MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KURSLAR YÖNETMELİĞİ(MÜLGA)

    Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Yönetmeliği

    Millî Eğitim Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 07/02/2010

    Resmi Gazete No: 27486

    ***20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 70. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.***

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel kurslarda eğitim ve öğretim, yönetim, kursiyer kaydı, programların uygulanması, çalışma süreleri, kursiyer başarılarının değerlendirilmesi ve işleyişle ilgili usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, özel kurslarda eğitim ve öğretim, yönetim, kursiyer kaydı, programların uygulanması, çalışma süreleri, kursiyer başarılarının değerlendirilmesi ve işleyişle ilgili iş ve işlemleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 59 uncu maddesi, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

    b) Diğer personel: Kursta eğitim personeli dışındaki görevli personeli,

    c) Dönem: Öğretim programında belirtilen toplam öğretim süresini,

    ç) Dönem planı: Bir dönemde konuların haftalara dağılımını gösteren çizelgeyi,

    d) Eğitim personeli: Kursta görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici gibi görevlileri,

    e) Genel müdür: Gerçek veya tüzel kişiye ait birden fazla özel öğretim kurumunun genel müdürünü,

    f) Genel müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü,

    g) Grup: Yaş, eğitim veya bilgi düzeyine göre oluşturulan kursiyer grubunu,

    ğ) Haftalık ders çizelgesi: Gruplara göre derslerin yapılacağı gün ve saatleri gösteren çizelgeyi,

    h) Kurs: Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel öğretim kurumunu,

    ı) Kursiyer: Kursa kayıt olan kişiyi,

    i) Kurucu: Kursun sahibi olan ve adına kurum açma izin belgesi düzenlenen gerçek veya tüzel kişiyi,

    j) Kurucu temsilcisi: Özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler tarafından seçilen ve kurum açma, kapatma, devretme gibi işlemleri yapma yetkisine sahip olan kişiyi,

    k) Millî eğitim müdürlüğü: Kursun bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğünü,

    l) Müdür: Kursun müdürünü,

    m) Program: Kursta açılan sosyal, kültürel veya mesleki konuları kapsayan adı, düzeyi ile süresi belirlenen ve Bakanlıkça onaylanan öğretim programlarını,

    n) Usta öğretici: En az ortaöğretimden mezun olmuş ve alanında öğrenim gördüğünü belgelendiren veya alanında sertifika sahibi olan öğreticileri,

    o) Uzman öğretici: Görevlendirileceği alanda yükseköğrenim görmüş öğreticileri

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Kursun Amacı, Kurs Personelinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

    Kursun amacı

    Madde 5 - (1) Kursun amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak kişilerin; sosyal, kültürel ve mesleki alanlarda bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirmek veya isteklerine göre serbest zamanlarını değerlendirmelerini sağlamaktır.

    Kursta görevlendirilecek personel

    Madde 6 - (1) Kurslarda aşağıdaki personel zorunlu olarak görevlendirilir.

    a) Müdür,

    b) Kontenjanı dört yüzü aşan kurslarda müdür yardımcısı,

    c) Öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici,

    ç) Büro personeli.

    (2) Kurslarda ayrıca aşağıdaki personel görevlendirilebilir.

    a) Kontenjanı dört yüzü aşmayan kurslarda müdür yardımcısı,

    b) Aynı kurucuya ait birden fazla özel öğretim kurumu bulunması durumunda, genel müdür ve genel müdür yardımcısı,

    c) Hizmetli, güvenlik personeli gibi personel.

    Görevlendirme

    Madde 7 - (1) Kursta çalışacak personelin görevlendirilmesi, 8/3/2008 tarihli ve 26810 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine göre yapılır.

    Kurucu veya kurucu temsilcisinin yetki, görev ve sorumlulukları

    Madde 8 - (1) Kurucu veya kurucu temsilcisi, kursta eğitim ortamının gerektiği şekilde sağlanması, gerekli maddi imkânların hazırlanması, yeterli personelin istihdamı, araç ve gerecin temini ve kurs binasının yeterli duruma getirilmesi gibi hususlardan birinci derecede sorumludur. Bu sorumluluğunu yerine getirmek için aşağıda belirtilen görevleri yapar:

    a) Her yıl kursun mali bütçesini düzenler.

    b) Müdürün talep ettiği eğitim ve öğretimle ilgili araç, gereç ve diğer ihtiyaçları sağlar.

    c) Hizmetlerin yürütülebilmesi için, ilgili mevzuat hükümlerine göre personelin görevlendirilmesini sağlar.

    ç) Gerektiğinde eğitim personeli kurulu toplantısına katılarak eğitim personelinin sorun ve isteklerini tespit ederek gereğini yapar.

    d) Eğitim personeli ile diğer personelin aylık ve ücretlerinin zamanında ödenmesini, sigorta ve vergi ile ilgili işlerin usulüne uygun ve zamanında yapılmasını sağlar.

    e) Kursta görevlendirilecek eğitim personelinin çalışma izin onaylarının zamanında alınması için gerekli önlemleri alır.

    f) Kursun gelir ve giderleriyle ilgili iş ve işlemleri izler, muhasebeyle ilgili defter, dosya ve kayıt makbuzlarının tutulmasını sağlar.

    g) Yangın, doğal afet ve kazalara karşı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemler ile ilk yardım ve özel güvenlik önlemlerini alır.

    ğ) Özel öğretim kurumlarıyla ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yapar.

    h) Kursun üye olması hâlinde oda, vakıf, dernek, birlik gibi sivil toplum örgütleri ile özel ve resmî kurum ve kuruluşlarda kursunu temsil eder veya görevlendireceği kişi tarafından temsil edilmesini sağlar.

    ı) Müdürün izinli veya raporlu olduğu sürelerde millî eğitim müdürlüğünün onayı ile müdür yardımcısı veya müdür yardımcısı bulunmayan kurslarda, yönetici olma şartlarını taşıyan bir öğretmen veya uzman öğreticinin bu göreve vekâleten görevlendirilmesini sağlar.

    (2) Müdürlük görevi bulunmayan kurucu veya kurucu temsilcisi, kursun eğitim ve öğretim işlerine karışmaz.

    Genel müdürün yetki, görev ve sorumlulukları

    Madde 9 - (1) Genel müdür, kurstaki eğitim ve öğretim kalitesinin yükseltilmesi, kursiyerlerin en iyi şekilde yetiştirilmesi için gerekli önlemleri almak ve uygulatmaktan Bakanlık ve ilgili diğer resmî makamlar ile kurucuya karşı sorumludur.

    (2) Genel müdür, aşağıdaki görevleri yapar:

    a) Kendisine bağlı kursları ilgilendiren konularda yapılacak toplantılara başkanlık eder.

    b) Branşında ders bulunması durumunda, haftada altı saate kadar derse girebilir.

    c) Kursta görevli eğitim personeli ile diğer personelin bilim, teknik ve eğitim alanlarındaki gelişmeleri takip edebilmeleri için gerekli önlemleri alır.

    ç) Kursun eğitim, öğretim ve yönetim işlerinin verimli şekilde yapılmasını sağlar.

    d) İzin kullanacak personele, müdürle birlikte izin belgesi düzenler.

    e) Yönetim ve eğitim personeli arasında koordinasyon sağlar.

    f) Eğitim personelinin görevlerini gerektiği gibi yapmaları için gerekli önlemleri alır.

    g) Kursta görevlendirilecek eğitim personelinin çalışma izin onaylarının zamanında alınmasını sağlar.

    ğ) Kursun üye olması hâlinde oda, vakıf, dernek, birlik gibi sivil toplum örgütleri ile özel ve resmî kurum ve kuruluşlarda kursunu temsil eder.

    h) Kursta görevli eğitim personelinin kanaat raporlarını doldurur.

    ı) Özel öğretim kurumlarıyla ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yapar.

    (3) Genel müdür, aynı zamanda kurucu veya kurucu temsilcisi ise, kursun mali işlerinden de sorumludur.

    Genel müdür yardımcısının yetki, görev ve sorumlulukları

    Madde 10 - (1) Genel müdür yardımcısı, genel müdürün verdiği görevleri yapar. Genel müdürün izinli veya raporlu olduğu sürelerde kurs genel müdürlüğüne vekâlet eder.

    Müdürün yetki, görev ve sorumlulukları

    Madde 11 - (1) Müdür, kursun yönetiminden, eğitim, öğretim etkinliklerinin planlanması ve yürütülmesinden kurucu veya kurucu temsilcisine, varsa genel müdüre, Bakanlık ve ilgili diğer resmî makamlara karşı sorumludur.

    (2) Müdür aynı zamanda kurucu veya kurucu temsilcisi ise, kursun mali işlerinden de sorumludur.

    (3) Yönetim veya eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili görevlerinin bir kısmını sorumluluğu her ikisinde de kalmak üzere müdür yardımcısına devredebilir.

    (4) Kursa genel müdür atanmadığında bu Yönetmelikle genel müdüre verilen yetkileri kullanır.

    (5) Müdür, aşağıda belirtilen görevleri yapar:

    a) Kursiyerlerin programda belirlenen amaca uygun şekilde eğitilmeleri ve başarılarının artırılması, eğitim niteliklerinin ve kalitesinin yükseltilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar.

    b) Kursta görevli personelle yapılacak toplantılara başkanlık eder.

    c) Kursun üye olması hâlinde oda, vakıf, dernek, birlik gibi sivil toplum örgütleri ile özel ve resmî kurum ve kuruluşlarda kursu temsil eder.

    ç) Kursta görevli aday öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerin adaylıklarının kaldırılmasıyla ilgili işlemleri yürütür.

    d) Kursta görevlendirilecek eğitim personelinin çalışma izin onaylarını zamanında alır.

    e) Kurs personelinden gelen raporları inceler ve gereğini yapar.

    f) Her dönem başından önce döneme ait gerekli hazırlıkları yapar, eğitim ve öğretim etkinliklerini planlar, gerekli görev bölümünü yapar ve ders dışı etkinlikler için gerekli izinleri alır.

    g) Defter, dosya ve kayıtların tutulmasını, yazışmaların gecikmeye meydan verilmeden yapılmasını sağlar.

    ğ) Kursta görevli eğitim personelinin bilim, teknik ve eğitim alanlarındaki gelişmeleri takip edebilmeleri için gerekli önlemleri alır ve yetiştirilmelerini sağlar.

    h) Personelin hizmet içi eğitimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.

    ı) Kursta görev yapan eğitim personelinin çalışmalarını planlı olarak yapmaları için kurs planı ile haftalık ders programlarının yapılmasını sağlar ve bunları onaylar.

    i) Kitaplık ve diğer bölümlerin gerekli araç ve gereçle donatılması ve eğitim personelinin ve kursiyerlerin yararlanmalarını sağlar.

    j) Yönetim görevini aksatmamak şartıyla branşında haftada aylık karşılığı altı, isteğe bağlı ek ders görevi karşılığı altı saat olmak üzere toplam on iki saat derse girebilir.

    k) Dönem başlamadan önce yıllık çalışma takvimini hazırlar ve millî eğitim müdürlüğüne onaylatır.

    l) Her yıl için disiplin kurulunu oluşturur.

    m) Eğitim personelinin nöbet çizelgesini hazırlar.

    n) Eğitim ve öğretimle ilgili yürürlüğe giren mevzuatın personelce okunmasını ve bilgi edinilmesini sağlar.

    o) İzin kullanacak personele, varsa genel müdürle birlikte izin verir.

    ö) Kursta görevli her eğitim personeli için kanaat raporu doldurur.

    p) Özel öğretim kurumlarıyla ilgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapar.

    Müdür yardımcısının yetki, görev ve sorumlulukları

    Madde 12 - (1) Müdür yardımcısı, müdürün vereceği görevleri yapar. Müdürün izinli veya raporlu olduğu sürelerde müdürlüğe vekâlet eder.

    Eğitim personelinin yetki, görev ve sorumlulukları

    Madde 13 - (1) Eğitim personeli, dersin öğretimi ile diğer görevlerin yürütülmesinden kurs yönetimine karşı sorumludur.

    (2) Eğitim personeli aşağıda belirtilen görevleri yapar:

    a) Eğitimin nitelik ve kalitesinin yükseltilmesi, kursiyerlerin, başarısının artırılması ve en iyi şekilde yetiştirilmeleri için gerekli çalışmaları yapar.

    b) Kursiyerlerin devam takiplerini yapar, her derste işlenen konuları ders defterine yazıp imzalar.

    c) Eğitim personeli kurulu toplantıları ile görevlendirildiği diğer kurul ve toplantılara katılır.

    ç) Derslere hazırlıklı ve planlı girer.

    d) Derslerin dışında kursun eğitim, öğretim ve yönetim işlerine katkıda bulunur.

    e) Kursiyerlere öğrenimlerinde yardımcı olur ve rehberlik yapar, tutum ve davranışlarıyla örnek olur.

    f) Planlandığı şekilde nöbet tutar.

    g) Kursla ilgili mevzuatı okuyup bilgi edinir.

    ğ) Dönem sonunda; okuttuğu derslerde işlenen konular, yapılan etkinlikler, öğretimde karşılaşılan güçlükler ve çözümü ile ilgili bir rapor hazırlar ve müdüre verir.

    h) Sınavların değerlendirilmesi ve başarının ölçülmesinde derse uygun ölçme ve değerlendirme tekniklerini uygular.

    Diğer personel

    Madde 14 - (1) Kurslarda büro personeli, hizmetli, güvenlik görevlisi gibi personel müdürün vereceği görevleri yapar.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Kursiyer Kaydı, Eğitim ve Öğretim

    Kayıt esasları

    Madde 15 - (1) (Değişik fıkra: 04/09/2010 - 27692 S.R.G. Yön./1.md.) Kurslara; ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okuyan, bu kurumlardan mezun olan veya ortaöğretim kurumlarından ayrılan öğrencilerle yetişkinler alınır. Ancak, okul öncesi eğitimi çağındaki çocuklar için dil, spor, resim ve müzik gibi alanlarda yaş gruplarına uygun olarak hazırlanmış programların uygulanacağı kurslar açılabilir. İlköğretim çağında olduğu hâlde okula devam etmeyenler kursa alınmaz.

    (2) Kurslar arasında kursiyer nakli yapılamaz.

    Kayıtta istenecek belgeler

    Madde 16 - (1) Kursa kaydı yapılacak kursiyerlerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir.

    a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,

    b) (Değişik bent: 04/09/2010 - 27692 S.R.G. Yön./2.md.) Okul öncesi eğitim çağında olanlar hariç öğrenim belgesinin aslı veya kurs tarafından onaylanmış örneği,

    c) Kurs öğretim programının özelliklerine göre istenecek diğer belgeler.

    (2) Birinci fıkradaki belgelerin aslı görülerek suretleri kurs müdürlüğünce onaylanabilir.

    (3) Yabancı uyruklu öğrenciler için; 14/10/1983 tarihli ve 2922 sayılı Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun ile 15/4/1985 tarihli ve 85/9380 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik uygulanır.

    (4) Kursta verilecek seminerlerde bu maddede belirtilen belgeler istenmez.

    Öğretim programı

    Madde 17 - (1) Kurslarda; Bakanlıkça daha önce kabul edilmiş veya kurs yönetimince ilgili mevzuata göre hazırlanan ve Bakanlıkça kabul edilen öğretim programları uygulanır.

    (2) Kursça, yirmi ders saatini geçmeyen ve millî eğitim müdürlüğünce onaylanan seminer programları düzenlenebilir.

    (3) Kurslarda, Bakanlıkça kabul edilmiş ders kitapları ile eğitim araçları veya eğitim personelince seçilen diğer eğitim araçlarından yararlanılabilir.

    (4) Kurslarda ayrıca, uluslararası anlaşmalarla kabul edilen ve taraf ülkelerce kullanılması zorunlu olan öğretim programları ile materyalleri de kullanılabilir.

    Kursiyer listeleri

    Madde 18 - (1) Bir dönemde eğitime alınacak olan kursiyer listeleri; süresi iki ay ve daha az olan programlar için dönemin başladığı tarihten itibaren yedi gün, süresi iki aydan çok olan programlarda ise on beş gün içinde millî eğitim müdürlüğüne verilir.

    (2) Kurs müdürlüğünce yapılan düzey belirleme sınavı sonucu kaydedilen kursiyerlere ait listeler de kursiyerlerin eğitime başlama tarihinden sonraki yedi gün içinde millî eğitim müdürlüğüne verilir.

    Grup

    Madde 19 - (1) Her dönemde eğitime başlayan kursiyerler; kursun özelliği, yaş, öğrenim düzeyi, bilgi veya ihtiyaçlarına göre gruplandırılır. Kurslarda her dönemde birden fazla grup açılabilir. Her gruba en fazla kontenjanı kadar kursiyer kaydı yapılabilir.

    Eğitim personeli kurulu

    Madde 20 - (1) Eğitim personeli kurulu; genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı ve diğer eğitim personelinden oluşur. Eğitim personeli kurulu bir öğretim yılında en az bir defa toplanır. Kursta takip edilecek eğitim ve öğretimle ilgili temel uygulamalar kurulda belirlenir. Alınan kararlar, müdürün onayından sonra uygulanır. Kurul toplantılarında yapılan görüşmeler ve alınan kararlar, tutanakla tespit edilerek bütün üyeler tarafından imzalanır.

    Disiplin işlemleri

    Madde 21 - (1) Disiplin kurulu, müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında, en az iki eğitim personelinden bir yıllık süre için oluşturulur. Müdür yardımcısı bulunmayan kurslarda ise disiplin kuruluna müdür başkanlık eder.

    (2) Kursa devam eden ortaöğretim öğrencilerinin disiplin işlemleri, 19/1/2007 tarihli ve 26408 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği; ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin davranışlarının değerlendirilmesi ise, 27/8/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre yürütülür.

    (3) Disiplin kurulu kararı ile kurstan uzaklaştırma cezası alan kursiyerlerin ödedikleri ücret iade edilmez.

    (4) Kursa devam eden ancak okulda öğrenci olmayanların disiplin işlemleri, Bakanlıkça belirlenen esaslara göre yürütülür.

    Günlük çalışma saatleri

    Madde 22 - (1) Kursların hafta içi ve hafta sonu günlük çalışma faaliyetleri, 08.00 ile 22.00 saatleri arasında yapılır. Ancak, kursiyerlere, öğretim programlarında günlük ve haftalık olarak belirtilen ders saati sayısı kadar ders verilir. Bir ders saati süresi kırk beş dakikadır. Uygulamalı dersler blok hâlinde doksan dakika olarak yapılabilir.

    (2) Kurslarda, 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirlenen genel tatil günlerinde eğitim ve öğretim yapılmaz.

    Sınavlar ve değerlendirme

    Madde 23 - (1) Kurs programı sonunda, kursiyerlerin başarısını belirlemek amacıyla millî eğitim müdürlüğünce ortak veya ayrı ayrı kurs bitirme sınavı yapılır.

    (2) Değerlendirme, 100 puan üzerinden, aşağıdaki ölçütlere göre yapılır.

    85 - 100 puan alanlar, Pekiyi,

    70 - 84 puan alanlar, İyi,

    45 - 69 puan alanlar, Orta,

    0 - 44 puan alanlar, Başarısız

    olarak değerlendirilir.

    (3) Kurs bitirme sınavlarıyla ilgili esaslar, Bakanlıkça çıkarılacak yönergeyle belirlenir.

    (4) Sınava gireceklerin listesi, sınavdan on gün önce millî eğitim müdürlüğüne verilir. Kurs bitirme sınavında başarı gösterenlere Kurs Bitirme Belgesi (EK-1) verilir.

    (5) Kurs bitirme belgesi, müdür ile millî eğitim müdürü tarafından onaylanır.

    (6) Kurs bitirme sınavına girmeyen, eğitimi tamamlamayan veya devamsızlık nedeniyle kurstan ayrılanlara, kurs müdürlüğünce Kursa Katılım Belgesi (EK-2) verilir.

    Devam ve devamsızlık

    Madde 24 - (1) Kursa devam esastır. Programda belirtilen kurs süresinin 1/5'inden fazla devam etmeyen kursiyerler sınava alınmazlar.

    (2) Özürlerinden dolayı devam süresini tamamlamayan ve özrünü kurs müdürlüğüne süresi içinde belgelendiren kursiyerler, devam edemedikleri konular için izleyen dönemde, kurs müdürlüğünce yapılan planlamaya göre eğitimlerini tamamlar ve yapılan ilk sınava alınırlar.

    Eğitim, kültür ve sosyal etkinlikler

    Madde 25 - (1) Kurslarda ders saatleri dışında veya dönem sonunda, millî eğitim müdürlüğünden izin alınarak kursiyerlerin çalışmalarını değerlendirmek üzere programlara ilişkin seminer, konferans, panel, sergi, defile, gezi gibi etkinlikler düzenlenebilir.

    Haftalık çalışma saatleri

    Madde 26 - (1) Kurs müdürlüğünce, her yıl için hazırlanan dönem planları ve haftalık çalışma saatlerini gösteren çizelge, millî eğitim müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulanır.

    (2) Aynı yıl içinde, dönem planlarında ve haftalık çalışma çizelgesinde değişiklik yapılması durumunda onay yenilenir.

    Reklam ve ilan

    Madde 27 - (1) Kurslar, reklam ve ilanlarında Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine uyarlar.

    Defter ve dosyalar

    Madde 28 - (1) Kurslarda tutulacak defter ve dosyalar şunlardır.

    a) Kursiyer künye (kütük) defteri,

    b) Gelen ve giden evrak kayıt defteri,

    c) Evrak zimmet defteri,

    ç) Ders defteri,

    d) Kursiyer yoklama fişi ve defteri,

    e) Kurs bitirme belgesi defteri,

    f) Teftiş defteri,

    g) Eğitim personeli kurulu karar defteri,

    ğ) Disiplin kurulu karar defteri,

    h) Personel özlük dosyası,

    ı) Ücretsiz kursiyerlerle ilgili dosya,

    i) Kursiyer kayıt dosyası,

    j) İstatistik dosyası,

    k) Gizli yazılar dosyası.

    (2) Defter, dosya ve kayıtların istenen bilgileri içermesi, yıl sonunda çıktısının alınması ve kurs müdürlüğünce onaylanması şartıyla elektronik ortamda da tutulabilir.

    Belgelerin saklanması

    Madde 29 - (1) Kurs müdürlüğünce aşağıdaki bilgi ve belgeler kursiyerlerin kursla ilişkisinin kesilmesinden sonraki iki takvim yılı saklanır.

    a) Dönem planları, ders defterleri ve kursiyer yoklama defterleri,

    b) Ücretsiz kursiyerlerle ilgili dosyalar,

    c) Kursiyer kayıt kabul dosyaları.

    (2) Diğer belgeler hakkında, 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik uygulanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Kimlik kartları

    Madde 30 - (1) Eğitim personeli ile diğer personel, kursta Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen örneğe uygun kimlik kartını takar.

    Kılık ve kıyafet

    Madde 31 - (1) Kurslardaki eğitim personeli, diğer personel ve kursiyerlerin kılık ve kıyafetlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

    Karma eğitim

    Madde 32 - (1) Kurslarda, karma eğitim yapılır. Ancak, öğretim programının özelliği gereği, yalnızca kız veya erkek öğrenciler için kurs açılabilir.

    Yıllık rapor

    Madde 33 - (1) Kurs yönetimi, yapılan çalışmalara ilişkin yıllık raporu (EK-3), her yıl ağustos ayı içinde millî eğitim müdürlüğüne gönderir.

    Aday eğitim personeli

    Madde 34 - (1) Aday eğitim personelinin adaylıklarının kaldırılmasıyla ilgili iş ve işlemler Genel Müdürlükçe belirlenecek esaslara göre yürütülür.

    Hizmet içi eğitim

    Madde 35 - (1) Kurs, eğitim personelini yetiştirmek için gerekli önlemleri alır. Eğitim personeli valilik veya Bakanlıkça açılacak hizmet içi eğitim kurslarına da katılabilir. Kurucu ve tüm üyeleri özel öğretim kurumlarının kurucusu olan oda, dernek, birlik veya vakıflarca da kurslardaki personele valilikten izin alarak ücretsiz hizmet içi eğitim faaliyeti düzenleyebilir. Bakanlıktan izin almış olan özel hizmet içi eğitim merkezlerinden de hizmet satın alabilir.

    Toplu onay

    Madde 36 - (1) Eğitim personelinden görevine devam edecekler için, sözleşmenin bitiminden en geç otuz gün önce çalışma izinlerinin uzatma onayı toplu olarak alınır.

    Kursiyer ücretleri

    Madde 37 - (1) Kursta, kursiyer ücretleriyle ilgili işlemler, 11/2/2009 tarihli ve 27138 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Öğrenci ve Kursiyer Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliğine göre yapılır.

    Ücretsiz okutulacak kursiyerler

    Madde 38 - (1) Kurstaki ücretsiz okuyacak kursiyerler ve burslularla ilgili işlemler, 11/2/2009 tarihli ve 27138 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz veya Burslu Okutulacak Öğrenci ve Kursiyerler Hakkında Yönetmeliğe göre yapılır.

    Çıraklık eğitimi kapsamındaki kurslar

    Madde 39 - (1) Çıraklık eğitimi mevzuatında belirtilen süreden az olmamak kaydıyla çıraklık eğitimi kapsamındaki mesleklerle ilgili kursları başarıyla tamamlayanlar, ilgili meslek dalında çıraklık eğitimi mevzuatında belirtilen iş yeri pratik çalışma süresini de tamamlayıp en yakın mesleki eğitim merkezine başvuruda bulunduklarında kalfalık sınavına katılabilirler.

    Uzaktan öğretim yapan kurslar

    Madde 40 - (1) Her türlü iletişim araçları kullanılarak uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacak kurs faaliyetlerine ilişkin hükümler Bakanlıkça çıkarılacak yönergede belirlenir.

    Hüküm bulunmayan hâller

    Madde 41 - (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile kursları ilgilendiren diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 42 - (1) 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 43 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 44 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar