DİKİŞSİZ, ALAŞIMSIZ ALÜMİNYUM VE ALÜMİNYUM ALAŞIMLI BASINÇLI GAZ TÜPLERİNE DAİR YÖNETMELİK(84/526/AT)

    Dikişsiz, Alaşımsız Alüminyum Ve Alüminyum Alaşımlı Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik (84/526/AT)

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 01/03/2001

    Resmi Gazete Sayısı: 24333

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; içerisine sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya çözünmüş gazların doldurulduğu dikişsiz,alaşımsız alüminyum ve alaşımlı alüminyumdan mamul basınçlı gaz tüplerinin uyması gereken asgari şartların belirlenmesi, sınıflandırılması, tasarımı imali, montajı, dağıtımı, piyasaya arzı, hizmete sunulması, kullanımı, muayene ve belgelendirme işlemleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik, bir tek parçadan yapılan, tekrar doldurulabilir ve taşınabilir, iç hacim kapasitesi 0,5 litre ila 150 litre olan sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya çözünmüş gazların doldurulduğu dikişsiz, alaşımsız ve/veya alaşımlı alüminyumdan imal edilen basınçlı tüplerini kapsar.

    Bu Yönetmelik,çekme mukavemeti 500 N/mm2'den büyük olan alüminyum alaşımlı kapları ve tabanı kapatılırken metal kullanılan kapları kapsamaz.

    Hukuki Dayanak

    Madde 2- Bu Yönetmelik; 8/1/1985 tarih ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun , 23/2/1995 tarih ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 10/6/1930 tarih ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun uyarınca hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan:

    Bakanlık   :Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

    Müsteşarlık    :Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını,

    Komisyon   :Avrupa Birliği Komisyonunu,

    AT Tipi Basınçlı Kap : Tek parçadan imal edilen, tekrar doldurulabilir ve taşınabilir 0,5 litre ila 150 litre ve arası iç hacım kapasitesine sahip sıkıştırılmış veya çözünmüş gazların doldurulduğu dikişsiz, alaşımsız ve/veya alaşımlı alüminyumdan imal edilen tüpü bu Yönetmelikte geçen "Dikişsiz, Alaşımsız ve/veya Alüminyum Alaşımlı Basınçlı Gaz Tüpleri" ifadesi "Tüp" olarak yer alacaktır.

    İmalatçı : Bir tüp veya tüp partisini imal eden veya tüpe adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koyarak kendini imalatçı olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; İmalatçının Türkiye dışında olması halinde, imalatçı tarafından yetkilendirilen temsilciyi, Türkiye'de yetkili bir temsilci bulunmaması halinde ise ithalatçıyı, ayrıca, kabın tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetlerini kabın güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

    Yetkili temsilci : İmalatçı tarafından yetkilendirilen ve yönetmelik hükümleri uyarınca imalatçı adına faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiyi,

    Uygunluk Değerlendirmesi : Tüp veya tüp partisinin bu Yönetmelik ile "Basınçlı Kaplar ve Bu Kapların Muayene Yöntemlerinin Ortak Hükümlerine Dair Yönetmelik" ve ilgili teknik düzenlemeye ve/ veya standarda uygunluğunun test edilmesi ve/ veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,

    Muayene Kuruluşu : Bu Yönetmelik ile "Basınçlı Kaplar ve Bu Kapların Muayene Yöntemlerinin Ortak Hükümlerine Dair Yönetmelik" kapsamında uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini yürüten özel veya kamu kuruluşunu,

    AT Tip Onayı : Muayene kuruluşunun; bir tüp partisini temsil eden numunenin bu Yönetmelik ile "Basınçlı Kaplar ve Bu Kapların Muayene Yöntemlerinin Ortak Hükümlerine Dair Yönetmelik" ve ilgili teknik düzenlemeye ve/veya standarda uygun olduğunun tespiti ve belgelendirilmesi ile ilgili yapmış olduğu işlemi,

    AT Doğrulaması : Muayene kuruluşunun; tüpün veya tüp partisinin deneyini yaparak, tüpün AT Tip Onay belgesinde tanımlanan tipe ve bu yönetmelik ile "Basınçlı Kaplar ve Bu Kapların Muayene Yöntemlerinin Ortak Hükümlerine Dair Yönetmelik" ve ilgili teknik düzenleme ve/veya teknik düzenlemelerde atıfta bulunulan standartlara uygunluğunu beyan ve garanti eden işlemini,

    İfade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

    Genel Hükümler

    Madde 5- Bu Yönetmeliğin amacı doğrultusunda AT Tipi Tüp, bu Yönetmelik ile "Basınçlı Kaplar ve Bu Kapların Muayene Yöntemlerinin Ortak Hükümlerine Dair Yönetmelik" gereklerine uygun olarak imal veya muayene edilmiş ise Bakanlık bu AT Tipi Tüplerin kullanılmasını ve pazarlamasını reddedemez, yasaklayamaz veya kısıtlayamaz.

    Madde 6- Tüm AT Tipi Tüpler, AT Tip Onayına tabidir. Hidrolik deney basıncı 120 bar ve daha az olan ve kapasitesi 1 litreden fazla olmayanlar hariç bütün tüpler AT Doğrulamasına tabi olacaktır.

    Madde 7- Teknik gelişmelere ilişkin olarak bu Yönetmelik EK I madde 2.1.5, madde 2.4, madde 3.1.0,madde 3.4,madde 3.5, madde 3.6, madde 3.7,madde 4,madde 5, madde 6' da ve diğer eklerinde yapılması gereken tadiller Müsteşarlık aracılığı ile Komisyonun onayı alınarak yapılır.

    Madde 8- "Basınçlı Kaplar ve Bu Kapların Muayene Yöntemlerinin Ortak Hükümlerine Dair Yönetmelik" in 17 nci maddesinde belirtilen hususlar, bu Yönetmelik EK I madde 2.3' e de uygulanacaktır.

    Madde 9- Bakanlık bu Yönetmelikte yapacağı değişiklikler ile alınacak önlemleri ve yönetmeliğin kapsam alanında benimsedikleri ulusal mevzuatların hükümlerine ait metinleri Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bildirecektir.

    Madde 10- Bu Yönetmelik, Avrupa Birliğinin 84/526/EEC sayılı "Dikişsiz, Alaşımsız Alüminyum ve Alüminyum Alaşımlı Basınçlı Gaz Tüpleri" Direktifi' ne uygun olarak hazırlanmıştır.

    Madde 11- Bakanlık, bu Yönetmelik yayımlandıktan sonra, Yönetmelik metnini Komisyona bildirmek üzere Müsteşarlığa iletir.

    Yürürlük

    Madde 12- (Değişik: RG 22/3/2002 - 24703) Bu Yönetmelik 1/7/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 13- Bu Yönetmelik Hükümlerini, Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar