KÜLTÜR MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

    Kültür Merkezi Yönetmeliği

    Dışişleri Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 04/10/1986

    Resmi Gazete Sayısı: 19241

    BİRİNCİ BÖLÜM

    Kuruluş, Görev ve Teşkilat

    Madde 1 - Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları ile içinde bulundukları ülke toplumları arasındaki ilişkileri geliştirmek, dostluk ve kültür bağlarını güçlendirmek amacıyla Türk Kültür Merkezleri kurulur. Merkezler bulunduktan yerin adıyla birlikte " Türk Kültür Merkezi" olarak adlandırılırlar.

    Türk Kültür Merkezlerinde siyasetle uğraşılmaz ve hiçbir siyasi partinin görüşleri doğ-

    rultusunda faaliyette bulunulamaz

    Görevler   

    Madde 2 - Türk Kültür Merkezlerinin görevleri şunlardır :

    a) Türklere ve içinde yaşadıkları topluma yönelik olarak dil, meslek ve kültür kursla

    rı

    açmak,

    b) Çeşitli konularda sergi, konuşma, konferans, seminer, sempozyum, panel ve yu

    varlak masa toplantıları düzenlemek,

    c) Film, video, temsil, oyun, eğlence, spor ve sanat gösterileri gibi sosyal ve kültürel

    amaçlı toplantılar düzenlemek, geziler tertiplemek

    d) İçinde yaşanılan topluma TÜRKİYE ve Türk Kültürünü tanıtıcı yayınlar yapmak,

    e) Türk Toplumu ile içinde yaşanılan ülke toplumunun kültürü, örf ye adetleri, gelenekleriyle

    ilgilenen ve bu hususta teferruatlı bilgi temin etmek isteyen kişi ve kuruluşlara yeterli bilgi ve

    dokuman temin etmek,

    f) Yurtdışında yaşayan Türk Toplumunun tarihi ve kültür değerlerinden kopmadan

    içinde yaşadıktan topluma uyumunu sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak,

    g)Türk vatandaşlarının eğitim, sosyal ve kültürel problemlerini ilmi esaslara göre in

    celemek

    ve çözüm yollarını tesbit etmek, bu amaçla Türk ve yabana kuruluşlarla işbirliği yapmak,   h) Türk Kadın kollan kurmak, Türk ev kadınları ve evdeki kız çocuklarına yönelik

    okuma-yazma ve meslek kursları açmak ve sosyal, kültürel faaliyetler düzenlemek.

    Teşkilat

    Madde 3 - Türk Kültür Merkezlerinin organları şunlardır :

    a) Genel Kurul,

    b) Denetleme Kurulu,

    c) Yönetim Kurulu,

    d) Türk Kültür Merkezi Müdürlüğü.

    İKİNCİ BÖLÜM: Organların Kuruluş ve Görevleri

    Genel Kurul

    Madde 4 - Türk Kültür Merkezleri Genel Kurulu, Büyükelçinin başkanlığında, aynı Ülkede birden fazla kurulmuşsa Merkezlerin bağlı olduğu Başkonsoloslar ile Büyükelçilik ilgili müsteşarı, Büyükelçilik İhtisas Birimlerinin en kıdemli temsilcilerinden meydana gelir.

    Türk Kültür Merkezlerinin üst karar organı olan Genel Kurul'un görevleri şunlardır:

    a) Türk Kültür Merkezlerinin yıllık faaliyet ve bütçe planlarını incelemek, karara bağlamak,      .

    b) Merkezler için taşınmaz mal alımına, yeni merkez açılmasına veya mevcut merkezin

    kapatılmasına karar vermek,

    c) Denetleme Kurulu elemanlarını seçmek, Türk Kültür Merkezleri faaliyetlerini

    denetlettirmek,      _

    d) Yönetim Kurullarının yapacakları teklifleri incelemek ve karara bağlamak,

    e) Türk Kültür Merkezlerinin geçmiş yıllık faaliyetlerini incelemek ve inceleme sonuçlarını yeni uygulamalara aktarmak.

    Genel Kurul EKİM ayının ilk haftasında olmak üzere yılda bir defa toplanır. Genel Kurul Büyükelçinin ihtiyaç görmesi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

    Denetleme Kurulu

    Madde 5 - Büyükelçilik Birinci Müsteşarının başkanlığında, Türk Kültür Merkezleri

    Genel Kurul tarafından bir yıl için seçilen iki ihtisas birimi temsilcisinden meydana gelir.

    Denetleme Kurulu, Genel Kurulun direktifleri doğrultusunda, Merkez Müdürlükleri-

    nin faaliyetlerini, işlemlerini ve harcamalarını biri Genel kurul yıllık toplantısından 15 gün

    önce olmak üzere yılda en az iki defa inceler ve sonuçlarını bir rapor halinde Genel Kurul'a

    sunar.   

    Türk Kültür Merkezi Yönetim Kurulu

    Madde 6 - Büyükelçiliğe doğrudan bağlı Türk Kültür Merkezinde Yönetim Kurulu;

    İlgili müsteşarın başkanlığında Genel Kurulca seçilen ihtisas birimleri temsilcilerinden meydana gelir.

    Başkonsolosluklara bağlı Kültür Merkezinde Yönetim Kurulu, Başkonsolosun başkan

    lığında, Başkonsolosluk bünyesindeki ihtisas .birimlerinin en kıdemli temsilcilerinden meydana gelir.

    Yönetim Kurulu iki ayda bir defadan az olmamak üzere .toplanır. Yönetim Kurulu.Baş-

    kanının ihtiyaç görmesi üzerine, Kurul olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

    Merkez Yönetim Kurulu'nun görevleri şunlardır:   

    a) Kültür Merkezi'nin yıllık faaliyet planlarını ve bütçesini hazırlamak ve Genel Kurul'a

    sunmak,

    b) Merkez faaliyetlerinin bu yönetmelik esaslarına göre yürütülmesini sağlamak,

    c) Kültür Merkezi'nin bulunduğu ülke makamları ile ilişkilerinin sağlanmasına yardımcı olmak

    d)Kültür Merkezi'nin harcamalarının Genel Kurul kararlan ve bütçe esasları doğrultusunda

    yapılmasını sağlamak,

    e) Kültür Merkezi faaliyetleri konusunda Genel Kurul'a bilgi sunmak.

    Türk Kültür Merkezi Müdürlüğü

    Madde 7- Türk Kültür Merkezi bir merkez müdürü ile bu yönetmelikte belirtilen görev ve faaliyetleri yürütecek personelden oluşur.

    Türk Kültür Merkezi Müdürlükleri bulundukları ülke ve bölge özelliklerine göre birbirlerinden farklı yapıla olabilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :Çeşitli Hükümler

    Çalışma Esas ve Usulleri

    Madde 8 - Türk Kültür Merkezinde çalışan personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları Büyükelçinin uygun görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından çıkarılan iç yönergelerle düzenlenir.

    Türk Kültür Merkezi Müdürü yürüttüğü faaliyetlerden Yönetim Kurulu'na, diğer personel ise Türk Kültür Merkezi Müdürüne karşı sorumludur.

    Bütçe

    Madde 9 - Türk Kültür Merkezlerinin yıllık bütçe planları ayrıntılı olarak hazırlanır.

    Türk Kültür Merkezleri için gerekli ödenekler, ait olduğu merkez adı da belirtilerek Büyükelçinin adına gönderilir. Ödenekler genel bütçe çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkanı eliyle harcanır. Yönetim Kurulu Başkanı eliyle harcanır. Yönetim Kurulu Başkanı mahsup evrakını Büyükelçinin onayına sunar.

    Ödenekler, Türk Kültür Merkezi görev ve faaliyetleri dışında başka amaçlar için kullanılamaz.

    Özlük Hakları

    Madde 10 - Türk Kültür Merkezi personelinin işe alınmaları işten çıkarılmaları aylık ücretleri ve diğer hakları Başbakanlıkça yayınlanan talimatta belirtilen esaslara uygun olmak kaydıyla Büyükelçilikçe tesbit edilir.

    Defter, Kayıtlar ve Belgeler

    Madde 11 - Türk Kültür Merkezi evrak ve kayıt işlemleri ve büro çalışmaları Yönetim Kurullarının

    Gözetimi ve denetiminde Müdürler tarafından yürütülür.

    Türk Kültür Merkezinde aşağıdaki kayıtların ve defterlerin veya benzerlerinin tutulması zorunludur.

    a) Yıllık Faaliyet Programı,

    b) Gider belgeleri (Fatura, senet ve benzerleri),

    c) Eşya ve gereç kayıt durum belgesi,

    d) Demirbaş kayıt defteri,

    e) Çeşitli sözleşmeler (kira) dosyası

    f) Çeşitli dosyası

    g) Bütçe ve hesaplar dosyası ve muhasebe kayıtları,

    h) Duyuru, bildiri ve karar dosyaları,

    ı) Devir - Teslim senetleri dosyası,

    i) Gelen - Giden evrak kayıt dosyası,

    j) Toplantı Tutanakları.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 12 - 1 Aralık 1974 tarih ve 15079 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Türkevleri Genel

    Yönetmeliği bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra yürürlükten kalkar. Ancak

    bu Yönetmelik Hükümleri, yayımı tarihinden itibaren Kolonya'da Türkevi yerine kurulacak

    Türk Kültür Merkezi'nde uygulanmaya başlanır.

    Yürürlük

    Madde 13 - Bu yönetmelik yayın tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 14 - Bu yönetmelik Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülür.

    Mevzuat Kanunlar