dalı içindeki akademik kıdemi önde olan öğretim üyeleri arasından rütbe ve kıdem bakımından üst olan öğretim üyesi ana bilim dalı başkanlığına vekâlet eder. Vekil tayini, bölüm başkanının da onayı alınarak ana bilim dalı başkanı tarafından yapılır.

    Ana bilim dalı kurulu; ana bilim dalı başkanı ve o ana bilim dalı başkanlığındaki bütün öğretim üyelerinden oluşur.

    Ana bilim dalı kurulu; ana bilim dalı başkanının gerek gördüğü zaman toplanır. Ana bilim dalının eğitim, öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin plân ve programlarını hazırlar.

    Ana bilim dalı için düzenlenen bu hususlar; eğitim hastahanelerindeki servisleri de kapsar.

    Bilim Dalı ve Bilim Dalı Başkanı

    Madde 30- (Değişik:RG-10/03/2003-25044)

    Bilim dalı, ana bilim dalı içinde eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama yapan akademik bir birimdir.

    Ana bilim dalına bağlı olarak bilim dalı; ilgili ana bilim dalı başkanı ve bölüm başkanının ortak önerileri üzerine akademi kurulunun kararı ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığı tarafından kurulur ve bu konuda Yüksek-öğretim Kuruluna bilgi verilir.

    Bilim dalı başkanı, bilim dalı içindeki rütbe ve kıdem bakımından üst olan asker profesör olup; fakültede dekanın, enstitüde enstitü müdürünün veya yüksekokulda yüksekokul müdürünün görüşü alınarak Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığı tarafından atanır.

    Profesör bulunmayan bilim dallarında başkanlık görevini doçentler, doçent de yoksa yardımcı doçentler vekâleten yürütürler. Bu görevlendirmeler; ana bilim dalı veya merkez başkanının teklifi, bölüm başkanının uygun görmesi, fakültede dekanın, yüksekokulda yüksekokul müdürünün, enstitüde enstitü müdürünün teklifi üzerine Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanı tarafından yapılır. Ancak, bu süreler görev süresinden sayılmaz.

    Bilim dalı başkanının görevinin başında bulunmadığı hâllerde, bilim dalı içindeki akademik kıdemi önde olan öğretim üyeleri arasından rütbe ve kıdem bakımından üst olan öğretim üyesi, bilim dalı başkanlığına vekâlet eder. Vekil tayini, ana bilim dalı başkanının da onayı alınarak bilim dalı başkanı tarafından yapılır.

    Fakülte dışındaki diğer birimlerin öğretim üyesi bulunmayan bilim dallarının başkanları, fakültede görevli öğretim üyeleri arasından dekanın görüşü de alınarak Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanı tarafından görevlendirilir. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerde geçen süre, bilim dalı başkanlığı görev süresinden sayılmaz.

    Bilim dalı başkanlığı görev süresi dört yıldır. General ve amiraller hariç olmak üzere bu süre, Yüksek Askerî Şûra kararıyla her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla uzatılabilir. Bilim dalı başkanlığı görev süresi, toplam sekiz yılı geçemez. Görev süresi bitenler, yüksek bilim konseyindeki kadrolara atanırlar. General ve amiral rütbesindeki bilim dalı başkanları, rütbe bekleme süresini tamamladıktan sonra Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Yüksek Askerî Şûranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler.

    Bilim dalı başkanı, bilim dalının her düzeydeki eğitim ve öğretim, uygulama, araştırma ve her türlü faaliyetlerinin düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinden ana bilim dalı başkanına karşı sorumludur.

    Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanı tarafından yüksek bilim konseyinde görevlendirilen bilim dalı başkanı, o bilim dalındaki bilimsel ve idarî görevlere devam eder.

    Bilim dalı kurulu, o bilim dalında görevli öğretim üyelerinden oluşur. Bilim dalı başkanının gerek görmesi hâlinde toplanır ve bilim dalının eğitim ve öğretim, uygulama, araştırma ve inceleme faaliyetlerinin plân ve programlarını hazırlar.

    Bilim dalı için düzenlenen bu hususlar, eğitim hastahanelerindeki kısımları da kapsar.

    Askeri Tıp Fakültesi Öğrenci Grup Komutanlığı

    Madde 31- (Değişik:RG-10/03/2003-25044)

    Öğrenci grup komutanlığı; askerî tıp fakültesi öğrencilerinin ilgili kanun, yönetmelik ve yönergelerde öngörülen esaslar ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanının vereceği emirler doğrultusunda, askerî eğitim, disiplin, yönetim, özlük hakları, destek ve diğer hizmetlerini, Gülhane Askerî Tıp Akademisinin ilgili organları ile koordineli olarak plânlar, programlar ve yürütür. Bu hizmetlerin geliştirilmesi için araştırma yapar ve gerekli önlemleri alır. Öğrenci grup komutanlığı teşkilâtı, Gülhane Askerî Tıp Akademisi kadro ve kuruluşunda gösterilir.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : Öğretim Elamanları

    Öğretim Elemanları

    Madde 32 - Öğretim Elemanları, GATA'da görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır.

    1) Öğretim Üyeleri GATA ve bağlı birimlerinde görevli profesörler, doçentler ve yardımcı doçentlerdir.

    2) Öğretim Görevlisi Ders vermek ve uygulama yapmakla yükümlü bir öğretim elemanıdır.

    3) Okutman Eğitim-öğretim süresince, çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulama yaptıran öğretim elemanıdır.

    4) Öğretim Yardımcıları: GATA ve bağlı birimlerinde belirli süreler için görevlendirilen araştırma görevlileri, uzmanlar ve çeviricilerdir.

    Öğretim Üyelerinin Görevleri

    Madde 33 - Öğretim üyelerinin görevleri şunlardır:

    1) GATA'da bu Yönetmeliğin amaç ve ilkelerine uygun biçimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek.

    2) Bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak.

    3) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre belirli günlerde öğrencileri kabul ederek onlara gerekli konularda yardım etmek ve bu yönetmelikteki amaç ve ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek:

    4) GATA'da hastaları muayene ve tedavi etmek.

    5) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek.

    6) Bu Yönetmelikteki kendilerine verilen diğer görevleri yapmak.

    (Ek: RG- 28/10/1986-19265) En kıdemli yardımcı doçentler aşağıdaki görevleri de yaparlar:

    1) GATA'da anabilim ve bilim dalı başkanlarının, diğer eğitim hastanelerinde klinik şeflerinin vereceği görevleri yapmak,

    2) Stajyer subayların, lisans ve lisans üstü öğrencilerinin klinik ve laboratuvar vazifelerinin usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak.

    3) (Değişik:RG-08/12/2005-26017) Anabilim ve bilim dalı ile diğer eğitim hastanelerinde kliniklerde görevli lisansüstü öğretim gören personel ile anabilim dalı, bilim dalı ve servis şeflikleri bünyelerindeki kadrolara atanan sivil memurların birinci sicil amiri olarak görev yapmak,

    4) Anabilim dalı veya bilim dalı ve klinikteki alet ve malzemelerin sorumlusu olmak,

    5) Anabilim ve bilim dalı başkanları ile diğer eğitim hastanelerinde klinik şeflerinin onayı ile konferans, ders, seminer vermek ve uygulamalı eğitim yaptırmak,

    6) Sıhhi Kurul üyeliği yapmak.

    Yardımcı Doçentlik Kadrolarının İlânı, Başvuru, Sınav, Değerlendirme ve Atama Esasları

    Madde 34- (Başlığı ile birlikte değişik: RG-10/03/2003-25044)

    Gülhane Askerî Tıp Akademisinde açılması istenen yardımcı doçentlik kadroları, her eğitim öğretim döneminde iki defa olmak üzere, ilgili ana bilim dalı, bilim dalları ile servis ve kısımların ihtiyaç belirtmesi, bu ihtiyaçların akademi kurulunca uygun bulunması üzerine, akademi komutanının teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile ilân edilir. Genelkurmay Başkanlığı tarafından sınav tarihleri ile açılan kadrolar, sınavdan dört ay önce Türk Silâhlı Kuvvetlerine yayımlanır. Askerî personel ve 14 Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında görevli devlet memuru statüsündeki personel; başvurularını, sınav tarihinden iki ay önce Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığında bulunacak şekilde silsileler yoluyla yapar. Genelkurmay Başkanlığı; askerî personel ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında görevli devlet memuru statüsündeki personel tarafından başvuruda bulunulmayan veya atama yapılmadığı için boş kalan yardımcı doçent kadrolarını, Türk Silâhlı Kuvvetleri dışından sivil şahısların başvurabilmesi için, Yönetmeliğin 50 nci maddesinin üçüncü fıkrasına uygun olarak ilân eder. Başvurular, Genelkurmay Başkanlığı tarafından değerlendirilir ve uygun bulunanlar sınava çağrılırlar.

    Yardımcı doçentliğe başvuruda ve atamada aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir :

    1) Doktora yapmış veya tıpta uzmanlık unvanını kazanmış olmak,

    2) Askerî personel için, doktora veya tıpta uzmanlık unvanı aldıktan sonra fiilen en az iki yıllık kıt'a hizmetinin tamamlanmasına, sınav tarihi esas alınarak altı ay veya daha az süre kalmış olmak (Atamaları bu süreyi doldurmayı müteakip yapılır.); sivil personel için bu unvanları kazandıktan sonra, ilgili uzmanlık alanında en az iki yıl hizmet yapmış olmak,

    3) Askerî personel ile Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki devlet memurları hakkında birinci, ikinci ve üçüncü sicil amiri tarafından EK-A'da yer verilen örneğe uygun olarak bir nitelik belgesi düzenlenmiş olmak,

    4) Sivil şahıslar için askerlik ile ilişkisi olmamak,

    5) Üniversitelerarası Kurul tarafından merkezî sistemle yapılmakta olan Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı(ÜDS)'ndan veya son beş yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı(KPDS)'ndan 100 üzerinden 60 ve daha yukarısında not almış olmak.

    6) Sınav ve değerlendirme aşamalarında başarılı olmak,

    7) Tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasî, yıkıcı, irticaî, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak,

    8) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve 25 Temmuz 1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda belirtilen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın ve erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî cinsî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmî alım-satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden hükümlü olmamak,

    9) Firar, üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat, isyan suçları ile 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan biriyle hükümlü olmamak,

    10) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, yukarıdaki bentlerde sayılanların dışındaki suçlardan; askerî ve adlî yargıya tâbi mahkemeler, disiplin mahkemeleri veya birden fazla disiplin amirince toplam olarak 21 gün ve daha fazla hapis veya oda hapsi cezası ile hükümlü olmamak veya cezalandırılmamak.

    Yukarıda yazılı suçlardan dolayı almış oldukları cezaları para cezasına çevrilmiş, ertelenmiş, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, adlî sicilden hükümlülükleri çıkarılmış olsa dahi yardımcı doçentliğe müracaat eden personel, yardımcı doçentliğe kabul edilmezler.

    Genelkurmay Başkanlığı tarafından müracaat eden adayların durumları; şahsî kayıtları, görevin icapları, istihbarî bilgi, belge ve kayıtlar ile temin ve yetiştirme plânlarına uygunluk bakımından değerlendirilerek, uygun görülenlerin sınavlarının yapılması için Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığına bildirilir. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı; fakültede fakülte dekanı, eğitim hastahanesinde eğitim hastahanesi komutanı, yüksekokulda yüksekokul müdürü ve enstitüde enstitü müdürünün de görüşlerini alarak, biri o birimin yöneticisi, diğerleri o birimin dışından olmak üzere üç profesör veya doçentten oluşan jüriyi tespit eder. Jüri, önce adayın deneme dersi sınavını yapar. Deneme dersinde başarılı olan aday, sınavı takip eden üç gün içinde öz geçmişini, bilimsel çalışması ve varsa yayınlarını dört nüsha olarak Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığına teslim eder. Jüri üyeleri; her aday hakkında adayın özgeçmişini, bilimsel çalışması ve varsa yayınlarını değerlendirerek mütalâasını hazırlar ve sıralamasını yapar. Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanı; fakültede dekanın, eğitim hastahanesinde komutanın, yüksekokul ve enstitüde müdürün görüşlerine ve jüri üyelerinin mütalâalarına göre, adayları kendi aralarında sıralandırır. Her aday için kendi görüşünü de ekleyerek ilgili belgeler ile birlikte Genelkurmay Başkanlığına gönderir.

    Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığınca önerilen adaylar; sıralamadaki yerleri, jüri üyelerinin ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanının mütalâaları ve kadro durumu dikkate alınarak, Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılacak değerlendirmeye göre atanır. Yardımcı doçentliğe önermede ve atamada, askerî personele öncelik verilir. Yardımcı doçentler, her defasında üç yıllık bir dönem için en çok iki kez atanabilirler. Yönetmeliğin 61 inci maddesi gereğince, Gülhane Askerî Tıp Akademisindeki başka bir yardımcı doçentlik kadrosuna yapılan atamalar da, bu süre içerisinde değerlendirilir. Yardımcı doçentlik süresi, hiçbir şekilde altı yılı geçemez. Her atama süresi sonunda, görev kendiliğinden sona erer. Genelkurmay Başkanlığı tarafından yan dal uzmanlık eğitimine müsaade edilen yardımcı doçentlerin, bu eğitimde geçen süreleri, yardımcı doçentlikten sayılmaz. Yan dal uzmanlık eğitimi süresince, öğretim üyeliği özlük haklarından yararlanılmaz.

    Yardımcı doçentlikte ilk üç yıllık görev süresini tamamlamadan yurt dışı daimî göreve seçilenlerin, dönüşlerinde, kalan sürelerini tamamlama hakları saklıdır. Bu durumdaki personelin eski birimlerindeki kadroları, yurt dışı daimî görevden dönünceye kadar saklanmak maksadıyla yüksek bilim konseyine aktarılır. Personelin; yurda dönüşünü müteakip kadrolar eski birimlerinde açılarak, bu kadroya atanması sağlanır.

    Yardımcı doçentler, ilk üç yıllık dönem sonunda atamada aranacak şartları yitirmemiş olmaları hâlinde, akademi kurulunun kararı, Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanının önerisi üzerine, Genelkurmay Başkanlığı tarafından ikinci üç yıllık dönem için atanabilirler.

    Doçentliğe Başvuru, Doçentlik Sınavı

    Madde 35- (Değişik:RG-05/08/2004-25544)

    Üniversitelerarası Kurulun tespit edeceği esaslara göre yapılacak olan doçentlik sınavına katılmak isteyen adaylar, bir dilekçe ile görev yaptığı kıt'a komutanlığına veya kurum amirliğine başvururlar. Dilekçeler; birinci, ikinci ve üçüncü sicil amiri tarafından düzenlenen EK-A'da yer verilen "Nitelik Belgesi" ile birlikte, silsileler yoluyla Genelkurmay Başkanlığına gönderilir. Adayların durumları, Genelkurmay Personel Başkanının başkanlığında; Türk Silâhlı Kuvvetleri sağlık komutanı, Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanı, Genelkurmay Adlî Müşaviri, Genelkurmay İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Dairesi Başkanı, Genelkurmay Eğitim Dairesi Başkanı ve Genelkurmay Personel Daire Başkanı ile adayın mensup olduğu kuvvetin veya Jandarma Genel Komutanlığının personel başkanlarından oluşan bir komisyon tarafından incelenir. İncelemede, adayın özlük dosyası da değerlendirilerek, askerlik hayatındaki başarısı, disiplini, tutum ve davranışları ile Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde yardımcı doçentliğe atamada aranacak şartları düzenleyen ikinci fıkrasının (7), (8), (9), (10)'uncu bentlerinde belirtilen nitelikler ile bu niteliklere ilişkin üçüncü fıkrasındaki hususlar da dikkate alınır. Komisyon, oy çokluğuyla karar verir. Verilen karar, Genelkurmay ikinci başkanı tarafından onaylanır ve durumları kendilerine Genelkurmay Başkanlığınca yazılı olarak bildirilir.

    Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülenlerin doçentlik sınavına katılabilmeleri için;

    1) Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora veya tıpta uzmanlık unvanını kazanmış,

    2) Orijinal bilimsel araştırma ve yayınlar yapmış,

    3) Üniversitelerarası Kurulca merkezi sistemle hazırlanacak bir yabancı dil imtihanını başarmış olmaları gerekir.

    Gülhane Askerî Tıp Akademisi haricindeki yükseköğretim kurumları tarafından açılacak doçentlik sınavına katılmak isteyenler, Genelkurmay Başkanlığından izin almak zorundadırlar. Diğer yükseköğretim kurumları da, Genelkurmay Başkanlığından izin almamış olanların müracaatlarını kabul edemez ve doçentlik sınavlarını yapamaz.

    Doçentlik sınavı, 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24 üncü maddesine göre yapılır.

    Değerlendirme ve Doçentliğe Atama

    Madde 36- (Değişik:RG-10/3/2003-25044)

    Gülhane Askerî Tıp Akademisinde açık bulunan doçentlik kadroları; isteklilerin başvurması için Genelkurmay Başkanlığı tarafından ilân edilir. Genelkurmay Başkanlığı, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığından akademi kurulunun da görüşünü alarak, biri Gülhane Askerî Tıp Akademisindeki doçentlik kadrolarının boş olduğu birimin yöneticisi, diğerleri o birimin dışından ancak o birime yakın dallardan olmak üzere üç asil ve iki yedek profesör tespit eder. Heyetten, dosyaları incelemelerini ve adayların her biri hakkında kişisel raporlarını bir ay içinde yazılı olarak göndermelerini ister. Bu üyeler, adayların her biri için ayrı ayrı yazılı mütalâalarını, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanına bildirirler. Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanı, bu mütalâalara; fakültede dekanın, eğitim hastahanesinde komutanın, yüksekokulda ve enstitüde müdürün görüşlerini de alarak hazırlayacağı kendi kanaatini de ekleyerek, önerilen kadro miktarı kadarının atanması için Genelkurmay Başkanlığına teklifte bulunur.

    Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi Devlet memuru statüsündeki doçent unvanına sahip personel de, birinci fıkra gereğince doçent kadrolarına aynı esaslar dahilinde başvurabilir. Bu personelin, sivil öğretim kurumlarında geçen yardımcı doçentlik süreleri göz önünde bulundurulur.

    Genelkurmay Başkanlığı, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığının adaylar hakkındaki mütalâalarını da dikkate alarak yapacağı değerlendirmeyi müteakip, uygun olanları boş doçentlik kadrolarına atama yapar. Doçent kadrosuna atanmada askerî personele öncelik verilir.

    Askerî personel tarafından talepte bulunulmayan doçentlik kadrolarına, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığının önerisi üzerine yukarıdaki esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığınca sivil doçentler de atanabilir.

    35 inci madde hükmüne aykırı olarak, Genelkurmay Başkanlığından izin almadan doçentlik sınavına girip, doçentlik unvanını kazananlar, bu unvanlarını, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde kullanamazlar ve bunların doçentlik kadrolarına atanmaları yapılmaz.

    Doçentliğe atamada aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir :

    1) Doçentlik unvanını almış olmak,

    2) En az üç yıl ilgili bilim alanında yardımcı doçentlik kadrosunda çalışmış olmak,

    3) Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde belirtilen ve yardımcı doçentliğe atamada aranacak şartları düzenleyen ikinci fıkrasının (7), (8), (9) ve (10)'uncu bentlerinde ve üçüncü fıkrasında yazılı olan nitelikleri haiz olmak,

    4) Türk Silâhlı Kuvvetleri dışından Yönetmeliğin 50 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre temin edilecekler için, ilânda belirtilen nitelik ve şartları taşımak.

    Madde 37- (Değişik:RG-10/3/2003-25044/25)

    Profesörlüğe yükseltilmede aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

    1) Doçentlik unvanını aldıktan sonra ilgili bilim alanında en az iki yılı Gülhane Askerî Tıp Akademisinde olmak üzere beş yıl çalışmış olmak,

    2) Bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (7), (8), (9) ve (10)'uncu bentlerinde ve üçüncü fıkrasında belirtilen nitelikleri haiz olmak,

    3) İlgili bilim alanında uygulamaya yönelik çalışmalar ve uluslararası düzeyde orijinal yayınlar yapmış olmak (Bu yayınlardan birisi, başlıca araştırma eseri olarak belirtilir).

    Profesörlük kadrosuna atama yapılmadan profesörlüğe yükseltilme yapılmış sayılamaz.

    Profesörlük kadrosuna atamada aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir :

    1) Gülhane Askerî Tıp Akademisinde profesörlük kadroları boşaldığında, Genelkurmay Başkanlığı; boş kadroları, bilim dallarını ve adaylarda aranan nitelikleri ilân eder. İlânda, adaylara en az on beş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

    2) Birinci fıkrada öngörülen şartları haiz adaylar silsileler yoluyla Genelkurmay Başkanlığına başvurur. Öz geçmişlerini, bilimsel yayınlarını, tebliğlerini ve bunlara yapılan atıfları, eğitim ve öğretime katkılarını kapsayan ve belgeleyen dosyalarını altı nüsha hâlinde teslim ederler.

    3) Genelkurmay Başkanlığı, biri Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanı, biri dekan ve biri de ilgili bölüm başkanı tarafından seçilecek üç profesörden oluşan ön değerlendirme komitesi tarafından müracaat eden doçentlerin bilimsel çalışmalarının incelenmesini, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığından ister.

    4) Ön değerlendirme komitesi, en kıdemli profesörün başkanlığında toplanarak, 30 gün içinde her aday için ayrı ayrı ayrıntılı rapor hazırlar. Raporda; her adayın müracaat ettiği kadroya asgarî uygunluğunu, araştırma yönünü, ders verme deneyimini ve başarısını, akademik, idarî ve meslekî hizmetler konularındaki yeterliliğini, benzeri yükseköğretim kurumları standartlarını dikkate alarak değerlendirir. Fakülte dekanı, eğitim hastahanesi komutanı, yüksekokul müdürü veya enstitü müdürü ve komite tarafından verilen rapora kendi görüşünü de ekleyerek, Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanına gönderir. Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanı; bu görüşleri dikkate alarak kendi mütalâasını hazırlar ve bu mütalâası ile birlikte komite raporunu Genelkurmay Başkanlığına gönderir.

    5) Genelkurmay Başkanlığı; başvuruda bulunan ve ön değerlendirme aşamasından geçen doçentlerin durumlarını incelemek üzere, biri profesör kadrosunun açık olduğu birimden, biri o birimin dışından üçü de Yükseköğretim Kurulunca görevlendirilecek beş profesörü tespit eder ve adayların bilimsel araştırmalarını içeren dosyalarını göndererek yazılı mütalâa ister. Bu profesörler, belgelerin kendilerine verildiği tarihi izleyen iki ay içinde her aday için ayrı ayrı olmak üzere rapor yazarlar. Bu raporlarında, adayların bilimsel nitelikleri ve çalışmaları değerlendirilir, geliştiricilik özellikleri ile bilim adamı yetiştirme konusundaki çabaları dikkate alırlar ve kadroya atanmak için birden fazla aday varsa tercihlerini bildirirler.

    6) Genelkurmay Başkanlığı, bu profesörlerin adaylar hakkındaki mütalâalarını ve adayın bilimsel araştırmalarını içeren diğer dosyasını Yükseköğretim Kuruluna gönderir. Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine Genelkurmay Başkanlığı tarafından atama yapılır. Profesör kadrosuna atamada asker doçentlere öncelik verilir.

    7) Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi devlet memuru statüsündeki doçentler de, Türk Silâhlı Kuvvetlerine yayımlanan profesörlük kadrolarına yukarıdaki esaslar dahilinde başvurabilir ve atandırılabilirler.

    8) Asker veya Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi devlet memuru statüsündeki sivil doçentler tarafından başvuru yapılmayan veya atama yapılmayan boş profesörlük kadrolarına, Yönetmeliğin 50 nci maddesinde ve yukarıda belirtilen usul ve esaslar dahilinde Türk Silâhlı Kuvvetleri dışından sivil profesörler de başvurabilir ve atandırılabilirler.

    Madde 38 - Yabancı ülkelerden alınan doçentlik ünvanının kabul edilmesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 27 nci maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından kararlaştırılır.

    Yabancı Ülkelerden Alınan Profesörlük Ünvanı

    Madde 39 - Yabancı ülkelerden alınan profesörlük ünvanının kabul edilmesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 28 nci maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurulca karara bağlanır.

    Ünvanların Korunması

    Madde 40- Öğretim üyeleri, bu yönetmelikte yazılı hükümler dışında, kazanmış oldukları akademik ünvanlarından yoksun bırakılamazlar.

    Başka bir göreve atanmak, emekli olanlar veya istifa etmek veya müstafi sayılmak suretiyle öğretim görevinden ayrılanlar, akademik ünvanlarını taşıyabilirler. Ancak profesörlük, doçentlik veya yardımcı doçentlik ünvanlarını kazananlar, her ünvan dönemi içinde Gülhane Askeri Tıp Akademisi veya askeri eğitim hastanelerinde fıilen iki yıl görev yapmadıkları takdirde Gülhane Askeri Tıp Akademisi veya Yükseköğretim Kurumları dışındaki çalışmalarında bu ünvanlarını kullanamazlar.

    Emeklilik Yaş Haddi

    Madde 41 - (Değişik:RG 28/12/1989-203869)

    Asker öğretim üyelerinin emeklilik yaş haddi 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunun 40 ıncı maddesinde gösterilen rütbelerinin yaş haddidir: General-amiral öğretim üyeleri hariç, diğer öğretim üyeleri hakkında 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunun kadrosuzluk sebebi ile emeklilik hükümleri uygulanmaz.

    (Değişik:RG-10/3/2003-25044) General ve amiral öğretim üyelerinden rütbe bekleme süresini tamamlamış olanlar, 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 54 üncü maddesine göre değerlendirilirler. Bunlardan hizmet ihtiyacı kadarı, Genelkurmay Başkanının teklifi, Yüksek Askerî Şûranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile bir yıl daha aynı rütbede hizmete devam ettirilirler. Bu şekilde görev süresi uzatılanlar, aynı esaslara göre her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler. Ancak, albay rütbesinde enstitü müdürü, yüksekokul müdürü, merkez başkanı, ana bilim dalı başkanı, bilim dalı başkanı, servis şefi veya kısım şefi olarak geçecek süre toplam 8 yılı geçemez. Kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevk edilen general ve amiraller hakkında, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi hükümleri uygulanır.

    Madde 42 - Gülhane Askeri Tıp Akademisinde, bu Yönetmelik uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim-öğretim ve uygulamaları için kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış kişiler, süreli, sürekli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler. Öğretim görevlileri, GATA'nın ilgili kurullarının görüşü alınarak, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının önerisi, Genelkurmay Başkanlığının onayı ile boş öğretim üyesi veya öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.

    Madde 43 - Okutmanlar, GATA ilgili kurullarının görüşleri alınarak, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının önerisi ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile süreli veya sürekli olarak atanırlar. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunlar, aynı usulle yeniden atanabilirler.

    Öğretim Yardımcıları

    Madde 44 - Öğretim Yardımcıları araştırma görevlileri, uzmanlar ve çeviricileri kapsar.

    Madde 45, 46, 47 - (Mülga:RG-28/10/1996-19265)

    Madde 48 - GATA Komutanlığının önerisi üzerine araştırma görevlisi, uzman ve çevirici kadrolarından boş olanlar için ihtiyaç duyulan kadarı Genelkurmay Başkanlığınca sınav tarihinden iki ay önce ilan edilir. İlanda sınav tarihi sınavın yapılacağı yer ve adaylar için GATA Komutanlığınca belirlenen nitelikler açıklanır.

    Başvurular, sınav tarihinden en az 15 gün önce GATA Komutanlığına yapılır.

    Sınavlar, GATA Komutanlığınca öğretim üyelerinden oluşturulacak en az üç kişilik kurullar tarafından yapılır. Sınavlarda başarı gösterenler, başarı derecelerine göre kendi aralarında sıralandırılır.

    GATA Komutanı, sınav sonuçlarına kendi görev ve önerilerini de ekleyerek atamaları yapılmak üzere Genelkurmay Başkanlığına gönderir. Sınav sonuçları ve GATA Komutanının önerisi de dikkate alınarak Genelkurmay Başkanlığınca yapılan değerlendirmeye göre atamalar yapılır.

    Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları

    Madde 49 - Gülhane Askeri Tıp Akademisinde sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları kendi ilgili kurullarının görüşü alınarak, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının önerisi üzerine ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile görevlendirilirler. Bunlar, öğretim görevleri bakımından bu Yönetmelikteki hükümlere tabidirler.

    Yabancı uyruklu öğretim elemanlarına, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunun 16 ncı maddesine göre ücret ödenir.

    Öğretim Üyesi İhtiyacının Karşılanması

    Madde 50- (Başlığı ile birlikte değişik:RG-10/03/2003-25044)

    Gülhane Askerî Tıp Akademisinin öğretim üyesi ihtiyacı; gerektiğinde, ek görevle diğer yükseköğretim kurumlarından veya kadrolu, sözleşmeli statüde dışarıdan öğretim üyesi alınarak karşılanır.

    Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığı, Gülhane Askerî Tıp Akademisinin bir sonraki eğitim ve öğretim yılı için çeşitli dallarda ihtiyaç duyduğu öğretim üyesi miktarını tespit eder ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre görevlendirilecek öğretim elemanlarını, içinde bulunduğu eğitim ve öğretim yılının Nisan ayı sonuna kadar Genelkurmay Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirir. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığı ihtiyacın karşılanabilme şeklini tespit eder. Yükseköğretim Kurulu ile işbirliği yaparak gerekli tedbirleri alır. Yüksek Öğretim Kurulunca görevlendirilen öğretim elemanları ile ilgili esaslar, 2955 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

    Öğretim üyesi ihtiyacı, diğer yükseköğretim kurumlarından görevlendirme suretiyle giderilemez ise; fakültede dekanın, enstitü veya yüksekokulda müdürün, eğitim hastahanesin de komutanın talebi ve bu talebin akademi kurulunca uygun bulunması üzerine, Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanının teklifi, Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi hâlinde, aşağıdaki usul ve esaslara göre karşılanabilir.

    1) Genelkurmay Başkanlığınca ilân edilmesi uygun bulunan kadrolar, yurt çapında dağıtımı yapılan en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde yayımlanır. Bu ilânda, adaylara en az on beş gün başvuru süresi tanınır ve son başvurma tarihi yanında, ihtiyaç bulunan ana bilim, bilim dalı, (uzmanlık veya yan dal uzmanlık alanı) kadro ve derecesi, unvanı, devamlı veya kısmî statü şekli, adaylarda aranan nitelikler, istihdam ve başvuru şekli, özlük hakları da belirtilir. Bu ilân, ayrıca bir yazı ile bütün üniversite rektörlüklerine gönderilir ve Resmi Gazete'de de yayımlanır.

    2) Bahse konu öğretim üyeleri; sözleşmeli, ek görevli veya kadrolu statülerde istihdam edilebilirler.

    3) Bunlardan doçentlik veya profesörlük unvanını kazanmış olanlar, unvanlarına uygun kadrolara atanmak üzere başvururlar. Yardımcı doçentliğe başvuranlar ise, Yönetmeliğin 34 üncü maddesine göre sınav ve değerlendirmeye alınırlar.

    4) Bu elemanların sınav, değerlendirme ve atamalarında Yönetmeliğin 34, 35, 36 ve 37 nci maddelerindeki hükümler esas alınır.

    Öğretim Elemanları Sicil İşlemleri

    Madde 51- Asker öğretim elemanları hakkında 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile subay Sicil Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

    Sivil öğretim elemanlarının sicil işlemleri tabi bulundukları statülerine göre ilgili yasalar uyarınca yapılır.

    Öğretim Elemanlarının Akademik Ünvanlarından Mahrum Bırakılması

    Madde 52 - GATA'da görevli öğretim elemanlarından disiplinsizlik veya ahlaki durumları nedeniyle veya mahkeme kararı üzerine (taksirli suçlar hariç olmak üzere) Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenler akademik ünvanlarını kullanamazlar.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : Çalışma ve Denetim

    BİRİNCİ BÖLÜM : Çalışma Esasları

    Çalışma Süreleri

    Madde 53 - GATA'daki öğretim elemanlarının çalışma süresi haftada 40 saattir. GATA'da görevli öğretim elemanları mesailerini kurumlarındaki çalışmalarına hasrederler. Yetkili öğretim elemanları ayrıca GATA'da hasta muayene ve tedavisi de yaparlar.

    Radyoloji, radyum ve elektrikle tedavi hizmetlerinde kesintisiz azami çalışma süresi, Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri hakkındaki tüzükte belirtilen süredir. Ancak bu gibi yerlerde çalışanlar tüzükte belirlenen kesintisiz çalışma süresini tamamlamış olsalar dahi GATA'nın günlük mesai saatlerine uymak zorundadırlar. Bu gibi personelin çalışma düzeni, mesai saatlerine uygun şekilde GATA Komutanlığınca düzenlenir.

    GATA'daki mesai saatleri dışında hizmetin kesintisiz sürdürülebilmesi için gerekli görülecek tedbir, usuller ve hizmete ilişkin diğer hususlar, İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği, Genelkurmay Başkanlığının direktifleri ile GATA Komutanlığının emirlerine göre düzenlenir.

    Eczane, Kan Bankası, İlk Yardım (Acil Servis) hizmetleri aralıksız 24 saat devam eder.

    Mesleğin Serbest Olarak İcrası

    Madde 54 - Sadece profesör ve doçentler çalışma saatleri dışında meslek ve sanatlarını serbest olarak icra edebilirler.

    Haftalık Ders Yükü ile İlgili Hükümler

    Madde 55 - (Değişik birinci fıkra:RG-10/03/2003-25044) Haftalık mecburî ders yükü; yüksek bilim konseyi üyeleri de dahil olmak üzere bütün öğretim üyeleri için en az 10 saat, kadrolu öğretim görevlileri ile okutmanlar için en az 12 saattir.

    Dekan, enstitü ve Yüksekokul müdürleri için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz. Bunların yardımcıları ile bölüm başkanları için haftalık ders yükü, yukarıda belirtilen sürenin yarısı kadardır.

    Ek Ders Ücreti

    Madde 56 - Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görevli öğretim elemanlarına meslek ve sanatlarını serbest olarak icra edenler dahil, görev ünvanlarına göre, Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek esaslara bağlı olarak, haftalık ders yükünün üst sınırını aşan ve haftalık öğretim programında yer alan ders saatlerinden en çok 18 saate kadar olan ders yükü için 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununu 11 nci maddesine uygun olarak ek ders ücreti ödenir.

    Ders Yükü Hesabı

    Madde 57 - Haftalık ders yükü hesabında bilfiil yapmak veya bizzat nezaret etmek şartıyla aşağıdaki denklikler esas alınır.

    FAALİYET TÜRÜFAALİYET TÜRÜ DERS YÜKÜ KARŞILIĞIDERS YÜKÜ KARŞILIĞI

    1) Bir saat programlanmış teorik ders (Dil dersi dahil)1) Bir saat programlanmış teorik ders (Dil dersi dahil) Bir SaatBir Saat

    2) Bir saat seminer yapmak2) Bir saat seminer yapmak Bir SaatBir Saat

    3) Bir saat seminer yönetmek3) Bir saat seminer yönetmek Bir SaatBir Saat

    4) İki saat laboratuvar ve atölye uygulaması (Dil Laboratuvarı dahil) yaptırmak4) İki saat laboratuvar ve atölye uygulaması (Dil Laboratuvarı dahil) yaptırmak Bir SaatBir Saat

    5) İki saat beden eğitimi dersi yaptırmak5) İki saat beden eğitimi dersi yaptırmak Bir SaatBir Saat

    6) Üç saat tıbbi ve cerrahi klinik uygulaması yapmak veya bu uygulamalara bizzat nezaret etmek6) Üç saat tıbbi ve cerrahi klinik uygulaması yapmak veya bu uygulamalara bizzat nezaret etmek Bir SaatBir Saat

    7) Edebiyat ile sosyal, fen ve teknik bilimle dallarında iki saat uygulama yaptırmak7) Edebiyat ile sosyal, fen ve teknik bilimle dallarında iki saat uygulama yaptırmak Bir SaatBir Saat

    8) Öğrenci sayısı ne olursa olsun yüksek lisans ve doktora tezii yönetmek8) Öğrenci sayısı ne olursa olsun yüksek lisans ve doktora tezii yönetmek İki Saatİki Saat

    9) Bir yarıyıl içinde yapılacak ara sınavlar karşılığı ders yükleri aşağıdadır:9) Bir yarıyıl içinde yapılacak ara sınavlar karşılığı ders yükleri aşağıdadır:

    Öğrenci SayısıÖğrenci Sayısı Ara Sınav SayısıAra Sınav Sayısı Ders Yükü KarşılığıDers Yükü Karşılığı

    100 öğrenciye kadar100 öğrenciye kadar 22 Bir SaatBir Saat

    100 öğrenciye kadar100 öğrenciye kadar 3 ve fazla3 ve fazla İki Saatİki Saat

    200 öğrenciye kadar200 öğrenciye kadar 33 İki Saatİki Saat

    200 öğrenciye kadar200 öğrenciye kadar 3 ve fazla3 ve fazla Üç SaatÜç Saat

    200 öğrenciye kadar200 öğrenciye kadar 22 Üç SaatÜç Saat

    200 öğrenciye kadar200 öğrenciye kadar 3 ve fazla3 ve fazla Dört SaatDört Saat

    Bu maddenin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 numaralı bentlerinde tanımlanan, faaliyet türlerinin herhangi birinde, öğretim üyeleri için haftalık 5 diğer öğretim elemanları için haftalık 10 saatten fazlası ders yükü hesabında dikkate alınmaz.

    Blok Eğitimi

    Madde 58 - Aynı anda birden çok faaliyet türünün uygulandığı ve bu faaliyetlerin yıl boyunca eşit ve dengeli bir yayılım göstermediği durumlarda eğitim programları blok halinde uygulanır. Blok halinde uygulamada, faaliyetler bir yarıyıllık süreye yayılmak suretiyle ders yükü hesabı yapılır. Haftalık ders yükümlülüğü toplam olarak hesaplanır ve o eğitim biriminde mevcut ders vermekle yükümlü öğretim üye sayısına bölünerek sonuçlandırılır.

    Kurumlararası Yardımlaşma

    Madde 59 - Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görevli öğretim üyeleri ile ders vermekle yükümlü öğretim görevlileri ve okutmanlar bağlı bulundukları fakülte, enstitü veya yüksekokulda haftalık ders yükünü dolduramadıkları takdirde, diğer sivil yükseköğretim kurumlarında ders yükünü doldurmak üzere Akademi Kurulunun kararı ile Genelkurmay Başkanlığınca görevlendirilebilirler. Ders yükü içindeki çalışmalar karşılığında ek ders ücreti ödenmez. Haftalık ders yükünün üstünde başka bir yükseköğretim kurumunda yanı usülle görevlendirilen öğretim elemanlarına görev aldıkları kurum bütçesinden ek ders ücreti ödenir.

    GATA Öğretim elemanları, ihtiyacı olan üniversitenin isteği üzerine, kendi arzuları ve GATA'nın ihtiyaçları dikkate alınarak, Akademi kurulunun olumlu görüşü ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile ilgili üniversitenin birimlerinde, özlük haklarını GATA'dan almak kaydıyla bir eğitim ve öğretim yılını geçmemek üzere görevlendirilebilirler.

    Kamu Kuruluşlarında Görevlendirme

    Madde 60 - İlgili Kurumların isteği, akademi kurulunun kararı ve Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi ile ihtiyaç duyulan konularda, öğretim elemanları diğer yükseköğretim kurumlarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilirler. 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunun 124'ncü maddeleri hükümleri saklıdır.

    Ayrıca ilgili adli mercilerin talebi ile adli Tıp mevzuatı çerçevesinde, adli Tıp oylarında ve diğer adli konularda resmi bilirkişi olarak Genelkurmay Başkanlığının izni ile görevlendirilebilirler.

    Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirme

    Madde 61- (Değişik:RG-10/03/2003-25044)

    Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli öğretim elemanları, görev ve unvanlarına bakılmaksızın, aşağıdaki (1) ve (2) numaralı bentlerde yazılı hâllerde akademi kurulunun kararı ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının önerisi üzerine; (3) ve (4) numaralı bentlerde ise doğrudan Genelkurmay Başkanlığınca;

    1) Eğitim maksadıyla, diğer askerî eğitim hastahanelerinin kadrolarına,

    2) Bilimsel gelişmesine katkıda bulunmak maksadıyla, diğer askerî hastahanelere, bir yılı geçmemek üzere, rütbe ve kıdemine uygun bir göreve,

    3) Sağlık hizmetlerinin yönetimi ve plânlaması maksadıyla; Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığındaki sağlık şube müdürlüğü veya daire başkanlığı kadrolarına,

    4) Disiplin, kıdem, kadro veya kadrosuzluk ile diğer askerî ihtiyaçlar nedeniyle; Gülhane Askerî Tıp Akademisindeki başka bir göreve ya da Gülhane Askerî Tıp Akademisi dışındaki karargâh ve kurumlara, atanabilir veya buralarda görevlendirilebilirler.

    Yüksek bilim konseyinde görevli öğretim üyeleri, özlük hakları saklı kalmak kaydıyla, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin sağlık ihtiyaçları dikkate alınarak diğer askerî hastahanelerde, Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığındaki sağlık şube müdürlüğü veya daire başkanlığı kadrolarında görevlendirilebilirler.

    Öğretim elemanlarının yolluklu veya yolluk almaksızın yurt içinde ve yurt dışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmaları, araştırma ve inceleme gezileri yapmaları, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerlerde bulunmaları, Gülhane Askerî Tıp Akademisinin ilgili kurumlarının kararı ve Genelkurmay Başkanlığının onayına tâbidir. Acil hâllerde yurt içinde yapılan bu gibi bilimsel toplantılara katılmaya, Genelkurmay Başkanlığına bilgi verilmek suretiyle Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığınca da izin verilebilir.

    Yurtdışında görevlendirilecek öğretim üyelerine verilecek yolluklar, yol masrafları ve gündelikler, genel hükümler çerçevesinde ödenir.

    Yurtdışında görevlendirilen öğretim elemanlarına yurt dışı kuruluşlardan burs veya ücret sağlanmışsa, bu personel görev yapacakları sürece maaşlı izinli sayılırlar.

    Dış ülkelerde kalınacak sürenin uzatılması, akademi kurulunun kararı ve Genelkurmay Başkanlığının onayına bağlıdır.

    Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli öğretim elemanları, Genelkurmay Başkanlığınca; olağanüstü hâl, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hâllerinde, özlük hakları saklı kalmak kaydıyla Gülhane Askerî Tıp Akademisi dışında da görevlendirilebilirler.

    İKİNCİ BÖLÜM : Denetim

    İdari Denetim

    Madde 62- (Değişik:RG-10/03/2003-25044)

    Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığının idarî denetimi, Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılır.

    Genelkurmay Başkanlığı ayrıca, eğitim, öğretim ve diğer faaliyetlerin, 2955 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda belirtilen amaca ve ana ilkelere uygunluğunu, Gülhane Askerî Tıp Akademisi yüksek bilim konseyinden yeteri kadar üye almak suretiyle de denetler.

    Öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları; bölüm başkanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri, eğitim hastahaneleri komutanları, dekan ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanı tarafından izlenir ve denetlenir.

    Bilimsel Denetim

    Madde 63- (Değişik:RG -10/3/2003-25044)

    Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığında eğitim ve öğretim yapan birimlerde görevli öğretim elemanlarının bilimsel denetimleri, yüksek bilim konseyi tarafından; eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma, yayın, seminer, klinik ve uygulama faaliyetleri ile diğer hususlar incelenerek yapılır. Bu denetimde esas alınacak ölçütler ile usul ve esaslar, 2955 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve benzeri yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalar ile ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanan yüksek bilim konseyi yönergesinde belirlenir.

    Her öğretim yılı sonunda; öğretim elemanlarının bilimsel başarı ve gelişmelerini, geçmiş yıllardaki eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile gelecek yıllardaki çalışma plânını belirten raporlar hazırlanır. Bu raporları; fakültede bölüm başkanları hazırlayıp dekana, enstitüde merkez başkanları hazırlayıp enstitü müdürüne sunarlar.

    Dekan ve enstitü müdürü, anılan raporları Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanına gönderirler. Eğitim hastahanesinde komutan, yüksekokulda müdür, bu raporları hazırlayarak doğrudan Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanına gönderirler. Zorunlu dersler ile tıp öncesi dersler grup başkanlığında görevli öğretim elemanlarının raporlarını, dekan bilimsel yardımcısı hazırlayarak, dekana sunar. Dekan da bu raporları Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanına gönderir. Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanı da, bu raporlara kendi kanaatini ekleyerek Genelkurmay Başkanlığına arz eder.

    Her öğretim elemanı; bilimsel araştırmalarının, yayınlarının ve okuttuğu dersler ile yönettiği seminerlerin ve uygulamaların listesini, yurt içinde ve yurt dışında yapılan bilimsel kongrelerdeki tebliğlerin birer örneğini bağlı bulunduğu yüksekokul müdürü, enstitü müdürü, fakülte dekanı ve eğitim hastahanesi komutanı aracılığı ile Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığına sunmak zorundadır. Bu sunumda, yayımlanmayan eserlerin birer kopyasına da yer verilir. 5 Aralık 1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun eser sahibine tanıdığı haklar saklıdır.

    Öğretim elemanlarının bilimsel yayınları için, Gülhane Askerî Tıp Akademisinde özel arşiv tutulur.

    Gülhane Askerî Tıp Akademisi yüksek bilim konseyi ve yukarıda belirtilen sorumluların denetlemeleri sonunda hazırlayacakları raporlar, sonraki yıllarda değerlendirme çalışmalarında kullanılır.

    BEŞİNCİ KISIM : Eğitim-Öğretim

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Esaslar

    GATA'da Eğitim-Öğretimin Amacı

    Madde 64 - GATA'daki eğitim-öğretimin amacı şunlardır.

    1) (Değişik:RG-22/10/1995-22441) GATA'da önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim gören öğrencileri:

    A- ATATÜRKÇÜLÜĞÜ bilen ve benimseyen,

    B- Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan,

    C- Toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisiyle dolu,

    D- TÜRKİYE CUMHURİYETİ Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren,

    E- Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı,

    F- Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş,

    G- İlgi ve yetenekleri yönünden yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda sağlık bilimi alanında mesleğinin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip,

    H- Askerliğin temeli olan disiplin ruhuyla yetişmiş, itaatkar, aldığı emri canı ve kanı pahasına zamanında yapmaya hazır olduğunu gösterecek davranışı kazanmış,

    I- Silah arkadaşlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine sarsılmaz bir bağla bağlı,

    J- Vazife ve mesuliyet duyguları gelişmiş, insiyatif sahibi, fedakar ve doğruluktan sapmayacak karakterde,

    K- Askerlik şeref ve haysiyetini herşeyden üstün tutan,

    L- Mesleğin tüm koşullarında soğukkanlılığınını muhafaza edecek bir iradeye, dayanıklı bir fiziki yeteneğe sahip, elamanlar olarak yetiştirmek.

    2) Sağlık bilimleri alanında, yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma-inceleme yapmak bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda sağlık hizmetlerinin gelişmesine destek olmak, yurtiçi ve yurtdışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır.

    Ana İlkeler

    Madde 65 - (Değişik:RG-22/10/1995-22441)

    Gülhane Askeri Tıp Akademisinde önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretimin planlanmasında, programlanmasında ve düzenlenmesinde aşağıdaki ana ilkeler gözönünde bulundurulur:

    1) Öğrencilere ATATÜRK inkilapları ve ilkeleri doğrultusunda, ATATÜRK Milliyetçiliğine bağlı hizmet bilincinin kazandırılması sağlanır.

    2) Milli kültürümüz, örf ve adetlerimize bağlı, kendimize has şekil ve özellikleri koruyarak geliştirilir ve öğrencilere, milli birlik ve beraberliği kuvvetlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.

    3) Eğitim-öğretim plan ve programları, bilimsel ve teknolojik esaslara, ülke ve Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaçlarına göre kısa ve uzun vadeli olarak hazırlanır ve Genelkurmay Başkanlığınca sürekli olarak geliştirilir.

    4) Sağlık Bilimleri alanında bir mesleğe yönelik eğitim-öğretim yapacak yüksekokullar, Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla, Fakülte ve Enstitüler ise Kanunla kurulur. Gerekliğinde Genelkurmay Başkanlığınca, uygulama ve araştırma merkezleri de kurulabilir.

    5) Gülhane Askeri Tıp Akademisi ile bağlı birimlerinin geliştirilmesi, verimlerinin artırılması genişletilmesi ve amacına yönelik olarak yenilerinin açılması, öğretim elemanlarının yurtiçinde ve yurtdışında yetiştirilmesi ve görevlendirilmeler, bu amaçlarla ayrılan kaynakların ve ihtisas gücünün dağılımı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim-öğretim ilke ve hedefleri doğrultusunda Genelkurmay Başkanlığınca planlanır ve gerçekleştirilir.

    GATA'da Yapılan Eğitim-Öğretim

    Madde 66 - Gülhane Askeri Tıp Akademisinde eğitim-öğretim aşağıdaki bölümlere ayrılır.

    1) (Ek:RG-22/10/1995-22441) Önlisans eğitim-öğretimi,

    2) Lisans eğitim-öğretimi

    3) Stajyer subaylara askeri tababeti öğretmek üzere verilen eğitim-öğretim,

    4) Yüksek lisans ve doktora eğitim-öğretimi,

    5) Tıpta uzman yetiştirilmesini amaçlayan eğitim-öğretim,

    6) Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli kademelerindeki sağlık personelinin tekamülünü sağlayıcı eğitim öğretim,

    7) Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu tabip, diş tabibi ve eczacıların yedek subay okulundaki eğitim öğretimi,

    8) (Değişik:RG- 22/10/1995-22441) Sağlık Astsubayı ve teknisyen hemşire yetiştirmeyi amaçlayan eğitim-öğretimi,

    9) Yukarıdakilere ilave olarak Silahlı Kuvvetler sağlık personelinin mesleki ve bilimsel tekamüllerini sağlamayı amaçlayan kurs, seminer, konferans ve benzeri bilimsel faaliyetler.

    Eğitim-Öğretime Tabii Personel

    Madde 67 - (Değişik:RG-22/10/1995-22441)

    Gülhane Askeri Tıp Akademisinde eğitim-öğretime tabi personel önlisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler, stajyer subaylar, stajyer astsubaylar, stajyer ordu hemşireleri (tekniker) stajyer teknisyen hemşire, sağlık sınıfı yedek subay adayları, Sağlık Astsubay Hazırlama Okulu ve Sağlık Astsubay Sınıf Okulu ile Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri, yeni açılacak sağlıkla ilgili okul ve yüksekokul öğrencileri ile Gülhane Askeri Tıp Akademisinde katılacak kurslardaki personeldir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Lisans eğitim-Öğretimi

    Lisans Eğitim-Öğretimi

    Madde 68 - Lisans Eğitim-Öğretimi Askeri Tıp Fakültesinde, muvazzaf askeri tabip yetiştirmek amacıyla diğer üniversite Tıp fakülteleri düzeyinde yapılacak eğitim-öğretim ile askeri eğitim-öğretimi kapsar.

    Öğrenci Kaynakları

    Madde 69 - (Değişik:RG-22/10/1995-22441)

    Askeri Tıp Fakültesine askeri liseler, fen liseleri ile klasik liselerin fen kolu veya modern matematik ve modern fen programı uygulayan bir mesleğe yönelik olmayan liselerin matematik ve tabii bilimler okullarından birini bitirenlerden Üniversiteler arası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavları esaslarına göre Askeri Tıp Fakültesine girmeye hak kazanan öğrenciler alınır. Diğer Tıp fakültelerinden naklen ara sınıflara sivil öğrenci alınmaz.

    Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavları ile GATA Askeri Tıp Fakültesine girmiş ve birinci sınıftan öğretime başlamış olan bir öğrenciye daha önce herhangi bir fakültede okuduğu bir veya birkaç dersten, ders programları benzerliği ilgili öğretim üyelerince kabul edilmek ve Fakülte Kurul tarafından uygun görülmek koşulu ile muafiyet tanınabilir.

    Ancak, bu öğrenci GATA Askeri Tıp Fakültesinde o sınıfta okutulan diğer derslere devam etmek ve sınavlara girmek zorundadır.

    Kontenjan

    Madde 70 - Askeri Tıp Fakültesine alınacak öğrenci sayısı, her yıl Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığının Genelkurmay Başkanlığınca tasvip gören yetiştirme planlarına uygun olarak, Gülhane Askeri Tıp Fakültesinin kapasitesi gözönünde bulundurularak, Genelkurmay Başkanlığınca saptanır. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığınca her yıl bu miktarlar ve ön koşullar Yüksek öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildirilir.

    Duyuru

    Madde 71 - Askeri Tıp Fakültesine öğrenci alınmasına ilişkin duyuru, Genelkurmay Başkanlığının onayı alınarak her yıl Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığınca

    1) Giriş koşulları,

    2) İstenen belgeler

    3) Başvurulacak yerler ile

    4) Her Kuvvet ve Jandarma Genel Komutanlığı hesabına alınacak öğrenci sayısı ve gerekli diğer bilgiler basın-yayın organları aracılığı ile duyurulur.

    Giriş Koşulları

    Madde 72 - Askeri Tıp Fakültesine giriş koşulları:

    1) Askeri Lise mezunu öğrenciler için giriş koşulları: Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı esaslarına göre yeterli puan alanlar arasında Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilen miktar kadar askeri öğrenci alınır.

    2) 69 uncu maddede belirtilen Sivil Liselerden mezun olan öğrenciler için giriş koşulları

    A- Sosyal durum, ahlak ve karakterle ilgili koşulları

    (a) Türk vatandaşı olmak,

    (b) Askeri ve sivil okullardan hangi şekilde olursa olsun çıkarılmamış olmak,

    (c) Evli veya dul yahut herhangi bir şekilde nikahsız yaşamamak,

    (d) Yapılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak,

    (e) Tutum ve davranışları ile yasadışı, siyasi, yıkıcı, irticai bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olmak.

    (f) Herhangi bir suçtan dolayı mahkum olmamak veya müracaat tarihinde hakkında kamu davası ya da şahsi bir ceza davası açılmamış olmak,

    B- Sağlık ve yaş durumu ile ilgili koşulları

    (a) Askeri öğrenci olabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak,

    (b) 19 yaşından büyük olmamak (20 yaşında gün almamış olmak),

    C- Öğrenim ile ilgili koşullar:

    (a) (Değişik:RG-22/10/1995-22441) Fen lisesi, klasik liselerin fen kolu ile modem matematik ve modern fen programı uygulayan bir mesleğe yönelik olmayan liselerin matematik ve tabi bilimler kollarından diploma almaya hak kazanmış olmak,

    (b) Askeri Tıp Fakültesinde yapılacak mülakat sınavını kazanmış olmak.

    Eğitim-Öğretimin Esası

    Madde 73 - Askeri Tıp Fakültesinde diğer üniversite Tıp fakülteleri düzeyinde Tıp eğitim-öğretimi yapılır.

    Eğitim-Öğretimin Süresi

    Madde 74 - (Değişik:RG-18/4/1998-23317)

    Gülhane Askeri Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim süresi (6) yıldır. Öğrenciler, öğrenimlerini en çok dokuz (9) yılda tamamlamak zorundadırlar. Öğrenimlerini 9 yıl içerisinde tamamlayamayanların veya ara sınıflarda kaybettikleri eğitim-öğretim yılları nedeniyle 9 yılda tamamlayamayacağı anlaşılanların Askeri Tıp Fakültesi ile ilişiği kesilir. Ancak, azami eğitim-öğretim süresi sonunda (9 yıl) son sınıfta bulunan ve mezun olabilmek için en çok beş dersten başarısız olanlara, bu derslerden de başarılı olabilmelerini sağlamak amacıyla dört yarıyıl ek süre daha tanınır. Bu süreler hiçbir şekilde uzatılmaz.

    GATA Askeri Tıp Fakültesi öğrencileri bir sınıfı en çok (2) eğitim-öğretim yılında ve o sınıfta okutulan bütün derslerin ve stajların sınavlarını vererek tamamlama zorundadırlar. Tamamlayamayanların fakülte ile ilişiği kesilir. Ancak, ikinci yılın sonunda ve dördüncü sınav hakkında tek dersten başarısız olarak ilişiği kesilme durumuna düşen öğrencilere; sınav dönemi bitimi tarihinden itibaren en geç (30) gün içinde kullanılmak şartıyla Fakülte Kurulunca bir ek sınav hakkı daha tanınabilir. Fakülte Kurulu, bu ek sınav hakkı verirken öğrencinin o zamana kadar öğrenimindeki başarı derecesini ve disiplin durumunu da gözönüne alarak değerlendirme yapar.

    Sağlık nedeniyle kaybedilen eğitim - öğretim süresi azami eğitim süresi (9 yıl) dışında tutulur. Ancak devamsızlılığın sağlık raporuna dayalı olması ve raporun fakülte kurulunca kabul edilmesi gereklidir. Öğrenciler, sağlık nedeniyle en çok (2) eğitim-öğretim yılı kaybedebilirler.

    Eğitim-Öğretim Yılı

    Madde 75 - (Değişik birinci fıkra:RG -22/10/1995-22441) Gülhane Askeri Tip Fakültesi eğitim-öğretim yılı iki dönemden oluşur.

    1- Akademik Yıl: Fakülte Kurulunca tespit edilip, Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan tarihte başlar, Gülhane Askeri Tıp Fakültesinde akademik yıl süresince, ulusal bayram ve genel tatil günleri hariç haftada (5) gün ders uygulama, staj, sınav ve etüdler yapılır.

    A- Birinci yarıyıl (en az l6 hafta ve yarıyıl bitirme sınavları için ayrılan süre)

    B- İkinci yarıyıl (en az 16 hafta ve yarıyıl bitirme sınavları için ayrılan süre)

    2- (Değişik:RG-10/03/2003-25044) Atış ve tatbikat eğitimi dönemi (ATAT): Gülhane Askerî Tıp Akademisi askerî tıp fakültesi öğrencileri eğitim-öğretim süresi içinde ikinci ve üçüncü sınıflarda ikinci yarıyıl sonunda dörder hafta süre ile iki defa atış ve tatbikat eğitimine tâbi tutulur. Mazeretleri nedeni ile bu eğitimlere katılmayan veya eksik eğitim görenlere fakülte kurulu kararı ile anılan eğitim tamamlatılır.

    Akademik öğretimin dışında kalan sürede, kamp, staj, tatbiki eğitim ve diğer askeri idari hazırlıkları kapsayacak hususlar planlanır ve eğitim-öğretim takviminde gösterilir.

    Eğitim-Öğretime Ara Verilmesi

    Madde 76 - Seferberlik, savaş ve olağanüstü hallerde Genelkurmay Başkanlığınca eğitim-öğretime ara verilebilir veya süresi kısaltılabilir. Gerektiğinde Genelkurmay Başkanlığının izniyle eğitim-öğretimlerini sivil yükseköğretim kurumlarında sürdürecek öğrencilerin yatay ve dikey geçiş esasları ile eksik öğrenim görenlere uygulanacak ilkeler Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.

    Eğitim-Öğretim Yılı

    Madde 77 - (Değişik:RG-22/10/1995-22441)

    GATA Askeri Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim dili Türkçe'dir. Toplam ders yükünün % 20'sini geçmemek ve seçimlik ders olmak kaydıyla, Akademi Kurulunun kararı, GATA Komutanının önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile bazı dersler İngilizce okutulabilir.

    Eğitim-Öğretim Programlarının Hazırlanması

    Madde 78- (Değişik:RG-10/03/2003-25044)

    Askerî tıp fakültesinde eğitim, öğretim ve vizelerin programları; askerî eğitimle ilgili hususlarda öğrenci grup komutanlığı ile koordine edilerek, sınıf ders kurulları ve eğitim-öğretim koordinasyon kurulu tarafından hazırlanır. Bu programlar, fakülte kurulunda görüşülüp kabul edildikten sonra, "Askerî Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Programı" adı altında, dekanlık tarafından bastırılarak, Eylül ayı başında ilgili makamlara gönderilir ve öğrencilere duyurulur.

    Tıbbî gelişmeler ve diğer tıp fakültelerindeki programlar göz önünde bulundurularak gerekli görülen derslerin ders programına dahil edilmesi veya çıkartılması; okutulan derslerin öğretim dönemlerindeki yerlerinin değiştirilmesi veya yıllık toplam ders saatlerinde artırma veya azalma yapılması; askerî eğitimle ilgili hususlarda öğrenci grup komutanlığı ile koordine edilerek, fakülte kurulunun kararı üzerine Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanının teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile olur."

    Sınıf Ders Kurulları

    Madde 79 - Askeri Tıp Fakültesinin her sınıfı için bir sınıf ders kurulu oluşturulur.

    Sınıf-ders kurulları, o sınıfta okutulan derslerin anabilim dalı ve bilim dalı veya bilim dalı kurullarının görevlendireceği birer öğretim üyesinden oluşur. Bu kurulların görevleri, derslerin programlarını ve vizelerini (ara sınavların) planlayarak eğitim öğretim koordinasyon kuruluna sunmaktır.

    Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu

    Madde 80 - Eğitim-öğretim Koordinasyon Kuruluş dekan yardımcılarından birinin başkanlığında her sınıf ders kurulunun seçtiği birer öğretim üyesinden oluşur. Bu kurulun görevi sınıfların eğitim programları arasında koordinasyonu sağlamak ve sınıf ders kurullarınca hazırlanan ders programları ve sınavlarına ilişkin planlamaları inceleyerek Askeri Tıp Fakültesi eğitim-öğretim programı taslağını bu ve en geç HAZİRAN ayı-sonuna kadar Fakülte Kuruluna sunmaktır.

    Tıp Doktorluğu Eğitim-Öğretim Dönemleri

    Madde 81 - (Değişik:RG-03/07/1988-19861)

    Gülhane Askeri Tıp Fakültesinde Tıp doktorluğu eğitim-öğretimi;

    1) Temel Tıp Bilimlerinde Önlisans Dönemi

    2 yıl (I, II. sınıflar)

    2) Klinik Bilimlerinde Lisans Dönemi

    3 yıl (III, IV, V. sınıflar)

    3) İnternlik Dönemi (Aile Hekimliği Staj Dönemi)

    1 yıl (VI sınıf)

    olmak üzere (3) dönemden oluşur.

    Temel Tıp Bilimlerinde Önlisans

    Madde 82 - (Değişik:RG-03/07/1988-19861)

    Temel Tıp bilimlerinde önlisans döneminin amacı öğrencileri klinik Tıp bilimleri izleyebilecek düzeye ulaştırmak ve temel mesleki bilgileri vermektir. Temel tıp bilimlerinde önlisans döneminde okutulacak dersler ve yıllık en az toplam ders saatleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

    TABLO - (I.SINIF)

    Dersin AdıDersin Adı Teorik Ders SaatiTeorik Ders Saati Pratik Ders SaatiPratik Ders Saati Yıllık Toplam Ders SaatiYıllık Toplam Ders Saati

    1. Biyoistatistik1. Biyoistatistik 3030 3030 6060

    2. Tıbbı Fizik2. Tıbbı Fizik 3030 3030 6060

    3. Tıbbı Biyoloji ve Genetik3. Tıbbı Biyoloji ve Genetik 6060 3030 9090

    4. Organik Kimya ve Biyokimya4. Organik Kimya ve Biyokimya 9090 3030 120120

    5. Davranış Bilimleri (psikoloji)5. Davranış Bilimleri (psikoloji) 6060 -- 6060

    6. Deontoloji (Tıbbı Etik)6. Deontoloji (Tıbbı Etik) 3030 -- 3030

    T O P L A M T O P L A M 300300 120120 420420

    TABLO - (II SINIF)

    Dersin AdıTeorik Ders SaatiPratik Ders SaatiYıllık Toplam Ders SaatiDersin AdıTeorik Ders SaatiPratik Ders SaatiYıllık Toplam Ders Saati          

    1. Anatomi1. Anatomi 8080 6060 140140

    2. Histoloji-Embriyoloji2. Histoloji-Embriyoloji 5050 4040 9090

    3. Fizyoloji3. Fizyoloji 8080 5050 140140

    4. Biyofizik4. Biyofizik 4040 2020 6060

    5.Temel Mikrobiyoloji ve Parazitoloji5.Temel Mikrobiyoloji ve Parazitoloji 6060 3030 9090

    T O P L A M T O P L A M 310310 210210 520520

    Bu dönemde derslerin tamamının sınavlarını başaranlara, temel tıp bilimlerinde önlisans diploması verilir. Ancak bu diploma askeri öğrencilikten ayrılmaya hak kazandırmaz.

    Klinik Bilimlerde Lisans Dönemi

    Madde 83 - (Değişik:RG-17/09/1997-23113)

    Klinik Tıp bilimlerinde lisans döneminin amacı, temel tıp bilimleri bilgilerini almış öğrencilere, bu bilgilerinin üzerine klinik bilimlerine ait bilgi ve beceriler ekleyerek uygulama yeteneği kazandırılmış, Türk Ulusunun ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin fertlerinin sağlık sorunlarına çağdaş, ileri düzeyde çözümler getirebilecek, Atatürk ilkeleri doğrultusunda düşüncelere sahip muvazzaf askeri tabipler yetiştirmektir.

    Klinik Tıp öğretimi döneminde yıllara göre yıllık en az toplam ders saatleri tablo (I), (II), (II)'de gösterilmiştir.

    TABLO -I (III. SINIF)

    Dersin AdıDersin Adı Teorik ve Pratik ToplamıTeorik ve Pratik Toplamı

    1. Farmakoloji1. Farmakoloji 140140

    2. Patoloji2. Patoloji 210210

    3. Klinik Bilimlerine Giriş (İç Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Klinik Biyokimya ve Mikrobiyoloji)3. Klinik Bilimlerine Giriş (İç Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Klinik Biyokimya ve Mikrobiyoloji) 610610

    T O P L A M T O P L A M 960960

    TABLO- II (IV SINIF) (Değişik:RG-17/09/1997-23113)

    Dersin AdıDersin Adı Teorik Ders SaatiTeorik Ders Saati Pratik Ders SaatiPratik Ders Saati Yıllık Toplam Ders SaatiYıllık Toplam Ders Saati

    1. Radyodiagnostik Radyoloji1. Radyodiagnostik Radyoloji 4040 -- 4040

    2. Halk Sağlığı2. Halk Sağlığı 8080 -- 8080

    3. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları3. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 8080 7575 155155

    4. Kadın Hastalıkları ve Doğum4. Kadın Hastalıkları ve Doğum 6060 7575 135135

    5. İç Hastalıkları (Genel Dahiliye, Sosyal Tıp, Göğüs Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Dermatoloji)5. İç Hastalıkları (Genel Dahiliye, Sosyal Tıp, Göğüs Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Dermatoloji) 100100 150150 250250

    6. Şirürji (Genel Cerrahi ve Çocuk Cerrahisi)6. Şirürji (Genel Cerrahi ve Çocuk Cerrahisi) 100100 150150 250250

                 T O P L A M 460450910TABLO - III ( V. SINIF) (Değişik: RG -17/9/1997-23113) Dersin Adı Teorik Ders Saati Pratik Ders Saati Yıllık Toplam Ders Saati1. Göğüs Hastalıkları1370832. Enfeksiyon Hastalıkları 1370833. Fiziksel Tıp ve rehabilitasyon1370834. Deri ve Zührevi Hastalıklar1370835. Ortopedi ve Travmatoloji1370836. Göğüs, Kalp ve damar Cerrahisi

    66 3535 4141

    7. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi7. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 66 3535 4141

    8. Beyin ve Sinir Cerrahisi8. Beyin ve Sinir Cerrahisi 66 3535 4141

    9. Üroloji9. Üroloji 1313 7070 8383

    10. Göz Hastalıkları10. Göz Hastalıkları 1313 7070 8383

    11. Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları11. Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları 1313 7070 8383

    12. Anestiyoloji ve Reanimasyon12. Anestiyoloji ve Reanimasyon 66 3535 4141

    13. Nöroloji13. Nöroloji 1313 7070 8383

    14. Psikiyatri14. Psikiyatri 1313 7070 8383

    15. Nükleer Tıp (Seçmeli)15. Nükleer Tıp (Seçmeli) 66 3535 4141

    16. Radyosyon Onkolojisi(Seçmeli)16. Radyosyon Onkolojisi(Seçmeli) 66 3535 4141

    17. Adli Tıp17. Adli Tıp 66 3535 4141

    T O P L A M T O P L A M 172172 945945 11171117

    Klinik Tıp bilimlerinde lisans döneminde yaptırılacak eğitim-öğretim uygulama şekli; diğer tıp fakülteleri düzeyinde olmak şartıyla (Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi eğitim-öğretim programında gösterilir. IV ve V nci sınıf öğrenciler, tıpta uzmanlık öğrencileri gibi doğrudan hasta ile meşgul olur, gözlem alır, muayene eder, öğretim üye ve yardımcılarının kontrolünde ve sorumluluğunda tıbbi ve cerrahi uygulamalara katılır. Staj sonunda "Devam ve Sınav Karnesine" devam ve sınav sonucu işlenir. Dekanlığa ayrıca o staj grubunun devam ve notları bildirilir. Bu dönem stajlarında fakülte kurulu kararı ile seçmeli staj uygulaması yapılabilir.

    IV ve V nci sınıf öğrencileri devam ettikleri kliniklerde, haftada en az iki gece klinik nöbeti tutar. Nöbetleri sırasında nöbetçi asistan ve uzmanlarla her türlü hizmeti birlikte yürütür. Devam ve sınav karnesinde zorunlu nöbetlerin tutulduğu ana bilim veya bilim dalı başkanlığınca da belirtilir.

    Öğrenciler ayrıca dahiliye ve cerrahi stajlarını yaptıkları süre içerisinde staj yapmakta olduğu ana bilim veya bilim dalı başkanlığının denetimi altında olmak üzere en az iki gece acil serviste (ilk yardım) gece nöbeti tutar. Acil servis ve doğum nöbetleri ve diğer nöbetler, anlaşma yapılarak başka sağlık kurumlarında da yaptırılabilir. Bu dönemdeki derslerin sınavlarının tümünü başarı ile tamamlayanlara Klinik Bilimlerinde Lisans Diploması verilir. Ancak, bu diploma askeri öğrencilikten ayrılmaya hak kazandırmaz ve kendileri 6. yılda "İntern Adayı" sayılır.

    İnternlik Dönemi (Aile Hekimliği Staj Dönemi)

    Madde 84 - (Değişik:RG-03/07/1988-19861) İnternlik döneminde mezuniyet öncesi internlik eğitimi yapılır. Bu eğitimi süresi içinde internler aşağıdaki klinik dallarda denetim altında aktif olarak hasta bakımından sorumludurlar.

    STAJSTAJ SÜRESÜRE

    Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2 Ay2 Ay

    İç Hastalıklarıİç Hastalıkları 2 Ay2 Ay

    DoğumDoğum 2 Ay2 Ay

    Acil Cerrahi (Cerrahi Dalları Dahil)Acil Cerrahi (Cerrahi Dalları Dahil) 2 Ay2 Ay

    Kırsal Hekimlik ve Kıta Tababeti UygulamasıKırsal Hekimlik ve Kıta Tababeti Uygulaması 2 Ay2 Ay

    PsikiyatriPsikiyatri 1 Ay1 Ay

    SeçmeliSeçmeli 1 Ay1 Ay

    T O P L A MT O P L A M 12 Ay12 Ay

    İnternlik döneminde yer alan Kırsal Hekimlik çalışmaları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Halk Sağlığı Anabilim Dallarının işbirliği ve Dekanlığın koordinatörlüğü ile yürütlür. İntern adayları bu dönemin kapsadığı seçmeli dilimi, Dekanlığın onayını alarak bir laboratuvar çalışmasında, serbest hekimlik stajında veya yukarıdaki dilimlerin herhangi birisinde veya bunlara bağlı dalların birinde seçebilirler. Kırsal Hekimlik uygulaması imkanı bulunmadığı takdirde bu süre iç hastalıkları uygulaması süresine eklenir.

    İnternlik dönemini başarı ile tamamlayanlara, başkaca bir sınav uygulanmaksızın Tıp doktoru diploması verilir. Bu dönemde başarılı sayılmak için:

    1- Yukarıda belirtilen dilimlerin her birindeki süreyi eksiksiz olarak tamamlamak, ilgili klinik ve polikliniklerde bilfıil çalışmış olmak, Fakültece tesbit edilen sayıda doğumu gözetim altında bizzat yaptırmış olmak, zorunlu haller dolayısıyla eksik kalmış çalışmaları da tamamlamış olmak,

    2- Her uygulama dilimi sonunda Fakültece yetkili kılınan kişiden veya makamdan o dilimin başarı ile tamamlandığını ve gereken nöbetlerin tutulmuş olduğunu gösteren yeterlik belgelerini almış olmak şarttır.

    Kıt'a Tabipliği Uygulaması

    Madde 85 - (Değişik:RG-22/10/1995-22441)

    VI ncı sınıf öğrencileri kıt'a tabipliği ve kırsal hekimlik uygulaması sırasında Genelkurmay Başkanlığınca yapılacak düzenlemeye göre ANKARA çevresindeki askeri tabibi bulunan askeri birliklere gönderilir. Birliklerde, askeri tabibin gözetiminde kıt'a tabipliği, vizite, aşı, sağlık fışleri ve aşı fişleri doldurma ve uygulamalarında deneyim kazandırılır. Devam durumu, çalışma ve başarısı gittiği kıt'a tabibi tarafından belgelenir. Bu belge, kıt'a komutanı tarafından onaylanıp "Devam ve Sınav Karnesi"ne işlendikten sonra GATA Komutanlığına gönderilir.

    Kıt'a tabipliği ve kırsal hekimliliği uygulamasının en az 15 günlük kısmı muvazzaf tabip bulunan revirlerde yaptırılır.

    Zorunlu Dersler

    Madde 86 - (Değişik:RG-04/12/1998-23543)

    Askeri Tıp Fakültesinde Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Beden Eğitimi ve Askeri Eğitim zorunlu derslerdendir. Yabancı dil hariç olmak üzere bu derslerin her biri, ilk dört (4) sömestr boyunca haftada birer saat olmak üzere toplam 66 saat okutulur.

    Yabancı Dil Öğretimi

    Madde 87 - (Değişik:RG-22/10/1995-22441)

    Askeri Tıp Fakültesinde yabancı dil öğretimi İngilizcedir. Daha önce başka bir yabancı dil okumuş olsa bile öğrenciye Askeri Tıp Fakültesinde İngilizce öğretimi yaptırılır. İngilizce öğretiminde amaç, öğrenciyi bu dildeki tıbbi yayın, ders ve konferansları izleyebilecek düzeye getirmektir. I. II ve III üncü sınıflarda Genel İngilizce, IV ve V inci sınıflarda ise Tıbbi İngilizce öğretimi yaptırılır. İngilizce öğretim planı aşağıdaki Tabloda gösterilmiştir.

    TABLO

    Sıra Sıra Dersin AdıDersin Adı Haftalık Ders SaatiHaftalık Ders Saati Yıllık Toplam Ders SaatiYıllık Toplam Ders Saati

    1.1. Genel İngilizceGenel İngilizce 66 192192

    2.2. Genel İngilizceGenel İngilizce 55 160160

    3.3. Genel İngilizceGenel İngilizce 55 160160

    4.4. Tıbbi İngilizceTıbbi İngilizce 33 9696

    5.5. Tıbbi İngilizceTıbbi İngilizce 33 9696

    I ve II sınıflarda, ortaöğretimde İngilizce okumuş, ancak İngilizce bilgisi farklı düzeylerde olan öğrenciler ile başka bir yabancı dil okumuş öğrenciler arasındaki farkı gidermek ve homojen sınıflar sağlamak amacıyla aynı düzeylerde İngilizce sınıfları açılır. Bunun için I ve II nci sınıflarda eğitim-öğretim yılı başında derecelendirme sınavı yapılır. Bu sınavın sonucuna göre öğrenciler ayrı sınıflarda, ayrı düzeylerde ve kendilerine uygun yöntemlerle İngilizce eğitimi görürler. Böylece bu öğrencilerin II nci sınıf sonunda eşit duruma getirilmeleri sağlanır: III ncü sınıfta tüm öğrenciler İngilizce derslerini aynı düzeyde ve aynı yöntemlerle görürler.

    Kültür Dersleri

    Madde 88 - Askeri Tıp Fakültesinde, Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Beden Eğitimi dersleri zorunlu olarak okutulan kültür dersleridir.

    (Değişik ikinci fıkra: RG- 18/04/1998-23317) Bu dersler; haftada bir saat olmak üzere 4 sömestride toplam 66 saat olarak planlanır ve okutulur.

    Askeri Dersler ve Askeri Eğitim

    Madde 89- (Değişik:RG-10/03/2003-25044)

    Askerî tıp fakültesinde eğitim ve öğretim süresince askerî dersler zorunlu olarak okutulur. Haftalık ve yıllık nazarî askerî dersler, haftada en az bir saat olmak üzere plânlanır ve uygulanır. Ayrıca, yıl içinde her hafta iki saatten az olmamak üzere tatbikî askerî eğitim yaptırılır.

    İntibak Eğitimi

    Madde 90- (Değişik:RG -10/3/2003-25044)

    Askerî ve sivil liselerden askerî tıp fakültesine alınan öğrencilere, akademik yılın başlangıcından önce öğrenci grup komutanlığı tarafından, bir ay süre ile temel askerî eğitimi yaptırılarak öğrencilerin askerliğe intibakı sağlanır.

    İntibak eğitiminde, öğrencilerin askerliğe ve Gülhane Askerî Tıp Akademisinin amaçlarına uygun nitelikleri özenle takip edilerek, elverişli olmayanların daha başlangıçta askerlikten ayırma işlemleri, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapılır.

    Eğitim-Öğretime Devam Mecburiyeti

    Madde 91- Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Öğrencileri

    1) Bütün derslere, uygulamalara, seminerlere, eğitim-öğretimin gereği olan hertürlü bilimsel faaliyetlere, askeri eğitimlere devam etmek, katılmak ve sınavlarına girmek zorundadırlar. Öğrencilerin bütün bu faaliyetlere devam ederek tamamladıkları vize (ara sınav) ve sınavlarına girildiği ve sonuçları ilgili sorumlular tarafından belgelenir.

    2) İki yarı yılda mazeretsiz toplam (30) gün ve daha fazla eğitim-öğretime devam etmeyenler veya atış ve tatbikat eğitim döneminin üçte birine mazeretsiz katılmayan öğrenciler o eğitim ve öğretim yılını kaybederler. Mazeretsiz olarak eğitim-öğretime veya tatbiki eğitim dönemine devam etmeyen öğrenciler hakkında, eyleminin niteliğine göre sıralı disiplin amirlerince disiplin cezası verilir veya yasal işlem yapılır.

    3) Herhangi bir nedenle teorik derslerin %30'undan pratik derslerin ise % 20'sinden fazlasına katılmayan öğrenciler, o ders veya derslerin hiçbir sınavına alınmazlar. Sınav haklarını kaybederler ve sınavları başaramamış sayılırlar.

    4) Öğrenciler devamsızlıktan dolayı kaybetmiş oldukları eğitim-öğretim yılını bir sonraki yıl bütün gereklerini yerine getirerek tamamlamak zorundadırlar.

    5) Devamsızlıktan dolayı devre kaybeden öğrenciler müteakip eğitim-öğretim yılı başına kadar derslere devam ettirilir veya kliniklerde çalıştınlır.

    6) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığınca iştirak edilmesi uygun görülen merasim, konferans gibi faaliyetler, eğitim-öğretime devamsızlık dışında tutulur.

    Mazaretler

    Madde 92 - Öğrencinin, eğitim-öğretim süresinde, sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için hastalığı, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Eğitim Hastanesinden, tatillerde bu mümkün olmadığı takdirde bulunduğu yerdeki askeri hastaneden, yoksa herhangi bir sağlık kurumundan alınacak bir rapor ile belgelendirmesi ve bu raporun Gülhane Askeri Tıp Akademisi Fakülte Kurulunca kabul edilmesi gereklidir. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Fakülte Kurulunca kabul edilmeyen ve yukarıda belirtilen yerler dışından alınan raporlar işleme konulmaz.

    (Değişik ikinci fıkra:RG-10/3/2003-25044) Askerî Tıp Fakültesi öğrencilerinin sağlık dışındaki mazeretleri, askerî tıp fakültesi dekanlığı ve öğrenci grup komutanlığınca değerlendirilerek gerekli uygulama yapılır.

    Sağlık durumları nedeniyle eğitim-öğretime devam edemeyecekleri anlaşılanlar hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği gereğince işlem yapılır.

    Sınavlar

    Madde 93 - GATA Askeri Tıp Fakültesinde teorik ve uygulamalı olarak okutulan ders ve stajlar için vize (ara sınav), staj sınavı ve ana sınavlar yapılır.

    Vize (Ara Sınav)

    Madde 94 - Vize (ara sınav) bir dersin bütünlük ve bölümlerine göre öğrencinin sürekli çalışmasını teşvik ve kontrol eden bir sınav şeklidir.

    Vizeye tabi konular ve vize uygulama şekli, Anabilim Dalı veya Bilim Dalı Başkanlığınca belirlenir ve Sınıf ders Kurullarında ve Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunda incelendikten sonra Fakülte Kurulunda görüşülerek kararlaştırılır.

    Vizeler Eğitim-Öğretim Programında belirtilen tarihlerde yapılır.

    (Değişik:RG-18/04/1998-23317) Yıllık toplam ders saati; 66 veya daha az olan dersler için iki (2), 67 ve daha fazla olan dersler için dört (4) vize uygulanır.

    Vizeye girebilmek için öğrenciler derslerden devam almak zorundadırlar.

    (Değişik:RG-18/04/1998-23317) Vizede başarısız öğrenciye, her ana sınavdan önce bir telafi vizesi hakkı verilir. Ancak, 4 vize yapılan derslerde yalnız tek vizeden başarısız olan öğrenci; başarısız olduğu vize notu 30'un altında olmamak ve 4 vize notu toplamı 200 veya daha fazla olmak kaydıyla, doğrudan ana sınava alınır. Telafi vizesinde öğrenci, başarılı olamadığı konulardan sorumlu tutulur.

    GATA Askeri Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Programında bulunan bütün derslerden vize (ara sınav) yapılır. Ancak, Fakülte Kurulu kararı ile Davranış Bilimleri İngilizce, Türk Dili, Deontoloji, Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi, Askeri Dersler ile küçük stajlarda vize (ara sınav) yapılmayabilir. Bu takdirde bu derslerden veya stajlardan devam alan öğrenciler, doğrudan o ders veya stajın ana sınavına girerler.

    Staj Sınavı

    Madde 95 - Eğitim-Öğretim Programında yer alan stajların sınavları, Fakülte Kurulunca belirlenecek tarihlerde yapılır.

    Ana Sınav

    Madde 96 - (Değişik:RG-03/07/1988-19861)

    Ana ve bütünleme sınavları Fakülte Kurulunca tespit edilir. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığınca teklif edilecek ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanacak yıllık eğitim ve öğretim programlarında her sınıf için ayrı ayrı belirtilen tarihlerde yapılır.

    Ana sınavlara girebilmek için öğrenciler devam almak ve o derse ait vizeleri başarmak zorundadır.

    Sınava girme hakkını kazanan öğrenci sınava girmek zorundadır. Sınava girmeyenler sınav hakkını kullanmış ve başarısız olmuş sayılır.

    Sınav tarihleri, sınavlardan en az (1) ay önce saptanır ve ilan edilir. Bu tarihlerde değişiklik yapılmaz. Ancak zorunlu hallerde Dekanlığın uygun görmesi ve en az sınav tarihinden (1) hafta önce ilgili öğrencilere duyurulmak koşuluyla ileri bir tarihe ertelenebilir:

    Sınavlarda en az bir hafta önce sınava girecek ve devamsızlık veya başka nedenlerle giremeyecek olan öğrencilerin listeleri Anabilim veya Bilim Dalı Başkanlıklarınca Dekanlığa bildirilir. Dekanlık bu listeleri kendi kayıtlan ile kontrol eder, uyuşmazlık varsa giderilmesini sağlar ve sınava girecek olan öğrencilerin listeleri kesinleştirilerek öğrencilere duyurulur.

    Sınavların Yapılması

    Madde 97 - Sınav ve vizeler, o anabilim veya bilim dalı başkanlığında bulunan öğretim üyeleri tarafından yapılır. Toplam jüri üyesi en az (2) kişi olabilir. Bu sayıda öğretim üyesi yoksa, öğretim üye yardımcısı, o da yoksa yakın anabilim veya bilim dallarından fakülte kurulunca seçilecek öğretim üyeleri veya yardımcıları jüriye katılırlar.

    Jüri başkanı, o dersi veren öğretim üyesi veya anabilim veya Bilim Dalı Başkanıdır.

    Jüri üyeleri sınavın değerlendirilmesinde anlaşmazlığa düşerse oy çokluğuna bakılır, oy eşitliğinde ise başkanın bulunduğu tarafın kararı geçerlidir.

    (Değişik:RG-22/10/1995-22441) Anabilim veya Bilim Dalı Başkanlığının kararı üzerine, vize (ara) sınavları yazılı veya sözlü, veyahut da hem yazılı hem de sözlü olarak yapılır.

    Ana sınavlar pratik ve teorik bölümler halinde yapılır. Ana sınavın pratik bölümü yazılı veya sözlü olarak yapılır. Pratik sınavdan başarısız olan öğrenci teorik sınava giremez. Teorik sınav yazılı veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılır. Ana sınavda başarılı olabilmek için pratik ve teorik sınavlardan geçer not almış olmak zorunludur. Pratik ve teorik sınavlarda alınan notların aritmetik ortalaması ana sınav notu olarak kabul edilir.

    Yazılı sınavlar test usulü veya metin sorma şeklinde olabilir.

    Değerlendirme Esasları

    Madde 98- (Değişik:RG-10/03/2003-25044)

    Tüm sınavların sonuçları 100 üzerinden değerlendirilir. Vizede başarı notu 50 ve daha yukarısı, ana sınavlarda ise 60 ve daha yukarısıdır.

    Ana sınavlarda 60 ilâ 69 orta, 70 ilâ 84 iyi ve 85 ilâ 100 pekiyi olarak değerlendirilir. 60'tan az alan öğrenciler, başarısız sayılır ve "Geçmez" ile değerlendirilir.

    Yabancı uyruklu askerî öğrencilerin değerlendirme esasları, "Yabancı Uyruklu Askerî Öğrenciler Yönetmeliği"nde belirtilir. Bu Yönetmelik yürürlüğe konuluncaya kadar askerî tıp fakültesinin birinci ve ikinci sınıfında okuyan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler hariç olmak üzere diğer misafir askerî öğrencilerin tüm sınav sonuçları, 100 üzerinden değerlendirilir. Vizede ve ana sınavlarda başarı puanı 35 ve daha yukarısıdır. Sınavlarda 35 ilâ 59 orta, 60 ilâ 79 iyi ve 80 ilâ 100 pekiyi olarak değerlendirilir. 35'ten az alan öğrenciler başarısız sayılır.

    Sınavlarda kopya çeken veya kopyaya teşebbüs eden "Geçmez" ile değerlendirilir ve hakkında Yönetmeliğin disiplinle ilgili hükümleri tatbik edilir.

    Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilân edildikten sonra en geç yedi gün içerisinde dekanlığa yaparlar. Bu itirazlar, ilgili öğretim üyeleri tarafından değerlendirilir ve ancak, maddî hata görülürse gerekli not düzeltilmesi yapılır. Başka herhangi bir nedenle not değiştirilemez.

    Sınıf Geçme Yöntemi

    Madde 99 - (Değişik:RG- 03/07/1988-19861)

    Gülhane Askeri Tıp Fakültesinde; bir sınıfın eğitim-öğretim programında bulunan bütün derslerden ve stajlardan başarılı olmadıkça bir üst sınıfa geçilemez. Herhangi bir sınıfta bir yıllık olan öğrenci bütünleme sınavında tek dersten de başarısız olsa sınıfta kalır ve o sınıfı ertesi yıl tekrar okur. Aynı sınıfı okuduğu ikinci yılda başarısız olduğu ders veya derslerden sorumlu olur. Sorumlu olmadıkları ders saatlerinde ise bulundukları sınıfın bilgi düzeyiyle uyumlu olarak Dekanlıkta düzenlenecek bir program dahilinde özel bir eğitime tabi tutulurlar.

    (Değişik:RG-22/10/1995-22441) Staj sınıflarında (4 üncü ve 5 inci sınıf) ikinci yıla kalan öğrenci, kaldığı staja devam ederek 3 üncü ana sınava girer, başarısız olduğu takdirde yazılı başvurusu üzerine Fakülte Kurulunun kararı ile aynı staja bir kez daha devam ettikten sonra ikinci yılın bütünleme sınavına (4 üncü ana sınav) bütünleme zamanını beklemeden girebilir. Bu sınavda da başarısız olursa ikinci yılın bütünleme sınavında başarısız olmuş gibi işlem görür.

    Eğitim-öğretim yılı içinde fakülte kurulunca uygun görülen tarihlerde yapılan staj sınavlarının son hakkında da başarılı olmayan öğrenciler, bir üst sınıfa geçemezler. Başarısız oldukları staj/stajlara fakülte kurulunca belirlenen tarihlerde tekrar devam eder ve sınavlara girerler.

    Tıp Doktoru Diploması

    Madde 100 - Tıp Eğitim-Öğretiminde okunması zorunlu olan ders ve stajları başarı ile tamamlayan öğrencilere "Tıp Doktoru" ünvanı ve diploması verilir.

    Diplomada mezuniyet sırası (sicil numarası) belirtilir.

    - Tıp eğitim-öğretimi boyunca aldığı notların ortalaması (85-100) olan "Üstün Başarılı" öğrenci sayılır. Üstün başarılı öğrenciler ödüllendirilirler ve diploma merasiminde tek tek tanıtılırlar.

    Diplomanın verilmesinde bir törenle Hipokrat yemini yapılır.

    Sıralama

    Madde 101- (Değişik birinci fıkra:RG-10/03/2003-25044) Askerî tıp fakültesi öğrencileri, eğitim-öğretim yılı sonunda, akademik dersler, stajlar, askerî eğitim ve dersler ile atış ve tatbikat eğitim döneminde almış oldukları notların ve disiplin (ahlâk) notlarının, Sınav ve Değerlendirme Yönergesinde belirtilen kredi ve katsayıları ile çarpılması neticesinde bulunacak toplamlarına göre sıralanırlar ve öğrencilere mezuniyetlerinde bu sıraya göre o yılı kapsayan sicil numaraları verilir.

    (Değişik:RG-03/07/1988-19861) Yaz döneminden sonra bütünleme sınavlarını başararak mezun olacaklar mezuniyet tarihine göre o yılın yaz dönemi sınavlarında mezun olanların sonuna eklenerek sıralanırlar.

    Başarısızlık nedeniyle bir veya daha çok yıl kaybedenlerin sicil numaraları mezun oldukları yıllardaki öğrencilerle ve onların sonuna eklenerek sıralanır.

    Araç-Gereç ve Kitapların İadesi

    Madde 102 - Askeri Tıp Fakültesi öğrencileri eğitimleri sırasında kendilerine zimmetli olarak verilen her tür araç-gereç ve kitabı zamanı geldikçe veya mezun olduklarında iada ederler.

    Gerekli Belgelerin İadesi

    Madde 103 - Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesinden çıkan veya çıkarılan öğrenciye isterse, lise diploması ve ÖSYM kartı iade edilir. Ancak, bu belgelerin birer fotokopisi dosyasında saklanır. Diplomanın arkasına ilişiğinin kesilme nedeni yazılarak onaylanır.

    Yabancı Uyruklu Öğrenciler

    Madde 104 - Yabancı uyruklu öğrenciletin tabi olacağı esaslar şunlardır:

    1) Yabancı uyruklu öğrencilerin Askeri Tıp Fakültesine kabul edilmeleri 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunun 41'inci maddesine göre yapılır.

    2) Yabancı uyruklu öğrenciler Silahlı Kuwetler Dil Okullarında veya ÖSYM tarafından yapılacak sınavlarda eğitim ve öğretimi takip edebilecek düzeyde Türkte bildiklerini belgelemek zorundadırlar.

    3) Yabancı uyruklu öğrencilere Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığının önerisi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülecek eğitim ve öğretim programları uygulanmaz.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Disiplin Esasları

    Disiplin Esasları

    Madde 105 - Disiplin esasları aşağıda gösterilmiştir:

    1) GATA Askeri Tıp Fakültesinde disiplin sağlanmasında yürürlükteki kanun, yönetmelik, yönerge ve emirler hükümleri uygulanır.

    2) Disiplin tesisinde esas olan, ceza ile disiplin tesisi değil, öğrencinin eğitilerek disiplin edilmesidir. Ceza son çare olarak düşünülmelidir.

    3) GATA Askeri Tıp Fakültesi öğrencilerinin disiplin durumlarını belirlemek bakımından her öğrenciye eğitim-öğretin süresince bir disiplin (ahlak) notu verilir.

    4) Askeri Tıp Fakültesi öğrencileri, işledikleri suçlardan dolayı, bu suçların karşılığında belirtilmiş olan kötü disiplin (ahlak) notunu alırlar ve bu notlar disiplin (ahlak) notundan düşülür.

    5) (Değişik:RG-10/03/2003-25044) Askerî Tıp Fakültesi öğrencilerine verilecek disiplin notları ile askerî öğrenciler hakkında verilebilecek disiplin cezaları ve bu cezalar karşılığında disiplin notundan düşülecek notlar, EK-B'de yer verilen "Verilecek Cezalar Karşısında Disiplin Notundan Düşülecek Notlar" başlıklı çizelgede belirtilmiştir.

    6) Yabancı uyruklu öğrencilerin tabi olacakları hukuki mevzuat ikili anlaşmalarla belirlenir. Yabancı askeri öğrenciler, disiplin yönünden GATA Askeri Tıp Fakültesi öğrencileri gibi işlem görürler.

    Askeri Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Nitelikleri

    Madde 106 - Askeri Tıp Fakültesi öğrencisi aşağıdaki temel niteliklere sahip olmalıdır.

    1) Askeri Tıp Fakültesi öğrencisinde TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'nin geleneksel disiplinini muhafaza ve yüceltmekle görevli ve yükümlü bir subay olabilmenin yanında, milli ve askeri değerlere bağlı ve kendisine verilecek her türlü askeri hizmet görevlerini her kademede, zaman, yer ve hiçbir koşula bağlı kalmaksızın yerine getirebilmek, araştırıcı, eğitici, yaratıcı ve gerektiğinde fedakar olabilme niteliklerine sahip yetenek ve hasletler bulunmalı,

    2) ATATÜRK ilke ve prensiplerini içtenlikle benimsemiş, ATATÜRK sevgisi ile dolu, ATATÜRK ve inkilaplarına ve Anayasanın başlangıç bölümünde ifade edilen temel ilkelere bağlı olmalı,

    3) Vatan ve millet sevgisi ile dolu bu sevgi ile vazifesine bağlı bulunmalı, vatan ve millet menfaatlerini heryeşin üstünde tutmalı,

    4) Cumhuriyete sadakatle bağlı, parlamenter demokratik sistemin en iyi sistem olduğu, bu sistemin insanlara ve ülkeye diğer sistemlere nazaran daha fazla hak ve özgürlükler verdiği bilincine erişmiş olmalı ve TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'nin görevinin TÜRK YURDU'nu ve Anayasa ile tayin edilmiş TÜRKİYE CUMHURİYETİ'ni korumak ve kollamak olduğu fikri zihinlerde yerleşmiş bulunmalı,

    5) Çeşitli ideolojik akımlarını tesiri altında kalmayacak, her türlü düşünceyi, davranışı ATATÜRKÇÜ bir görüşle sezecek, anlayacak, değerlendirilecek bir fikir düzeyine erişmiş olmalı,

    6) İyi bir terbiye almış, iyi ahlak ve kuvvetli bir maneviyata sahip dürüst ve güvenilir karakterde bir insan olmalı,

    7) Askerliğin temeli olan disiplin ruhu ile yetişmiş, itaatkar, aldığı emri canı ve kanı pahasına zamanında yapmaya hazır olduğunu gösterecek davranışta olmalı, ,

    8) Askerlik ve tabiplik mesleğini sevmiş, silah ve meslek arkadaşlarına ve Silahlı Kuvvetlere sarsılmaz bir bağla bağlı bir subay olmayı, silah ve meslek arkadaşlarına her yerde yardım etmeyi şiar edinmeli, insancıl olmalı,

    9) Vazife ve mesuliyet duyguları gelişmiş, her zaman intizamlı, görev anlayışını, sorumluluk duygusunu en üst düzeye ulaştırmış, çalışmayı alışkanlık haline getirmiş olmalı,

    10) Askerlik şeref ve haysiyetini her haysiyetini her şeyden üstün tutmalı ve bunu küçük düşürücü herhangi bir fiil ve harekette bulunmamalı,

    11) Bir fikir ve düşünceyi açıkta ifade edecek konuşma ve yazma düzeyine ulaşmış olmalı,

    12) Çağımızın gereklerine uyabilecek genel kültüre sahip ve muhakeme yeteneği olan ve Tıp fakültesi sonrası öğretim yapabilecek düzeyde bilgiyi almış olmalı,

    13) Yeraltı faaliyetlerinin (Yıkıcı, bölücü faaliyetler) memleketimizi içten yıkmayı hedef aldığının bilincine erişmiş, bu faaliyetlere ve alınacak önlemlere karşı bilgili olmalı, gizliliğe riayeti ve sır saklamasını bilmeli,

    14) Liderlik prensiplerini bilmeli ve tatbik edebilmeli, .

    15) Özellikle emrine verilecek kişileri eğitebilecek öğretmenlik yeteneğine sahip olmalı,

    16) Tıptaki yenilikleri yakından takip etmeli, araştırıcı ve yaratıcı yeteneklerini geliştirmeye uğraşmalı,

    17) Süratle gelişme kaydeden bilim dallarına paralel olarak, gelişen savaş teknolojisinin otaya çıkardığı savaş araç ve gereçlerinin, harp şekillerinin, insanın ruhi mimarisi ve organik bünyesine etkilerini iyi değerlendirebilmek için bu konudaki gelişmeleri yakından takip etmeli, geleceğe yönelik tasarılarda bulunarak çalışmalarını ileriye dönük tarzda yapma alışkanlığına sahip olmalıdır.

    Niteliklerin Muhafazası Geliştirilmesi ve Kaybedilmesi

    Madde 107 - Askeri Tıp Fakültesi öğrencisi, müracaatından tabip subay oluncaya kadar, sahip olduğu temel nitelikleri muhafaza etmek ve geliştirmek mecburiyetindedir. Bu nitelikleri istenilen düzeyde geliştiremedikleri disiplin (Ahlak) notları durumuyla tesbit edilenler temel nitelikleri disiplin (Ahlak) notları mevzubahis olmaksızın kaybettikleri anlaşılanlar ve bu hususla ilgili olarak haklarında rapor tanzim edilenler, bu yönetmelik esaslarına göre okuldan çıkartılırlar.

    Askeri Tıp Fakültesi Disiplin Kurulu ve Görevleri

    Madde 108-(Değişik:RG-10/03/2003-25044)

    Askerî tıp fakültesi disiplin kurulu; askerî tıp fakültesi öğrencilerinin disipline aykırı eylemlerini inceleyen, değerlendiren ve yüksek disiplin kuruluna sevk edilip edilmeyeceklerini karara bağlayan kuruldur.

    1) Askerî tıp fakültesi disiplin kurulu aşağıdaki personelden oluşur.

    a) Kurul başkanı: Tıp fakültesinin eğitim ve öğretimi ile ilgili dekan yardımcısıdır.

    b) Üye: Öğrencinin grup komutanı,

    c) Üye: Öğrencinin kendi tabur komutanı hariç olmak üzere diğer tabur komutanları,

    d) Üye: Öğrencinin kendi bölük komutanı hariç olmak üzere diğer bölük komutanları,

    e) Üye: İlgili sınıf koordinatör ve danışman öğretim üyelerinden biri,

    f) Üye: Öğrenci grup komutanlığı istihbarat ve İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma Subayı.

    Öğrenci grubu personel subayı, fakülte disiplin kurulunun sekreterlik görevini yerine getirir ancak, kurulda oy hakkı yoktur. Fakülte disiplin kurulu tarafından öğrenciyi fakülte disiplin kuruluna veren personelin, kurula katılması gerekli görüldüğü takdirde, kurula katılır ancak, oy hakkı yoktur.

    2) Askerî tıp fakültesi disiplin kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir :

    a) Hakkında karar verilmesi istenen öğrencinin;

    (1) Ceza ve mükâfat fişini,

    (2) Disiplin (Ahlâk) notunu,

    (3) Askerî tıp fakültesi disiplin kuruluna daha önce suçlu sıfatıyla gelip gelmediğini,

    (4) Disiplin kuruluna sevk tarihine kadar işlemiş olduğu disiplin tecavüzü ve kabahatlerin arasındaki zaman fasılasını ve mükerrer olup olmadığını,

    (5) Askerî tıp fakültesi disiplin kuruluna verilme nedenini ve bunun delillerini, inceler.

    b) Hakkında karar verilecek öğrenciyi, öğrencinin bölük komutanını, sınıf öğretmenini ve diğer ilgilileri dinlemek suretiyle;

    (1) Öğrencinin disiplin notunun mevzuata uygun kırılıp kırılmadığını inceler ve mevzuata uymadığı hâllerde gerekli düzeltmeyi yapar.

    (2) Öğrencinin yüksek disiplin kuruluna yollanmasının gerekmesi hâlinde, hakkında işlem yapılmak üzere öğrencinin yüksek disiplin kuruluna sevkine karar verir. Öğrencinin yüksek disiplin kuruluna sevki gerekmiyorsa, öğrenci uyarılır.

    3) Askerî tıp fakültesi disiplin kurulunun toplanma ve çalışma şekli aşağıda belirtilmiştir :

    a) Askerî tıp fakültesi disiplin kurulu, kurul başkanının emrettiği gün, saat ve yerde toplanır.

    b) Kurul; kurul başkanının, öğrenci grup komutanının, öğrenci tabur komutanının ve bölük Komutanlarından en az üçünün dahil olduğu heyet ile toplanır. Bu üyelerin garnizonda bulunmaması hâlinde veya hastalık, izin gibi kanunî engelleri bulunduğu takdirde toplantıya vekilleri katılır.

    c) Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oyların eşitliği hâlinde kurul başkanının oyu iki oy kabul edilir. Oy verme sırası, en kıdemsiz üyeden başlar ve kıdem sırasıyla devam eder. Kararlar, açık oy ile oy birliği veya oy çokluğu ile verilir. Üyeler oylamada çekinser kalamazlar.

    4) Askerî tıp fakültesi disiplin kurulu sekreterinin görevleri aşağıda belirtilmiştir :

    a) Kurul başkanı tarafından verilen emirlere göre kurulun gündemini hazırlar ve üyelere duyurur.

    b) Toplantılarda kurula sevk edilen öğrencilerin disiplin durumunu takdim eder, öğrencilerin ders durumu hakkında bilgi verir. Oturumun tutanağını düzenler. Bu tutanak ve kararların; bir nüshasını kurul kararları ile ilgili özel arşivde muhafaza eder, bir nüshasını öğrencinin şahsî dosyasına konulmak üzere tabur komutanlıklarına gönderir, bir nüshasını da fakülte disiplin kurulu karar dosyasında muhafaza eder.

    Yüksek Disiplin Kurulu ve Görevleri

    Madde 109- (Değişik:RG-10/03/2003-25044)

    Yüksek disiplin kurulu; askerî tıp fakültesi öğrencilerinin askerî tıp fakültesinden ilişiğinin kesilmesine veya kesilememesini karara bağlayan kuruldur.

    1) Yüksek disiplin kurulu aşağıdaki personelden oluşur.

    a) Kurul başkanı: Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanı,

    b) Üye: Askerî tıp fakültesi dekanı,

    c) Üye: Askerî tıp fakültesi disiplin kurulu başkanı,

    d) Üye: Öğrencinin grup komutanı,

    e) Üye: Akademi kurulunun Gülhane Askerî Tıp Akademisi öğretim üyeleri arasından iki yıllık süre için seçeceği iki profesör ve bir doçent,

    f) Üye: Disiplin subayı.

    Personel şube müdürü, yüksek disiplin kurulunun sekreterlik görevini yerine getirir ancak, kurulda oy hakkı yoktur. İlgili bölük ve tabur komutanı da gerekli görüldüğü takdirde, kurula katılır ancak, oy hakkı yoktur.

    2) Yüksek disiplin kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir :

    a) Hakkında karar verilmesi istenen öğrencinin;

    (1) Ceza ve mükâfat fişini,

    (2) Disiplin (Ahlâk) notunu,

    (3) Yüksek disiplin kuruluna daha önce suçlu sıfatıyla gelip gelmediğini,

    (4) Yüksek disiplin kuruluna sevk tarihine kadar işlemiş olduğu disiplin tecavüzü ve kabahatlerin arasındaki zaman fasılasını ve mükerrer olup olmadığını,

    (5) Yüksek disiplin kuruluna verilme nedenini ve bunun delillerini, inceler.

    b) Hakkında karar verilecek öğrenciyi, öğrencinin disiplin amirlerini dinlemek suretiyle;

    (1) Öğrencinin disiplin not durumunu tespit eder.

    (2) Askerî tıp fakültesi disiplin kurulunun işlem ve kararlarını inceler.

    (3) Sonuç olarak öğrencinin, askerî tıp fakültesinden ilişiğinin kesilmesini veya kesilmemesine ilişkin karar verir ve gerekçeli kararı hazırlar. Yüksek disiplin kurulunca öğrencinin askerî tıp fakültesi ile ilişiğinin kesilmesine karar verilirse bu karar, Genelkurmay Başkanlığının onayı ile kesinleşir. Öğrencinin askerî tıp fakültesi ile ilişiğinin kesilmemesine karar verilirse konuyu tekrar askerî tıp fakültesi disiplin kuruluna gönderir.

    3) Yüksek disiplin kurulunun toplanma ve çalışma şekli aşağıda belirtilmiştir :

    a) Yüksek disiplin kurulu, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığınca emredilen gün, saat ve yerde bütün üyelerin iştiraki ile toplanır. Kurulu üyelerinin garnizonda bulunmadığı veya hastalık, izin gibi kanunî engelleri bulunduğu taktirde kurula vekilleri katılır.

    b) Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oyların eşitliği hâlinde kurul başkanının oyu iki oy kabul edilir. Oy verme sırası, en kıdemsiz üyeden başlar ve kıdem sırasıyla devam eder. Kararlar, açık oy ile oy birliği veya oy çokluğu ile verilir. Üyeler oylamada çekimser kalamazlar.

    4) Yüksek disiplin kurulunun sekreterinin görevleri aşağıda belirtilmiştir :

    a) Kurul başkanı tarafından verilen emirlere göre kurulun idarî hizmetlerini yapar, toplantı gündemini hazırlar ve üyelere duyurur.

    b) Toplantılarda kurula sevk edilen öğrencilerin disiplin durumunu takdim eder, öğrencilerin ders durumu hakkında bilgi verir. Oturumun tutanağını düzenler. Bu tutanak ve kararların; bir nüshasını kurul kararları ile ilgili özel arşivde muhafaza eder, bir nüshasını öğrencinin şahsî dosyasına konulmak üzere öğrencinin şahsî dosyası ile birlikte öğrenci grup komutanlığına gönderir, bir nüshasını da yüksek disiplin kurulu karar dosyasına konulmak üzere yine öğrenci grup komutanlığına gönderir.

    Suçlar

    Madde 110 - Suç nevileri aşağıda gösterilmiştir:

    1) Türk Ceza Kanununun öngördüğü suçlar,

    2) Askeri Ceza Kanununun öngördüğü suçlar,

    3) Diğer yasalarda öngörülen suçlar ile hiç bir kanunda yazılı olmayan fakat askeri terbiye ve disiplini bozucu nitelikleri itibariyle bu yönetmelikte örnek teşkil etmesi için gösterilen diğer fıil, kayıtsız ve ilgisizlik halleridir.

    (Mülga ikinci fıkra:RG-10/03/2003-25044)

    Ceza Verme Usulleri

    Madde 111- Askeri Tıp Fakültesi Öğrencilerinden:

    1) Türk Ceza Kanunu ile diğer özel kanunlarda yazılı olan suçları işleyenler görevli adliye veya askeri mahkemelerde yargılanırlar.

    2) Askeri Ceza Kanununda yazılı suçları işleyenler askeri mahkemelerde yargılanırlar.

    3) 477 sayılı Disiplin mahkemeleri Kanununda belirtilen suçları işleyen öğrenciler yetkileri dahilinde ise Disiplin Amirlerince cezalandırılırlar veya Disiplin Mahkemesine sevk edilirler.

    4) Bu Yönetmelikte gösterilmeyen fakat diğer kanunlarda suç olarak sayılan eylemler için adli ve askeri makamlarca yasal işlem yapabilmek görev ve yetkisi saklıdır.

    5) Askeri Ceza Kanunu ve 477 sayılı disiplin suç ve cezaları hakkındaki kanun ile diğer ceza yasalarının maddelerine uymayan, askeri terbiye ve disiplini bozan fıil ve tekasülleri işleyenler hakkında disiplin amirlerince Askeri Ceza Kanununun 163/2 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.

    6) Öğrenciler, kendilerine tahsis edilen disiplin (Ahlak) notları tesbit edilmiş oranlara düştüğünde Disiplin Kurullarına sevk edilirler.

    Suç ve Cezanın Takibi

    Madde 112 - Askeri Tıp Fakültesi öğrencilerinin suç ve cezalarını (disiplin durumlarını) takip için her öğrenciye ait bir suç ve ceza fişi tutulur. Bu fış öğrencinin şahsi dosyasında muhafaza edilir.

    Disiplin Tecavüzleri

    Madde 113 - Disiplin Tecavüzleri:

    1) Öğrencinin, askeri terbiye ve disiplini bozucu, hiçbir ceza kanununda yer almayan fıil ve kayıtsızlıkları olup, (B) GRUBU fiiller olarak EK-D çizelgede gösterilmişlerdir.

    2) Cetvelde gösterilenler ile gösterilmeyen diğer disiplin tecavüzlerini işleyen öğrenciyi cezalandırıp cezalandırmamak disiplin amirinin takdirine bağlıdır.

    3) Askeri Ceza Kanununun 163/2 nci maddesi uyarınca disiplin tecavüzlerine karşı ceza uygulaması yoluna gidilmesi halinde aynı eylemi işleyenler arasında ceza ve sonuçları bakımından eşitlik sağlamak amacıyla EK-D çizelgedeki fiil ve kayıtsızlık hallerine ilave olarak karşılarında örnek cezalar gösterilmiştir.

    4) Disiplin cezalarının verilmesinde disiplin amirince suçun oluşumundaki ağırlaştırıcı ve hafifletici unsurlar ile öğrencinin daha önceki disiplin durumu göz önünde bulundurulur. Bu nedenle aynı suçu işleyen öğrencilere mutlaka aynı ceza verilmeyebilir.

    5) EK-D çizelgede belirtilen disiplin tecavüzleri ile hizalarındaki cezalar, cezaların takdirinde örnek olmak üzere konulmuş olup, kanuni yetkiler içinde cezalar verilebilir. Disiplin tecavüzlerinin ayrıntıları yönergede, belirlenir.

    (Değişik son fıkra:RG-10/03/2003-25044) Disiplin Amirlerinin Ceza Verme Yetkileri: Disiplin amirlerinin ceza verme yetkileri, Askerî Ceza Kanununun 171 inci maddesinde belirtilen şekilde olup; disiplin amirlerine vekâlet eden amirler, disiplin amirlerinin yetkilerine sahiptir.

    Disiplin (Ahlak) Notu

    Madde 114 - Disiplin (ahlak) notu ve yapılacak işlemler aşağıda gösterilmiştir.

    1) (Değişik:RG- 24/06/1985-18791) Her öğrenciye Askeri Tıp Fakültesindeki öğrenim süresince 5 inci sınıfa kadar 160 puan, 5 inci sınıfta 80 puan ilave edilerek toptan 240 puan disiplin (ahlak) notu verilir.

    2) Her öğrencinin işlemiş olduğu suç ve kabahatlerin karşılığı olarak kırılan disiplin notu (kötü disiplin notu)'nun 1/2'si o sene için hesaplanan disiplin notundan düşülür.

    3) Disiplin (ahlak) notu düşülürken geriye kalan ahlak notunun herhangi bir sebeple işlem görmesinde suç veya kabahate ait cezanın tebliğ tarihi esas tutulur.

    4) Öğrencilerin kırılan disiplin (ahlak) notları aşağıda belirtilen esaslar dahilinde müteakip yıla yansıtılır.

    A- Askeri Tıp Fakültesinin bir sınıfında, geçen veya kalan öğrencilerin o disiplin yılı içerisinde kırılan disiplin (ahlak) notlarının l/2'si öğretim yılı başındaki disiplin notundan düşülerek, yeni öğretim yılı için verilecek başlangıç disiplin notu olarak hesaplanır.

    B- Bir disiplin yılı içinde disiplin (ahlak) notu hiç kırılmamış öğrencilerin bir evvelki seneden intikal eden disiplin notu müteakip yıl (sınıf geçsin veya kalsın) aynen intikal ettirilir.

    C- Öğrenci sınıfta kalıpta bilahare herhangi bir nedenle o sene içerisinde bir üst sınıfa geçerse bulunulan disiplin yılı başından itibaren sınıf geçtiği kabul edilen tarihe kadar kırılan disiplin notlarının tamamı geçtiği üst sınıfa intikal ettirilir.

    D- Öğrencinin disiplin (ahlak) notunun bir sonraki disiplin yılına aktarılması ile ilgili örnek EK-E çizelgede gösterilmiştir.

    Disiplin (Ahlak) Notu İlgili Uygulama Esasları

    Madde 115 - (Değişik:RG-24/06/1985-18791)

    Öğrencilerin hal, hareket, tavır ve davranışları ile disiplin derecesinin ölçüsü olan disiplin (ahlak) notundaki düşmeye göre şu işlem uygulanır.

    1) (Değişik:RG-10/03/2003-25044) Disiplin (ahlâk) notundan 30 puan kaybeden öğrenciye, tabur komutanı tarafından yazılı ikaz yapılır.

    2) (Değişik:RG-10/03/2003-25044) Disiplin (ahlâk) notundan 60 puan kaybeden öğrenciye ve velisine, öğrenci grup komutanı tarafından yazılı ikaz yapılır.

    3) (Değişik:RG-10/03/2003-25044) Disiplin (ahlâk) notundan 80 puan kaybeden öğrenci, fakülte disiplin kuruluna sevk edilir ve velisine, tıp fakültesi eğitim öğretimi ile ilgili dekan yardımcısı tarafından yazılı ikaz yapılır.

    4) (Değişik:RG-22/10/1995-22441) Disiplin (ahlak) notundan 5 inci sınıfa kadar 100 puan, 5 inci ve 6 ncı sınıfta 150 puan kaybeden öğrenci Yüksek Disiplin kuruluna çıkarılır ve GATA Komutanlığınca velisine yazılı ikaz yapılır.

    5) Disiplin (ahlak) notunun 5 inci sınıfa kadar 160 puanını, 5 inci sınıftan sonra mevcut disiplin puanına ilave edilen 80 puan dahil tamamını kaybeden öğrenci Yüksek Disiplin Kurulunun kararı ile öğrencilikten çıkarılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

    Askeri Tıp Fakültesinden Çıkma ve Çıkarılma

    Askeri Tıp Fakültesinden Çıkma

    Madde 116 - (Değişik:RG-10/03/2003-25044; Değişik madde: 20/02/2010-27499 S.R.G Yön/1.mad)

    Askerî tıp fakültesi öğrencileri, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 115 inci maddesi uyarınca askerî tıp fakültesine giriş tarihlerinden itibaren dördüncü sınıfın Temmuz ayının son gününe kadar olan süreyi geçirdikten sonra yapılan masrafları ve yasal faizlerini ödeseler dahi okuldan çıkamazlar.

    Ancak, dördüncü sınıfın Temmuz ayının son gününe kadarki süre içinde; 18 yaşını tamamlayan öğrenciler kendi başvurularıyla, tamamlamayan öğrenciler ise velilerinin isteği ile Devlet tarafından yapılan masrafları ve kanunî faizlerini ödemeleri kaydıyla okuldan çıkabilirler. Yapılan hesaplamada masraflar, sarf tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için kanuni faizi ile birlikte hesaplanır. Bu şekilde fakülteden çıkanlar hakkında, idare tarafından çıkarılmaya ilişkin usul ve işlemler uygulanmaz. Bunların durumları, Yüksek Öğretim Kuruluna bildirilir. Askerî lise kaynaklı öğrencilerden harp okullarında okumak isteyenler, fakülteye giriş tarihinden itibaren bir ay içinde müracaat ettikleri taktirde şahsî dosyaları ile birlikte mensup olduğu kuvvet komutanlığına iade edilir.

    Askeri Tıp Fakültesinden Disiplin Yolu ile Çıkarılma

    Madde 117 - Askeri Tıp Fakültesi Öğrencileri aşağıdaki hallerde fakülteden çıkarılırlar:

    1) Disiplin (ahlak) notunun tamamını kaybedip Yüksek Disiplin Kurulunca haklarında fakülteden çıkarılma kararı verilenler.

    2) (Değişik:RG-10/03/2003-25044) Gerek askerî liselerden gelen, gerekse sivil kaynaklardan alınan öğrencilerin Gülhane Askerî Tıp Akademisi askerî tıp fakültesine giriş tarihinden itibaren yaptırılan bir ay süreli intibak eğitimi döneminde askerliğe ve Gülhane Askerî Tıp Akademisinin amaçlarına uygun askerî öğrenci niteliğini kazanamadıkları sıralı disiplin amirlerinin kanaat raporu ile belgelenerek, fakülte disiplin kurulunun önerisi ile yüksek disiplin kuruluna sevk edilip, disiplin (ahlâk) notu durumuna bakılmaksızın haklarında çıkarılma kararı verilenler.

    3) Askerliğin ve tababetin şerefini düşürücü herhangi bir eylemden dolayı sıralı disiplin amirlerinin önerisi üzerine Yüksek Disiplin Kurulunca "Askeri Tabip Olamaz" hükmüne varılarak disiplin (ahlak) notuna bakılmaksızın ve mahkemeye verilmişse mahkeme kararı beklenmeksizin haklarında çıkarılma kararı verilenler.

    4) Giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğrenim sırasında anlaşılanlar ile eğitim-öğretim sırasında giriş ile ilgili niteliklerini değiştirenlerden Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile haklarında çıkarılma kararı verilenler.

    5) Eğitim-öğretim süresi içinde evlenenler

    6) Mahkeme kararı ile öğrencilik hakkını kaybedenler,

    7) (Değişik:RG-22/10/1995-22441) Aşağıdaki eylemleri nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulunca haklarında fakülteden çıkarılma kararı verilenler.

    a) Görevlileri ve öğrencileri cebir ve şiddet kullanarak kurum dışına çıkartmak, görevin yapılmasına engel olmak veya öğrencileri bu tür davranışlara zorlamak,

    b) Askeri Tıp Fakültesinin ideolojik ve siyasi amaçlarla huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak veya boykot, işgal, engelleme, personelin işini yavaşlatma gibi eylemlere katılmak, bu amaçlara yönelik eylemleri tahrik etmek,

    c) Askeri Tip Fakültesinde siyasi ve ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini bulundurmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurum binalarına veya binalardaki eşya üzerine yazmak, resimlemek, teşhir etmek, sözlü veya yazılı ideolojik propaganda yapmak,

    d) Bir kimseyi veya grubu, tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya yahut yalan beyanda bulunmaya veya sahte delil göstermeye veya suçu yüklenmeye zorlamak,

    e) Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlar adına faaliyet yapmak veya yardımda bulunmak,

    f) Uyuşturucu madde kullanma, taşımak, bulundurmak veya ticaretini yapmak,

    g) Askeri Tıp Fakültesi binalarında veya eklentilerinde izin almadan açık veya saklı dernek ve benzeri kuruluşlar teşkil etmek,

    h) Sınavlarda tehditle kopya yapmak, kopya yapan öğrencilerin dershaneden çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek,

    ı) Disiplin kovuşturma ile ilgili işleri veya disiplin kurulunun çalışmasını zor kullanarak veya tehditle engellemek,

    j) Irza tecavüz etmek,

    k) Güvenlik kuvvetleri tarafından aranılan kişileri saklamak veya barındırmak,

    l) Derslere veya sınavlara girilmesine, ders veya sınavların yapılmasına herhangi bir şekilde engel olmak, dersteki öğrencileri dışarıya çıkartmak, çıkmaya kışkırtıcı veya zorlayıcı davranışlarda bulunmak,

    m) Bir kişiye veya gruba her ne sebeple olursa olsun işkence yapmak veya yaptırmak,

    n) Bayrak törenlerini engelleyici tutum ve davranışta bulunmak veya tören esnasında gereken saygıyı kasıtlı olarak göstermemek.

    (Değişik ikinci fıkra: RG-10/03/2003-25044) Birinci fıkranın (1), (2), (3), (4) ve (7) numaralı bentlerinde belirtilen fakülteden çıkarılma kararları, yüksek disiplin kurulu tarafından verilir. Bu kararlar, Genelkurmay Başkanlığı tarafından onaylandıktan sonra kesinleşir. Birinci fıkranın (5) ve (6) numaralı bentlerinde belirtilen sebeplerden dolayı öğrenci, yüksek disiplin kuruluna sevk edilmez. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi hâlinde öğrencinin fakültesiyle ilişiği kesilir.

    Bu madde uyarınca askeri öğrencilikle ilişiğinin kesilmesi kararı verilen öğrenciler kararın kesinleşmesine kadar Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanınca gerekli görüldüğü takdirde işlemleri tamamlamadan önce de Askeri Tıp Fakültesinden uzaklaştırılıp fakülteye sokulmayabilirler ve bunlar askeri üniforma giyemezler.

    Başarısızlık ve Sağlık Nedeniyle Çıkarılma

    Madde 118 - Başarısızlık nedeniyle çıkarılma: Sağlık nedenleri dışında öğrenimlerini azami süre içinde tamamlayamayanlar ile bu Yönetmeliğin 74 ncü maddesinde öngörülen esaslara göre bulunduğu sınıfı geçemeyenlerin fakülte kurulunca ilişkileri kesilir.

    Sağlık nedeniyle çıkarılma: İlgili sağlık kurullarınca askeri öğrenci olamayacağına karar verilip, raporu Fakülte Kurulunca onaylananlar, sağlık nedenleri ile 2 yıldan fazla devre kaybedenlerin fakülte kurulu kararı ile Askeri Tıp Fakültesi öğrenciliğinden ilişkileri kesilir.

    Çıkarılan Öğrencilerin İlgili Makamlara Bildirilmesi

    Madde 119 - Bu Yönetmeliğin 117 nci maddesi uyarınca askeri öğrencilikten çıkarılanlar, başka Yüksek öğretim Kurumlarına yatay ve dikey geçiş yapamazlar. Bunların kimlikleri Yükseköğretim Kurumlarına, Yükseköğretim Kuruluna, Emniyet Makamlarına ve kendi askerlik şubelerine alınan çıkarma kararı ile birlikte bildirilir.

    Bunlar hiç bir zaman diğer bir Tıp Fakültesi veya Diş Hekimliği Fakültelerine alınmazlar. Harp Okullarına kabul edilmezler, herhangi bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf subay olarak kabul edilmezler, diğer fakülte ve yüksekokullara yatay ve dikey geçiş yapamazlar.

    Devletçe Yapılan Masraflar

    Madde 120 - Sağlık nedenleri dışında Askeri Tıp Fakültesinden çıkanlar ile çıkarılan öğrencilere devlet tarafından yapılan masraflar faizi ile birlikte ödettirilir.

    DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ

    Diğer Yükseköğretim Kurumlarına Geçiş

    Madde 121 - Bu yönetmeliğin 118 nci maddesine göre, başarısızlık ve sağlık nedenleri ile Askeri Tıp Fakültesi öğrenciliğinden çıkarılanların diğer Yükseköğretim Kurumlarına yatay ve dikey geçişleri Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenir.

    Yönerge

    Madde 122- (Değişik:RG-10/03/2003-25044)

    Askerî tıp fakültesi öğrencilerinin işleyebilecekleri disiplin tecavüzü suçlarının ayrıntıları ve diğer disiplin esasları, sınav ve değerlendirme esasları, Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Genelkurmay Başkanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergede belirtilir. Disiplin tecavüzlerinde öğrencilerin disiplin (ahlâk) notlarından ne miktar düşüleceği, Yönetmeliğin EK-C'sinde yer verilen "Disiplin Amirlerinin Kendi Yetkileri Dahilinde Ceza Verebilecekleri (B) Grubu Suçları ile Cezalarını Gösterir Çizelge" göz önünde bulundurularak kıyasla düzenlenir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Stajyer Eğitim ve Öğretimi

    Stajyer Eğitimi ve Öğretimi

    Madde 123 - (Değişik:RG-22/10/1995-22441) GATA'da staj eğitimi ve öğretimi üç bölüm halinde icra edilir.

    1) Stajyer Subay Eğitim ve Öğretimi: Sağlıkla ilgili fakülte ve yüksekokulları bitiren ve muvazzaf subaylığa nasbedilen personel GATA Komutanlığında özel bir program gereğince ve özellikle askeri askeri tababet ve genel sağlık hizmetleri ile ilgili uygulama ve teorik eğitim-öğretime tabi tutulur.

    2) Stajyer Astsubay Eğitim ve Öğretimi: Sağlık Astsubay Sınıf Okulunu bitiren ve astsubay olarak nasbedilen personel, GATA Komutanlığında askeri tababet ve genel sağlık bilgilerine ilişkin teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretime tabi tutulur.

    3) Stajyer Teknisyen Hemşire/Tekniker Eğitim ve Öğretimi: Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Meslek Lisesini/Sağlık Meslek Yüksekokulunu bitiren ve Teknisyen Hemşire/Ordu Hemşiresi (Tekniker) olarak atanan personel; GATA Eğitim Hastanelerinde, askeri tababet ve genel sağlık bilgisine ilişkin teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretime tabi tutulur. Staj eğitim-öğretiminin süresi 1 yıldır. Eğitim, GATA Stajyer Hemşire Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi esaslarına göre yürütülür.

    Stajyerler, Gülhane Askeri Tıp Akademisinde eğitim-öğretim programlarına muntazaman devam etmeye ve kendilerine verilen görevleri yapmaya mecburdurlar.

    Stajyerler, barışta ve savaşta Askeri Sıhhi Hizmetler ve askeri bilgiler sahasında görüş ve bilgi edinebilmek için Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenecek programa göre ve gerektiğinde arazi üzerinde sıhhiye taktiği bakımından uygulamalı çalışma da yaparlar.

    4) (Değişik:RG-28/12/1989-203869) Stajyerlerin mezuniyet sonrası eğitim ve öğretim süresi, 3 ayı Temel Askerlik ve Sahra Sağlık Hizmetleri Eğitim ve Öğretimi, 3 ayı da Mesleki Staj Eğitim ve Öğretimi olmak üzere 6 aydır. Bu eğitim ve öğretimlerden, Temel Askerlik ve Sahra Sağlık Hizmetleri Eğitim ve Öğretimi Sahra Sağlık Eğitim Merkezi Komutanlığında, Mesleki Staj Eğitim ve Öğretimi ise Gülhane Askeri Tıp Akademisinde yapılır. Eğitim ve öğretimin esasları ile başlayış ve bitim tarihleri Akademi Kurulunca saptanır. Her iki eğitim ve öğretim arasında 15 gün tatil verilir. Sınavlar Nisan ayında tamamlanır yarıyıl arasında 15 gün yarıyıl tatili verilir Sınavlar NİSAN ayında tamamlanır.

    5) (Değişik:RG-28/12/1989-203869) Yabancı dil dersleri hariç stajyerlik derslerinin sınavları her dersin öğretim üyesinin katılmasıyla oluşacak 3 kişilik bir kurul tarafından yapılır. Yabancı dil sınavı ise, lisan öğretmeni ile Akademi Kurulunca seçilecek 2 öğretim üyesinden oluşan 3 kişilik bir kurul tarafından yapılır. Sınav sonuçları en geç NİSAN ayı sonuna kadar komutanlığa bildirilir.

    6) Stajyer diş tabipleri, stajları esnasında ayrıca savaşta ağız ve çene yaralanmaları ve tedavileri dersine devam ederek sınava tabi tutulurlar.

    7) (Değişik:RG-18/04/1998-23317) Stajyer eczacılar ayrıca Sağlık Bilimleri Enstitüsünün hazırlayacağı programdaki derslere devam ederek sınav vermek zorundadırlar.

    8) Tabip, Diş Tabibi ve Eczacıların dışındaki diğer stajyerler, Akademi kurulunca saptanacak kendi mesleklerinin özelliklerine ilişkin derslere devam ederek sınav vermeye mecburdurlar.

    9) Stajda başarılı olmuş sayılmak için stajyerlik derslerinin her birinden (60) ve daha yukarı not almış olmak şarttır.

    Derslerden (59) ve daha aşağı not almış olanlar o derslerden bütünlemeye kalırlar. Bütünleme sınavları, sınavların bitiminden 15 gün sonra yapılır. Bütünleme sınavlarında başarısız olanlar sonraki staja devam ettirilerek haklarında 926 sayılı T.S.K. Personel Kanunu uyarınca nasıp düzeltmesi işlemi yapılır. İkinci staj eğitimi sonunda da yapılan sınavda başarısız olanlar bir daha staj eğitimine tabi tutulmazlar. İlgili kuvvet komutanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığınca atamaları yapılmak üzere durumları Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığınca Genelkurmay Başkanlığına bildirilir.

    Sınavlarda tam not (100) dür. 85-100 Pekiyi, 70-84 iyi ve 60-69 Orta sayılır.

    Stajyerlik sınavları sonunda stajyerlerin almış oldukları notlar, Akademi Kurulunda yapılan inceleme sonunda değerlendirilerek stajyerlerin başarı dereceleri saptanır.

    Stajda başarılı olan stajyer subaylara, programa dahil bütün uygulamalı ve teorik derslerden alınan notların ortalamasını ve başarı derecelerini gösteren diplomaları komutanlıkta düzenlenip, onaylanalanak, törenle verilir. Sınav sonuçları, Genelkurmay Başkanlığına sunulur. Ayrıca diplomalarının tasdikli bir fotokopisi bağlı olduğu Kuvvetin Personel Başkanlığına gönderilir.

    Sağlık durumları ve geçerli özürleri nedeniyle staj öğretiminin 1/3'inden fazla süre derslere devam etmemiş olan stajyerler o devre sınava girme hakkını kaybederler. Ancak, bunlar ertesi yıl derslere devam etmek üzere Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı emrinde bırakılırlar.

    Genelkurmay Başkanlığınca ihtiyaç duyulması halinde ve savaş veya olağanüstü hal dolayısıyle stajına başlayamayan veya stajını tamamlamayanlar, bu durumların ortadan kalkmasını müteakip stajlarını tamamlamak üzere Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığına atanırlar.

    (Ek fıkra:RG-10/03/2003-25044) Sivil fakültelerde okuyan öğrenciler için, ilgili üniversite rektörlüğü, fakülte dekanlığı ya da yüksek okul müdürlüğü tarafından staj eğitimi talep edilmesi durumunda, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığının uygun göreceği sayıda öğrenciye, haklarında Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Başkanlığınca yapılacak araştırmanın müspet olması kaydıyla staj eğitimi verilebilir. Stajyer öğrencilerin eğitim programları, staj süreleri dikkate alınarak ilgili ana bilim dalı, bilim dalı veya merkez başkanlığı tarafından hazırlanır.

    ALTINCI BÖLÜM : Lisans Üstü Eğitim-Öğretim

    Genel

    Madde 124 - Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu sağlık bilimleri alanında Gülhane Askeri Tıp Akademisinde yaptırılan lisans üstü eğitim - öğretim aşağıdaki kademelere ayrılır.

    1) Yüksek Lisans (Bilim Uzmanlığı, Master)

    2) Doktora

    3) Tıpta Uzmanlık

    Yüksek Lisans ve Doktora Eğitim-Öğretimi

    Madde 125 - Üniversitelerarası Kurulca tesbit edilen esaslar doğrultusunda, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yaptırılacak olan yüksek lisans ve doktora eğitim- öğretimine başvurabilecekler aşağıda gösterilmiştir.

    1) (Değişik:RG-27/06/1997-23032) İki yıllık kıt'a, kurum, karargah hizmetini tamamlamış veya iki yıllık hizmetini öğrenime başlayacağı Ekim ayında tamamlayacak (bu süre gerektiğinde Genelkurmay Başkanlığınca kısaltılabilir) teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbesindeki tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekimler, sağlıkla ilgili lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapmış olanlar ile biyokimya sahasında çalışan kimya mühendisleri ve nükleer tıp sahasında çalışan fizik mühendisleri,

    2) (Değişik:RG-10/03/2003-25044) Muvazzaf askerlik süresi hariç olmak üzere, Türk Silâhlı Kuvvetleri bünyesindeki kuruluşlarda meslekleri ile ilgili olarak iki yıllık hizmet süresini yüksek lisans veya doktora öğrenime başlayacağı tarih itibariyle tamamlayacak sivil personelden diş tabibi, eczacı, veteriner hekimler, sağlıkla ilgili lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapmış olanlar ile biyokimya sahasında çalışan kimya mühendisleri ve nükleer tıp sahasında çalışan fizik ve kimya mühendisleri.

    Gülhane Askeri Tıp Akademisinde açılacak yüksek lisans ve doktora programları ve kontenjanları Ocak ayı içinde Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığınca Genelkurmay Başkanlığına bildirilir. Bu program ve kontenjanlar Şubat ayı sonuna kadar Genelkurmay Başkanlığınca yayınlanır.

    (Değişik:RG-27/06/1997-23032) Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adaylar görev yaptıkları kıt'a komutanlığı veya askeri kurum amirliğine katılmak istediği yüksek lisans veya doktora programını belirten bir dilekçe ile başvurur. Başvuru dilekçesine;

    1) (Değişik:RG-13/09/2000-24169) Birinci, ikinci ve üçüncü sicil amiri tarafından EK-A'da yer verilen örneğe uygun olarak düzenlenen nitelik belgesi (Müracaat eden subayların sınavlara girip giremeyeceği hakkında nihai karar, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığındaki şahsi dosyalarının ve nitelik belgelerindeki kanaatlerin incelenmesinden sonra Kuvvet Komutanlıklarınca ve Jandarma Genel Komutanlığınca verilir.),

    2) (Değişik:RG-10/03/2003-25044) Yüksek lisans adayları için; lisans başarı düzeylerini belirlemek amacıyla lisans öğrenimleri sırasında aldıkları not ortalamasının, tam notun en az % 60'ı olduğunu gösteren diploma veya belge, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı(ÜDS)'ndan veya son beş yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı(KPDS)'ndan 100 üzerinden 50 ve daha yukarısında not aldığını gösterir belge ile Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (LES) sonuç belgesi veya bunların noter tasdikli sureti.

    3) (Değişik:RG-10/03/2003-25044) Doktora adayları için; yüksek lisans öğrenimi yaptıklarını ve yüksek lisans başarı düzeylerini belirleyen not ortalamasının, tam notun en az % 70'i olduğunu gösteren belge, eczacılık veya fen fakültesi mezunlarının Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlığı gösterir belge veya hazırlık sınıfı hariç olmak üzere 8 yarı yıldan uzun bir lisans eğitim-öğretim programının % 60 başarı düzeyi ile bitirildiğini gösterir diploma ya da belge, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı(ÜDS)'dan veya son beş yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı(KPDS)'ndan 100 üzerinden 60 ve daha yukarısında not aldığını gösterir belge ile Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (LES) sonuç belgesi veya bunların noter tasdikli sureti.

    4) (Değişik:RG-28/12/1989-203869) Yüksek lisans adayları için lisans öğretimi yaptığını gösterir diploma veya belge,

    5) (Değişik:RG-28/12/1989-203869) Doktora adayları için yüksek Lisans öğrenimi yaptıklarını gösterir belge veya eczacılık veya fen fakültesi mezunlarınca Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir labaratuvar dalında kazanılan uzmanlığı gösterir belge veya hazırlık sınıfı hariç 8 yarıyıldan uzun bir lisans eğitim-öğretim programını bitirdiğini gösterir diploma ya da belge, eklenerek silsileler yoluyla 15 Mayıs tarihinden önce Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığına gönderilir.

    Yüksek lisans ve doktora giriş sınavları, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulunun Gülhane Askeri Tıp Akademisi öğretim üyeleri arasından setiç Akademi Kurulunun onaylayacağı en az üç kişilik komisyonlar tarafından HAZİRAN ayının son haftasında yapılır.

    (Ek fıkra:RG-22/10/1995-22441) Sınav tarihinden önce o yılın HAZİRAN ayı içinde mezun olan yüksek lisans öğrencileri de GATA Komutanının teklifi ve Kuvvet Komutanlığının uygun görmesi halinde doktora giriş sınavlarına alınırlar.

    Madde 126 - (Değişik:RG-27/06/1997-23032)

    Yüksek Lisans adayları sadece bilim sınavına tabi tutulurlar. Sınavda 100 üzerinden 65 ve daha yukarı not alanların bu notlarının % 80'i ile Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (LES) notunun % 20'sinin toplamı neticesinde belirlenen notlara göre yapılacak sıralamada verilmiş olan kontenjan kadarı kazanmış sayılır. Notların eşit olması halinde önce yabancı dil başarı puanı, bunlarında eşit olması halinde kıdem sıralaması esas alınır. Sivil personel için mesleki hizmet süreleri dikkate alınır. Sınavı kazananlar aynı yılın EKİM ayında Gülhane Askeri Tıp Akademisinde eğitim-öğretime başlayacak şekilde atamaları yapılmak üzere ilgili Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığına bildirilir.

    Yüksek Lisans (Bilim Uzmanlığı, Master)

    Madde 127 - (Değişik:RG-27/06/1997-23032)

    Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulu, yüksek lisans öğrenimi yapacak olan öğrenciye, ilgili ana bilim dalı başkanı ile koordine ederek bir danışman seçer ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığına bildirir. Danışman, yüksek lisans programda görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler; bunlar bulunmadığı takdirde, o dalda doktora yapmış bulunan öğretim görevlilerinden seçilir. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığınca görevlendirilen bu danışman, öğrencinin alacağı dersleri belirler ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne bildirir.

    Yüksek lisans öğrenimi en az 7 adet ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin yüksek lisans öğrenimi süresince, en az 22 yarı yıl saat (kredi) değerinde bir ders yükünü, başarı ile tamamlaması zorunludur. Bir dersin yarı yıl saat (kredi) değeri, bir yarı yıl süren o derse ait haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama saatinin yarısının toplamına eşittir. Öğrencinin alacağı derslerin en az üçte biri, lisans öğrenimi sırasında almamış olması şartı ile lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler, Ankara'daki diğer yüksek öğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

    Yüksek lisans eğitiminin tamamlama süresi dört yarı yıldır. Öğrenci, üçüncü yarı yıl başında danışmanı tarafından önerilen ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulunca onaylanan, en az sınama ve inceleme niteliği taşıyan bir tez çalışmasına başlatılır. Dördüncü yarı yıl sonuna kadar derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayamayan (Derslerde 100 üzerinden 65'den daha aşağı not alanlar başarısız sayılır) veya genel not ortalaması olan 100 üzerinden 70 puanı tutturamayan öğrencinin öğrenimine Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulunca son verilir.

    Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığınca eğitimine son verilen öğrencinin durumu, ilgili Kuvvet Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına bildirilerek, uygun bir göreve atamasının yapılması sağlanır.

    Derslerini ve seminer dersini başarı ile bitiren, ancak tez çalışmasını dördüncü yarı yılın sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye danışmanının önerisi ile veya tez sınavına girip de başarısız olan veya tezinin düzeltilmesine jüri tarafından karar verilen öğrenciye Sağlık Bilimleri enstitüsü Kurulu kararı ile en fazla iki yarı yıl ek süre verilebilir.

    Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulu, tezini tamamlayan öğrenciye aralarında öğrencinin danışmanının da bulunduğu üç üyeden oluşan bir jüri belirler ve Akademi Kurulunun onayına sunar. Bu jüride; üyelerden biri bir başka ana bilim dalından veya bir başka yüksek öğretim kurumundan seçilir. Jürinin başkanı en kıdemli öğretim üyesidir. Tez, yazım kurullarına uyularak hazırlanır ve tez sınav tarihinden bir ay önce jüri üyelerine, öğrenci tarafından teslim edilir. Tez sınav tarihinde jüri, öğrenciyi 45 dakika ile 1,5 saat arasında sınava tabi tutar. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur. Jüri kararlarını salt çoğunlukla alır. Sınav sonunda tez başarılı bulunursa, durum, jüri başkanınca bir tutanakla en çok üç gün içinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne bildirilir.

    Başarısız bulunan tezlerin düzeltilmesi veya yeni bir tez hazırlanması için, jürinin teklifi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulu kararı ile öğrenciye bir aydan az olmamak üzere en fazla iki yarı yıl ek süre tanınır. Başarısızlığın tekrarı halinde, öğrencinin yüksek lisans öğretimine son verilir. Yüksek lisans eğitimi, ek süreler dahil hiç bir suretle 6 yarı yılı aşamaz.

    Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığınca eğitimine son verilen öğrencinin durumu, ilgili Kuvvet Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına bildirilerek, uygun bir göreve atamasının yapılması sağlanır.

    Başarılı öğrenciye yüksek lisans öğretiminden sonra, bilim özelliğine göre verilen ünvanını belirleyen ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının imzasını taşıyan bir diploma verilir.

    Doktora

    Madde 128 - (Değişik:RG-27/06/1997-23032)

    Doktora adayları, hem yazılı hem de sözlü bilim sınavına tabi tutulurlar. Doktora adaylarından bilim sınavında 100 üzerinden 75 ve daha yukarı not alanların % 80'i ile Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (LES) notunun % 20'sinin toplamı neticesinde belirlenen notlara göre yapılacak sıralamada verilmiş olan kontenjan kadarı sınavı kazanmış sayılır. Notların eşit olması halinde önce yabancı dil başarı puanı, bunların da eşit olması halinde kıdem sıralaması esas alınır. Sivil personel için mesleki hizmet süreleri dikkate alınır. Sınavı kazananların atamaları, aynı yılın Ekim ayında Gülhane Askeri Tıp Akademisinde eğitim-öğretime başlayacak şekilde ilgili Kuvvet Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığınca yapılır.

    Doktora eğitim-öğretim toplam 22 krediden az olmamak koşulu ile en az 7 adet ders, 2 adet seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programının tamamlanma süresi 4 yarı yıl ders, 4 yarı yıl tez dönemi olmak üzere 8 yarı yıldır. Bunlardan sadece tez dönemine iki yarı yıla kadar ek süre verilebilir.

    Lisans üstü dersler; danışmanın önerisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulunun onayı ile Ankara'daki diğer yüksek öğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

    Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulu, doktora öğrencisine bir öğretim üyesini danışman olarak seçer ve Akademi Kurulunun onayına sunar. Danışman, doktora programında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler arasından seçilir.

    Dört yarı yıl sonuna kadar 22 kredilik ders yükünü başarı ile tamamlayamayan (derslerde 100 üzerinden 75'den daha aşağı not alanlar başarısız sayılır) veya genel not ortalaması olan 100 üzerinden 80 puanı tutturamayan öğrencinin öğrenimine Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulunun kararı ile son verilir.

    Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığınca öğretimine son verilen öğrencinin durumu, ilgili Kuvvet Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına bildirilerek, uygun bir göreve atanmasının yapılması sağlanır.

    Ders yükünü başarı ile tamamlayan öğrenci, beşinci yarı yıl başında yeterlik sınavına tabi tutulur. Bu sınav, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulu tarafından önerilen (GATA bünyesinden üç asil, iki yedek üye ile diğer yüksek öğretim kurumlarından belirlenen iki asil, bir yedek üye) ve Akademi Kurulunca onaylanan beş kişilik bir jüri tarafından yapılır. Danışman bu jürinin tabii üyesidir ve en kıdemli öğretim üyesi jüri başkanıdır.

    Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır. Jüri, doktora öğrencisine, öğrencinin bilim alanındaki bilgisini ölçecek ve araştırmaya eğilimini belirleyecek nitelikte sorular sorar. Jüri kararlarını çoğunlukla alır. Karar, bir tutanakla Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne bildirilir. Öğrencinin başarısız olması halinde, üç ay içinde yeterlik sınavı tekrarlanır. Öğrenci, bu sınavda da başarısız olursa, doktora eğitimine son verilir.

    Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığınca eğitimine son verilen öğrencinin durumu, ilgili Kuvvet Komutanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığına bildirilerek, uygun bir göreve atamasının yapılması sağlanır.

    Doktora Tezi

    Madde 129 - (Değişik:RG-27/6/1997-23032) Doktora öğrencisi, yeterlilik sınavını başarı ile tamamladıktan sonra danışmanının gözetiminde bir tez hazırlamak zorundadır.

    Doktora Tezinin;

    1) Bilime yenilik getirme,

    2) Yeni bilimsel yöntem getirme,

    3) Bilinen yöntemi yeni bir alana uygulama,

    niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

    Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ana bilim dalının önerisi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulunun onayı ile bir ay içinde Tez İzleme Komitesi oluşturulur. Tez İzleme Komitesi, aralarında tez danışmanının da bulunduğu üç öğretim üyesinden oluşur. Gerektiğinde bu üyelerde, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulu kararıyla değişiklik yapılabilir.

    Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci, ana bilim dalınca verilen tez konusu ile ilgili en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmasından en az 15 gün önce Tez İzleme Komitesi üyelerine dağıtır.

    Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya red edileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, üç gün içinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne bildirilir.

    Tez önerisi red edilen öğrenci, aynı tez konusu veya ana bilim dalınca değiştirilecek bir başka tez konusu ile ilgili tez önerisini, üç ay içinde Tez İzleme Komitesi önünde savunur. Bu savunmada da başarılı olamayan öğrencinin eğitimine son verilir.

    Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce Komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, Komite tarafından "başarılı" veya "başarısız" olarak belirlenir. Üst üste iki kez veya aralıklı üç kez başarısız bulunan öğrencinin eğitimine Komite tarafından son verilir.

    Tez çalışmasını sekiz yarı yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarı yıl ek süre verilebilir.

    Tez tamamlanınca, anabilim dalının teklifi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulunun kararı ve Akademi Kurulunun onayı ile beş öğretim üyesinden oluşan (bunlardan üçü Tez İzleme Komitesi üyelerinden, biri GATA içinden ve biri de diğer yüksek öğretim kurumlarından olmak üzere) bir tez jürisi oluşturulur.

    Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

    Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar, jüri başkanınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne bir tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin öğrenimine son verilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da, tezi kabul edilmeyen öğrencinin öğrenimine son verilir.

    Tezi kabul edilen öğrenciye doktora öğreniminden sonra, bilim alanında özelliğine göre verilecek ünvanını belirleyen, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının imzasını taşıyan bir diploma verilir.

    Gülhane Askeri Tıp Akademisi Dışında Doktora Yapma

    Madde 130 - Kuvvet Komutanlıklarınca ihtiyaç duyulan, fakat Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığında bulunmayan bilim dallarında, Üsteğmen ve Yüzbaşı rütbesindeki Diş Hekimi, Eczacı ve Veteriner Hekimlerin lisansüstü ve doktora eğitim-öğretimleri Genelkurmay Başkanlığının müsaadesi ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi dışındaki üniversitelerin ilgili enstitülerinde kuvvet komutanlıklarınca yaptırılır.

    Tıpta Uzmanlık Eğitim-Öğretimi

    Madde 131- (Değişik:RG-03/07/1988-19861)

    Tababet Uzmanlık Tüzüğü esasları doğrultusunda, bu Tüzüğün hak tanıdığı personele (tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı, biyolog ve kimyagerler) belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan Tıpta uzmanlık eğitim-öğretim seçme sınavlarına, stajlarının bitimini müteakip teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbesindeki subaylar girebilirler. Sınavı kazanan subaylar Tıpta uzmanlık eğitimine;

    1) 2 yıllık kıt'a, kurum ve karargah hizmetini tamamlayanlar sınavın yapıldığı yıl,

    2) 2 yıllık kıt'a, kurum ve karargah hizmetini tamamlamayanlar ise 2 yıllık kıt'a hizmetini tamamladıktan sonra, katılabilirler. Ancak temel Tıp bilimleri (tıbbi biyoloji, tıbbi genetik, anatomi, psikoloji, fizyoloji, patoloji, tıbbi farmakoloji, Tıp tarihi ve deontoloji, anesteziyoloji ve reanimasyon, deniz ve sualtı hekimliği, halk sağlığı, sahra sıhhiye hizmetleri), acil ve zorunlu ihtiyaç bulunan branşlar ile günün şartları ve teknolojik gelişmelere uygun olarak kurulacak yerli birimlerin uzman personel ihtiyacını karşılamak amacıyla aranan kıt'a hizmeti gerektiğinde Genelkurmay Başkanlığınca kısaltılabilir.

    (Değişik ikinci fıkra:RG-13/09/2000-24169) Sınavlara girebilmek için birinci, ikinci ve üçüncü sicil amiri tarafından EK-A'da yer verilen örneğe uygun olarak nitelik belgesi düzenlenmesi gereklidir. Müracaat eden subayların sınavlara girip giremeyeceği hakkındaki nihai karar, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığındaki şahsi dosyalarının ve nitelik belgelerindeki kanaatlerin incelenmesinden sonra Kuvvet Komutanlıklarınca ve Jandarma Genel Komutanlığınca verilir.

    Açık bulunan uzmanlık dallarının kadroları Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığınca Genelkurmay Başkanlığına bildirilir. Genelkurmay Başkanlığınca, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığının personel temin ve yetiştirme planları da dikkate alınarak hazırlanan 5 yıllık uzman tabip temin ve yetiştirme planlarında yer alan ve her yıl için ayrı ayrı belirlenen uzmanlık dalı kontenjanları sınav tarihinden 3 ay önce Türk Silahlı Kuvvetlerine yayınlanır.

    Tıpta uzmanlık sınavları her yıl Yükseköğretim kurulun belirleyeceği zamanlarda ve açacağı sınav merkezlerinde, merkezi sistemle veya Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek herhangi bir seçme sınavı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yapılır. Genelkurmay Başkanlığınca belirlenen kontenjanlar Yükseköğretim Kurulunca sınavdan önce yayımlanacak Tıpta uzmanlık sınavlarına müracaat kılavuzunda yer alması için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

    Sınavlar yabancı dil ve meslek grubu olmak üzere iki kısımdır. Önce yabancı dil sınavı yapılır. Bu sınavda başarılı olamayanlar meslek sınavına giremezler. Sınavı kazandıkları halde kontenjana giremeyenler Tıpta uzmanlık öğrenimi için müteakip senelerde yeniden tıpta uzmanlık sınavlarına girmek zorundadırlar:

    Sınavlar için başvuracak adaylar başvuruları sınav tarihinden 45 gün önce Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığında bulunacak şekilde silsileler yoluyla yaparlar. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığınca, kendisinde toplanan müracaatlar, sınav tarihinden 30 gün önce bulunacak şekilde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

    Sınav sonuçları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Genelkurmay Başkanlığına ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığına bildirilir.

    Askeri sağlık personelinin (tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı, biyolog ve kimyagerler) veya branşlardan herhangi birinin Tıpta uzmanlık sınavları kısmen veya tamamen Yükseköğretim Kurulunca yapılmadığı takdirde, bu sınavlar her yıl yükseköğretim Kurulu ilc koordine edilerek Genelkurmay Başkanlığınca tesbit edilecek tarihlerde Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı tarafından yukarıdaki esaslara ilave olarak aşağıdaki ilkeler çerçevesinde yapılır :

    1) Sınavlar için başvuracak adaylar başvurularını sınav tarihinden 15 gün önce Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığında bulunacak şekilde silsileler yoluyla yaparlar.

    2) Yabancı dil sınavları Almanca, Fransızca, İngilizce ve Akademi Kurulunun uygun göreceği başka bir dilde yapılır. Sınavlar Gülhane Askeri Tıp Akademisi Akademi Kurulunca her yabancı dil için görevlendirilecek (3) öğretim üyesi tarafından yapılır. Sınavda başarılı olabilmek için o yabancı dildeki tıbbi yayınları kolayca okuyup anlayabilecek, Türkçe'ye çevirebilecek derecede o dili bilmek ve 100 üzerinden en az (60) not almak zorunludur. Sınavda adayların lügat kullanmaları serbesttir.

    3) Meslek sınavları ise, Akademi Kurulunca her uzman dalı için ayrı ayrı seçilecek (5) öğretim üyesinden oluşacak kurullar tarafından uygulamalı ve teorik olarak yapılır. Bu sınavlarda; uygulama ve teorik notların ortalaması 100 üzerinden (85) ve daha yukarı not alazılar sınavı kazanmış sayılırlar. Notların eşitliği halinde önce yabancı dil notu, sonra kıdem sırasına göre sıralama yapılır.

    Genelkurmay Başkanlığınca yayımlanan kontenjanlar dolmadığı veya müracaatın olmaması halinde, Genelkurmay Başkanlığınca acil ihtiyat duyulan branşlara, uzmanlık sınavını kazanan, ancak tercih ettiği branşlara giremeyen adaylar diledikleri takdirde ön kayıt sistemi ile en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yerleştirilir.

    Sınavı kazanan adayların uzmanlık eğitimlerini Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı bünyesindeki hangi eğitim hastanesinde yapacakları, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığınca belirlenir.

    Sınavlarda başarılı olanlardan ilan edilen, kontenjan kadarı, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığına Tıpta uzmanlık öğrencisi olarak atandırılmak üzere,. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığınca Genelkurmay Başkanlığına bildirilir:

    Tıpta uzmanlık eğitim-öğretim süresi, Tababet Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen süreler kadardır. Yıllık kanuni izin süresi dışında öğrenimde geçmeyen süreler Tababet Uzmanlık Tüzüğündeki sürelere eklenir. Askerlik şubesi yoklamalarında geçen süreler öğrenim süresinden sayılmaz.

    (Değişik fıkra:RG-10/03/2003-25044) Tıpta uzmanlık öğrenimine başlayanlar, Yönetmelikte aksine hüküm bulunan hâller hariç olmak üzere, Gülhane Askerî Tıp Akademisi dışında bir göreve atandırılamazlar. Ancak, Genelkurmay Başkanlığınca ihtiyaç duyulması hâlinde ve olağanüstü hâl, seferberlik ve savaş hâlleri dolayısıyla tıpta uzmanlık öğrenimine ara verilebilir. Bu durumların ortadan kalkması hâlinde, dört aya kadar geçen süreleri öğretimden sayılmak üzere, öğrenimlerini tamamlamak için Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığına iade edilirler. Ayrıca, tıpta uzmanlık eğitimi yapan bayan subaylardan doğum yapanlara istekleri hâlinde, en fazla altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Aylıksız izinde geçen süreler, öğretim süresinden sayılmaz.

    Tıpta uzmanlık öğrenimi görenler, hazırlayacakları tezlerini öğrenimlerinin bitiminden (2) ay önce Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığına sunmak zorundadırlar. Bu tezlerin; bilime yenilik getirme, yeni bilimsel yöntem getirme veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birisini yerine getirmesi gerekir.

    Tezler Akademi Kurulunca seçilen (5) öğretim üyesinden oluşan bir kurul tarafından incelenir. Öğrencinin anabilim veya bilim dalı başkanı, Kurulun tabii üyesidir. Kurul, tezi (30) gün içinde inceler ve sonucu bir raporla Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığına bildirir. Tezleri kabul edilmeyenler Kurul tarafından tayin edilecek bir müddet içinde ya yeniden bir tez hazırlayarak veya eski tezleri geliştirip tamamlayarak verirler. Ancak, Kurul tarafından tayin edilecek bu süre en az (3), en fazla (6) aydır. İkinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenlerin öğrenimlerine son verilir ve durumları bağlı oldukları Kuvvet veya Jandarma Genel Komutanlığına bildirilir.

    Tezi kabul edilen öğrenciler, öğrenim süresinin sonunda uzmanlık bitirme sınavına girerler. Bu sınavlar, tezi inceleyen Kurul tarafından yapılır. Sağlık durumları sınava girmeye elverişli olmayanlar ile sınavlarda başarılı olamayanlar hakkında Akademi Kurulu her defasında üçer ay olmak üzere (2) kez süre uzatımına karar verebilir. Süre uzatıldığı takdirde süre bitiminde sınav tekrarlanır. Bu sınavda da başarılı olamayanların öğrenimlerine son verilir ve durumları bağlı oldukları Kuvvet veya Jandarma Genel Komutanlığına bildirilir.

    Uzmanlık bitirme sınavında başarılı olanların sınav tutanakları usulüne göre düzenlenip onaylanarak gerekli işlemleri yapılmak üzere personelin bağlı oldukları Kuvvet veya Jandarma Genel Komutanlığına gönderilir. Sağlık ve Sosyal Bakanlığınca düzenlenen ve tescil edilen Tıpta uzmanlık belgeleri Kuvvet veya Jandarma Genel Komutanlığınca sağlanır.

    (Ek fıkra:RG-22/10/1995-22441) Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve GATA Komutanlığınca ihtiyat duyulan, fakat GATA Komutanlığında bulunmayan veya eğitim verilmeyen anabilim ve bilim dallarında üsteğmen ve yüzbaşı rütbesindeki tabip, diş tabibi, eczacı ve veteriner hekimlerin Tıpta uzmanlık eğitimleri Genelkurmay Başkanlığının müsaadesi ile GATA dışındaki üniversitelerin ilgili anabilim veya bilim dallarında yaptırılabilir.

    Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Görevleri

    Madde 132 - Tıpta uzmanlık öğrencilerinin görevleri şunlardır

    1) Kendisine verilen vazife ile ilgili tercüme, inceleme-araştırma, uygulama ve yayım vazifelerini zamanında ve düzenli yapmak,

    2) Öğretim üyelerinin gösterecekleri uygulamalarda hazır bulunmak,

    3) Anabilim veya bilim dalı başkanlığınca düzenlenecek sıraya ve müddete göre klinik nöbeti tutmak, muayene ve tedavi hizmetlerinde görev almak,

    4) Anabilim veya bilim dalı başkanının vereceği direktifler doğrultusunda Askeri Öğrenci ve diğer sağlık personelinin yetişmesine yardımcı olmak,

    5) Bağlı bulunduğu anabilim veya bilim dalının klinik, laboratuvar ve seminer çalışmalarına katılmak ve yönetimsel faaliyetlerinde yardımcı olmak,

    6) Yardımcı doçent bulunmaması halinde anabilim veya bilim dalı başkanının emriyle yardımcı doçentin görevlerini de yürütmek.

    Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Öğrenimlerine Aşağıdaki Hallerde Son Verilir :

    1) Bilimsel yönden yetersiz oldukları ve çalışmalarında öğretimlerinin devamına imkan bırakmayacak şekilde ihmal gösterdikleri anabilim veya bilim dalı başkanının teklifi, GATA Akademi Kurulunun kararı ve Genelkurmay Başkanlığının, onayı ile kesinlik kazananlar,

    2) Mesleki şereflerine uymayan hareketlerinden dolayı yapılan idari soruşturma neticesinde haklarında olumsuz karar verilenler.

    Her iki şekilde de öğrenimlerine son verilenler bir daha Tıpta uzmanlık öğrenimi yapamazlar.

    Kendi arzuları ile Tıpta uzmanlık öğreniminden ayrılanlar başka bir dalda öğrenim yapma hakkını kaybetmezler. Ancak bu yönetmeliğin ilgili maddelerindeki koşullara uymak kaydıyla ve Kuvvet Komutanlığının olumlu görüşü üzerine bir başka dalda Tıpta uzmanlık sınavına girebilirler.

    Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitim-Öğretimi

    Madde 133 - Gülhane Askeri Tıp Akademisinde, Tıpta Yarı Dal Uzmanlık eğitim-öğretimi Tababet Uzmanlık Tüzüğü esaslarına göre yaptırılır.

    (Değişik fıkra: RG-26/03/1990-20473) Tıpta yandal uzmanlık eğitim-öğretime başvuranların seçimi her yıl ŞUBAT ayının son iki haftasında biri içinde Gülhane Askeri Tıp Akademisinde yapılır.

    Seçim tarihi ve açık bulunan kadrolar, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığınca Genelkurmay Başkanlığına bildirilir. Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığının Personel Temin Yetiştirme planlarını ve bu konudaki görüşlerini de dikkate alarak saptayacağı kontenjanları seçim tarihinden (3) ay önce Türk Silahlı Kuvvetlerine yayınlar.

    Seçim için başvuracak adaylar başvurularını, seçim tarihinden 15 gün önce Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığında bulunacak şekilde silsileler yoluyla yaparlar.

    (Değişik: RG- 18/4/1998-23317) Başvuruda bulunacak adaylarda;

    1) Bir ana dalda tıpta uzmanlık ünvanı almış olmak,

    2) Tıpta uzmanlık ünvanını aldıktan sonra bir yıl uzmanlık kadrolarında çalışmış olmak,

    şartı aranır.

    Gülhane Askeri Tıp Akademisine başvuran adayların seçimi (3) öğretim üyesinden oluşacak kurullar tarafından yapılır.

    Seçimi kazananların isimleri, atamaları yapılmak üzere Genelkurmay Başkanlığına bildirilir. Kuvvet Komutanlıkları Jandarma Genel Komutanlığı ve GATA Komutanlığınca ihtiyaç duyulan fakat GATA Komutanlığında bulunmayan veya eğitim verilmeyen bilim dallarında tabip, diş tabibi, eczacı ve veteriner hekimlerin Tıpta yandal uzmanlık eğitimleri Genelkurmay Başkanlığının müsaadesi ile GATA dışındaki üniversitelerin ilgili bilim dallarına yaptırılabilir.

    Tıpta yan dal uzmanlığı eğitim-öğretimine başlayanlar bu yönetmeliğin tıpta uzmanlık eğitim öğretimi gören personele uygulanan hükümlerine tabidirler.

    (Ek fıkra:RG-22/10/1995-22441) Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve GATA Komutanlığınca ihtiyaç duyulan fakat GATA Komutanlığında bulunmayan veya eğitim verilmeyen bilim dallarında tabip, diş tabibi, eczacı ve veteriner hekimlerin tıpta yandal uzmanlık eğitimleri Genelkurmay Başkanlığının müsaadesi ile GATA dışındaki üniversitelerin ilgili bilim dallarında yaptırılabilir.

    Madde 134 - (Mülga: RG-)

    Yönerge - Muayenehane - GATA Dışında Görev

    Madde 135 - Tıpta uzmanlık öğrenimi görenlerin yetiştirilmeleri, ara sınavları, tezleri, sınav ve tezlerin değerlendirilmesi usul ve esasları Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığınca çıkarılacak yönergede düzenlenir.

    Yüksek Lisans, Doktora, Tıpta Uzmanlık, Tıpta Yan Dal Uzmanlığı öğrenimi görenler muayenehane açamazlar ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi dışında özel veya resmi kurumlarda görev alamazlar.

    Nasıp Düzeltmesi

    Madde 136 - Yüksek Lisans, Doktora ve Tıpta Uzmanlık öğrenimine sağlık nedeni dışında son verilen veya kendi isteği ile öğrenimini bırakan askeri personel hakkında 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre nasıp düzeltmesi yapılır.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Diğer Eğitim-Öğretim

    Çeşitli Kurslar

    Madde 137 - Türk Silahlı Kuvetleri sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve sağlık personelinin mesleki bilgilerinin artırılması amacıyla, Genelkuımay Başkanlığınca verilecek emir ve direktiflere göre Gülhane Askeri Tıp Akademisinde çeşitli kurslar düzenlenebilir.

    Seminerler Toplantılar ve Konferanslar

    Madde 138 - Gülhane Askeri Tıp Akademisinde Gülhane Askeri Tıp Akademisi tarafından hazırlanan, yıllık bilimsel faaliyet planında belirtilen ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan çeşitli seminer - toplantı ve konferanslar düzenlenebilir.

    ALTINCI KISIM : Çeşitli Hükümler

    Mali Kolaylıklar

    Madde 139 - Mali kolaylıklarla ilgili işlem ve usuller şunlardır :

    1) Gülhane Askeri Tıp Akademisinde yapılacak bağış, yardım ve vasiyetler her türlü vergi, resim, damga resmi ve harçlardan muaftır. Bağış ve vasiyetler, bağış ve vasiyet yapanların koydukları ve kanunlara göre geçerli sayılan kayıtlara ve şartlara da uyulmak kaydıyla akademi kurulunun kararı ve Genelkurmay Başkanlığının onayı üzerine kullanılır.

    2) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Gülhane Askeri Tıp Akademisine makbuz karşılığında yapılacak nakdi bağışlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirden ve bu kurum kazancından indirilebilir.

    3) Gülhane Askeri Tıp Akademisi için eğitim-öğretim ve araştırma amacıyla ithal edilen makina, alet, cihaz, ecza, malzeme ve yayınlar yurtiçinde bulunmaması veya üretimi yapılmaması kaydıyla veya bağış yoluyla geçen aynı cins ve malzemeler gümrük vergisi ve buna bağlı vergi, resim ve harçlar dahil olmak üzere her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır.

    Döner Sermaye

    Madde 140 - Genelkurmay Başkanlığınca Gülhane Askeri Tıp Akademisinde ve Eğitim Hastanelerinde döner sermaye işletmesi kurulabilir.

    Döner sermaye işletmesine ilişkin usul ve esaslar Gülhane Askeri Tıp Akademisi Döner Sermaye Yönetmeliğinde düzenlenir.

    Özlük Hakları

    Madde 141- (Mülga birinci fıkra:10/03/2003-25044)

    Öğrencilerin Özlük Hakları

    1) Askeri Tıp Fakültesi parasız yatılıdır.

    2) Öğrencilerin yiyecek, giyecek, özlük hakları, barındırılmaları, genel eğitim-öğretim, döşeme, demirbaş, benzer masraflar, harçlık ve istihkakları ile sağlık işlemleri, ilgili kanun ve yönetmeliklere göre Devlet tarafından karşılanır.

    3) Kanun ve Yönetmeliklerde Devlet tarafından karşılanmayan kişisel masraf ve ihtiyaçlar öğrenciler tarafından karşılanır.

    4) Demirbaş olarak teslim edilen araç ve gereçleri ile malzeme, ihtiyaç süresi sonunda öğrencilerden geriye alınır. Kaybedilen ve hasara uğratılan ders araç ve gereçleri ile malzeme için ilgilileri hakkında mevzuat hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

    5) Silahlı Kuvvetlerin izinle ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerine göre bir yılda 45 günden az olmamak üzere öğrencilere yurtiçi izni verilir. İzinler, günlük, evci mazeret, yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere 4 türlüdür. İzinle ilgili ilkeler Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir. Dini ve Milli Bayramların arasında 4 ve daha az çalışma günü bulunması halinde aradaki günlerde izin verilip verilmemesi hususu GATA Komutanlığının önerisi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca kararlaştırılır.

    6) Askeri Tıp Fakültesinden mezun olanlar 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı, Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda belirtilen hak ve yetkilere sahip olurlar.

    7) Öğrenci Harçlıkları, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun hükümlerine göre ödenir.

    (Ek fıkra: RG-10/03/2003-25044) Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli askerî öğretim elemanlarının ve bu Akademide yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi gören askerî personelin özlük haklarına ilişkin ödemelerde, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri uygulanır.

    (Ek fıkra: RG-10/03/2003-25044) Uzmanlar hariç olmak üzere, öğretim elemanları ile yüksek bilim konseyinden; diğer askerî hastahanelerde, Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığındaki sağlık şube müdürlüğü veya daire başkanlığı kadrolarında görevlendirilebilen öğretim üyelerine, ayrıca 11 Ekim 1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 12 nci maddesine göre üniversite ödeneği; idarî görevleri bulunanlara da, aynı Kanunun 13 üncü maddesine göre idarî görev ödeneği ödenir.

    (Ek fıkra: RG-10/03/2003-25044) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığınca uzman olarak görevlendirilenlere ve bu Akademide yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi gören kadrolu askerî personele ihtisasları süresince, almakta oldukları aylık tutarının (ek gösterge dahil) % 85'i, eğitim ödeneği olarak ödenir.

    (Ek fıkra: RG-10/03/2003-25044) Yukarı fıkralarda bahse konu askerî personele, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda öngörülen iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük zammı ve malî sorumluluk tazminatı ödenmez. Yan ödemeden faydalanmayan bu statüdeki personelin çeşitli ödemelerle bir ayda aldıkları net tutarlar, bu maddede sayılmayan ve yan ödemelerden yararlanan personele çeşitli ödemelerle bir ayda verilen net tutarlardan az ise, aynı kıt'a ve karargâhtaki aynı rütbe ve kıdemdekiler arasında meydana gelen fark, ayrıca tazminat olarak ödenir. Meslek ve sanatlarını serbest olarak icra eden profesör ve doçentlere, döner sermayeden pay almamak kaydıyla üniversite ödeneği ödenir.

    (Ek fıkra: RG-10/03/2003-25044) Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevlendirilen sivil öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin ödemeler, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunundaki esaslara uygun olarak yapılır.

    (Ek fıkra: RG-10/03/2003-25044) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun 32 nci maddesine göre haftalık okutulması mecburî ders yükü saati dışında, meslek ve sanatlarını serbest olarak icra edenler dahil olmak üzere Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli öğretim elemanlarına, görev unvanlarına göre Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek esaslara bağlı olarak, haftada en çok 18 saate kadar verecekleri dersler için 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesine uygun olarak ek ders ücreti ödenir.

    (Ek fıkra: RG-10/03/2003-25044) Gülhane Askerî Tıp Akademisinde tıpta uzmanlık öğrenimi gören sivil tabiplere yapılacak ödemelerde, aynı durumda bulunan Sağlık Bakanlığındaki emsali personele yapılan ödemeler esas alınır.

    Subaylığa Nasıp

    Madde 142 - Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı Askeri Tıp Fakültesi ile lisans düzeyindeki diğer yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun hükümlerine göre muvazzaf teğmen nasbedilirler.

    Ödül

    Madde 143 - Askeri Tıp Fakültesi disiplinin muhafazası ve hizmette ilerleme ve gelişmeyi teşvik ve temin için ceza yanında mükafat tedbirlerine de başvurulur.

    Askeri Tıp Fakültesi öğrencileri aşağıdaki hallerde ödüllendirilebilirler :

    1) Ahlak ve disiplinde tam ve mükemmel olmak.

    2) Ahlak ve disiplinle birlikte eğitim ve öğretimde büyük başarı sağlamak.

    3) Cesaret, fedakarlık, feragat ve silah arkadaşlığı nitelikleri bakımından temayüz etmek.

    4) Derslerinde başarılı olmanın yanında boş zamanlarında bilimsel araştırma yapmak ve sonuçlandırmak.

    5) Bilimsel yayında bulunmak.

    6) GATA içinde ve dışında, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi öğrencisi olarak örnek davranışlar ile diğer öğrencilerin bilimsel, disiplin ve kişisel olarak iyi yönde gelişmelerini etkileyecek faaliyetlerde bulunmak.

    7) Sınıfını birincilikle geçmek.

    Yukarıdaki hallerde verilecek ödülün takdiri Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığına aittir.

    Askeri Tıp Fakültesini birincilik, ikincilik ve üçüncülükle bitiren öğrencilere 926 sayılı TSK. Personel Kanunu ile TSK. Ödül Yönetmeliği hükümlerine göre ödül verilir.

    Ödül İşlemleri: (ödü, öğrencinin özlük fişine ve siciline kaydedilir. Ödüllendirmeye ilişkin emrin bir nüshası, öğrencinin şahsi dosyasına konarak ayrıca velisine de bilgi verilir. Ödül kararları GATA Komutanının vereceği karara göre bütün öğrenciler veya o sınıfın öğrencileri huzurunda da okunabilir. Mükafat ve takdirnameler komutan tarafından verilir.

    Ödül kararları, Fakültede yayınlanarak ilgili birimlere duyurulur.

    Oylama

    Madde 144 - Bu yönetmelikte sözü geçen kurullarda her üye oyunu kabul veya red olarak vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanılmaz.

    Kurulların toplantı nisabı, kurul üye tam sayısının yarıdan fazlasıdır. Ancak, üç kişiden oluşan kurulların toplantı nisabı ise üye tam sayısıdır.

    Bütün kurullarda kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Üçüncü turda salt çoğunluğun sağlanmadığı hallerde dördüncü turda oy çokluğu esası uygulanır. Oyların eşit olması halinde, başkanın katıldığı karar kurul kararı sayılır.

    Ders Kitaplarının ve Teksirlerinin Bastırılması ve Telif Hakları

    Madde 145 - Gülhane Askeri Tıp Akademisi kuruluş ve kadrosunda gösterilen birimlerin yayın ve yayım işleri Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının önereceği 6 profesör ve dört doçent arasından Akademi Kurulunca seçilen 3 profesör ve 2 doçentten oluşan bir komisyon tarafından yürütülür. Komisyonun görev süresi 2 yıl olup, üyeler bu sürenin sonunda yeniden seçilebilirler. Komisyonun başkanı en kıdemli üyedir.

    Komisyonun Görevleri Şunlardır

    l) Basılacak eserlerin maliyet, satış fiatları ile yazar haklarını tesbit etmek.

    2) Gülhane Askeri Tıp Akademisi kuruluşundaki birimlerin yayın ve yayım işlerini planlamak.

    3) Yayın ve yayım işlerine ilişkin bütçe tekliflerini hazırlamak.

    4) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kütüphanesi ve Silahlı kuvvetlerin diğer sağlık üniteleri için satın alınacak kitaplar ve yayınların seçimine ait önerileri incelemek, alınması uygun görülenleri Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığına bildirmek,

    5) Gülhane Askeri Tıp Akademisi mensupları dışındaki şahıslar tarafından yazılmış, sağlıkla ilgili eserler hakkında Genelkurmay Başkanlığınca istendiğinde görüş vermektir.

    Komisyon, görevleri sırasında gerekli gördüğü hallerde Komutanlıkta görevlendirilecek öğretim elemanları ile mali ve teknik elemanlardan danışman olarak yararlanabilir.

    Komisyon, basılacak eserlerin yazarı, çeviricisi veya işleyicisi ile yayın hakkına sahip kişi veya kurumların yazılı iznini alır.

    Gülhane Askeri Tıp Akademisi ile ilgili yayınlar Gülhane Askeri Tıp Akademisi matbaasında basılır. Zorunlu hallerde komisyon önerisi üzerine Gülhane Askeri Tıp Akademisi dışında da bastırılabilir.

    Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı yayınları, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığınca kurulacak satış yerlerinde satışa arzedilir.

    Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığınca bastırılacak olan Tıpta Uzmanlık, Yüksek Lisans, Doktora tezleri için yazar hakkı ödenmez.

    Basılacak eserlerde yazar, çevirici işleyici, yayın hakkı sahibi gibi kişilerle kurumların hakları, cezai ve hukuki sorumlulukları konusunda bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşletme Ücretleri Hakkında Yönetmelik" ve "Milli Savunma Bakanlığı Yayın Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

    YEDİNCİ KISIM : Geçici Maddeler

    Geçici Madde 1- 2955 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı ile Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görevli öğretim üye ve yardımcılarının yeniden seçim ve atama işlemlerine gerek kalmadan görev ve tüm hakları devam eder.

    Geçici Madde 2 - 2955 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Üniversiteler ve Akademiler Kanununa göre değişik kurumlarda kazanılmış olan doktora, Tıpta uzmanlık, doçentlik, profesörlük unvanları eşdeğer olarak devam eder.

    Geçici Madde 3 - 2955 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Gülhane Askeri Tıp Akademisinde Başasistan olanlar ile doktora yapmış veya Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre uzman olmuş ve halen uzmanlık kadrosunda çalışanlar, bir yıl zarfında yardımcı doçentliğe başvurabilirler. Başvuru, sınav değerlendirme ve atamalar bu yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

    Geçici Madde 4 - 2955 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, eski mevzuat hükümlerine göre doçentlik ve profesörlük unvanını almak üzere başvurmuş ve başvurusu kabul edilmiş olanlar ile 30.11.1984 tarihine kadar önceki mevzuatına göre doçentlik ve profesörlük için öngörülen çalışma süresini tamamlayacak olanların başvurmaları ve başvurularının kabulü halinde, kadroya atamaları hariç olmak üzere aranacak koşullar, sınavları ve girecekleri sınav sayısı, değerlendirilmeleri ve diğer hususlarda önceki mevzuat hükümleri uygulanır. Ancak, atama işlemleri, 2955 sayılı Kanun ve bu Yönetmeliğe göre yapılır.

    (Değişik ikinci fıkra: RG-28/12/1989-203869) Yukarıdaki fırka hükümlerine göre doçent olanların profesörlüğe yükselmelerinde de eski mevzuat hükümleri uygulanır.

    Geçici Madde 5 - Doktora veya Tıpta uzmanlık ünvanı aldıktan snnra 30 Kasım 1984 tarihine kadar Gülhane Askeri Tıp Akademisinde veya Tıpla ilgili diğer yükseköğretim kurumlarında başasistan veya uzman olarak görev yapanların ya da Gülhane Askeri Tıp Akademisi tarafından seçilerek yurtdışına staj-tahsile gönderilen uzmanların hizmetlerinin tamamı, Gülhane Askeri Tıp Akademisi dışında uzmanlıklarıyla ilgili birimlerde görev yapan uzmanların hizmetlerinin ise 2/3 kadarı yardımcı doçentlikte geçmiş sayılır.

    Geçici Madde 6 - Bu yönetmeliğin yayınlanmasından önce Gülhane Askeri Tıp Akademisi dışında başlamış bulunan yüksek lisans ve doktora çalışmaları, çalışmanın yapıldığı Yükseköğretim Kurumunun mevzuatına göre sonuçlandırılır.

    Geçici Madde 7 - Bu yönetmeliğin yayınlanmasından önce Gülhane Askeri Tıp Akademisinde başlamış olan Yüksek Lisans ve doktora çalışmaları bu yönetmelik esaslarına göre sonuçlandırılır.

    Geçici Madde 8 - Diğer Tıp Fakültelerinden GATA Askeri Tıp Fakültesine naklen gelen öğrencilerin Tıp Fakültelerinden mezun olmaları için azami süre; sağlık nedenleri ile sene kaybı hariç 9 yıldır. Ancak bu öğrenciler bu yönetmeliğin 74 ncü maddesi birinci fıkrasında belirtilen ek süre hakkından istifade edemezler.

    Geçici Madde 9 - Diğer Tıp Fakültelerinden GATA Askeri Tıp Fakültesine naklen gelen öğrencilere geldikleri fakültelerden borçlu bulundukları dersler için bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ana sınav hakkı tanınır. Bu sınav hakları birbirini takip eden dört sınav dönemi için geçerlidir. Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin fakülte ile ilişkileri kesilir.

    Geçici Madde 10 -1982-1983 Eğitim-Öğretim yılı sonunda Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesine naklen gelen ve geldiği fakültede V nci sınıfı okumuş ve Gülhane Akeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesinde VI ncı sınıfa yerleştirilmiş olan öğrenciler bu sınıfın stajlarından sınava tabi tutulmazlar. Öğrencilerin durumları; disiplin, davranış, bilimsel yetenek, uygulamadaki başarıları stajla ilgili sorulara verdikleri cevaplar, hastalara muameleleri ve ilgileri, nöbetler ve katıldıkları ders ve seminerlerdeki başarıları gözönüne alınarak değerlendirilir ve sonuçta öğrencinin sorumluluğunu yüklenen öğretim üyesi tarafından yeterlilik ve yetersizliklerini belirten bir belge düzenlenir.

    Yetersizlik belgesi alan öğrenciler, mezun olabilmek için, yetersizlik belgesi aldığı staj/stajlara azami öğrenim süresi (9 yıl) içinde devam etmek ve yeterlilik belgesi almak zorundadırlar.

    Bu öğrencilerden;

    1) VI ncı sınıfa, alt sınıfların ders veya stajlarından borçlu olarak yerleştirilmiş olanlar, alt sınıflarda başarısız oldukları ders ve stajların sınavını bu yönetmeliğin geçici 9 ncu maddesinde belirtilen esaslara göre vermek zorundadırlar. Bu öğrenciler ayrıca VI ncı sınıfın zorunlu derslerine devam etmek ve sınavlarına girmekle de yükümlüdürler.

    2) Alt sınıf derslerinden borçsuz olarak VI ncı sınıfa yerleştirilmiş bulunanlar da bu sınıfın zorunlu derslerine devam etmek ve sınavlarına girmekle yükümlüdür.

    Geçici Madde 11- Gülhane Askeri Tıp Fakültesine diğer Tıp fakültelerinden naklen gelen öğrenciler de bu yönetmelik hükümlerine tabidirler.

    Geçici Madde 12 - (Değişik:RG-24/6/1985-18791)

    GATA Askeri Tıp Fakültesindeki askeri öğrencilerin almış oldukları kötü disiplin (ahlak) notları oran dahilinde bir defaya mahsus olmak üzere yeniden tespit edilerek öğrencinin dosyasında gerekli düzeltme ve düzenlemeler bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Örneğin, IV üncü sınıfa bir öğrenci 240 disiplin (ahlak) notu esasına göre 210 puanla başlamış ise, öğrencinin bu Yönetmelik hükümlerine göre disiplin puanının hesabı :

    160 X 120 şeklinde yapılır. Bu durumda öğrenci IV üncü sınıfa 140 disiplin 240 (ahlak) notu ile başlatılır.

    V nci sınıftan itibaren hesaplanmış bulunan disiplin (ahlak) notuna 80 puan ilave edilir. V nci ve VI ncı sınıfta kırılmış bulunan disiplin (ahlak) notları bu toplamdan düşülerek öğrencinin disiplin (ahlak) notu tespit edilir.

    Kesirli işlemlerde virgülden sonraki rakamlar dikkate alınmaz.

    Geçici Madde 13 - (Değişik:RG-28/10/1986-19265)

    2955 Sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununu değiştiren 3287 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte başasistanlık yapan tabiplerin başasistanlık görevleri, göreve başladıkları tarih esas alınarak bütün hak, yetki ve sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla iki yıl devam eder. Bu durumdaki başasistanlar hakkında görevleri sona erinceye kadar Yönetmelik değişikliğinden önceki başasistanlarla ilgili hükümlerin uygulanmasına devam edilir.

    Geçici Madde 14 - (Değişik:RG-28/10/1986-19265)

    1984 -1985 Eğitim - Öğretim yılında birinci sınıf dışında diğer sınıflardan ara sınavları dahil her yarı yıl veya tam yıl sınavlarında yalnız üç derse kadar (Üç ders dahil) başarısız oldukları için ilişikleri kesilme durumunda bulunan veya ilişkisi kesilmiş olanlara, başarısız oldukları dersleri, (Üç derse kadar) sadece bir defaya mahsus olmak üzere kurumlarına müracaatları halinde, alma hakkı tanınır.

    Geçici Madde 15 - (Ek:RG-03/07/1988-19861)

    Bu Yönetmelik hükümleri, 1987-1988 Eğitim-öğretim yılında itibaren GATA Askeri Tıp Fakültesine kabul edilen öğrenciler ile halen I nci sınıfta iki yıllık olan öğrencilere uygulanır.1987-1988 eğitim-öğretim yılından önce GATA Askeri Tıp Fakültesine alınmış öğrenciler eski hükümlere tabidir.

    Geçici Madde 16 - (Ek:RG-03/07/1988-19861)

    Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce GATA ve Haydarpaşa Eğitim Hastanelerinde Tıpta uzmanlık eğitim-öğretimi yapan sivil tabipler, eğitim-öğretim süreleri kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinde mecburi hizmet yapmak ve bu Yönetmelikte Tıpta uzmanlık eğitim-öğretiminde bulunan asker tabiplerin tabi oldukları hükümlere uymak zorundadır.

    Geçici Madde 17 - (Ek:RG-03/07/1988-19861)

    Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme, Merkezince yaptırılacak ilk Tıpta uzmanlık sınavlarında, 131 nci maddede yer alan Tıpta uzmanlık kontenjanlarının, Genelkurmay Başkanlığınca sınav tarihinden 3 ay önce Türk Silahlı Kuvvetlerine yayınlanacağı hükmü uygulanmaz.

    Geçici Madde 18 - (Ek:RG-26/03/1990-20473)

    Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde 1990 yılı yan dal uzmanlık kontenjanları yayımlanır ve kontenjanların yayım tarihinden üç ay sonra seçim yapılır.

    Geçici Madde 19 - (Ek:RG-27/06/1997-23032)

    Bu Yönetmelik'in yayımı tarihinden önce Gülhane Askeri Tıp Akademisinde yüksek lisans ve doktora eğitim-öğretimine başlayan öğrencilere eski hükümler uygulanır.

    1997 yılında yapılacak yüksek lisans ve doktora giriş sınavlarında Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (LES) sonuç belgesi aranmaz.

    Geçici Madde 20- (Ek:RG-10/03/2003-25044)

    Bu Yönetmelikte öngörülen yönergeler hazırlanıp yürürlüğe konuncaya kadar geçecek süre içinde, evvelce yayımlanmış olup da uygulanmakta olan yönergelerin, bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

    SEKİZİNCİ KISIM : Son Hükümler

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 146 - 2 Ekim 1982 gün ve 17826 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Yönetmeliği ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 147 - Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Sayıştay'ın görüşleri de alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 148 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma, İçişleri, Milli Eğitim Gençlik ve Spor, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar