EV TİPİ BUZDOLAPLARI, DERİN DONDURUCULAR, BUZDOLABI DERİN DONDURUCULAR VE BUNLARIN BİLEŞİMLERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR YÖNETMELİK (94/2/AT)

    Ev Tipi Buzdolapları, Derin Dondurucular, Buzdolabı Derin Dondurucular Ve Bunların Bileşimlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Yönetmelik (94/2/AT)

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 30/01/2010

    Resmi Gazete No: 27478

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, enerji tüketiminde tasarruf edilmesinin temini bakımından tüketicilerin enerjiyi daha verimli kullanan elektrikli cihazları tercih edebilmelerini sağlamak için elektrik enerjisi ile çalışan ev tipi buzdolapları, derin dondurucular, buzdolabı derin dondurucular ve bunların bileşimlerinin enerji etiketlemesiyle ilgili kuralları ve performans standartlarını belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek IV' te belirtilen kategorilere ayrılan, elektrik enerjisiyle çalışan ev tipi buzdolaplarını, derin dondurucuları, buzdolabı derin dondurucuları ve bunların bileşimlerini kapsar.

    (2) Bu Yönetmelik; akümülatör gibi başka enerji kaynaklarıyla çalışabilen cihazları, emme prensibiyle çalışan ev tipi soğutucu cihazları, sipariş usulü ile imal edilen cihazları ve ikinci el cihazları kapsamaz.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik;

    a) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 14 üncü ve 31 inci maddeleri ile 20/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak,

    b) Avrupa Birliğinin 94/2/EC sayılı Direktifine paralel olarak

    hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

    a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

    b) Bilgi formu: Cihazla ilgili bilgileri içeren standart tabloyu,

    c) Cihaz: Bu Yönetmeliğin Ek IV' ünde yer alan ürünleri,

    ç) Diğer gerekli kaynaklar: Bu Yönetmelik kapsamına giren ürünlerin normal kullanım şartlarında tükettikleri maddeleri,

    d) Ek bilgi: Bu Yönetmelik kapsamına giren ürünlerin, enerji veya diğer gerekli kaynakların kullanımıyla ilgili veya bunların değerlendirilmesinde kullanılabilecek ve söz konusu ürünün performansıyla ilgili diğer bilgileri,

    e) Enerji etiketi: Üretici tarafından elektrikli cihazın önüne veya üstüne, bu mümkün değilse ambalajının üzerine veya tanıtma ve kullanma kılavuzuna iliştirilen, kolayca görülebilen, silinmeyen ve kolayca okunabilecek şekilde enerji etiketi değerlerinin yer aldığı bilgileri içeren açıklayıcı bir belgeyi,

    f) Fiş: Üreticiler tarafından, bu Yönetmeliğin Ek II' sinde belirtilen teknik özellikler konusunda tüketicileri bilgilendirmek amacıyla, ürünle birlikte verilen kullanma kılavuzundaki bir bölümü veya ayrı bir şekilde düzenlenen broşür veya belgeyi,

    g) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,

    ğ) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

    h) Satıcı: Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere tüketiciye mal ve hizmet sunan, toptancı, perakendeci veya bu Yönetmelik kapsamına giren ürünleri satan, kiralayan, taksitli satışa sunan, promosyoncu veya nihai kullanıcıya tedarik eden gerçek veya tüzel kişiyi,

    ı) Uyumlaştırılmış Ulusal Standart: Referans numarası Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi'nde yayımlanmış olan Avrupa Standardını uyumlaştıran ve Türk Standardı olarak kabul edilip yayımlanan standardı,

    i) Üretici: Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünleri üreten veya bunlara adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koyarak kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üreticinin nam ve hesabına hareket etmek üzere üretici tarafından yetkilendirilen temsilcisini; Türkiye'de bir yetkili temsilcisinin bulunmaması halinde ise ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Uygulama Esasları

    Teknik dosya

    Madde 5 - (1) Üretici, etiket veya fişlerde yer alan bilgilerin doğruluğunun saptanmasına yeterli olacak şekilde teknik dosya oluşturur. Teknik dosya;

    a) Üreticinin adı, adresi, telefonu varsa e-mail adresi,

    b) Cihazın kolaylıkla ve doğru bir şekilde tespit edilmesine imkan sağlayan genel bir tanımı,

    c) İlgili teknik resimler dahil olmak üzere modelin ana tasarım özellikleri, özellikle enerji tüketimini etkileyen üniteler hakkında bilgiyi,

    ç) İlgili standarda veya bu standart ile uyumlu diğer standartlara göre yapılan test raporları,

    d) Varsa, işletim talimatları,

    e) Belirli bir model kombinasyonuna ait bilgiler, tasarım esasına dayalı hesaplamalar ve/veya diğer modellerden ekstrapolasyon ile elde edilmiş ise, teknik dosya bu hesaplamaların ve/veya ekstrapolasyonların detaylarını ve söz konusu hesaplamaları doğrulamak amacıyla yapılan enerji performansını ölçmek için kullanılan matematiksel model ve bu modelin doğruluğunu sınamak için yapılan testleri

    içermek zorundadır.

    (2) Üretici, teknik dosyada yer alan tüm belgeleri; son ürünün yurt içinde üretiliyor ise üretildiği, ithal ise ithal edildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle muhafaza etmek ve istenilmesi halinde yetkili kuruluşlara ibraz etmekle yükümlüdür.

    Etiket

    Madde 6 - (1) Enerji etiketinin düzenlenmesinden cihazın üreticisi ile satıcısı müteselsilen sorumludur.

    (2) Üreticiler, etiketleri satıcılara bedelsiz olarak verirler ve kendi etiket teslimat sistemlerini kendileri seçmekte serbesttirler. Ancak, satıcılar etiket talep ettiklerinde üreticiler talep olunan etiketleri en kısa zamanda temin etmek zorundadır.

    (3) Etiket, bu Yönetmeliğin Ek I' inde belirtildiği gibi düzenlenmeli ve kolayca görülebilir şekilde cihazın dış ön ya da üst kısmına yerleştirilmelidir. Etikette yer alan bilgiler kolayca okunabilecek ve silinmeyecek şekilde ve Türkçe olmalıdır.

    Fiş

    Madde 7 - (1) Fişin içeriği ve biçimi, bu Yönetmeliğin Ek II' sinde belirtildiği şekilde olmalıdır.

    Enerji verim sınıfı

    Madde 8 - (1) Bir cihazın, enerji verim sınıfı bu Yönetmeliğin Ek V' inde belirtildiği şekilde olmalıdır.

    Gürültü

    Madde 9 - (1) Gürültü ile ilgili bu Yönetmeliğin Ek I, Ek II ve Ek III' ünde yer alan bilgiler, ev aletlerinden çevreye yayılan gürültüye ilişkin mevzuat hükümlerine uygun olarak ölçülür.

    (2) Gürültü ile ilgili bilgilerin verilmesini gerektiren bu Yönetmeliğin Ek I, Ek II ve Ek III' ünde yer alan hükümler, sadece bu bilgilerin ilgili mevzuat hükümlerine göre Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından istenmesi durumunda uygulanır. Bu bilgiler, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ölçülür.

    Üretici ve satıcının yükümlülükleri

    Madde 10 - (1) Üretici ve/veya satıcı; satacağı, promosyonunu yapacağı, kiralayacağı, taksitli satışa sunacağı veya nihai kullanıcıya tedarik edeceği bu Yönetmelik kapsamında yer alan cihazlarla ilgili fiş veya etiketlerde, tüketicilerin bilgilenmesini teminen elektrik enerjisi, diğer enerji çeşitleri ve diğer gerekli kaynakların tüketimine ilişkin bilgiler ile ek bilgileri belirtir.

    (2) Üretici ve/veya satıcı; bu Yönetmelik kapsamında yer alan cihazların fiş ve etiketlerinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayımlanan ilgili uyumlaştırılmış standartlara göre tespit edilen zorunlu bilgileri belirtmek zorundadır.

    Mesafeli satış

    Madde 11 - (1) Satış, kiralama veya taksitli alışveriş teklifinin, posta, sipariş, katalog, internette veya başka elektronik ortamda yapılan reklamlar gibi yazılı veya elektronik iletişim yolu ile ve/veya tüketicinin ürünü göremeyeceği başka bir yolla yapılması halinde, yazılı iletişim bu Yönetmeliğin Ek III' ünde yer alan tüm bilgileri içermelidir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Ceza hükümleri

    Madde 12 - (1) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve/veya 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun idari para cezası ile ilgili hükümleri uygulanır.

    Denetim

    Madde 13 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak denetim, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ile 16/5/2008 tarihli ve 26878 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hükümlerine göre Bakanlık tarafından yapılır.

    Geçici Madde 1 - (Geçici Madde : 21/05/2010 - 27587 S.R.G yön/1.mad) (1) Bu Yönetmelik hükümleri, 1/9/2010 tarihine kadar isteğe bağlı olarak uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 14 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 15 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar