ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ

    Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Destekleme Yönetmeliği

    Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bşk.

    Resmi Gazete Tarihi: 19/07/1987

    Resmi Gazete Sayısı: 19522

    BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER

    Amaç, Kapsam ve Kısaltmalar

    Amaç:

    Madde 1-Bu yönetmeliğin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarının çalışma konuları ile ilgili olarak araştırma, proje, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapacak kuruluş ve kişileri destekleme esaslarını düzenlemektir.

    Kapsam:

    Madde 2-Bu yönetmelik, çalışmaları, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşları tarafından desteklenecek kuruluş ve kişileri kapsar.

    Dayanak:

    Madde 3-Bu yönetmelik, 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun destekleme ile ilgili hükümlerinin ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Tüzüğü'nün 24'üncü maddesinin uygulanmasını sağlamak üzere, mezkur Kanunun 107'nci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

    Kısaltmalar:

    Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;

    a) Yüksek Kurum: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunu,

    b) Yönetim Kurulu: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunu,

    c) Yüksek Kurum Başkanı: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurum Başkanını,

    d) Bağlı Kuruluşlar: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşuna dahil bulunan Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Kültür Merkezini,

    İfade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : DESTEKLEME ESASLARI

    Desteklenecek kuruluş ve kişiler:

    Madde 5-a) Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşlarının çalışma konularında faaliyet gösteren yerli ve yabancı, resmi ve özel kuruluşlar ile kişilerin 2876 sayılı Kanun ilkelerine uygun çalışmaları desteklenir.

    b) Bu konudaki başvurular Ek-I'daki formla Yüksek Kurum veya bağlı kuruluş başkanlıklarına yapılır. Destekleme istekleri bağlı kuruluşlarda Yürütme Kurulu tarafından incelenerek karar alınır ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Yüksek Kuruma verilen istekler ilgili bağlı kuruluşa gönderilebileceği gibi, doğruca Yönetim Kurulu onayına da sunulabilir. Başkanlıklar, destek isteyen proje formlarını incelemek ve görüş bildirmek üzere ilgili bilim ve uygulama kolu başkanlığına gönderilebilir. Kol üyeleri bu formları incelemek ve proje hakkındaki düşüncelerini bildirmek üzere kendi aralarında üç kişilik bir komisyon seçebilir.

    c) Araştırmacılara ve lisans üstü öğrenim görenlere verilecek her türlü desteğin miktar ve süresi, başvuru formlarını inceleyen ilgili başkanlığın proje sahibi ile yapacağı mülakat sonucunda hazırlanan rapora göre tesbit edilir. İlgili başkanlık gerekli görürse konuyla ilgili kurum veya kişilerden tavsiye mektubu isteyebilir.

    d) Yabancı uyruklulara da aynı esaslar içerisinde destek verilebilir.

    e) Bu çalışmalar için Yönetim Kurulunun kararı ve teşebbüsü ile başka resmi ve özel kuruluşlar ve kişilerden de yardım sağlanabilir. Bu takdirde projeye katkıda bulunan kuruluş ve kişinin de adı belirtilir.

    f) Desteklenmesine karar verilen projelerin yürütücüsü ile bağlı kuruluş başkanı arasında bir sözleşme imzalanır. Sözleşme Yüksek Kurumun onayı ile yürürlüğe girer. Proje daha önce hazırlanmış olan bu sözleşme esaslarına göre desteklenir. Sözleşme giderleri kurum tarafından ödenir.

    g) Bütün projelerin yürütülmesi ve denetlenmesinden Yüksek Kurum Başkanı veya ilgili bağlı kuruluş başkanının seçeceği kişi veya kişiler sorumludur.

    h) Projenin yürütülmesi veya denetlenmesiyle görevlendirilen kişiler, proje hakkında üç ayda bir bağlı kuruluş başkanlığına rapor verirler. Bu kişilere projenin tamamlanmasından sonra Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Bağlı Kuruluşları Telif Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliğindeki inceleme ücreti ödenebilir. Ödeneğin projenin tamamlanmasına kafi gelmemesi halinde aynı kademelerin karar ve onayı ile ek ödenek verilebilir.

    Madde 6-Proje yöneticisinin raporuna göre kurumlar, projenin yürütülmesini yönlendirebilir veya desteklemeyi durdurabilir.

    Madde 7-Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşlarının çalışma konularında lisansüstü öğrenim görenlere Yüksek Kurum ve bağlı kuruluş yayınlarından öğrencinin çalışma konusu ile ilgili olanlar Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Bağlı Kuruluşları Telif Hakkı Yayın ve Satış Yönetmeliği esaslarına uygun olarak ücretsiz verilebilir. Ayrıca, bu çalışmalar ile birlikte desteklenmesine karar verilen bütün projeler için gerekli fotokopi, mikrofilm, her türlü yayın, kazı malzemesi ve benzeri malzeme, Yürütme Kurulunun kararı ve Yönetim Kurulunun onayı ile yurt içi veya yurt dışından temin edilerek öğrencilere ve öteki araştırıcılara ücretsiz olarak verilebilir.

    Madde 8-Kuruluş ve kişiler, bilgisayar yardımı ile gerçekleştirilebilecek çalışmalarında Yüksek Kurum ve bağlı kuruluş bilgisayarlarından ücretsiz olarak yararlanabilirler.

    Yayın Satın Alınması:

    Madde 9-Kuruluş ve kişilerin 2876 sayılı Kanunun ilkelerine uyan yayınlarından uygun görülecek miktarda satın alınabilir ve Yönetim Kurulu kararı ile Kanunda, Yüksek Kuruma verilen görevlerin yerine getirilmesinde fayda ve etkinlik olması beklenen kurum ve kişilere ücretsiz dağıtılabilir.

    Ücret ve Yolluk:

    Madde 10-Kabul edilen rapor veya eserler için araştırıcılara Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Bağlı Kuruluşları Telif Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliği esaslarına göre ödeme yapılır. Bu ödemelerin araştırıcılar arasında bölüştürülmesinde, araştırıcıların katkı oranları ve kendi önerileri göz önünde tutulur.

    Projede öngörülen araştırma için gerekli seyahatlerde Harcırah Kanunu hükümleri esas alınır.

    Yürürlük:

    Madde 11-Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme:

    Madde 12-Bu yönetmelik hükümleri Yüksek Kurum ve bağlı kuruluş başkanlıkları tarafından yürütülür.

    Mevzuat Kanunlar