KIYI EMNİYETİ VE GEMİ KURTARMA İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANA STATÜSÜ

    Kıyı Emniyeti Ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsü

    Denizcilik Müsteşarlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 30.09.1998

    Resmi Gazete Sayısı: 23479

    Birinci Kısım: Genel Hükümler

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1- Bu Ana Statünün amacı; 8/6/1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak ve söz konusu Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere, Bakanlar Kurulunun 12/5/1997 tarih ve 97/9466 Sayılı kararı ile, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü adı altında teşkil olunan Kamu İktisadi Kuruluşunun hukuki bünye, amaç ve faaliyet konuları, organları ve teşkilat yapısı, müessese, bağlı ortaklık ile bunlar arasındaki ilişkileri ve ilgili diğer hususları düzenlemektir.

    Tanımlar ve Kısaltmalar

    Madde 2- Bu Ana Statü'de geçen deyimler ve kısaltmalar aşağıda tanımlanmıştır.

    1. KHK; 8/6/1984 gün ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname yerine kullanılmıştır.

    2. Kamu İktisadi Teşebbüsü "Teşebbüs" İktisadi Devlet Teşekkülü ile Kamu İktisadi Kuruluşunun ortak adıdır.

    3. İktisadi Devlet Teşekkülü "Teşekkül"; sermayesinin tamamı devlete ait

    iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan Kamu İktisadi Teşebbüsüdür.

    4. Kamu İktisadi Kuruluşu "Kuruluş" sermayesinin tamamı devlete ait olup, tekel

    niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz sayılan Kamu İktisadi Teşebbüsüdür.

    5. Müessese; Sermayesinin tamamı bir İktisadi Devlet Teşekkülüne veya Kamu İktisadi Kuruluşuna ait olup, ona bağlı işletme veya işletmeler topluluğudur.

    6. Bağlı Ortaklık; Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadi devlet teşekkülüne

    veya kamu iktisadi kuruluşuna ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketlerdir.

    7. İştirak; iktisadi devlet teşekküllerinin veya kamu iktisadi kuruluşlarının veya bağlı ortaklarının, sermayelerinin en az yüzde on beşine, en çok yüzde ellisine sahip bulundukları anonim şirketlerdir.

    8. İşletme; müesseselerin ve bağlı ortaklıkların mal ve hizmet üreten fabrika ve diğer birimleridir.

    9. Kurul; Yüksek Planlama Kuruludur.

    Hukuki Bünye

    Madde 3- 1. Bu Ana Statü ile teşkil olunan "Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri

    Genel Müdürlüğü" Tüzel Kişiliğine sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir Kamu İktisadi Kuruluşudur.

    2. Kuruluş ; KHK ve bu Ana Statü hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk

    hükümlerine tabidir.

    3. Kuruluş, Genel Muhasebe Kanunu ile Devlet ihale Kanunu Hükümlerine ve Sayıştay'ın denetimine tabi değildir.

    4. Kuruluş'un Merkezi İstanbul'dadır. Kuruluşun merkezi, Kurul kararı ile değiştirilebilir.

    5. Kuruluşun sermayesi, 10.000.000.000.000.-( 10 Trilyon ) Türk Lirası olup,

    tamamı devlete aittir. Kuruluşun sermayesi, ilgili Bakanlığın teklifi üzerine Kurul kararı ile değiştirilir.

    6. (Değişik:RG-14/06/2003-25138) Kuruluş'un ilgili olduğu Bakanlık, Denizcilik Müsteşarlığı'ndan sorumlu Bakanlıktır.

    Kuruluşun ilgili olduğu Bakanlık, Başbakanlığın teklifi ve Cumhurbaşkanlığının onayı ile değiştirilebilir.

    Kuruluşun Amaç ve Faaliyet Konuları

    Madde 4- Denizlerimizde, iç sularımızda ve kara sularımızda seyreden Türk ve yabancı bayraklı gemilerin seyir güvenliğine yardımcı olmak; kıyı emniyeti ve gemi kurtarma hizmetleri yapmak ve bunlarla ilgili cihaz ve tesislerini kurmak, işletmek; can, mal ve gemi kurtarmak, yardım, çeki, batık çıkartmak ve bunlarla ilgili romörkaj ve dalgıçlık hizmetlerini yapmak amacıyla teşkil olunan Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir.

    1. Türkiye kıyılarında kurulmuş ve kurulacak olan fenerleri, radyo farları, deniz işaretlerini, sis düdüklerini ve benzeri kıyı emniyet cihaz ve tesisleri ile can kurtarma (tahlisiye) istasyonlarını tekel şeklinde işletmek.

    2. Karadeniz'de Şile Feneri ile Karaburun Feneri arasındaki Türk Karasuları ile Ege Denizinde, Bozcaada ve İmroz sahilleri'de dahil olmak üzere Bababurnu ile Saroz körfezinde Kemikli mevkii arasında kalan Türk karasularında ve bu iki sınır arasındaki Karadeniz ve Çanakkale Boğazları ve Marmara Denizinde ve Karaburun ile Foça'yı birleştiren hattın içinde bulunan İzmir Körfezinde kazaya uğrayan (harp ve yardımcı gemiler hariç) 300 Rusum Tonilatodan yukarı gemilerin ve yüklerin kurtarma ve yardım işlerini tekel şeklinde olmak üzere, bütün denizlerde gemi kurtarma ve yardım işlerini yapmak.

    3. (Değişik:RG-01/09/2001-24510) Dalgıç ve Çeki (cer) faaliyetleri ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerini yürütmek ve batıkları çıkarmak.

    4. Yapılan hizmetlere karşılık, tarifelerine göre fener ve tahlisiye ücretleri ile gemi kurtarma ve diğer hizmetlerle ilgili ücretleri tahsil etmek.

    5. Türk Boğazları'nda ve karasularında güvenli seyre yönelik, her türlü sistem ve tesisleri kurmak, tekel şeklinde işletmek ve bu amaca yönelik gerekli yatırımları yapmak.

    6. Kıyı emniyeti, gemi kurtarma ve deniz güvenliği ile ilgili hava, deniz ve kara vasıtalarını temin etmek ve bu vasıtaların her türlü bakım, onarım, yenileme ve donatımlarını sağlamak.

    7. Deniz güvenliği ve seyir emniyetini temin etmek amacıyla Boğazlarda kurulmuş ve kurulacak olan, Trafik Kontrol İstasyonlarının hizmete yönelik ihtiyaçlarını karşılamak ve gerekli yatırımları yapmak.

    8. Amaç ve faaliyet alanlarında yerli ve yabancı ortaklıklara katılmak, yeni ortaklıklar kurmak veya kaldırmak, yurt dışında şube, istasyon ve sair tesisler açmak, her türlü anlaşmalar yapmak, ipotek tesis ve terkin etmek, kiralamak.

    9. Faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi için kaynaklar sağlamak ve arttırmak.

    10.Gerektiği hallerde müesseseler, işletmeler kurmak veya kaldırmak bunlarla ilgili

    gerekli girişimlerde bulunmak, bağlı ortaklık ve müesseselerin bütçeleriyle fiyat tarife ve yatırımlarının genel ekonomi ve denizcilik politikalarına uyumunu sağlamak.

    11.Faaliyet amaçlarıyla ilgili ihtisas alanlarında dünya standartlarına uygun personel yetiştirmeye yönelik tedbirleri almak, eğitim tesisleri kurmak, kurdurmak ve tesisleri işletmek veya işlettirmek.

    12.İlgili Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

    Kuruluş; bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya ve müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve diğer birimleri eliyle yerine getirir.

    Kuruluşun amaç ve faaliyet konuları Kurul kararı ile değiştirilebilir.

    İkinci Kısım : Kuruluş

    Kuruluşun Organları

    Madde 5- 1. Kuruluşun organları; Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür.

    Kuruluşun Yönetim Kurulu

    Madde 6- 1. Kuruluş yönetim kurulunun teşkili, görev ve yetkileri ile Yönetim Kurulu üyelerinin

    nitelik ve şartları, görev süreleri, görevden alınmaları hakkında ve ilgili diğer hususlarda KHK Hükümleri uygulanır.

    2. Yönetim Kurulu, Kuruluşun amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirme ve yönetimi ile ilgili gerekli her türlü kararları alır.

    3. Genel Müdürün bulunmadığı hallerde, Genel Müdürün, Yönetim Kurulu üyeleri

    arasından görevlendireceği Genel Müdür Vekili Yönetim Kuruluna Başkanlık yapar.

    4. Kamu görevlisi sıfatı uhdesinde kalmak üzere Kuruluş Yönetim Kurulu Üyeliğine

    atananlar, başka bir teşebbüs, bağlı ortaklık veya iştirakte Yönetim ve Denetim Kurulu Üyesi olarak görev alamazlar.

    Kuruluş Yönetim Kurulunun Toplanması

    Madde 7- 1.Yönetim Kurulu Genel Müdür tarafından toplantıya çağrılır. Toplantı günü ile saatini de gösteren gündem Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilerek en az yirmi dört saat önceden üyelere dağıtılır. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

    Yönetim Kurulu Üyeleri'de Kurul Kararı alınmasına gerek görülen konuların görüşülmesi ve karara bağlanmasıyla ilgili olarak, önerge verebilirler. Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde, bu önerge en geç ilk Yönetim Kurulu toplantısının gündemine alınır.

    2. Yönetim Kurulu, kuruluş'un işleri gerektirdikçe ve herhalde ayda en az iki defa toplanır. Toplantı yapılması, Başkanın isteği veya en az iki üyenin ortaklaşa yazılı önergelerinin varlığına bağlıdır.

    Toplantı yeri Kuruluşun merkezidir. Yönetim Kurulu önceden karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

    3. Yönetim Kurulu , üye tam sayısının salt çoğunluğu olan en az dört üye ile toplanır ve

    kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. Ancak, Yönetim Kurulunun üye tam sayısı ile toplanması halinde, oylarda eşitlik olursa başkanın bulunduğu taraf salt çoğunluğu sağlamış sayılır.

    4.Yönetim Kurulunda oylar kabul ve red şeklinde kullanılır. Çekimser oy kullanılmaz. Red oyu kullanan üye kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

    5. Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy

    kullanamazlar.

    6. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin bütün toplantılara katılmaları asıldır.

    Yönetim Kurulu üyelerinden mazereti olanların toplantıdan evvel, mazeretlerini Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirmeleri gerekir. Arka arkaya dört toplantıya veya bir yıl içinde toplam on toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler istifa etmiş sayılır. Yerlerine KHK de yazılı usulle başkaları atanır.

    7. Yönetim Kurulu Kararları, Kuruluşun bulunduğu yer noterliğince onaylı karar

    defterine veya kalamozaya tarih ve sıra numarası altında yazılır. Karar Defterinin her sayfası toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.

    8. Kararlar en geç bir ay içinde karar defterine yazılıp, imza işleminin tamamlanması

    gereklidir.

    9. Olağanüstü hallerde, yukarıdaki fıkralarda anılan toplantı ve gündem şartlarına

    bakılmaksızın, Genel Müdürün daveti üzerine toplanabilir.

    Kuruluş Genel Müdürlüğü

    Madde 8- Kuruluş Genel Müdürlüğü; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve bağlı birimlerden oluşur.

    Kuruluş Genel Müdürü

    Madde 9- Kuruluş Genel Müdür ünün nitelik ve şartları görev ve yetkileri hakkında ve diğer hususlarda KHK ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendi ve 68. maddesinin (B) bendi hükümleri uygulanır.

    Kuruluş Genel Müdürü, Kuruluş Yönetim Kurulunun alt mercilere devredilemeyeceğini belirterek verdiği yetkiler hariç, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla, yetkilerinden bir kısmını astlarına ve daha alttaki mercilere devredebilir. Ancak; yetki devri Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.

    Kanun ve Tüzük hükümlerine göre belirli mercilerden izin alınmasını gerektiren, konularla ilgili yetki devri, bu iznin alınmasından sonra yapılır.

    Kuruluş Genel Müdür Yardımcıları

    Madde 10- 1. Kuruluş Genel Müdür Yardımcılarının nitelik ve şartları hakkında ve diğer hususlarda KHK ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendi ve 68. maddesinin (B) bendi hükümleri uygulanır.

    2. Kuruluş Genel Müdür Yardımcıları arasındaki iş bölümü Kuruluşun Genel Müdürü tarafından belirlenir.

    3. Kuruluş Genel Müdür Yardımcısı sayısı Kurul kararıyla değiştirilebilir.

    Kuruluş Birimleri

    Madde 11- 1. Kuruluş; KHK ve bu Ana Statü hükümleri dairesinde amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, Kuruluş ana organizasyon şemasında, Genel Müdür Yardımcılarından sonraki birinci ve ikinci kademede yer alan görevlere kadar Genel Müdürlük Üst Birimleri, Kuruluş Genel Müdürünün teklifi üzerine Yönetim Kurulu Kararı ile kurulur.

    2. Kuruluşun diğer birimleri ile müessese ve işletmelerdeki birimlerinin kurulması, gerektiğinde değiştirilmesi veya kaldırılması ilgili üst birimin teklifi üzerine Kuruluş Genel Müdürünün onayı ile olur.

    Atanmalar

    Madde 12- Kuruluşun Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin (Seçimle gelenler hariç) atanmalarında 2477 Sayılı Kanun Hükümleri uygulanır. Bunların dışında kalan görevlere Yönetim Kurulunca atama yapılır.

    Üçüncü Kısım : Müesseseler

    Müesseselerin Kurulması Nitelikleri

    Madde 13- 1. Müesseselerin kurulması, nitelikleri hakkında KHK hükümleri uygulanır.

    Müesseselerin kurulması, kaldırılması, statülerinin değiştirilmesi, çalışma konularının genişletilmesi veya daraltılması, sermayelerinin artırılması veya azaltılması, diğer müesseselerle birleştirilmesi, Kuruluş Yönetim Kurulu Kararıyla olur.

    Bu kararlarda amaç ve ölçü; tasarruf, karlılık, verimlilik ve daha fazla yatırım kaynağı yaratmaktır.

    Müesseselerin Organları

    Madde 14- Müesseselerin Organları, Yönetim Komitesi ve Müessese Müdürlüğüdür.

    Müessese Yönetim Komitesi

    Madde 15- 1. Müessese Yönetim Komitesinin teşkili, görev ve yetkileri ile yönetim komitesi üyelerinin atanmaları, nitelik ve şartları hakkında KHK hükümleri uygulanır. Müessese Müdürünün bulunmadığı hallerde, Kuruluş Genel Müdürünün Yönetim Komitesi Üyeleri arasından görevlendireceği kişi veya Yönetim kurulunun Müessese mensupları arasından tefrik edeceği kimse, Müessese Müdür Vekili olarak Yönetim Komitesine başkanlık yapar.

    Müessese Yönetim Komitesinin Toplanması

    Madde 16- 1. Yönetim Komitesi önceden belli edilecek günde, en az ayda iki defa toplanır. Başkanın isteği veya en az iki üyenin görüşme konularını gösteren yazılı önergesi üzerine belli günler dışında da toplantı yapabilir.

    2. Toplantı yeri Müessese merkezidir. Kuruluş Genel Müdürünün izni ile müessese ile ilgili başka bir yerde de toplanabilir.

    3. Yönetim Komitesi başkan ve üyelerinin bütün toplantılara katılmaları asıldır. Mazereti olanların durumları toplantıya ait tutanakta belirtilir.

    4. Yönetim Komitesinden karar alınmasını gerektiren konulara ait teklifler müessese müdürü tarafından komiteye getirilir ve gündeme alınır.

    5. Yönetim Komitesi toplantı gündemi başkan tarafından tespit edilir ve toplantıdan en az yirmi dört saat önce üyelere dağıtılır. Yönetim Komitesi kararıyla gündemde değişiklik yapılabilir.

    6. Yönetim Komitesi, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış olur. 7. Müessese Müdürü herhangi bir yönetim komitesi kararının uygulanmasında ciddi sakıncalar gördüğü ve bu kararda komitece ısrar edildiği taktirde, konunun önce Kuruluş Genel Müdürü tarafından incelenmesini isteyebilir. Genel Müdür gerekli görürse konunun Kuruluş Yönetim Kurulunca incelenerek kesin çözüme kavuşturulmasını ister. Bu hususta Kuruluş Genel Müdürünün talimatı alınıncaya veya Kuruluş Yönetim Kurulu karar verinceye kadar Yönetim Komitesi kararı uygulanmaz. Kuruluş Genel Müdürünün talimatına veya Kuruluş Yönetim Kurulu kararına uyulması zorunludur.

    8. Olağanüstü hallerde beşinci fıkrada belirtilen hususlara uyulmaz.

    Müessese Müdürü

    Madde 17- Müessese Müdürünün atanması, nitelik ve şartları görev yetkileri hakkında KHK hükümleri uygulanır.

    Dördüncü Kısım : Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

    Bağlı Ortaklıklara Uygulanacak Hükümler

    Madde 18- 1. Bağlı ortaklıkların kuruluşu, Yönetim Kurulunun teşkili, Yönetim Kurulu Üyesi , Denetçi, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının atanması veya seçilmesi ve bunların nitelik ve şartları, Yönetim Kurulunun ibrası ve diğer konularda K.H.K. ile Ana Statü ve bunlarda hüküm bulunmayan konularda Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

    2. Özel kesim; bağlı ortaklıktaki hisse oranı %20 ile %40 arasında ise Yönetim

    Kurulunda bir üye, %40 ve daha fazla ise iki üye bulundurma hakkına sahip olur.

    3. Bağlı ortaklık Genel Müdürü hariç, Kuruluşun payını temsil etmek üzere atanmış olan

    bütün Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiler başka bir bağlı ortaklık veya iştirakte yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyesi olamazlar.

    4. Kuruluşu temsilen, bağlı ortaklık Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alacakların

    hisse senedi verme yükümlülüğü, kuruluş tarafından yerine getirilir.

    5. Yönetim Kurulunun toplanması ve diğer hususlarda Ana Statü ve Türk Ticaret

    Kanunu hükümleri uygulanır.

    6. Bağlı ortaklık Genel Müdürü, kuruluş ve bağlı ortaklık yönetim kurulunca alınan

    kararların uygulanması ve bağlı ortaklığın yönetiminde gereken gayret ve basireti göstermekle yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur.

    Bağlı ortaklık, Kuruluş Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen yatırım planlama ana

    hedeflerine göre hareket eder.

    İştiraklere Uygulanacak Hükümler

    Madde 19- 1. İştiraklerin teşkili, nitelikleri, yönetimi ve diğer hususlarda KHK, bu ana statü ile şirketin ana sözleşmesi ve bunlarda hüküm olmayan konularda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

    2. Kuruluş ve bağlı ortaklıklara ait iştiraklerin yönetim kurullarında, teşebbüs ve bağlı ortaklığı temsilen her % 15 hisse için en az bir üye bulundurulur. KHK'nın geçici 2. Maddesi hükümleri saklıdır.

    3. Kuruluşun veya bağlı ortaklığın herhangi bir iştirakindeki hisse oranı % 20 ve daha az ise en az bir, % 20'den fazla ise en az iki denetçi bulunur.

    Yönetim Kurulu Üyelerinin Rapor Vermesi

    Madde 20- Kuruluş temsilcileri yönetim kurulu üyesi oldukları Anonim Şirketin faaliyetleri ve mali durumu hakkında tüzükte belirtilen usullere göre kuruluşa rapor verirler.

    Beşinci Kısım : Mali Hükümler, Tasfiye Ve Denetim

    Madde 21- Plan, Program ve Bütçeler, yatırım projelerinin hazırlanması, yatırım ve finansman

    programları , küçük tamamlama, idame ve yenileme yatırımları, fiyat ve tarifeler , muhasebe sistemleri , bilançolar, netice hesapları ve faaliyet raporları, kar dağıtımı, tasfiye ve denetim konularında KHK hükümleri uygulanır.

    Kuruluş yatırım ve işletme faaliyetlerini plan, program ve bütçelere dayalı olarak yürütmek ve bağlı ortaklıkların da aynı esaslara uymasını sağlamakla yükümlüdür.

    Kuruluşun bağlı ortaklıklarını da kapsayan yıllık genel yatırım ve finansman programı takvim yılı başından en az yetmiş beş gün önce Bakanlar Kurulunca karara bağlanır.

    Kuruluş ve bağlı ortaklıklarının işletme bütçeleri her hesap dönemi için yıllık genel yatırım ve finansman programındaki hedefler esas alınarak hazırlanır ve yönetim kurullarınca onaylanır.

    Yıllık yatırım ve finansman programında değişiklik yapılması halinde bu değişikliğe uygun olarak işletme bütçelerinde gerekli düzeltmeler yapılır.

    Kuruluş ve bağlı ortaklıkları kesinleşen yıllık genel yatırım ve finansman programlarının birer örneğini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığa, Devlet Planlama Teşkilatına, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna ve ilgili Bakanlığa gönderir.

    İşletme bütçelerinin bir örneğini ise ilgili Bakanlığa ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna gönderir.

    Kuruluş, kalkınma planına göre kendisi tarafından yapılması gereken yatırımlara ait mali, ekonomik ve teknik çalışmaları zamanında yaparak projelerini hazırlar ve bağlı ortaklıklarının da aynı esaslar çerçevesinde hazırladıkları projeleri ekleyerek takvim yılı başından yedi ay önce ilgili Bakanlığa ve Devlet Planlama Teşkilatına gönderir.

    Bağlı ortaklık projelerinin hazırlanmasında kuruluştan yardım alabilir.

    İlgili Bakanlık, Kuruluş ve bağlı ortaklıklarının projeleri üzerinde gerekli incelemeleri yaparak bunları yıllık genel yatırım ve finansman programına dahil edilmek üzere aynı yılın Haziran ayı sonuna kadar Devlet Planlama Teşkilatına ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanlığa gönderir.

    Projesi hazır olmayan yatırıma başlanamaz.

    Altıncı Kısım : Çeşitli Hükümler

    Tahsilatlara İlişkin Hükümler

    Madde 22- Kuruluşun amaç ve faaliyetlerinden doğan fener, tahlisiye, kılavuzluk, çeki, kurtarma, romorkaj, gibi ücretler ve bunların cezalarını ödemeyen gemilerle Genel Müdürlüğe ait fener, şamandıra, radyo far, kontrol istasyonları ve her türlü tesisine hasar veren gemiler hakkında 618 sayılı kanunun 15. maddesi uygulanır. Ücret cezalar ve hasar bedelleri ödenmedikçe veya teminat gösterilmedikçe uygulamaya devam edilir.

    Madde 23- Kuruluşun tarifelerden doğan alacakları ve hasarlardan gemi kaptanı donatanı ve acentaları 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 618 sayılı Limanlar Kanunu hükümlerince sorumludur.

    Madde 24-Kuruluşun ana statüsünde belirtilen tekel konusu işleri münferiden veya ticari maksatla yapanlar, Genel Müdürlüğün tüm zarar ve ziyanını ( kar mahrumiyeti dahil ) meri mevzuat çerçevesinde gidermekle beraber, bu eylem dolayısıyla 815 sayılı Kabotaj Kanunu ve diğer mevcut mevzuat hükümleri uygulanır.

    Personele İlişkin Hükümler

    Madde 25- Kuruluş ve bağlı ortaklıklarda hizmetler 1475 Sayılı İş Kanunu ile 854 Sayılı Deniz İş Kanunu hükümlerine göre çalışan işçiler ( Kapsam içi ve Kapsam dışı ) eliyle yürütülür. Kuruluş kapsam dışı personelinin; istihdam şekilleri, atama, göreve son verme, sorumlulukları ve kadro tespiti, ücret, prim, ikramiyeler, yurtdışına gönderme, siyasi faaliyet yasağı vekalet ücretlerinin dağıtımı ile yönetim kurulu üyesi denetçi ve tasfiye kurulu üyelerinin hakları konusunda 399 sayılı KHK'ye 408 sayılı kararname ile eklenen ek madde 1 misüllü işlem yapılır. Kuruluşun kapsam dışı personeli hakkında 399 sayılı KHK'nın ek birinci maddesinde belirtilen kamu kuruluşlarının 233 sayılı KHK'den önce tabi oldukları iş kanunu hükümleri uygulanır.

    Yeni Tüzük ve Yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar T.D.İ. Tüzük ve Yönetmelikleri uygulanır.

    İlk defa açıktan kapsam dışı olarak atanan personel sosyal güvenlik açısından Emekli Sandığı ile irtibatlandırılır. 399 sayılı KHK'nın 408 sayılı KHK ile değişen ve 399 sayılı KHK'nın ek birinci maddesine tabii kuruluşlardan naklen geçenlerin ise hangi sosyal güvenlik kuruluşları ile irtibatları varsa ilişkileri aynen devam eder.

    Yedinci Kısım : Geçici Ve Son Hükümler

    Geçici Madde 1- T.D.İ. A.Ş. bünyesinde yer alan ve Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7.4.1997 Tarih ve 97/12 Sayılı kararı ile bilabedel Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığına devrine karar verilen ve Bakanlar Kurulunun 12.05.1997 Tarih ve 97/9466 sayılı kararı ile Teşebbüse dönüştürülen Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmesinin evvelce bağlı olduğu Teşebbüs (TDİ)'ye ait olan, menkul ve gayrimenkul ve ipotekleri ile personel, dava dosyaları, iştiraklerdeki hisseleri, bütün aktif ve pasifleri ile demirbaş, araç, gereç, makine ve teçhizat ile birlikte Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne devredilir. Devir işlemleri Teşebbüsün kurulması ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarihi izleyen otuz gün içinde ve (30) otuzuncu günün hitamı esas alınarak devir işlemleri tamamlanır.

    Geçici Madde 2- Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmesinin mevcut ve bu ana statüye aykırı olmayan yönetmelikleri, sirküleri, ve genelgeleri, usulüne uygun olarak yenileri yürürlüğe konuluncaya kadar uygulanmaya devam olunur.

    Geçici Madde 3- Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmesinin 854 ve 1475 sayılı Kanunlara tabi çalışan kapsam içi ve dışı bulunan personelin eski statüleri görev ve sorumlulukları ile almakta oldukları aylık, yan ödeme, ikramiye ve sosyal haklar ile özlük hakları aynen devam eder.

    Geçici Madde 4- TDİ AŞ 'nin taraf olduğu kurulan, teşebbüs ile ilgili ( Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmesi ) dava ve icra takipleri ana statünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kurulan teşebbüs tarafından yürütülür.

    Geçici Madde 5- TDİ AŞ 'nin taraf olduğu, kurulan teşebbüs ile ilgili ( Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmesi ) acente sözleşmeleri genel müdürlükçe 30 gün içerisinde fesh edilir. TDİ AŞ tarafından konulan ipoteklerin terkini ile işlemler ana statünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde sonuçlandırılır. Acente sözleşmeleri yeni kurulan teşebbüs tarafından yeniden düzenlenir.

    Geçici Madde 6- Kurulan teşebbüse aktarılan personelin yasal hakları ile müşterek kullanılan araç ve malzemenin dağıtımı ve diğer konular iki kuruluş arasında yapılacak protokolle tespit edilir.

    Protokol hükümlerinde anlaşmazlık halinde Denizcilikten Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Özelleştirmeden Sorumlu Devlet Bakanlığı arasında çözümlenir.

    Geçici Madde 7- 12.05.1997 Tarih ve 97/9466 sayılı kararname eki kararın 3. maddesinde belirtilen devre konu tüm menkul, gayrimenkul, kara ve deniz araçlarının tescilinden dolayı herhangi bir vergi, resim, harç, intikal vergisi ve KDV alınmaz.

    KHK'nin Uygulanması-

    Madde 26- Bu Ana Statüde bulunmayan hususlarda KHK uygulanır.

    Yürürlük-

    Madde 27- Bu Ana Statü Yönetim Kurulunun teşekkülü ile yürürlüğe girer.

    Mevzuat Kanunlar