DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

    Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği

    Dışişleri Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 17/04/1995

    Resmi Gazete Sayısı: 22261

    BİRİNCİ KISIM

    Genel Hükümler

    Amaç ve Dayanak

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Dışişleri Bakanlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 24/06/1994 tarihli ve 4009 sayılı Kanun'un 9 uncu ve 10 uncu maddeleri uyarınca Bakanlık bünyesinde kurulması öngörülen "Stratejik Araştırmalar Merkezi"nin kuruluş, çalışma, şekil ve şartlarının belirlenmesidir.

    İKİNCİ KISIM :Görev ve Yetkiler

    Merkezin Görevleri

    Madde 2 - Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin görevleri şunlardır:

    a)Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler , bölgesel ve uluslararası uyuşmazlıklar ve uluslararası kuruluşlar üzerinde inceleme ve araştırmalar yapmak,

    b)Bu konularda Bakanlık dışında oluşturulan görüşleri bilimsel tartışma ve işbirliği ortamı içinde değerlendirmek,

    c) Türk dış politikası ve uluslararası ilişkileri geçmişten geleceğe yönelik bir perspektif doğrultusunda incelemek,

    d)Türk dış politikasının ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda geçerli olabilecek politika seçeneklerinin belirlenmesine yönelik her türlü bilgi ve verileri toplamak,

    e)Yapılan inceleme ve araştırmalara ilişkin yayınlar, raporlar, notlar hazırlamak,

    f)Gerekli görülen yerli ve yabancı yayınlara abone olup, bunları izlemek ve değerlendirmek,

    g)Türk dış politikası ve uluslararası ilişkiler hakkında konferans, seminer, panel ve benzeri faaliyetler düzenlemek ve Bakanlık dışında yapılan bu tür faaliyetlere olanaklar ölçüsünde katılmak,

    h)Gereksinme duyulan hallerde, Bakanlık dışında yerli ve yabancı, özel ve tüzel kişilere bedeli karşılığında araştırma, etüd ve proje yaptırmak,

    i)Faaliyetlerin yürütülmesinde Dışişleri Bakanlığı'nın diğer ilgili birimleri ile yakın bir eşgüdüm içinde bulunmak, karşılıklı bilgi alış-verişini etkin biçimde yerine getirmek,

    j)Çalışmaların yürütülmesinde, üniversite ve akademik kuruluşlar, diğer kamu kuruluşları, dış politika ve uluslararası ilişkiler alanında faaliyet gösteren enstitüler, vakıflar, dernekler, düşünce kuruluşları ve basın-yayın organları ile temaslar kurmak, geliştirmektir.

    ÜÇÜNCÜ KISIM :Kuruluş

    Kuruluş ve Organlar

    Madde 3 - (Değişik:RG-28/09/1996 - 22771)

    Stratejik Araştırmalar Merkezi, Dışişleri Bakanlığı'nın bir birimi olup Bakanlık bünyesinde görev yapar. Merkez, Bakanlık Müsteşarı'na bağlıdır. Merkez Başkanı Büyükelçi unvanını haiz meslek memurları arasından Bakan tarafından atanır. Merkez Başkanı Bakanlık Müsteşarına karşı sorumludur.

    (Değişik ikinci fıkra:RG-23/09/2005-25945) Stratejik Araştırmalar Merkezinin organları; Yönetim Kurulu, Yayın Kurulu ve Sekretarya'dır.

    Yönetim Kurulu

    Madde 4 - (Değişiklik: RG -28/09/1996 - 22771)

    (Değişik birinci fıkra:RG-23/09/2005-25945) Yönetim Kurulu, Bakanlık Müsteşarı, Müsteşar Yardımcısı, Siyaset Planlama Genel Müdürü ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanının yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Meslek Memurları, Emekli Büyükelçiler, Hukuk Müşavirleri, Üniversite Öğretim Üyeleri ve Bakanlık içinden veya dışından uygun görülecek diğer uzman şahsiyetler arasından, Bakanlık Müsteşarının önerisiyle Bakan tarafından görevlendirilecek toplam 11 üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna Bakanlık Müsteşarı başkanlık eder. Bakanlık Müsteşarının bulunmadığı durumlarda bu görevi Merkez Başkanı yapar. Kurulun Dışişleri Bakanlığı mensubu üyelerinin görev süreleri Bakanlıktaki görevlerinin süreleriyle sınırlıdır; Bakan tarafından görevlendirilen diğer 7 üyenin görev sürelerinin ise üç yıl olması esastır, bu üyelerden en az ikisi her yıl yenilenir. Yönetim Kurulu üyelerinin toplamının en az altısı Dışişleri Bakanlığı mensupları ile Emekli Büyükelçilerden oluşur.

    Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve üyeleri, Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin tüm faaliyet ve çalışmalarını yürütmek ve yönlendirmekle görevlidir.

    (Ek fıkra:RG-23/09/2005-25945) Yönetim Kurulu, Kurul Başkanı veya vekilinin çağrısıyla yılda en az bir kez çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulu, kararlarını oy birliğiyle alır.

    Yayın Kurulu

    Madde 5 - (Başlığı ile birlikte değişik:RG-23/09/2005-25945)

    Üniversite öğretim üyeleri, stratejik araştırma uzmanları, bağımsız araştırmacılar, Merkez araştırma konularıyla ilgili diğer yerli ve yabancı uzmanlar ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri arasından, Merkez Başkanının önerisiyle Bakanlık Müsteşarının belirleyeceği en fazla 9 asil ve 3 yedek üyeden kurulu bir Yayın Kurulu oluşturur.

    Yayın Kurulu, Stratejik Araştırmalar Merkezinin monolitik yayını "SAM Notları" ve "SAM Papers" ile üç ayda bir İngilizce yayımlanan akademik "Perceptions-Journal of International Affairs"in yayın ilkeleri, standart kuralları ve genel formatı ile ana konusunun belirlenmesi; gerektiğinde özel sayılar yayımlanması; makale temini, gönderilen makalelerin seçimi ve ön değerlendirmelerinin yapılması, hakem havuzu oluşturulması, makaleler için hakemlerin belirlenmesi ve gelen hakem raporlarının değerlendirilmesi dahil olmak üzere yayın sürecinin tüm aşamalarında Merkez Sekretaryasına yardımcı olmak; diğer güncel uluslararası konularda yapılabilecek çalışmalarla ilgili uzman görüşlerini bildirmek ve Merkezin gerçekleştirmeyi planladığı yuvarlak masa, beyin fırtınası, konferans, seminer, çalıştay, kolokyum, sempozyum, kongre ve diğer bilimsel toplantılar ile diğer faaliyetleri için öneri ve telkinlerde bulunmakla görevlidir.

    Yayın Kuruluna Merkez Başkanı veya Merkez Başkanının bulunmadığı durumlarda Merkez Sekreteri ya da Merkezde görevli en kıdemli Meslek Memuru başkanlık eder. Yayın Kurulu üyeleri bir yıllık süreler için belirlenir ve görevleri aynı sürelerle uzatılabilir. Yayın Kurulu her iki ayda bir toplanır. Kurul, gerekli görüldüğünde, Merkez Başkanı ya da vekili tarafından özel toplantılar için çağrılabilir.

    Sekreterya

    Madde 6 -(Değişik:RG-23/09/2005-25945)

    Sekretarya, Stratejik Araştırmalar Merkezi Sekreteri ile hizmetin gerektirdiği sayıda personelden oluşur.

    Merkez Sekreteri, birinci derece Meslek Memurları arasından atanır.

    Merkez Sekreteri, Başkanın yokluğunda Merkezi temsil eder, Yayın Kuruluna başkanlık eder ve ayrıca Yönetim Kurulunun raportörlüğü görevini yürütür.

    Sekretarya hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla, Bakanlık tarafından yeterli sayıda Meslek Memuru, İdari Memur, Bilgisayar İşletmeni, Mütercim ve diğer statülerde personel bu birimde görevlendirilir.

    Sekretarya bünyesinde, çeşitli konularda araştırmalar yapmak üzere Çalışma Grupları kurulabilir.

    DÖRDÜNCÜ KISIM :Mali Hükümler

    Harcamalar

    Madde 7 - Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin giderleri Dışişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

    Bakanlık personeli olmayan veya Bakanlıkça aylık veya ücret ödenmeyen yerli ve yabancı özel ve tüzel kişilere sipariş edilecek araştırma ücretleri, etüd ve proje giderleri de Bakanlık bütçesinden karşılanır.

    BEŞİNCİ KISIM :Çeşitli Hükümler

    Yürürlük

    Madde 8 - Maliye Bakanlığı ile Sayıştay'ın görüşleri alınan bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar