TÜRK ASKERİ TARİH KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ

    Türk Askeri Tarih Komisyonu Yönetmeliği

    Milli Savunma Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 01/08/1990

    Resmi Gazete Sayısı: 20592

    BİRİNCİ BÖLÜM :GENEL HÜKÜMLER

    Amaç

       Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı (ATASE) Teşkilet ve Malzeme Kadrosunda bulunan, Türk Askeri Tarih Komisyonu (TATK)'nun teşkilat, görev ve yetkileri ile organlarının oluşum şeklini, çalışma düzenini, yurtiçi ve yurtdışı benzeri kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon esaslarını saptamaktır.

       Kapsam

       Madde 2 - Bu Yönetmelik, Türk Askeri Tarih Komisyonu'nun teşkilatını, çalışma usulünü, bilimsel ve idari faaliyetleri ile bu konuda araştırma, inceleme, uygulama ve çalışma yapan, ulusal veya Türkiye'nin üye olduğu ve temsil edildiği Uluslararası bilimsel kuruluşlarla ilgili faaliyetlerini kapsar.

       Hukuki Dayanak

       Madde 3 - Bu Yönetmelik, 31.7.1970 tarihli ve 1324 sayılı Genelkurmay Başkanı'nın Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 2, 3 ve 4 ncü maddeleri ile 31.7.1970 tarihli ve 1325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkındaki Kanunun 1, 4 ve 6 ncı maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar ve Kısaltmalar

       Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Komisyon: Uluslararası ilişkilerde "The Turkish Commission of Military History" şeklinde tanınan Türk Askeri Tarih Komisyonu (TATK)'nu,

       b) Uluslararası Komisyon: Özgün şekli "Commission Internationale d'Histoire Militaire Comparee" olan ve kısaltılmış olarak C.I.H.M. harfleriyle tanınan Uluslararası Askeri Tarih Komisyonu'nu,

       c) Ulusal Komisyon: Uluslararası Askeri Tarih Komisyonu'na üye ülkelerin bu Komisyon Tüzüğüne göre kurulan ve faaliyet gösteren kuruluşlarını,

       d) Uluslararası Kongre: Uluslararası Askeri Tarih Komisyonu'nun üyesi olduğu, "Comite International des Sciences Histoiques" (Uluslararası Tarihi Bilimler Komitesi)'nin tarih biliminin tüm dallarında, beş yılda bir düzenlediği bilimsel toplantıyı,

       e) Uluslararası Kolokyum: Uluslararası Askeri Tarih Komisyonu Tüzüğüne uygun olarak bu Komisyonun Yürütme Kurulu (Bürosu)'nun koordinasyonuyla, Ulusal Komisyonlar tarafından kendi ülkelerinde askeri tarih dalında düzenledikleri Uluslararası bilimsel toplantıyı,

       f) Uluslararası Komisyon Tüzüğü: Uluslararası Askeri Tarih Komisyonunun 15 Ağustos 1973 günü Stockholm'de yapılan idari toplantısında Genel Kurul tarafından onaylanan, özgün şekli "Les Status de La Commission Internationale d'Histoire Militaire" olan ve Uluslararası Komisyon ile Ulusal Komisyonların teşkilat ve faaliyetlerini kapsayan dokümanı,

       g) ATASE: Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : TEŞKİLAT VE GÖREVLER

       Komisyon

       Madde 5 - Komisyon; Genel Kurul, Yürütme Kurulu ve Genel Sekreterlikten oluşur. Merkezi ve çalışma yeri Ankara'dır.

       Komisyon Başkanının Görevleri

       Madde 6 - ATASE Başkanı, aynı zamanda Komisyon Başkanı olup Komisyonun genel yönetimi ve temsili ile görevlidir. Komisyonu mevzuat, Genel Kurul ve Yürütme Kurulu kararları çerçevesinde yürütür, çalışma düzenini ve organlar arasında işbirliğini sağlar.

       Komisyon Başkanının görevinde bulunmadığı hallerde kanun, yönetmelik ve kararnameler çerçevesinde Komisyon Başkanına verilmiş olan görev ve yetkilerin kesintisiz olarak yürütülmesi, Başkan Yardımcısı tarafından sağlanır.

       Komisyonun Görevleri

       Madde 7 - Komisyonun görevleri şunlardır:

       a) Türk tarihçilerini askeri tarih dalında bilimsel araştırma ve yayım yapmaya özendirmek,

       b) Askeri tarih dalında araştırma yapan Türk tarihçilerinin kendi aralarında ve yabancı ülkelerin askeri tarihçileriyle tanışmalarına ve araştırma sonuçlarını karşılaştırmalarına imkan hazırlamak,

       c) Türk askeri tarihini yurtiçinde ve dışında gerçek yönleriyle ilgililere tanıtmak,

       d) Yabancı ülkelerdeki askeri tarih çalışmalarından, bu bilim dalıyla ilgilenen Türkiyedeki kurum, kuruluş ve kişilerin yararlanmalarına yardımcı olmak,

       e) Yurtiçinde ve dışında Türk askeri tarihini ilgilendiren arşiv belgesi, askeri araç ve gereçler, etnografik malzeme, harita ve krokiler ile grafik ve resimlerden araştırıcıların yararlanmasını sağlamak,

       f) Ulusal ve Uluslararası yayım faaliyetleri ile ilgili işlemleri yerine getirmek.

       Genel Kurul

       Madde 8 - Genel Kurul; bilimsel ve idari konularda en yüksek karar organıdır. Genel Kurul, ATASE Başkanı, Genel Sekreter ve ilgili kurum ve kuruluşların yetkili temsilcileri ile seçimle gelen askeri tarih dalında araştırmalar yapmış, eserleri yayımlanmış ve bu alanda temayüz etmiş askeri ve sivil kişilerden oluşur.

       Genel Kurul Üyeleri; ilgili kurum ve kuruluşların yetkili organları ile Genel Kurul tarafından dışardan seçilirler. Görev süreleri beş yıldır. Üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.

       Genel Kurul, senede bir defa toplanır. Gerekli görülmesi halinde Yürütme Kurulu kararı ve Komisyon Başkanının daveti üzerine olağanüstü toplantılar yapabilir.

       Genel Kurul, ilgili kurum ve kuruluşların bildireceği temsilciler ile dışardan seçilecek üye sayısına göre salt çoğunlukla toplanır ve toplananların çoğunluğu ile karar alır. Genel Kurula Komisyon Başkanı başkanlık eder, Komisyon Başkanının yokluğunda bu görevi yardımcısı yürütür.

       Genel Kurulun Görevleri

       Madde 9 - Genel Kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

       a) Komisyonun bilimsel ve idari faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesiyle ilgili ilkeleri kararlaştırmak,

       b) Genel Kurula temsilci gönderecek kurum ve kuruluşları belirlemek ve askeri tarih dalında araştırmalar yapmış, eserleri yayımlanmış ve bu alanda temayüz etmiş kişiler arasından Genel Kurul üyeleri ile Yürütme Kurulu üyelerini seçmek,

       c) İstifa, sağlık durumunun bozulması veya Komisyonun amacına aykırı faaliyette bulunma gibi nedenlerle üyeliğin sona erdirilmesine karar vermek,

       d) Beş yıllık çalışma planını, yıllık programları ve faaliyet raporlarını müzakere etmek ve onaylamak,

       e) Yönetmelikte yapılacak değişiklikleri kabul etmek,

       f) Bu Yönetmelikte belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.

       Yürütme Kurulu

       Madde 10 - Yürütme Kurulu, bir başkan (ATASE Başkanı), Genel Sekreter ve yedi üyeden oluşur. Başkan, kendisine yardımcı olmak üzere, üyeler arasından bir Başkan Yardımcısı seçer. Başkanın yokluğunda Kurula Başkan Yardımcısı başkanlık eder. Yürütme Kurulu toplantıları üye tam sayısının üçte ikisi ile yapılır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın katıldığı karar geçerli olur.

       Yürütme Kurulu üç ayda bir olağan olarak toplanır. Başkanın daveti üzerine olağanüstü de toplanabilir.

       Yürütme Kurulunun Görevleri

       Madde 11 -

    Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır:

       a) Komisyonun çalışmaları ile ilgili ilkeleri saptamak ve planlamaları yapmak,

       b) Genel Kurulun onayladığı çalışma ve yıllık programları saptanan ilkeler çerçevesinde uygulamak,

       c) Yıllık çalışma programlarına göre ödenek ihtiyaçlarını hesaplamak,

       d) Yönetmelik ve yönerge değişikliklerini hazırlamak,

       e) Yayım faaliyetleri ile ilgili çalışmalar yapmak,

       f) Bu Yönetmelikte belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.

       Genel Sekreterlik

       Madde 12 - ATASE Başkanlığının Teşkilat ve Malzeme Kadrosunda, Komisyonun faaliyetleri ile ilgili konularda görev yapan bir Genel Sekreterlik bulunur. Genel Sekreterliğin amiri Genel Sekreter olup, yönetimiyle görevlidir. Genel Sekreterin ihtiyaç göstermesi halinde, ATASE Başkanlığınca Genel Sekreterlikte geçici personel görevlendirilebilir.

       Genel Sekreterin Görevleri

       Madde 13 - Genel Sekreterin görevleri şunlardır:

       a) Komisyon ile ilgili faaliyetlerde Komisyon Başkanına yardım etmek,

       b) Komisyon Başkanı tarafından verilen görevleri yerine getirmek,

       c) Genel Sekreterliğin çalışmalarını düzenleyerek teknik ve kararı gerektirmeyen konularda Uluslararası ve ulusal komisyon, kurum ve kuruluşlarla yazışma yapmak,

       d) Komisyon çalışmalarını organize etmek,

       e) Basım, yayım ve tercüme işlemlerini sağlamak,

       f) Sekreterlik görevinin gerektirdiği diğer hizmetleri yerine getirmek.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : BİLİMSEL VE İDARİ FAALİYETLER

       Toplantılar

       Madde 14 - Bilimsel ve idari konuları görüşmek üzere Genel Kurulun karar alması halinde, Komisyon Ulusal ve uluslararası toplantılar düzenler. Düzenlenen bu toplantılara, Genel Kurul ve Yürütme Kurulu üyeleri ile Genel Sekreter dışında, Komisyon Başkanının daveti üzerine Komisyonun konu ve faaliyetleriyle ilgili Ulusal ve Uluslararası kurum ve kuruluşlar ile özel kişiler katılır. Bu toplantılarda bütün kararlar, asıl üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyunun bulunduğu görüş geçerli sayılır. Davetli üyeler oylamalara katılamazlar.

       a) Ulusal Toplantılar : Asker ve sivil tarihçileri, askeri tarih dalında bilimsel araştırma yapmaya teşvik etmek, Uluslararası kolokyum ve kongrelere hazırlamak ve ilgililerin Türk askeri tarihinin çeşitli konularında yapılan bu çalışmalardan yararlanmalarını sağlamak maksadıyla, Ulusal düzeyde seminer, kolokyum ve konferans türünde bilimsel toplantılar düzenlenir.

       b) Uluslararası Toplantılar : Genel Kurulca alınan karar doğrultusunda, Uluslararası kolokyum, kongre ve diğer bilimsel ve idari faaliyetlere katılmak, bu tür toplantıların Türkiye'de tertiplenmesi Uluslararası Komisyon Tüzüğü hükümlerine göre yapılır.

       Bu tür katılma ve temaslar 5 Mayıs 1969 tarih ve 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkındaki Kanunun 1 inci maddesi uyarınca, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları ile diğer ilgili Bakanlık ve kurumlarla işbirliği dahilinde yapılır.

       c) Raporların Verilmesi: Ulusal ve Uluslararası toplantıların raporları, bu toplantıyı takip eden otuz gün içerisinde Komisyon Başkanına verilir.

       Kararların İletilmesi

       Madde 15 - Toplantılarda alınan kararlar, Genel Sekreterlik aracılığı ile ilgili makamlara iletilir. Bu makamlar mevzuatlarına göre, kararlar hakkında yaptıkları işlemlerden Komisyon Başkanlığına bilgi verirler.

    Yayım Faaliyetleri

       Madde 16 - Komisyon, Yürütme Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kararı ile kuruluş amacına uygun Ulusal ve Uluslararası yayın faaliyetlerine katılır ve yayımlar yapar.

    Ödüllendirme

       Madde 17 - Komisyonun görev alanında değerli çalışmaları olan ve Komisyona hizmet verenlere, Yürütme Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından şilt ve benzeri ödüller verilebilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : MALİ HÜKÜMLER

       Komisyonun Mali Kaynakları

       Madde 18 - Komisyonun yıllık çalışma programlarına göre, Yürütme Kurulunda hesaplanacak ödenek ihtiyaçları, ATASE Başkanlığının bütçe tekliflerine dahil edilerek Genelkurmay Personel Başkanlığına bütçeleme dönemi içinde intikal ettirilir.

       Bütçeden Yapılacak Harcamalar

       Madde 19 - Komisyonun faaliyetleri çerçevesinde, bütçe ile tahsis edilen kaynakların kullanımı; 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile yılları Bütçe Kanununun "R" işaretli cetveline ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.

       Uluslararası Faaaliyetlere İlişkin Kayıt Ücretlerinin Sarfı

       Madde 20 - Komisyon tarafından düzenlenen Uluslararası bilimsel faaliyetlere katılacak yabancı delegelerden kayıt, gezi ve diğer bilimsel ve sosyal faaliyetler karşılığı alınacak ücretler, Tertip Komitesi tarafından toplanır ve tespit edilen mali esaslar çerçevesinde kullanılır. Bu masraflardan arta kalacak paraların hazineye irad kaydedilmesi için gerekli işlem yapılır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : SON HÜKÜMLER

       Yönerge

       Madde 21 - Genel Kurul üyeleri ve temsilcileri ile Yürütme Kurulu üyelerinin nitelikleri, seçimleri, bilimsel ve idari çalışma yöntemleri, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliği esasları, askeri tarih araştırmacılarını teşvik etmek amacıyla başarılı çalışmaları görülenlere ödül verme koşulları, telif ücretleri ile bilimsel toplantılara katılacak yabancı delegelerden kayıt, gezi ve diğer bilimsel faaliyetler için alınacak ücretlere ilişkin esaslar bir yönergeyle tespit edilir.

       Bu yönerge, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde TATK Başkanlığınca hazırlanarak yayımlanır.

       Geçici Hükümler

       Geçici Madde 1 - İlk Genel Kurul toplanıncaya kadar Genelkurmay ATASE Başkanlığının yıllık uygulama emriyle tayin edilen Yürütme Kurulu göreve devam eder.

       Geçici Madde 2 - TATK'nun bu Yönetmeliğe göre çalışmaya başlayabilmesi için ilk Genel Kurulu teşkil edecek üyelerden, yüksek öğretim ve araştırma kurum ve kuruluşlarının temsilcileri dışındakiler, Yürütme Kurulu tarafından seçilir.

       Yürürlük

       Madde 22 - Sayıştayca incelenmiş olan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 23 - Bu Yönetmelik Milli Savunma Bakanı tarafından yürütülür.

    Mevzuat Kanunlar