TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİNİN İHTİYAÇ DUYDUĞU YEDEK SUBAY ADAYLARININ SEÇİMİNE İLİŞKİN ŞEKİL VE ESASLAR İLE CELP USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

    Türk Silâhlı Kuvvetlerinin İhtiyaç Duyduğu Yedek Subay Adaylarının Seçimine İlişkin Şekil Ve Esaslar İle Celp Usulleri Hakkında Yönetmelik

    Milli Savunma Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 03/10/1984

    Resmi Gazete Sayısı: 18534

    BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa tabi olan yüksek öğrenim kurumu mezunu yükümlüler arasında, Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu yedeksubay adaylarının seçim şekilleri ile seçim esasları ve celp usullerinin saptanmasıdır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu yönetmelik, Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre, askerliğe elverişli olan yüksek öğrenim kurumu mezunlarını kapsar.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu yönetmelikte kullanılan deyimlerin anlamları aşağıda gösterilmiştir.

    a) Yükümlü; askerlik hizmetini 1111 ve 1076 sayılı Kanunlara göre yapmakla görevli bulunanlardır.

    b) Yüksek öğrenim kurumu mezunu; dört yıl ve daha fazla süreli fakülte, akademi, yüksek okul ve enstitüler ile Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca bunların dengi olduğu kabul edilen yurtdışı öğrenim kurumunu bitirmiş olanlardır.

    c) Yoklama; son yoklamadır.

    d) Sevk tehiri; askerliğine karar aldıran yüksek öğrenim kurumu mezunu yükümlülerin 1111 sayılı Askerlik Kanununda yazılı sebeplerden dolayı belli bir süre için sevklerinin geri bırakılması işlemidir.

    e) Yedeksubay adayı; yüksek öğrenim kurumu mezunu yükümlülerden bu yönetmelik hükümlerine göre seçilerek yedeksubay sınıf okullarına gönderilecek yükümlülerdir.

    f) İstekli; yüksek öğrenim kurumu mezunlarından askerlik yükümlülüğünü er olarak yerine getirmek isteyen yükümlülerdir.

    g) İhtiyaç; her celp yılından evvel müteakip yıl için Silâhlı Kuvvetlerin subay sınıflarına göre Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca saptanacak yedeksubay ihtiyacıdır.

    ı) Seçim; Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu yedeksubay adaylarının, yüksek öğrenim kurumu mezunu yükümlüler arasından meslek ve vasıfları da dikkate alınarak bu yönetmelik esaslarına göre ayrılmasıdır.

    j) Test ve mülakat; Yükümlülerin sınıflarının tesbiti ile yedeksubay veya er olarak ayrılmaları için başvurulacak yöntemdir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Yedeksubay Adaylarının Seçim Sekli ve Seçim Esasları

    Seçim Şekli

    Madde 4 - Seçim şekli; Test ve mülakat meticelerine göre bilgisayar ile seçme yöntemidir.

    Test ve mülakat yönteminin amacı

    Madde 5 - Test ve mülakat yönteminin amacı; yükümlülerin sınıflarının tesbiti ile yedeksubay adayı olma aşamasında, isteklilerin Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yedeksubay ihtiyacına miktar, meslek ve vasıfları itibariyle uygun olmaması halinde meslek ve vasıflarına göre miktar, istekli durumu, test başarı durumu gibi esaslara dayalı bir seçimle, Silâhlı Kuvvetlerin yedeksubay ihtiyacına ayırmaktır.

    Seçim için yapılacak işler

    Madde 6 - Seçim için ilgili mercilerin yapacakları işler aşağıda gösterilmiştir.

    1) Genelkurmay başkanlığınca;

    A - Her yıl bir sonraki yılın Silâhlı Kuvvetler ihtiyacı olan yedeksubay miktarı; sınıf, meslek, branş ve ihtisaslarını belirtmek suretiyle hazırlanan listeler halinde 31 Aralık tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığına ve Kara Kuvvetleri Kamutanlığına bildirilir.

    B - Milli Savunma Bakanlığı ve ilgili Kuvvet Komutanlıklarına, test ve mülakat merkezleri açılması bildirilir.

    C - Lüzum görüldüğü hallerde, yıllık ihtiyaç bildirildikten sonra, her celpten önce kaynağın değerlendirilmesi ve ihtiyacın yeniden belirlenmesi işlemi yapılarak sonuç Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.

    2) Milli Savunma Bakanlığınca;

    A - Genelkurmay Başkanlığından gelen ihtiyaç listesine ve yükümlülerin askerlik karar tarihlerine göre o yıl silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri tesbit edilir.

    Bu işlem, Genelkurmay Başkanlığınca her celpten önce kaynağın değerlendirilmesi ve ihtiyacın yeniden belirlenmesi halinde, o celp dönemi için tekrarlanır ve yeni ihtiyaçlara göre düzenlenir.

    B - Yüksek öğrenim kurumu mezunu olarak askerliğine karar aldıran yükümlülerden karar tarihlerine göre kimlerin hangi celpte askere sevk edileceği en az 15 gün öncesinden Türkiye Radyoları ve Televizyonu aracılığı ile tebliğ edilir ve bu yönde bir celp emri yayınlanır.

    Bu celp emrinde hangi askerlik dairesine bağlı yükümlülerin hangi test ve mülakat merkezinde, hangi tarihlerde bulunacağı esasları açıklanır.

    C - Test ve mülakat merkezlerine, yükümlülerin test ve mülakatlarının yapılması bildirilir.

    3) Kara Kuvvetleri Komutanlığınca;

    A - Her celp döneminde test ve mülakat merkezleri açılır.

    B - Test ve mülakata katılan yükümlülerden er olmak isteyenlerden dilekçe alınır.

    C - Test ve mülakata katılan yükümlüler Millî Savunma Bakanlığı celp emri esaslarına uygun olarak, test ve mülakat neticelerine göre bilgisayarca;

    (a) Yükümlü miktarı yedeksubay ihtiyacı kadar veya daha az ise, yükümlülerin tamamı yedeksubay adayı olarak ayrılır.

    (b) Yükümlü miktarı sınıf kontenjanları, meslek ve vasıfları itibariyle Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yedeksubay ihtiyacından faza ise istekliler ere ayrılır. Kalan miktar yine ihtiyaçtan fazla ise fazla miktar da ere ayrılır.

    (c) Yükümlülerin miktarı, sınıf kontenjanları, meslek ve vasıfları itibariyle yedeksubay ihtiyacından fazla ise, istekliler ayrıldıktan sonra kalan miktar ihtiyacı karşılamazsa, istekli er olmak isteyenler arasından yedeksubay adayı ihtiyacı karşılanır.

    (d) Yedeksubay adayı ve ere ayrılan yükümlülerin sınıfları ayrı ayrı belirlenir.

    (e) Yedeksubay adayları ile istekle veya seçim neticesi ere ayrılanların isimleri iki ayrı liste halinde dörder nüsha olarak Kara Kuvvetleri Komutanınca onaylanır.

    Onaylanan listelerin birer nüshası Millî Savunma Bakanlığına ve ilgili Kuvvet Komutanlıklarına gönderilir.

    (f) Yedeksubay adaylığına ayrılmış yükümlüler, ayrılmış oldukları sınıfın sınıf okuluna, er statüsüne ayrılanlar ise Kuvvet Komutanlıklarınca önceden belirlenmiş bulunan eğitim birliklerine sevk edilirler.

    4) Yükümlülerce;

    A - Türkiye Radyoları ve Televizyonu aracılığı ile duyurulacak celp ve sevke ilişkin yayınları takip etmek ve çağrıldıkları celp döneminde sevk evrakını almak üzere askerlik şubelerine müracaat ederek, askerlik şubesince bildirilen test ve mülakat merkezine belirtilen zamanda katılırlar.

    B - Test ve mülakat sonucunda yedeksubay adayı ayrılan yükümlüler ayrıldıkları sınıfın sınıf okuluna, ere ayrılanlar sevk edilecekleri eğitim birliğine katılırlar.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Askerlik Süresi Başlangıcı

    Madde 7 - Yükümlülerin askerlik süresi, askerlik şubelerinden sevk tarihi ile başlar.

    Kanuni mazeretin sona ermesi

    Madde 8 - Kanuni mazeretleri sebebiyle askerlik karar tarihi itibariyle emsali olarak askere alınanlarla birlikte test ve mülakata katılamayanlar, mazeretlerinin sona ermesinden sonraki ilk test ve mülakata katılırlar. Ancak test ve mülakat tarihinden 15 günden az bir süre önce mazeretleri sona erenlerin sevkleri yapılmaz, bunlar müteakip celbin test ve mülakatına katılmak üzere sevkedilirler.

    Tebligata İtibar Edilmemesi

    Madde 9 - Test ve mülakat günü en az 15 gün öncesinden Türkiye Radyoları ve Televizyonu aracılığıyla tebliğ edilir. Sevk için askerlik şubesine müracaat etmeyenler, bakaya işlemine tabi tutulurlar.

    (Değişik ikinci fıkra: RG-21/07/2006-26236) Askerlik şubesince test ve mülakata katılmak üzere sevk edilen yüksek öğrenim kurumu mezunu yükümlülerden test ve mülakata zamanında katılmayanlar mülakat merkezi komutanlıklarınca askerlik şubesine geri gönderilirler. Askerlik şubelerince bunlar hakkında bakaya işlemi yapılarak mahkemeye verilirler ve müteakip ilk yedek subay celbinde yeniden test ve mülakat merkezine sevk edilirler.

    (Mülga üçüncü fıkra: RG-21/07/2006-26236)

    Ere ayrılanların hizmet süresi

    Madde 10 - İstekli, seçim sonucu veya seçime katılmamak suretiyle ere ayrılan yükümlülerin hizmet süresi; aynı celbe tabi olup yedeksubay adayı olarak ayrılanların hizmet süresinin yarısı kadardır.

    İlk sınıflandırma

    Madde 11 - Yüksek öğrenim kurumu mezunu yükümlülerin ilk sınıflandırılması Türk Silâhlı Kuvvetleri Sınıflandırma Yönetmeliği ve özel yönergelere göre, Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı dikkate alınarak Kara Kuvvetleri Komutanlığınca yapılır.

    Test ve mülakat sonucu sınıfları belirlenen yükümlüler meslekleri ne olursa olsun, ayrıldıkları sınıfın ihtiyaçları içinde değerlendirilirler.

    Özel sınıflandırma

    Madde 12 - Tabip, dış tabibi, veteriner, yüksek denizcilik okulu mezunları ile ihtiyaç duyulan diğer meslek gruplarından biri veya birkaçı genel sınıflandırmadan ayrı olarak bir sınıflandırmaya tabi tutulabilir. Bu husus Milli Savunma Bakanlığının bildireceği kaynaklar dikkate alınarak ve Silâhlı Kuvvetler ihtiyacı esas olmak üzere, Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir ve Milli Savunma Bakanlığınca uygulanır.

    Mesleklerinde profesör ve doçent olanlar ile doktora tezlerini tamamlayarak bu ünvanları almış olanlar, isteğe bırakılmadan tamamı doğrudan yedeksubay adayı olarak ayrılır. Bunların miktarı, Silâhlı Kuvvetler ihtiyacından fazla olması halinde fazla miktar, er statüsüne ayrılabilir.

    Erbaş olma

    Madde 13 - Bu yönetmelik uyarınca er statüsüne ayrılanlar, mevcut mevzuat esaslarına uygun olarak birlik komutanlıklarınca erbaş yapılabilirler.

    Yönergelerin değiştirilmesi

    Madde 14 - Seçim, seçimin diğer faktörleri ve diğer hususlar için Kuvvet Komutanlıklarının sınıflandırma yönergelerinde gerekli değişiklik ve ilaveler yapılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

    Yürürlükten kaldırma

    Madde 15 - 1 Temmuz 1983 tarihli ve 18094 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu yedeksubay adaylarının seçimine ilişkin şekil ve esaslar ile celp usulleri hakkında yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 16 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 17 - Bu yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar