ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU VE BAĞLI KURULUŞLARI ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

    Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Ve Bağlı Kuruluşları Ödül Yönetmeliği

    Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bşk.

    Resmi Gazete Tarihi: 22/07/1987

    Resmi Gazete Sayısı: 19525

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırma, tanıtma ve yayma faaliyetlerini teşvik etmek üzere Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarınca verilecek ödüllerin ve orta ve yüksek öğretim öğrencileri arasında yapılacak yarışmaların düzenlenmesi, yürütülmesi ve bunlarla ilgili esasların belirtilmesidir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu yönetmelik, Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşları ile, bu Kurum ve kuruluşlara Kanunla verilen amaç, ilke ve görevleri doğrultusunda üstün düzeyde bilim ve sanat eseri veren, yaratıcı ve yapıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan kişi ve kuruluşlar ile aynı doğrultuda araştırma yapan, eser yazan ve yapılacak yarışmalara katılan öğrencileri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3- Bu yönetmelik, 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 106'ncı maddesine göre yürürlüğe konmuş olan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Tüzüğü'nün 26'ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Kısaltmalar

    Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;

    a)Yüksek Kurum: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunu,

    b)Yüksek Kurul: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Kurulunu,

    c)Yönetim Kurulu: Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunu,

    d)Yüksek Kurum Başkanı: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanını,

    e)Bağlı kuruluşlar: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşuna dahil bulunan; Atatürk

    Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Kültür Merkezini,

    f)Eser: Kitap, dergi, makale, inceleme ve araştırma yazıları, film, fotoğraf, diya, tablo, yazılı veya film

    ve banda alınmış tiyatro, müzik, opera vb. eserleri,

    g)Kanun: 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek kurumu Kanununu,

    h)Yönetmelik: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bağlı Kuruluşları Ödül Yönetmeliğini,

    İfade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Ödül Verilecek Eser, Hizmet ve Faaliyetler ile Ödül Verilecek Yıllar

    Ödül Verilecek Eser, Hizmet ve Faaliyetler

    Madde 5- Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşlarına Kanunla verilen amaç, ilke ve görevler doğrultusunda Atatürkçülüğe, Türk kültürüne, Türk tarihine, Türk diline, Türk edebiyatına ve Türk sanatına üstün düzeydeki eser, yaratıcı ve yapıcı hizmet ve faaliyetleri ile önemli katkılarda bulunmuş ve bulunmakta olan gerçek ve tüzel kişileri değerlendirmek, desteklemek ve onurlandırmak üzere bu kişi ve kuruluşların eser, hizmet ve faaliyetlerine ödül verilir. Aynı konularda orta ve yüksek öğretim öğrencilerinin çalışmaları ile ilgili yarışmalar açılır.

    Aranacak Diğer Nitelikler

    Madde 6- Ödüle değer görülen eser, hizmet ve faaliyetlerde Kanunda açıklanan amaç, ilke ve görevlere ek olarak aşağıdaki nitelikler de aranır:

    a)Türk insanını, kültürünü ve sanatını özgün kimliği içinde geliştirici olması,

    b)Türk toplumunun eğitim ve kültür düzeyini yüceltici ve çağdaşlaştırıcı olması,

    c)Öz, biçim, yorum ve anlatım yönlerinden örnek, öncü, yaratıcı ve kalıcı nitelikleri taşıması.

    Öğrenciler için açılacak yarışmalarda Kanunda belirtilen amaç, ilke ve görevlere ek olarak, aranacak diğer şartlar ve nitelikler, ilgili bağlı kuruluş Yürütme Kurulunun görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından ayrıca ilân edilir.

    Ödül Verilecek Yıllar

    Madde 7- Ödüller Yüksek Kurum ve Bağlı Kuruluş Başkanlıklarınca her yıl verilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Ödül Verilecek Dalların Belirlenmesi ve İlânı, Ödül Komisyonu ve Jürileri

    Ödül Nevileri

    Madde 8- Verilecek ödül; plâket, berat ve paradan oluşur. Para ödülü, bir dalda birden fazla kişiye verilecekse bölüştürülür.

    Ödül alan eser, hizmet ve faaliyete katkısı bulunan kişilere de katkıları ile ilgili berat verilebilir.

    Ödül Verilecek Dallar ve Para Ödülleri

    Madde 9- Ödül verilecek ve öğrenciler arasında yarışma yapılacak dallar, bağlı kuruluşlarca hazırlanacak yönergede belirlenir.

    Ödül verilecek dal veya dallar ve her dal için verilecek para miktarı, bir önceki yıl, en geç Ağustos ayı sonuna kadar, Yüksek Kurum ödülü için Yüksek Kurum Başkanlığınca, Bağlı Kuruluşlar ödülleri için Yürütme Kurullarınca belirlenerek Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.

    Plaket, ilgili bağlı kuruluşun yürütme kurulu tarafından onaylanan şekilde ve bronz, bakır veya benzeri bir maddeden yapılır.

    Öğrenciler arasında yapılacak yarışma ile ilgili hususlar da aynı esaslar içerisinde tespit edilir.

    Ödül İlânı

    Madde 10- Ödül verilecek dallar, eserlerde aranacak nitelikler, para ödülü miktarı, başvuru şekli, tarihi ve ödülle ilgili diğer hususlar, Yürütme kurulları ve Yönetim Kurulunca kararlaştırılacak esaslara göre basın ve yayın organları yolu ile ilân edilir.

       Ödül Komisyonu

    Madde 11- Bağlı kuruluşların ödül ile ilgili hizmet ve faaliyetlerini plânlamak ve yürütmek üzere yürütme kurullarının önerisi, Bilim Kurullarının kararı ve Yüksek Kurum Başkanının onayı ile birer ödül komisyonu kurulur.

    Komisyon, Bilim Kurulunun aslî üyeleri arasından seçilecek bir başkan ve en az iki üyeden kurulur ve kadrolu personelle desteklenir.

    Başkan ve üyelerin çalışma süreleri dört yıldır. Aslî üyelikleri devam ettiği sürece sonraki komisyonlara yeniden seçilebilirler.

    Komisyonlar, bağlı kuruluş başkanlarına bağlı olarak çalışırlar.

    Yüksek Kurum ödül komisyonu Yüksek Kurum Başkanı tarafından belirlenir ve Yüksek Kurum Başkanına bağlı olarak çalışır.

    Jüri

    Madde 12- Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşlarca belirlenecek dallarda ödüle katılacak eserleri değerlendirmek üzere her dal için en az bir başkan ve iki üyeden kurulu bir jüri seçilir.

    Jüri, bağlı kuruluş aslî üyeleri, yüksek öğretim kurumlarının ilgili dallarından öğretim üyeleri ve diğer yetkili kişiler arasından Yüksek Kurum Başkanının veya bağlı kuruluşlar yürütme kurullarının teklif ettiği iki misli aday arasından Yönetim Kurulunca seçilen kişilerden oluşur. Üyelerin çalışma süreleri bir yıldır.

    Jüri üyeleri ödül ilânı ile birlikte açıklanır.

       Jüri Üyelerine Verilecek Yolluk, Gündelik ve Ücret

    Madde 13- Jüri üyelerine verilecek yol giderleri ve gündelikleri 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre Yüksek Kurum ve bağlı kuruluş başkanlıklarınca karşılanır.

    Ayrıca jüri üyelerine Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Harcama Usul ve Esasları ile Ayniyat İşleri Yönetmeliğinin 17. maddesinin (b) fıkrasına dayanılarak veya Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek kurumu ile Bağlı Kuruluşları Telif Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliğinin 9. maddesinin son fıkrası gereğince inceleme ücreti ödenir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Başvuru, Aday Gösterme, Genel ve Özel Başvuru ve

    Önerme Şartları

    Başvuru ve Aday Gösterme

    Madde 14- Belirtilen nitelikleri taşıyan eser, hizmet ve faaliyet sahipleri ödüle katılmak üzere bizzat başvurabilecekleri gibi, edebiyat, sanat, bilim kurum ve kuruluşları, yayın evleri, ödül verilecek dal uzmanları ve eleştirmenler de aday önerebilirler.

    Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşlarınca yüksek öğretim kurumlarından, ilgili diğer kurum kuruluş ve kişilerden öneride bulunmaları istenebilir.

    Öğrenciler arasında yapılacak yarışmalarda başvuru esasları ayrıca duyurulur.

    Başvuru ve öneriler gizli tutulur.

    Genel Başvuru Şartları

    Madde 15- Başvuruda bulunanlarda ve ödüle önerilecek eser, hizmet ve faaliyetlerde bulunması gerekli genel şartlar şunlardır:

    a)Eser, hizmet ve faaliyetlerin 2876 sayılı Kanunda belirtilen amaç, ilke ve görevler konusunda olması,

    b)Aynı eser, hizmet ve faaliyetiyle bir ödül almamış olması,

    c)Bir dalda en çok bir eser, hizmet ve faaliyetiyle başvurulması,

    d)Eser, hizmet ve faaliyetin ödül tarihinden önceki son dört yıl içinde tamamlanmış olması,

    e)Yönetmelik ve ilgili yönergede belirlenen şekil ve süre içerisinde başvurulması.

    Özel Başvuru Şartları

    Madde 16- Ödül verilecek dallara ilişkin özel başvuru veya önerme şartları, Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşlarca hazırlanacak yönergelerde belirlenir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Değerlendirme, Jürilerin Çalışma ve Değerlendirme Esasları,

    Ödül Dağıtımı

    Değerlendirme

    Madde 17- Başvuru veya öneriler ödül komisyonu tarafından genel ve özel başvuru şartlarına uygun olup olmadığı bakımından incelenir. Başvuru şartlarına uygun olmayanlar bir tutanakla tespit edilir. Başvuru şekli açısından yönergeye uygun olanlar, hiçbir ayırıma ve içerik bakımından incelemeye tabi tutulmadan Jüriye verilir.

    Jürilerin Çalışma ve Değerlendirme Esasları

    Madde 18- Jüriler aşağıdaki şekilde çalışır:

    a)Çalışmalar tamamen gizli yürütülür. Jürilerin hiçbir açıklamada bulunma yetkileri yoktur.

    b)Değerlendirmeler bağımsız yapılır, Oylar gizli verilir. Kararlar salt çoğunlukla alınır. İlk değerlendirme

    oylamasında ödül için bir karara varılamazsa, görüşme ve oylama iki kez daha yenilenir. Üçüncü

    oylamada da yeter oy sağlanamazsa o dalda o yıl ödül verilmez. Jüri başkanının oyu tek oy kabul

    edilir.

    c)Gerektiğinde ilgili uzmanlar davet edilerek bilgi alınabilir.

    d)Cinsiyet, milliyet, ırk ve din farkı gözetilmez.

    e)Jüri üyeleri aday olamaz veya gösterilemez.

    f)Jürilerin değerlendirmelerine ilişkin diğer esaslar bağlı kuruluş yönergelerinde belirlenir.

    Ödül Dağıtımı

    Madde 19-Ödüller, düzenlenecek bir törenle ödüle hak kazanan kişiye, kuruluşa veya temsilcilerine verilir ve sonuçlar basın ve yayın organları yolu ile ilân edilir.

    Başvuranların veya önerilen eser, hizmet veya faaliyet sahiplerinin sonradan ölmeleri halinde plâket, berat veya para ödülü kanuni mirasçılarına verilir.

    ALTINCI BÖLÜM : Diğer Hükümler

    Yönerge

    Madde 20- Yüksek Kurum ve bağlı kuruluş başkanlıklarınca, verecekleri ödüller ile ilgili birer ödül yönergesi hazırlanır. Bu yönergede:

    a)Ödül verilecek dallar,

    b)Bu dallar için özel başvuru veya önerme şartları,

    c)Jüri değerlendirme esasları,

    d)Ödül ile ilgili diğer hususlar belirtilir.

    Yürürlük

    Madde 21- Bu yönetmelik, yayımı ile yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 22- Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Kurum ve bağlı kuruluş başkanları yürütür.

    Mevzuat Kanunlar