TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN BAZI AKSAMLARI VE KARAKTERİSTİKLERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (89/173/AT)

    Tekerlekli Tarım Veya Orman Traktörlerinin Bazı Aksamları Ve Karakteristikleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (89/173/AT)

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 25/06/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25149

    BİRİNCİ BÖLÜM :Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, ve bazı aksamları ve karakteristikleri bakımından tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin ve traktörlerin bazı aksamlarının belgelendirilmesine ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    MADDE 2- Bu Yönetmelik, tekerlekli tarım veya orman traktörlerine;

    a) Boyutlar ve çekilebilir kütleler,

    b) Hız regülatörü ve tahrik aksamlarının, çıkıntıların ve tekerleklerin korunması,

    c) Ön camlar ve diğer camlar,

    d) Bağlantı noktasındaki düşey yükü de içerecek şekilde traktör ve çekilen araç arasındaki mekanik bağlantılar,

    e) Traktör gövdesine resmi plaka ve etiketlerin takılma yeri ve yöntemi,

    f) Çekilen araçlar için fren kumandası,

    gibi bazı aksamları ve karakteristikleri bakımından AT tip onayı belgesi verilmesi ve bu aksamlardan camlara ve diğer cam panellere ve mekanik bağlantılara AT aksam tip onayı belgesi verilmesine ilişkin hususları kapsar.

    Hukuki Dayanak

    MADDE 3 - (Değişik: RG-10/05/2007-26518)

    Bu Yönetmelik;

    a) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu maddesine dayanılarak,

    b) Avrupa Birliğinin 89/173/EC direktifine ve bu direktifi değiştiren 2006/26/EC ve 2006/96/EC direktiflerine paralel olarak,

    hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

    b) TORTOY: Avrupa Topluluğunun 74/150/AT sayılı Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayımlanan şekliyle son seviyesini,

    c) Tarım veya Orman Traktörü: Tarım veya ormancılıkta kullanılan, ana işlevi çekme gücü sağlamak olan, aletleri çekmek, itmek, taşımak veya tahrik etmek için özel olarak tasarlanmış, en az iki dingilli, lastik tekerlekli, azami tasarım hızı 6 ila 40 km/saat olan, yük ve yolcu taşımak için donatılabilen motorlu araçları,

    d) Tip Onayı Belgesi: Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin bazı aksamları ve karakteristiklerinin bu Yönetmelikte belirtilen hususlara uygunluğu sonucunda traktör için verilen belgeyi,

    e) AT: Avrupa Topluluğunu,

    f) Onay Kuruluşu: Tip Onayı Belgelerini veren, gerektiğinde geri alan, Teknik Hizmetler Kuruluşlarını görevlendiren, diğer onay kuruluşlarıyla muhatap olan ve bunlarla temasları yürüten, imalatçının üretim uygunluk düzenlemelerine uyup uymadığını belirlemekten sorumlu Bakanlığı,

    g) Teknik Hizmetler Kuruluşu (Teknik Servis) : Onay Kuruluşunca deneyleri ve kontrolleri yapmak veya yaptırmak üzere görevlendirilen kurum veya kuruluşu,

    h) İmalatçı: Tip Onayı işlemlerinin bütün unsurlarından ve imalatın uygunluğunun sağlanmasından, Onay Kuruluşuna ve Teknik Hizmetler Kuruluşuna karşı sorumlu olan, traktörlerin veya ön camların veya diğer cam panellerin veya mekanik bağlantıların ticari isim, marka veya lisansının sahibi veya temsilcisini,

    i) Temsilci: İmalatçının bütün sorumluluklarını alarak imalatçı tarafından yetkilendirilen kişi veya kuruluşu,

    j) Tanıtım Dosyası: Başvuru sahibi tarafından Teknik Hizmetler Kuruluşuna veya Onay Kuruluşuna tanıtım bildirimi gereğince verilen bilgi, çizim, fotoğraf ve bunun gibi belgeleri içeren dosyayı,

    k) Tanıtım Paketi: Tanıtım dosyasına Onay Kuruluşunun veya Teknik Hizmetler Kuruluşunun görevlerini yerine getirmeleri sırasında eklemiş oldukları deney raporları ve diğer belgeleri,

    l) Tanıtım Paketi Fihristi: Tanıtım paketi içinde bulunan belgelerin uygun bir şekilde numaralandırılarak veya bütün sayfaların tanımlanabilmesine imkan verecek şekilde işaretlenerek bir liste halinde yazılmasını,

    ifade eder.

    Ayrıca, bu Yönetmelikte geçen diğer tanım ve tarifler bu Yönetmeliğin eklerinde belirtilmiştir.

    İKİNCİ BÖLÜM :Uygulama Usul ve Esasları

    Tip Onayı Belgesi Başvuruları

    MADDE 5- Tip Onayı Belgesi başvurusuna ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin bazı aksamları ve karakteristikleri bakımından traktör için tip onayı belgesi başvuruları, tanıtım paketi içinde bulunan tanıtım fihristine uygun olarak düzenlenmiş tanıtım dosyasıyla birlikte imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından Onay Kuruluşuna yapılır. Tanıtım paketi başvurudan itibaren onayın verildiği veya reddedildiği tarihe kadar Onay Kuruluşunun incelemesine açıktır.

    b) Tip onayı belgesi başvuruları, ancak bir onay kuruluşuna yapılabilir. Başvuru sahibi, başka bir ülkenin onay kuruluşuna başvuruda bulunmadığını bir yazı ile Onay Kuruluşuna bildirir.

    c) Onaylanacak her tip için ayrı bir başvuru yapılır.

    Tip Onayı İşlemleri

    MADDE 6- Tip onayı işlemleri aşağıda belirtilmiştir.

    a) Onay Kuruluşu, Ek III ve/veya Ek IV'de yer alan yapım ve deney şartlarını sağlayan ön camın veya diğer emniyet camlarının ve/veya mekanik bağlantısının herhangi bir tipi için Ek III B ve ilavelerinde ve Ek IV İlave 5'de örneği bulunan AT aksam tip onayı belgesini ve AT aksam tip onayı numarasını ve Ek III A İlave 1'de ve Ek IV İlave 4'de gösterilen örneğe uygun olan AT aksam tip onayı işaretini, traktör imalatçısına, ön cam veya mekanik bağlantı imalatçısına veya yetkili temsilcisine verir.

    b) Bu Yönetmelik kapsamındaki bazı aksamları ve karakteristikleri bakımından Ek I İlave 1, Ek II İlave 1, Ek III P, Ek IV İlave 7, Ek V İlave 1 ve Ek VI İlave 1'de yer alan belgeler traktör imalatçısı tarafından doldurularak, traktörün AT tip onayı belgesine eklenir.

    Yetkili Kuruluşlar

    MADDE 7 - (Değişik: RG-10/05/2007-26518)

    Teknik servis olarak, EN 17025 veya eşdeğer ulusal veya uluslararası standartları haiz, deney ve analizleri yapabilecek laboratuvarı ve/veya teknik imkânları bulunan resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, yapılacak protokolle belirlenecek şartlar çerçevesinde Bakanlıkça görevlendirilebilir. Teknik servisler, Onay Kuruluşunun müsaadesi ile deneyleri kendi laboratuvarları dışında aynı özelliklere sahip laboratuvarlarda yaptırabilir. Görevlendirilen teknik servisler Bakanlığın www.sanayi.gov.tr internet adresinde yayımlanır.

    Tedbirler

    MADDE 8 -Tedbirlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Onay Kuruluşu; boyutlar ve çekilebilir kütleler, hız regülatörü ve tahrik aksamlarının, çıkıntıların ve tekerleklerin korunması, ön camlar ve diğer camlar, bağlantı noktasındaki düşey yükü de içerecek şekilde traktör ve çekilen araç arasındaki mekanik bağlantılar, traktör gövdesine resmi plaka ve etiketlerin takılma yeri ve yöntemi ve çekilen araçlar için fren kumandası bu Yönetmeliğin eklerinde belirtilen şartları sağlıyorsa ve ön camlar ve diğer cam paneller veya mekanik bağlantılar AT aksam tip onay işaretini taşıyorsa, bu aksam ve karakteristikleri gerekçe göstererek, bir traktörün AT tip onayı belgesini veya ulusal tip onayı belgesini vermeyi reddedemez, traktörün satışını tescilini, kullanımını ve hizmete girmesini yasaklayamaz.

    b) Onay Kuruluşu, AT aksam tip onay işaretini taşıyan ön camlar ve diğer cam paneller veya mekanik bağlantıların yapısı ile ilgili gerekçelere dayanarak, bu aksamların pazarlanmasını yasaklayamaz.

    c) Bununla birlikte, Onay Kuruluşu, onaylanmış tipe uygun olmayan AT aksam tip onay işaretini taşıyan ön camların veya mekanik bağlantıların pazara girmesini yasaklayabilir.

    d) Onay Kuruluşu, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre AT aksam tip onayı belgesi verilmiş olan ekipman tipi ile diğer tipler arasında karışıklığa neden olabilecek işaretlerin kullanımını engellemek için uygun bütün tedbirleri alır.

    e) AT aksam tip onayı belgesini veren Onay Kuruluşu, gerektiğinde ve diğer üye ülkelerdeki yetkili mercilerle işbirliğine ihtiyaç duyarsa, imalat modellerinin onaylı tipe uygun olduğunu doğrulamak için gerekli tedbirleri alır. Bu tür doğrulamalar ara kontrollerle sınırlıdır.

    f) AT aksam tip onayı belgesini veren Onay Kuruluşu, onaylanan tipe uygun olmayan belli bir sayıdaki aynı AT aksam tip onay işaretini taşıyan ön camların veya mekanik bağlantılarını tespit ederse, imalat modellerinin onaylanmış tipe uygunluğunu sağlamak için gerekli tedbirleri alır. Ciddi ve tekrar eden uygunsuzluk durumunda, gerekirse AT aksam tip onayının geri çekilmesini de kapsayan hususlarla ilgili alınmış olan tedbirleri, diğer üye ülkelerin yetkili mercilerine tavsiye eder. Bu tür uygunsuzluk durumunda Onay Kuruluşu, bir diğer üye ülkenin yetkili mercileri tarafından bilgilendirilirse aynı tedbirleri alır.

    g) Traktörün kullanımına ilişkin bu Yönetmeliğin 4 üncu maddesinin (c) bendindeki tanıma göre, çekilebilir kütleye (kütlelere) bağlı olarak traktördeki değişiklikleri içermedikçe veya ilave ulusal tip onayı kapsamında herhangi bir değişiklik yapılmadıkça, Ek I madde 2.2'de listelenen çekilebilir kütlelerin sınırları içinde, arazinin yapısı ile ilgili özellikle özel şartları yansıtan diğer ulusal hükümleri sürdürebilir.

    h) Bu Yönetmeliğin şartlarının teknik ilerlemelere uyarlanması için gerekli herhangi bir değişiklik işlemi, TORTOY'un 12 nci maddesinde belirtilen hususlara uygun olarak yapılmalıdır.

    Bildirim

    MADDE 9- Bildirime ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin bazı aksamları ve karakteristikleri ile ilgili 97/54/EC ve 2000/1/EC sayılı direktifler ile değişik 89/173/EEC sayılı AT direktifine göre hazırlanan bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına ve Avrupa Birliği Komisyonuna bildirilir.

    b) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin bazı parçaları ve özellikleri ile ilgili olarak görevlendirilen Teknik Hizmetler Kuruluşları Avrupa Birliği üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına ve Avrupa Birliği Komisyonuna bildirilir.

    c) Onay Kuruluşu, bir ay içinde, Ek III veya Ek IV'de örnekleri verilen, onayladıkları veya onayını reddettikleri ön camın veya mekanik bağlantının her bir tipi için tamamlanmış olan aksam tip onay belgelerinin bir kopyasını diğer üye ülkelerin yetkili mercilerine gönderir.

    d) Ön cama veya mekanik bağlantıya ait AT aksam tip onayının reddedilmesi veya geri çekilmesi veya kullanımı veya pazara sürülmesinin yasaklanması gibi bu Yönetmeliğin yerine getirilmesinde kabul edilen hükümlere göre alınmış olan her karar, esasına bağlı olarak detaylı nedenleri ile belirtilir. Bu tür kararlar, mevcut çözümler ve bu çözümler için izin verilen süreler, aynı zamanda bilgilendirilmesi gereken ilgili tarafa yürürlülükte bulunan mevzuata göre bildirilir.

    e) Onay Kuruluşu, tedbirler konusunda verilen kararın nedenlerini belirterek almış olduğu tedbirleri diğer üye ülkelere ve Komisyona bildirir.

    Muafiyetler

    MADDE 10- Muafiyetlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Teknolojik olarak gelişmiş bu Yönetmelik kapsamındaki aksamlar ve aksamları ve karakteristikleri bakımından traktörler için tip onayı belgesi talep edilmesi halinde, Avrupa Birliği Komisyonuna ve diğer ülkelerin onay kuruluşlarına bilgi verilerek tarım veya orman traktörlerinin bazı parçaları ve özellikleri bakımından traktörlere ulusal tip onayı belgesi verilebilir.

    b) Bu Yönetmeliğin uygulama tarihinden önce trafiğe çıkmış mevcut tarım veya orman traktörleri bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :Geçici ve Son Hükümler

    GEÇİCİ MADDE 1- TORTOY kapsamındaki tarım veya orman traktörlerine bazı parçaları ve özellikleri bakımından AT tip onayı belgesi alacak imalatçılar ve bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce ulusal tip onayı belgesi almış imalatçılar, 1/1/2005 tarihinden itibaren bu Yönetmeliğe göre AT tip onayı belgesi almak zorundadır.

    GEÇİCİ MADDE 2 - (Ek: RG-10/05/2007-26518)

    Bu Yönetmeliğin 2006/26/EC direktifi doğrultusunda değiştirilen hükümlerine,

    a) AT Tip Onayı Belgesi veya Ulusal Tip Onayı Belgesi alacak traktörler, 1/1/2008 tarihine kadar,

    b) AT Tip Onayı Belgesi veya Ulusal Tip Onayı Belgesi almış traktörler, 1/1/2009 tarihine kadar,

    uymak zorundadır.

    Aksi takdirde Ulusal Tip Onayı Belgesi almış olan traktörlerin bu belgeleri iptal edilir.

    Yürürlük

    MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren 3 (üç) ay sonra yürürlüğe girer.

    Yürütme

    MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar