TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

    Türkiye Cimnastik Federasyonu Ana Statüsü

    Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 08/02/2007

    Resmi Gazete Sayısı: 26428

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    MADDE 1 - (1) Bu Ana Statünün amacı; Türkiye Cimnastik Federasyonunun teşkilatı, genel kurulun oluşumu, toplanması, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının çalışmaları ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    MADDE 2 - (1) Bu Ana Statü Türkiye Cimnastik Federasyonu genel kurulu, yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu ile diğer kurullarının, çalışma usul ve esasları ile cimnastik dalında faaliyet gösteren tüm kulüpleri, cimnastik takımlarını, özel aerobik step salonlarını, cimnastik okullarını, ilgili diğer kuruluşları, sporcu, antrenör, menajer, hakem, gözlemci, yönetici ve diğer görevliler ile bunların katıldıkları yurtiçi ve yurtdışı tüm faaliyetleri ile Genel Müdürlük ve Tahkim Kuruluyla olan ilişkileri kapsar.

    Dayanak

    MADDE 3 - (1) Bu Ana Statü 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ile 14/7/2004 tarih ve 25522 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    MADDE 4 - (1) Bu Ana Statüde adı geçen;

    a) Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanı,

    b) Bakanlık: Genel Müdürlüğün bağlı bulunduğu Bakanlığı,

    c) BCF: Federasyonun üyesi olduğu Balkan Ülkeleri Cimnastik Federasyonunu,

    ç) Federasyon: Türkiye Cimnastik Federasyonunu,

    d) Federasyon Başkanı: Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanını,

    e) FIG: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Cimnastik Federasyonunu,

    f) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

    g) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

    ğ) Spor Dalı: Cimnastik Federasyonu bünyesinde bulunan artistik cimnastik, ritmik cimnastik, genel cimnastik, aerobik cimnastik, akrobatik cimnastik, trampolin branşlarını,

    h) Tahkim Kurulu: Özerk Federasyon ile kulüpler, federasyon ile sporcu, teknik direktör, antrenör, hakem, idareci ve benzeri spor elemanları ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarına karşı ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar veren Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş kurulu,

    ı) UEG: Federasyonun üyesi olduğu Avrupa Cimnastik Birliğini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Federasyon Teşkilat ve Görevleri

    Federasyonun teşkilatı

    MADDE 5 - (1) Federasyonun merkezi Ankara'dadır. Federasyon merkez ve taşra teşkilatından oluşur. Taşra teşkilatı, genel merkez şubeleri, bölge sorumlulukları, il temsilciliği veya federasyon temsilciliği şeklinde yönetim kurulu kararları ile oluşturulur.

    (2) Federasyonun merkez teşkilatı;

    a) Genel kurul,

    b) Yönetim kurulu,

    c) Denetleme kurulu,

    ç) Disiplin kurulu,

    d) Hakem, organizasyon, hukuk, mali, eğitim, sağlık, teknik, dış ilişkiler, sponsorluk konularında ve diğer konularda oluşumu gerekli görülen diğer kurullar,

    e) Genel sekreterlik,

    f) İdari birimlerden,

    teşekkül eder.

    (3) İkinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılanların dışında belirlenen kurulların ve birimlerin görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları talimatlarla belirlenir.

    Federasyonun görevleri

    MADDE 6 - (1) Federasyonunun görevleri şunlardır;

    a) Cimnastik sporunun yurt düzeyine dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak,

    b) Yurt içi ve yurtdışındaki cimnastik sporu ile ilgili gelişmeleri izlemek, yarışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını denetlemek,

    c) Her kademede antrenörün kurslarla yetiştirilmesini ve seminerlerle eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, çalışmalarını izlemek,

    ç) Ülke içinde yarışmalar organize etmek, organize edilen yarışmaların devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak,

    d) Yabancı ülkelerdeki cimnastik sporu ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak,

    e) Her türlü cimnastik malzemelerinin teminini sağlamak,

    f) Uluslararası Federasyonların izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek,

    g) Yarışmalarla ilgili her türlü talimatı hazırlamak, uygulamak,

    ğ) Başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli her türlü tedbiri almak,

    h) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak,

    ı) Uluslararası yarışmalara katılacak olan takımları ve bireysel sporcuları belirlemek, belirlenen sporcuları ve takımları yarışmalara hazırlamak,

    i) Bünyesinde bulunan spor dalları ile ilgili arşiv çalışmaları ve istatistiki çalışmalar yapmak; eğitici film, slayt ve broşürler, dergiler hazırlamak, hazırlatmak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşları ile işbirliği yapmak,

    j) Gerekirse teknik direktör, antrenör, spor uzmanı ve koreograf çalıştırmak,

    k) Federasyon bütçesini en iyi şekilde harcamak,

    l) Spor disiplinine aykırı davranışlarda bulunan sporcu, hakem, antrenör, teknik direktör ve yöneticiler ile spor kuruluşlarını ceza kurullarına sevk etmek,

    m) Sponsor bulmak, bunlarla ilgili çalışmalar yapmak,

    n) İllerde bulunan yurtiçi il temsilcilikleri büroları ile il temsilcileri arasındaki koordinasyonu sağlamak, çalışmalarını koordine etmek,

    o) Uluslararası kuruluşlara üye olmak, aidatlarını ödemek.

    Genel kurul

    MADDE 7 - (1) Genel kurul Federasyonun en üst organıdır.

    (2) Genel kurul çağrı tarihinde aşağıdaki üyelerden oluşur;

    a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on il müdüründen oluşacak on beş üye,

    b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

    c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    d) Dünya ve/veya Avrupa Federasyonlarının yönetim ve hakem kurullarında üyelik yapanlar,

    e) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla asaleten cimnastik federasyonu başkanlığı yapanlar,

    f) Türkiye Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    g) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmaları kaydıyla ilgili branşlarda oy kullanmak üzere ferdi veya takım sporlarında;

    1) Olimpiyat oyunlarında, ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

    2) Büyükler dünya şampiyonasında, ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

    3) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olan sporcular,

    4)Yukarıda belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa, en fazla milli olmuş sporculardan beş kişi,

    ğ) Faal olmamak kaydıyla; büyükler kategorisinde en az üç yıl veya otuzdan fazla milli takımda teknik direktör veya antrenörlük yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye,

    h) Faal olmamak kaydıyla; en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş hakem,

    ı) Kulüp temsilcilerin seçiminde seçim tarihinden önce iki dönem üst üste federasyon faaliyetlerine katılan kulüplerden; artistik kız, artistik erkek, ritmik cimnastik, aerobik cimnastik ve trampolin spor dallarında kulüplerinin yarışma kategorilerinde takım halinde yarışmış kulüplerin her kategorisi için birer üyelik verilir.

    (3) Kategoriler minik, yıldız, genç ve büyük olarak tanımlanır, ritmik cimnastik branşında küçükler ve minikler kategorileri minikler olarak kabul edilir.

    (4) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler ancak bir kez oy kullanabilir,

    (5) Genel kurulu teşkil eden üyelerin en az %60'ı kulüp temsilcilerinden oluşur. Kulüp temsilcilerinin seçiminde seçim tarihinden önce iki sezon üst üste federasyon faaliyetlerine katılan kulüpler esas alınır.

    (6) İl müdürlerinin tespitinde;

    a) En fazla nüfusu olan üç il müdürü,

    b) Bu fıkranın (a) nolu bendinde belirtilen iller hariç coğrafi bölgeleri temsilen yedi il müdürü.

    (7) Genel kurulda vekaleten oy kullanılamaz,

    (8) Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar genel kurul üyesi olamazlar,

    (9) Genel kurulun toplanması ile ilgili her türlü işlemler Federasyonun yönetim kurulunca yürütülür.

    Genel kurulun görevleri

    MADDE 8 - (1) Genel Kurulun görevleri şunlardır;

    a) Ana Statüyü yapmak veya değiştirmek,

    b) Başkan ile yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının üyelerini blok oylama yöntemiyle seçmek,

    c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetime yetki vermek,

    ç) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı-satımı ve kiralanması için yetki vermek,

    d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarını ibra etmek,

    e) Denetleme kurulunu ibra etmek,

    f) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan ödül ile yardım talimatını onaylamak,

    g) Federasyonun borçlanmasına karar vermek,

    ğ) Cimnastik sporunun gelişmesi, gelir getirici faaliyet ve promosyonların en üst seviyeye ulaştırılması, organizasyonlar yapılması amacıyla şirket kurulması ve ortaklıklarda bulunulmasına karar vermek,

    h) İlgili branşta profesyonel şube kurmak,

    ı) Sponsor bulunması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek,

    i) Kanun ile verilen ve Ana Statüde belirlenmiş diğer görevleri yapmak,

    j) Federasyon bünyesinde bulunan spor dallarının ayrılmasına karar vermek,

    (2) Birinci fıkranın (ç), (g) ve (i) bentlerindeki konularda Genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyu ile karar verilir.

    (3) İlgili branşta profesyonel şube kurmak ile ilgili usul ve esaslar, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsünün 8 inci maddesinin beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkralarına aykırı olamaz.

    Genel kurul toplantıları

    MADDE 9 - (1) Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. Olağan Genel kurul seçimin yapıldığı tarihten itibaren 4 yılın bitiminden sonraki 6 ay içerisinde yapılır.

    (2) Mali Genel kurul iki yılda bir yönetim kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır. Mali Genel kurulda bir önceki döneme ait yönetim kurulu faaliyet ve mali raporları ile Denetleme Kurulu raporları görüşülerek ibra edilir. Bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır, Ana statü değişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişi ile ilgili diğer konular görüşülüp karara bağlanabilir.

    (3) Olağanüstü genel kurul;

    a) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanın yaptırdığı denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak,

    b) Yönetim kurulunun kararı,

    c) Toplam delege sayısının en az yüzde kırkının noter kanalı ile yazılı müracaatı,

    üzerine toplanır.

    (4) Üçüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen durumda veya Mali genel kurulda mali bütçe ibra edilmez ise, Federasyon Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin kalan süresini tamamlamak üzere yapılacak seçim için Olağanüstü genel kurula gidilir. Başkanlık ve yönetim kurulunun görevlerini ise; genel kurula kadar denetleme kurulu yürütür. Denetleme kuruluda ibra edilmemiş ise bu durumda da Başkanlık ve denetim kurulunun görevlerini genel kurula kadar Başkanlık divanı yürütür.

    (5) Ancak, üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde, genel kurul toplantısının üzerinden en az altı ay geçmeden olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz.

    (6) Olağanüstü genel kurul toplantısı, toplantı isteğinin Federasyona ulaştığı tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde Federasyon yönetim kurulunca düzenlenir. Bu toplantıda, olağanüstü genel kurul toplantısının çağrı gerekçesi dışında başka bir konu görüşülmez.

    (7) Genel kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, bir gün sonra çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

    (8) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının Çerçeve Statü ile bu Ana Statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporunu Bakana sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir. Genel kurulun mevzuata aykırı şekilde yapıldığının denetim elemanlarınca tespiti halinde, adli yargıda genel kurulun iptali istenilir.

    Federasyon Başkanı

    MADDE 10 - (1) Federasyon Başkanı olabilmek için;

    a) T.C.Vatandaşı olmak,

    b) Kesinleşmiş vergi veya sigorta borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak,

    c) Seçim tarihinden önce bir defada altı ay veya toplamda bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

    ç) İdari tahkikat sonucu veya Sportif Değerlendirme Kurulunca düzenlenecek rapor sonucu Federasyon Başkanlığı görevine son verilmemiş olmak,

    d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

    e) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    f) Federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyesi olarak görev yaparken uyarı ve ihtar cezası dışında bir ceza almamış olmak,

    g) Genel Müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmamak,

    şartları aranır.

    (2) Başkan adaylarından aşağıdaki belgeler istenir;

    a) Nüfus cüzdanı örneği,

    b) İkametgah belgesi,

    c) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair beyan/belge,

    ç) Ceza kurullarınca altı aydan fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair beyan/belge,

    d) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı,

    e) Başvuru dilekçesi ve 20.000 (yirmibin) YTL'lik banka dekontu,

    f) Vergi ve sigorta borcu bulunmadığına dair belge.

    (3) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on beş gün önce aday olduklarına dair başvurularını yaparlar ve 20.000 ( yirmibin) YTL adaylık ücretini federasyon hesabına yatırırlar. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden altı ay önce, başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık ücretini yeniden belirler.

    (4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının seçimi liste halinde yapılır.

    (5) Başkanın yokluğunda görevlerini başkan vekili yürütür. Başkan vekilinin görev süresi başkanın görev süresi kadardır. Başkan vekili başkan tarafından atanır. Başkan vekili federasyon başkanından istenen şartları taşımak zorundadır.

    (6) Başkanın ölümü veya istifası halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartıyla, bu görevi Başkan vekili yürütür. Ancak genel kurula altı aydan az bir süre varsa yönetimdeki boşalmalar nedeniyle olağanüstü genel kurula gidilmez.

    Başkanın görevleri

    MADDE 11 - (1) Başkanın görevleri şunlardır:

    a) Federasyonu temsil etmek,

    b) Federasyonun faaliyetlerini kanunlar, Ana Statü ve diğer mevzuat ile genel kurul ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde yürütmek,

    c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek,

    ç) Yönetim kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak. Bu faaliyetler için gerekli harcamaların yapılmasını ve/veya yaptırılmasını sağlamak ve denetlemek. Gerektiğinde bu yetkisini başkan vekiline devretmek,

    d) Yan kurulların kurulmasını ve kurul adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek,

    e) Gerekli gördüğünde diğer kurullara başkanlık etmek,

    f) Başkan vekilini belirlemek,

    g) Yönetim kurulunda yapılacak görev dağılımına göre görev alacak üyelere sorumlu oldukları bölümler için yetki kullanma iznini vermek ve sorumlu yönetim kurulu üyesi kişi ile birlikte sorumluluk alanında müştereken kararlar almak,

    ğ) Kanunlar, yönetmelikler, Ana Statü ve başka mevzuatla belirlenen diğer görevleri yapmak,

    h) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerektiğinde bu yetkiyi sınırlarını belirterek yönetim kurulu üyelerine ve/veya Genel Sekretere devretmek.

    Yönetim kurulu

    MADDE 12 - (1) Yönetim kurulu, Federasyon Başkanı ve genel kurulun seçeceği on dört üye olmak üzere toplam on beş üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üyede genel kurulda seçilir. Yönetim kurulu üyesi olabilmek için bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentlerindeki şartlar aranır.

    (2) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır. Ölüm veya istifa gibi nedenlerle yönetim kurulu asıl ve yedek üye sayısının toplam beşe inmesi halinde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.

    Yönetim kurulunun görevleri

    MADDE 13 - (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Cimnastik kulüplerini kayıt ve tescil etmek. Yurt içinde her türlü cimnastik yarışma ve organizasyonunun iznini vermek ve uygulamalarını denetlemek. Gerektiği durumlarda kişi ve kuruluşlara Federasyon gözetim ve denetiminde kalmak şartı ile yetki vermek.

    b) Ülke genelindeki tüm cimnastik yarışma ve organizasyonlarının neticelerini tescil etmek. Olaylı ve anlaşmalı yarışmalar hakkında karar vermek.

    c) Cimnastik ile ilgili idareci, yetiştirici, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek; bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine etmek, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları saptamak, lisanslardan alınacak tescil, vize transfer ücret ve yaş sınırlarını saptamak, transfer bedelinden pay almak, tescil ve vizeden ücret almak.

    ç) Turnuvalardan alınacak katkı paylarını tespit etmek.

    d) Kulüplerin cimnastik dalı kurmak amacıyla başvurularını karara bağlamak, bununla ilgili faaliyet ve taahhütleri denetlemek.

    e) Kulüpleri, sporcuları ve çalıştırıcıları ödüllendirmek.

    f) Yarışmalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak.

    g) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve cimnastik faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak, gerektiğinde cimnastik malzemelerini ithal etmek.

    ğ) Federasyonun taşra teşkilatını oluşturmak.

    h) Görev alanına giren konularda düzenlemeler yapmak, uygulamak ve cimnastik ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek.

    ı) Cimnastik ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser yayınları ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek.

    i) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.

    j) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, yarışma görevlileri ile cimnastik alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı olduğu kuruluşların görüşlerini de alarak karara bağlamak.

    k) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.

    l) Bütçeyi hazırlamak.

    m) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.

    n) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda, Federasyon Başkanına olağanüstü durumlar için borçlanma ve harcama yetkisi vermek.

    o) Federasyon görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek idari ve teknik personelinin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin fazla çalışma ücretlerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.

    ö) Ödül ve yardım talimatlarını hazırlayarak Genel kurulun onayına sunmak ve diğer talimatları hazırlayarak uygulamak.

    p) İlgili kanunlar, Ana Statü ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

    (2) Yönetim kurulu Federasyon Başkanının başkanlığında üyeleri arasından seçeceği en az dört, en fazla altı kişilik icra kurulu oluşturabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula devredebilir bu kurul gerekli gördüğü zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir.Yaptığı işlemler hakkında da ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

    Yönetim kurulu toplantıları

    MADDE 14 - (1) Yönetim kurulu en az ayda bir defa başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere çoğunlukla toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir.

    (2) Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

    (3) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer ve yerine en çok oy alan yedek üye çağrılır.

    (4) Mazeretler yazılı olarak, sebepleri ile birlikte toplantı saatinden önce başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

    (5) Kararlar karar defterine yazılır ve imzalanır, başkan ve icra kurulu tarafından uygulanır.

    Denetleme kurulu

    MADDE 15 - (1) Denetleme kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen, üç asıl üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır.

    (2) Denetleme kurulu üyesi olabilmek için;

    a) Bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki (a) ve (d) bentlerindeki şartlar,

    b) En az bir üyenin mali konularda ihtisas sahibi olma şartı

    aranır.

    (3) Mazeretsiz olarak üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

    (4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilmez.

    (5) Üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.

    (6) Mali konularda ihtisas sahibi olması zorunlu olan üyenin hukuk, siyasal, iktisat, işletme, maliye, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi dallarında eğitim veren fakülte veya yüksek okullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yüksek eğitim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olması veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisans üstü seviyesinde diploma almış olması gerekir.

    Denetleme kurulunun görevleri

    MADDE 16 - (1) Kurul, başkan tarafından gerektiği zamanlarda toplantıya çağırılarak çalışmalarını yürütür. Kurul kararları çoğunluk ile alınır. Karara katılmayan üye gerekçelerini genel kurula yazılı bir rapor ile sunmak zorundadır.

    (2) Kurul, federasyonun mali işlemlerini genel kurul adına denetler ve bunların mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını tespit eder. Bu çalışmaların yapılabilmesi için federasyon görevlileri, kurul tarafından istenen her türlü bilgi ve belgeyi federasyon bürolarından kurulun incelemesine sunar. Kurul gerektiğinde uzman bilirkişilerden yararlanarak incelemesini tamamlar ve bilirkişi ücretini federasyon öder.

    (3) Kurul hazırlamış olduğu denetim raporunu genel kurul toplantı tarihinden yirmi gün önce Federasyona teslim eder. Federasyon bu raporu Genel Müdürlüğün internet sitesinde ve kendi internet sitesinde yayınlayarak genel kurul delegelerine duyurur.

    Disiplin kurulu

    MADDE 17 - (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört asıl, beş yedek üyeden oluşur. Üyeler kendi aralarından başkan vekili ve bir raportör seçerler. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde boşalan asıl üyeliğe yedek üyelerden sırası gelen alınır.

    (2) Disiplin kurulu üyesi olabilmek için bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentlerindeki şartlar aranır. Asıl ve yedek üyelerden en az ikisinin hukukçu olması zorunludur.

    (3) Kurul kararlarını çoğunlukla alır, kurul üyeleri görevlerinde ve verdikleri kararlarda bağımsızdırlar. Mazeretsiz olarak üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanların üyeliği düşer.

    (4) Disiplin kurulu, kulüpler, cimnastik faaliyetinde bulunan kuruluşlar, sporcular, hakem, antrenör, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiillere ilişkin disiplin işlerine bakar.

    (5) Disiplin kurulu ayda bir ve bunun dışında gerektiğinde toplanır. Toplantı, başkanın çağrısı üzerine en az üç üyenin katılımı ile yapılır. Toplantı için asıl üyelerin bulunmadığı zaman yedek üyeler toplantıya katılabilir. Gündem başkan tarafından düzenlenir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

    (6) Disiplin suçunu teşkil eden fiil ve cezalara ilişkin hususlar yönetim kurulunca çıkarılacak talimatla düzenlenir.

    (7) Hukukçu olması zorunlu olan üyelerin hukuk alanında eğitim veren fakülte veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş Yabancı yüksek eğitim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisans üstü seviyesinde diploma almış olması gerekir.

    Tahkim kurulu

    MADDE 18 - (1) Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş olan Tahkim kurulu; Federasyon ile kulüpler; federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları; kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları; kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar.

    (2) Tahkim kurulu, 3289 sayılı Kanun, Genel Müdürlük mevzuatı, Federasyon ve Uluslararası federasyonların kararlarını dikkate alarak hüküm tesis eder.

    Diğer kurullar

    MADDE 19 - (1) Hakem, organizasyon, hukuk, mali, eğitim, sağlık, teknik, dış ilişkiler, sponsorluk ve gerekli görülen yan kurullar Başkanın teklifi ve yönetim kurulunun onayı ile kurulabilir.

    (2) Bu kurulların görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetim kurulunca çıkartılacak talimatlarla düzenlenir.

    Genel sekreter ve idari birimler

    MADDE 20 - (1) Federasyonun idari birimi, genel sekreter, teknik yönetici ve öğretici ile diğer idari ve teknik personelden oluşur.

    (2) İdari birim, yönetim kurulu kararları çerçevesinde Federasyon hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

    (3) Genel sekreter, idari birimin yetkilisi ve sorumlusu olup, teknik yönetici ve öğreticiler ile diğer idari ve teknik personelin amiridir.

    (4) Genel sekreter, federasyonun ve üst kuruluşların kararları uyarınca, federasyon yönetiminin gerektirdiği idari ve mali hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, Federasyon Başkanına karşı sorumludur.Yönetim kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekreterya görevlerini yapar, başkan adına yazışma işlerini yürütür.

    (5) Federasyonun idari teşkilatı ve personel ile ilgili çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.

    Taşra teşkilatı

    MADDE 21 - (1) Federasyonun yurtiçi bağlantısını sağlamak üzere, yönetim kurulunca gerekli görülen hallerde cimnastik il spor temsilcisi ve/veya yeteri kadar personelden oluşan federasyon bölge temsilcilikleri kurulabilir. Bunlara ek olarak il hakem kurulları, il düzenleme kurulları oluşturulabilir.

    (2) Kurulacak yurtiçi teşkilatın kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri yönetim kurulunun çıkaracağı talimatla düzenlenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Seçim İşleri

    Genel kurulun toplantıya çağrılması

    MADDE 22 - (1) Genel kurul gündemi Federasyon yönetim kurulu tarafından belirlenir ve toplantı tarihinden en az ilan günü ve toplantı günü hariç otuz gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede duyurulur.

    (2) Genel kurul gündeminde; açılış, divan seçimi, yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetleme kurulu raporunun görüşülmesi ile yönetim kurulunun ve denetleme kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesi, yeni döneme ait bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır. Mali genel kurullarda ise seçim dışındaki hususlar yer alır. Olağanüstü genel kurullarda daha önce ilan edilmiş bulunan çağrı gerekçesi dışında başka bir konu görüşülemez.

    (3) Ana Statüye aykırı olmayan ve gündeme ilave edilmek istenen maddeler için genel kurul üye tam sayısının en az beşte birinin imzasıyla yazılı başvurular yapılabilir ve açık oylama sonucu salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu tür maddeler daha önce ilan edilmiş gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasından sonra ele alınır.

    (4) Genel kurul çağrısı, toplantı gündemi, faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı toplantıdan en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden üyelere duyurulur.

    Genel kurul üyelerinin listesi

    MADDE 23 - (1) Genel kurula katılma hakkını kazanmış üyelerin listesi Federasyon tarafından hazırlanır. Üye listesinde, üyelerin adı, soyadı, temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir. Üye listesi, genel kurul tarihinden otuz gün önce federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir.

    (2) Listenin ilan edildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde listeye itiraz edilebilir. Üye listesine itiraz yönetim kurulunca değerlendirilir ve bir gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç gün içerisinde kesin karar verir. Divan oluştuktan sonra genel kurul çalışmaları ile ilgili her türlü itiraz, divan tarafından çözülür.

    (3) Genel kurul toplantısına ilişkin işlemler yönetim kurulunca yürütülür.

    (4) Genel kurula üye seçmek hakkına sahip olan kurum, kuruluş, dernek ya da kulüpler, fesih ya da başka nedenlerle öz varlıklarını ya da niteliklerini kaybettiklerinde üye seçme hakkını da kaybederler.

    (5) Üyeliğin istifa, ölüm, ihraç gibi sebeplerle sona ermesi halinde, yerine yeni üye belirlenir. Yeni üye, eski üyenin kalan süresini tamamlar.

    Toplantı ve karar yeter sayısı

    MADDE 24 - (1) Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılımı gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı takip eden günde katılan üyelerle çoğunluk aranmaksızın yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı, seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

    (2) Başkan ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulları seçimi, genel kurula katılan üyelerin kullandıkları oyların yarıdan bir fazlasını alanın kazanması ile gerçekleşir. Oyların eşitliği halinde fazla oy alan iki aday ve/veya adaylar için ikinci tur oylama yapılır. Eşitlik ikinci turda da bozulmaz ise, divan başkanlığı sonucu kura ile belirler.

    Toplantıya katılma ve çoğunluk tespiti

    MADDE 25 - (1) Federasyon, genel kurul üyeliği sıfatını kazanan kişiler adına genel kurul üyeliği belgesi düzenler ve bunları toplantı salonuna girişte imza karşılığı üyelere teslim eder.

    (2) Toplantı için aranan çoğunluk bulunup bulunmadığı, Federasyon Başkanı veya onun görevlendireceği başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyesinin üye listesini incelemesi ve katılanların miktarını belirlemesi ile tespit edilir.

    Genel kurul başkanlık divanının oluşturulması

    MADDE 26 - (1) Genel kurul toplantısı, federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili veya yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul başkanlık divanı oluşturulur.

    (2) Genel kurul başkanlık divanı; başkan, başkan yardımcısı, iki yazman üye ve seçim işlerinde görev yapacak iki üyeden oluşur. Divanın oluşumu, seçim ile gerçekleştirilir. Divan başkanlığı seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Başkanlık divanı üyeleri genel kurul delegesi olmak zorundadır.

    (3) Genel kurul, çalışmalarını kolaylaştırmak için belirli görevlerde yardımcı olmak üzere komisyonlar kurabilir.

    Başkanlık divanının görev ve yetkileri

    MADDE 27 - (1) Başkanlık Divanı, Ana Statü ve çerçeve statü hükümleri çerçevesinde toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

    (2) Toplantı tutanakları, divan başkanı ve divan kurulu üyeleri ile birlikte toplantının sonunda imzalanır.

    (3) Bu tutanakların birer kopyası genel kurul sonunda Genel Müdürlük gözlemcisi ve Federasyona teslim edilir.

    (4) Başkanlık Divanı görüşmelerin güven ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Düzeni sürekli olarak bozanlar hakkında da toplantıdan çıkarma kararı alınması için, genel kurulun oylamasına başvurabilir.

    (5) Genel kurulun oy çokluğu ile almış olduğu karar sonucu genel kurul toplantısından çıkarılan üye, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

    Gündemin tespiti ve görüşmeler

    MADDE 28 - (1) Divan Başkanı, daha önce çağrı yazısında duyurulmuş olan gündemi genel kurula açıklar.

    (2) Gündeme, Çerçeve Statü ve Ana Statüye aykırı olmayan maddeler eklenmesine ilişkin öneriler en az on üyenin imzalanmış yazılı başvuruları ile yapılabilir. Bu öneriler açık oya sunulur, kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu nitelikteki gündem maddeleri, daha önce ilan edilen maddelerin görüşülüp karara bağlanmasından sonra görüşülür.

    (3) Gündem maddesi hakkında söz isteyen genel kurul üyeleri, yazılı başvurularını divan başkanlığına iletirler. Divan başkanlığı, talepleri gündem sırasını dikkate alarak düzenler. Üye sırasını başkasına bırakabilir. Bu durumda sırasını bıraktığı üyenin sırası gelince konuşabilir.

    (4) Divan Başkanı, konuşma taleplerinin sayısını dikkate alarak genel kurul oylamasına sunar ve konuşma süreleri genel kurulca belirlenir.

    (5) Genel kurulda, üyelerin Federasyon işlemlerine ilişkin sorularını yönetim kurulu ya da denetleme kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

    (6) Karşı söz hakkının kullanılması sebebi ile görüşmelerin uzaması halinde, sıradaki konuşmalar tamamlanmadan görüşme yeterliliği oylamasına geçilebilir. En az on üyenin yazılı başvurusu halinde, divan başkanlığı önergeyi işleme koyar. Önerge, söz hakkı olanların adları okunmak ve bunların söz haklarının saklı olduğu açıklanmak suretiyle önerge lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra genel kurul oyuna sunulur. Kabulü halinde o gündem maddesi ile ilgili konuşmalar bitirilir.

    (7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken tarafsızlık ilkesine aykırı açıklama yapamaz.

    Kurullara aday olma

    MADDE 29 - (1) Federasyon Başkanı ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyeliği için adayların genel kurul üyesi olma şartı aranmaz.

    (2) Federasyon başkanı, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarına veya yönetim kuruluna seçilenler ile hakem kuruluna atanan üyelerin varsa kulüp yöneticiliği veya kulüp yönetim organlarındaki diğer görevleri sona erdirilir.

    Seçim listesinin ve oy pusulalarının düzenlenmesi

    MADDE 30 - (1) Başkan adayları, Yönetim denetleme ve disiplin kurulları üyeliği için uygun gördükleri asıl ve yedek üyelerin isimlerini, liste halinde divan başkanlığına yazılı olarak teslim ederler. Adaylık için başvuru başkanlık divanının oluşmasından önce ya da sonra olabilir. Süre bitiminde teslim alınan listeler en az iki yerde ilan edilir. Listelere yapılan itirazları, başkanlık divanı inceleyerek karara bağlar.

    (2) Oy pusulalarında yalnızca akademik unvan kullanılabilir.

    (3) Seçimler, başkan adayları ve listelerinin bir bütün olarak oylanması şeklinde yapılır.

    Başkan adaylarına söz verilmesi

    MADDE 31 - (1) Divan başkanı, başkan adaylarına istekleri halinde ad çekme suretiyle tespit edeceği sırada söz hakkı verir.

    (2) Bu konuşma süresi otuz dakikadan uzun olamaz. Aday sayısının dörtten fazla olması durumunda bu süre genel kurul tarafından azaltılabilir. Adaylar kendi sürelerini başka adaylara devredemez.

    (3) Başkan adayları dört yıllık faaliyet programları ve mali bütçelerini genel kurula yazılı olarak sunmak zorundadırlar.

    (4) Her sandık başında, başkan adaylarının adını divan başkanına bildirdikleri genel kurul üyesi birer gözlemci bulunabilir.

    Seçimlerin yapılması

    MADDE 32 - (1) Seçimlerde gizli oy, açık tasnif ilkesi uygulanır.

    (2) Her üye, divan başkanının görevlendireceği divan üyesinden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve oy verme kabinine gider. Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki "evet" mührünü basmak suretiyle oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret konulamaz.

    (3) Zarfını kaybeden veya başka şekilde elinden çıkaran delegeye yeni zarf verilmez ve delege oy kullanma hakkını kaybeder.

    (4) Bilinen ve görünen özürlerinden dolayı veya ileri sürecekleri özürlerinden dolayı divan başkanı, üyelere oy kullanma önceliği verebilir.

    (5) Üyeler oylarını kullandıktan sonra genel kurul listesini imzalarlar.

    Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi ve tutanak düzenlenmesi

    MADDE 33 - (1) Genel kurula katılan tüm üyelerin oylarını kullanmalarından sonra sandıklar kapatılır.

    (2) Divan başkanının denetim ve gözetiminde, aday ve gözlemcilerinin huzurunda sandıklar açılır. Zarflar sayılır ve oy kullanan üye sayısı ile zarf sayısının eşit olup olmadığı tespit edilir. Zarf sayısı fazla ise divan başkanı tarafından fazlalık sayısındaki zarf rasgele seçilir ve fazla zarflar açılmadan imha edilir.

    (3) Oyların tasnifinde oy pusulaları sayılır. Bir zarfın içinden aynı oy pusulasından birden fazla çıktığında, bunların biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Zarftan çıkan diğer oy veya oylar imha edilir. Bir zarfın içinden değişik iki ya da daha fazla oy pusulası çıktığında bunlar iptal edilir ve geçersiz sayılır.

    (4) Yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının blok seçiminde geçerli oy pusulaları tasnifi yapılır.

    (5) Divan başkanı seçim sonuçlarını genel kurul üyelerine açıklar. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Mali Hükümler

    Federasyon bütçesi

    MADDE 34 - (1) Federasyon bütçesi yönetim kurulunca mali yıla göre düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur.

    (2) Bütçede federasyonun gelir ve giderleri, yapılacak faaliyetler, bunlara ayrılacak ödenek, personele ve diğer görevlilere verilecek ücretler, kurulların masrafları ile diğer yönetim ve hizmet giderleri, bilanço esasına ve yönetim kurulunca hazırlanacak bütçe talimatına göre belirlenir.

    (3) Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmeye, tahsilatları sağlamaya Federasyon Başkanı yetkilidir. Federasyon Başkanı bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydı ile Başkan vekiline devredebilir. Harcama belgelerinin başkan ve genel sekreter, Başkan ve Başkan vekili veya Başkan vekili ve genel sekreter tarafından imzalanması gerekmektedir.

    (4) Federasyon bütçesinin en az yüzde on beşi eğitim, altyapı ve kulüplere yardım olarak ayrılır.

    Federasyon gelirleri

    MADDE 35 - (1) Federasyon gelirleri şunlardır;

    a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay,

    b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak,

    c) Tüm cimnastik, aerobik salonları, step salonlarından alınacak açılış ruhsatı bedeli,

    ç) Katılım payı,

    d) Turnuvalardan alınacak katkı payları,

    e) Tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay,

    f) Eğitim, hakem, antrenör kursları, gelişim seminerleri katılım bedelleri ve düzenlenecek cimnastik okulları ve cimnastik dersleri ücretleri,

    g) Sponsorluk gelirleri,

    ğ) Reklam, yayın ve basılı evrak gelirleri,

    h) Ceza ve itiraz gelirleri,

    ı) Yardım ve bağışlar,

    i) Kira ve işletme gelirleri,

    j) Başkan adaylarından tahsil edilen başvuru ücreti,

    k) Diğer gelirler.

    (2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak Genel Müdürlüğün yıllık harcama programı dikkate alınarak Federasyon hesabına aktarılır.

    (3) Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

    Federasyonun giderleri

    MADDE 36 - (1) Federasyon, görevlerini yerine getirebilmek için bütçe esasları çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.

    (2) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü taşınır ve taşınmaz malları bütçe esasları ve genel kurul kararları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık kurmaya, taşınmaz malları üzerine ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve bağış kabulüne, gerektiğinde cimnastik malzemelerini ithal etmeye, nakitlerini yönetim kurulu kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir.

    (3) Harcamalarla ilgili usul ve esaslar yönetim kurulunca çıkartılacak talimatta belirtilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Genel Müdürlük ile ilişkiler

    MADDE 37 - (1) Federasyon ihtiyacı halinde, Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz malların bedelsiz olarak kırkdokuz yıl süre ile tahsisi için başvurur. Tahsisin süresi, konusu başka Federasyonlar veya Genel Müdürlük tarafından kullanılıp kullanılmayacağı, kullanımındaki taşınmazların ortak kullanımı halinde bakım onarım masrafları ve tesislerde istihdam edilecek personelin niteliği, özlük hakları ile Genel Müdürlük personelinden faydalanma usul ve esasları Genel Müdürlük ile Federasyon arasında yapılacak protokol ile tespit olunur.

    (2) Bu protokolde, Genel Müdürlük personelinden, kimlerin, hangi şartlarda ve ne kadar süre ile federasyonda çalıştırılacağı, tesislerin hangilerinden ne şartlarla federasyonun veya kulüplerin yararlanabileceğini gösterilir.

    (3) Ödül ve sponsorluk işlemleri, 3289 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi ile bu maddeye dayanılarak çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde yürütülür.

    (4) Genel Müdürlükçe tahsis edilen menkul ve gayrimenkuller tahsis amacı dışında kullanılamaz, kullanıldığının tespiti halinde tahsis iptal edilir.

    Kulüpler

    MADDE 38 - (1) Cimnastik kulüpleri ve diğer spor kulüplerinin cimnastik branşları veya şubeleri ile özel cimnastik salonları, aerobik salonları, step salonları Federasyon tarafından tescil edilir.

    (2) Cimnastik faaliyetinde bulunan kulüplere, cimnastik, aerobik ve step salonları Federasyon yönetim kurulunun belirleyeceği tescil şart ve esaslarını yerine getireceğini taahhüt edip, tescil ücretini ödedikten sonra tescil edilir ve belgesi verilir.

    Cimnastik kulüplerinin devri ve şirketleşme

    MADDE 39 - (1) Cimnastik dalında faaliyet gösteren kulüpler, cimnastik şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları yerden başka yere nakilleri yapılamaz. Devirlerde cimnastiğin yapılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zorunludur.

    Yayınların düzenlenmesi

    MADDE 40 - (1) Cimnastik yarışmalarının televizyon, radyo ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına yönetim kurulu yetkilidir.

    (2) Bu yetki kullanılırken, Türk Cimnastiğinin, kulüplerin ve Federasyonun yararları ön planda tutulur.

    Talimatlar ve diğer düzenleyici işlemler

    MADDE 41 - (1) Bu Ana Statü ile belirlenen konularda çıkarılacak talimat ile diğer alt düzenleyici işlemler yönetim kurulu tarafından düzenlenir. Ancak, ödül ve yardım talimatları genel kurulun onayına sunulur. Yönetim kurulu tarafından düzenlenen ve genel kurulca onaylanan talimatlar ile diğer mevzuat Genel Müdürlüğün ve Federasyonun internet sitelerinden yayınlanarak yürürlüğe girer.

    Bakanlığın gözetim ve denetimi

    MADDE 42 - (1) Federasyonun her türlü faaliyet ve işlemleri Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir.

    (2) Denetim sonucunda görevi başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar alınmak üzere Bakan, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

    İhtilafların çözümü

    MADDE 43 - (1) Federasyon denetimine ilişkin hususlar hariç olmak üzere, Genel Müdürlük ile Federasyon arasında çıkacak her türlü ihtilaf, Tahkim Kurulunca belirlenecek bir üyenin başkanlığında Genel Müdürlük ve Federasyonca görevlendirilecek üçer kişiden oluşturulacak komisyon tarafından görüşülerek kesin karara bağlanır.

    Yürürlük

    MADDE 44 - (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    MADDE 45 - (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar