TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ LOJİSTİK SEFERBER OLMA HAZIRLIKLARI YÖNETMELİĞİ

    Türk Silahlı Kuvvetleri Lojistik Seferber Olma Hazırlıkları Yönetmeliği

    Milli Savunma Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 21/06/1980

    Resmi Gazete Sayısı: 17024

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç

    Madde 1 - Türk Silahlı Kuvvetlerinin barışta temin edilemeyen ve tamamlanamayan ihtiyaçlarının seferberlik veya olağanüstü hallerde; yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan tedariki ve savaş süresince de belirlenecek ihtiyaç eksikliklerini tamamlamak için, esas ve usulleri ortaya koymak ve T.S.K.lerinin Loj.Sef.Olma Hazırlıkları ile ilgili makamların görev, yetki ve sorumluluklarını belirtmektir.

    Kapsam :

    Madde 2 - a. Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli daireler, döner sermayeli kuruluşlar, belediyeler, il özel idareleri ve kamu iktisadi teşekkülleri veya bunların sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları kuruluş veya birlikler ile tüm gerçek ve tüzel kişileri;

    b. Silahlı Kuvvetlerin seferde ve olağanüstü hallerde yurtiçi kaynaklarından tedarik edilecek ihtiyaçlarını tesbit eden, tedarik planlarını yapan, yürüten, uygulayan makamlar ile, bu makamların görev, yetki, sorumlulukları ve bu sorumlulukların gerektirdiği esas ve usulleri kapsar.

    Tanımlar :

    Madde 3 - Lojistik seferber olma hazırlıklarının planlanması ve işlemlerin aynı görüş içinde uygulanması için bu Yönetmelikte yer alan tanımlar aşağıdaki maddelerde açıklanmıştır.

    a. Seferberlik :

    Memleketin maddi, manevi bütün güçlerinin topyekün savaş ihtiyaçlarını karşılayacak ve savaşın devamını sağlayacak seviyeye getirilmesi diğer bir deyimle maddi, manevi bütün kuvvet ve kaynakların savaş isteklerine göre yöneltilerek, barış durumundan sefer durumuna geçilmesi halidir,

    b. Topyekün Savunma ve Milli Seferberlik :

    Memleketin maddi ve manevi tüm güçlerinin, topyekün savaş ihtiyaçlarını karşılamak ve savaşın devamlılığını sağlayabilmek üzere; Milli güç ve gayretlerin barıştan itibaren uyumlu bir şekilde birleştirilmesine, geliştirilmesine ve bunun seferberlik veya olağanüstü bir durumda etkili ve koordineli bir şekilde kullanılması için bütün tedbir, hizmet ve faaliyetleri kapsar. Diğer bir deyimle bütün Bakanlıkların teşkilatı ile her türlü kamu ve özel sektör teşekkülleri ile vatandaşların bir harbin veya olağanüstü halin meydana getireceği durumları karşılayacak şekilde hazırlanması, gerekli önlemlerin alınması, maddi ve manevi bütün kuvvet ve kaynakların savaş isteklerine göre yöneltilerek, barış durumundan sefer dıırumuna geçilmesi halini ifade eder.

    c Lojistik Seferber Olma Hazırlıkları :

    Silahlı Kuvvetlerin ikmal maddeleri (yiyecek, giyecek, malzeme, teçhizat, taşıt v.b.) ile tesis, bakım ve hizmetler olarak seferi teşkilat ve malzeme kadrolarına göre; bütün sefer ihtiyaçlarının (kadro, bütünleme, yedek ve özel ihtiyaçlar dahil) saptanmasını bunların hangilerinin barışta, hangilerinin seferberlik ilanında yurtiçi kaynaklarından veya yurt dışından nasıl tedarik edileceğinin, nerelerde ve ne zaman kuvvetlere tahsis ile emrine veya eline verileceğinin veya stokların vücuda getirileceğinin planlanması ve bu konuda gerekli bütün hazırlıkların BARIŞ'tan itibaren yapılmasıdır.

    d. Seferberlik Hazırlıkları :

    Devletin maddi ve manevi bütün güçlerinin, topyekün savunma ihtiyaçlarını ve savaşın devamını sağlayacak şekle getirilmesi için barış ve seferin devamınca yapılan hazırlıklardır.

    e. Yurtiçi Kaynağı Tedarik Planlaması (İç Tedarik Planlaması) :

    Olağanüstü hal ve savaş hazırlıkları planlama direktifine göre yurtiçi kaynaklarından Silahlı Kuvvetlere seferde veya olağanüstü hallerde tahsisi planlanan her türlü ihtiyaç maddelerinin; ilgili Bakanlık, kamu ve özel sektörden hangi askeri makam, birlik ve kurumca nerede, ne zaman, nasıl teslim alınacağını gösteren ve alınacak maddelerin cins, miktar olarak belirlenmesini; sevk, depolama, bakım ve dağıtım gibi hususları kapsayan bir plandır. Lojistik Destek Planlarının bir eki olarak barışta Kuvvet Komutanlıklarınca ve J. Genel K.lığınca hazırlanır.

    f. Ordu Malı :

    Silahlı Kuvvetlerin elinde bulunan ve muhasebesi yapılan her çeşit devlet malına denir.

    g. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Seferber Olma Hazırlıkları :

    Türk Silahlı Kuvvetleri Birlik ve Kurumlarının per.seferi kadro seviyesine yükseltilmesi, seferde kurulacak birlik ve kurumların kurulması, seferi kadro seviyesine eriştirilmesi ve savaş süresince seferi personel kadrolarının muhafaza edilmesi için barışta yapılan hazırlıklardır.

    ğ. Erteleme :

    Gerek devlet örgütünün ve gerekse özel sektörün hazar durumundan, sefer durumuna geçişini temin etmek ve Silahlı Kuvvetleri destekleyen Milli harp gücü faaliyetleri ile kapanmaları umumi hayati tazyik edecek kurum ve teşkillerin çalışmalarının aksamadan devamını sağlamak gayesi ile, seferberliğin ilk zamanlarından başlamak üzere, askerlik çağındaki bir kısım yükümlülerin geçici olarak silah altına alınmalarının geri bırakılmasıdır.

    Erteleme hiçbir zaman askerlikten bağışıklık demek değildir.

    Kaide olarak askerlik çağındaki personelin Silahlı Kuvvetlerde görevlendirilmesi esastır.

    Ordu Malı Seferberliği :

    Silahlı Kuvvetlerin seferi mal ve hizmet ihtiyaçlarının sağlanmasıdır.

    ı. Olağanüstü Hal :

    Savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması veya vatan ve cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bütünlüğünü içten veya dıştan tehlikeye düşüren veya Anayasa'nın tanıdığı hür demokratik düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen yaygın şiddet hareketleri hakkında kesin belirtilerin ortaya çıkması, iktisadi buhran, büyük yangınlar, tabii afetler, salgın hastalıklar v.b. gibi nedenlerle Milli Güvenliği tehlikede görüldüğü hallerdir.

    i. Olağanüstü Hal ve Savaş Hazırlıkları : Bütün devlet teşkilatı ve kurumları ile özel kurum ve teşekküllerinin ve vatandaşların bir savaş ve her türlü olağanüstü hali en iyi bir şekilde karşılamak için önceden yapmaları gereken hazırlıklardır.

    j. Lojistik :

    Strateji ve taktik dışında kalan askeri faaliyetlerden ikmal, bakım, ulaştırma, sıhhi tahliye ve tedavi, inşaat, işçilik, veteriner ve diğer hizmet bölümleri ile bu hizmetleri yapan lojistik birlik, tesis ve teşkillerin sevk ve idaresidir.

    k. Kaynak :

    Yasalar çerçevesinde yurtiçinden temin edilebilecek ordu malı niteliğine uygun tüm ikmal maddeleri ile bunların sağlandığı yer ve tesislerdir.

    l. Tedarik :

    Personel, hizmetler, teçhizat ve ikmal maddelerinin yurtiçi veya yurtdışı kaynaklardan sağlanmasıdır.

    Dağıtım :

    İkmal maddelerinin askert teşkilatça lüzum görülen yerlerde tesellümü, depolanması, ikmal noktalarına veya askeri müesseseler tarafından istenilen yerlere tertibi maksadı ile ulaştırılmasıdır.

    n. Protokol:

    İki kamu kuruluşunun birbirleriyle yaptıkları alım satımlarda, tarafları birbirine bağlayan akdi ifade eder.

    o. Sözleşme :

    Özel, gerçek ve tüzel kişilerle kamu kuruluşları arasındaki alım satımlarda tarafları birbirine bağlayan akdi ifade eder.

    ö. İşletme :

    İktisadi mal veya hizmet üretme için faaliyette bulunan kuruluştur.

    p. Kamu Sektörü :

    Kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlar olup, kamu idareleri v.b. kamu müesseseleri ile bunlara bağlı işletmelerdir. (Kamu işletmeleri; genel bütçeye dahil dairelere bağlı işletmeler, katma bütçeli Dairelere bağlı işletmeler, özel bütçeli Devlet işletmeleri, mahalli idarelere ait işletmeler, İktisadi Devlet Teşekkülleri, Devlet ve iktisadi Devlet Teşekkülleri iştirakleri).

    r. Kamu İktisadi Teşekkülleri - İktisadi Devlet Teşekkülleri :

    Ödenmiş sermayesinin yarısından fazlası kamu tüzel kişilerince sağlanmış olan kurumlar ile bu kurumların ödenmiş sermayesinin yarısından fazlasını sağlamış oldukları diğer kurumlar ve yukarıda sayılanlardan olmamakla beraber kendilerine bazı kamu yetki ve görevleri verilmiş olup, galip vasıfları bu kamu hizmetlerini yürütmek olan ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından olmayan, özel kanunlara tabi kurumlardır.

    s. Özel Sektör :

    Karma ekonomi sistemi içinde, kamu sektörü dışında kalan işletmelerdir. Bu işletmeler tek kişi işletmeleri, şirketler (ortaklıklar) ve kooperatiflerdir.

    ş. İkmal :

    Bir askeri birlik veya kurumun teçhizi, bakımı ve harekatı için ihtiyaç duyulan maddelerin istenilen nitelik ve nicelikte, istenilen yerde hazır bulundurulması amacıyla gereksinmelerin sağlanması, tedariki, depolanması, dağıtımı, depoda iken bakımı ve kurtarılması ile HEK'e ayrılması işlemidir.

    t. İkmal Maddeleri :

    Yiyecek, yem, giyecek, teçhizat, silah, araç, mühimmat, yakıt, akaryakıt, her türlü malzeme, madde ve her cins makine gibi Silahlı Kuvvetlerin teçhizi, bakım işleri ve faaliyetleri için lüzumlu maddelerin hepsine "İKMAL MADDESi" denir.

    u. İkmal Safhaları :

    (1) İlk İkmal Safhası : Muharebenin başlıyacağı G gününe kadar yapılan hazırlık ve faaliyetlerdir.

    (2) Otomatik İkmal Safhası : İkmal noktaları veya depolarında bulunan ikmal maddelerinin, G gününden itibaren, tayin edilecek güne kadar sarfedilen ikmal maddeleri yerine çekilmesi safhasıdır.

    (3) Normal İkmal Safhası : Muharebe G gününde başladığına ve tayin edilecek güne kadar ikmal yapıldığına göre bundan sonraki ikmal maddeleri tedarik kaynakları şunlar olacaktır :

    (a) G gününden itibaren iç kaynaklardan elde edilecek olanlar.

    (b) Dış kaynaklardan elde edilecek olanlar.

    (c) Harekat alanlarında mevcut olanlar.

    Bu duruma göre bir plan yapılarak, ikmalin nasıl yapılacağı emredilir. Bu safhaya "NORMAL İKMAL SAFHASI" denir.

    ü. İkmal Maddesi İhtiyacı :

    Bir kuvvetin; harekatı, teçhizatı ve bakımı için muayyen miktarda muayyen bir zaman devresi (veya muayyen bir zaman) veya özel bir görevin tamamlanması için gerekli ihtiyaç veya istekleridir.

    v. İkmal Maddelerinin Sınıfları :

    Silahlı Kuvvetlerin ikmal ve planlama işlerinde kolaylık sağlamak için, ikmal maddeleri aşağıdaki gibi sınıflara ayrılmıştır :

    (1) 1 inci Sınıf İkmal Maddeleri :

    Muharebe, iklim ve arazi şartlarına bağlı kalmaksızın insan ve hayvanlar tarafından her gün aynı miktarda ve nisbette sarf ve istihlak edilen ikmal maddeleridir. (Yiyecek, yem, su gibi).

    (2) 2 nci Sınıf İkmal Maddeleri :

    Malzeme ve teçhizat kadrolarında gösterilen giyecek, teçhizat, araç, malzeme, silah, yedek parça, tamir avadanlıkları gibi ikmal maddeleridir. (muhtelif teknik hizmete göre isim alırlar. 2 nci Sınıf Ord. İkmal maddeleri . . . . . . . . . . gibi.) Diğer bir deyimle, bir birliğin malzeme ve teçhizat kadrolarında gösterilen Lv., İs., Mu., Ord, Shh., Kimya gibi tekmil sınıf ikmal maddeleridir.

    (3) 3 üncü Sınıf İkmal Maddeleri :

    Her nev'i katı, sıvı (akaryakıt) ve gaz yakıtları ile temizleyici ve koruyucu (alev makinası yakıtı gibi silahlarda kullanılanlar hariç) yağlardır.

    (4) 4 üncü Sınıf İkmal Maddeleri :

    İnşaat ve tahkimat malzemesi gibi kadrolarda mevcut olmayıp, lüzumuna göre verilen ikmal maddeleri ile, kadroların tahsis ettiğinden fazla verilen 2 nci sınıf ikmal maddeleridir.

    (5) 5 inci Sınıf İkmal Maddeleri :

    Her türlü mühimmat, patlayıcı madde, kimyevi harp maddeleri ile alev malzemesi yakıtlarıdır.

    (6) Müteferrik İkmal Maddeleri :

    Bu ikmal maddeleri, beş muhtelif sınıf ikmal maddesinin tarifine girmeyen ikmal maddeleridir. Kurtarılmış ikmal maddeleri, düşmandan ele geçen malzeme, müteferrik ikmal maddesi için örneklerdir.

    y. Kadro İhtiyacı (İlk ihtiyaç):

    İkmal maddelerinin ilk dağıtımını temin eden veya kadroda mevcut noksanlıkları tamamlayan ihtiyaçlar.

    z. Bütünleme İhtiyacı (Savaş İdame İhtiyacı) :

    Kadro malzemelerini yeterli seviyede tutmak ve birliklerce istihlak veya sarf edilen veya düşman tarafından tahrip edilen ikmal maddelerini tamamlamak için, lüzumlu ikmal maddesi ihtiyacıdır.

    aa. Yedek İhtiyaç (Sefer Stoku) :

    Emredilen cinsten yedek olarak bulundurmak veya bu yedeklerin ikmal için lüzumlu ikmal maddesi ihtiyacıdır.

    ab. Özel Görev İhtiyacı :

    Kadroda gösterilmeyen, fakat özel bir vazifenin veya bu maksat için kabul edilmiş ikmal maddesi ihtiyacı olup, sivillerin ihtiyaçlarını da ihtiva eder.

    ac. Seferi Kuruluş (Teşkilat) ve Kadro :

    Kurulu birlikler ile seferde kurulacak birlik ve kurumların seferi kadro seviyesine çıkarılması ve seferde lağvedilecek birliklerin bu miktardan düşülmesidir.

    ad. Ulaştırma :

    Harekat ve Lojistik sevk ve idarenin isteklerine uygun olarak her çeşit ikmal maddesi, personel ve birliklerin zaman ve mekan içinde intikal ve yer değiştirilmelerini düzenliyen bir teknik hizmettir.

    ae. Taşıt :

    Motorlu ve motorsuz her nev'i kara, deniz ve dahili su yolları (nehir, göl) ve hava ulaştırma araçlarını ihtiva eder.

    af. Taşıt Sefer Görev Emri ve Satın Alma Pusulası :

    Taşıt sefer görev emri; kara, deniz ve hava trafiğine dahil motorlu bir taşıt veya müteferrik makinenin seferberlik halinde alacağı görevi ve yerini gösteren taşıta ait belgedir. (ÖRNEK Taş.Sef-3). Bu belgeden doğan sorumluluk ve mükellefiyet, taşıtı son elinde bulunduran taşıt sahibine aittir.

    Görev Yetki ve Sorumlulukları :

    Madde 4 - a. Askeri Makamlar :

    (1) Genelkurmay Başkanlığı :

    (a) Olağanüstü hal ve seferde yurtiçi kaynaklarından tedarik edilecek, Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaçlarının barıştan itibaren tesbiti ve tedarik planlamasının yapılması için Kuvvet K.lıklarına direktif vermek.

    (b) Kuvvetlerin ihtiyaçlarının planlanmasında koordineyi sağlamak.

    (c) Kuvvetlerin yurtiçi kaynağından seferde tedarik edilecek ihtiyaç isteklerini tetkik edip, tevhit ederek M.S.B.lığına göndermek.

    (d) Bakanlık ve kuruluşların olağanüstü hal ve savaş hazırlıkları planlama ve koordinasyon kurullarında temsilci bulundurmak.

    (e) Barışta yapılan ihtiyaç, tahsis ve tedarik planlamalarını seferberlik ve olağanüstü hallerde uygulamaya konulması için M.S.B.lığına teklifte bulunmak. Gerektiğinde 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulamaya konulması hususunda öncelikleri saptayarak M.S.B.lığına istekte bulunmak.

    (2) Kuvvet K.lıkları ve J.Gn.K.lığı :

    (a) Seferde veya olağanüstü hallerde Yurtiçi Kaynağından karşılanması öngörülen her türlü ikmal maddeleri ve hizmet ihtiyaçlarını ilgili D.Bşk.lıklarınca saptamak, Planlamak ve Gnkur. Bşk.lığına göndermek.

    (b) Bakanlıkların yapacağı tahsis planlarına göre, YURTİÇİ KAYNAĞI TEDARİK PLANLAMASI'nı barışta yapmak, seferberlik ve olağanüstü hallerde uygulamak.

    (3) Yurtiçi Bölge K.lıkları :

    (a) Kuvvet K.lıklarınca yapılan Yurtiçi Kaynağı Tedarik Planlamasında verilecek görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

    (b) Milli Savunma Yükümlülüğü (3634 sayılı) Kanun ve nizamnamesinin uygulamaya başlatılması halinde, bununla ilgili barış ve seferde verilecek görevleri yapmak.

    (c) Silahlı Kuvvetlerin taşıt seferber olma hazırlıklarını yürütmek.

    (b) Bakanlıklar ile Kurum ve Kuruluşlar :

    (1) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği :

    Olağanüstü Hal ve Savaş Hazırlıkları Planlama Direktifinde belirtilen görevlerle beraber; Bakanlıklar, Kamu ve özel sektör kuruluşlarının Silahlı Kuvvetleri desteklemek konusunda, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin ifasında bilgi sahibi olmak ve gerektiğinde çözümü mümkün olmayan hususlarda, Başbakanlık direktifi istihsali için koordinatörlük görevi yapmak.

    (2) Milli Savunma Bakanlığı :

    (a) Genelkurmay Başkanlığından gönderilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin seferberlik ve olağanüstü hallerde yurtiçinden tedarik edilecek ihtiyaçlarının, barışta TAHSİS PLANLAMASI için ilgili Bakanlıklara bildirmek.

    (b) Yurtiçi kaynaklarından temin edilemeyen ihtiyaç maddelerinin, barışta yurtdışı kaynaklarından temini için planlar yapmak Gnkur.Bşk.lığının tesbit edeceği ikmal önceliklerine göre tedariğini sağlamak ve Kuvvet Komutanlıklarına (J.Gn.K.lığı dahil) tahsisini düzenlemek, barışta temini mümkün olmayan ihtiyaç maddelerinin seferde ve olağanüstü hallerde teminini sağlamak.

    (c) Lojistik ihtiyaçların karşılanması için, Bakanlıklarca yapılacak tahsis işlemlerini takip etmek; Silahlı Kuvvetlerin sefer ihtiyaçlarının süratle karşılanmasında Bakanlıklararası koordinatörlük görevi yapmak. Silahlı Kuvvetler ile Bakanlıklar arasında ihtilaflı hususları çözüme bağlamak.

    (d) Bakanlıklarca tahsis işlemleri yapıldıktan sonra M.S.B.lığına intikal ettirilen İHTİYAÇ - TAHSiS Planlamalarının tetkik etmek, Gnkur.Bşk.lığının vereceği ikmal önceliklerine göre Kuvvetler ve J.Genel K.lığına tertip edilen ikmal maddelerinin tahsisini düzenlemek Gnkur.Bşk.lığına ve J.Genel K.lığına intikal ettirmek.

    (e) Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacına yarayacak yurtiçi kaynağına hakim bulunmak, arttırma olanaklarını sağlamak ve bu hususta Kuvvetlere yardımcı olmak. Milli Sanayi olanaklarını ve gelişmeleri kovuşturarak elde edilen bilgileri Gnkur.Bşk.lığı, Kuvvet Komutanlıkları ve J.Genel Komutanlığına bildirmek.

    (f) Olağanüstü durumlarda ve seferde yurtiçi kaynaklarından yararlanmak ve gerektiğinde el koyabilmek için Hükümete teklifte bulunmak.

    (g) Seferin acil ödeneğini planlamak ve ödeme işlemlerini sağlamak.

    (3) Bakanlıklar :

    (a) Seferberlik ve olağanüstü hallerde öncelikle Silahlı Kuvvetlerin ikmal ve hizmet ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve savaş gücünü destekleyebilmek ve bu desteğin devamlılığını sağlayabilmek için; olağanüstü hal ve savaş hazırlıkları planlamasını olağanüstü Hal ve Savaş Hazırlıkları Planlama Direktifi'ne göre

    ı

    barıştan itibaren hazırlamak.

    Kuvvetler için (K.K.K., Dz.K.K., Hv.K.K., J.Genel K.lığı, YURTİÇİ KAYNAĞI TAHSİS PLANLAMASI'nı barışta yapmak, uygulamada sür'atle tahsisleri sağlamak ve gerekli önlemleri barıştan itibaren almak.

    (b) Silahlı Kuvvetlerin sefer ihtiyacını karşılamak için yurtiçinden temin edilecek maddelerin; hangi teşekküllerde ve ne miktarda bulunduğunu M.S.B.lığına bildirmek. Bunun için kendisine bağlı fabrika ve tesislerden hangilerinin harp sanayiine dönüşerek ihtiyaçları ne miktar karşılayacağını tespit edip, bunu zamanında bu fabrika ve tesislere emir ve talimatlarla bildirmek.

    (c) İhtiyaçların karşılanmasında, kaynakların tahsisinde M.S.B., Genkur. Bşk. lığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile işbirliği yapmak.

    c. Vali ve Kaymakamların Görev Sorumlulukları :

    (1) Silahlı Kuvvetlerce hazırlanan "Yurtiçi Kaynağı Tedarik Planlaması"na göre, tahsis edilen her türlü ihtiyaç maddelerinin seferberlik ve olağanüstü hallerde Silahlı Kuvvetlerin ilgili makamlarına teslimi için gerekli kolaylıkları sağlamak.

    (2) Milli Müdafaa Mükellefiyeti kanun ve nizamnamesine göre seferde Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kaynağa barışta hakim olmak ve seferde ve olağanüstü hallerde Milli Savunma yükümlülüğü komisyonlarını teşkil ederek istekleri yerine getirmek, bu amaçla barışta gerekli önlemleri almak (3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanun ve Nizamnamesinde belirtilen görev ve sorumluluklar saklıdır.)

    d. Kamu - özel sektörün görev ve sorumlulukları :

    (1) Seferberlik ve olağanüstü hallerde Silahlı Kuvvetlere Yurtiçi kaynağından Bakanlıklarca tahsisi planlanan ve Silahlı Kuvvetlerin Yurtiçi tedarik planlarında gösterilen her türlü ihtiyaç maddelerini; planlanan cins, miktar ve evsaf üzerinden uygulama safhasında süratle karşılamak ve savaşta devamlılığını sağlamak,

    (2) Barıştan itibaren, Savaşta Silahlı Kuvvetlerin ve halkın ihtiyacını karşılayacak kapasitede "Savaş işletme ve Üretim" programlarını hazırlamak.

    (3) Barışta yapılan kaynak saptama işlemlerinde kurumun üretim gücü ve olanakları hakkında bağlı olduğu Bakanlığa ve Mülki amirliklere doğru bilgi vermek.

    İKİNCİ BÖLÜM : Lojistik Seferber Olma Hazırlıkları Genel Esasları

    Madde 5 - Bu Yönetmelik 1211 sayılı Seferberlik Kanununun 4 üncü maddesi gereği hazırlanmıştır. 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanuna ve Nizamnamesi, 3780 sayılı Milli Korunma Kanunu, 232 sayılı Kanunla değişik 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile olağanüstü hal ve savaş hazırlıkları planlama direktifi esaslarına uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin Lojistik Seferber olma hazırlıkları ile ilgili olan mülki ve askeri makamların, kamu özel sektör ve şahısların barışta ve olağanüstü hallerde yapacakları görevlere ait esasları gösterir.

    (697 Sayılı Ulş. ve haberleşme hizmetlerinin olağanüstü hallerde ve savaşta ne suretle yürütüleceğine dair kanun hükümleri saklıdır.)

    Madde 6 - Türk Silahlı Kuvvetleri ile Bakanlıklar, Mülki makamlar, kamu sektörü, özel sektör, şahıslar, kendilerini ilgilendiren hususları bilmek, yönetmelik hükümlerinin gereklerini barışta, olağanüstü durumlarda ve seferde yerine getirmekten sorumludurlar.

    Madde 7 - Topyekün savunmada Silahlı Kuvvetlerin başarıya ulaşabilmesi; geçerli, güvenilir, yeterli ve devamlı bir lojistik desteğe bağlıdır.

    Topyekün bir savaşın devam ettirilmesi ve başarıya ulaşabilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerinin muhtaç bulunduğu lojistik desteği sağlıyacak her türlü hizmet, malzeme, teçhizat ve maddelerin tedarik ve stoklarına ait plan ve projeleri, ilgili sivil makam ve kurumlarla işbirliği yapılmak suretiyle barış zamanında hazırlamak ve tedarik etmek esastır.

    Hazırlanan plan ve projelerde T.S.K.lerinin sefer ihtiyaçlarının hangilerinin barışta yurtiçi kaynaklarından veya yurtdışından nasıl, ne zaman, nereden sağlanacağı saptanır ve yürürlükteki yasa, tüzük, yönetmelik ve yönergelere göre M.S.B.lığı ve Kuvvet Komutanlıkları ve J.Genel K.lığınca tedarik edilir.

    Madde 8 - Her teşkil, kurum ve kademede ihtiyaçların tesbiti, kaynağın tesbiti, tahsisi ve tedariki, depolanması, barış ve seferde ait olduğu makam adına belirli ve ilgili bir tek makam tarafından yürütülür.

    Madde 9 - Silahlı Kuvvetlerin zaruri ihtiyaçları arasında olupta imkansızlıklar nedeni ile barış zamanında temin olunamayan ve tamamlanamayan her cins ihtiyaç maddeleri ile; iskan, işletme, bakım ve onarım tesislerinin bu Yönetmeliğin öngördüğü esaslara ve 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu ve Nizamnamesi hükümlerine göre yurtiçi kaynaklarından tedarik edilmesi ve gerektiğinde derhal uygulanması için icap eden hazırlıklar barıştan itibaren yapılır.

    İhtiyaçların hesap edilmesinde ve tedarik işlemlerinde, verilecek zayiat ile savaşın devamı dikkate alınır.

    Madde 10 - Türk Silahlı Kuvvetlerini destekleyecek kamu sektörü ve özel sektör, seferberlik ve olağanüstü hallerde faaliyetlerine devam etmek mecburiyetindedirler. Üretim gücünün en yüksek seviyeye ulaşabilmesi için, kamu sektörü ile özel sektör arasında ilgili Bakanlıklar koordinatörlüğünde birbirini tamamlıyacak şekilde işbirliği kurulur.

    Madde 11 - Seferberlik ve olağanüstü hallerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve halkın zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak kamu sektörü ve özel sektör kurumlarının barıştan itibaren personel sefer kadroları yapılır. Bu gibi kurumlardaki kilit personelin erteleme işlemleri; Yedek personel erteleme (Yd.Sb., Yd.Astsb., Yd.Erbaşve Er) Yönetmelik (301 - 11) ve Yönergesinin (301 - 14) öngördüğü esaslara göre barışta yapılır.

    Madde 12 - Kızılay Hastanelerinin personeli Silahlı Kuvvetlerden verilir. Her türlü malzemesi de Kızılay'ca sağlanır.

    Madde 13 - Lojistik ihtiyaçların temininde YURTİÇİ KAYNAĞI esas kabul edilir. Kritik ikmal maddelerinden olupta, yurtiçi kaynağından sağlanması mümkün olmayanların yurt dışından tedariki M.S.B.lığınca sağlanır.

    Madde 14 - Seferberlik ve olağanüstü hallerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurtiçi kaynaklarından sağlanacak ihtiyaçlarının temininden Bakanlıklar sorumludur. Bunun için de Bakanlık ve Kuruluşlar, planlarını Gnkur.Bşk.lığı ile işbirliği yaparak ve Gnkur. Bşk.lığınca M.S.B.lığına bildirilecek Silahlı Kuvvetler ihtiyacına göre yaparlar. Bu hususta gerekli protokol ve sözleşmeler Bakanlıklarca barıştan itibaren yapılır. Ancak, Bakanlıklar kanalı ile tahsisi olanak dışı olan ve barışta tesbiti mümkün olmayan acil ihtiyaç maddeleri, gerektiğinde seferberlik ve olağanüstü hallerde 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu ve nizamnamesine göre tedarik edilir.

    Madde 15 - Lojistik seferber olma hazırlıklarında koordinasyon ve karşılıklı işbirliği gerek Bakanlık ve gerekse Silahlı Kuvvetler içersindeki organik bağlantılardaki emir komuta sistemine halel getirmemek şartiyle, Gnkur.Bşk.lığı ve Bakanlıklarca vazedilmiş prensipler çerçevesinde planların geliştirilmesi için Kuvvet Komutanlıkları ile Bakanlık ve Genel Müdürlük, koordinatör Komutanlıklarla bölge Müdürlükleri arasında direkt koordinasyon, işbirliği ve yazışmalar yapılabillr. Bu koordineyi merkezde Gnkur.Bşk.lığı, taşrada ilgili Komutanlıklar sağlar. Silahlı Kuvvetleri desteklemek için yapılan planlarda, Bakanlık taşra birimleri, ilgili Komutanlıklarca vaki talep üzerine (her yıl Nisan ayında) koordinatör komutanlık karargahına giderek ve komutanlık isteklerine cevap verecek tarzda ve Komutanlık sorumluluğunda, planları müşterek olarak hazırlarlar. Gerektiğinde yapılan çalışmalar hakkında sıralı üst makamlara sivil ve askeri kanaldan bilgi verilir.

    Madde 16 - Lojistik seferber olma hazırlıklarına Gnkur.Bşk.lığınca verilecek bir direktifle başlanır. Seferber olma hazırlıkları Kuvvet Komutanlıkları ve J.Genel Komutanlığı, Loj.Bşk.lıkları koordinatörlüğünde ilgili D.Bşk.lıklarınca yapılır. Hazırlıklar bir defa yapıldıktan sonra, her yıl yenilenmeyip yapılması gereken düzeltmeler her yıl Kasım ayında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları tarafından Gnkur.Bşk.lığına bildirilir. J.Gn.K.lığı, seferde kuvvetlerin emrine girecek Birlik ve kurumların ihtiyaçlarını ilgili Kuvvet Komutanlıklarına, emrinde kalacak Birlik ve kurumların ihtiyaçlarını ise M.S.B.lığına bildirir.

    Madde 17 - Seferberlik ve olağanüstü hallerde Gnkur.Bşk.lığının harekat kontroluna girecek Bakanlık ve kuruluşlara bağlı işletmeler (T.C.D.D., Türk Hava Yolları, Denizcilik Bankası, Deniz Nakliyatı, T.S.K. gibi...) Gnkur. Bşk.lığı ile koordine ederek, Silahlı Kuvvetlerin ikmal ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanmasını saptarlar. Bu işletmeler kendi planlarını Genelkurmay Bşk.lığı ve ilgili dairelerle koordine ederek hazırlarlar.

    Madde 18 - Silahlı Kuvvetlerin kadro ve kuruluşlarında büyük ölçüde değişiklik yapılması halinde, lojistik seberber olma hazırlıklarının yenilenmesi gerekir. Bu husus Genelkurmay Başkanlığınca ayrıca bildirilir.

    Madde 19 - Yurt içinden sağlanacak ihtiyaç maddelerinin nerelerde ve ne miktarda bulunduğu ilgili Bakanlarca sürekli olarak izlenerek kaynağa hakim olunur. Seferberlik ve olağanüstü hallerde bunların Silahlı Kuvvetlere tahsisi için barıştan itibaren planlamaları yapılır.

    Madde 20 - Olağanüstü hal ve seferberliğe ait zaruri ihtiyaç maddelerinin barıştan itibaren tesbiti ve program dahilinde tedariki, depolanması, bakım ve emniyetinin sağlanması, stokların yenilenmesi, dağıtılması ve ulaştırılması; verilecek ÖNCELİK sırasına göre planlanır.

    T.S.K.lerine tahsis işlemlerinde M.S.B.lığı koordinatörlük görevi yapar.

    Madde 21 - Tahsis edilen her çeşit ikmal maddelerinin tedariki için Kuvvetler ve J.Genel K.lığınca YURTİÇİ KAYNAĞI TEDARİK PLANLAMALARI yapılır.

    Madde 22 - Barışta yapılacak İHTİYAÇ ve TEDARİK planlarının savaş süresinin ne kadarını kapsayacağı Gnkur.Bşk.lığı direktiflerinde açıklanır. Savaşın başlanmasından itibaren de müteakip süreler için ihtiyaç ve tedarik planları yapılır. Savaş süresince ihtiyaçların karşılanması ve devam ettirilmesi esastır.

    Madde 23 - Genel Seferberlik veya harp ilanı vukuunda yapılacak sarfiyatlar için, 1050 sayılı Muhasabei Umumiye Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

    Madde 24 - 3634 sayılı Milli Savunma Mükellefiyeti Kanun ve Nizamnamesi ilgili hükümlerinin uygulamaya başlatılabileceği haller :

    a. Bu Yönetmeliğin öngördüğü esaslara istinaden yapılan Türk Silahlı Kuvvetleri Lojistik Seferber olma hazırlıkları ve Yurtiçi kaynağı tedarik planlarına göre Bakanlıklarca tahsis edilen ikmal maddelerinin seferberlik ve olağanüstü hallerde temininde engellerle karşılaşılması halinde,

    b. Bakanlıklarca tahsis edilen ikmal maddelerinin mahallinden temininde aksaklıklar ve eksiklikler olması veya herhangi bir nedenle ikmal kanallarının tıkanması, aksaması, acil ve zorunlu durumların oluşması halinde,

    c. Bakanlıklar kanalı ile tedariki mümkün olmayan her çeşit ikmal maddeleri, iskan, bakım ve onarım tesisleri ile diğer işletmeler ve diğer hizmet araçlarının temini gerektiği hallerde.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Lojistik Seferber Olma Hazırlıkları :

    Madde 25 - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (K.K.K., Dz.K.K., Hv.K.K., J.Gn.K.lığı) kurulu ve seferde kurulacak birlik ve kurumların lojistik seberber olma hazırlıkları dört aşamada oluşur.

    a. İhtiyaçların saptanması ve planlanması,

    b. Kaynakların saptanması ve ihtiyaçlara tahsisi,

    c. Yurtiçi kaynağı tedariki ve planlanması,

    d. Tesellüm, Depolama ve Dağıtım.

    Dört aşamanın işlem usulü ŞEMA-1'de gösterilmiştir.

    İhtiyaçların Saptanması ve Planlanması :

    Madde 26 - İhtiyaçların hesaplanmasına ait ilke, usul ve yöntemler Gnkur.Loj. Direktifinde belirlenir. İhtiyaçlar K.K.K., Dz.K.K., Hv.K.K.lığı ve J.Gn.K.lığınca ayrı ayrı hesap edilir ve planlanır .İhtiyaçların hesap edilmesinde her üç kuvvet ve J.Gn.K.lığı ihtiyaç-tahsis (Loj.Sef.1) çizelgesini kullanır. Çizelgenin nasıl doldurulacağı (örneğin) arkasında açıklanmıştır. İhtiyaca göre değişik formlar da kullanılabilir.

    Madde 27 - İhtiyaç - Tahsis çizelgelerinde, yurtiçi ve yurtdışından barışta tedariki planlanan ihtiyaç maddeleri gösterilmez. Bu gibi işlemler barıştaki uygulamalara göre yürütülür. Sadece seferberlikte ve olağanüstü hallerde yurtiçi kaynağından tedariki öngörülen kadro, kadro dışı, sefer stoku (yedek) ve savaş idame (bütünleme) ihtiyaç maddeleri ile hizmet ihtiyaçları (697 sayılı Kanun kapsamı dışında kalanlar) ihtiyaç - tahsis çizelgelerinde gösterilir.

    Madde 28 - İhtiyaçların saptanmasında ve planlanmasında; Gnkur.Bşk.lığının direktifi, stratejik hedef planı, LDP.ları, seferi teşkilât ve malzeme kadroları (TMK), Genel Savunma planlarında birlik ve kurumlardan seferde ve olağanüstü hallerde istenen görev ve faaliyetler ile birlik ve kurumların donatılma ve katagorileri gözönünde bulundurulur.

    Yurtiçinde imali ve ikmali mümkün olanlar dikkate alınır.

    Madde 29 - İhtiyaçların karşılanmasında birinci öncelik kadro ihtiyacı, ikinci öncelik sefer stokları, üçüncü öncelik ise savaş idame ihtiyaçlarındadır.

    Madde 30 - Kuvvet K.lıkları ve J.Gn.K.lığınca ihtiyaç çizelgeleri her ilgili Bakanlık için ayrı ayrı hazırlanır.

    Madde 31 - Genkur.Bağlıları ile M.S.B.lığına bağlı Teşkillerin ihtiyaçları K.K.K.lığı ihtiyaç tahsis çizelgelerine dahil edilir.

    Madde 32 - J.Gn.K.lığı, seferde kuvvetlerin emrine veya harekat kontroluna girecek J.Birlik ve kurumlarının ihtiyaçlarını ilgili Kuvvet Komutanlıklarına, kalanını ise M.S.B.lığına bildirir.

    Madde 33 - Hazırlanan İHTİYAÇ - TAHSİS çizelgeleri (Loj.Sef.1) Kuvvet Komutanlıklarınca Gnkur. Bşk.lığına gönderilir. Gnkur.Bşk.lığınca kontrol edilir. Müşterek ikmal maddeleri gerektiğinde tevhid edilir. İkmal öncelikleri saptanır. M.S.B. lığına intikal ettirilir.

    Madde 34 - M.S.B.lığında toplanan ihtiyaç çizelgeleri tetkik ve kontrolu müteakip, her Bakanlığa ait olanlar tasnif ve gerekirse tevhit edilir. Tahsise esas olmak üzere ilgili Bakanlıklara gönderilir.

    Madde 35 - Olağanüstü hal ve savaş hazırlıkları planlarına direktifine göre barışta tesbiti ve planlaması mümkün olmayan ihtiyaçlar ile; iskan, işletme, bakım, onarım, tesis ve hizmet ihtiyaçları ve savaş esnasında zuhur eden acil ihtiyaçların gerektiğinde 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti yasa hükümlerine göre karşılanması için; Ordu ve Y.İ.B.K.lıkları ile eşidi birlik ve kurumlar seviyesinde barışta gerekli önlemler alınır, hazırlıklar yapılır ve Yörenin il ve ilçe milli savunma yükümlülüğü komisyonlarına bildirilir.

    Madde 36 - Birlik ve kurumlar; olağanüstü bir durumda ihtiyaçlarını karşılayacak bina, arazi ve tesislere (iskan, bakım, onarım, işletme, hizmet v.b. gibi) ait isteklerini yöredeki M.M.Mükellefiyeti komisyonlarına barış zamanında bildirirler. M.M. Mükellefiyeti Komisyonu bu istekleri inceler, karara bağlar. Kararı mal sahibine tebliğ ettikten sonra olağanüstü hallerde ve seferde uygulamak üzere dosyasında muhafaza eder. Kararın bir sureti de istek sahibi birlik ve kuruma gönderilir.

    Milli Müdafaa Mükellefiyeti yolu ile karşılanacak ihtiyaçlar için "Milli Müdafaa Mükellefiyeti yolu ile malzeme tedarik belgesi (Loj.Sef. 4)" Tüm., Tug. ve eşidi Birlik ve kurumlarca düzenlenir. Bölgesindeki M.M. Mükellefiyeti Komisyonuna gönderilir. Çizelgenin nasıl doldurulacağı arkasında açıklanmıştır.

    KAYNAKLARIN SAPTANMASI VE İHTİYAÇLARIN TAHSİSİ

    KAYNAKLARIN SAPTANMASI

    Madde 37 - Türk Silahlı Kuvvetlerinin barışta temin edilemiyen ve tamamlanamayan ikmal ve hizmet ihtiyaçlarının seferberlik ve olağanüstü hallerde yurt içi kaynağından karşılanması ve savaş süresince devamlılığını sağlamak için, kaynağın saptanması ve tahsisinden ilgili Bakanlıklar sorumludur. Kaynağın saptanması ve tahsis planlaması için; ilgili Bakanlıklarca, kendi kuruluşlarında bulunan kamu sektörü ile kontrolünde bulunan Kamu Sektörü, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Özel Sektör teşekküllerine bir direktif yayımlanır.

    Madde 38 - Türk Silahlı Kuvvetlerinin beliren ikmal ve hizmet ihtiyaçlar esas alınarak yurtiçi kaynağının saptanması barıştan itibaren yapılır.

    Madde 39 - Her Bakanlık, kendi kuruluşunda bulunan Kamu Sektörü ve kontrolünde bulunan özel sektörün kaynakları, tesisleri ve stokları üzerinde doğru bilgileri sağlar. Her sektörün barış ve sefer olanakları tam ve doğru olarak saptanır. Yapılan değişiklikler ve gelişmeler devamlı kovuşturularak en son bilgilere hakim olunur.

    Madde 40 - Milli Savunma Bakanlığınca, Silahlı Kuvvetler ihtiyacı için bildirilecek ikmal maddelerinin, verilecek ödenek karşılığında ilgili Bakanlıklar hammadde, işletme malzemesi, yedek parça, akaryakıt vesair maddelerinin planlarını barıştan itibaren yapmak ve stoklamaktan sorumludurlar. Ödenek verilemeyen ikmal maddelerinin seferde ve olağanüstü durumlarda temini için ilgili Bakanlıklarca sözleşme veya protokollar yapılır.

    Madde 41 - Kaynakların saptanmasında Bakanlıklara bağlı kamu ve özel sektör, yurtiçi kaynak saptama (LOJ.SEF.-2) çizelgesini kullanırlar. Çizelgenin nasıl doldurulacağı (örneğin) arkasında açıklanmıştır. İhtiyaca göre değişik formlar da kullanılabilir.

    Madde 42 - Her sektörde, günlük, aylık, üç aylık veya yıllık, yahut kampanya devresi kapasitesi, mali portesi ile tesiste herhangi bir değişiklik yapılmadan veya bazı ilaveler yapılınca Silahlı Kuvvetler ihtiyaçlarını karşılamada daha ne gibi üretimde bulunabileceği ve kapasitenin ne olabileceği kaynak saptama çizelgelerinde gösterilir. Düzenlenen raporlarda teferruatlı olarak açıklanır.

    Madde 43 - Kamu sektörü, kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel sektör tarafından hazırlanan kaynak saptama çizelgeleri, bağlı olduğu vilayet kanalı ile ilgili Bakanlığa gönderilir. Değişiklik veya ilaveler varsa her sene Ekim ayında yeniden düzenlenir ve ilgili makamlara gönderilir.

    Madde 44 - Kamu sektörü ve özel sektörden alınan kaynak saptama çizelgeleri Bakanlarca işleme tabi tutulur ve değerlendirilir. Bilgi nüshaları M.S.B.lığına intikal ettirilir. M.S.B.lığı da yurtiçi kaynağı ile ilgili lüzumlu bilgileri, kuvvetlerin yararlanabilmesi için katalog halinde Gnkur.Bşk.lığı vasıtası ile Kuvvet Komutanlıklarına ve J.Gn.K.lığına aktarır.

    Madde 45 - İlgili Bakanlıklar, elde edilen kaynak bilgilerine ve sayılara göre Milli Savunma Bakanlığının ilgili makamları ile koordine ederek Kuvvetlerin ve J.Genel K.lığının ikmal ve hizmet ihtiyaçlarını karşılamak üzere, tahsisleri barıştan itibaren yaparlar. Yapılan tahsisler ihtiyaç Tahsis Çizelgesinin (LOJ.SEF.1) ikinci bölümünde gösterilir. Çizelgenin açıklamalarına uygun olarak doldurulur.

    Madde 46 - Yurtiçi kaynakları, Bakanlıklar tarafından, öncelikle Silahlı Kuvvetlere tahsis edilir.

    Tahsiste, kamu ve özel sektör ile halkın zaruri ihtiyaçları da dikkate alınır. Tahsisler öncelikle kamu sektörü, bilahare özel sektörden yapılır.

    Madde 47 - Kaynak tahsis planlamasında bir işletme yetmezse, yeterince işletmelerden yararlanma cihetine gidilir. Ulaştırma sorununu azaltmak, kısa zamanda istenilen birlik, kurum ve yerde bulundurmak için; Silahlı Kuvvetlerce öngörülen Yurtiçi Bölge Komutanlıkları (Y.İ.B.K.) sorumluluk sahasında bulunan illerden (bölge esası) tahsisi gözönünde tutulur.

    Madde 48 - Yapılan tahsisler, ilgili Bakanlıkça onaylandıktan sonra (Loj.Sef.1 çizelgesinin 2 nci bölümü) Kuvvet Komutanlıklarına ve J.Genel Komutanlığına intikal ettirilmek üzere M.S.B.lığına gönderilir.

    Madde 49 - Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvetlerin ve J.Genel Komutanlığının ihtiyaç isteklerini ve Bakanlıkların yapmış olduğu tahsisleri inceler. Gnkur.Bşk.lığı ile de koordine ederek, gerekirse tahsiste yeniden dengeleme yapar. Onaylandıktan sonra Kuvvetlerin "İHTİYAT - TAHSİS" (Loj.Sef. 1) çizelgelerini Gnkur.Bşk.lığına, J. Genel Komutanlığına ait olanıda bu Komutanlığa gönderilir.

    Madde 50 - Genelkurmay Başkanlığı, gönderilen çizelgeleri kontrol ettikten ve değerlendirdikten sonra ilgili Kuvvetlere havale eder.

    Madde 51 - Kuvvetlere ve J.Gn.K.lığına gönderilen ikinci bölümleri doldurulmuş İhtiyaç - Tahsis çizelgeleri (Loj.Sef. 1)ne istinaden, ilgili D.Bşk.lıklarınca, ikmal ve önceliklerine göre kuruluşlarında bulunan ve emrine girecek birlik ve kurumlara ikmal maddelerinin tertip Planlaması yapılarak "Yurtiçi Kaynağı Tedarik Planlarına" aktarılır.

    MİLLİ MÜDAFAA MÜKELLEFİYETİ KOMİSYONLARINCA YAPILACAK SAYIMLAR

    Madde 52 - Gereksinme halinde Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonları vasıtası ile Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaçlarının karşılanması için; Milli Müdafaa Mükellefiyet Komisyonları, il ve ilçelerin kaynağına barıştan itibaren hakim olurlar ve Silahlı Kuvvetler birlik ve Kurumlarının seferberlik ve olağanüstü hallerde ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli önlemleri barıştan itibaren alırlar.

    Madde 53 - Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonunca nelerin sayıma tabi tutulacağı M.S.B.lığınca hazırlanacak "İl, İlçe Kaynak Sayım Cetvelleri"nde gösterilir. Günün koşullarına göre, sayım cetvellerinde ihtlyaç duyuldukça, gerekli değişiklikler yapılır. Geçerli ve güvenilir olması sağlanır.

    Madde 54 - M.M.Mükellefiyeti Komisyonlarınca "İl, İlçe Kaynak Sayım Cetvelleri" her yıl Ekim ayında düzenlenir. İki nüsha olarak hazırlanır. Bir nüshası istek halinde ilgili askeri makamlara gönderilir.

    Kaynak sayım cetvelleri, M.M.Mükellefiyeti Komisyonu adına il Savunma Sekreterliklerinde muhafaza edilir.

    (Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonlarının 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti kanun ve nizamnamesinde öngörülen görev ve sorumlulukları saklıdır.)

    TEDARİK, DEPOLAMA VE DAĞITIM

    Madde 55 - Barışta Silahlı Kuvvetlerin tedarik hizmetleri ilgili yasalara, M.S.B.lığı Tedarik Yönergesinin (70 - 11, 70 - 12), öngördüğü esaslara göre yürütülür.

    Madde 56 - Seferberlik ve olağanüstü hallerde Silahlı Kuvvetlerin zaruri ihtiyaç maddelerinin tedariki için ise "Yurtiçi Kaynağı Tedarik Planlaması" yapılır. Tedarik planlaması, Bakanlıkların, Kamu sektörü ve özel sektörün Silahlı Kuvvetlere yapmış olduğu tahsislere istinad eder. Tedarik planlarının yapılmasından Kuvvet Komutanlıkları ve J.Genel Komutanlığı sorumludur.

    Madde 57 - Kuvvet K.lıklarının ve J.Genel K.lığının Tedarik planlamaları M.S.B.lığı Koordinatörlüğünde; Kuvvet seviyesinde tedarik planlaması ise ilgili D. Bşk.lıklarınca Loj.Bşk.lıklarının koordinatörlüğünde yapılır.

    Madde 58 - Yurtiçi kaynağı tedarik planlaması lojistik Destek Planlarının (LDP) bir eki olarak hazırlanır. İhtiyaç maddelerinin karşılanmasında LDP.nını tamamlar.

    Tedarik planlarında :

    a. Bakanlıkların yapmış olduğu tahsis planlarına göre, Kuvvetlerce Birlik ve Kurumlara yapılacak tertipler;

    b. Hangi birlik ve kurumların, hangi kamu sektörü ve özel sektörden ne cins ikmal maddesini, ne miktar, ne zaman ve nereden teslim alacağı;

    c. Hangi birlik ve kurumlarca teslim alma kurulları (tesellüm heyeti) teşkil edileceği ve görevlerinin ne olacağı;

    d. Bakanlıklar, kamu sektörü ve özel sektör ile askeri makamlar arasında devir ve teslim, alım işlerinin nasıl yürütüleceği,

    e. Tahsis ve tertip edilen kadro, kadro dışı, sefer stoku (yedek) ve savaş idame (bütünleme) ikmal maddelerinin uygulama safhasında birlik ve kurumlara sevki, depolama ve ast birliklere dağıtım işlemlerinin nasıl yapılacağı,

    f. İkmal kademelerinde yapılacak işlemler,

    g. Milli Müdafaa Mükellefiyeti uygulandığı ahvalda, tedarik, sevk, depolama ve dağıtım işlemlerinin nasıl yapılacağı,

    Kuvvet Komutanlıkları ve J.Genel K.lığınca ayrıntıları ile açıklanır.

    Tedarik planlaması için "Yurtiçi kaynağı tedarik planlaması çizelgesi (Örnek Loj. Sef.3)" hazırlanır, plana ithal edilir.

    Madde 59 - Yurtiçi Kaynağı Tedarik planları, ilgili Bakanlık ve birliklere yayımlanır. Ast birliklerde kendi kuruluşundaki ve seferde emrine girecek Birlik ve Kurumlar için "Yurtiçi Kaynağı Tedarik planlarını" hazırlarlar.

    Tedarik planları bir üst Makam tarafından onaylanır.

    Madde 60 - Kuvvetlerin ilgili dairelerince yapılan Yurtiçi Kaynağı Tedarik Planlarının her Bakanlığa gönderilecek bölümü, Loj.Bşk.lıklarınca ayrı ayrı tevhid edilir ve Gnkur.Bşk.lığı kanali ile M.S.B.lığına gönderilir.

    Bakanlıklara, planların tamamı gönderilmez, sadece ilgili bölümleri gönderilir.

    Bakanlıkları ilgilendiren planların bir sureti Gnkur.Bşk.lığında bir sureti M.S.B. lığında alıkonur. Her Bakanlığa ait bölümlerin bir sureti de M.S.B.lığınca ilgili Bakanlığa ve M.G.K. Gen.Sek.liğine gönderilir. Her Bakanlık, tedarik planının kamu sektörü ve özel sektörü ve özel sektörü ilgilendiren bölümlerini, açıklayıcı bir emirle ilgili makam ve kurumlara (Valiliklere, kamu ve özel Sektöre) yayımlar.

    Madde 61 - Seferberlik ve olağanüstü hallerde Yurtiçi Kaynağı Tedarik Planlarının uygulanmasında alım işlemleri, yürürlükteki Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Yönerge esaslarına göre yürütülür.

    Tedarikte esas, normal alım usulleridir. Bu usullerle tedarik yapılamadığı ahvalde, Milli Müdafaa Mükellefiyeti yolu ile alım yapılır. Hizmetin ifa edilmesi esastır.

    Tesellüm heyetlerinin alacağı mal için sivil makamlara verilecek emir örneği (ÖRNEK - 1) ile teslim tesellüm belgesi (ÖRNEK - 2) dedir. Belge, malı teslim alan birlik veya kurumlarca düzenlenir.

    Madde 62 - İkmal maddelerinin ihtiyaç sahibi birliklere ve Türk Silahlı Kuvvetleri depolarına sevki için Kuvvet K.lıklarınca ulaştırma planları yapılır. Sevk işlemlerinde öncelikle askeri makamların olanaklarından yararlanılır. Askeri ulaştırmanın mümkün olmadığı hallerde, sivil taşıtlarla yapılır. Gerektiğinde tahsisi yapan kurumun araçlarından da yararlanılır. Taşıma mükellefiyetinin uygulanmasında öncelik sırası kamu sektörü, özel sektör, şahıslara ait taşıtlardır. Sevkte sürat ve ekonomik olan usuller esastır.

    Ulaştırma hizmetlerinde öncelik, olağanüstü hallerde askeri birliklere verilir.

    Madde 63 - Tedarik edilen maddelerin depolanmasında ve depoların seçiminde Lojistik Destek Planları (LDP), Dp.ların imkanları ve desteklenecek birlikler ile konuş yerleri dikkate alınır. Mevcut depolardan yararlanılır. Kafi gelmediği takdirde M.M. Mükellefiyeti yolu ile temin için gerekli işlemler barış döneminden hazırlanır.

    Madde 64 - Depolama, malın özelliğine göre yapılır. Kapalı depolama esastır. Depoda malların bakım ve muhafazasından sorumlu olan birlik ve kurumlar, ikmal maddelerini her an hizmete hazır bulundururlar.

    Madde 65 - Milli Müdafaa Mükellefiyetinin uygulanması halinde, tedarik işlemleri; 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanun ve nizamnamesi esaslarına göre yürütülür.

    M.S.B.lığınca; hangi hizmet, tesis, tüketim ve üretim maddelerine; nerelerde, ne zaman, hangi birlik ve kurumlarca M.M.Mükellefiyetinin uygulamaya başlanacağı açıklanır.

    Madde 66 - Bakanlıklarca tahsisi planlanan ve tedarik planlarında askeri birlik ve kurumlara tertip edilen maddelerin, zorunlu ahvalde M.M.Mükellefiyetinin uygulanmaya başlatılması sureti ile tedariki cihetine gidilebilir.

    Planlar dışında, temin edilemeyen ve tahmin edilemiyen ve o anda zuhur eden Silahlı Kuvvetlerin acil ihtiyaçlarının gerektiğinde M.M.Mükellefiyeti yolu ile tedariki yapılır.

    ÖDENEK VE ÖDEME İŞLEMLERİ

    Madde 67 - Seferberlik ve olağanüstü hallerde tedarik edilecek ikmal maddeleri için ödenek ihtiyacı barışta plan ve programlara bağlanır. Gerektiğinde bu plan ve programlarda değişiklik yapılır ve ortaya çıkacak yeni durumlara göre ek ödenek istenir.

    Madde 68 - Seferberliğin veya olağanüstü halin ilanında, gerekli acil ihtiyaçların karşılanması için her saymanlıkta bulunması zorunlu olan ödenek miktarı, Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Milli Savunma ve Maliye Bakanlıklarınca, birlikte hazırlanacak bir protokolla saptanır.

    Madde 69 - Bakanlıklarca tahsisi planlanan ikmal maddelerinin miktarı, ölçü birimi, fiyatı, nakliyat ücretleri dikkate alınarak M.S.B.lığınca "Seferin Acil Ödeneği" barışta her kuvvet için ayrı ayrı planlanır. Bu planlar hazırlanırken Kuvvetlerin ve J. Genel K.lığının seferin acil ödenek raporlarından da yararlanılır.

    Uygulamada, Kuvvetlere tahsisler süratle yapılır. Bu maksatla gerekli önlemler alınır.

    Madde 70 - Kuvvet ve J.Genel K.lığının ödenek kullanan ilgili D.Bşk.lıklarınca, komptrolörlüğünün koordinatörlüğünde Kuvvetlerin seferin acil ödeneği planlanır. Çift senelerde ve Haziran ayı sonunda M.S.B.lığında bulundurulur. Büyük değişiklikler ve ihtiyaç halinde miada bakılmaksızın seferin acil ödenek raporu gönderilir. Ödenek kullanan ilgili dairelerce hazırlanır ve komtrolörlükçe tetkiki müteakip 2 nüsha olarak M.S.B.lığına gönderilir. Seferde Kuvvetlerin emrine girecek J.Genel Komutanlığı birliklerinin seferin acil ödenek ihtiyacı J.Genel Komutanlığınca planlanır.

    Ast birliklere tahsis edilecek ödenek miktarları da programlarda belirtilir. Lojistik seferber olma hazırlıklarının acil ödenek ihtiyaçları; T.S.K.nın personel seferber olma hazırlıkları yönergesi (301-10)'nin "Seferin acil ödenek ihtiyaç raporu"ndan yararlanarak hazırlanır.

    Madde 71 - Alınan ikmal maddeleri ve yapılan hizmetlere ait bedellerin ödenmesinde Silahlı Kuvvetlerce 1050 sayılı Muhasebei Umumi Kanununun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılır. O anda birlik ve kurumlarda mevcut bulunan M.S.B. lığına ait bütün ödeneklerin fasıl ve maddelerine bakılmaksızın harcanması suretiyle ihtiyaçlar karşılanır.

    Elde mevcut ödenek tutarı, birlik ve kurumların ihtiyacına kafi gelmediği ve derhal yeni bir ödenek sağlanması da mümkün olmadığı takdirde; bu ödenekler tutarının kanunda öngörülen fazlasıda harcanabilir.

    Bu olanaklarla da tahsisat kafi gelmediği ve nakit yokluğundan ödeme yapılamadığı hallerde 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanun ve Nizamnamesinin ilgili madde hükümleri uygulanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : TAŞIT SEFERBERLİĞİ

    Madde 72 - T.S.K.lerinin kurulu ve seferde kurulacak birlik ve kurumlarının taşıt seferber olma hazırlıkları dört aşamada oluşur.

    a. Taşıt ihtiyaçlarının saptanması ve planlanması.

    b. Kaynakların saptanması.

    c. İhtiyaçları karşılayacak tertibin yapılması.

    d. Taşıtların celp, tesellüm ve sevki.

    Madde 73 - Türk Silahlı Kuvvetlerinin olağanüstü hallerde ve seferde Milli Müdafaa Mükelleliyeti yolu ile yurtiçi kaynaklarından taşıt ihtiyaçlarının karşılanması için Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaçları barıştan itibaren saptanır ve planlanır.

    Madde 74 - Taşıt seferber olma hazırlıkları için 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanun ve Nizamnamesinin ilgili maddelerine istinaden Gnkur.Bşk.lığının isteği üzerine M.S.B.lığı tarafından verilecek direktife göre il ve ilçelerde trafik kanununa tabi olan ve olmayan kara taşıtları ile müteharrik makinaların sayımı bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

    Madde 75 - Trafik Şube ve Bürolarınca kaydı tutulmayan şahıs ve şirketlere ait Kara taşıtları (zirai traktörler hariç) ve müteharrik makinalar (Loder, Dozer, Grayder v.b. gibi) ile hava taşıtlarının sayım ve kaynak kaydı, ait olduğu vilayetlerce (Savunma Sekreterliklerince) yapılır. Kaydını yaptırmaktan mal sahibi, tüzel ve gerçek kişiler ile bu hususta işlem yapanlar sorumludurlar. El değiştirme, kaydının silinmesi ve erteleme gibi işlemler ile adres değişiklikleri Valiliklere (İl Savuma Sekreterliğine) bildirilir.

    Trafik Kanununa tabi olmayan motorlu kara taşıtları için ek örneğe (Taş.Sef. 1) uygun olarak Vilayetlerce hazırlanacak taşıt sicil fişleri ait olduğu Yurtiçi Bölge Komutanlıklarına, mahallin As.Ş.Bşk.lığı kanalı ile gönderilir.

    Bu gibi taşıtlar Valiliklerce sayımlarının yapılmasını müteakip İl Savunma Sekreterlikleri tarafından ayrıca İl-İlçe kaynak sayım cetvellerine de aktarılır. Askeri makamların isteği üzerine ilgili Makamlara gönderilir.

    Madde 76 - 232 sayılı Kanunla değişik 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununa tabi motorlu taşıtlar Trafik şube veya Bürolarınca deniz, su yolları ve hava taşıtlarından kayda tabi olanlar; kaydı yapan makamlarca kayda alınmalarından sonra (arazi vitesli olmayan otomobiller ve zirai traktörler hariç) taşıt sicil fişleri (Taş.Sef.2) tanzim edilerek ve toplu olarak en geç 30 gün içerisinde İl Askerlik Şubelerine bildirilir.

    Askerlik şubeleri taşıt sicil fişlerini toplu olarak ilgili Yurtçi Bölge Komutanlığına gönderirler.

    Yurtiçi Bölge Komutanlığınca çağ dışı veya ihtiyaç fazlası olanlar, Askerlik şubesi vasıtası ile il Savunma Sekreterliklerine iade edilir ve lüzum görülenlere sivil savunmada görev verilebilir.

    Yabancı uyruklu şahıslara ait taşıtlar mevcut yasa ve andlaşmalara göre işlem görür.

    Bu suretle yayım işlemleri devamlı ve devri olarak yürütülür.

    Madde 77 - İl ve İlçelerde yapılan tesbit ve sayımların hakikate uygun olmasından ve kaynağın doğru olarak saptanmasından Valiler Sorumludur.

    Madde 78 - Sayımlara göre T.S.K.nin taşıt seferber olma hazırlıkları, M.S.B. adına K.K.K.lığınca yürütülür. Bu maksatla birlik ve kurumlarca düzenlenen taşıt ihtiyaç ve tedarik ihtiyaç çizelgelerinin bir sureti Yurtiçi Bölge Komutanlıklarına gönderilir.

    Bu Komutanlıklar, ihtiyaç ve tedarik çizelgelerine göre tertipler yaparak her taşıt için 4 nüsha Sefer Görev Emri ve Satınalma Pusulası (ÖRNEK Taş.Sef.3) düzenler ve 60 gün içerisinde satınalma pusulaları doldurulmak ve yükümlülere tebliğ edilmek üzere taşıtın ait olduğu Valilik Makamına (Mahalli Milli Müdafaa Mükellefiyet Komisyonları adına İl Savunma Sekreterliklerine) gönderilir.

    MMM. Komisyonunda işlemi tamamlanan Sefer Görev Emri ve satınalma pusulası, taşıt veya müteharrik makina trafikte kayıtlı değilse, tebligat kanunu hükümlerine göre sahibine tebliğ edilir. Taşıt trafikte kayıtlı ise Trafik şube veya bürolarına gönderilir.

    Trafik şube bürolarınca taşıt sefer görev emri ve satınalma pusulası, kayıtta taşıtın sahibi olan kişiye, aracın fenni muayenesi sırasında veya ikametgah adresinde en geç 60 gün içinde tebligat kanunu hükümlerine göre tebliğ edilerek dört nüshası da imza ettirilir. Bir nüshası taşıt sahibine verilerek taşıt üzerinde, istenildiğinde yetkililere gösterilebilecek şekilde saklanması tembih edilir. Taşıtın sefer görev emrini aldığı ve tertip yeri Trafik Ruhsatnamesine işlenir. Alınan tebellüğ belgesi taşıta ait dosyada muhafaza edilir. Geri kalan 3 nüsha Taşıt Sefer görev emri İl Savunma Sekreterliğine iade edilir.

    İl Savunma Sekreterliği, Trafik Şube veya bürolarından gönderilen işlemli 3 nüsha Taşıt Sefer Görev Emri ve Satınalma pusulalarından bir nüshasını alıkoyar. İki nüshasını Yurtiçi Bölge Komutanlığına iade eder.

    Taşıt tertibinin ayrıntıları T.S.K.Lojistik Seferber Olma Hazırlıkları Yönergesinde açıklanır.

    Madde 79 - Kanunen tescil edilmiş her çeşit özel nakliyat ve inşaat şirketlerinden Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacına elverişli olanlardan seferde ve olağanüstü hallerde bir bütün olarak yararlanılır. Bu şirketlerle barışta sözleşmelerin yapılması, olağanüstü hallerdeki görevlerin saptanması istihdamı ve uygulamanın nasıl olacağı; Gnkur. Bşk.lığının koordinatörlüğünde ilgili Bakanlar ile Kuvvet K.lıklarının ilgili Bşk.lıkları arasında düzenlenir. Bu hususta Gnkur.Bşk.lığınca direktif verilir.

    Türk Silahlı Kuvvetlerince sözleşmesi yapılmış ve bir bütün olarak görevlendirilecek şirketlerin lüzumlu personeli ile taşıtları ertelenir. Bunlara sefer görev emri verilmez.

    Madde 80 - Halktan mükellefiyet yolu ile alınacak taşıtlar, bunlara ait malzeme, avadanlık ve yedek parçaları ile birlikte alınır.

    Madde 81 - Sefer görev emri almış mükellefiyete tabi tutulan taşıtın son sahip veya sürücüsü, seferberliğin ilanında sefer görev emrini "GETİR EMRİ" mütalaa ederek, 6 saat zarfında, kendisine ve taşıta ait hazırlıklarını bitirerek, taşıtın avadanlık ve yedek parçaları ile beraber sağlam olarak, bulunduğu yerdeki Milli Müdafaa Mükelleliyeti Komisyonuna getirir. (Sb. ve Astsb.larla, resmi sektördeki tecile tabi kilit personel hariç). Milli Müdafaa mükelletiyet Komisyonları, gelen bu taşıtları muayene eder ve gerekli işlemi yaparak aynı gün içerisinde tertip edildikleri birlik ve kurumlarına sevk eder. Sevk işlemi aracın ruhsatnamesine yazılır ve kayıtlı olduğu İl Milli Müdafaa Mükelletiyeti Komisyonuna bildirilir.

    Madde 82 - Subay ve Astsubaylarla resmi sektörlerdeki ertelemeye tabi kilit personelin araçları o yükümlünün ailesi veya yükümlünün yerine taahhüde girenler tarafından, bulundukları yerdeki Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonuna teslim edilir. Kayıt örnek çizelgesinde bu yükümlülüğü alacak şahsın kimliği, sahibi tarafından gösterilir.

    Madde 83 - Motorlu taşıtlar, bunları kullananlar ile birlikte sevk edilir. (bu hususa Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonları karar verir). Taşıtı kullanan, kesilen doğum dışında veya çağ dışında olsa dahi, taşıtını mürettep olduğu birlik veya kuruma götürmeğe ve taşıtı kullanabilecek askeri bir personele teslim edinceye kadar görev yapmaya mecburdur. Bunlar görev yaptıkları müddet için Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun ilgili maddesi gereğince, asgari ücret üzerinden yevmiye veya

    ı

    tazminat alırlar. Taşıtı kullananlar kesilen doğum dahilinde olup da aynı birliğe tertip edilmemişlerse, önce taşıtı mürettep olduğu birlik veya kuruma teslim eder, buradan alacağı belge ile mürettep olduğu kendi birliklerine giderler.

    Madde 84 - Canlı taşıtın sevki, aynı birliğe giden ve taşıtı kullanabilecek biri ile yapılabilir.

    Madde 85 - Tamir, bakım ve ticaret maksatları ile ellerinde motorlu taşıt veya bunlara ait yedek parça ve avadanlık bulunduran veya bunları imal eden müesseseler, seferberlik ilanını müteakep ilk iki gün içerisinde ellerindeki maddelerin birer listesini bölgesindeki M.M.M. Komisyonlarına bildirmeğe mecburdurlar. Bu mecburiyet, ilgililere İl Savunma Sekreterliklerince genel yayın araçları ile duyurulur.

    Madde 86 - Seferberlik ilanı ile askeri birlik ve kurumlara tertip edilen taşıt ve her türlü malzemenin tertip yerlerine sevkleri esnasında kullanacakları akaryakıt, yem gibi maddelere tahdit konmuş ise, bu gibi ihtiyaçlar Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonlarınca temin edilir.

    Madde 87 - MMM. Komisyonlarınca "SEFER GÖREV ve SATINALMA PUSULALARI" tanzim ve tebliğ olunan taşıtların, başkasına satılması, sahibinin yer değiştirmesi ve herhangi bir sebeple elden çıkması halinde aşağıdaki bentlerde açıklandığı üzere işlem yapılır.

    a) Trafikte kayıtlı taşıtlar :

    (1) Taşıtın aynı İl dahilinde bir başkasına devri halinde, trafik şube veya bürosu yeni sahibine taşıt üzerinde bulunan sefer görev emrini tebliğ eder ve alacağı tebellüğ belgesini kendisinde bulunan özel dosyasında saklar. Bundan dolayı meydana gelen değişikliği ilgili makamlara bildirir. Taşıtın yeni satıbi bu tebliğ ile taşıta ait mükellefiyeti yüklenmiş olur.

    (2) Taşıtın trafikten çıkarılması halinde taşıtın sefer görev emri ile aldığı mükellefiyet devam eder.

    (3) Taşıt kaydının başka biri ile nakli halinde mükellefiyet taşıt ile birlikte nakledildiği il'de de devam eder. Taşıtın ayrıldığı ildeki trafik şube veya bürosu temiz kağıdına taşıta ait sefer görev emrini sahibinde bulunduğunu kaydeder. Kaydı yapacak yeni trafik şube veya bürosu, taşıtın sahibi değişmiş ise sefer görev emrini bu şahsa tebliğ ederek tebellüğ belgesini kendisinde bulunan taşıta ait özel dosyaya koyar ve değişikliği ilgili makamlara bildirir.

    Bu taşıt kaydı ayrıca askerlik şubesine bildirilmez.

    (4) Taşıtın hurdaya çıkarılması veya dış memleketlere satılması halinde trafik şube veya bürosu "Sefer görev emrini" M.M.M. Komisyonu adına İl Savunma Sekreterliğine iade eder. Savunma Sekreterliği ve Yurtiçi Bölge Komutanlığına gönderilmek üzere İl Askerlik şubesine teslim eder.

    b) Trafikte kayıtlı olmayan taşıtlar :

    (1) Bu taşıtların satılması veya her ne surette olursa olsun sahip değiştirmesi halinde taşıt sefer görev emri, yeni sahibine imzası karşılığı verilir ve eski sahibi bir dilekçe ile taşıtı ve sefer görev emrini teslim ettiği yeni sahibini ve açık adresini M.M. M.Komisyonu adına İl Savunma sekreterliğine bildirerek mükellefiyet ve sorumluluktan kurtulur.

    (2) Mükellefiyet ve sorumluluk; taşıtı elinde bulunduran son sahibi üzerinde devam eder. Sahibi tarafından herhangi bir sebeple trafikten çıkarıldığı bildirilen (hurdaya çıkan araç, sakatlanan, ölen hayvan) taşıtlara ait bilgi Savunma Sekreterliğine bildirilir. Bu bilgi askerlik şubesi yolu ile Yurtiçi Bölge Komutanlığına ulaştırılır ve sefer görev emri pusulaları iptal edilir. Bunların yerine kaynaktaki yedekten aynı tip ve marka evsaftaki diğer bir taşıta sefer görev emri tanzim edilerek M.M.M. Komisyonu adına Savunma Sekreterliğine bildirilir.

    c) Bir mahalde henhangi bir sebeple "SEFER GÖREV EMRİ" iptal edilen taşıtların yerine, Yurtiçi Bölge Komutanlıklarınca, kaynakta mevcut aynı tip, marka ve evsaftaki taşıtlara "SEFER GÖREV EMRİ" çıkarılarak tebliğ edilir ve bu suretle tertip tamamlanır. Bu tip marka ve evsaftaki taşıt yoksa en yakın kaynaktan veya Yurtiçi Bölge Komutanlığı bölgesindeki başka bir ilden tertip yapılır. Şayet aynı yurtiçi sahasında uygun nitelikte taşıt mevcut değilse en yakın Yurtiçi Bölge Komutanlığındaki kaynaklardan tertip yapılmak üzere Milli Savunma Bakanlığı adına Kara Kuvvetleri komutanlığına bildirilir.

    d) Yeniden sefer görev emri hazırlanması ve gönderilmesi halinde eski sefer görev emri İl Savunma Sekreterliği veya trafik şube veya bürolarınca sahibinden alınarak imha edilir.

    Madde 88 - Taşıt seferber olma hazırlıklarında büyük ölçüde değişiklikler olmuş ise yenilenir. Yenilenmesine karar vermek Genelkurmay Başkanlığı yetkisindedir. Yenilenmeyi gerektirmeyen daha küçük ölçüdeki değişikliklerde ise ilgili askeri Makamlarca düzeltme emirleri yayımlanır. Taşıt Sefer Görev emrinin yükümlülere yeniden verilmesi, kaldırılması veya düzeltilmesi sureti ile değişiklikler yapılır. Taşıt seferber olma hazırlıklarıyla düzeltmelerin ve değişikliklerin nasıl yapılacağı T.S.K.leri Yönergesinde ayrıntıları ile açıklanır.

    Madde 89 - Taşıt seferber olma hazırlıklarının seferde ve olağanüstü hallerde uygulamaya başlatılması duyuru (ilan) ve bildiri (tebliğ) işlemleri :

    Taşıt seferber olma hazırlıklarının duyuru ve yükümlülere bildiri işlemi, 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti kanununun taşıtlarla ilgili maddelerinin uygulanmaya başlatılması için Bakanlar Kurulunun onayının alınmasını müteakip, Gnkur.Bşk.lığınca hangi birlik ve kurumlara uygulanacağı saptanarak, yürürlüğe konur. Bu maksatla ilgili Askeri ve Mülki makamlarca barıştan itibaren duyuru ve bildiri planları hazırlanır.

    Sefer görev emri alan taşıtların sürücü veya sahiplerine bildiri işlemleri gizli veya TRT ve/veya basın aracılığı ile açık olarak yapılır.

    a. Gizli tebligatın yapılması :

    Üst makamlardan taşıt seferber olma hazırlıklarını uygula emri alındığında Y.İ.B.K. lıklarınca, sorumluluğundaki Vilayetlerden hangi birlik ve kurumlara taşıt seferberliğinin uygulanacağı ve hangi plaka No.lu taşıtların celp edileceği süratle ilgili vilayet makamlarına bildirilir.

    Vilayetlerce, Kolluk Kuvvetleri ve Trafik Ş. ve büroları vasıtasıyla mükelleflere duyurulur. Tebliğ işleminin yükümlülere süratle yapılması için vilayetlerce gerekli önlemler barıştan itibaren alınır. Araçların süratle Bölgedeki Milli Müdafaa Mükellefiyet Komisyonlarına celbini sağlarlar. Müteakiben M.M.Mükellefiyeti Komisyonlarınca Yönetmeliğin 81, 86 ncı maddelerine göre işlem yapılır.

    b. TRT. basın ve diğer yayın organları ile araç seferberliğinin uygulanmaya başlatılması :

    Bu duyuru, personel seferber olma hazırlıkları yönergesindeki duyuru örneklerine benzer şekilde yapılacağı gibi, personel ve taşıt seferber olma hazırlıkları duyuru ve bildirme işlemleriyle birlikte de yapılabilir. Taşıt seferber olma hazırlıkları hangi birlik ve kurumlara uygulanacaksa, o birliklerin birlik seferberlik No.larında müşterek rakamlarının ilk veya ikinci, üçüncü hanelerini belirtmek suretiyle ilan şekillerinden (TRT.de okumak, basında yayınlamak, hazırlanan birlik seferberlik No.ları Listelerini uygun yerlere yapıştırmak) bir veya birkaçını uygulamak sureti ile yapılır. Örneğin : (.. .... sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Taşıt Seferberliği .......... Tarihinden İtibaren Uygulamaya Konulmuştur. Taşıt Sefer Görev Emirlerindeki Birlik Seferberliği Numarasının (İlk Rakamı., Veya ilk iki Rakamı., Veya ilk üç Rakamı) ....... ile Başlayan Taşıtların 6 saat içinde Hazırlıklarını Tamamlıyarak, Yedek Parça ve Avadanlıkları ile Birlikte ve Yakıt Depoları Dolu Olarak Araç Sahipleri Veya sürücüleri Tarafından, Bulunduğu Bölgedeki İlin Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonuna Derhal Müracaat Edeceklerdir. Komisyonlardan Alacakları Talimatlara Göre Sefer Görev Emirlerinde Yazılı Yerlere Götüreceklerdir. Bu Duyuru ilan ve Tebliğ Mahiyetindedir) gibi.

    Madde 90 - Seferberlik ilanı ve seferin devamı esnasında celp edilecek personel ile sahip ve sürücüleri tarafından getirilecek canlı ve cansız taşıtların karşılanması, personelin iskanı, iaşe, sağlık ve temizlik işleriyle mahalli müretteplerine uygulanmaları ve taşıtların kontrol, bakım, ikmal ve tertip yerlerine sevki işleri barıştan itibaren mülki makamlarca yurtiçi veya Üs Bölgesi Komutanlıkları ve askerlik şubeleri ile işbirliği yapılarak planlanır. Bu planların tatbikinde, diğer resmi dairelerle, kamu iktisadi teşekkülleri ve özel sektör işletmeleri de gereken yardımı yapmakla yükümlüdürler.

    Madde 91 - 3634 sayılı M.M.Mükellefiyeti Kanununun ilgili maddeleri gereğince yükümlülükten muaf tutulan ve aynı maddelere göre Bakanlar Kurulunca ertelenen taşıtlara M.M.Yükümlülüğü uygulanmaz.

    Özel kanunlar hükümlerine göre Bakanlıklar, İktisadi Devlet Kurumları ve bunlara bağlı teşekküllerin olağanüstü hal, seferberlik ve savaştaki hizmetlerinin devamı için ayrılan taşıtlara sefer yükümlülüğünün uygulanmasını sağlamak maksadı ile erteleme teklifi yapılır.

    Madde 92 - Mecburiyet bulunmadıkça, Milli Savunma Bakanlığı tarafından çağ dışı olarak kabul edilecek taşıtlara seferin ilk anında yükümlülük tatbik edilmiyecektir. Bundan güdülen gaye, seferde ehemmiyet arzedecek olan tahliye, seyrekleştirme ve amme hizmetlerinin tedviri için iller emrinde standart bir taşıt kontenjanının hazır bulundurulmasıdır.

    Madde 93 - 3634 sayılı Kanunda ayrıcalık tanınanların dışında kalan taşıtlar için, ilgili Bakanlıklarca Milli Müdafaa Yükümlülüğünden istisna edilmesi talebi kabul olunanlar hariç olmak üzere, diğerleri hakkında topyekün savunma hizmetleri aksatılmayacak şekilde yükümlülük tatbik olunur.

    Madde 94 - Milli Müdafaa Yükümlülüğünden istisna edilmesi talep ve teklif edilecek taşıtlar için T.S.K.lerince hazırlanacak özel yönergesinde kabul edilen esaslar aynen tatbik edilir.

    Cezai Müeyyideler :

    Madde 95 - Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununda yazılı suç teşkil eden fiilleri işleyenler, hareketlerine uygun kanun maddelerinde yazılı şekilde cezalandırılmaları için, usulüne uygun olarak düzenlenen suç belgesi ve varsa zapt ve müsadere edilen eşya ile birlikte yetkili makamlara sevk edilirler.

    Raporlar ve Denetlemeler :

    Madde 96 - Raporların düzenlenmesi ve gönderilmesi aşağıdaki açıklamalara göre yapılır :

    a. İhtiyaçların bildirilmesi ve tahsisi ile ilgili raporlar :

    T.S.K.Lojistik seferber olma hazırlıkları yurtiçi kaynağı ihtiyaç tahsis çizelgesi (Loj.Sef.1) ile ihtiyaçlar bildirilir ve ilgili Bakanlıklarca da tahsis yapılır.

    (1) Çizelgenin 1 inci bölümü Kuvvet ve J.Gn.K.lıklarınca; 2 nci bölümü ile ilgili Bakanlıklarca hazırlanır.

    (2) Çizelgeler Kuvvet K.lıklarında Loj.Bşk.lıklarının koordinatörlüğünde ilgili D. Bşk.lıklarınca düzenlenir. İlk hazırlıkta çizelgeler verilen emre göre belirtilen tarihte, diğer yıllarda ise ilave ve düzeltmeler varsa, her yıl Kasım ayında Kuvvet K.lıklarınca Gnkur.Bşk.lığınca, J.Gn.K.lığınca, M.S.B.lığına gönderilir.

    (3) Çizelgeler Kuvvet K.lıklarınca 6 nüsha hazırlanır. 5 nüshası Gnkur.Bşk.lığı ve M.S.B.lığı kanalı ile ilgili Bakanlığa gönderilir.

    (4) Çizelgelerin (Loj.Sef.1) 2 nci bölümü; ilgili Bakanlıklarca en geç iki ay içerisinde düzenlenip onaylanarak Gnkur.Bşk.lığı, MGK. Gnsek.liği, Kuvvet Komutanlıkları ve J.Gn.K.lığına intikal ettirilmek üzere 4 nüshası M.S.B.lığına gönderilir. Çizelgelerin bir nüshası M.S.B.lığında, bir nüshası Gnkur. Bşk.lığınca alıkonur. Diğer nüshası ilgili Kuvvet K.lıklarına ve J Gn.K.lığına gönderilir.

    b. Yurtiçi Kaynağı Saptama Raporu :

    Yurtiçi kaynağının saptanması için "T.S.K.Lojistik Seferber Olma Hazırlıkları Yurtiçi Kaynak Saptama Çizelgesi (Loj. Sef. - 2)" düzenlenir.

    (1) Seferberlik ve olağanüstü hallerde, yurtiçi kaynağından Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacının karşılanması için kaynağa hakim olmak maksadıyle; ilgili Bakanlıklarca, kamu, özel sektör ve benzeri kuruluşlara hazırlattırılır.

    (2) Çizelgeler kamu, özel sektör ve diğer benzeri kuruluşlarca 5 nüsha düzenlenir. 4 nüshası Valilik kanalı ile ilgili Bakanlığa gönderilir. İlgili Bakanlıklarca onaylanan çizelgelerden bir nüshası geldiği, kanaldan ilgili Kuruma iade edilir. İki nüshası M.S.B. lığına gönderilir. Bir nüshası da Bakanlıkta muhafaza edilir. Nüsha adedi, ihtiyaca göre arttırılabilir.

    (3) Kaynakta değişiklik ve ilaveler oldukça her sene kamu ve özel sektör tarafından hazırlanan çizelgeler Ekim ayında ilgili Bakanlıklara gönderilir.

    c. T.S.K. Lojistik Seferber Olma Hazırlıkları Yurtiçi Kaynağı Tedarik Planlaması Çizelgesi (Loj.Sef.- 3).

    (1) Çizelge Kuvvet Komutanlıkları ve J.Gn.K.lığınca hazırlanır. Yurtiçi Tedarik Planlamasına ithal edilir.

    (2) Çizelge (Loj.Sef.-1) ihtiyaç çizelgesini hazırlayan ilgili D.Bşk.lıklarınca düzenlenir. Tedarik planları ile Birlikte yayınlanır. Ast birlik ve kurumlara gönderilir. Gnkur. ve M.S.B.lığı kanalı ile de Yurtiçi kaynağı tedarik planının ilgili bölümleri ile birlikte ilgili Bakanlıklara intikal ettirilir.

    (3) İlave ve değişiklikler oldukça düzeltme emirleri yayınlanır veya yeniden düzenlenir.

    (4) Ne zaman hazırlanıp gönderileceği Gnkur.Bşk.lığı direktifinde belirtilir.

    d. Seferin Acil Ödenek Raporu :

    Kuvvet ve J.Genel K.lığının ödenek kullanan dairelerince hazırlanır. Çift senelerde ve Haziran ayı sonunda M.S.B.lığında bulundurulur. Büyük değişiklikler ve ihtiyaç halinde miada bakılmaksızın tanziın edilerek gönderilir veya sadece değişiklikler bildirilir.

    e. Kamu ve özel sektörce tahsis edilen maddeleri, uygulama safhasında ilgili kurumdan teslim almak için kamu veya özel sektöre verilecek yazı ve teslim - tesellüm belgesi (örnek 1, 2), teslim alacak birlik veya kurumca düzenlenir ve ilgili kuruma gönderilir. Milli Müdafaa Mükellefiyetinin uyulanması halinde kullanılacak örnekler, Milli Müdafaa Mükellefiyeti tüzüğünde (nizamnamesinde) gösterilmiştir.

    f. Taşıt Seferber olma hazırlıkları ile ilgili raporlar :

    (1) Taşıt ihtiyaç ve tedarik çizelgeleri :

    (a) Emredilen tarihlerde düzenlenir ve ilgili makamlara gönderilir.

    (b) Taşıt kadro ve mevcutlarında değişiklikler oldukça emir beklemeksizin tanzim edilir ve gönderilir.

    (2) Kaynağın tesbiti için kara, deniz ve hava taşıtlarına ait taşıt sicil fişleri (Taş. Sef. 1, 2) mülki makamlarca bekletilmeksizin As.Ş.Bşk.lıklarına, As.Ş.Bşk.lıklarıda her ayın sonunda toplu olarak ilgili Y.İ.B.K.lığına gönderilir.

    Madde 97 - Silahlı Kuvvetler Lojistik Seferber Olma Hazırlıkları ile ilgili kamu, özel sektör, birlik, kurum, tesis ve teşkillerin denetlemeleri; mülki, askeri ve lojistik teknik mertebeler olmak üzere üç yönde yapılır.

    Madde 98 - Olağanüstü hal ve savaş hazırlıkları planlama direktifi gereğince kamu ve özel sektörce seferde Silahlı Kuvvetlere tahsisi planlanan ihtiyaç maddelerinin imal ve üretim yerlerinde kontrolu aşağıdaki şekilde düzenlenir :

    a. Bakanlık ve kuruluşlar adına o Bakanlığa bağlı kamu ve özel sektörün denetimi, denetim (teftiş) kurulları ile Savunma Sekreterliklerince yapılır.

    Bakanlık seviyesinde yapılacak denetlemelere Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde gözlemci olarak M.S.B., Gnkur.Bşk. ve ilgili Kuvvet K.lığından da temsilciler katılır.

    b. T.S.K.lerinin Lojistik seferber olma hazırlıkları ile ilgili Askeri Makamlarca yapılacak denetlemeler :

    (1) Komutanlık Denetlemesi :

    Gnkur. Bşk.lığı ve Kuvvet Komutanlıkları yetkililerinin daha ast birlik veya teşkillerine yapacakları denetlemelerdir.

    (2) Lojistik teknik mertebeler denetlemesi :

    Bu denetleme, Kuvvet K.lıklarının Özel Denetleme Yönergesi ve mevcut esaslara göre ilgili teknik hizmet D.leri, Ordu, Y.İ.B.K.lıkları ve eşidi birliklerin Lojistik Bşk.lığı, Özel Bşk.lık şube müdürlükleri vasıtası ile yılda bir defadan az olmamak üzere ordu mallarının seferi ihtiyaçlarına uygun ikmal ve hizmet faaliyetleri ile, Lojistik seferber olma hazırlıkları, bakım ve onarım durumları stokları stokların bakım ve depolanması ile değiştirilmesi v.s. hususları kapsar.

    Yönetmelikle İlgili Son Hükümler :

    Madde 99 - Bu Yönetmelik esaslarına göre yetki sorumluluk ve görevlerin yürütülebilmesi için ilgili makamlarca bir yönerge hazırlanır.

    Yurtdışı alımlar için özel hükümler saklıdır.

    Madde 100 - Kaldırılan hükümler :

    Milli Güvenlik Kurulunun 31 Ocak 1988 tarihli ve 89 sayılı kararı üzerine Bakanlar Kurulunca 21/2/1966 tarihinde yürürlüğe konulan "Türk Silahlı Kuvvetlerinin (Kara, Deniz, Hava ve Jandarmanın) Lojistik Seferberliğine Dair Yönetmelik (301- 12) ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 101 - Bu Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 102 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar