ASKERİ İŞYERLERİYLE YURT EMNİYETİ İÇİN GEREKLİ MADDELER İMAL OLUNAN İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA VEYA İŞYERLERİNİN KAPATILMASINA KARAR VERMEYE YETKİLİ KOMİSYONUN YAPISI, ÇALIŞMA ŞEKLİ VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Askeri İşyerleriyle Yurt Emniyeti İçin Gerekli Maddeler İmal Olunan İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Veya İşyerlerinin Kapatılmasına Karar Vermeye Yetkili Komisyonun Yapısı, Çalışma Şekli Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

    Milli Savunma Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 11/01/1989

    Resmi Gazete Sayısı: 20046

    BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler

    Kapsam

    Madde 1 - Askeri İşyerleriyle Yurt Emniyeti İçin Gerekli Maddeler İmal Olunan İşyerlerinin Denetim ve

    Teftişi Hakkında Tüzüğün 2/b fıkrasında yer alan (2/a fıkrası dışında kalan askeri işyerleri ile yurt

    emniyeti için gerekli maddeler imal olunan) işyerlerinde işin durdurulmasına veya işyerinin

    kapatılmasına karar vermeye yetkili komisyonun yapısı, çalışma şekil ve esasları, bu Yönetmelikte

    gösterilmiştir.

    Tanımlar

    Madde 2 - Bu Yönetmelikte geçen:

    a) Diğer Askeri İşyeri; Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı (Kara, Deniz ve Hava

    Kuvvetleri Komutanlıkları) ve İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik

    Komutanlığınca doğrudan doğruya işletilmeyen askeri işyerleridir.

    b) Diğer İşyerleri; Yurt emniyeti için gerekli maddeler imal olunan işyerleridir.

    c) Bölge Müdürlüğü; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İlgili Bölge Müdürlüğüdür.

    İKİNCİ BÖLÜM : Komisyonun Kuruluşu ve Çalışma Esasları

    Komisyonun Kuruluşu

    Madde 3 - Diğer işyerlerinde işin durdurulmasına ve işyerinin kapatılmasına karar vermeye yetkili

    komisyon, Bölge Müdürünün başkanlığında işçi sağlığı ve iş güvenliği bakımından teftişe yetkili iki

    müfettiş ile bir askeri iş müfettişi ve bir işçi ve bir işveren temsilcisinden teşekkül eder.

    Diğer askeri işyerleri için teşekkül edecek komisyonda görev alacak müfettişlerin Milli Savunma

    Bakanlığınca verilmiş özel kimlik kartını haiz olmaları aranır.

    Komisyona katılacak müfettişlerden biri, işin durdurulmasını veya işyerinin kapatılmasını teklif eden

    müfettiştir.

    Komisyona işçi temsilcisi olarak, her bölge müdürlüğü görev alanı ve her işkolu için, kendisine mensup

    işçi sayısı en yüksek olan işçi sendikaları konfederasyonu yönetim kurulunca, konfederasyonca 5 inci

    maddede belirlenen süreler içinde seçim yapılmadığı takdirde, işkolunda en çok üyeye sahip işçi

    sendikası yönetim kurulunca, bir asıl, bir yedek üye seçilir. İşçi sendikaları konfederasyonu veya

    sendikasınca seçim yapılmaması veya seçilen üyenin veya yedeğinin komisyona katılmaması halinde,

    işyerinde çalışan işçiler arasından, işçilerce seçilen temsilci, komisyona üye olarak katılabilir.

    İşveren temsilcisi olarak, her bölge müdürlüğü görev alanı ve her işkolu için, kendisine mensup işveren

    sayısı en yüksek olan işveren sendikaları konfederasyonu yönetim kurulunca, konfederasyonca 5 inci

    maddede belirlenen süreler içinde seçim yapılmadığı takdirde, işkolunda en çok üyeye sahip işveren

    sendikası yönetim kurulunca, bir asıl, bir yedek üye seçilir. İşveren sendikaları konfederasyonu veya

    sendikasınca seçim yapılmaması veya seçilen üyenin veya yedeğinin komisyona katılmaması halinde,

    işveren veya vekili komisyona üye olarak katılabilir.

    İşçi Temsilcilerinin Nitelikleri

    Madde 4 - Komisyona işçi temsilcisi olarak seçilebilmek için aşağıdaki nitelikleri taşımak gerekir:

    A - Türk vatandaşı olmak,

    B - Medeni hakları kullanmaya ehil olmak,

    C - Okur-yazar olmak.

    Süreler

    Madde 5 - İşçi ve işveren temsilcilerinin görev süreleri iki yıldır. Sürenin bitiminden itibaren 6 iş günü

    içinde yeniden seçim yapılır. Seçilenler, seçimi takip eden 6 iş günü içinde bölge müdürlüklerine

    bildirilir. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Seçilenlerin göreve başlamasına kadar eski temsilcilerin

    görevleri devam eder.

    4 üncü maddede yazılı nitelikleri yitirenlerle ölüm, çekilme gibi sebeplerle ayrılanların yerlerine

    yedekleri gelir. Yedekleri yoksa, bölge müdürünce yapılacak bildirim üzerine 6 iş günü içinde yenileri

    seçilir.

    Yerlerine gelenler, ayrılanların sürelerini tamamlarlar.

    Komisyonun Toplantıya Çağrılması

    Madde 6 - Müfettiş, işin durdurulmasını veya işyerinin kapatılmasını gerektiren bir durumun varlığını

    raporla bildirirse, bölge müdürü komisyonu, yazılı olarak toplantıya çağırır.

    Çağırı yazısında, toplantının günü, saati, yeri ve işin durdurulmasını veya işyerinin kapatılmasını

    gerektiren sebepler belirtilir.

    Toplantı

    Madde 7 - Bölge müdürünün ve müfettişlerin toplantıya katılması mecburidir.

    İşçi veya işveren temsilcilerinin veya yedeklerinin katılmaması, komisyonun toplanmasını ve karar

    almasını engellemez.

    Kararlar

    Madde 8 - Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu

    sağlamış sayılır. Kararların gerekçeli yazılması ve toplantıya katılanlarca imzalanması gerekir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

    Yürürlük

    Madde 9 - 25/8/1971 tarih ve 1475 Sayılı İş Kanununun 29/7/1983 tarihli ve 2869 sayılı Kanunla

    değiştirilen 75 inci maddesinin (A) bendine dayanılarak hazırlanmış bu Yönetmelik hükümleri, yayımı

    tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

    Yürütür.

    Mevzuat Kanunlar