ALKOLMETRELER VE ALKOL HİDROMETRELERİNE DAİR YÖNETMELİK(AT/76/765 )

    Alkolmetreler Ve Alkol Hidrometrelerine Dair Yönetmelik (AT/76/765 )

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 14/02/2001

    Resmi Gazete Sayısı: 24318

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Hukuki dayanak

    Amaç

    Madde 1-Bu yönetmeliğin amacı; piyasaya arz edilecek alkolmetre ve alkol hidrometrelerinin uyması gereken teknik özellikler ile bunların muayenesi ve onaylanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2-Bu Yönetmelik; su ve etanol karışımındaki alkol miktarını ölçmede kullanılan alkolmetre ve alkol hidrometreleri kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3-(Değişik:RG-01/06/2006-26185)

    Bu Yönetmelik, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4-Bu Yönetmeliğin amacı doğrultusunda aşağıdaki tanımlar geçerlidir.

    Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nı,

    Müsteşarlık : Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı'nı,

    Komisyon : Avrupa Birliği Komisyonu'nu,

    Alet : Bu yönetmelik kapsamında bulunan ve 2 nci maddede belirtilen alkolmetre ve alkol hidrometreleri,

    Üretici : Bu yönetmelik kapsamına giren aletleri imal eden, islah eden veya alete adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, aletin tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri aletin güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

    Uygunluk Değerlendirmesi : Aletin bu Yönetmelik ile Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik ve ilgili teknik düzelemeye ve/veya standarda uygunluğunun test edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,

    Muayene Kuruluşu : Bu Yönetmelik ile Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik kapsamında uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini yürüten özel ve kamu kuruluşunu,

    AT Tip Onayı : Üretimi planlanan aletin bir numunesinin bu Yönetmelik ile Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik şartlarını sağlayıp sağlamadığının muayene kuruluşu tarafından doğrulanmasını ve belgelenmesini,

    AT İlk Muayenesi : Üretimi yapılan aletlerin tümünün bu Yönetmelik ile Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik şartlarını sağlayıp sağlamadığının muayene kuruluşu tarafından doğrulanmasını ve belgelenmesini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Genel Esaslar, Yürürlük ve Yürütme

    Genel Esaslar

    Madde 5- (Değişik:RG-01/06/2006-26185)

    Bu Yönetmelik ekinde yer alan Alkolmetre ve Alkol Hidrometrelerinin AT işaretleri taşıması zorunludur.Söz konusu aletler AT Tip Onayı ve AT İlk Muayenesine tabidir.Bu aletlerin, Ek'te yer alan kurallara uygun olarak üretilmesi ve piyasaya arz edilmesi zorunludur. Bakanlık bu Yönetmelik hükümlerine uygun ve AT Tip Onayı olan Alkol Metreler ve Alkol Hidrometrelerinin piyasada yer almasını, hizmete sokulmasını reddedemez, yasaklayamaz ve kısıtlayamaz.

    Madde 6- Bakanlık, bu Yönetmelik yayımlandıktan sonra, Yönetmelik metnini Komisyona bildirmek üzere Müsteşarlığa iletir.

    Madde 7- Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği'nin 76/765/EEC sayılı Üye Devletlerin, Alkolmetre ve Alkol Hidrometrelerine İlişkin Mevzuatının Uyumlaştırılması Hakkında Direktifi ile bu direktifi teknik gelişmelere uyarlanmasına ilişkin 82/624/EEC sayılı direktifi uyarınca hazırlanmıştır.

    Yürürlük

    Madde 8- (Değişik: RG 3/3/2002 - 24684)

    Bu Yönetmelik 1/6/2003 tarihinde yürürlüğe girer .

    Yürütme

    Madde 9- Bu yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar