İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN BAZI AKSAM VE ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (97/24/AT)

    İki Veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Bazı Aksam Ve Özellikleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/24/AT)

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 18/07/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25172

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca, iki veya üç tekerlekli motorlu araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uygunluğunu yerine getirmek ve çevrenin korunmasını sağlamak üzere, iki veya üç tekerlekli motorlu araçların bu Yönetmeliğin kapsamında yer alan bazı aksam ve ayrı teknik ünitelerinin ve bu aksamlar ve araçların özellikleri bakımından araç tipinin aksam tip onayına ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2- Kapsama ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Bu Yönetmelik, iki veya üç tekerlekli motorlu aracın aşağıda belirtilen aksam ve ayrı teknik ünitelerine aksam tip onayı belgesi verilmesi ve bu aksam ve ayrı teknik üniteleri ile birlikte söz konusu aracın aşağıdaki özellikleri bakımından bir araç tipine aksam tip onayı belgesi verilmesi işlemlerine dair hükümleri kapsar.

    1) Lastikleri,

    2) Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazları,

    3) Dış çıkıntıları,

    4) Geri görüş (dikiz) aynaları,

    5) Hava kirliliğini önleyici tedbirleri,

    6) Yakıt depoları,

    7) Kurcalamayı önleyici tedbirleri,

    8) Elektromanyetik uyumluluğu,

    9) Müsaade edilebilir gürültü seviyesi ve egzoz sistemleri,

    10) Bağlantı tertibatları ve bağlantıları,

    11) Emniyet kemeri bağlantı parçaları ve emniyet kemerleri,

    12) Cam, ön cam silecekleri ve yıkayıcıları ve buzlanmayı önleyici ve buğuyu giderici cihazları,

    b) Bu Yönetmelik aşağıdaki araçları kapsamaz.

    1) Azami tasarım hızı 6 km/saati geçmeyen araçlar,

    2) Yaya kontrolü amaçlı araçlar,

    3) Fiziksel engelliler için tasarlanmış araçlar,

    4) Yolda ya da herhangi bir arazide yarış için tasarlanmış araçlar,

    5) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce kullanılmakta olan araçlar,

    6) Tarımsal veya benzeri amaçlar için kullanılan traktör ve makineler ile motorlu araçlar ve römorkları,

    7) Simetrik olarak bir tekerleği önde, iki tekerleği geride, karayolu dışında, trafiğe çıkmayan eğlence amaçlı olarak tasarlanan araçlar.

    Dayanak

    Madde 3- (Değişik:RG-19/06/2007-26557)

    Bu Yönetmelik;

    a) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 29 uncu maddesine dayanılarak,

    b) Avrupa Birliğinin 97/24/EC direktifine ve bu direktifi değiştiren 2003/77/EC, 2005/30/EC, 2006/27/EC, 2006/72/EC ve 2006/120/EC direktiflerine paralel olarak,

    hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

    b) AT: Avrupa Topluluğunu,

    c) Onay Kuruluşu: Bir aracın, aksamın veya ayrı teknik ünitenin tip onayından bütün yönleri ile sorumlu olan, onay belgelerini veren ve gerektiğinde geri alan, diğer onay kuruluşlarıyla temasları yürüten, imalatçının üretim uygunluk düzenlemelerine uyup uymadığını belirlemekten sorumlu, teknik servisleri görevlendiren yetkili merci olan Bakanlığı,

    d) Teknik Hizmetler Kuruluşu (Teknik Servis): Onay Kuruluşu adına deneylerin veya incelemelerin yapılmasında, bir test laboratuarı olarak Onay Kuruluşunca görevlendirilen kurum veya kuruluşu; bu görevin Onay Kuruluşunun kendisi tarafından da yerine getirilebildiğini,

    e) İmalatçı: İki veya üç tekerlekli motorlu araçları veya bu Yönetmelik kapsamında yer alan aksam veya ayrı teknik üniteleri imal eden, tip onayı işlemlerinin bütün unsurlarından ve imalatın uygunluğunun sağlanmasından Onay Kuruluşuna karşı sorumlu olan kişi veya kuruluşu; Bu kişi veya kuruluşun, onay işlemine tabi olan araç, aksam veya ayrı teknik ünite imalatının bütün aşamaları ile doğrudan ilgili olması şartı yoktur.

    f) MOTOY: Avrupa Topluluğunun 92/61/AT İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçlar Tip Onayı Yönetmeliğinin Resmi Gazetede yayımlanan şekliyle son seviyesini,

    g) MARTOY: Avrupa Topluluğunun 70/156/AT Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinin Resmi Gazetede yayımlanan şekliyle son seviyesini,

    h) Tip Onayı: Bir aracın, aksamın veya ayrı teknik ünitenin, bu Yönetmelikte teknik şartlara uygunluğunun belgelenmesi işlemini,

    i) Araç: Araç sınıflarından birine dahil olup, MOTOY'da yapılan tanımlamaya uygun olarak şase üzerine imal edilen iki ve üç tekerlekli mopedler, iki, üç ve dört tekerlekli motosikletler ve sepetli motosikletleri, trial ve enduro motosikletleri:

    1) Moped: Silindir kapasitesi 50 cm3'ten ve azami tasarım hızı 45 km/saatten fazla olmayan içten yanmalı bir motora sahip iki ya da üç tekerlekli aracı,

    2) Motosiklet: Silindir kapasitesi 50 cm3'ten ve/veya azami tasarım hızı 45 km/saatten fazla olan içten yanmalı bir motora sahip, sepetli ya da sepetsiz, iki tekerlekli aracı,

    3) Üç Tekerlekli Motosiklet: Silindir kapasitesi 50 cm3'ten ve/veya azami tasarım hızı 45 km/saatten fazla olan içten yanmalı bir motora sahip, simetrik olarak yerleştirilmiş üç tekerleği bulunan aracı,

    4) Elektrikli araçlarda akü hariç, yüksüz ağırlığı 350 kg.'dan, azami tasarım hızı 45 km/saatten, buji ateşlemeli motorlarda silindir kapasitesi 50 cm3'den ve azami net gücü 4kW'tan fazla olmayan hafif dört tekerlekli araçtır. Bu araçlar moped kapsamında değerlendirilir.

    5) Yukarıdaki 4 numaralı alt bendin dışında kalan elektrikli araçlarda akü hariç, yüksüz ağırlığı 400 kg.'dan (eşya taşıma amaçlı olanlar 550 kg.) ve azami net motor gücü 15 kW'dan fazla olmayan dört tekerlekli motosiklettir. Bu araçlar üç tekerlekli motosikletler kapsamında değerlendirilir.

    6) Trial motosiklet: Aşağıdaki özelliklere sahip taşıtları;

    i) Maksimum koltuk yüksekliği: 700 mm,

    ii) Yerle arasındaki minimum boşluk: 280 mm,

    iii) Maksimum yakıt depo kapasitesi: 41 litre,

    iv) Minimum toplam dişli oranı en yüksek viteste (birincil oran X dişli oranı X diferansiyel dişli oranı) 7,5.

    7) Enduro motosiklet: Aşağıdaki özelliklere sahip taşıtları;

    i) Minimum koltuk yüksekliği: 900 mm,

    ii) Yerle arasındaki minimum boşluk: 310 mm,

    iii) Minimum toplam dişli oranı en yüksek viteste (birincil oran X dişli oranı X diferansiyel dişli oranı) 6,0.

    j) Aksam: Aracın bir parçası olarak ilgili yönetmelik hükümlerine tabi olan ve söz konusu yönetmeliğe göre bu araçtan bağımsız olarak da tip onayı alabilen, far gibi bir üniteyi,

    k) Ayrı Teknik Ünite: İlgili bir yönetmelik hükümlerine tabi olan ve ilgili yönetmelikte açıkça belirtilmesi şartıyla sadece bir veya daha fazla tanımlanmış araç tipi ile ilgili olarak ayrı tip onayı alabilen, aracın bir parçası olarak hazırlanan üniteyi,

    l) Tanıtım Dosyası: Başvuru sahibi tarafından Teknik Hizmetler Kuruluşuna veya Onay Kuruluşuna Tanıtım Bildirimi gereğince verilen bilgi, çizim, fotoğraf ve bunun gibi belgeleri içeren dosyayı,

    m) Tanıtım Paketi: Tanıtım Dosyası ile Teknik Hizmetler Kuruluşunun veya Onay Kuruluşunun görevlerini yerine getirmeleri sürecinde tanıtım dosyasına eklemiş oldukları deney raporları ve diğer belgeleri,

    n) Tanıtım Paketi Fihristi: Tanıtım Paketi içinde bulunan belgelerin uygun bir şekilde numaralandırılarak veya bütün sayfaların tanımlanabilmesine imkan verecek şekilde işaretlenerek bir liste halinde yazılmasını,

    o) "e" İşareti: Bu Yönetmelik kapsamındaki araç, aksam veya ayrı teknik ünitelerin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu belirten işareti,

    p) "E"İşareti: Bu Yönetmelik kapsamındaki aksam veya ayrı teknik ünitelerin Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun teknik düzenlemelerine (regülasyonlara) uygunluğunu belirten işareti,

    ifade eder.

    Ayrıca, bu Yönetmelikte geçen diğer tanım ve tarifler bu Yönetmeliğin ilgili kısımlarındaki eklerde belirtilmiştir.

    İKİNCİ BÖLÜM :Uygulama Usul ve Esasları

    Tip Onayı Başvurusu

    Madde 5- Tip Onayı Belgesi başvurusuna ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Araç ve/veya aksam veya ayrı teknik ünite için tip onayı belgesi başvuruları, tanıtım paketi içinde tanıtım fihristine uygun olarak düzenlenmiş tanıtım dosyasıyla birlikte bu Yönetmeliğin ilgili kısım ve eklerinde belirtildiği şekilde imalatçı tarafından Onay Kuruluşuna yapılır. Tanıtım dosyası başvurudan itibaren onayın verildiği veya reddedildiği tarihe kadar onay kuruluşunun incelemesine açıktır.

    b) Belirli bir tipe ait tip onayı başvuruları, ancak bir onay kuruluşuna yapılabilir. Başvuru sahibi, başka bir ülkenin onay kuruluşuna başvuruda bulunmadığını bir yazı ile Onay Kuruluşuna bildirir.

    c) Onaylanacak her tip için ayrı başvuru yapılır.

    d) Aksam tip onayı başvurularında, aksam veya ayrı teknik ünitenin ancak aracın başka parçaları ile birlikte teknik özelliklerini yerine getirebiliyorsa, bu durum aksam tip onayı belgesinde belirtilmelidir.

    Tip Onayı İşlemleri

    Madde 6- Onay Kuruluşu, bu Yönetmeliğin ilgili kısım ve eklerinde belirtilen teknik özellikleri sağlayan araç, aksam veya ayrı teknik ünitenin herhangi bir tipi için MOTOY'un 6 ncı maddesine göre ve bu Yönetmeliğin ilgili kısım ve eklerine uygun olarak tip onayı işlemlerini yerine getirir ve ilgili kısım ve eklerde örneği bulunan aksam tip onayı belgesini ve tip onayı numarasını verir.

    Tipi onaylanan her araç, aksam veya ayrı teknik ünite, MOTOY'un 9 uncu maddesine uygun olarak, anılan Yönetmeliğin Ek V'inde ve bu Yönetmeliğin ilgili kısım ve eklerinde örneği bulunan "e" AT aksam tip onayı işaretini taşımalıdır.

    Eşdeğer Belgeler

    Madde 7- MOTOY'un 12 nci maddesine göre, aşağıdaki aksamlar ile ilgili Birleşmiş Milletler Teknik Düzenlemeleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte bulunan en son versiyonları ile eşdeğer olup, alternatif olarak bu teknik düzenlemelere göre verilen belgeler ve "E" aksam tip onay işareti eşdeğer olarak kabul edilir.

    a) Lastikler (Kısım 1'de) için; R-30 numaralı Teknik Düzenleme, R- 54 numaralı Teknik Düzenleme, R-64 numaralı Teknik Düzenleme ve R- 75 numaralı Teknik Düzenleme,

    b) Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazları (Kısım 2'de) için; R-3 numaralı Teknik Düzenleme, R-19 numaralı Teknik Düzenleme, R-20 numaralı Teknik Düzenleme, R-37 numaralı Teknik Düzenleme, R- 38 numaralı Teknik Düzenleme, R-50 numaralı Teknik Düzenleme, R-56 numaralı Teknik Düzenleme, R-57 numaralı Teknik Düzenleme, R-72 numaralı Teknik Düzenleme ve R-82 numaralı Teknik Düzenleme,

    c) Geri görüş aynaları (Kısım 4'te) için R-81 numaralı Teknik Düzenleme,

    d) Emniyet kemerleri (Kısım 11'de) için R-16 numaralı Teknik Düzenleme,

    e) Eşdeğerlik, bu Yönetmeliğin Kısım 1 ve Kısım 11'deki yerleştirme özellikleri ile ilgili Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Teknik Düzenlemelerine göre onaylanmış cihazlara da uygulanır.

    Yetkili Kuruluşlar

    Madde 8- (Değişik:RG-19/06/2007-26557)

    Teknik servis olarak, EN 17025 veya eşdeğer ulusal veya uluslararası standartları haiz, deney ve analizleri yapabilecek laboratuvarı ve/veya teknik imkânları bulunan resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, yapılacak protokolle belirlenecek şartlar çerçevesinde Bakanlıkça görevlendirilebilir. Teknik servisler, Onay Kuruluşunun müsaadesi ile deneyleri kendi laboratuvarları dışında aynı özelliklere sahip laboratuvarlarda yaptırabilir. Görevlendirilen teknik servisler Bakanlığın www.sanayi.gov.tr internet adresinde yayımlanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :Piyasaya Arz ve Tedbirler, Bildirimler ve Muafiyetler

    Piyasaya Arz ve Tedbirler

    Madde 9- Araçların, aksamların veya teknik ünitelerin piyasaya arzı ve tip onaylarına uygunsuzluk halinde alınacak tedbirler ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Lastikler, aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazları, geri görüş aynaları, yakıt tankları, egzoz sistemleri, emniyet kemeri ve camı bakımından iki veya üç tekerlekli motorlu araçların ve aksam veya ayrı teknik ünite olarak lastik, aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazı, geri görüş aynası, yakıt tankı, egzoz sistemi, emniyet kemeri ve camının piyasaya arz edilmesini düzenleyen prosedürler ve alınan tedbirler MOTOY'da belirtildiği şekilde yapılır.

    b) Dış çıkıntıları, hava kirliliğini önleyici tedbirler, kurcalamayı önleyici tedbirler, elektromanyetik uyumluluk, müsaade edilebilir gürültü seviyesi, römork bağlantı tertibatları ve sepet bağlantıları, emniyet kemeri bağlantı parçaları, ön cam silecekleri ve yıkayıcıları ve buzlanmayı önleyici ve buğuyu önleyici cihazlar bakımından iki veya üç tekerlekli bir motorlu araçların piyasaya arz edilmesini düzenleyen prosedürler ve alınan tedbirler MOTOY'da belirtildiği şekilde yapılır.

    Bildirimler

    Madde 10- Bildirimlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

    a) 2002/51/EC direktifi ile değişik 97/24/EC sayılı AT direktifi dikkate alınarak hazırlanan bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu ve Onay Kuruluşu ile görevlendirilen teknik hizmetler kuruluşunun adı ve adresi AT Komisyonuna ve AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına bildirilir.

    b) Onay Kuruluşu, Tip Onayı Belgesi verdiği veya reddettiği her araç, aksam veya ayrı teknik ünite tipinin doldurulmuş Tip Onayı Belgesinin bir kopyasını bir ay içinde AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına bildirir.

    c) Onay Kuruluşunca, bu Yönetmelik hükümlerine göre Tip Onayı Belgesinin reddi veya geri çekilmesi veya tescilin reddi, geri çekilmesi veya satışın yasaklanması gibi alınan kararların dayandırıldığı nedenler ilgili tarafa bildirilir. Ayrıca yürürlükteki mevzuat çerçevesinde alınan kararlarla ilgili tanınan süreler belirtilir.

    Muafiyetler

    Madde 11- Muafiyetlere ait esaslar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Teknolojik olarak gelişmiş bu Yönetmelik kapsamındaki araç, aksam veya ayrı teknik ünite için Tip Onayı Belgesi talep edilmesi halinde, AT Komisyonuna ve AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına bilgi verilerek, bunlara Ulusal Tip Onayı Belgesi verilebilir.

    b) Bu Yönetmeliğin uygulama tarihinden önce trafiğe çıkmış mevcut araçlar bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

    c) Onay Kuruluşu; ordu hizmetleri, sivil savunma, itfaiye hizmetleri ve kamu düzenini korumakla görevli birimler tarafından kullanılmak üzere imal edilen araçları bu Yönetmeliğin şartlarından muaf tutabilir.

    Eklerin Uyarlanması

    Madde 12- Bu Yönetmeliği n 7 nci maddesinde belirtilen Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Teknik Düzenlemelerindeki her türlü değişikliği dikkate alarak, sırasıyla Kısım 5'in Ek I madde 2.2.1.1.3'te ve Ek II'deki Çizelgede ve Kısım 9'un Ek I'de belirtilen hava ve gürültü kirliliği için sınır değerler hariç, bu Yönetmeliği n eklerinin teknik ilerlemelere uyarlanması gerekli her türlü değişiklik, MOTOY'un 12 nci ve MARTOY'un 15 inci maddesinde belirtilen Komitenin çalışma prosedürüne uygun olarak yapılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM :Geçici ve Son Hükümler

    Geçici Madde 1- Ulusal tip onayı belgesi alacak yeni iki veya üç tekerlekli motorlu araçlar için imalatçılar, bu Yönetmeliğin gaz emisyonları ile ilgili 5 inci ve gürültü emisyonları ile ilgili 9 uncu kısımlar hariç, diğer kısımları için 1/1/2004 tarihinden sonra bu Yönetmeliğe göre tip onayı belgesi almak zorundadır.

    Geçici Madde 2- Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce ulusal tip onayı belgesi almış araçlar için imalatçılar, bu Yönetmeliğin gaz emisyonları ile ilgili 5 inci ve gürültü emisyonları ile ilgili 9 uncu kısımlar hariç, diğer kısımları için 1/1/2005 tarihinden itibaren bu Yönetmeliğe göre tip onayı belgesi almak zorundadır. Aksi taktirde bu araçların ulusal tip onayı belgesi iptal edilir.

    Geçici Madde 3- Hava kirliliğine karşı alınacak önlemler kapsamında, gaz emisyonları ile ilgili olarak yeni veya bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce ulusal tip onayı belgesi almış araçlar için aşağıdaki hususlar uygulanır.

    a) Mopetlerde emisyon değerleri;

    1) 1/1/2007 tarihinden itibaren Tip I deneyi için bu Yönetmeliğin 5 inci kısmının Ek I madde 2.2.1.1.3'deki çizelgenin birinci satırında,

    2) Birinci alt benddeki tarihten 36 ay sonra aynı çizelgenin ikinci satırında,

    belirtilen sınır değerlerden az olmalıdır.

    b) Motosikletler, üç tekerlekli motosikletler, iki tekerlekli trial ve enduro motosikletlerde emisyon değerleri;

    1) 1/1/2007 tarihinden itibaren Tip I deneyi için bu Yönetmeliğin 5 inci kısmının Ek II madde 2.2.1.1.5'deki çizelgenin A satırında,

    2) Birinci alt benddeki tarihten 36 ay sonra aynı çizelgenin B satırında,

    belirtilen sınır değerlerden az olmalıdır.

    c) 1/1/2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere araçların CO2 emisyonları ve yakıt tüketimleri bu Yönetmeliğin şartlarına uygun olmalıdır.

    d) (Mülga:R.G.-30/10/2008-27039)

    Geçici Madde 4 - (Değişik:R.G.-30/10/2008-27039)

    Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan ve 2003/77/EC, 2005/30/EC, 2006/72/EC ve 2006/120/EC direktifleri doğrultusunda değiştirilen Kısım 5 ve Kısım 9 hariç olmak üzere; Kısım 1, Kısım 3, Kısım 4, Kısım 7, Kısım 11 ve Kısım 12'nin hükümleri, AT Tip Onayı Belgesi veya Ulusal Tip Onayı Belgesi alacak ve almış araçlar için 1/1/2009 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulanır. Aksi takdirde araçların Ulusal Tip Onayı Belgeleri iptal edilir.

    AT Tip Onayı Belgesi veya Ulusal Tip Onayı Belgesi almış olan araçlar için 2006/27/EC direktifi doğrultusunda değiştirilen Kısım 5 ve Kısım 9 hariç olmak üzere; Kısım 1, Kısım 3, Kısım 4, Kısım 7, Kısım 11 ve Kısım 12'nin hükümleri uygulanmaz. Ancak AT Tip Onayı Belgesi veya Ulusal Tip Onayı Belgesi alacak olan araçlar için 1/1/2009 tarihinden itibaren 2006/27/EC direktifinin uygulanması zorunludur.

    Geçici Madde 5 - (Ek:RG-19/06/2007-26557) (Mülga:RG-31/12/2009-27449 4. Mükerrer)

    GEÇİCİ MADDE 6 - (Ek:RG-19/06/2007-26557)

    Gaz emisyonları ile ilgili olarak, Geçici 5 inci maddede belirtilen 1/1/2010 geçiş tarihine kadar bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Kısım 5'e veya ilgili teknik düzenlemelere göre Avrupa Birliği üyesi veya BM/AEK üyesi ülkelerin onay kuruluşları tarafından yetkilendirilmiş teknik servislerin Tip I testleri için düzenlediği raporlar kabul edilir.

    GEÇİCİ MADDE 7 - (Ek:RG-31/12/2009-27449 4. Mükerrer)

    Bu Yönetmeliğin eki Kısım 5 ve Kısım 9'da 2009/108/EC direktifi doğrultusunda eklenen hükümler, yeni AT Tip Onayı Belgesi veya Ulusal Tip Onayı Belgesi alacak araçlar için 1/5/2010 tarihinden itibaren uygulanır.

    GEÇİCİ MADDE 8 - (Ek:RG-31/12/2009-27449 4. Mükerrer)

    Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan ve 2003/77/EC, 2005/30/EC, 2006/27/EC, 2006/72/EC ve 2006/120/EC direktifleri doğrultusunda değiştirilen Kısım 5'in hükümleri, yeni tip onayı alacak araçlar için 1/1/2010 tarihinden, tip onayı mevcut olan araçlar için 1/1/2011 tarihinden itibaren zorunlu olarak, anılan tarihlere kadar ise tip onayı durumuna göre isteğe bağlı olarak uygulanır.

    1/7/2007 tarihinden itibaren bu Yönetmeliğe uygun olarak imal edilen tip onayı belgeli değiştirilebilir katalitik konvertörler isteğe bağlı olarak araçlara takılabilir. 1/1/2011 tarihinden itibaren tip onayı belgeli değiştirilebilir katalitik konvertörlerin araçlara takılması zorunludur. Katalitik konvertör takıldıktan sonra bu Yönetmeliğin ekinde yer alan ve yukarıdaki direktifler doğrultusunda değiştirilen Kısım 9'un hükümleri, yeni tip onayı alacak araçlar için 1/1/2010, tip onayı mevcut olan araçlar için 1/1/2011 tarihinden itibaren zorunlu olarak, anılan tarihlere kadar ise tip onayı durumuna göre isteğe bağlı olarak uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar