ER VE ERBAŞ SINIFINDAN ASKERİ ARAÇ SÜRÜCÜLERİNİN ÖZEL SINAVLARI VE BELGE VERME İŞLEMLERİNİN USULÜ VE BU BELGELERLE HANGİ CİNS TAŞITLARIN NERELERDE KULLANILACAĞINA DAİR YÖNETMELİK

    Er ve Erbaş Sınıfından Askeri Araç Sürücülerinin Özel Sınavları Ve Belge Verme İşlemlerinin Usulü Ve Bu Belgelerle Hangi Cins Taşıtların Nerelerde Kullanılacağına Dair Yönetmelik

    Milli Savunma Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 09/06/1984

    Resmi Gazete Sayısı: 18426

    Amaç:

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, er ve erbaş sınıfından askeri araç sürücülerinin özel sınavları, belge verme işlemlerinin usulü ve bu belgelerle hangi cins taşıtların nerelerde kullanılacağına dair esasları belirlemektir.

    Kapsam:

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Türk Silâhlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan er ve erbaş sınıfından askerî araç sürücülerini kapsar.

    Hukuki Dayanak:

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 43 üncü maddesi gereğince düzenlenmiştir.

    Genel Esaslar:

    Madde 4 - Silâhlı Kuvvetlerde mevcut tekerlekli ve tırtıllı araçlarla, tekerlekli ve tırtıllı iş makinaları;

    Askerî Sürücü Belgeli

    ,

    Trafik Vizeli Askerî Sürücü Belgeli

    veya

    Trafik ve Askerî Sürücü Belgeli

    askerî personel tarafından kullanılır.

    Askerî Sürücü Belgelerinin Veriliş ve Kullanılış Esasları:

    Madde 5 - a) Askerî Sürücü Belgesi alacak personel şoför eğitim merkezlerinde temel veya intibak eğitimine tâbi tutulurlar.

    b) Temel ve intibak eğitimleri sonunda şoför eğitim birliklerince yapılacak nazari ve ameli sınavlarda başarılı olanlara Askerî Sürücü Belgesi tanzim edilir.

    c) Temel şoför eğitimini bitirip kıt'asına sevk edilen Askerî Sürücü Belgeli personel, sürücü belgelerinde yazılı araçlardan başka tekerlekli araçları kullanacaklarsa, birliklerince kullanacakları araçlar üzerinde iki haftalık intibak eğitimine ve eğitimi bitiren sürücüler en yakın şoför eğitim merkezlerine veya Ulaştırma Oto Birliklerine sevkedilerek sınava tabi tutulurlar. Başarı gösterenlerin belgeleri kullanacakları araç tipi yazılarak onaylanıp sürücü evsaf kartlarına işlenir.

    İntibak eğitimi ve sınavı, kullanılacak değişik her tip araç için tekrar edilir.

    d) Kreyn operatörü, kurtarıcı araç operatörü, traktör operatörü, tank taşıyıcı (transportör), zırhlı personel taşıyıcı, kundağı motorlu top çeker sürücüsü gibi görevlerde kullanılacak askerî personelin, kullanacakları özel tip askerî araç iş makinası kullanma eğitimi, Kuvvetlerin kendi sınıf eğitimi merkezlerinde veya birliklerinde yapılır. Bu gibi personele kullanacakları araçların askerî sürücü belgeleri; sınıf eğitim merkezlerinde veya askerî tamir fabrikaları nezdinde teşkil edilecek üç kişilik teknik bir heyet tarafından yapılacak sınav sonunda başarılı olanlara verilir.

    e) Askerî Sürücü Belgesine sahip personel, sadece Belgesinde yazılı olan askerî araçları kullanabilir.

    f) Askerî Sürücü Belgeli personel, Belgelerinde yazılı askerî araçları eğitim, manevra, tatbikat, nakliyat ve intikallerde konvoy veya yürüyüş kolları düzeninde olmak şartıyla karayolları üzerinde de kullanabilirler.

    g) Terhis olan veya ordudan ayrılan askerî personele ait askerî sürücü belgeleri geri alınarak, şahsi dosyası ile birlikte personelin kayıtlı bulunduğu askerlik şube başkanlığına gönderilir.

    h) Terhis edildikten sonra ikinci defa askere alınan personelin şahsi dosyasındaki askerî sürücü belgesinin geçerli olabilmesi için, bu kişilerin, teşkil edilecek yetkili sağlık kurulundan

    sürücü olur

    raporu alması ve sürücü belgesinde yazılı araç tipleri üzerinde intibak eğitimine ve (c) ve (d) bentlerinde açıklandığı şekilde sınava tabi tutulmaları ve askerî sürücü belgelerinin onaylanması zorunludur.

    Trafik Vizeli Askerî Sürücü Belgesinin Veriliş ve Kullanılış Esasları:

    Madde 6 - a) Askerî Sürücü Belgesine sahip askerî personel (Çvş., Onb., Er) Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinden görevlendirilecek komisyonlarca, askerî birliklerin sınav merkezlerinde sınava tabi tutulurlar. Başarı gösterenlerin askerî sürücü belgeleri 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 nci maddesi (a) bendinde yazılı şartlar aranmaksızın vize edilir.

    b) Vize edilen askerî sürücü belgeleri, trafik sürücü belgesi vasfını haiz olup, kişinin askerliği süresince ve münhasıran sürücü belgesinde yazılı askerî taşıtları kullanmak için muteberdir.

    c) Askerî sürücü belgelerinin vize işlemleri harca tabi değildir.

    d) Vize edilen askerî sürücü belgeleri, kişinin terhisinde birliğince geri alınır ve trafik vizesini yapan makamlara iptal ettirilerek, personelin şahsi dosyası ile birlikte kayıtlı bulunduğu askerlik şube başkanlığına gönderilir.

    Trafik Sürücü Belgelerinin Kullanılış Esasları:

    Madde 7- (Değişik: RG-02/05/1986-19095)

    Trafik Sürücü Belgesine haiz personel, şoför eğitim merkezlerinde veya yetki verilmiş ulaştırma birliklerinde iki haftalık bir intibak eğitimine tabi tutulurlar. Eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarı gösterenlere askerî araçları kullanmak üzere Askerî Sürücü Belgesi verilir.

    Müstakil veya Münferit Görevlerde Uyulacak Esas:

    Madde 8 - (Değişik: RG-02/05/1986-19095)

    Müstakil ve münferit olarak göreve sevk edilecek askerî sürücülerin, trafik vizeli sürücü belgelerine veya kullanacağı aracı belirleyen askerî sürücü belgesi ile birlikte B, C, D, E ve G sınıfı trafik sürücü belgelerinden birine sahip olmaları zorunludur.

    Yönerge:

    Madde 9 - Er ve erbaş sınıfından askerî araç sürücülerinin özel sınavları, verilecek belgelerin şekilleri, bu belgelerle hangi cins araçların nerelerde kullanılacağı, belgelerin onay makamları ve diğer hususlarla ilgili esaslar Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenecek yönergelerde belirtilir.

    Yürürlük:

    Madde 10 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme:

    Madde 11 - Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar