MEZUNİYET BELGESİNE SAHİP OLMADAN MESLEKLERİNİ İCRA ETMEKTE OLAN DİŞ TEKNİSYENLERİNE EHLİYET SINAVI İLE DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ UNVANI KAZANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Mezuniyet Belgesine Sahip Olmadan Mesleklerini İcra Etmekte Olan Diş Teknisyenlerine Ehliyet Sınavı İle Diş Protez Teknisyeni Unvanı Kazandırılmasına Dair Yönetmelik

    Sağlık Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 20/12/1989

    Resmi Gazete Sayısı: 20378

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, halen hiçbir yetki belgesine sahip olmadan diş teknis

    yeni olarak çalışmakta olan kişilere Diş Protez Teknisyeni unvanı ve meslek belgesi vererek yetki kazandırmak amacıyla yapılacak sınavın usul ve esaslarını belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, diş teknisyeni olarak çalışan ve herhangi bir yetki belgesine sahip olmayan kişileri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 11/4/1928 tarih ve 1219 sayılı "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun"a 3575 sayılı Kanunla eklenen Geçici 3 üncü Maddeye istinaden hazırlanmıştır.

    Deyimler

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

    Bakanlık : Sağlık Bakanlığını,

    Fakülte : Dişhekimliği Fakültesini,

    Birlik : Türk Dişhekimleri Birliğini,

    Oda : Dişhekimleri Odasını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Sınavların Usul ve Esasları

    Sınava Girecekler

    Madde 5 - Serbest olarak diş protez laboratuvarı çalıştıran veya herhangi bir diş protez Iaboratuvarında veya bir dişhekimi yanında diş teknisyeni olarak çalışanlardan; 3575 sayılı Kanu

    nun yayım tarihine kadar en az iki yıl süreyle çalıştığını BAĞ-KUR, SSK, vergi kaydı gibi resmi belgelerle kanıtlayanlar, 3575 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü Maddesi uyarınca Bakanlık'ça açılacak sınava girerler.

    Sınava Girmek İçin Gerekli Diğer Şartlar

    Madde 6 - Sınava gireceklerde aşağıdaki şanlar aranır:

    a) T.C. Vatandaşı olmak,

    b) Dış Protez Teknisyenliğinin gerektirdiği sağlık şartlarına sahip olmak,

    c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

    d) En az ilkokul mezunu olmak,

    c) Yönetmeliğin 5 inci Maddesindeki belgelerden birine sahip olmak.

    Sınav Komisyonları

    Madde 7 - Sınav komisyonları, Bakanlığın oluşturduğu Merkez Sınav Komisyonu ile sı

    nav yapılacak illerde Merkez Sınav Komisyonunun belirlediği il sınav komisyonlarından ibarettir. Sınavlar ülke düzeyinde aynı gün ve saatte yapılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Komisyonlar ve Görevleri Merkez Sınav Komisyonunun Oluşumu

    Madde 8 - Merkez Sınav Komisyonu, Bakanlık Müsteşarı veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında; Temel Sağlık Hizmetleri, Tedavi Hizmetleri, Personel ve Sağlık Eği

    limi Genel Müdürlüklerinden, Bakanlığın uygun göreceği dişhekimliği fakültesinin protez anabilim dalından ve Dişhekimleri Birliğinden çağrılacak birer temsilciden oluşur.

    Merkez Sınav Komisyonu; bunların dışında ve gerekli görüldüğü zaman yeterli sayıda pro

    tez uzmanı dişhekimi ile protez merkezinde en az 5 yıl görev yapmış dişhekimlerini de danışman olarak göreve çağırabilir.

    Merkez Sınav Komisyonunun Görevleri

    Madde 9 - Merkez Sınav Komisyonunun görevleri şunlardır:

    a) Yılda en az iki kez olmak üzere sınav tarihlerini, sınavların yapılacağı illeri, kapsamını belirlemek ve il sınav komisyonlarım oluşturmak,

    b) (Değişik: RG-31/05/1991-20887) Sınava katılacaklardan alınacak sınav gideri miktarı ile yatırılacağı yerleri belirlemek, Sınav Komisyonları ile sınavlarda fiilen görev alanlara ödenecek ücret, yolluk ve yevmiyelerin miktarını günün şartlarına göre tespit etmek.

    c) Teorik ve pratik sınav sorularım hazırlamak,

    d) (Değişik: RG-31/05/1991-20887) Sınavların uygulanması, değerlendirilmesi ve sonuçlarına yapılan itirazlarla ilgili esasları belirlemek,

    e) (Değişik: RG-31/05/1991-20887) Sınavların uygulanması sırasında gerekli sınav materyali, belge ve malzemeleri belirlemek, il sınav komisyonlarına bil

    dirmek, belirlenen materyal, belge ve malzemeyi temin etmek ve ettirmek.

    f) Yerel sınav komisyonu vasıtası ile gönderilen sınav sonuçlarına yapılan itirazları değer

    lendirmek,

    g) Sınavla ilgili tüm işlemlerde Bakanlıkla koordinasyonu sağlamak.

    Sınav Tarihlerinin Duyurulması

    Madde 10 - Sınavın yapılacağı tarih ve iller, sınava gireceklere basın, radyo, televizyon ve mahalli haberleşme araçlarıyla duyurulur.

    İl Sınav Komisyonlarının Oluşumu

    Madde 11 - Sınav yapılacak İllerde Merkez Sınav Komisyonunca tespit olunacak bir baş

    kan ile 5 dişhekiminden oluşan il sınav komisyonları, Bakanın onayı ile kesinlik kazanır. Komis

    yon üyelerinde aşağıdaki nitelikler aranır.

    a) (Değişik: RG-31/05/1991-20887) İI Sınav Komisyonu Başkanı; protez ana bilim dalında öğretim üyesi veya protez uz

    manı diş hekimi veyahut Bakanlığın diş tedavi ve protez hizmeti veren birimlerinde en az on yıl hizmet etmiş diş hekimi olmalıdır.

    b) Komisyon üyelikleri için, varsa protez uzmanı dişhekimleri tercih edilir. Aksi takdirde meslekte en az 5 yıl hizmet etmiş olanlara bu görev verilebilir.

    c) Komisyonun başkanı dışındaki üyelerinin dördü Bakanlık mensuplarından, birisi dişhe

    kimleri odası temsilcisinden oluşur.

    d) Sınavlarda il sınav komisyonu gözlemcileri ile birlikte sınav sonuçlarının değerlendiril

    mesine katılmamak şartı ile Bakanlığın görevlendireceği yeterli sayıda gözlemci bulunur. Gerek gö

    rülürse ihtiyaca göre odalardan dişhekimi gözlemci alınır.

    İl Sınav Komisyonlarının Görevleri

    Madde 12 - îl sınav komisyonlarının görevleri şunlardır:

    a) Merkez Sınav Komisyonunca tespit ve ilan edilen sınavların yapılacağı gün ve saat ile ildeki sınav yerlerini yerel basın ve diğer imkanlarla duyurmak,

    b) Sınavların sağlıklı bir şekilde yürütülmesini, bitirilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak,

    c) Pratik sınav işlerini ve teorik sınav kağıtlarını bir sonraki sınava kadar saklamak, sınav sonuçlarını ve varsa itirazları Merkez Sınav Komisyonuna bildirmek,

    d) Sınav yapılacak illerdeki sınavla ilgili tüm işlerde sağlık müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak.

    Sınav Yerleri

    Madde 13 - Sınav yerleri Merkez Sınav Komisyonunca veya bu Komisyonun görevlendir

    diği il sınav komisyonu tarafından tespit olunur. Bu yerler, sınavlara ait tüm işlemlerin eksiksiz ve kusursuz yapılabileceği teknik imkanlara sahip kamu kuruluşları ve dişhekimliği fakülteleridir.

    Sınavların Yapılma Şekli

    Madde 14 - Sınavlar pratik ve teorik olmak üzere i kî aşamalıdır. Teorik sınavlar test şeklinde olabilir. Pratik yahut teorik sınavlardan birinden başarılı olmak Kanunun Geçici 3 üncü Maddesindeki 2 yıl süre içinde kazanılmış hak sayılır.

    Sınavları kazananlar, Diş Protez Teknisyeni unvanına sahip olurlar ve kendilerine Ba

    kanlıkça bununla ilgili belge verilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

    Ek Madde-1 (Ek: RG-31/05/1991-20887)

    Konu ile ilgili olarak Bakanlıkça gerçekleştirilen her türlü temsil ve ağırlama giderleri, ulaşım, PTT ve Merkez Sınav Komisyonu'nca 9 uncu maddenin (b) ve (e) bentlerine göre belirlenecek her türlü giderler ile sınavların yapıldığı veya uygulandığı sınav yerlerinin kullanımından doğan faturalandırılmış giderler, 1219 sayılı "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun"un, 3575 sayılı Kanunla eklenen geçici 3'üncü maddesi gereği ilgililerden tahsil edilen ücretten oluşan Emanet Hesabından karşılanır.

    Yürürlük

    Madde 15 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 16 - Bu Yönetmeliği Sağlık Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar