ŞEREF VE HABERLEŞME (MUHABİR) ÜYELERİ YÖNETMELİĞİ

    Şeref Ve Haberleşme (Muhabir) Üyeleri Yönetmeliği

    Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bşk.

    Resmi Gazete Tarihi: 26/05/1985

    Resmi Gazete Sayısı: 18765

    BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLER

    Amaç, Kapsam ve Kısaltmalar

    Amaç:

    Madde 1- Bu Yönetmelik Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bağlı kuruluşlarının şeref ve haberleşme üyelerinin seçimleri, çalışma esasları ve diğer hususları belirlemek üzere hazırlanmıştır.

    Kapsam:

    Madde 2- Bu Yönetmelik Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bağlı kuruluşları ile şeref ve haberleşme üyelerini kapsar.

    Kısaltmalar:

    Madde 3- Bu Yönetmelikte:

    a) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu : Yüksek Kurum,

    b) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu,

    c) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı: Yüksek Kurum Başkanı,

    d) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşuna dahil bulunan Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi: Bağlı Kuruluşlar,

    Olarak ifade edilmiştir.

    İKİNCİ KISIM : ŞEREF VE HABERLEŞME ÜYELERİ

    Şeref Üyeleri:

    Madde 4- Bağlı kuruluşlar Şeref üyeleri şunlardır:

    a) 2876 sayılı Kanunda belirtilen şeref üyeleri,

    b) Bağlı kuruluşların çalışma konularında üstün hizmet, çalışma faaliyetlerini, eserleri veya eğitim ve öğretim veya diğer alanlardaki hizmetleri ile kanıtlamış, bağlı kuruluşun çalışmalarına önemli maddi veya manevi destek sağlamış Türk veya yabancı uyruklu kişiler arasından bağlı kuruluş Başkanının önerisi, Yürütme Kurulunun oluru ve Bilim Kurulunun kararı ile şeref üyeliğine seçilen kişiler,

    c) Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun 2876 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce bu kurumların şeref üyeliğine seçilmiş olanlardan Bilim Kurullarınca şeref üyeliklerinin devamına karar verilenler.

    Haberleşme Üyeleri:

    Madde 5- Bağlı kuruluşlar haberleşme üyeleri Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı aşağıdaki kişiler arasından seçilir:

    a) Atatürk Araştırma Merkezinin haberleşme üyeleri:

    1) Üniversitelerin Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi enstitülerinde bulunan öğretim elemanları,

    2) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Teşkilâtına bağlı olanlar dahil Yüksek öğretim kurumlarında Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi dersi öğretim elemanları,

    3) Orta öğretimde görevli Cumhuriyet tarihi ve inkılap tarihi dersi öğretmenleri,

    4) Atatürkçü düşünce, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konularında çalışmaları, eser ve yayınları, önemli maddi veya manevi yardımları ile katkıda bulunan Türk veya yabancı uyruklu yazarlar, gazeteciler gibi diğer gerçek ve tüzel kişiler,

    b) Türk Dil Kurumunun haberleşme üyeleri:

    1) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Teşkilâtına bağlı olanlar dahil Yüksek öğretim kurumlarındaki Türk dili ve edebiyatı eğitim ve öğretim alanında görevli öğretim elemanları,

    2) İlk ve orta öğretimde görevli Türkçe ve Türk Dili ve edebiyatı öğretmenleri,

    3) Türk dili ve edebiyatı alanlarında çalışmaları, eser ve yayınları, önemli maddi ve manevi yardımları ile katkıda bulunan Türk veya yabancı uyruklu yazarlar, gazeteciler gibi diğer gerçek ve tüzel kişiler;

    c) Türk Tarih Kurumunun haberleşme üyeleri:

    1) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Teşkilâtına bağlı olanlar dahil yüksek öğretim kurumlarında Türk ve Türkiye tarihi veya bu konularla ilgisi bulunan eğitim ve öğretim alanlarında görevli elemanlar,

    2) İlk ve orta öğretimde görevli Tarih öğretmenleri,

    3) Türk ve Türkiye tarihi konularında çalışmaları, eser ve yayınları, önemli maddi ve manevi yardımları ile katkıda bulunan Türk veya yabancı uyruklu yazarlar, gazeteciler gibi diğer gerçek ve tüzel kişiler;

    d) Atatürk Kültür Merkezinin haberleşme üyeleri:

    1) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Teşkilâtına bağlı olanlar dahil yüksek öğretim kurumlarında Türk kültürü, Türk sanatı, sanat tarihi, beşerî ve tabiî bilimler eğitim ve öğretim alanlarında görevli öğretim elemanları,

    2) İlk ve orta öğretimde görevli Türk Dili ve edebiyatı, sanat tarihi, sosyal bilgiler, resim ve müzik öğretmenleri,

    3) Türk kültürüne çalışmaları, eser ve yayınları, önemli maddi ve manevi yardımları ile katkıda bulunan Türk veya yabancı uyruklu yazarlar, gazeteciler gibi diğer gerçek ve tüzel kişiler;

    ÜÇÜNCÜ KISIM : ÜYELERİN SEÇİMİ VE FAALİYETLERİ

    Şeref ve haberleşme üyelerinin seçimi:

    Madde 6- Şeref ve haberleşme üyeliği için, Yüksek Kurum Başkanı veya bağlı kuruluş başkanları tarafından öneride bulunulabilir. Önerilen adayların seçilmelerine kanunî engel bulunup bulunmadığını araştırması için aday isimleri Yüksek Kurum Başkanlığına bildirilir. Seçilmelerine engel bulunmayan adaylar, ilgili Yürütme Kurulunun oluru ve Bilim Kurulunun kararına sunulur.

    Şeref üyeliği süresiz, haberleşme üyeliği süresi altı yıldır. Haberleşme üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür.

    Yüksek Kurul, Yönetim Kurulu ve Bilim Kurulu üyelikleri ile şeref ve haberleşme üyeliğinden birden fazlası bir kişide toplanamaz.

    Seçilen üyelerin tanıtılması:

    Madde 7- Seçilen şeref ve haberleşme üyeleri, 18 Ekim Yüksek Kurum kuruluş gününde Yüksek Kurum Başkanı tarafından tanıtılır. Bu maksatla yeni üyeler bağlı kuruluş başkanlıklarınca kuruluş gününe davet edilir.

    Yeni seçilen şeref ve haberleşme üyelerinden bir konferans vermeleri istenebilir.

    Haberleşme üyelerinin toplantılara katılmaları:

    Madde 8- Haberleşme üyeleri bağlı kuruluşun yurt içi ve yurt dışı hizmet ve faaliyetlerine yardımcı olurlar. Bağlı kuruluş başkanları, haberleşme üyelerini uzmanlıkları ile ilgili bilim ve uygulama kollarında, diğer kol çalışma gruplarında görevlendirebilir ve bunlardan Bilim Kurulu toplantılarında uzmanlık ve çalışmaları ile ilgili konularda bilgi vermelerini veya dinleyici olarak katılmalarını isteyebilir.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : Disiplin

    Madde 9- Bağlı kuruluşların haberleşme üyelerinin kurumun amacı ve ilkeleri ile bağdaşmayan veya bunlara aykırı olan tutum ve davranışları hakkında disiplinle ilgili gerekli kararları almaya 2876 sayılı kanunun 98. maddesi gereğince ilgili kuruluşun Yürütme Kurulu yetkilidir. Yürütme kurullarının kararlarına karşı itiraz mercii Yönetim Kuruludur. İtiraz yedi gün içinde olmak kaydıyla ilgili üye tarafından yapılabileceği gibi, Yüksek Kurum veya bağlı kuruluş başkanı tarafından da yapılabilir.

    Yönetim Kurulunun yetkisi:

    Madde 10- Şeref ve haberleşme üyeliği üzerinde bu Yönetmelikte belirtilmeyen durumlarda, Yönetim Kurulu ilgili kanun çevresinde karar vermeye yetkilidir.

    Yürürlük:

    Madde 11- Bu yönetmelik Yüksek Kurulun onayladığı 25 Ocak 1985 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme:

    Madde 12- Bu yönetmelik hükümleri Yüksek Kurum ve bağlı kuruluş başkanları tarafından yürütülür.

    Mevzuat Kanunlar