GEMİ TANKLARININ KALİBRASYONUNA DAİR YÖNETMELİK(71/349/AT)

    Gemi Tanklarının Kalibrasyonuna Dair Yönetmelik (71/349/AT)

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 11/04/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24723

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı; gemi tanklarının bu yönetmelikte belirlenen hata sınırları içerisinde doğru kalibre edilmelerini temin etmek üzere, muayene ve deney ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2-Bu yönetmelik gemi tanklarının kalibrasyonu, metrolojik ve teknik özellikleri ile periyodik muayeneleri kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik,

    4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;

    Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

    Müsteşarlık : Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını,

    Komisyon : Avrupa Birliği Komisyonunu,

    AT Kalibrasyonları : Bu yönetmeliğe uygun olarak yapılan kalibrasyonları,

    Kalibrasyon Sertifikası : Gemi tanklarında yapılacak kalibrasyon işlemlerinin sonuçlarının bu Yönetmelik eklerine uygun olarak yapılıp kayıt altına alındığı belgeyi,

    Kalibrasyon Cihazı : Bu yönetmelik ile; Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT)' e uygun şekilde, gemi tanklarının ölçümünün doğruluğunu kontrol eden aleti ,

    Aleç : Tank kapağındaki muayene deliğinden yük yüzeyine olan uzaklığı,

    İskandil Tabloları : Belirli aleç yüksekliklerindeki gemi tankının hacmini gösteren tabloyu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

    Genel Hükümler

    Madde 5- Gemi tanklarında yapılacak kalibrasyon işlemlerinin sonuçları bu yönetmeliğin eklerine uygun bir şekilde AT kalibrasyon sertifikasına kaydedilir. Bakanlık Avrupa Birliğine üye bir ülkede verilmiş olan AT Kalibrasyon Sertifikasını, ülkemizde verilmiş bir AT Kalibrasyon Sertifikasına eşdeğer tutar.

    Madde 6- Bu yönetmeliğe uygun bir şekilde kalibre edilmiş tanklardaki sıvıların ölçümü, özel olarak bu amaca uygun hale getirilmiş ölçme aletleriyle yapılır. Bu aletlerin, ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olması gerekir.

    Madde 7-Bakanlık, bu yönetmelikte yapacağı değişiklikler ile yayımlandıktan sonra bu yönetmelik metnini Müsteşarlık aracılığı ile komisyona bildirir.

    Madde 8- Bu yönetmelik; Avrupa Birliğinin 12 Ekim 1971 tarih ve 71/349/EEC sayılı "üye ülkelerde gemi tanklarının kalibrasyonu ile ilgili yasaların uyumlu hale getirilmesine ilişkin direktif" ine uygun olarak hazırlanmıştır.

    Yürürlük

    Madde 9- Bu yönetmelik 01.06.2003 tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 10- Bu yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

   

   

   

   

    Mevzuat Kanunlar