TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEMURLUKLARINA ATANACAKLAR İÇİN ÖZEL SINAV YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurluklarına Atanacaklar İçin Özel Sınav Yönetmeliği

    Türkiye Büyük Millet Meclisi

    Resmi Gazete Tarihi: 04/05/1992

    Resmi Gazete Sayısı: 21218

    BİRİNCİ BÖLÜM :Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, TBMM İdari Teşkilatında çeşitli görevlere ilk defa atanacakların seçimi amacıyla uygulanacak sınavlarla ilgili usul ve esasları, atanacaklarda aranacak şartlar ile bunlara ilişkin diğer hususları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik, TBMM İdari Teşkilatı kadrolarına ilk defa atanacaklar hakkında uygulanır.

    TBMM İdari Teşkilatına Uzman, Uzman Yardımcısı ve Stenograf olarak atanacaklar hakkında kendi özel Yönetmelikleri uygulanır.

    Yasal Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik 2919 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Sınav: TBMM Memurluklarına ilk defa atanacaklar için düzenlenen yeterlik, yarışma veya yeterlik ve yarışma sınavlarını,

    b) Yeterlik Sınavı: Sınav yapılacak kadro için başvuruda bulunanların sayısının boş kadro sayısı kadar veya boş kadro sayısından az olması halinde yapılacak sınavı,

    c) Yeterlik ve Yarışma Sınavı: Sınav yapılacak kadro için başvuruda bulunanların sayısının boş kadro sayısından fazla olması halinde yapılacak sınavı,

    d) Yarışma Sınavı: Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi 1 inci fıkrasının (b) bendinde sayılanlardan sınava girmek için başvuranların sayısının boş kadro sayısından fazla olması halinde yapılacak sınavı,

    e) Sözlü Sınav: TBMM Memurluklarına ilk defa, atanacakların bilgilerini ölçmek amacıyla sözlü olarak yapılan sınavları,

    f) Mülakat: TBMM Memurluklarına ilk defa, atanacakların davranışlarını değerlendirmek amacıyla yapılan karşılıklı konuşmaları,

    g) Uygulamalı Sınav: TBMM Memurluklarına ilk defa atanacakların bilgi ve becerilerinin ölçülmesi amacıyla yapılan sınavları,

    h) Sınav Kurulu: Sınavın yapılması ve yürütülmesi için 18 inci maddeye göre oluşturulan kurulu,

    İfade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM :Sınavlara İlişkin Genel Esaslar

    Sınav Açılacak Kadroların Belirlenmesi

    Madde 5- Sınav açılacak kadrolar; yıl içinde birimlerin teklifi, organizasyon ve metot araştırmalarına dayalı iş analizi ile personel ihtiyacı dikkate alınarak TBMM Başkanlık Divanınca yapılan boş kadro düzenlemesine göre belirlenir.

    Sınavla Atanacaklar

    Madde 6- (Değişik: RG-02/08/1996-22715) Türkiye Büyük Millet Meclisi memurluklarına ilk defa atanacaklar hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 60 ve 61 inci maddeleri ile 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun 4 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, bu şekilde sınava tabi tutulmadan atama yapılacak görevlere ilişkin olup Başkan tarafından sayısı, sınıfı, unvanı ve derecesi belirlenen kadroların dışındaki görevlere atanacaklar, yeterlik ve yarışma sınavına tabi tutulurlar.

    İlk defa uzman yardımcısı ve stenograf yardımcısı olarak atanacaklar hakkında uygulanacak sınavlar, kendi özel yönetmelikleri hükümlerine tabidir.

    Sınava Tabi Tutulmadan Atanabilecekler

    Madde 7- (Değişik: RG-02/08/1996-22715) 657 sayılı Kanunun değişik 48 inci maddesi ile bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki şartları taşımaları kaydıyla TBMM İdari Teşkilatında ilk defa, Devlet Memurluğuna atanacak olanlardan;

    a) Başkan Başmüşaviri, Başkan Müşaviri, Özel Kalem Müdürü ve Özel Kalem Müdürlüğü memurluklarına atanacaklar ile mecburi hizmetle yükümlü olanlar ve Devlet hizmeti yükümlülüğü olan sağlık personeli yeterlik ve yarışma,

    b) Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil görevlere atanacak olanlar yarışma,

    Sınavına tabi tutulmadan atanabilirler.

    Sınava İlişkin Temel Kurallar

    Madde 8- (Değişik: RG-02/08/1996-22715) TBMM Memurluklarına ilk defa atanacakların yeterlik, yarışma veya yeterlik ve yarışma sınavı ile seçilmeleri esastır.

    Sınavlar, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinde belirlenen sınıflar ve bu sınıflara gireceklerde aranması gerekli öğrenim şartları ile TBMM Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği, görev ve çalışma yönetmelikleri, görev tanımları ve sınav duyurusunda belirtilecek özel nitelik ve şartlar gözönüne alınarak düzenlenir.

    Sınav sonuçları bu Yönetmeliğe göre oluşturulan Sınav Kurulunca değerlendirilir. Sonuçlar ve başarı listeleri, aynı görev için açılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir.

    Sakatlar için 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi çerçevesinde ayrı sınav yapılır.

    Sınav Yöntemleri

    Madde 9- Sınavların yazılı olarak yapılması esastır. Yazılı sınavlar, klasik usulde veya test uygulaması şeklinde yapılabilir.

    Yazılı sınavı kazananlar sözlü veya uygulamalı sınava veya mülakata alınırlar. Bunların bir veya birkaçı birlikte uygulanabilir. Sınavların hangi biçimde yapılacağına görev özelliklerini de dikkate alarak, Sınav Kurulu karar verir.

    Sınav Konuları ve Sorular

    Madde 10- Sınav konuları, başvuranların girecekleri sınıf ve kadro için aranan bilgi, yetenek ve becerilerini ölçecek şekilde Milli Eğitim Bakanlığı müfredat programındaki kitaplar ile yüksek öğretim kurumlarında okutulan ders kitaplarında yer alan aşağıdaki konulardan oluşur.

    a) Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi,

    b) Temel Yurttaşlık Bilgisi,

    c) Türkiye Coğrafyası,

    d) Türk Kültür ve Medeniyetleri,

    e) Türkçe-Kompozisyon,

    f) Matematik,

    g) Görevlerin özelliğine göre mesleki bilgiler,

    h) Görevlerin özelliğine göre yabancı dil bilgisi.

    Sorular, ilk ve ortaokul mezunlarına (a-f), lise ve dengi okul ile yüksek öğrenim görmüş olanlara (a-g) bendlerinde ve görev özelliğine göre (h) bendinde yer alan konuları kapsayacak şekilde düzenlenir.

    Sınav Zamanı

    Madde 11- Sınav, yılda en çok iki defa personel ihtiyacı ve kadro durumuna göre TBMM Başkanlığınca uygun görülecek tarihlerde açılır. Önceden tahmin edilemeyecek hizmetlerin yürütülmesi nedeniyle beliren personel ihtiyacını karşılamak amacıyla, yıl içinde bir kez daha TBMM Başkanlığınca uygun görülecek zamanda sınav açılabilir.

    Sınavlara ilişkin her türlü sekreterlik hizmeti Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanlığınca sağlanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :Duyurma, Genel ve Özel Şartlar; Belgeleme ve Başvuru

    Duyurma

    Madde 12- TBMM İdari Teşkilatı Merkez ve Milli Saraylar Daire Başkanlığı memurlukları için yapılacak sınavlar Resmi Gazete, günlük gazete, radyo, televizyon gibi yayın araçlarından biri veya birkaçı ile başvurunun bitimi tarihinden en az 15 gün önce duyurulur. Bu 15 günlük süre, duyurmanın yapıldığı ilk tarihten başlar. Duyurmanın birden fazla araçla ve farklı tarihlerde yapılması halinde, 15 günlük süre için ilk duyurma tarihi esas alınır.

    Bu duyurmada, boş kadronun sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı, sınava katılacaklarda aranacak genel ve özel şartlar, başvurmanın bitim tarihi, başvurulacak yer ve usulü ile sınavın şekli, yapılacağı yer ve zamanı belli edilir.

    Sınava Girişte Aranacak Genel ve Özel Şartlar

    Madde 13- Sınava gireceklerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartları taşıması gerekir. TBMM, sınav açılan görevin gerektirdiği niteliklere ek olarak TBMM'nin veya görevin özelliği nedeniyle ayrıca özel şartlar da arayabilir.

    Aynı nitelikteki sınav için iki defadan fazla başvuruda bulunanların başvuruları kabul edilmez.

    TBMM İdari Teşkilatı Görevlerine Alınacaklarda Aranacak Genel ve Özel Şartlar

    Madde 14- A) Genel Şartlar:

    l. Türk vatandaşı olmak,

    2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 40 ıncı maddesinde belirtilen yaşta bulunmak,

    3. Aynı Kanunun değişik 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak (gerektiğinde görevin ve TBMM'nin özel durumuna göre öğrenim durumu ayrıca tespit edilebilir),

    4. Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

    5. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

    6. Askerlik durumu itibariyle,

    a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

    b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

    c) Askerlik çağına gelmiş ise, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

    B) Özel Şartlar:

    l. Hizmet göreceği sınıf için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı ve 41 inci maddelerinde belirtilen veya görevin özelliğine göre kurumca belirlenecek olan öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,

    2. TBMM Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği, görev ve çalışma yönetmelikleri, görev tanımları ile duyuruda belirlenen şartlara sahip bulunmak ve aranan yaş sınırından gün almamış olmak,

    3. Güvenlik Yönetmeliğine göre yapılacak işlem sonucunun olumlu olması,

    gereklidir.

    Belgeleme

    Madde 15- Sınava gireceklerden, genel ve özel koşulları aşağıdaki biçimde belgelendirmeleri istenir.

    a) Nüfus cüzdanı veya onaylı örneği (657 sayılı Kanunun değişik 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince kazai rüşt kararı veya onaylı örneği),

    b) Diploma asılları veya onaylı örnekleri, diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumlarını belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre verilecek ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgeler,

    (1) Öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların diplomaları veya örnekleriyle birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair Milli Eğitim Bakanlığınca verilecek belge,

    (2) Öğrenimini yabancı ülkelerde yapan sağlık ve yardımcı sağlık personelinin diplomalarının 1219 ve 6283 sayılı kanunlar gereğince onanıp tescil edildiğine ilişkin, Sağlık Bakanlığınca verilecek belge,

    (3) 2514 sayılı Kanuna göre Devlet hizmeti yükümlülüğü bulunanların bu yükümlülüğünü yerine getirdiğine dair Sağlık Bakanlığından alacakları belge,

    (4) İhtisas ve meslek sahibi olanlardan Kanun gereğince alınacak belgeler,

    c) İlgililerin, hükümlü veya kamu haklarından yasaklı bulunmadıklarına ilişkin Adli Sicil veya Cumhuriyet Başsavcılığından alacakları belgeler,

    d) Askerlik durumlarını belirleyen, gereğine göre nüfus cüzdanı, terhis belgesi asılları veya onaylı örnekleri veya askerlik daire yahut şubelerinden alınacak belgeler,

    e) Sağlık durumunu belirten, resmi sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporu,

    f) 4,5x 6 boyutunda 12 adet fotoğraf,

    g) İkametgah belgesi.

    Başvurma

    Madde 16- Sınava girmek isteyenlerin, TBMM'den temin edecekleri İş İstek Formu'nu (Ek-1), usulüne ve gerçeğe uygun olarak doldurup, en son başvurma tarihi mesai saati bitimine kadar, son üç ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafla birlikte nüfus cüzdanı sureti, diploma aslı veya tasdikli örneği veyahut ilgili öğretim kurumunca usulüne uygun olarak düzenlenmiş bitirme belgesini ekledikten sonra (erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge dahil) Personel ve Özlük İşleri Müdürlüğüne, Milli Saraylar Daire Başkanlığı kadroları için açılan sınavlarda ise bu Daire Başkanlığına vermeleri gerekir. 15 inci maddede sayılan öteki belgeler sınavı kazananlardan atama işlemleri sırasında istenir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM :Sınavların Uygulanmasına İlişkin Esaslar

    Sınav Ön Hazırlık Kurulu ve Sınav Giriş Belgesi

    Madde 17- Sınav ön çalışmaları, Sınav Kurulunun kendi arasından seçeceği 3 kişiden oluşan bir "Sınav Ön Hazırlık Kurulu"nca yürütülür.

    Sınav Ön Hazırlık Kurulu, sınav için süresinde yapılan başvuruları incelemeye alır. Bu incelemede adayların, atanacakları kadronun niteliklerini taşıyıp taşımadığı, iş istek formu da dahil, çeşitli yönlerden araştırılarak sınava alınacakların sayısı tespit olunur. Durumu uygun görülen adaylara fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi (Ek-2) verilir; sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamazlar.

    Sınav Kurulu

    Madde 18- Sınav Kurulu, bir başkan ve dört üyeden oluşur.

    TBMM Başkanı; Genel Sekreterin teklif ettiği genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, müdürler, uzmanlar veya gerekli görürse yüksek öğretim kurumları öğretim elemanları veya konusunda uzman kişiler arasından Sınav Kurulu Başkan ve üyeleri ile yedeklerini seçer.

    Bu kurulu oluşturan üyelerin öğrenim düzeyleri, sınava girecek olanların öğrenim düzeylerinden aşağı olamaz.

    Yazılı sınav, sınav kurulunun kararı ve TBMM Başkanı'nın onayı ile T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) veya benzeri kuruluşlara da yaptırılabilir. Bu takdirde yazılı sınav kuralları ÖSYM veya benzeri kuruluşlarla birlikte saptanır ve sınava ait programın belirlenmesi, sınav sorularının hazırlanması ve sınavın yapılacağı yerlere götürülmesi, sınavların yapılması ve sınav kağıtlarının ÖSYM'ye getirilip okunması ÖSYM'ce kendi usul ve esasları içinde gerçekleştirilir. Bu kurallar söz konusu kuruluşlarla yapılacak protokolde yer alır.

    Sınav Kurulunun Görevleri

    Madde 19- Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Sınavların hangi biçimde yapılacağına karar vermek,

    b) Gerektiğinde yazılı sınavın ÖSYM'ce yapılmasına karar vermek,

    c) Sınav sorularını hazırlamak,

    d) Sınavların düzenli ve eşit şartlarda yapılmasını sağlamak,

    e) Sınav sonunda cevap kağıtlarını toplayıp, kapalı zarf içinde değerlendirme yapılıncaya kadar saklanmasını sağlamak,

    f) Sınava girenlerin bilgi derecesini, sınav kağıtları ve ilgili formlar üzerinden değerlendirmek,

    g) Gerekli tutanakları düzenlemek ve imza etmek,

    h) Sınava girenlerin başarı puanını belirleyerek başarı listesini düzenleyip imzalamak,

    i) Gerektiğinde sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.

    Sınavın Yürütülmesi

    Madde 20- Sınavlar, ilan edilen gün ve saatte başlar. Yazılı sınav soruları ve cevap anahtarı, sınav günü sınavı yapacak Kurul üyeleri tarafından sınav konularına göre ayrı ayrı hazırlanır. Soru zarfı, sınav salonunda ve sınava katılanların önünde açılır. Sınavlarda köşesi kapanabilen, mühürlü özel kağıtlar kullanılır.

    Sınav Kurulu tarafından; sınavın türü, yeri, tarihi, soruların sınava başlama saatinde Kurul üyelerince açıldığı, sınavın hangi saatte başladığı, sınava katılan kişi ve toplanan cevap kağıdı sayısı ile varsa sınavla ilgili diğer hususları gösteren bir tutanak düzenlenerek imzalanır.

    Sınav kağıtlarıyla sözlü sınav formları bir sonraki sınav tarihine kadar saklanır; bu süre bir yıldan az olamaz.

    Sınav Dışı Bırakılma

    Madde 21- Aşağıda belirtilen eylemlerde bulunanlar sınav dışı bırakılırlar:

    a) Belirtilen gün ve saatte sınav yerinde bulunmamak,

    b) Sınav sırasında veya sınavın yapıldığı yerde memuriyet adabına uymayan davranışlarda bulunmak,

    c) Sınav sırasında kopya yapmak veya yaptırmak.

    Sınav dışı bırakılanların, sınav dışı bırakılma nedeni Sınav Kurulunca bir tutanakla tespit edilerek Genel Sekreterliğe bildirilir.

    Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi

    Madde 22- Sınav Kurulu, sınav kağıtlarını değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyelerin yasal özürleri nedeniyle kurula katılamamaları halinde, üye sayısı yedek üyelerden tamamlanır.

    Cevap kağıtlarının bulunduğu kapalı zarf açılır ve cevap kağıtları numaralanır. Her cevap kağıdı en az üç kurul üyesi tarafından okunarak değerlendirilir. Kurul üyelerince verilen notların aritmetik ortalaması alınır (test türü sınavlar hariç). Cevap kağıtlarının son değerlendirme notu, kağıtların numaralarının yer aldığı cetvele yazılır. Bütün cevap kağıtlarının değerlendirilmesinden sonra başarılı kağıtların ad yazılı kısımları açılır. Adayların adları, cevap kağıdı numarasına göre değerlendirme notunun yer aldığı cetvelin ilgili sütununa geçilir. Başarısız sınav kağıtlarının ad bölümü açılmaz.

    Yazılı sınavlarda 100 üzerinden en az 70 puan alan başarılı sayılır.

    Yazılı sınav sonuçları, sınava katılanların adresine taahhütlü olarak gönderilir. Ayrıca TBMM Genel Sekreterliğince TBMM Kampusu içinde bir mahalde asılarak duyurulur.

    Yazılı sınavı kazanamayanlara, istekte bulunmaları halinde başvuru belgeleri geri verilir.

    Yabancı Dil Sınavı

    Madde 23- Hizmetin yabancı dil bilmeyi gerektirdiği hallerde, bu görevin yürütülmesi için yeterli düzeyde yabancı dil bilme koşulu aranır ve bu husus yabancı dil sınavı ile saptanır. Yabancı dil sınavında yazılı sınavlar için gerekli başarı puanını alamayan adaylar, sözlü sınava alınmazlar.

    18 inci madde hükmüne görü oluşturulacak Sınav Kurulu 22 nci maddeye göre yabancı dil yazılı sınavını değerlendirir.

    Sözlü Sınav

    Madde 24- Yazılı sınavı kazananlar, sınavın yapılacağı yer, gün ve saat, en az 10 gün önce bildirilmek suretiyle sözlü veya uygulamalı sınava veyahut mülakata çağrılırlar.

    Bu sınavlarda adayların görevlendirecekleri kadronun hizmet alanıyla ilgili bilgilerle birlikte, TBMM idari hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığı ile kavrayış, anlatma yeteneği, davranış ve temsil niteliği gibi hususlar da dikkate alınır. Bu sınavlarda değerlendirme, Sınav Kurulunun her üyesince ayrı ayrı yapılır ve verilen notların aritmetik ortalaması alınır. Değerlendirme sonunda 100 üzerinden en az 70 puan alan başarılı sayılır.

    Sınav Değerlendirmesi ve Sonuçları

    Madde 25- Sınavların bitiminden sonra, Sınav Kurulu, sınav notlarının aritmetik ortalamasını almak ve en yüksek puandan başlamak suretiyle bir sıralama yapar. Bu sıralamada puanların eşit olması halinde, görev alanına ilişkin bilgiler puanına öncelik verilir. Duyuruda yer alan boş kadro sayısı kadar aday asıl, başarılı olan diğerleri de yedek olarak sınavı kazanmış sayılır. Hazırlanan bu liste Kurul üyeleri tarafından imzalanır.

    Sınav sonucu, asıl ve yedek adaylara yazılı olarak bildirilir. Ayrıca, başarı listesi TBMM Kampüsü içinde uygun bir mahalde ilan edilir. Bu duyuruda, sınavı kazananlardan ataması yapılacakların, en geç 15 gün içinde 15 inci maddenin (c ), (e), (f), (g) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte Personel ve Özlük İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları istenir.

    Başarı listesi, ancak, açılan sınav için geçerli olup, ileride açılacak kadro ve sınavlar için bir hak vermez.

    Sınav Sonuçlarına İtiraz

    Madde 26- Sınava katılanlar sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler.

    İtirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 10 gün içinde bir dilekçe ile TBMM Genel Sekreterliğine yapılır. Bu itirazlar Sınav Kurulu tarafından en geç 7 gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Bu ikinci incelemeden sonra verilen notlar kesindir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM :Son Hükümler

    Atama

    Madde 27- Sınavı kazananlardan bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde belirtilen süre içinde başvuranların atamaları, başarı listesindeki sıralamaya göre yapılır. Atamada mevcut kadro ve personel ihtiyacı da dikkate alınır.

    Süresi içinde başvuruda bulunmayan veya gerekli belgeleri tamamlamayanların atamaları yapılmaz. Yerlerine, ilk yedekten başlamak üzere, yedek adaylar çağrılır.

    Özel Hükümler

    Madde 28- Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları, gerçeğe aykırı belge ibraz ettikleri ve sınava katılmak için gerekli koşulları taşımadıkları sonradan anlaşılanların, sınavda başarılı olsalar bile, sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

    Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulundukları ve gerçeğe aykırı belge ibraz ettikleri belirlenenler hakkında, o yer Cumhuriyet Baş Savcılığına TBMM Başkanlığınca suç duyurusunda bulunulur.

    Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 29- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar için Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği ile TBMM Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

    Madde 30- Millet Meclisi Başkanlık Divanının 26/06/1975 tarih ve 46 sayılı Kararı ile kabul edilen "Millet Meclisi İdari Teşkilatına Atanacaklar İçin Özel Sınav Yönetmeliği" ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 31- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 32- Bu Yönetmeliği Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar