MOTORLU ARAÇLARIN ÇEKME TERTİBATLARI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (77/389/AT)

    Motorlu Araçların Çekme Tertibatları İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (77/389/AT)

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 30/10/2000

    Resmi Gazete Sayısı: 24215

    BİRİNCİ BÖLÜM :Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, motorlu araçların çekme tertibatları bakımından araçlara AT Araç Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik, M.A.R.T.O.Y. kapsamında yer alan Motorlu araçların çekme tertibatları ile ilgili AT Araç Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hususları kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

    b) MARTOY: (Değişik: RG 9/3/2001 - 25043) Avrupa Topluluğunun 70/156/AT Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayımlanan şekliyle son seviyesini,

    c) A.İ.T.M. Yönetmeliği : 3/2/1993 tarihli ve 21485 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliği,

    d) Araç : Raylar üzerinde hareket eden araçlar, tarım ve orman traktörleri ve inşaat işlerinde kullanılan araçlar hariç olmak üzere, en az dört tekerleği bulunan, azami tasarım hızı 25 km/saat'i aşan, karayolunda kullanılması amaçlanan, tam, tamamlanmış veya tamamlanmamış M.A.R.T.O.Y kapsamında yer alan motorlu araçları ve römorkları,

    e)Tip Onayı Belgesi : Motorlu araçların çekme tertibatlarının bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygunluğu sonucunda verilen belgeyi,

    f) Onay Kuruluşu : Teknik Hizmetler Kuruluşlarını görevlendiren, Tip Onay Belgelerini veren, gerektiğinde geri alan, diğer onay kuruluşlarıyla muhatap olan ve bunlarla temasları yürüten, imalatçının üretim uygunluk düzenlemelerine uyup uymadığını belirlemekten sorumlu kuruluş olan Bakanlığı,

    g)Teknik Hizmetler Kuruluşu : Onay Kuruluşunca deneyleri veya kontrolleri yapmak üzere görevlendirilen kurum veya kuruluşu, Bu görev Onay Kuruluşu tarafından da yerine getirilebilir.

    h) İmalatçı: Tip onayı işlemlerinin bütün unsurlarından ve imalatın uygunluğunun sağlanmasından, Onay Kuruluşuna ve Teknik Hizmetler Kuruluşuna karşı sorumlu olan, araçların ticari isim, marka veya lisansının sahibi olan kişi veya kuruluşu,

    i)Tanıtım Dosyası : Başvuru sahibi tarafından Teknik Hizmetler Kuruluşuna veya Onay Kuruluşuna Tanıtım Belgesi gereğince verilen bilgi, çizim, fotoğraf ve bunun gibi belgeleri içeren dosyayı,

    j)Tanıtım Paketi : Tanıtım dosyasına, Teknik Hizmetler Kuruluşunun veya Onay Kuruluşunun görevlerini yerine getirmeleri sürecinde eklemiş oldukları deney raporları ve diğer belgeleri,

    g)Tanıtım Paketi Fihristi :Tanıtım paketi içinde bulunan belgelerin uygun bir şekilde numaralandırılarak veya bütün sayfaların tanımlanabilmesine imkan verecek şekilde işaretlenerek bir liste halinde yazılmasını,

    l) AT : Avrupa Topluluğunu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM :Uygulama Usul ve Esasları

    Tip Onayı Belgesi Başvuruları

    Madde 5- Tip Onayı Belgesi başvuruları aşağıda belirtilmiştir.

    a) Motorlu araçların çekme tertibatı ile ilgili Tip Onayı Belgesi başvuruları, tanıtım paketi içinde tanıtım fihristine uygun olarak düzenlenmiş tanıtım dosyasıyla birlikte imalatçı tarafından Ek I'de belirtildiği şekilde Onay Kuruluşuna yapılır. Tanıtım paketi başvurudan itibaren onayın verildiği veya reddedildiği tarihe kadar Onay Kuruluşunun incelemesine açıktır.

    b) Tip Onayı Belgesi başvuruları, ancak bir onay kuruluşuna yapılabilir. Başvuru sahibi, başka bir ülkenin onay kuruluşuna başvuruda bulunmadığını bir yazı ile Onay Kuruluşuna bildirir.

    c) Onaylanacak her tip için ayrı bir başvuru yapılır.

    Tip Onayı Belgesi Verilmesi

    Madde 6- Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Onay Kuruluşu, Bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getiren araçlara AT Araç Tip Onayı Belgesi ve AT Araç Tip Onayı Numarası verir.

    b) M.A.R.T.O.Y'a göre Ulusal Tip Onayı Belgesi alınacak yeni tip araç için bu Yönetmeliğe göre AT Araç Tip Onayı Belgesi alınması zorunludur. Aksi takdirde M.A.R.T.O.Y.'a göre Ulusal Tip Onayı Belgesi verilemez.

    Yetkili Kuruluşlar

    Madde 7- Bu Yönetmeliğin uygulanmasından Onay Kuruluşu olarak Bakanlık yetkilidir. Deneyleri yapmaya veya yaptırmaya Teknik Servis olarak Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkili kılınmıştır.

    Tedbirler

    Madde 8- Tedbirlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Onay Kuruluşu, Ek II'de yer alan özellikleri sağlayan çekme tertibatlarını gerekçe göstererek, bir araca AT Tip Onayını veya Ulusal Tip Onayını vermeyi reddedemez, bu aracın tescilini, satışını, hizmete girişini veya kullanılmasını reddedemez veya yasaklayamaz.

    b) Teknik ilerlemeleri dikkate almak için bu Yönetmeliğin eklerinin şartlarını düzenlemek üzere gereken bütün değişiklikler, M.A.R.T.O.Y'un 15'inci maddesinde belirtilen işleme göre yapılır.

    Bildirim

    Madde 9- Bildirimlere ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Motorlu araçların çekme tertibatı ile ilgili 96/64/EC sayılı direktifle değişik 77/389/EEC sayılı AT direktifine göre hazırlanan bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu, AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve AT Komisyonuna bildirilir.

    b) Görevlendirilen Teknik Hizmetler Kuruluşları AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve AT Komisyonuna bildirilir.

    Muafiyetler

    Madde 10- Muafiyetlere ait esaslar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Teknolojik olarak gelişmiş motorlu araçların çekme tertibatları ile ilgili Tip Onayı Belgesi talep edilmesi halinde, AT Komisyonuna ve diğer ülkelerin onay kuruluşlarına bilgi verilerek, motorlu araçların çekme tertibatları ile ilgili Ulusal Tip Onayı Belgesi verilebilir.

    b) Bu Yönetmeliğin uygulama tarihinden önce trafiğe çıkmış mevcut araçlar, bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

    c) (Ek: RG 9/3/2001 - 25043) 96/64/AT seviyesindeki bu Yönetmelik, 77/389/AT seviyesinde daha önceden verilen onayları geçersiz kılmaz ve 77/389/AT seviyesinde orijinal olarak verilen onayların kapsam genişletmesini engellemez.

    Yönetmeliklerin Uygulama Alanları

    Madde 11- M.A.R.T.O.Y. kapsamındaki motorlu araçların çekme tertibatlarının onayları bu Yönetmelik hükümlerine göre, diğer araçların onayları ise A.İ.T.M. Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :Geçici ve Son Hükümler

    Geçici Madde 1- Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce Ulusal Tip Onayı Belgesi alınmış araçlar için imalatçılar, 1 Haziran 2001 tarihine kadar bu Yönetmeliğe göre AT Araç Tip Onayı Belgesi almak zorundadır. Aksi takdirde araçların Ulusal Tip Onayı Belgeleri iptal edilir.

    Yürürlük

    Madde 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar