GIDA MADDELERİ ÜRETEN İŞYERLERİNDE VERİLEN ÇALIŞMA İZNİNE AİT İŞLETMELER İÇİN ALINACAK ÜCRETLERİN TAHSİL VE HARCAMA, USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

    Gıda Maddeleri Üreten İşyerlerinde Verilen Çalışma İznine Ait İşletmeler İçin Alınacak Ücretlerin Tahsil Ve Harcama, Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik

    Sağlık Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 31/05/1998

    Resmi Gazete Sayısı: 23358

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; gıda ve gıda katkı maddesi üretecek işyerlerine verilecek çalışma iznine ait işlemler için gıda hizmetlerinde kullanılmak üzere alınacak ücretlerden elde edilen gelirin tahsili, ödenek kaydı ve harcanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu yönetmelik, 4218 sayılı Kanun ile değişik 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre gıda ve gıda katkı maddesi üretecek işyerlerine verilecek çalışma iznine ait işlemler için gıda hizmetlerinde kullanılmak üzere elde edilen gelirin tahsili, ödenek kaydı ve harcanması ile ilgili usul ve esasları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3- Bu yönetmelik, 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname' nin 4'üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık : Sağlık Bakanlığı'nı,

    b) İl Müdürlüğü : İl Sağlık Müdürlüğü'nü,

    c) K.H.K. : 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname'yi

    d) Gıda Hizmetleri: Tüketici sağlığını korumak amacıyla gıda maddelerinin kalitesini ve güvenliğini artırmaya yönelik, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı tarafından yürütülen gıda ve gıda katkı maddesi üretecek işyerlerine çalışma izni verilmesi ve gıda ve gıda katkı maddesi üreten iş yerlerinin denetlenmesi ile gıda maddeleri satış yerlerinin ve bu yerlerde satılan gıda maddelerinin denetlenmesi hizmetleri ile bu hizmetlerin planlanmasına, uygulanmasına ve değerlendirilmesine katkıda bulunan her türlü hizmeti,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Ücretlerin Belirlenmesi, Tahsili, Harcanma Esasları, Ödenek Kaydı ve

    Harcanması

    Tahsil Edilecek Ücretin Belirlenmesi

    Madde 5- Gıda ve gıda katkı maddesi üretecek işyerlerine verilecek çalışma izni işlemleri için gıda hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsil edilecek ücretler K.H.K.' nin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre hesaplanıp, mali yılbaşından önce İl Müdürlüklerine bildirilir.

    Ücretlerin Tahsili ve Toplanması

    Madde 6- Gıda ve gıda katkı maddesi üretecek işyerlerine için çalışma izni almak isteyen gerçek veya tüzel kişilerce, başvuru yapılan yıl için geçerli olan ücret, Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğünün T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesindeki ilgili hesabına yatırılır ve bu ücretlere ait dekont veya vezne makbuzu, Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirtilen işyerine ait çalışma izni başvuru evrakı ile birlikte İl Müdürlüğüne teslim edilir.

    Tahsil Edilen Ücretlerin Harcama Esasları

    Madde 7- Çalışma izin işlemleri için tahsil edilen ücretlerin harcanmasında genel bütçe ödeneklerin harcanmasındaki usul ve esaslar uygulanır.

    Ödenek Kaydı ve Ücretlerin Harcanması

    Madde 8 - (Değişik: RG-06/07/2000-24101)

    Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlık tarafından ihtiyaç duyulan gıda hizmetleri ile ilgili yatırım ve cari harcamalar özel gelir ve ödenek kaydı yapılması işleminden sonra ilgili tertiplerinden karşılanır. Yatırım ödeneklerinin yılı programı ile ilişkisi Devlet Planlama Teşkilatınca kurulur.

    Yatırım ve cari harcamalara ilişkin ödeneklerden; Bakanlığın gıda hizmetleri ile ilgili merkez ve taşra teşkilatı tarafından yürütülen gıda ve gıda katkı maddesi üretecek işyerlerine çalışma izni verilmesi ve gıda ve gıda katkı maddesi üreten işyerlerinin denetlenmesi ile gıda maddeleri satış yerlerinin ve bu yerlerde satılan gıda maddelerinin denetlenmesi hizmetleri ile bu hizmetlerin planlaması, uygulanması ve değerlendirilmesinde kullanılmak üzere ilgili personelin yolluk harcamaları, seyyar görev tazminatı, Bakanlık teşkilatına dahil kurum ve kuruluşların hizmet alımları harcamaları, tüketim malları ve malzeme alımları harcamaları, demirbaş alımları harcamaları, makine, teçhizat alımları ile gıda hizmetlerine ilişkin diğer harcamalar karşılanır.

    Çalışma izin işlemleri için tahsil edilen ücretler her ne suretle olursa olsun gıda hizmetleri dışında harcanamaz.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Geçici ve Son Hükümler

    Geçici Madde 1- 3.11.1995 tarih ve 4128 sayılı Kanun' un yürürlüğe girdiği bu yönetmeliğin yayımı tarihine kadar, K.H.K.' nin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince, Bakanlık adına İl Müdürlüklerince çalışma izin işlemlerinden tahsil edilen ve T.C. Ziraat Bankasının şubelerinde açtırılan hesaplarda toplanan paralar, bu Yönetmeliğin 6'ıncı maddesinde belirtilen banka hesabına aktarılır. Aktarılan paralara ait dökümlü liste Bakanlığa gönderilir.

    Yürürlük

    Madde 9- Maliye Bakanlığı ile Sayıştay'ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğü girer.

    Yürütme

    Madde 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar