HARP AKADEMİLERİ YÖNETMELİĞİ

    Harp Akademileri Yönetmeliği

    Milli Savunma Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 07/11/1991

    Resmi Gazete Sayısı: 21044

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - (Başlığı ile birlikte değişik:RG-18/01/2006-26053)

    Bu Yönetmeliğin amacı;

    a) Harp Akademileri Komutanlığının ve Komutanlığa bağlı birimlerin teşkilâtlanma, görev, yetki, işleyiş

       ve sorumluluklarını,

    b) Askerî akademik eğitim ve öğretimin ilkelerini ve uygulama esaslarını,

    c) Öğretim elemanlarının niteliklerini, seçimlerini, atanma ve görevlendirilmelerini, yetiştirilmelerini,

       hizmet sürelerini, görev ve sorumluluklarını, çalışma esaslarını,

    d) Harp Akademilerinde eğitim ve öğretim görecek personelin niteliklerini, seçimlerini, akademilerden

       çıkarılma ve çıkma usûl ve esaslarını, öğrenci subay, müdavim, kursiyer ve temsilcilerin devletçe

       karşılanacak ihtiyaçlarını, eğitim ve öğretim sürelerini, seferberlik ve savaş hâllerinde öğretime ara

       verilmesinde uygulanacak esasları,

    e) Yabancı uyruklu öğrencilerin tâbi olacakları esasları,

    f) Yabancı ülke harp akademilerini bitirenlerle ilgili esasları,

    g) Türk Silahlı Kuvvetleri Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri saklı kalmak üzere,

       3563 sayılı Harp Akademileri Kanununun uygulanması ile ilgili diğer esas ve usulleri

    düzenlemektir.

    Bu Yönetmelik, Harp Akademileri Komutanlığını, Harp Akademileri Komutanlığına bağlı ve ilgili diğer

       birlik, kurum ve karargahları, öğretim elemanlarını, öğrenime katılanları ve bunlarla ilgili faaliyet ve

       esasları kapsar.

    Dayanak

    Madde 2 - (Başlığı ile birlikte değişik:RG-18/01/2006-26053)

    Bu Yönetmelik 24/5/1989 tarihli ve 3563 sayılı Harp Akademileri Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - (Değişik:RG-18/01/2006-26053)

    Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Harp Akademileri: Genelkurmay Başkanlığı kuruluşunda lisansüstü düzeyde akademik eğitim ve öğretim yapan, Silahlı Kuvvetlere Komutanlık ve Karargâh Subaylığı niteliklerine sahip, kurmay subay yetiştiren, kurmay subaylara müşterek ve birleşik karargâh ve birliklerin faaliyetlerini yönetecek tarzda öğrenim yaptıran, Silahlı Kuvvetlerde, kamu yönetiminde ve gerektiğinde özel kesimde görevli üst kademe yöneticilerine millî güvenlik konularında bilgi ve yetenek kazandıran, stratejik konularda bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, bir bilim ve ihtisas kuruluşudur.

    b) Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN): Harp Akademilerinde ilgili bilim dallarında lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan ve bilimsel özerkliğe sahip olan yüksek öğretim kurumudur.

    c) Akademik Eğitim ve Öğretim: Harp Akademileri eğitim ve öğretimine katılan kişiye askerî bilimler, millî güvenlik, komutanlık ve yöneticilik ile ilgili konularda araştırma ve inceleme suretiyle yaptırılan bir yüksek öğretimdir. Harp Akademileri bünyesindeki Kuvvet Harp Akademileri ve Enstitüde, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen alanlarda lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim yapılır.

    d) Öğretim Elemanları: Harp Akademilerinde öğretim elemanı kadrolarına atanan subaylar ile devamlı veya geçici olarak görevlendirilen asker veya sivil Türk ve yabancı uyruklu öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve eğitim ve öğretim plânlamacılarıdır.

    e) Öğretim Üyeleri: Harp Akademilerinde görevli asker veya sivil profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir.

    f) Öğretim Görevlileri: Bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim ve öğretim ve uygulaması için kendi uzmanlık alanlarındaki çalışmalarıyla tanınmış asker veya sivil kişilerdir.

    g) Eğitim ve Öğretim Plânlamacıları: Akademilerde eğitim ve öğretimi plânlayan ve bu eğitim ve öğretimin günün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yenilenmesi ve geliştirilmesi için incelemeler ve değerlendirmeler yapan asker ve sivil kişilerdir.

    h) Askerî Bilimler Araştırma Merkezi Üyeleri: Harp Akademileri kadrolarında gösterilen, branşlarında uzmanlaşmış subaylar ile gerektiğinde kadrolu, sözleşmeli ve geçici olarak görevlendirilen, millî güvenlik konularında araştırma ve incelemeleri ile tanınmış üniversite öğretim üyeleri, devlet yöneticileri ve bunların emeklileri ile bu özelliklere sahip yabancı uyruklu kişilerdir.

    i) Müdavim: Millî Güvenlik ve Silahlı Kuvvetler Akademileri ile KOMKARSU öğreniminde eğitim ve öğretim gören personeldir.

    j) Kursiyer: Harp Akademilerinde bir kursa devam eden personeldir.

    k) Öğrenci Subay: Kuvvet Harp Akademilerinde akademik eğitim ve öğretim gören subaydır.

    l) Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) Öğrencisi: SAREN'de uygulanan lisansüstü eğitim ve öğretim programlarına kabul edilen özel statüye sahip Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve sivil kişidir.

    m) Akademik Eğitim ve Öğretim Yılı: Ekim ayının ilk Pazartesi günü başlayan ve Temmuz ayının son iş günü sona eren 10 aylık bir süredir. Eğitim ve öğretim yılının son haftası ilişik kesme faaliyetlerine ayrılır.

    n) Temsilci: Millî Güvenlik Akademisinde icra edilecek olan sempozyum süresince kendi uzmanı olduğu konuyla ilgili katılımcılara bilgi veren, Millî Güvenlik Akademisi Komutanlığınca ilgili komutanlık, karargâh, kamu kurum ve kuruluşlarını temsilen davet edilen asker ve sivil personeldir.

    o) Dinleyici: Millî Güvenlik Akademisinde icra edilecek olan sempozyuma, komutanlıkça uygun bulunanlara müdavim gönderme ile yetkili karargâh, kamu kurum ve kuruluşları tarafından seçilerek gönderilen konu hakkında sadece bilgilendirilen ve izin verildiğinde soru sorabilen kişidir.

    p) Komutanlık ve Karargâh Subaylığı (KOMKARSU) Öğrenimi: Rütbe ve seçim esasları özel yönerge ile belirlenen subayları, çağın dinamik eğitim yapısı içerisinde ve güncel gelişmeler paralelinde komutanlık ve karargâh faaliyetleri konusunda öğrenime tâbi tutmak maksadıyla Kuvvet Harp Akademileri Komutanlıklarınca uygulanan eğitim ve öğretimdir.

    r) Lisansüstü Eğitim: Yüksek lisans ve doktora eğitimini kapsar ve aşağıdaki kademelere ayrılır:

    1) Yüksek Lisans: Bir lisans öğretimine dayalı, eğitim ve öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yüksek öğretimdir.

    2) Doktora: Lisansa dayalı en az altı yarı yıl veya yüksek lisansa dayalı en az dört yarı yıllık programı kapsayan ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yüksek öğretimdir.

    İKİNCİ KISIM : Harp Akademileri Komutanlığının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Kuruluş

    Madde 4- (Değişik:RG-18/01/2006-26053)

    Harp Akademileri Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığına bağlı olup, aşağıdaki birimlerden oluşur.

    a) Harp Akademileri Komutanlığı Karargâhı,

    b) Kara Harp Akademisi,

    c) Deniz Harp Akademisi,

    d) Hava Harp Akademisi,

    e) Silahlı Kuvvetler Akademisi,

    f) Millî Güvenlik Akademisi,

    g) Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN),

    h) Askeri Bilimler Araştırma Merkezi,

    i) İhtiyaca göre, Genelkurmay Başkanlığınca teşkil edilecek diğer eğitim ve öğretim birimleri,

    j) Harp Akademileri Komutanlığına bağlı birlik ve kurumlar.

    Gerektiğinde bu birimlerden iki veya daha fazlası bir komutanlık altında birleştirilebilir.

    Harp Akademilerinin kuruluş ve kadroları Türk Silahlı Kuvvetleri kuruluş ve kadrolarında gösterilir."

    Harp Akademileri Komutanlığının Görevleri

    Madde 5- (Değişik:RG-18/01/2006-26053)

    Harp Akademileri Komutanlığının görevi, emrindeki birimlerin eğitim ve öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetini, ilgili mevzuata ve Genelkurmay Başkanlığının direktif ve prensiplerine göre yürütmektir. Bu amaçla, eğitim ve öğretimin esaslarını tespit, eğitim ve öğretim plânlarını koordine ve kontrol eder. Müşterek eğitim ve öğretimi plânlar, meslekî gelişmeyi sağlar ve emrindeki komutanlıklara idarî ve lojistik destek temin eder.

    Harp Akademileri Komutanlığının Yetkisi

    Madde 6- Harp Akademileri Komutanlığı, görevlerini yürütebilmek için karar ve prensip alınmasını gerektiren hususlarda Genelkurmay Başkanlığı ile, diğer konularda ise ilgili komutanlık, sivil makam ve kurumlarla ilişki ve yazışmalarda bulunabilir.

    Harp Akademileri Komutanlığının Sorumluluğu

    Madde 7- Harp Akademileri Komutanlığı, kuruluşundaki ve emrindeki birimlerin eğitim-öğretim ve idari işlerini; mevcut kanun, yönetmelik ve Genelkurmay Başkanlığının direktif ve prensiplerine göre sevk ve idare etmekten Genelkurmay Başkanlığına karşı sorumludur.

    Harp Akademileri Komutanlığı Karargâhı

    Madde 8- Harp Akademileri Komutanlığı Karargâhı, Harp akademileri eğitim-öğretim seviyesinin devamlı olarak geliştirilmesi ve yükseltilmesi ile ilgili çalışmalar yapar. Ayrıntılı görevleri Harp Akademileri Komutanlığınca çıkarılacak özel yönergede belirtilir.

    (Değişik ikinci fıkra:RG-18/01/2006-26053) Harp Akademileri Komutanlığı Karargâhındaki eğitim ve öğretim plânlama grubunda her üç kuvvetten (Kara, Deniz, Hava) eğitim ve öğretim plânlayıcısı olarak kurmay subay bulunur ve bu grup müşterek plânlama karargâhı şeklinde çalışır. Gerektiğinde bu grupta Türk uyruklu sivil eğitim ve öğretim plânlamacıları ile yabancı uyruklu asker veya sivil eğitim ve öğretim plânlamacıları da devamlı veya geçici olarak görevlendirilebilirler.

    İKİNCİ BÖLÜM : Akademiler ve Kurullar ile Bunların Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Kara, Deniz ve Hava Harp Akademileri (Kuvvet Harp Akademileri) (Değişik:RG-18/01/2006-26053)

    Madde 9- (Değişik birinci fıkra:RG-18/01/2006-26053) Kuvvet Harp Akademilerinin görevleri; Atatürkçü görüşü tam olarak benimseyen, özellikle askerî faaliyet alanlarında, uygun hareket tarzı bulma, doğru karara ulaşma ve verilen kararı en etkin şekilde uygulama yeteneği olan, komutanlık ve karargâh subayı görevlerini yapabilecek, muhakeme ve plânlama becerisi gelişmiş lisansüstü düzeyde kurmay subay yetiştirmek; Komutanlık ve Karargâh Subaylığı (KOMKARSU) Öğrenimine tefrik edilen subayları, çağın dinamik eğitim yapısı içerisinde, güncel gelişmeler paralelinde komutanlık ve karargâh faaliyetleri konusunda öğrenime tâbi tutmak ve bünyesinde açılan kursları yönetmektir.

    (Değişik ikinci fıkra:RG-18/01/2006-26053) Kuvvet Harp Akademileri Komutanları, akademik eğitim ve öğretim ile yönetim işlerini yürütebilmek için, Harp Akademileri Komutanlığı karar ve prensiplerinin alınmasını gerektirmeyen hususlarda; diğer komutanlıklar, sivil makamlar, ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişki kurabilir ve yazışmalar yapabilirler.

    Kuvvet Harp Akademilerinin Komutanları, kendi akademilerinin eğitim-öğretimini plânlamak ve yürütmekten Harp Akademileri Komutanına karşı sorumludurlar.

    Silâhlı Kuvvetler Akademisi

    Madde 10- Silâhlı Kuvvetler Akademisinin görevi; kurmay subaylara müşterek ve birleşik karargâh ve birlikler seviyesinde plânlama, yönlendirme ve kontrol teknikleri ile bu karargâh ve birliklerin faaliyetlerini yönetecek tarzda öğrenim vermek ve bünyesinde açılan kursları yönetmektir.

    Silâhlı Kuvvetler Akademisi Komutanı, akademik eğitim-öğretim ve yönetim işlerini yürütebilmek için, Harp Akademileri Komutanlığının karar ve prensibinin alınmasını gerektirmeyen hususlarda diğer komutanlıklar, sivil makam, kuruluş ve kurumlarla ilişki kurabilir ve yazışmalar yapabilir.

    Silâhlı Kuvvetler Akademisi Komutanı, akademisinin eğitim-öğretimini plânlamak ve yürütmekten Harp Akademileri Komutanına karşı sorumludur.

    Millî Güvenlik Akademisi

    Madde 11- (Değişik birinci fıkra:RG - 16/12/1998 - 23555) Millî Güvenlik Akademisinin görevi; Silâhlı Kuvvetlerde, kamu kurum ve kuruluşlarında ve gerektiğinde özel kesimde (basın yayın kuruluşları dahil) üst kademede görevli veya görev almaya aday yöneticilere, millî güvenlik konularında bilgi ve yetenek kazandırmak ve bünyesinde açılan kurslar ile milli güvenlikle ilgili sempozyum ve seminerleri düzenlemek ve yönetmektir.

    Millî Güvenlik Akademisi Komutanı, akademinin eğitim-öğretim ve yönetim işlerini yürütebilmek için, Harp Akademileri Komutanlığının karar ve prensibinin alınmasını gerektirmeyen hususlarda diğer komutanlıklar ile sivil makam, kuruluş ve kurumlarla ilişki kurabilir ve yazışmalar yapabilir.

    Millî Güvenlik Akademisi Komutanı, akademisinin eğitim-öğretimini planlamak ve yürütmekten Harp Akademileri Komutanına karşı sorumludur.

    Stratejik Araştırmalar Enstitüsünün Görevleri

    Madde 12 - (Başlığı ile birlikte değişik:RG-18/01/2006-26053)

    SAREN, öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu ve diğer eğitim kurumlarının etkin olarak karşılayamadığı alanlarda; lisansüstü eğitim ve öğretim, sertifika, kurs, hizmet içi eğitim programlarını vermek, akademik danışmanlık, bilimsel çalışmalar, araştırmalar, uygulamalar ve yayınlar yapmak, teknolojik gelişime ve uzaktan eğitim teknolojisinin yayılmasına bağlı olarak lisansüstü eğitim alanlarında uzaktan eğitim vermek ve bünyesinde açılan kurs, sempozyum ve seminerleri düzenlemek ve yönetmektir. Bu görevlere yönelik olarak SAREN bünyesindeki birimler (Askerî Bilimler Araştırma Merkezi (ABAM) ve benzeri) ile ilgili konular kendi özel yönergesinde belirtilen esaslara göre düzenlenir.

    Kurullar

    Madde 13- (Değişik:RG-18/01/2006-26053)

    Harp Akademileri Komutanlığında; Harp Akademileri Yüksek Kurulu ile Akademiler bünyesinde birer Akademik Kurul; SAREN bünyesinde ise Enstitü Kurulları teşkil edilir. Bu kurulların genel görevi, eğitim ve öğretimi düzenlemek ve değerlendirmektir.

    Harp Akademileri Yüksek Kurulu

    Madde 14- (Değişik birinci fıkra:RG-18/01/2006-26053) Harp Akademileri Yüksek Kurulu; Harp Akademileri Komutanının başkanlığında, Harp Akademileri Komutan Yardımcısı, Harp Akademileri Komutanlığı Kurmay Başkanı, Akademi Komutanları, Harp Akademileri Komutanlığı Öğretim Başkanından oluşur. Akademi Komutanlıkları bünyesindeki Akademik Kurullar ile SAREN kurullarınca karara bağlanamayan konuların incelenmesinde Harp Akademileri Yüksek Kuruluna SAREN Müdürü de iştirak eder.

    Harp Akademileri Komutanının gündemle ilgili olarak uygun göreceği diğer personel de oy hakkı olmadan kurulun çalışmalarına katılabilir.

    (Değişik üçüncü fıkra:RG-18/01/2006-26053) Harp Akademileri Yüksek Kurulunun görevleri;

    a) Eğitim ve öğretim konularında akademi ve enstitü kurullarınca karara bağlanamayan hususları Harp Akademileri Kanunu ile bu Yönetmelik ve Genelkurmay Başkanlığının emirleri çerçevesinde karara bağlamak,

    b) Eğitim ve öğretim ile ilgili konularda prensip kararları almak,

    c) Akademilerin bilimsel gelişmesini sağlamak,

    d) Harp Akademileri Komutanının incelenmesini emrettiği konularda araştırma, inceleme ve değerlendirme yapmak.

    Harp akademileri Yüksek kurulu, her akademik yılın sonunda olmak üzere yılda en az bir defa toplanır. Ayrıca Harp Akademileri Komutanının gerek görmesi üzerine diğer zamanlarda da toplanabilir. Toplantıya Kurul Başkanı ve üyelerinin tamamı katılır. Başkan veya üyeler garnizonda bulunmadığı veya hastalık, izin gibi kanuni engelleri olduğu zaman vekilleri kurula girer.

    Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy verme en kıdemsiz üyeden başlamak üzere kıdem sırasına göre ve açık olarak yapılır. Üyeler oylarını kabul veya red şeklinde açıklarlar. Çekimser oy kullanılmaz. Oylar eşit olduğu takdirde başkanın oyu iki oy sayılır.

    Başarı durumlarının tespitine ilişkin kararlar, kurul tam sayısının üçte iki (2/3) çoğunluğu ile diğer kararlar oy çokluğu ile alınır. Kurulun kararları karar defterine yazılır ve üyeler tarafından imza edilir. Alınan karara red oyu kullananlar, düşüncelerini kararın altına yazar ve imza ederler.

    Akademi ve SAREN Kurulları

    Madde 15 - (Başlığı ile birlikte değişik:RG-18/01/2006-26053)

    Akademi kurulları; Kuvvet Harp Akademileri, Silahlı Kuvvetler Akademisinin ve Millî Güvenlik Akademisinin bünyelerinde oluşturulan kurullardır. Akademi kurulları; ilgili akademi komutanının başkanlığında, akademi öğretim başkanı ve akademi öğretim elemanı kadrolarına atanan subaylardan oluşur. Eğitim ve öğretimin düzenlenmesi ile ilgili konularda kurullara, Harp Akademilerinde daimî görevli üniversite öğretim üyeleri ile akademi eğitim ve öğretim planlamacıları da katılır.

    Harp Akademileri Komutanı, gerek duyduğu hâllerde akademi kurullarının toplantılarına katılır.

    SAREN kurulları; Enstitü bünyesinde oluşturulan kurullardır. Enstitü Kurulu; Enstitü Müdürü, Eğitim ve Öğretim Müdür Yardımcısı ve Enstitüyü oluşturan Ana Bilim Dalı Başkanları ile Enstitü bünyesindeki araştırma ve bilim ile ilgili kuruluşların (ABAM vb.) başkan/müdürlerinden oluşan kuruldur. Enstitü Yönetim Kurulu ise; Enstitü Müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ile Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kuruldur.

    Akademi Kurullarının görevleri;

    a) Kuvvet Harp Akademileri giriş sınavı sonuçlarını, sınav kağıtlarının asılları ile kontrol ederek neticelerini tespit etmek,

    b) Öğretim yılı sonunda öğrencilerin ve müdavimlerin durumlarını inceleyerek başarı durumlarını belirlemek,

    c) Sınav yönergesine aykırı hareket ettikleri tespit edilenlerle, bu fiilleri işledikleri sınav kağıtlarının tetkikinden anlaşılanlar hakkında karar vermek,

    d) Akademi komutanlarının lüzum görmesi üzerine eğitim ve öğretim ile ilgili konularda görüş ve öneriler hazırlamak,

    e) Akademilerin ilmî gelişmelerini sağlamak amacıyla gerekli önerilerde bulunmak,

    f) Akademilerde okutulan ve incelenen derslerin konu ve kapsamları ile bunlarda yapılacak değişiklikleri tespit etmek,

    g) Her devre sonunda Plân-Program Şube Müdürlüğünce hazırlanan cetvellere göre müdavim, kursiyer ve öğrenci subayların genel durumlarını incelemek ve alınması gerekli tedbirleri önermek,

    h) Bu Yönetmeliğin 68 inci maddesinde belirtilen hâllerde öğrenci subaylar ve müdavimlerin akademilerden çıkarılması konusunda karar vermek,

    i) Mazeretleri dolayısıyla eğitim ve öğretime, kurmay ve kültür gezilerine katılamayanlar hakkında karar vermek,

    j) Akademilerin öğretim elemanları ve diğer personel ihtiyacının temini için önerilerde bulunmak,

    k) Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Millî Güvenlik Akademilerindeki eğitim sonunda; müdavimler ve kursiyer subaylar için bağlı olduğu kurum amirliği ve birlik komutanlıklarına gönderilecek akademik değerlendirme belgesini hazırlamak,

    l) Kuvvet Harp Akademilerinden mezun olacak kurmay subaylar ile Komutanlık ve Karargâh Subaylığı (KOMKARSU) öğreniminden mezun olacak personelden öğretim elemanlığı yapabilecek olanları belirlemek,

    m) Yurt dışı akademilere gönderilecek kurmay subaylar için aday önerisinde bulunmaktır.

    Akademi kurulları her eğitim devresinin sonunda toplanır. Ayrıca Akademi komutanlarının gerekli görmesi üzerine diğer zamanlarda da toplanabilir. Akademi komutanlarının bulunmadığı zamanlarda kurullara vekilleri başkanlık eder.

    Akademi kurulları, üye tam sayısının asgarî üçte iki (2/3) çoğunluğu ile toplanır.

    Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy verme en kıdemsiz üyeden başlamak üzere kıdem sırasına göre ve açık olarak yapılır. Üyeler oylarını kabul veya ret şeklinde açıklarlar. Çekimser oy kullanılmaz. Oylar eşit olduğu takdirde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

    Başarı durumlarının tespitine ilişkin kararlar toplantıya katılanların üçte iki (2/3) çoğunluğu ile diğer kararlar oy çokluğu ile alınır. Kurulun kararları karar defterine yazılır ve üyeler tarafından imza edilir. Alınan karara ret oyu kullananlar, düşüncelerini kararın altına yazar ve imza ederler.

    Eğitim ve öğretim konularında Akademi kurullarınca karara bağlanamayan hususlar, Akademi komutanlarının isteği ile Harp Akademileri Yüksek Kurulunca incelenir ve karara bağlanır.

    Enstitü kurulunun görevleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Öğretim Elemanları

    BİRİNCİ KISIM : Görevler, Haklar ve Kurumlararası Yardımlaşma

    Öğretim Elemanlarının Görevleri

    Madde 16- Harp Akademileri öğretim elemanlarının görevleri şunlardır:

    a. Akademilerde eğitim-öğretim gören personelin mesleki ve genel konularda bilgilerini, emir-komuta, sevk ve idare yeteneklerini geliştirmek.

    b. Mesleki araştırma, inceleme ve yayın yapmak.

    c. Akademik eğitim-öğretimi geliştirmek maksadıyla düzenlenecek çalışmalara katılmak ve bunları yönetmek.

    d. Akademi kurullarının toplantılarına katılmak ve kurul üyeliği görevini yerine getirmek.

    e. Gerektiğinde Harp Akademileri Yüksek Kurulunun çalışmalarına katılmak.

    f. Verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

    Öğretim Elemanlarının Hakları

    Madde 17- Harp Akademilerinde devamlı olarak görevlendirilen sivil öğretim elemanlarının özlük hakları ile ilgili ödemeler, Harp Akademileri Komutanlığınca 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunundaki esaslara uygun olarak yapılır. Harp akademilerinde geçici olarak görevlendirilecek sivil öğretim elemanlarına ise Harp Akademileri Komutanlığınca aynı kanuna göre ücret ödenir. Bu personelin asli görevli bulundukları Yükseköğretim Kurumlarındaki diğer özlük hakları saklıdır.

    Akademik eğitim-öğretim için ek görev verilecek asker ve sivil öğretim elemanlarına veya bu öğretimi gerçekleştirmek amacıyla plânlanacak çalışmalarda görevlendirilecek asker veya sivil, TÜRK veya yabancı uyruklu konferansçılara Bütçe kanunlarında belirtilen esaslara göre ücret ödenir.

    (Ek fıkra:RG-18/01/2006-26053) Harp Akademileri Komutanlığında kadrolu öğretim elemanı olarak istihdam edilenler ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 40 ıncı maddesinin (c) bendi uyarınca kurumlar arası yardımlaşma esaslarına göre görevlendirilen personelin dışında kendilerine ders görevi verilen personele, Bütçe Kanununda belirtilen esaslara göre ders saati başına ücret ödenir.

    Kurumlararası Yardımlaşma

    Madde 18- Harp Akademileri Komutanlığında görevli öğretim elemanları, 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 150 nci Maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne uygun olarak, ihtiyacı olan yükseköğretim kurumunun isteği, Harp Akademileri Komutanlığının uygun görmesi ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile ihtiyaç duyulan konularda ders veya konferans vermek üzere, yükseköğretim kurumlarında ücretle ek görevli veya geçici olarak görevlendirilebilirler. 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 124 üncü maddesi hükümleri saklıdır.

    Haftalık ders yükü içindeki çalışmalar karşılığında ek ders ücreti ödenmez. Haftalık ders yükü üstünde başka bir yükseköğretim kurumunda aynı usulle görevlendirilen öğretim elemanlarına görev aldıkları kurum bütçesinden ek ders ücreti ödenir.

    İKİNCİ KISIM : Askeri Öğretim Elemanları

    Askeri Öğretim Elemanlarının Kaynakları

    Madde 19- (Değişik:RG-18/01/2006-26053)

    Akademilerde askerî öğretim elemanı olarak görev alacaklar şunlardır:

    a) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen niteliklere haiz kurmay subaylar,

    b) Diğer eğitim kurumlarında görevli Türk ve yabancı uyruklu askerî öğretim üyeleri,

    c) Özel konuların gerektirdiği bilgi ve ihtisasa sahip muvazzaf general, amiral ve diğer subaylar.

    Kurmay Subay Öğretim Elemanlarının Nitelikleri

    Madde 20- (Değişik:RG-18/01/2006-26053)

    Harp Akademilerine öğretim elemanı olarak atanacak kurmay subaylarda aşağıdaki nitelikler aranır.

    a) Kuvvet Harp Akademilerine atanacak öğretim elemanlarında aranacak nitelikler:

    1) Aslî Nitelikler;

    a) Binbaşı/Yarbay/Albay rütbesinde olmak,

    b) Kuvvet Harp Akademilerinden mezun olurken "Öğretim Elemanlığı Yapar" kaydı almak,

    c) Kuvvet Harp Akademilerinden mezun olduktan sonraki rütbe sicil notlarının ortalaması sicil tam notunun yüzde doksan (% 90) ve daha fazlası olmak,

    d) Atanması için inhası, Harp Akademileri Komutanlığınca yapılmış olmak,

    e) Kuvvet Harp Akademilerinden mezun olduktan sonra asgari 2 yıl kıt'a ve/veya karargâh hizmetinde bulunmuş olmak.

    2) Arzu edilen nitelikler;

    a) Harp Akademilerinde almış olduğu eğitime ilâve olarak lisansüstü eğitim yapmış olmak,

    b) Tabur/Alay Komutanlığı (diğer kuvvetlerde eşidi) görevini yapmış olmak,

    c) En az bir yabancı dili inceleme ve araştırma yapacak seviyede bilmek,

    d) Yurt dışı görevi yapmış olmak,

    e) Yurt dışı akademilerde öğrenim görmüş olmak,

    f) Yabancı dil ve diğer meslekî kursları tamamlamış olmak,

    g) Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirmiş olmak.

    b) Millî Güvenlik ve Silahlı Kuvvetler Akademisine atanacak öğretim elemanlarında aranacak nitelikler:

    1) Aslî Nitelikler;

    a) Silahlı Kuvvetler Akademisini ve/veya Millî Güvenlik Akademisini bitirmiş olmak,

    b) Asgarî yarbay rütbesinde bulunmak,

    c) Genelkurmay Karargâhı ve/veya Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı karargâhları ile bunların ana ast birlik komutanlıkları karargâhlarında görev yapmış olmak,

    d) Kuvvet Harp Akademisinden mezun olduktan sonra rütbe ve sicil notlarının ortalaması sicil tam notunun yüzde doksan (% 90) ve daha fazlası olmak,

    e) Atanması için inhası, Harp Akademileri Komutanlığınca yapılmış olmak.

    2) Arzu edilen nitelikler;

    a) Tabur/Alay Komutanlığı (diğer kuvvetlerde eşidi) görevini yapmış olmak,

    b) Kuvvet Harp Akademisinde öğretmenlik yapmış olmak,

    c) En az bir yabancı dili inceleme ve araştırma yapacak seviyede bilmek,

    d) Yurt dışı akademilerde öğrenim görmüş olmak,

    e) Yurt dışı görevini yapmış olmak.

    Kurmay Subay Öğretim Elemanlarının Seçimi, Hizmet Süresi ve Yetiştirilmesi

    Madde 21- (Değişik:RG-18/01/2006-26053)

    Kurmay subay öğretim elemanlarının seçimi, atanmaları, öğretim elemanlığından alınmaları, hizmet

          süreleri ve yetiştirilmelerine ilişkin hususlar aşağıdadır.

    a) Seçimi ve atanması: Harp Akademilerine öğretim elemanı olarak atanacak kurmay subayların seçim

          ve atanmaları bu Yönetmeliğin 20 nci maddesindeki niteliklere haiz olan ve Harp Akademileri

          Komutanlığınca inhası yapılan subaylar arasından, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı

          Kuvvetleri Personel Kanunu ile Türk Silahlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atama

          ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmelik esaslarına göre yapılır.

    b) Öğretim Elemanlığından Alınma: Akademilere ilk defa atanan öğretim elemanları için 1 Nisan tarihi

          itibariyle örneği EK-A'da bulunan "Öğretim Elemanı Değerlendirme Raporu" doldurulur. Atanmasını

          müteakip yurt içi/yurt dışı, kurs/görevlere seçilen personel için kurs veya görev dönüşünü müteakip en

          az 6 ay geçtikten sonra rapor tanzim edilir. Bu raporlarda olumlu kanaat alamayanlar öğretim

          elemanlığından alınır.

    c) Hizmet Süresi: Harp Akademilerine öğretim elemanı olarak atanan kurmay subaylar, kadro durumu

          göz önünde bulundurularak Harp Akademileri Komutanlığınca teklif edilmedikçe, Harp Akademilerinde

          asgarî 3 yıl öğretim elemanlığı yapmadan bu görevlerden başka bir göreve atanamazlar. Zorunlu

          görevler dolayısıyla atama gören öğretim elemanlarının bu görevlerin hitamında tekrar akademiye

          atanmalarında kuvvetler tercihlerini akademi lehine kullanırlar.

    d) Yetiştirilmesi: Harp Akademilerine öğretim elemanı olarak atanan kurmay subayların yurt içi ve yurt

          dışında yetiştirilmeleri ve yabancı dil yeterliliklerinin sağlanması, Harp Akademileri Komutanlığı ile

          koordine edilerek Kuvvet Komutanlıklarının ve Jandarma Genel Komutanlığının teklifleriyle

          Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenir.

    Sınıf Subayı Öğretim Elemanları

    Madde 22- (Değişik:RG-18/01/2006-26053)

    Harp Akademileri öğretim elemanlığı kadrolarına atanacak sınıf subayları; tercihan Komutanlık ve Karargâh Subaylığı öğrenimi gören sınıf subaylarından seçilirler. Bu subayların seçimi, atanmaları, hizmet süreleri ve yetiştirilmeleri ile ilgili işlemler Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülür.

    Harp Akademilerinde öğretim elemanı olarak atanacak sınıf subaylarında aşağıdaki nitelikler aranır.

    a) Aslî Nitelikler ;

    1) Binbaşı/Yarbay/Albay rütbesinde olmak,

    2) KOMKARSU Öğreniminden mezun olurken "Öğretim Elemanlığı Yapar" kaydı almak,

    3) KOMKARSU Öğreniminden mezun olduktan sonraki rütbe, sicil notlarını ortalaması sicil tam notunun %90 ve daha fazlası olmak,

    4) Ataması için inhası, Harp Akademileri Komutanlığınca yapılmış olmak,

    5) KOMKARSU Öğreniminden mezun olduktan sonra asgarî 2 yıl kıt'a ve karargâh hizmetinde bulunmuş olmak.

    b) Arzu Edilen Nitelikler ;

    1) Lisansüstü eğitim yapmış olmak,

    2) Tabur komutanlığı (diğer kuvvetlerde eşidi) görevini yapmış olmak,

    3) En az bir yabancı dili inceleme ve araştırma yapacak seviyede bilmek,

    4) Yurt dışı daimî görev yapmış olmak,

    5) Yurt dışı eğitim kurumlarında öğrenim görmüş olmak.

    Akademik Unvanlı Subayların Seçim ve Atanması

    Madde 23- Profesör, doçent, yardımcı doçent ünvanını kazanmış subaylardan harp akademilerinde görev alacaklar, Harp Akademileri Komutanlığı ile koordine edilmek suretiyle kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca seçilirler. Bu subayların atanmaları ile hizmet süreleri ve yetiştirilmeleri kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülür.

    Yabancı Uyruklu Askerî Öğretim Elemanları

    Madde 24- Dost ve müttefik ülkelerin silâhlı kuvvetlerinde görevli askerî personelden, yapılacak ikili anlaşmalar gereğince harp akademilerinde öğretim elemanı olarak istihdamı öngörülenler, TÜRK uyruklu asker öğretim elemanlarının tâbi oldukları hükümlere uymak zorundadırlar.

    Asker Öğretim Elemanlarının Çalışma Süreleri

    Madde 25- Harp Akademilerinde görevli asker öğretim elemanlarının çalışma süreleri, günlük mesaî saatlerine uygun şekilde ve İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği esaslarına uygun olarak Harp Akademileri Komutanlığınca düzenlenir.

    Asker Öğretim Elemanlarının Haftalık Ders Yükü ve Ek Ders Ücreti

    Madde 26- (Değişik:RG-18/01/2006-26053)

    Harp Akademilerinde görevli asker öğretim elemanlarının haftalık mecburî ders yükü, ek ders miktarı ve ek ders ücretleri hakkında, 7/5/1947 tarihli ve 5044 sayılı Askerî Okullar Öğretmenleri Hakkında Kanun ile 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve Bütçe Kanunu hükümleri uygulanır.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : Sivil Öğretim Elemanları

    Sivil Öğretim Elemanlarının Kaynakları

    Madde 27- (Değişik:RG-18/01/2006-26053)

    Akademilerin sivil öğretim elemanı kaynakları şunlardır.

    a) Türk uyruklu sivil öğretim elemanları:

    1) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 40 ıncı maddesinin (c) bendi gereğince görevlendirilenler,

    2) Kadrolu veya sözleşmeli olarak devamlı nitelikte istihdam edilen öğretim üyesi ve öğretim görevlileri,

    3) Yüksek öğretim kurumlarında görevli olmayıp, akademik unvanı olan personel.

    b) Yabancı uyruklu sivil öğretim elemanları,

    c) Daha önce akademilerde görev yapmış emekli general, amiral ve diğer subaylar,

    d) Özel konuların gerektirdiği bilgi ve ihtisasa sahip emekli general, amiral ve diğer subaylar,

    e) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, özel konuların gerektirdiği bilgi ve ihtisasa sahip personel,

    f) Özel sektörde görevli veya serbest olarak çalışan ve özel konuların gerektirdiği bilgi ve ihtisasa sahip

          personel.

    Sivil Öğretim Elemanı İhtiyacının Karşılanması

    Madde 28- Harp Akademileri Komutanlığı, eğitim - öğretim yılı içinde çeşitli

    dallarda ihtiyaç duyacağı üniversite öğretim elemanlarını, yüseköğretim kurumlarıyla koordinede bulunarak, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu esaslarına göre Yükseköğretim kurumlarından temin edebilir.

    Harp akademilerinin öğretim elemanı ihtiyacı için gerektiğinde kadrolu veya sözleşmeli üniversite öğretim üyesi alınarak ihtiyaç karşılanır. Bu şekilde görevlendirilen öğretim üyeleri ile 2547 Sayılı Kanun uyarınca öğretim üyesi ünvanını kazanmış askerî öğretim üyelerinin harp akademilerinde geçen hizmet süreleri aynı bilim dalında çalıştığı takdirde üniversitede geçmiş sayılır.

    Harp Akademileri Komutanlığı, ihtiyaç duyduğu çeşitli dallarda kadrolu, sözleşmeli veya ek görevle öğretim görevlisi temin edebilir.

    Sivil öğretim elemanları hakkında 3563 Sayılı Harp Akademileri Kanunu ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Sivil Öğretim Üyeleri

    Madde 29- Harp akademilerinde eğitim-öğretim gören personelin genel konularda bilgilerini geliştirmek ve Harp Akademileri Kanunundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde akademik eğitim-öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak, yaptırmak ve bu Yönetmeliğin 16 ncı Maddesindeki diğer görevleri yerine getirmek amacıyla, ders programlarında belirtilen konu ve kapsamlara uygun bilim alanlarında profesör, doçent ve yardımcı doçent ünvanını kazanmış kişiler, yükseköğretim kurumları ile koordinede bulunularak 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 40/c Maddesine göre bu kurumlardan temin edilebilir.

    Harp akademisinin öğretim üyesi ihtiyacı, gerektiğinde kadrolu ve sözleşmeli profesör, doçent ve yardımcı doçent alınarak karşılanır. Bunlar, 3563 Sayılı Harp Akademileri Kanunu ve 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu uyarınca atanır veya görevlendirilir. Bu Kanunlarda hüküm bulunmayan hallerde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

    Sivil Öğretim Görevlileri

    Madde 30- Harp akademileri ders programlarında belirtilen konu ve kapsamlara uygun bilim alanlarında ihtiyaç duyulan sivil öğretim üyesi bulunamayan hallerde veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim öğretim ve uygulaması için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışmaları ile ve eserleriyle tanınmış sivil kişiler; kadrolu, sözleşmeli veya 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 40/c Maddesine göre ek görevle temin edilebilir. Harp akademilerinin öğretim görevlileri ihtiyacı, gerektiğinde kadrolu veya sözleşmeli öğretim görevlileri alınarak karşılanır. Bunlar 3563 Sayılı Harp Akademileri Kanunu ve 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu uyarınca atanır veya görevlendirilirler. Bu kanunlarda hüküm bulunmayan hallerde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. Öğretim üyesi kadrolarına öğretim görevlileri en çok iki yıl süreyle atanırlar. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bu süre sonunda işgal ettikleri kadroya başvuran öğretim üyesi bulunmadığı ve görevlerine devamda yarar görüldüğü takdirde aynı usülle yeniden atanabilirler.

    Sivil Eğitim ve Öğretim Planlamacıları

    Madde 31 - (Başlığı ile birlikte değişik:RG-18/01/2006-26053)

    Harp Akademileri Komutanlığı Karargâhı ile Kuvvet Harp Akademileri, Silahlı Kuvvetler Akademisi, Millî Güvenlik Akademisi ve Enstitüde görevlendirilebilecek sivil eğitim ve öğretim planlamacıları; yüksek öğretim kurumları ile koordinede bulunularak 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu esaslarına göre yüksek öğretim kurumlarından temin edilebilir.

    Yabancı Uyruklu Sivil Öğretim Elemanları

    Madde 32- Harp akademilerinde görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları, Harp Akademileri Komutanlığının teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü üzerine, Millî Savunma Bakanlığınca; İçişleri Bakanlığından 2 ay içinde alınacak olumlu görüş neticesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bakanlar Kurulu Kararını gerektiren hükümlerine tâbi olmadan sözleşme ile çalıştırılırlar. Bunlar sivil öğretim elemanlarının bu Kanun gereğince tâbi oldukları hükümlere uymak zorundadır.

    Bu şekilde sözleşmeli olarak çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarına ödenecek ücret 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı Maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Millî Savunma Bakanlığınca tespit edilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Askerî Bilimler Araştırma Merkezi Üyeleri

    Askerî Bilimler Araştırma Merkezi Üyelerinin Görevleri

    Madde 33- Askerî Bilimler Araştırma Merkezi Üyelerinin görevleri şunlardır:

    a. Silâhlı kuvvetlerin bilimsel gelişmesine katkıda bulunmak maksadıyla askerî ve millî güvenlik konularında inceleme ve araştırmalar yapmak,

    b. Akademik eğitim-öğretimin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak,

    c. Askerî ve millî güvenlik konularında stratejik seviyede inceleme ve araştırma yapmak,

    d. Özel yönerge ile belirtilecek diğer görevleri yerine getirmek.

    Askerî Bilimler Araştırma Merkezi Üyelerinin Kaynakları

    Madde 34- Askerî Bilimler Araştırma Merkezi Üyelerinin kaynakları şunlardır:

    a. Harp akademileri kadrolarında belirtilen sayıda, branşlarında uzmanlaşmış, bilgi ve araştırmaları ile tanınmış General/Amiral ve diğer subaylar ile bunların emeklileri,

    b. Millî güvenlik konularında araştırma ve incelemeleri ile tanınmış üniversite öğretim üyeleri ile bunların emeklileri,

    c. Millî güvenlik konularında araştırma ve incelemeleri ile tanınmış müsteşar, vali, genel müdür, büyükelçi gibi devlet yöneticileri ile bunların emeklileri,

    d. Millî güvenlik konularında araştırma ve incelemeleri ile tanınmış yabancı uyruklu kişiler.

    Askerî Bilimler Araştırma Merkezi Üyelerinin Görevlendirilmesi

    Madde 35- (Değişik:RG-18/01/2006-26053)

    Askerî Bilimler Araştırma Merkezi üyelerinin görevlendirilmesinde aşağıdaki esas ve usûller uygulanır.

    a) Harp Akademileri kadrolarında gösterilen ve branşlarında uzmanlaşmış General/Amiral ve diğer subaylar; Harp Akademileri Komutanlığı ile koordine edilmek suretiyle, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığının teklifi üzerine Genelkurmay başkanlığınca seçilirler. Atanmaları; 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Türk Silahlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atanma ve Yer Değiştirmeleri Hakkındaki Yönetmelik esaslarına göre yapılır.

    b) Millî güvenlik konularında araştırma ve incelemeleriyle tanınmış üniversite öğretim üyeleri; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 2880/20 Sayılı Kanunla değişik 38 inci maddesi gereğince, ilgili kurumlar ve kendisinin isteği, üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi ve Yüksek Öğretim Kurulunun kararı ile geçici olarak görevlendirilebilirler.

    c) Millî güvenlik konularında araştırma ve incelemeleriyle tanınmış genel müdür, müsteşar, vali, büyükelçi gibi devlet yöneticileri; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri gereğince geçici süreli olarak görevlendirilebilirler. Geçici süreli görevlendirme; Genelkurmay Başkanlığının teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine ilgili bakanların müşterek kararı ile olur.

    d) Millî güvenlik konularında araştırma ve incelemeleriyle tanınmış General/Amiral ve diğer subayların, üniversite öğretim üyelerinin ve yukarıda sayılan devlet yöneticilerinin emeklileri, kadrolu veya sözleşmeli olarak görevlendirilebilirler. Bunların görevlendirilmesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

    e) Millî güvenlik konularında araştırma ve incelemeleriyle tanınmış yabancı uyruklu kişiler de, gerektiğinde bu Yönetmeliğin 32 nci maddesindeki esaslara göre Askerî Bilimler Araştırma Merkezinde sözleşmeli veya geçici görevli olarak görevlendirilebilirler.

    Askerî Bilimler Araştırma Merkezinin Onur Üyeleri

    Madde 36- (Değişik birinci fıkra:RG - 02/08/1999 - 23774) Türk Silâhlı Kuvvetlerinden emekli olmuş bütün orgeneral ve oramiraller, Askerî Bilimler Araştırma Merkezinin tabiî onur üyesidirler.

    Branşlarında uzmanlaşmış, bilgi ve araştırmaları ile tanınmış general ve amiraller, profesör, doçent veya doktor ünvanına sahip öğretim görevlileri ile bakan, müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür ve eşidi görevde çalışmış emekli devlet yöneticileri de Askeri Bilimler Araştırma Merkezinde onur üyesi olarak görev yapabilirler.

    (Değişik üçüncü fıkra:RG-18/01/2006-26053) Onur üyeleri, Harp Akademileri Komutanlığının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığının onayı ile seçilirler. Onur üyelerine verilecek onur üyesi beratı, Harp Akademileri Komutanlığınca çıkarılacak özel yönerge ile tespit edilir. Bu üyelerin hizmetlerini değerlendirmek ve onların çalışma verimini artırmak için gerekli harcamalar, Genelkurmay Başkanlığının olumlu görüşü alınarak Bütçe Kanunu malî satır kalemindeki esaslara göre yapılır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Harp Akademilerine Giriş

    BİRİNCİ KISIM : Kuvvet Harp Akademileri

    Giriş Şartları

    Madde 37- (Değişik:RG-18/01/2006-26053)

    Kuvvet Harp Akademilerine alınacak subaylar, nitelik değerlendirmesine ve sınava tâbi tutulur. Her subayın 6 defa müracaatta bulunma hakkı vardır. Ancak, Kuvvet Harp Akademilerine girme hakkına sahip olan subaylardan, bilfiil savaşa veya iç güvenlik harekâtına, Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülecek benzeri harekât görevlerine katılan birliklerde görevli olup, bu görevleri nedeniyle sınava katılamayanların hakları, sınavlara giremedikleri süreler kadar uzatılır. Kuvvet Harp Akademilerindeki eğitim ve öğretime katılmak için müracaatta bulunacak subaylarda aranacak nitelikler aşağıdadır.

    a) Harp Okulu mezunu olmak,

    b) Giriş sınav tarihinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinde 6 ncı hizmet yılını bitirmiş ve 12 nci hizmet yılını bitirmemiş olmak,

    c) Türk Silahlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinde belirtilen muharip sınıf subayları ile yardımcı sınıf subaylardan yalnız ulaştırma, ordu donatım, ikmal, levazım, harita (harita mühendisi, harita pilot), personel ve maliye sınıfına mensup bulunmak,

    d) Yardımcı sınıf subaylarca, sınava giriş tarihindeki yıla ait tam teşekküllü bir askerî hastaneden "Faal Kıt'a Görevi Yapar Rapor" alınmış olmak,

    e) Terörle mücadele esnasında organ kaybı ya da organ zafiyetine uğrayan personelden Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre göreve devam ettirilen subaylar için sınava giriş tarihindeki yıla ait Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığı Profesörler Sağlık Kurulundan "Türk Silahlı Kuvvetlerinde Karargâh Görevlerinde Kurmay Subay Olarak Çalışır" kayıtlı rapor almış olmak,

    f) Kuvvet Harp Akademileri giriş sınavını kazanması halinde Kuvvet Harp Akademileri eğitimine (hazırlık kursları dahil) başlayacağı tarih ile mezun olcağı tarihe kadar geçen sürede; mensubu bulunduğu Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına veya kendi nam ve hesabına bir lisansüstü eğitime devam ediyor olmamak.

    Girişe Engel Haller ve Giriş Hakkının İptali

    Madde 38- (Değişik:RG-18/01/2006-26053)

    Kuvvet Harp Akademilerine girişe engel hâller aşağıda gösterilmiştir.

    a) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın ve erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile, kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden mahkum olanlar.

    b) Firar, üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat, isyan suçları ile 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı suçlardan mahkum olanlar.

    c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, yukarıdaki fıkralarda sayılanların dışındaki suçlardan mahkemeler, disiplin mahkemeleri veya disiplin amirlerince toplam olarak 21 gün ve daha fazla hapis veya oda hapsi cezası ile mahkum olanlar veya cezalandırılanlar.

    Yukarıdaki fıkrada belirtilenler; cezaları ertelenmiş, para cezasına çevrilmiş, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa dahi Harp Akademilerine kabul edilmezler.

    d) Sıralı üç sicil amirinden en az ikisi tarafından, kendisi veya eşinin tutum ve davranışlarından dolayı akademiye girmeye lâyık görülmeyerek hakkında olumlu nitelik belgesi verilmeyen subaylar Kuvvet Harp Akademilerine kabul edilmezler.

    e) Haklarında dava açılmış olan subaylar, diğer şartları haiz iseler nitelik değerlendirmesine ve giriş sınavlarına tâbi tutulurlar. Bunlardan nitelik değerlendirmesi ve giriş sınavları neticesinde akademilere girmeye lâyık bulunanlar akademi öncesi Subay Özel Tekamül Kurslarına iştirak ettirilirler. Haklarında dava açılmış olup ta akademi öğreniminin başlangıç tarihine kadar davası sonuçlanmamış olanlar Harp Akademilerinin hak kazandıkları dönemdeki öğrenimine alınmazlar. Haklarındaki davaları sonuçlananlardan Harp Akademilerine girmeye mani ceza aldığı tespit edilenler Harp Akademilerine kabul edilmezler.

    Haklarındaki beraat kararı kesinleşenler ile dava sonunda akademiye girmeye engel olacak ceza almayanların akademiye devam hakları iade edilir.

    f) Kuvvet Harp Akademilerine giriş hakkını kazanıp, Kuvvet Harp Akademileri öğrenimine henüz başlamamış subaylardan; Akademiye girişle ilgili niteliklere kendisinin ve eşinin sahip olmadıkları sonradan anlaşılanlar ile ahlâki niteliklerinde noksanlık veya yasa dışı ideolojik ve siyasî faaliyetlerde bulundukları sonradan tespit edilenlerin akademiye giriş hakları, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile iptal edilir.

    Kontenjanlar

    Madde 39- Kuvvet harp akademilerine alınacak subaylar için kontenjanlar; Türk Silâhlı Kuvvetleri insangücü plânına uygun olarak, aşağıdaki esaslara göre Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilir ve her plân döneminde veya gerektiğinde her yıl giriş sınavlarına katılacak subayların isim listesiyle birlikte yayımlanır.

    a. Kara harp akademisi:

    1) Kara Kuvvetleri Komutanlığı kontenjanı: Türk Silâhlı Kuvvetleri insangücü planına göre tespit edilen öğrenci subay miktarının asgari 9/10'u muharip sınıf subaylarına, azami 1/10'u yardımcı sınıf subaylarına ayrılacak şekilde kontenjan tahsis edilir.

    2) (Değişik:RG-18/01/2006-26053) Deniz piyade ve deniz istihkam sınıfı subaylar ile deniz piyade sınıfından sınıf değiştirerek istihbarat sınıfına geçenler,

    3) (Değişik bent: 25/03/2011-27885 S.R.G Yön/1.md.) Jandarma Genel Komutanlığı kontenjanı: Türk Silâhlı Kuvvetleri insan gücü planına göre tespit edilen öğrenci subay miktarının asgari 8/10'u jandarma sınıfı subaylara, azami 2/10'u jandarma sınıfı olmayan subaylara ayrılacak şekilde kontenjan tahsis edilir.

    4) İhtiyaç duyulacak diğer kontenjanlar.

    b. (Değişik bent: 25/03/2011-27885 S.R.G Yön/1.md.) Deniz Harp Akademisi:

    1) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kontenjanı: Türk Silahlı Kuvvetleri insan gücü plânına göre tespit edilen subay miktarının asgarî 9/10'u deniz ve istihbarat sınıfı muharip subaylara, azamî 1/10'u ikmâl sınıfı subaylara ayrılacak şekilde kontenjan tahsis edilir.

    2) Sahil Güvenlik Komutanlığı kontenjanı: Türk Silâhlı Kuvvetleri insan gücü plânına göre tespit edilen kontenjan için 44 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendine göre işlem yapılır.

    c. Hava Harp Akademisi: Türk Silâhlı Kuvvetleri insangücü plânına göre tespit edilen öğrenci subay miktarının asgari 7/10'u pilot sınıfı subaylara, azami 3/10'u pilot olmayan subaylara ayrılacak şekilde kontenjan tahsis edilir.

    Müracaat Şekli

    Madde 40- (Değişik:RG-18/01/2006-26053)

    Kuvvet Harp Akademilerine aşağıdaki şekilde müracaat edilir:

    a) Akademilere girmeye istekli subay bir dilekçe ile en yakın amirine müracaat eder. Dilekçeye 4,5x6 boyutlarında kendisine, eşine ve 12 yaşından büyük çocuklarına ait dörder adet vesikalık fotoğraf eklenir.

    b) Müracaat eden subaylardan sadece hakkında olumsuz değerlendirme yapılacak personel için, sıralı üç sicil amiri tarafından "GİZLİ" gizlilik dereceli ve EK-B'deki örneğe uygun birer "Harp Akademisi Nitelik Belgesi" doldurulur. Sicil amirleri nitelik belgesinin kanaat bölümüne "Kurmay subay adayı olmaya lâyık değildir" şeklinde kanaatlerini belirtirler.

    c) Müracaat eden subayın Kuvvet Harp Akademileri sınavlarına girip girmeyeceği hakkındaki nihaî karar, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığında; şahsî dosyalarına ve nitelik belgelerindeki kanaatlara göre Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personel başkanlıklarınca yapılacak nitelik değerlendirilmelerine göre Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca verilir.

    d) Sınava girmeye lâyık görülenlerin kimlikleri ile hangi sınav merkezinde sınava girecekleri; Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca Harp Akademileri Komutanlığı ile ilgili komutanlıklara bildirilir ve Genelkurmay Başkanlığına bilgi verilir.

    e) Müracaatın hangi tarihte yapılacağı ve müracaat evraklarının komuta kademelerinde bulundurulacağı tarihler ile sınavların yapılacağı tarihler EK-C çizelgede belirtilmiştir.

    Nitelik Değerlendirmesi

    Madde 41- (Değişik:RG-18/01/2006-26053)

    Kuvvet Harp Akademilerine girmek için müracaatta bulunan subayların nitelik değerlendirilmeleri:

    Harp Okulu mezuniyet derecesi: yüzde on beş (% 15),

    Temel kurs (Görev öncesi/ihtisas kursu, uçuş okulu) mezuniyet derecesi: yüzde on (% 10),

    Mükafatlar ve cezaları: yüzde on beş (% 15),

    Sicil notu: yüzde altmış (% 60),

    esas alınarak, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personel başkanlıklarınca aşağıda belirtilen şekilde yapılır.

    a) Harp Okulu mezuniyet derecesi:

    Harp Okulu mezuniyet derecesi, nitelik değerlendirmesine toplamda yüzde on beş (% 15) oranında etkili olur. Harp Okulu mezuniyet derecesi için not, aşağıda belirtilen şekilde hesaplanır.

    1) Harp Okulu mezuniyet kredi notu ile 2,5 katsayısının çarpımı sonucu bulunacak puan,

    2) Harp Okulunu birinci olarak bitirenler + 5 puan,

    3) Harp Okulunu ikinci olarak bitirenler + 4 puan,

    4) Harp Okulunu üçüncü olarak bitirenler + 3 puan,

    5) Harp Okulunu dördüncü olarak bitirenler + 2 puan,

    6) Harp Okulunu beşinci olarak bitirenler + 1 puan.

    b) Temel kurs (Görev öncesi/ihtisas kursu, uçuş okulu) mezuniyet derecesi, nitelik değerlendirmesine toplamda yüzde on (% 10) oranında etkili olur. Birden fazla temel veya ihtisas kursuna katılan personelin mezuniyet derecelerinden en yüksek olanı dikkate alınır. Temel kurs mezuniyet derecesi, 100 tam not üzerinden alınacak notun 0,1 katsayısının çarpımı sonucunda bulunur.

    c) Mükâfatlar ve cezalar: Sıralı sicil amirleri ve yetkili diğer amirler tarafından verilen mükâfatlar ve cezalar nitelik değerlendirmesine toplamda yüzde on beş (% 15) oranında etkili olur. Mükâfatlara verilecek puanlar EK-E, cezalara verilecek puanlar ise EK-F çizelgeye göre hesaplanır. Mükâfat puanları (+), ceza puanları ise (-) değerlerde olup (+ üssü -) 15 puandan sonraki puanlar dikkate alınmaz.

    d) Sicil notu: Subayın akademiye girmek için müracaat ettiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 3 üncü maddesinde yer alan sicil notu ortalaması nitelik değerlendirilmesine toplamda yüzde altmış (% 60) oranında etkili olur. Sınava müracaat tarihine kadar olan sicil notlarının ortalaması; sicil tam notunun yüzde doksan (% 90) ından aşağı olan subaylar değerlendirilmeye tâbi tutulmazlar ve giriş sınavlarına iştirak ettirilmezler.

    Sicil notu hesaplanırken, sicil tam notu olan 100 sicil notuna, 60 puan verilir. Bunun altındaki notlar 0.60 ile çarpılır.

    e) Adayın her bir değerlendirme sonucu aldığı notlar toplanır ve nitelik değerlendirme notu tespit edilir. Nitelik değerlendirme notları, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca "GİZLİ" gizlilik derecesinde ve "KİŞİYE ÖZEL" olarak Harp Akademileri Komutanlığına bildirilir.

    Giriş Sınavları

    Madde 42- (Değişik:RG-18/01/2006-26053)

    Sıralı sicil amirlerince hakkında olumsuz nitelik belgesi tanzim edilmeyen subaylardan, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca giriş sınavlarına katılmaları uygun görülenler Kuvvet Harp Akademileri Giriş Sınavlarına katılırlar.

    Sınava katılmaya istekli subaylar herhangi bir sebeple sınavı yarıda bırakabilir veya sınava girmeyebilir. Bu hal sonraki sınav hakkını kaybettirmez. Ancak sınava katılmak üzere izin aldığı halde, geçerli bir mazereti bulunmaksızın sınavlara hiç girmeyen veyahut sınavların bir veya birkaçına girip de diğerlerine katılmayan subaylar, sınav merkezini kurup işleten komutanlıklarca belirlenen terk tarihinden itibaren 48 saat içerisinde görevlerine katılmakla yükümlü olup, gecikenler hakkında kanunî işlem yapılır.

    Giriş sınav konuları ve sınavın icrası ile ilgili esaslar, Harp Akademileri Komutanlığınca çıkarılacak Giriş Sınavları Özel Yönergesinde belirtilir. Sınav konuları hakkında adaylar yeteri kadar süre önceden bilgilendirilir.

    Sonuçların Değerlendirilmesi

    Madde 43- (Değişik:RG-18/01/2006-26053)

    Kuvvet Harp Akademilerine giriş sınavı sonuçların değerlendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

    a) Adayların değerlendirilmesi, nitelik ve sınav değerlendirilmesi sonucunda aldıkları notların toplamı dikkate alınarak yapılır. Adaylar arasında eşit puan sağlayanlardan sınav değerlendirme notu daha fazla olana öncelik verilir. Eşitlik bozulmazsa sicil notu daha fazla olana, eşitlik yine de bozulmazsa hizmet süresi fazla olana öncelik verilir.

    b) Giriş sınavlarında her dersin tam puanı 100'dür. Her sınav müstakil bir ders olarak değerlendirilir. İki ayrı mesele sınavı yapıldığı takdirde iki mesele sınavının not ortalaması mesele sınav notu olarak kabul edilir. Notlar tama çevrilmez.

    c) Giriş sınavında başarılı olmak için sınav yapılan her konudan en az 50 puan almak esastır. Başarı gösteren adayların isimleri Akademi Kurullarınca tespit edilir. Bu tespit yapılırken; adayların her sınav konusundan aldıkları notlar toplanır ve toplam sınav notu bulunur. Notlar tama çevrilmez.

    d) Kuvvet Harp Akademileri için Genelkurmay Başkanlığınca ilan edilen kontenjanların, yukarıdaki esaslara göre değerlendirmeye hak kazananlarla doldurulamaması ve Genelkurmay Başkanlığınca lüzum duyulması halinde kontenjanlar; sınavı yapılan iki dersten en az 50 diğer dersten asgarî 45 not alan ve sınavı yapılan üç dersten aldığı notların toplamı 150 ve daha fazla olan subayların en yüksek toplam puan alanından başlamak üzere tamamlanabilir. Genelkurmay Başkanlığınca ihtiyaç duyulmaması halinde ise; Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına ait o yıl için tamamlanamayan kontenjanlar, müteakip yıllarda kullanılmak üzere saklı bırakılır. Müteakip yıl yapılan sınavlarda kuvvetlerin kendilerine ait kontenjanından daha fazla subayın başarılı olması durumunda, önceki yıllarda tamamlanamayan kontenjanlar kullanılabilir.

    e) Sınavlar ve sınav evrakının tetkik ve değerlendirilmesi, Harp Akademileri Komutanlığınca hazırlanacak giriş sınavları özel yönergesi esaslarına göre, ilgili akademi öğretim elemanları tarafından yapılır.

    Kuvvet Harp Akademilerini Kazananların Tespiti

    Madde 44- (Değişik:RG-18/01/2006-26053)

    Kara, Deniz ve Hava Harp Akademilerini kazananların tespiti aşağıdaki şekilde yapılır.

    a) Kara Harp Akademisini kazananların tespiti:

    1) Kara Harp Akademisini, Kara Kuvvetleri kontenjanından kazananların tespiti: Kara Kuvvetleri Komutanlığına mensup muharip ve yardımcı sınıf subaylar herhangi bir ayrım yapılmadan nitelik ve sınav değerlendirmesi sonucu almış oldukları toplam notlara göre en yüksek not alandan başlamak üzere müşterek olarak sıralanır. Kontenjan; yardımcı sınıf subayların kendilerine tanınan kontenjanı geçmeyecek şekilde, değerlendirmeye hak kazanan subaylardan sıralamada en üst durumda olanlarla tamamlanır. Kontenjan değerlendirmeye hak kazanan subaylarla tamamlanmadığı takdirde 43 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendine göre işlem yapılır.

    2) Kara Harp Akademisini, deniz piyade, deniz istihkam sınıfı subaylar ile deniz piyade sınıfından sınıf değiştirerek istihbarat sınıfına geçenlerden kazananların tespiti: Deniz piyade ve deniz istihkam sınıfı subaylar ile deniz piyade sınıfından sınıf değiştirerek istihbarat sınıfına geçen subaylar, nitelik ve sınav değerlendirilmesi sonucu almış oldukları toplam notlara göre en yüksek not alandan başlamak üzere kendi aralarında müşterek olarak sıralanır. Değerlendirilmeye hak kazanan deniz piyade, deniz istihkam ve deniz piyade sınıfından sınıf değiştirerek istihbarat sınıfına geçen subaylardan kendilerine tahsis edilen kontenjan içinde bulunanlar akademiye kabul edilir. Kontenjan değerlendirilmeye hak kazanan deniz piyade, deniz istihkam veya deniz piyade sınıfından sınıf değiştirerek istihbarat sınıfına geçen subaylarla tamamlanamadığı takdirde, 43 üncü maddenin (d) bendine göre işlem yapılır.

    3) (Değişik bent: 25/03/2011-27885 S.R.G Yön/2.md.) Kara Harp Akademisini, Jandarma Genel Komutanlığı kontenjanından kazananların tespiti: Jandarma Genel Komutanlığına mensup jandarma sınıfı ve jandarma sınıfı olmayan subaylar herhangi bir ayrım yapılmadan nitelik ve sınav değerlendirilmesi sonucu almış oldukları toplam notlara göre, en yüksek not alandan başlamak üzere müşterek olarak sıralanır. Kontenjan, jandarma sınıfı olmayan subayların kendilerine tanınan kontenjanı geçmeyecek şekilde, değerlendirmeye hak kazanan subaylardan sıralamada en üst durumda olanlarla tamamlanır. Kontenjan, değerlendirmeye hak kazanan Jandarma Genel Komutanlığına mensup subaylarla tamamlanmadığı takdirde 43 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendine göre işlem yapılır.

    b) Deniz Harp Akademisini kazanan subayların tespiti:

    1) Deniz Kuvvetlerine mensup deniz, istihbarat ve ikmal sınıfı subaylar nitelik ve sınav değerlendirilmesi sonucu almış oldukları toplam notlara göre en yüksek not alandan başlamak üzere, ayrı ayrı kendi aralarında sıralanır. Değerlendirilmeye hak kazanan deniz, istihbarat ve ikmal sınıfı subaylar kendi sınıfına tahsis edilen kontenjan içinde bulunanlar akademiye kabul edilir.

    2) Deniz sınıfı subayların kontenjanı, değerlendirilmeye hak kazanan deniz sınıfı subaylarla tamamlanmadığı takdirde, 43 üncü maddenin (d) bendine göre işlem yapılır.

    3) İkmal sınıfı subayların kontenjanı, değerlendirilmeye hak kazanan ikmal sınıfı subaylarla tamamlanamadığı takdirde, bunlardan eksik kalan kontenjan değerlendirilmeye hak kazanan deniz sınıfı subaylar tarafından tamamlanır. Kontenjan bu şekilde de tamamlanmazsa, 43 üncü maddenin (d) bendine göre işlem yapılır.

    4) (Ek bent: 25/03/2011-27885 S.R.G Yön/2.md.) Deniz Harp Akademisini, Sahil Güvenlik Komutanlığı kontenjanından kazananların tespiti: Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup sahil güvenlik sınıfı ve sahil güvenlik ikmal sınıfı subaylar, herhangi bir ayrım yapılmadan nitelik ve sınav değerlendirilmesi sonucu almış oldukları toplam notlara göre, en yüksek not alandan başlamak üzere müşterek olarak sıralanır. Kontenjan, değerlendirmeye hak kazanan subaylardan sıralamada en üst durumda olanlarla tamamlanır. İkmal sınıfı subaylardan birden fazla subayın kontenjana girmesi durumunda yalnızca toplamda en yüksek not alan ikmal sınıfı subay akademiye kabul edilir ve kontenjan, sıralamada sonraki sıralarda yer alan sahil güvenlik sınıfı subaylar ile tamamlanır. Kontenjan, değerlendirmeye hak kazanan subaylarla tamamlanmadığı takdirde 43 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendine göre işlem yapılır.

    c) Hava Harp Akademisini kazanan subayların tespiti:

    1) Hava Kuvvetlerine mensup pilot ve pilot olmayan subaylar, nitelik ve sınav değerlendirilmesi sonucu almış oldukları toplam notlara göre, en yüksek not alandan başlamak üzere ayrı ayrı kendi aralarında sıralanır. Değerlendirilmeye hak kazanan pilot veya pilot olmayan subaylardan kendi sınıfına tahsis edilen kontenjan içinde bulunanlar akademiye kabul edilir.

    2) Pilot sınıfı subayların kontenjanı, değerlendirilmeye hak kazanan pilot sınıfı subaylarla tamamlanamadığı takdirde, 43 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendine göre işlem yapılır. Buna rağmen pilot sınıfı subayların kontenjanı tamamlanamadığı takdirde, boş kalan kontenjan, değerlendirilmeye hak kazanan pilot olmayan subaylardan, Hava Kuvvetleri Komutanlığının teklifine istinaden Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek miktarda tamamlanır.

    3) Pilot olmayan subayların kontenjanı, değerlendirilmeye hak kazanan pilot olmayan subaylarla tamamlanamadığı takdirde, bunlardan eksik kalan kontenjan değerlendirilmeye hak kazanan pilot sınıfı subaylar tarafından tamamlanır. Kontenjan bu şekilde de tamamlanamazsa, 43 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendine göre işlem yapılır.

    Sonuç Çizelgelerinin Hazırlanması ve Onayı

    Madde 45- (Değişik:RG-18/01/2006-26053)

    Kuvvete Harp Akademilerine giriş sınavı sonuç çizelgelerinin hazırlanması ve onayı işlemleri aşağıda gösterilmiştir.

    a) Sonuç çizelgelerinin hazırlanması:

    1) Genel not çizelgesi, değerlendirilmeye hak kazananları gösterir. Çizelge ve öğretmenler kurulu kararları Kuvvet Harp Akademileri Komutanlıklarınca ihtiyaç duyulan nüsha sayısı kadar aşağıdaki şekilde hazırlanır.

    a) Kara Harp Akademisi sonuç çizelgelerinde, Kara ve Deniz Kuvvetlerine mensup subaylar ile Jandarma Genel Komutanlığına mensup subayların sınav sonuçları ayrı ayrı çizelgelerde gösterilir.

    b) Deniz Harp Akademisi sonuç çizelgelerinde, deniz, istihbarat, ikmal sınıfı subaylar ve Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup subayların sınav sonuçları sınıflarına göre ayrı ayrı çizelgelerde gösterilir.

    c) Hava Harp Akademisi sonuç çizelgelerinde, pilot ve pilot olmayan subayların sınav sonuçları ayrı ayrı çizelgelerde gösterilir.

    d) Genelkurmay Başkanlığınca ilân edilen kontenjanların değerlendirilmeye hak kazanan subaylarca tamamlanamaması halinde, sonuç çizelgeleri 43 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin uygulandığı veya uygulanmadığı durumlarına göre iki alternatifli olarak hazırlanır.

    2) Genel not çizelgeleri Kuvvet Harp Akademileri Akademi Kurullarında incelendikten sonra giriş sınavlarını kazananlar tespit edilir. Karar defterine ve sınav neticeleri karar çizelgesine ilgili yasal mevzuata dayanarak gerekçeli karar yazılır. Kararın altına sınavı kazananların isimleri kazandıkları derece sırasına göre yazıldıktan sonra Akademi Kurulunun toplantısına katılan üyeler tarafından imzalanır ve Harp Akademisi Komutanının onayına sunulur.

    b) Sonuç çizelgelerinin onayı: Harp Akademileri Komutanlığınca hazırlanan sonuç çizelgeleri ve Akademi Kurulu kararları onay için Genelkurmay Başkanlığına sunulur ve onaylandıktan sonra kesinlik kazanır. Sınavı kazanan ve kazanamayan subaylara gerekli tebligat Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılır.

    Akademiye Giriş Hakkı Kazanan Subayların Katılacakları Kurslar

    Madde 46- Akademiye giriş hakkını kazanan subayların katılacakları kurslara ilişkin esaslar şunlardır.

    a. Akademiye giriş hakkını kazanan subaylar, süreleri ve açılacakları merkezler Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilen lisan, özel subay tekamül veya ileri ihtisas kurslarına ve Harp Akademileri Komutanlığında açılacak akademi öncesi hazırlık kurslarına katılırlar ve bu kursları asgari "iyi derece" ile bitirdikleri takdirde (lisan ve akademi öncesi hazırlık kursları hariç) kuvvet harp akademileri birinci sınıflarına devam etmeye hak kazanırlar.

    b. Kara Harp Okulu ve kara sınıf okullarında yetiştirilen ve Kara Harp akademisi giriş sınavlarını kazanan Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına mensup subaylar Kara Kuvvetlerine mensup subayların tabi olacakları özel subay tekamül kurslarına iştirak ederler.

    İKİNCİ KISIM : Silahlı Kuvvetler Akademisi

    Seçim Esasları

    Madde 47- (Değişik:RG - 31/12/2002 - 24980)

    Silâhlı Kuvvetler Akademisine katılacak müdavimlerde aşağıdaki nitelikler aranır.

    a. Kuvvet Harp Akademilerinden mezun olduktan sonra asgari iki yıl kıt'a ve karargahlarda hizmet yapmış olmak,

    b. Silâhlı Kuvvetler Akademisi eğitim ve öğretimi görmeyen kurmay subaylar arasında harp okulu mezuniyeti en erken olmak.

    Kontenjan

    Madde 48- (Değişik:RG-18/01/2006-26053)

    Silahlı Kuvvetler Akademisine Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından katılacak kurmay subayların kontenjanı Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilir.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : Millî Güvenlik Akademisi

    Müdavimlerde Aranacak Nitelikler

    Madde 49- Millî Güvenlik Akademisine, nitelikleri aşağıda belirtilen subaylar ile kamu yönetiminde ve gerektiğinde özel kesimde görevli veya görev almaya aday yöneticiler katılabilir.

    a. (Değişik:RG - 16/12/1998 - 23555) Asker müdavimlerin nitelikleri:

    1) General/amiral veya en az yarbay rütbesinde bulunmak.

    2) Kurmay subaylar için, Silâhlı Kuvvetler Akademisinden mezun olmuş olmak.

    3) Üst subay olduktan sonra disiplin amirlerinden veya mahkemelerden herhangi bir ceza almamış olmak.

    4) Son 5 yıllık sicil notlarının ortalaması sicil tam notunun % 90 ve daha yukarısında olmak.

    5) Tercihen en az bir yabancı dil bilmek.

    6) (Değişik:RG-18/01/2006-26053) Sınıf subayları için, tercihen Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimini bitirmiş olmak ve en az bir yabancı dil bilmek,

    7) İnceleme ve araştırma yapmaya hevesli olmak.

    8) Eşinin çağdaş bir görünümde bulunması ve genel kültür ve tahsil durumu itibarı ile gelecekte alacağı görevlerde kendisini destekleyecek niteliklere sahip durumda olması.

    (9) (Ek:RG-18/01/2006-26053) Tercihen yurt dışı görevinde bulunmuş olmak.

    b. (Değişik:RG - 16/12/1998 - 23555) Sivil müdavimlerin nitelikleri:

    1) Genel ve katma bütçeli dairelerle kamu kurum ve kuruluşlarında müsteşar, büyükelçi, elçi, müsteşar yardımcısı, vali, vali yardımcısı, kaymakam, genel müdür, genel müdür yardımcısı, bölge müdürü, işletme müdürü, daire başkanı ve emsali görevlerde bulunmak veya sayılan bu görevlere atanmaya aday durumda olmak.

    2) Yüksek öğrenim kurumlarının birinden mezun olmak.

    3) Tercihen en az bir yabancı dili bilmek.

    4) İnceleme ve araştırma yapmaya hevesli olmak.

    5) Eşinin çağdaş bir görünümde bulunması ve genel kültür ve tahsil durumu itibarı ile gelecekte alacağı görevlerde kendisini destekleyecek niteliklere sahip durumda olması.

    c. (Ek:RG - 16/12/1998 - 23555) Temsilcilerin Nitelikleri:

    1) Asker Temsilciler; general/amiral ile binbaşı ve üzeri rütbede subay olmak.

    2) Sivil Temsilciler; sivil müdavimler için istenilen niteliklere sahip olmakla birlikte, bakanlıklarda müsteşar, diğer kurum ve kuruluşlarda o kurum ve kuruluşun amiri tarafından seçilmiş olmak.

    Kontenjan

    Madde 50- (Değişik:RG-18/01/2006-26053)

    Millî Güvenlik Akademisine katılacak asker müdavimlerin kontenjanları; Genelkurmay Başkanlığınca, sivil müdavimlerin kontenjanları ise Başbakanlığın onayı ile Devlet Personel Başkanlığı tarafından tespit edilir ve Genelkurmay Başkanlığına bildirilir. Belirlenen sivil müdavim adaylarına ait her türlü bilgi Millî Güvelik Akademisi eğitim ve öğretimi başlamadan asgarî bir ay önce Devlet Personel Başkanlığı tarafından tamamlanıp, kesinleşen sivil müdavim aday listeleri ile birlikte Harp Akademileri Komutanlığına gönderilir, Harp Akademileri Komutanlığınca Genelkurmay Başkanlığına bilgi verilir.

    Herhangi bir bakanlığın ismi ile birlikte bünyesinde meydana gelebilecek değişiklik nedeniyle veya bölünmesi suretiyle yeni bir bakanlığın ihdası halinde kontenjanlar; Başbakanlığın onayı ile Devlet Personel Başkanlığınca yeniden tespit edilerek ilgililere duyurulur.

    Sempozyuma katılacak asker temsilci ve dinleyici sayısı Genelkurmay Başkanlığınca; kamu kurum ve kuruluşlarından, özel sektörden ve medyadan sivil temsilci olarak katılacakların kontenjanı ise Başbakanlığın onayı ile tespit edilir. Bu kontenjan çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığınca yayımlanacak çağrı yazılarında, katılacak sivil temsilci ve dinleyicilerin konumu ve sayıları belirlenir.

    Seçim Esasları

    Madde 51- a. (Değişik:RG-30/10/1997-19619) Kuvvet Harp Akademilerinde 2 nci sınıfa geçen öğrenci subaylar, kendi kuvvetlerinden başka diğer kuvvetler hakkında yeteri kadar bilgiye sahip olmaları ve akademi öğretimini daha verimli bir şekilde takip edebilmeleri maksadıyla ikinci sınıfa devam etmeden önce en az bir hafta süreli müşahede eğitimine tabu tutulurlar. Müşahede eğitimi en geç 1 Ekimde sona erer.

    b. (Değişik:RG-18/01/2006-26053) Sivil müdavimlerin seçilmesi: Devlet Personel Başkanlığınca, her yıl ilgili bakanlıklar ve kuruluşlardan, adaylarını bildirmeleri istenir. Bakanlıklar ve kuruluşlar, bu Yönetmeliğin 49 uncu maddesindeki niteliklere uygun olarak belirleyecekleri adayları istenen tarihe kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirirler. Millî Güvenlik Akademisinin sivil müdavimleri; bildirilen bu adaylar arasından Devlet Personel Başkanlığınca belirlenir. Her yıl sivil müdavim kontenjanları, Milli Güvenlik Akademisi ile koordine edilir.

    Diğer Hususlar

    Madde 52- (Değişik:RG-18/01/2006-26053)

    Millî Güvenlik Akademisinin sivil müdavimlerine ilişkin diğer hususlar aşağıdadır.

    a) Sivil müdavimlere; Millî Güvenlik Akademisindeki öğrenimine katılmadan önce veya katılmayı müteakip kendi bakanlık, kurum ve kuruluşlarının, millî güvenlik ve millî güvenlik siyasetini ilgilendiren hedefler, ilkeler, politikalar ve plânlar ile eğitim ve öğretimin gerektirdiği yeterli bilgilere sahip olmalarını temin için Harp Akademileri Komutanlığınca araştırma görevi verilir.

    b) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Millî Güvenlik Akademisinin bazı konularda araştırma yapması için Harp Akademileri Komutanlığından talepte bulunabilir.

    c) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin ve Bakanlıkların harp plânlamaları konusundaki karar ve direktiflerinden lüzumu kadarı ile plânlama rehberlerinden Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğince uygun görülenler, Millî Güvenlik Akademisinde mehaz olarak istifade edilmek üzere Harp Akademileri Komutanlığına gönderilebilir.

    d) Millî Güvenlik Akademisinde konferans vermek üzere Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Bakanlıklar ve Kuvvet Komutanlıklarınca seçilecek konferansçılar; müdavimlerin mevkii ve rütbeleri de dikkate alınarak, konferans konusunda tam manasıyla hâkim olan üst kademe yöneticileri, general ve asgarî albay rütbesindeki personel veya bunların emeklileri arasından seçilir.

    e) Millî Güvenlik Akademisinin sivil müdavimleri, akademinin eğitim ve öğretimiyle ilgili düzen ve kurallarına uymakla yükümlüdür. Aksine hareket edenler, hakkında tâbi oldukları statüye göre gerekli disiplin ve idarî işlem yapılmak veya Millî Güvenlik Akademisi ile ilişkileri kesilmek üzere Genelkurmay Başkanlığına bildirilirler.

    ALTINCI BÖLÜM : Eğitim-Öğretim

    BİRİNCİ KISIM : Genel Esaslar

    Eğitim ve Öğretimin Amacı

    Madde 53 - (Başlığı ile birlikte değişik:RG-18/01/2006-26053)

    Harp Akademilerinde eğitim ve öğretimin amacı;

    a) Kuvvet Harp Akademilerinde eğitim ve öğretime katılan;

    1) Kurmay subay adayı öğrenci subayları; ATATÜRKÇÜ görüşü tam olarak benimseyen, ahlâk ve karakteri yüksek, inisiyatif ve yaratıcı güce sahip, özellikle askerî faaliyet alanlarında uygun hareket tarzını bulma, doğru karara ulaşma ve verilen kararı en etkin şekilde uygulama yeteneği olan, komutanlık ve karargâh subaylığı tekniklerine sahip, çağı okuyabilen, muhakeme ve plânlama becerisi gelişmiş olarak lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretimle yetiştirmek,

    2) Komutanlık ve Karargâh Subaylığı (KOMKARSU) Öğrenimine tefrik edilen subayları; çağın dinamik eğitim yapısı içerisinde, güncel gelişmeler paralelinde komutanlık ve karargâh faaliyetleri konusunda öğrenime tâbi tutmak,

    b) Silahlı Kuvvetler Akademisinde eğitim ve öğretime katılan müdavimleri; müşterek ve birleşik karargâh ve birlikler seviyesinde, plânlama, yönlendirme ve kontrol teknikleri ile bu karargâh ve birliklerin faaliyetlerini yönetecek tarzda yetiştirmek, müdavimler arasındaki koordinasyon ve iş birliği ruhunu pekiştirmek,

    c) Millî Güvenlik Akademisinde öğretime katılan Silahlı Kuvvetler mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarında ve gerektiğinde özel kesimde üst kademede görevli veya görev almaya aday yöneticilere; millî güvenlik ve millî güvenlik siyaseti kavramları ile devletin millî siyaseti hakkında, konuların özelliklerine göre en az uygulama seviyesinde olmak üzere analiz, sentez veya değerlendirme seviyelerinde eğitim ve öğretim sağlamak,

    d) Enstitüde ilgili bilim dallarında lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapmak, çeşitli konularda verilecek araştırma ve inceleme konularını yürütmek,

    e) Genelkurmay Başkanlığının emirleriyle Harp Akademileri bünyesinde açılacak kurslara katılan subayların kursun maksadına uygun meslekî bilgilerini artırmak, plânlama, sevk ve idare kabiliyetlerini geliştirmektir."

    Eğitim-Öğretimin İlkeleri

    Madde 54- (Değişik:RG-18/01/2006-26053)

    Harp Akademilerinde eğitim ve öğretim aşağıdaki ilkelere göre plânlanır ve uygulanır.

    a) Eğitim ve öğretimde disiplini görev bilen ATATÜRKÇÜ görüşün temel esaslarını kavrayan ve tam olarak benimseyen, millî kültür, gelenek, görenek ve özelliklerimize dayalı ve geleceğe yönelik bir düşünce yapısına sahip personel yetiştirilmesi esas alınır.

    b) Harp Akademilerinde eğitim ve öğretim; öğretim elemanlarını, müdavimleri, öğrenci ve kursiyer subayları araştırmaya ve öneride bulunmaya teşvik edecek şekilde plânlanıp yürütülür. Eğitimde, temelde seminer sistemi ve aktif metotlar uygulanır. Öğrenci subay ve müdavimlere görüşlerini irticalen açıklama yeteneğini kazandıracak tedbirler alınır.

    c) Kuvvet Harp Akademilerinde öğrenim gören subaylar, karargâh subayı ve komutan adayı olarak yetiştirilir. Yönetici ve lider olarak yetiştirilmelerine katkı sağlayacak bilgiler öğretilir ve beceriler kazandırılır. Bu maksatla, liderlik, komutanlık prensipleri ve Atatürkçülüğün askerî değerleri özenle işlenir.

    d) Eğitim ve öğretimde, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde taktik, operatif ve stratejik düzeyde koordinasyon ve işbirliğini sağlayacak bilgi ve becerinin elde edilmesine ağırlık verilir.

    e) Eğitim ve öğretimde bulunan personelin uygulanmakta olan bütün yönetim faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli olan teknik düzeydeki bilgiye dayanan taktik, operatif ve stratejik düzeydeki zihnî yeteneklerinin geliştirilmesi sağlanır.

    f) Eğitim ve öğretim, Silahlı Kuvvetlerin bütün kademelerinde alınacak görevlerin ferden ve grup halinde yapılmasını sağlayacak, uygulayıcı bilgi ve becerilerin kazanılmasına dönük olarak plânlanır ve yürütülür.

    g) Eğitim ve öğretime katılan personelin kalıplaşmadan kurtarılarak onların bulucu, yaratıcı ve fikir üreticisi olarak geliştirilmelerine özen gösterilir.

    h) Eğitim ve öğretimde, müdavim/öğrenci subayların; uluslar arası ilişkiler, uluslar arası güvenlik ve buna yönelik güncel gelişmeleri takip edebilecek seviyede yetişmelerine ağırlık verilir.

    Akademilerdeki Eğitim-Öğretimin Seviyesi

    Madde 55- (Değişik:RG-18/01/2006-26053)

    Kuvvet Harp Akademilerinde, taktik ve operatif düzeydeki birlik ve karargâhlar seviyesinde eğitim yaptırılır. Daha üst karargâh ve organizasyonlar hakkında bilgi verilir.

    Silahlı Kuvvetler Akademisinde; stratejik düzeydeki birlik ve karargâhlar ile, millî ve NATO müşterek ve birleşik askerî karargâh ve organizasyonlar seviyesinde eğitim ve öğretim yapılır.

    Millî Güvenlik Akademisinde; uluslararası ortamda ve ülke düzeyinde devletin millî güvenliğini, millî güvenlik politikasını ilgilendiren ve etkileyen konularda, en yüksek düzeyde eğitim ve öğretim yapılır.

    Enstitüde belirlenen dallarda lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim yapılır.

    Eğitim-Öğretim Süreleri

    Madde 56- (Değişik:RG-18/01/2006-26053)

    Akademilerin eğitim süreleri aşağıda açıklanmıştır:

    a) Kuvvet Harp Akademilerinde eğitim ve öğretimin süresi iki akademik eğitim ve öğretim yılıdır.

    b) Silahlı Kuvvetler ve Millî Güvenlik Akademilerinde eğitim ve öğretim süresi 5 aydır. Millî güvenlik sempozyum ve seminerlerinin süresi konu ve temsilcilerin görev ve programları dikkate alınarak Harp Akademileri Komutanlığı tarafından belirlenir.

    c) Harp Akademileri bünyesinde açılacak kursların süreleri Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilir.

    d) Kuvvet Harp Akademileri ile Silahlı Kuvvetler ve Millî Güvenlik Akademilerinde eğitim ve öğretim süreleri; teknik ve bilimsel gelişmeler, strateji ve taktikteki yenilikler, uluslararası askerî politik şartlar gibi sebeplerle Genelkurmay Başkanlığınca uzatılabilir veya kısaltılabilir.

    e) Savaş ve savaşı gerektiren hâller ile olağanüstü hâllerde Genelkurmay Başkanlığınca Harp Akademilerinde eğitim ve öğretime ara verilebilir. Bu hâllerde öğrenimde bulunan veya eğitim ve öğretime katılma hakkını kazanmış bulunanların bu hakları saklı kalır. Bunların eğitim ve öğretimlerini tamamlamalarına ilişkin esaslar Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilir.

    f) Sempozyum ve seminerler gerektiğinde Harp Akademileri Komutanlığınca ertelenip, iptal edilebilir.

    g) Enstitüdeki lisansüstü eğitim ve öğretimin süresi Türk Silahlı Kuvvetleri Lisanüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilir.

    Eğitim ve Öğretim Devreleri

    Madde 57 - ( Başlığı ile birlikte değişik:RG-18/01/2006-26053)

    Kuvvet Harp Akademilerinde her eğitim ve öğretim yılı iki veya üç devreye, Millî Güvenlik ve Silahlı Kuvvetler Akademilerinde ise her eğitim ve öğretim yılı iki döneme ve her dönem iki devreye ayrılır.

    Kuvvet Harp Akademilerinde öğrenci subaylara iki devre olması halinde birinci devre sonunda, üç devre olması halinde birinci ve ikinci devre sonunda, Millî Güvenlik ve Silahlı Kuvvetler Akademilerinde ise birinci devre sonunda müdavimlere bir hafta dinlenme tatili verilir.

    Enstitünün eğitim ve öğretim devreleri bu konuda çıkarılacak yönergede belirtilir.

    Eğitim ve Öğretimin Plânlanması

    Madde 58 - ( Başlığı ile birlikte değişik:RG-18/01/2006-26053)

    Harp Akademileri Komutanlığı; bu Yönetmelik ve Genelkurmay Başkanlığının direktiflerine uygun olarak her yıl bir eğitim ve öğretim uygulama emri yayınlamak suretiyle kuruluşundaki akademilerin ve enstitünün eğitim ve öğretimini plânlar, koordine eder ve bu plânın uygulanmasını sağlar. Eğitim ve öğretimin plânlanması ve icrasında, Harp Akademileri Komutanlığı ile Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı arasında eğitim hedeflerinin tam olarak elde edilmesine yardımcı her türlü koordinasyon ve işbirliği yapılır.

    Eğitim ve Öğretim Konuları

    Madde 59 - ( Başlığı ile birlikte değişik:RG-18/01/2006-26053)

    Akademilerin eğitim ve öğretimine ilişkin konular ve kapsamları ile eğitim metotları; Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teklifleri dikkate alınarak, Genelkurmay Başkanlığı tarafından orta ve uzun vadeli olarak yayımlanan "Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Eğitim Direktifi"nde yer alan eğitim ihtiyaç ve öncelikleri çerçevesinde akademik müfredat oluşturulur.

    Söz konusu müfredat oluşturulurken Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenen; öğrenci subay/müdavimlere kazandırılacak nitelikler Harp Akademileri Komutanlığınca "Eğitim ve Öğretim Planlama ve Programlama Aşamaları"nda daima dikkate alınır.

    Müfredat; ihtiyaç duyulan diğer konular yanında, stratejik hedef plânları, personel plânlamaları ve gelişen yeni taktik ve teknikler paralelinde ortaya çıkan eğitim ihtiyaçlarına ve millî güvenlikle ilgili konularda sivil, asker üst kademe yöneticilerinin eğitim ihtiyaçlarına yönelik hususları kapsar. Ders programları, günlük ders adedi ve süreleri ile araştırma inceleme süreleri Harp Akademileri Komutanlığınca çıkarılacak eğitim ve öğretim uygulama emirlerinde belirtilir.

    Eğitim ve Öğretim Araç ve Gereçleri

    Madde 60 -( Başlığı ile birlikte değişik:RG-18/01/2006-26053)

    Harp Akademileri öğretim elemanları ile Harp Akademilerinde eğitim ve öğretim gören müdavim, kursiyer ve öğrenci subayların, eğitim öğretimde kullanacakları araç ve gereçler Devlet tarafından karşılanır. Demirbaş ve sarf malzemesi olarak verilecek eğitim ve öğretim malzemesi ile bunların kullanılması ilkeleri Harp Akademileri Komutanlığınca çıkarılacak özel yönergede belirlenir."

    Geziler

    Madde 61- Harp akademilerinde; akademik eğitim-öğretim yılı içerisinde okutulan konuların uygulamalı olarak geliştirilmesini sağlamak, müdavim veya öğrenci subayları değerlendirmek, belirli bir bölgenin askeri, coğrafi ve ekonomik bakımdan etüdünü yapmak ve bölgede evvelce yapılmış harpler mevcut ise bunların cereyan tarzlarını incelemek, dost ve müttefik Devletlerin Silâhlı Kuvvetleri ve müesseseleriyle, stratejik önemi haiz bölgelerinde tetkik ve etütler yapmak maksadıyla; yurtiçi tetkik gezileri, kurmay ve kültür gezileri, müşahâde gezileri ve yurt dışı gezileri düzenlenir.

    Gezilerin süreleri, tarihleri, katılacak akademiler ve uygulama esasları Harp Akademileri Komutanlığınca hazırlanacak bir yönerge ile belirlenir. Yurtdışına yapılacak geziler, Genelkurmay Başkanlığının emirleri ile olur.

    Millî Güvenlik Akademisinin gezi plânlaması için Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin görüş ve önerisi dikkate alınır ve gerek görüldüğü hallerde Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden ilgili personel de bu geziye iştirak eder.

    İKİNCİ KISIM : Değerlendirme Esasları

    Kuvvet Harp Akademileri Öğrenci/Müdavim Subaylarının Değerlendirilmesi

    Madde 62 - ( Başlığı ile birlikte değişik:RG-18/01/2006-26053)

    Kuvvet Harp Akademilerinde öğrenci/müdavim subaylar not kanaat karma sistemine göre değerlendirilir, kategori usûlü ile derecelendirilirler. Derecelendirilmeye esas olacak not; 1 inci sınıf öğreniminde; yazılı sınav notu, öğretim elemanları kanaat notu, kurmay ve kültür gezisi notu ve komutan kanaat notundan oluşan yıllık geçerli not, 2 nci sınıf öğreniminde; yazılı sınav notu, öğretim elemanları kanaat notu, kurmay ve kültür gezisi notu, komutan kanaat notu ve tez notundan oluşan yıllık geçerli not, komutanlık ve karargâh subaylığı (KOMKARSU) Öğreniminde; asgarî iki yazılı sınav notu, öğretim elemanları kanaat notu, akademik gezi notu ve komutan kanaat notundan oluşan öğrenim bitirme notudur. Notlar tam puan (100) üzerinden verilir.

    a) Yazılı sınav notu: Bu not, her eğitim ve öğretim yılında yapılacak yazılı sınavlardan alınan notların ortalamasıdır. Her yazılı sınav (100) tam not üzerinden değerlendirilir. Sınavlarla ilgili esaslar Harp Akademileri Komutanlığı Ölçme ve Değerlendirme Özel Yönergesinde belirlenir.

    b) Öğretim elemanları kanaat notu:

    1) Kuvvet Harp Akademilerinde subay öğretim elemanları, derslerine katıldıkları öğrenci/müdavim subaylara, her öğretim devresi sonunda bir kanaat notu verirler. Kanaat notlarının verilmesine ilişkin esaslar, Harp Akademileri Komutanlığı Ölçme ve Değerlendirme Özel Yönergesinde belirlenir.

    2) Kuvvet Harp Akademilerinde her devre sonunda, bir öğrenci/müdavim subaya kanaat notu veren öğretim elemanlarının notlarının ortalaması, o öğrenci/müdavim için, o devreye ait kanaat notu olur. Her devreye ait kanaat notlarının ortalaması ise öğretim elemanlarının öğretim yılı kanaat notu olur.

    3) Öğretim elemanlarının öğretim yılı/dönemi kanaat notlarının ortalaması da o öğrenci/müdavim subay için "öğretim elemanları kanaat notu ortalamasını" oluşturur ve öğrenci/müdavim subayın değerlendirilmesine kaynak teşkil eder.

    4) Öğretim elemanlarının bir öğrenci/müdavim subay hakkında ilk defa kanaat notu verebilmesi için, öğretim elemanının en az 30 saat, daha sonraki kanaat notlarını verebilmesi için de en az 10 saat derse girmesi gereklidir. Bu ders saatlerine, öğretim elemanının öğrenci/müdavim subay ile yüz yüze olduğu kurmay kültür/akademik gezileri, arazi etüt ve tatbikatları, uçuş, tatbikat gezileri, plân tatbikatları, harp oyunları, seminer ve münazaralar da dahildir.

    5) Kuvvet Harp Akademileri öğrenci/müdavim subaylarından oluşan karma seminer gruplarında derse giren öğretim elemanları dersin bitiminde ders sonuç raporu tanzim ederler. Bu raporun şekli Harp Akademileri Komutanlığı Ölçme ve Değerlendirme Özel Yönergesinde yer alır. Rapor ÖZEL ve KİŞİYE ÖZEL olarak diğer Kuvvet Harp Akademileri Plân ve Program Şube Müdürlüklerine teslim edilir. Bu raporda, olumlu veya olumsuz kanaat edinilen öğrenci/müdavim subaylar hakkında not verilmeksizin yazılı değerlendirme yapılır. Bu raporlarda yer alan hususlar öğrenci/müdavim subayların değerlendirilmelerinde dikkate alınır.

    c) Kurmay ve kültür/akademik gezi notu:

    Eğitim öğretim yılı/dönemi sonunda yapılan kurmay ve kültür/akademik gezileri esnasında yapılan arazi etütleri ve sınavlarda, geziye katılan öğretim elemanlarının öğrenci/müdavim subaylar için ayrı ayrı verdikleri notların ortalamasıdır. Kuvvet Harp Akademileri kurmay ve kültür/akademik gezilerde, öğrenci/müdavim subayları değerlendirmek için Akademi Komutanlıklarınca belirlenecek sayıda gezi sınavı yapılır. Her sınav için değerlendirme, geziye katılan öğretim elemanlarınca kabul edilen değerlendirme kıstaslarına göre yapılır. Kurmay ve kültür/akademik gezilerine ilişkin ayrıntılar özel yönergede belirtilir.

    d) Komutan kanaat notu (Komutanlık notu):

    1) Her Kuvvet Harp Akademisi öğrenci/müdavim subayı için, Harp Akademileri Komutanı ile ilgili Kuvvet Harp Akademisi Komutanının vermiş oldukları kanaat notlarının ortalamasıdır. Notlar bir defaya mahsus olmak üzere akademik eğitim ve öğretim yılı/dönemi sonunda verilir.

    2) Komutanlık notu, gerek öğrenim yılı içinde komutanların katıldıkları çalışmalarda edindikleri kanaat, gerekse öğrenim yılı içinde yapılan sınavlarda ve öğrenci/müdavim subayların hazırladıkları tezlerin verdiği kanaate dayanan nottur. Harp Akademileri Komutanı ve Kuvvet Harp Akademileri Komutanları tarafından bir eğitim ve öğretim yılında/döneminde asgarî bir kez yazılı sınav yapılır.

    3) Komutanlık notu; 50 puandan az olduğu taktirde öğrenci/müdavim subayların akademi ile ilişiği kesilir.

    e) Tez notu:

    Kuvvet Harp Akademilerinin 1 inci sınıfına başlayan öğrenci/müdavim subaylara birer tez konusu verilir. Hazırlanan tezler mezuniyetten önce değerlendirilmesi bitecek şekilde 2'nci sınıf öğrenimi esnasında teslim alınır. Tez notu 2 nci sınıf sonunda yıllık geçerli nota doğrudan dahil edilir. Tez konularının tespiti, dağıtımı, hazırlanması, değerlendirilmesi ile ilgili esaslar Harp Akademileri Komutanlığınca hazırlanacak yönergede tespit edilir.

    f) Yıllık geçerli not:

    Yıllık geçerli not, eğitim-öğretim yılı sonunda her öğrenci subayın sınıf geçmesine, derece ve kategorilere ayrılmasına neden olan nottur. Bu not, yukarıda açıklanan yazılı sınav, tez (2 nci sınıfta), kurmay ve kültür gezisi, komutanlık ve öğretim elemanı ana notlarının ağırlıklı ortalamasıdır. Notların ağırlıkları Harp Akademileri Komutanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönergesinde belirtilir. Kesirli notlar tama iblağ etmez.

    g) Notların öğrenci/müdavim subaylara tebliği:

       Komutanlık ve öğretim elemanları kanaat notları ile kurmay ve kültür gezileri notları gizlidir. Öğrenci/müdavim subaylara bildirilmez. Yazılı sınav notları her sınavı müteakip, tez notları ise değerlendirmeyi müteakip öğrenci subaylara "KİŞİYE ÖZEL" olarak tebliğ edilir. Sınavda zayıf alanlara bu tebligat ayrıca yazılı olarak yapılır.

    h) Derecelendirme ve mezuniyet:

    1) Kuvvet Harp Akademilerinde değerlendirme;

    90 puan (Dahil) 100 puan : Çok iyi,

    75 puan (Dahil) 89 puan : İyi,

    65 puan (Dahil) 74 puan : Orta,

    64 puan (Dahil) daha aşağı puan : Zayıf,

    olarak dört derece üzerinde yapılır.

    2) Kara Deniz ve Hava Harp Akademilerinde; yıllık geçerli not tabanı 65 dir.

    a) 1 inci sınıfın sonunda yıllık geçerli notu 65 den az olanların Akademi ile ilişiği kesilir.

    b) 2 nci sınıf sonunda yıllık geçerli notu 65 ve daha fazla olanlar Akademiyi başarı ile bitirmiş sayılır ve kendilerine diplomaları verilir. Genelkurmay Başkanı tarafından kurmaylıkları onaylanır. Yıllık geçerli notu 65 den az olanların diplomaları verilmez ve bunlar sınıfları görevlerine iade edilirler.

    3) Harp Akademileri Yüksek Kurulu; eğitim kalitesini artırmak maksadıyla, taban notunu yukarı çekebilir. Diğer not aralıklarını buna göre düzenleyebilir. Bu konuda yapılacak düzenlemeler eğitim ve öğretim yılı başlangıcında açıklanır.

    Silâhlı Kuvvetler Akademisinde Değerlendirme

    Madde 63- (Değişik:RG-18/01/2006-26053)

    Silahlı Kuvvetler Akademisi müdavimleri; yazılı sınav notu, tez çalışması notu, öğretim elemanı kanaat notu ile komutan kanaat notu, karma sistemine ve kategori usûlüne göre değerlendirilirler. Millî Güvenlik Akademisinde başarı derecelendirilmesi yapılmaz.

    a) Yazılı sınav notu:

    Silahlı Kuvvetler Akademisi müdavimleri, eğitim ve öğretim dönemi içinde asgarî 2 yazılı sınava tâbi tutulurlar. Bu sınavların ortalaması yazılı sınav notudur.

    b) Tez notu:

    Müdavimlerin tezlerin değerlendirilmesi sonunda aldıkları nottur. Tez notu; 75 puandan az olduğu takdirde müdavimler başarısız olarak kabul edilir ve diploması verilmez. Ancak öğretimin tamamlanmasından sonra, 3 ay içerisinde teslim edilmek üzere yeniden bir tez hazırlama görevi verilir. Bu tezden 75 ve yukarı not aldığı ve diğer notları da geçerli olduğu takdirde müdavim diploma almaya hak kazanır. Tezlerin hazırlanması, ölçme ve değerlendirilmesi ile ilgili esaslar Harp Akademileri Komutanlığı Ölçme ve Değerlendirme Özel Yönergesinde yer alır.

    c) Öğretim elemanı kanaat notu:

    1) Müdavimlere her devre sonunda dersine giren öğretim elemanları tarafından kanaat notu verilir. Kanaat notunun verilmesine ilişkin esaslar Harp Akademileri Komutanlığı Ölçme ve Değerlendirme Özel Yönergesinde belirtilir.

    2) Her iki devrede alınan kanaat notlarının ortalaması, öğretim elemanı kanaat notunu teşkil eder.

    d) Komutan kanaat notu:

    Her müdavim için Harp Akademileri Komutanı ile Silahlı Kuvvetler Akademisi Komutanının vermiş oldukları kanaat notlarının ortalamasıdır. Notlar bir defaya mahsus olmak üzere eğitim ve öğretim dönemi sonunda verilir. Harp Akademileri Komutanı ile Silahlı Kuvvetler Akademisi Komutanı tarafından eğitim ve öğretim dönemi içinde yeterli kanaate varabilmek için asgarî bir yazılı sınav yapılır. Komutanlık kanaat notu 50 puandan az olduğu takdirde müdavimler başarısız olarak kabul edilir.

    e) Notların müdavimlere tebliği:

    Yazılı sınav sonuçları her sınavı müteakip, tez notları ise değerlendirmeyi müteakip müdavimlere tebliğ edilir. Diğer notlar bildirilmez.

    f) Kategorilendirme ve mezuniyet:

    1) Değerlendirme notu: Her müdavimin dönem sonunda kategorilere ayrılmasına esas olan not olup, yazılı sınav notu, tez notu, öğretim elemanı kanaat notu ve komutan kanaat notunun ortalamasıdır. Notlar 100 tam puan üzerinden verilir. Kesirler tama çevrilmez. Değerlendirmede;

    90 puan (dahil) 100 puan : Çok iyi,

    75 puan (dahil) 89 puan : İyi,

    65 puan (dahil) 74 puan : Orta,

    64 puan (dahil) daha aşağı puan : Zayıf,

    olarak kabul edilir.

    2) Silahlı Kuvvetler Akademisini ÇOK İYİ ve İYİ kategori ile bitirenlere diplomaları verilir. Başarısız olanlar hakkında 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uygulanır.

    Millî Güvenlik Akademisinde Değerlendirme

    Madde 64- (Değişik birinci fıkra:RG-18/01/2006-26053) Millî Güvenlik Akademisinde yazılı sınav yapılmaz. Ancak müdavimlerden her birinin yazılı veya sözlü olarak akademik eğitim ortamı ve çalışmalarda gösterdikleri başarı, sarf ettikleri gayret göz önünde tutularak değerlendirme yapılır. Bu değerlendirmeye göre bir kanaat belgesi düzenlenir. Müdavimlerin her devre sonunda;

    a) Akademi kurallarına uyarlılığı,

    b) Çalışma arzu ve isteği,

    c) Konulara nüfuz yeteneği,

    d) Akademik çalışmalardaki katkısı,

    e) Çalışmalara katılmadaki devamlılığı,

    f) Ferdî çalışmaları,

    konularındaki durumları tespit edilerek, akademi komutanlığınca bir genel durum değerlendirilmesi yapılır.

    Değerlendirmeye göre düzenlenen kanaat belgesi, Harp Akademileri Komutanlığınca ilgili bakanlık ve kuruluşa gönderilir. Müdavimlere ise katıldığı dönemi belirleyen bir öğrenime katılma belgesi verilir.

    Kurslara Katılanların Değerlendirilmesi

    Madde 65- (Değişik:RG-18/01/2006-26053)

    Harp Akademilerinde açılacak kurslara katılan subaylar, Türk Silahlı Kuvvetleri Kurs Yönergesi esaslarına göre değerlendirilir.

    Değerlendirme Kayıtlarının Muhafazası

    Madde 66- Müdavim, kursiyer ve öğrenci subayların değerlendirilmesi sonucu elde edilen kayıtlar, Harp Akademileri Komutanlığı Arşiv Özel Yönergesi esaslarına göre muhafaza edilir.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : Akademiyi Bitirme, Akademiden Çıkarılma, Akademiden Ayrılma ve

    Meşru Mazeretleri Sebebiyle Öğrenime Katılmayanlar

    Hakkında Yapılacak İşlemler

    Akademiyi Bitirme

    Madde 67- (Değişik:RG-18/01/2006-26053)

    Akademiyi bitirme esasları aşağıdadır.

    a) Kuvvet Harp Akademileri:

    1) Kurmay subay adayının, Kuvvet Harp Akademisini başarı ile bitirmiş sayılması için, bu Yönetmeliğin 62 nci maddesinde belirtilen öğrenim başarı değerlendirilmesinden sonra, kurmaylık, ahlâkî ve ideolojik niteliklerinin de yeterli olduğuna Akademi Kurullarınca karar verilmiş olması şarttır.

    2) Kuvvet Harp Akademileri Kurullarınca, Kuvvet Harp Akademileri öğrenimini başarı ile bitirdikleri hakkında karar verilenlerin kurmaylıkları Genelkurmay Başkanının onayına sunulur. Genelkurmay Başkanlığınca onayı müteakip Kuvvet Harp Akademisinden mezun olmuş sayılır ve diploması verilir. Bu subaylara 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu esaslarına göre iki yıl kıdem verilir.

    3) Kuvvet Harp Akademileri Kurullarınca, komutanlık ve karargâh subaylığı (KOMKARSU) Öğrenimini başarı ile bitirdikleri hakkında karar verilenlerin diplomaları Harp Akademileri Komutanlığınca onayı müteakip diploması verilir. Bu subaylara 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu esaslarına göre bir yıl kıdem verilir.

    b) Silahlı Kuvvetler Akademisi:

    1) Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olabilmek için, bu Yönetmeliğin 63 üncü maddesinde belirtilen ilmi değerlendirmeden sonra, kurmay subayda aranan nitelikler, ahlâkî ve ideolojik niteliklerinin de yeterli olduğuna Akademi Kurulunca karar verilmiş olması şarttır.

    2) Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olan kurmay subaylara akademinin diploması ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu esaslarına göre bir yıl kıdem verilir.

    c) Millî Güvenlik Akademisi:

    Millî Güvenlik Akademisinde eğitim ve öğretim gören sivil müdavimlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 2670 sayılı Kanunla Değişik EK-3 üncü maddesinde sayılan üst kademe görev yerlerine yapılacak atamalarda uygulanacak önceliğe esas teşkil etmek üzere, bu Yönetmeliğin 64 üncü maddesinde ana esasları belirtilen kanaat belgesi düzenlenerek, müdavimlerin bağlı olduğu kurum ve kuruluşlara gönderilir.

    d) Kuvvet Harp Akademileri, Silahlı Kuvvetler Akademisi, Millî Güvenlik Akademisi ve komutanlık ve karargâh subaylığı (KOMKARSU) eğitimini bitiren subaylara; ilgili akademiler tarafından, içeriği ve şekli özel yönergede gösterilecek "Ders Not Döküm Çizelgesi" (Transkript) hazırlanarak verilir.

    e) Öğretim Elemanlığı Yapar kanaati verilmesi:

    Kuvvet Harp Akademileri Eğitimi ile KOMKARSU Öğreniminden mezun olan öğrenci/müdavim subaylardan durumu uygun olanlara akademik kurulca yapılacak değerlendirmeyi müteakip öğretim elemanlığı yapar kanaati verilir.

    f) Enstitünün ölçme ve değerlendirme faaliyetlerine ilişkin esaslar kendi özel yönergesinde belirtilir.

    Akademiden Çıkarılma

    Madde 68- Aşağıdaki hallerde öğrencilerin Harp Akademilerindeki öğrenimlerine son verilir.

    a. Bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinin a ve b fıkralarında sayılan suçlardan mahkum olanlar, taksirli suçlar hariç olmak üzere mahkemeler, disiplin mahkemeleri veya disiplin amirlerince toplam olarak (7) gün veya daha fazla hapis cezası ile mahkum olanlar veya cezalandırılanlar veya Akademi Kurulunun üçte iki (2/3) çoğunluğu ile kurmay subay olma niteliğini haiz olmadıklarına karar verilenler veya girişle ilgili niteliklere haiz olmadıkları öğrenim sırasında anlaşılanlar.

    b. Askeri ve ahlaki niteliklerindeki noksanlıklar, göreve geç gelmek, görevde intizamsızlık, laubalilik, birlikte çalışma yeteneğinin noksanlığı gibi giderilmesi mümkün olan bir noksanlık ise, evvela öğrenciye bu noksanlığı ihtar edilir. Bu ihtar, Kuvvet Harp Akademisi Komutanı tarafından gizli tebligat şeklinde yapılır. Bu ihtara rağmen noksanlarını gideremeyenlerin öğrenimine son verilir.

    c. Askeri ve ahlaki niteliklerindeki noksanlığının düzelmesi ve giderilmesinin imkansız olduğu, Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunun 39 uncu ve İç Hizmet Yönetmeliğinin 86 ncı Maddelerine aykırı hareket ettiği, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürdüğü, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunduğu, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsediği, bu gibi faaliyetlerde bulunduğu veya karıştığı anlaşılanların öğrenimine ihtar yapılmadan son verilir ve haklarında gerekli kanuni işlem ayrıca yapılır.

    Akademiden Ayrılma

    Madde 69-(Değişik:RG-18/01/2006-26053)

    Kuvvet Harp Akademileri ve Millî Güvenlik Akademisi öğrenimine kendi istekleri ile devam etmek istemeyenler, gördükleri öğrenime yönelik haklarından feragat ettiklerine dair dilekçe ile Harp Akademileri Komutanlığına başvurmaları halinde akademiden ayrılabilirler. Ancak Millî Güvenlik Akademisindeki müdavimlerin görev durumları nedeniyle ayrılmaları bağlı bulundukları kurum ve kuruluşları en üst makamı tarafından talep edildiği takdirde bu Yönetmeliğin 70 inci maddesine göre işlem yapılır.

    Meşru Mazeretleri Nedeniyle Eğitim-Öğretime Katılmayanlar

    Madde 70- Meşru mazeretleri nedeniyle eğitim-öğretime katılamayanlar hakkında aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:

    a. Giriş sınavını kazanmış olanlardan, sağlık nedeniyle o yılın öğretimine katılamayanlar, müteakip yılın öğretimine katılırlar.

    b. Mazeretleri dolayısıyla öğretim yılı veya döneminin 1/3 üne veya daha fazla kısmına katılamayanlar, o yıl veya dönemin öğrenimine devam haklarını kaybederler. Bu gibilerin müteakip yılın veya dönemin öğrenimine katılmalarının uygun olup olmadığı, o zamana kadar göstermiş oldukları başarının derecesine göre ilgili akademi kurulunca karara bağlanır.

    c. Bir öğretim yılının kurmay gezisine katılamayanlar, müteakip yılın kurmay gezisine katılırlar. Ancak kurmay gezisinde yapılan sınavlardan 1/3 üne katılan öğrenci, kurmay gezisinin tamamına katılmış sayılır.

    d. Mazeretleri dolayısıyla müteakip yıl akademi öğrenimine veya kurmay gezisine katılacak olanlar; garnizon hudutları içerisinde sınıfları ile ilgili birlik ve karargahlardaki görevlere atandırılır.

    e. Silâhlı Kuvvetler Akademisinde yapılan sınavların 1/2'sine katılanlar; meşru mazeretleri dolayısıyla diğer sınavlara katılamadıkları takdirde akademi kurulunun kararıyla tamamına katılmış sayılırlar.

    Kararların Onayı

    Madde 71-(Değişik:RG-18/01/2006-26053)

    Akademiyi bitirme, akademiden çıkarılma ve meşru mazeretleri dolayısıyla öğretime katılamayanlar hakkındaki Akademi Kurulu Kararları ile değerlendirme çizelgeleri asgarî bir nüshası ilgili akademide, diğer nüshası onay makamı olan Genelkurmay Başkanlığında kalacak şekilde Kuvvet Harp Akademileri Komutanlıklarınca ihtiyaç duyulan nüsha sayısı kadar tanzim edilir ve onay için Harp Akademileri Komutanlığınca Genelkurmay Başkanlığına sunulur.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Son Hükümler

    Yurtiçi ve Yurtdışı Kurumlarla İlişkiler

    Madde 72- Harp Akademileri Komutanlığı, Yükseköğretim Kurumları, bilim kurumları ve diğer kurum ve kuruluşlar ile askeri akademik eğitim-öğretimin gerektirdiği konularda işbirliği yapabilir, dost ve müttefik ülkelerin harp akademileri ve benzeri kuruluşları ile de eğitim-öğretim konularında, Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülecek seviyede ilişki kurabilir.

    Yabancı Uyruklu Subaylar

    Madde 73- Yabancı uyruklu subaylar, Genelkurmay Başkanlığının muvafakatı ve Bakanlar Kurulunun Kararı üzerine yapılacak ikili anlaşmalar ile harp akademileri eğitim-öğretime katılabilirler. Bu subayların harp akademilerinde göreceği eğitim-öğretim ile ilgili esaslar, Genelkurmay Başkanlığının direktiflerine uygun olarak Harp Akademileri Komutanlığınca çıkarılacak yönergede düzenlenir.

    Yabancı Ülke Harp Akademilerine Gönderilme

    Madde 74- Genelkurmay Başkanlığının gerek görmesi üzerine, kuvvet harp akademilerine giriş hakkını kazanan subaylardan seçilenler, yabancı ülke harp akademileri veya eşidi öğretim kurumlarına öğrenim için gönderilebilirler. Subay gönderilecek yabancı ülke harp akademileri, Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilir. Bu tespit yapılırken akademilerin eğitim-öğretim süresi ve seviyesi ile ders konu ve kapsamlarının kuvvet harp akademilerine denkliği esas alınır.

    Yabancı ülke harp akademilerine eğitim-öğretim amacıyla subay gönderilmesinde uygulanacak esaslar aşağıdadır.

    a. Hangi yabancı ülke harp akademisine, kaç subay gönderileceği Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilir.

    b. Yabancı ülke harp akademilerine gönderilecek subaylar, kuvvet harp akademileri giriş sınavlarını kazananlar arasından, kuvvet komutanlıklarının teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile seçilir. Seçim Türk Silâhlı Kuvvetleri Yurtdışı Eğitim-Öğretime Personel Gönderme Esasları Yönergesi (MY 52-4) ve Yurtdışı Sürekli Görevler Yönergesi (MY 52-1) esaslarına göre yapılır.

    c. Seçilen subayların yabancı ülkelere gönderilmesi ve eğitim-öğretimlerinin takibine ilişkin işlemler, ilgili kuvvet komutanlıklarının sorumluluğunda yürütülür.

    d. Yabancı ülke harp akademilerine seçilen subayların atamaları, ilgili kuvvet harp akademisi komutanlığına yapılır ve özlük işlemleri bu komutanlıklarca yürütülür.

    e. Gönderildikleri yabancı ülke harp akademisinde başarısız olan subayların kuvvet harp akademileri ile ilişkileri kesilir ve sınıfları görevine atamaları yapılır.

    f. Yabancı ülke harp akademisinden mezun olan subaylar, mezuniyetlerini müteakip bir yıl süre ile ilgili kuvvet harp akademisinde tamamlama eğitimine tabi tutulur. Bu eğitim esnasında, kuvvet harp akademisine kıyasla eksik gördükleri dersler tamamlatılır. Eksik görülen derslerin tamamlatılması ve değerlendirilmesine ilişkin esaslar, harp akademileri komutanlığınca hazırlanacak bir yönerge ile belirlenir. Tamamlama eğitimi esnasında bu subayların kuvvet harp akademisinin her iki sınıfına ait kurmay ve tetkik gezisine katılması sağlanır. Tamamlama eğitimi sonunda başarısız olan subaylar bir yıl daha aynı eğitime tabi tutulur. Bu eğitim sonunda da başarısız oldukları taktirde kuvvet harp akademisi ile ilişkileri kesilerek sınıfları görevine atamaları yapılır.

    Yönergeler

    Madde 75- Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde öngörülen Yönergeler, Yönetmeliğin yayımını takiben altı ay içinde Harp Akademileri Komutanlığınca yürürlüğe konulur.

    Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

    Madde 76- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 31 MART 1972 tarihli ve 14145 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Harp Akademileri Yönetmeliği" yürürlükten kalkar.

    Geçici Madde 1- Bu Yönetmelik uyarınca çıkarılacak Yönergeler yürürlüğe konuluncaya kadar halen uygulanmakta olan yönergelerin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

    Geçici Madde 2- -(Değişik:RG-18/01/2006-26053)

    Bu Yönetmeliğin yürürlüğe konulmasından önce Kuvvet Harp Akademileri giriş sınavlarına katılmış olanlar; bu Yönetmelikteki şartlara uygun olarak, 37 nci maddede öngörülen altı giriş hakkından geriye kalan haklarını tamamlayıncaya kadar sınavlara katılabilirler.

    Geçici Madde 3 - (Mülga:RG-18/01/2006-26053)

    Geçici Madde 4 - (Değişik:RG-18/01/2006-26053)

    Harp Okullarından, 1992 yılında mezun olan subaylar; 14 üncü hizmet yılı bitirmemiş olmaları, 1993 yılında mezun olanlar ise, 13 üncü hizmet yılını bitirmemiş olmaları ve diğer şartları da taşımaları kaydıyla, Kuvvet Harp Akademileri giriş sınavlarına müracaat edebilirler.

    Geçici Madde 5 - (Mülga:RG-18/01/2006-26053)

    Yürürlük

    Madde 77- Bu Yönetmeliğin kuvvet harp akademilerine girişle ilgili 37 ve 41 inci Maddeleri, 1992 yılı giriş sınavlarından itibaren, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 78- Bu Yönetmeliği Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar