SAYIŞTAY MESLEK MENSUPLARINA AİT SİCİL İÇ YÖNETMELİĞİ

    Sayıştay Meslek Mensuplarına Ait Sicil İç Yönetmeliği

    Sayıştay Başkanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 27/08/1969

    Resmi Gazete Sayısı: 13286

    Konu

    Madde 1-Başkan ve üyeler dışındaki meslek mensuplarının sicillerinin düzenlenmesine dair esas ve usuller ile sicillere ilişkin diğer işlemler bu İç yönetmelikte gösterilmiştir.

    Kapsam

    Madde 2- İç yönetmelik, Sayıştay meslek mensuplarından:

    a) Genel Sekreter Yardımcıları

    b) Raportörler

    c) Uzman denetçi, başdenetçi, denetçi ve denetçi yardımcıları,

    d) Denetçi yardımcısı adayları

    Hakkında uygulanır.

    Tanımlar

    Madde 3-Bu İç yönetmelikte geçen:

    a) Yıllık sicil formaları deyimi:

    I. Genel Sekreter yardımcıları, denetçi yardımcıları ve denetçi yardımcısı adayları dışındaki meslek mensupları için her takvim yılı sonunda; kişisel ve mesleki nitelikleri, kanun ve nizamlara saygı derecesi, görevine uyabilme yeteneği, bulundukları görevlerdeki başarı derecesi ile yükselmeye yeterli olup olmadıklarını belirtecek şekilde ilk ve ikinci derece sicil amirleri tarafından düzenlenen ve (Ek 1) de gösterilen formları;

    II. Denetçi yardımcıları ve denetçi yardımcısı adayları için her takvim yılı sonunda; kişisel ve mesleki nitelikleri, kanun ve nizamlara saygı derecesi, görevine uyabilme yeteneği, bulundukları görevlerdeki başarı derecesi ile yükselmeye yeterli olup olmadıklarını ve bilgi çalışma, ahlâk bakımından hizmete elverişli görülüp görülmediklerini belirtecek şekilde ilk ve ikinci derece sicil amirleri tarafından düzenlenen ve (Ek: 2) de gösterilen formları;

    b) Meslek mensubu deyimi: Başkan ve üyeler dışındaki ve bu İç yönetmeliğin 2 inci maddesinde sayılan Sayıştay meslek mensuplarını;

    c) Faktör deyimi: Sicil formunda bulunan ve meslek mensuplarının değerlendirilmesinde esas alınan kişisel ve mesleki nitelikleri;

    d) Faktör dilimleri deyimi: Her faktörü oluşturan niteliklerin değişik şekillerinin tanımlarını;

    e) İlk derece sicil amiri deyimi: Uzman denetçiler, raportörler, grup ve şube şefleri için sicil formu düzenlemekle yetkili üyeyi ve başdenetçiler, denetçiler, denetçi yardımcıları ve denetçi yardımcısı adayları için sicil formu düzenlemekle yetkili grup şeflerini;

    f) İkinci derece sicil amiri deyimi: "e" fıkrasında sayılan meslek mensuplarına ikinci derecede sicil vermeye yetkili üye ve başkanları;

    g) Rapor deyimi: Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi'ne sunulacak raporları, inceleme raporlarını, müzekkereleri, düşünce bildirimlerini, tutanak karar ve ilâmları;

    İfade eder.

    Yerinde inceleme grup şeflerince sicil formu düzenlenmesi

    Madde 4-Yerinde incelemenin gruplar kurulmak suretiyle yapıldığı hallerde, görevin bitiminde bu grupların şefleri tarafından grubundaki meslek mensupları hakkında da yıllık sicil formları düzenlenir. Bu sicillerin tanzimi

    sırasında göz önünde bulundurulmak üzere Özlük İşleri Müdürlüğünce sicil amirlerine verilir.

    Genel Sekreter yardımcıları hakkında sicil düzenlenmesi

    Madde 5-Genel Sekreter Yardımcıları hakkında, yeterlik ve başarı derecesini belirtecek şekilde ve bu İç yönetmeliğe ekli formlara bağlı kalmaksızın her takvim yılı sonunda bir sicil düzenlenir.

    Sicil formlarının düzenlenmesi zamanı

    Madde 6-Yıllık sicil formları, ilk derece sicil amirlerince en geç Ocak ayının 15 ine ve ikinci derece sicil amirlerince de en geç aynı ayın 25 ine kadar düzenlenerek Özlük İşleri Müdürlüğüne verilir.

    Denetçi yardımcısı adayları hakkında yıllık sicillerden ayrı olarak adaylık süresinin bitiminden itibaren 15 gün içinde sicil düzenlenir.

    Yerinde inceleme sicil formları, yerinde inceleme programının bitiminden itibaren en geç 15 gün içinde düzenlenerek Özlük İşleri Müdürlüğüne verilir.

    Sicil formlarının düzenlenmesinin takibi

    Madde 7-Sicil formlarının zamanında ve noksansız düzenlenmesini Özlük İşleri Müdürü bizzat izlemekle yükümlüdür,

    Sicil amirleri

    Madde 8-(Değişik:R.G.16.01.1972-14074)Sicil formu düzenlemekle görevli ilk ve ikinci derece sicil amirleri ile üst derece sicil amirleri aşağıda gösterilmiştir.

    a) Genel Sekreter yardımcıları için ilk derece sicil amiri Genel Sekreter; ikinci derece sicil amiri Birinci Başkandır.

    b) Genel Kurul raportörlüğünü fiilen yapanlar için ilk derece sicil amiri bir üye; ikinci derece sicil amiri bir daire başkanı; üst derece sicil amiri Birinci Başkandır. Her sicil dönemi için ilk ve ikinci derece sicil amirliği yapacak üye ve daire başkanı, Birinci Başkan tarafından kıdem sırasına göre tespit olunur.

    c) Temyiz ve Daireler Kurulları ile daire raportörlüklerini fiilen yapanlar için, ilk derece sicil amiri bağlı oldukları kurul veya daireden bir üye; ikinci derece sicil amiri o kurul veya daire başkanı; üst derece sicil amiri Birinci Başkanıdır. Her sicil dönemi için ilk derece sicil amirliği yapacak üye Birinci Başkan tarafından tespit olunur.

    d) Kurul veya daire raportörü olup da bu görevi fiilen yapmayan ve uhdesinde grup, şube veya birim şefliği yetkisi de bulunmayanlar için birinci derece sicil amiri bir üye; ikinci derece sicil amiri bir daire başkanı; üst derece sicil amiri Birinci Başkandır.

    e) Uzman denetçiler ile grup, şube veya birim şefleri için ilk derece sicil amiri bir üye; ikinci derece sicil amiri bir daire başkanı; üst derece sicil amiri Birinci Başkandır.

    f) Başdenetçi, denetçi, denetçi yardımcısı ve denetçi yardımcısı adayları için ilk derece sicil amirleri bağlı oldukları grup, şube veya birim şefi; ikinci derece sicil amiri bir üye üst derece sicil amiri bir daire başkanıdır.

    Yukarıda (d), (e) ve (f) fıkralarında yazılı meslek mensuplarına o takvim yılı için sicil amirliği yapacak üyeler her dairenin üyeleri arasından ve kıdem sıralarına göre Birinci Başkan tarafın-dan, Ocak ayı sonuna kadar tespit olunur. Bu suretle tespit edilen üyelerin bulunduğu dairelerin başkanları, (d) ve (e) fıkralarında yazılı meslek mensupları için ikinci derece sicil amirliği, (f) fıkrasında yazılı olanlar için de üst derece sicil amirliği yapar.

    Kurul veya dairelerde kendilerine o birimin şefliği görevi verilmeksizin çalıştırılan denetçilerin ikinci derece sicil amirliğini, bağlı olduğu kurul veya daireden kıdem sırasıyla bir üye, üst derece sicil amirliğini de o kurul veya dairenin başkanı yapar.

    Kurullar ve daireler ile inceleme ve denetleme grupları dışında kalan birimlerde şeflik yapanlar için ilk derece sicil amiri Genel Sekreter; ikinci derece sicil amiri her yıl Birinci Başkan tarafından kıdem sırasına göre tespit edilecek bir daire başkanı ve üst derece sicil amiri Birinci Başkandır. Aynı birimlerde çalışan diğer meslek mensuplarından durumları bu maddenin (d) fıkrasına girenler ve uzman denetçiler için birinci derece sicil amiri, (f) fıkrasına girenler için de ikinci derece sicil amiri Genel Sekreterdir.

    Sicil amirinin yanındaki hizmet süresi

    Madde 9-Hakkında yıllık sicil düzenlenecek meslek mensubunun sicil amiri yanında en az altı ay çalışmış olması gereklidir. İzin, hastalık, geçici görev veya bağlı bulunulan birim dışında geçici olarak görevlendirilme gibi ayrılmalar da bu süreden sayılır. Aynı sicil amiri yanında geçmesi gereken altı aylık süre zorunlu sebeplerle doldurulamamış ise, bu süre üç ay olarak uygulanır.

    Bir meslek mensubunun bağlı bulunduğu grup veya birimin dışındaki bir grup veya birimde görevlendirilmesi halinde eski görevine döndüğü tarihten itibaren 15 gün içinde geçici olarak görevlendirildiği grup veya birimin şefi tarafından, ilgili hakkındaki kanaatlerini belirten gizli bir rapor düzenlenerek Özlük İşleri Müdürlüğüne verilir.

    Özlük İşleri Müdürlüğü bu raporları yıllık sicilin düzenlenmesinde göz önünde bulundurulmak üzere sicil formuyla birlikte sicil amirlerine verilir.

    İlk derece sicil amirinin Sayıştay'dan temelli ayrılması hali

    Madde 10-Grup ve şube şefle şeflerinin Sayıştay'dan temelli ayrılması halinde, ayrılmadan önce yanında en az altı ay çalışmış bulunan meslek mensuplarının sicil formları doldurulur.

    Ölüm halinde ikinci derece sicil amiri, ilk derece sicil amirinin yerini alır. Bu takdirde, ikinci derece sicil amiri, ilk derece sicil amirinin yerine geçen üyenin bağlı olduğu daire başkanıdır.

    Sicil Formları

    Madde 11- Sicil formlarında 4 ana bölüm mevcuttur:

    Birinci Bölüm: Özlük İşleri Müdürlüğünce doldurulacak olan bu bölüm, meslek mensubunun kimliği, görevi aylık derecesi gibi bilgileri;

    İkinci Bölüm: Meslek Mensubunun yeterlik ve başarı derecesini tayin edecek faktörler ile bu faktörlerin dilimlerini;

    Üçüncü Bölüm: Meslek mensuplarına verilen puanların toplamı ile bunların bulundukları görevlerdeki başarı dereceleri ve yükselmeye yeterli olup olmadıkları, denetçi yardımcısı adayları için de ayrıca hizmete elverişli bulunup bulunmadıkları hususlarını;

    Dördüncü Bölüm: Meslek mensuplarının formda gösterilen faktörler dışındaki nitelikleri hakkında sicil amirlerinin kanaat ve düşüncelerini;

    Kapsar.

    İlk derece sicil amirlerince sicil formlarının doldurulması

    Madde 12-İlk derece sicil amirleri, her faktörden sicil vereceği meslek mensubunun niteliğine uygun bulduğu dilimin üzerindeki birinci boş kareye çarpı işareti koymak suretiyle, sicil formunun tamamını dolduracaktır. Her dilimin puanı üzerine yazılmıştır. Bütün dilimler işaretlendikten sonra, puanlar toplamı üçüncü bölümdeki özel yerine yazılacaktır.

    (Ek:R.G.16.01.1972-14074)Yıllık sicil formunun yedinci verimlilik faktörünün dilimlerinde yazılı puanların, (Ek:5) deki rapor değerlendirme icmal fişinde yazılı puan ortalamasına göre işaretlenmesi sırasında:

    a) Puan ortalamasının, yedinci faktörün puanlarından birine eşit olması halinde, bu puan,

    b) Ortalamanın, yedinci faktörün bir diliminde yazılı asgari ve azamî puanlar arasında kalması halinde, takdire göre bu iki puandan biri,

    c) Ortalamanın, yedinci faktörün iki ayrı diliminde yazılı puanlar arasında kalması halinde ise, takdire göre alt dilimin (varsa azami) puan ile üst dilimin (varsa asgarî) puanından biri,

    Sicil amirleri tarafından verimlilik puanı olarak işaretlenir.

    İç yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükmünün uygulanmasında da bu hususlara uyulur.

    İkinci derece sicil amirlerince sicil formlarının doldurulması

    Madde 13-İkinci derece sicil amirleri, ilk derece sicil amirinin kanaatine katılıyorsa, sadece sicil formunun üçüncü bölümünü dolduracaktır.

    Katılmaması halinde, takdir edeceği her dilimin üzerindeki ikinci boş kareye çarpı işreti koymak suretiyle sicil formunu dolduracaktır. İşaretlenen dilimlerin puanları toplanarak üçüncü bölümdeki özel yerine yazılacaktır.

    Sicil amirlerinin görüşlerinde aykırılık olması hali

    Madde 14-İlk ve ikinci derece sicil amirlerinin verdikleri toplam puanların sonucunda, yeterlik ve başarı derecesinin tespiti yönünden aykırılık olması halinde, ikinci derece sicil amiri üye olanlar için daire başkanı, diğerleri için Birinci Başkan ilgili hakkındaki düşüncesini belirtir. Bu durumda yeterlik ve başarı derecesinin tespitinde, üst derece sicil amirinin katıldığı sicil amirinin verdiği puanlar esastır.

    Verimlilik faktörünün değerlendirilmesi

    Madde 15-Yıllık sicillerin düzenlenmesi sırasında verimlilik faktörünün değerlendirilmesinde gözünündü bulundurulmak üzere:

    a) Meslek mensuplarınca düzenlenen sayman hesaplarına ilişkin inceleme raporları, yargılamayı yapan daire kurulu;

    Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisine sunulacak raporlar müzekkere, düşünce bildirimleri, bunları müzakere edip karara bağlayan kurallar tarafından (Ek:4) deki (Rapor değerlendirme) fişinde gösterilen nitelikler esas alınmak suretiyle değerlendirilir ve verilen puan fişteki özel yerine yazılarak meslek mensubunun sicil dosyasına konulmak üzere Özlük İşleri Müdürlüğüne gönderilir.

    b) Daire raportörleriyle dairelerde görevlerde denetçilerin düzenledikleri tutanak, karar ve ilâmlar hakkında bunların bağlı bulunduğu daire kurulu tarafından;

    c) Genel Kurul, Temyiz Kurulu ve Daireler Kurulu raportörleriyle bu kurullarda görevli denetçilerin düzenledikleri tutanak ve kararlar hakkında

    ilgili kurulun başkanı ile üyeleri arasından seçilecek iki kişiden teşekkül eden kurul tarafından:

    Bunların bir yıl içinde düzenledikleri tutanak karar ve ilâmlar gözönünde tutulmak ve (Ek:4) deki rapor değerlendirme fişinde gösterilen nitelikler esas alınmak suretiyle bir puan verilerek fişteki özel yerine yazılıp sicil dosyasına konulmak üzere Özlük İşleri Müdürlüğüne gönderilir.

    (Ek:R.G.11.12.1970-13691)Ancak, inceleme raporlarında mevzuata uygun bulunmayan herhangi bir işlem tespit edilememiş ve yargılamayı yapan dairece sayman hesapları bu yolda hükme bağlanmışsa, raporun muhteva ve özelliği ile saymanlığın niteliği nazarı itibara alınmak suretiyle daire kurulunca bu rapora 5-25 puan takdir olunur ve fişteki özel yerine yazılır.

    (Ek:R.G.16.01.1972-14074)Rapor değerlendirme fişindeki puanların işaretlenmesi sırasında ilgili kurul, birden fazla puanı olan dilimler için, aynı dilim içindeki puanlardan birini tercih hakkına sahiptir.

    Bu fıkra gereğince değerlendirme;Aralık ayı içinde ve en geç üçüncü haftası sonuna kadar yapılır.

    İcmal fişleri

    Madde 16- Meslek mensuplarının sicil dosyalarında her takvim yılı sonunda toplanan rapor değerlendirme fişleri, Özlük İşleri Müdürlüğünce örneği (EK:5) de gösterilen (Rapor değerlendirme icmal fişi) ne işaretlenerek puan ortalaması tespit edilir. Bu fişler yıllık sicil formuna eklenmek suretiyle, verimlilik faktörünün değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulmak üzere sicil amirlerine gönderilir. Bu fişlerin bir örneği ilgili meslek mensubuna verilir.

    Yeterlik ve başarı derecesinin tespiti

    Madde 17-Her meslek mensubu için düzenlenen yıllık sicil formundaki faktörlere verilen puanların toplamı, yeterlik ve başarı derecesinin tespitinde esas alınır. 832 sayılı Sayıştay Kanununun 91. maddesinin beşinci bendinde öngörülen yeterlik derecesi, aşağıda gösterilen bu derecelerdir.

    (Ek:R.G.11.12.1970-13691)Ancak, bir yükselme süresi içindeki yıllara ait yeterlik derecelerinin farklı olması halinde, bu yeterlik derecesi her yıla ait toplam puanların ortalaması esas alınarak bulunacak değerdir.

    a) Denetçi yardımcısı ve denetçi yardımcısı adayları dışındaki

    diğer meslek mensuplarının toplam puanı.

    185-200    I inci DERECE yeterli ve başarılı

    160-180   II inci DERECE yeterli ve başarılı

    135-155    III üncü DERECE yeterli ve başarılı

    105-130    IV üncü DERECE yeterli ve başarılı

    100 ve daha az olanlar YETERSİZ

    b)Denetçi yardımcıları ve denetçi yardımcısı adayları

    toplam puanı.

    155-200    I inci DERECE yeterli ve başarılı

    105-150    II inci DERECE yeterli ve başarılı

    100 ve daha az olanlar YETERSİZ sayılır.

    Yeterlik ve başarı derecesinin belirtilmesi

    Madde 18-Meslek mensuplarının yeterli olup olmadıkları ile başarı dereceleri, yukarıdaki maddede gösterilen esaslara göre tespit olunarak, ilk ve ikinci derece sicil amirleri tarafından sicil formunun, III. bölümündeki özel yerlerine yazılır. Ayrıca denetçi yardımcısı adaylarının hizmete elverişli olup olmadıkları da özel yerinde belirtilir.

    Sicil formları mürekkepli kalemle doldurulur ve her iki sicil amiri tarafından imza edilir. Formlar üzerinde silinti ve kazıntı yapılamaz.

    Genel düşünce ve kanaatler

    Madde 19-Sicil formunun dördüncü bölümünde, meslek men-suplarının formda gösterilen faktörler dışında, sicil amirlerinin lüzumlu görecekleri nitelik, düşünce ve kanaatleri belirtilir. Ancak bu kısımda belirtilen hususlardan meslek mensubu hakkında bilgi ve kanaat edinme bakımından yararlanılır. Sicil puanının hesaplanmasında nazarı itibara alınmaz.

    Olumsuz sicil alma hali

    Madde 20-Görevlerinde başarı göstermedikleri veya yükselmeye yeterli olmadıkları yolunda sicil alanlara veya yeterli bulundukları halde diğerlerinin tercihi sebebiyle yükseltilemeyenlere durum Birinci Başkan tarafından gizli olarak ve yazıyla bildirilir.

    Olumsuz sicil alanlara yapılan bildirimde, her faktörden aldığı puanlarda belirtilir.

    Başka sicil amirinin yanında görevlendirme

    Madde 21-Yıllık sicil formlarına göre olumsuz sicil alan meslek mensupları, başka bir sicil amirinin yanında görevlendirilirler.

    İstifaya davet veya emekliliğini isteme

    Madde 22-Üç sicil döneminde üst üste olumsuz sicil alan meslek mensuplarına, Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulunun kararı ve Birinci Başkanın onayı üzerine emekliliklerini istemeleri veya istifa etmeleri bildirilir. Bir ay içinde bu davete uymayanlar istifa etmiş sayılırlar. Adaylık süresi sonunda hizmete elverişli görülmeyen denetçi yardımcısı adaylarının görevlerine de Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu kararı ve Birinci Başkanın onayıyla son verilir.

    Sicil formlarının gizliliği ve saklanması

    Madde 23-Sicil formları yetkililer dışında hiçbir kimse tarafından görülemez. Sicil amirleri formları doldururken gizliliği sağlayan gerekli tedbirleri alırlar. Sicil formunun hiç bir surette örneği çıkartılamaz.

    Sicilleri görmeye yetkili olanlar

    Madde 24-Birinci Başkan ve Genel Sekreter bütün sicil formlarını; Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu Başkanı ve Üyeleri, kurula gelmiş işlemle ilgili sicil formlarını görebilir ve inceleyebilirler.

    Sicil dosyalarının saklanması

    Madde 25-Sicil formları her meslek mensubu için düzenlenmiş sicil dosyasına konulur. Sicil dosyaları Özlük İşleri Müdürünün sorumluluğu ve gözetimi altındaki kilitli dolaplarda saklanır.

    Sicil dosyasının başka daireye devri

    Madde 26-Başka bir daireye veya kuruma naklen gelen meslek mensuplarının sicil formları, sicil dosyası ile birlikte naklen gittiği daire veya kuruma devredilir.

    Geçici Madde- İç yönetmeliğin 15 ve 16 ncı maddeleri 1969 takvim yılı sicillerinin düzenlenmesinde uygulanmaz. Verimlilik faktörünün değerlendirilmesinde kurullarca verilecek puanlar aranmaz.

    Yürürlük

    Madde 27-832 sayılı Sayıştay Kanununun 94 üncü maddesi gereğince hazırlanan bu İç yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 28- Bu İç yönetmelik Birinci Başkan tarafından yürütülür.

    Mevzuat Kanunlar