TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

    Türkiye Dağcılık Federasyonu Ana Statüsü

    Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 02/02/2007

    Resmi Gazete Sayısı: 26422

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    MADDE 1 - (1) Bu Ana Statünün amacı; Türkiye Dağcılık Federasyonunun teşkilatı, genel kurulunun oluşumu, toplanması, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının çalışmaları ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    MADDE 2 - (1) Bu Ana Statü; Türkiye Dağcılık Federasyonu genel kurulu, yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu ile diğer kurullarını, Federasyon Başkanını, ilgili kulüp, sporcu, dağcılık eğitmeni, dağcılık mihmandarı, antrenör, teknik direktör, hakem, idareci, menajer, gözlemci, temsilci ve benzeri spor elemanları, ilgili diğer kuruluşları, spor tesislerinin açılışı, Federasyonun çalışma usul ve esasları ile Genel Müdürlük ve Tahkim Kuruluyla olan ilişkilerini kapsar.

    Dayanak

    MADDE 3 - (1) Bu Ana Statü; 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ile 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    MADDE 4 - (1) Bu Ana Statüde geçen;

    a) Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Spordan Sorumlu Bakanı,

    b) Dağcılık Spor Dalı: Dağcılık, dağ kayağı ve spor tırmanış faaliyetlerini,

    c) Federasyon: Türkiye Dağcılık Federasyonunu,

    ç) Federasyon Başkanı: Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanını,

    d) Federasyon Temsilcisi: Federasyonun yurtiçi teşkilatını oluşturan il ve ilçe temsilcilerini,

    e) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

    f) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

    g) Spor kulüpleri: Dağcılık spor dalında faaliyet sürdüren tescilli dağcılık kulüplerini,

    ğ) Tahkim Kurulu: Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, dağcılık eğitmeni, dağcılık mihmandarı, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar veren Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan kurulu,

    h) UIAA: Uluslararası Dünya Dağcılar Birliğini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Federasyonun Teşkilat ve Görevleri

    Federasyonun teşkilatı

    MADDE 5 - (1) Federasyonun merkezi Ankara'dadır. Federasyon, merkez ve taşra teşkilatından oluşur.

    (2) Federasyonun merkez teşkilatı;

    a) Genel kurul,

    b) Yönetim kurulu,

    c) Denetleme kurulu,

    ç) Disiplin kurulu,

    d) Hakem, organizasyon, hukuk, mali, eğitim, sağlık, teknik, dış ilişkiler, araştırma geliştirme ve diğer kurulları,

    e) Genel sekreterlik,

    f) İdari birimlerden,

    oluşur.

    (3) İkinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen kurullar dışındaki kurullar ve birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları Federasyon yönetim kurulu kararı üzerine Başkan tarafından uygulamaya konulacak talimatlarla belirlenir.

    (4) Federasyonun taşra teşkilatı illerde ve ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde yönetim kurulu kararları ile oluşturulan Federasyon temsilcilerinden oluşur.

    Federasyonun görevleri

    MADDE 6 - (1) Federasyonun görevleri şunlardır;

    a) Ülke içinde Genel Müdürlük, yerel kamu spor otoriteleri, ilgili kuruluşlar, ülke dışında UIAA ve diğer ülke dağcılık federasyonları ile iletişim ve işbirliği kurarak dağcılık spor dalına ilişkin ilke hedef ve politikalar oluşturmak, bu doğrultuda yapılanmaya gitmek,

    b) Dağcılık spor dalının yurt düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak,

    c) Yurt dışındaki ve yurt içindeki dağcılık sporu ile ilgili gelişmeleri izlemek, karşılıklı ilişki, yarışma, tırmanış, eğitim, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek,

    ç) Dağcılık eğitmeni, dağcılık mihmandarı, gözlemcisi, teknik direktörü, antrenörü, dağ kayağı ve spor tırmanış hakemlerinin kurslarla yetiştirilmesi ve seminerlerle eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek,

    d) Ülke içinde yarışmalar, tırmanışlar, eğitim faaliyetleri düzenlemek, ülke içinde düzenlenen tüm faaliyetlerin devamlılığını sağlamak, eğitmen, teknik görevli, dağ mihmandarı, hakem, antrenör, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak,

    e) Yabancı ülkelerdeki dağcılık sporu ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak,

    f) Dağcılık spor dalında kullanılacak malzemelerinin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit ederek, bunların yurtiçinde veya yurtdışında yaptırılmasını ve teminini sağlayacak tebliğler çıkarmak,

    g) Kulüpler veya Federasyon temsilcileri arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek,

    ğ) Uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek,

    h) Dağcılık spor dalında yurt içi ve yurtdışı yarışmalara, tırmanışlara, eğitim faaliyetlerine iştirak edecek olan milli takımları seçmek, takımları yarışmalara hazırlamak,

    ı) Dağcılık spor dalında yarışma talimatlarını hazırlamak ve uygulamak,

    i) Sonuçlara göre başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri almak,

    j) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak, ihtiyaç duyulması halinde tesisler kurmak,

    k) Dağcılık sporu ile ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yapmak, eğitici film, cd, slayt, kitap ve broşür hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

    l) Dağcılık sporunda belirli bir sistemin uygulanması için yapılacak işlemleri belirlemek ve uygulamasını sağlamak,

    m) Federasyon temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlamak,

    n) Yetki ve sorumluluk alanına giren konularda talimatlar hazırlamak,

    o) Federasyon temsilcilikleri oluşturarak atamasını yapmak,

    ö) Dağcılık spor dalının gelişmesi için ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalar yürütmek,

    p) Dağlarda arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin yürürlükteki yasal düzenlemeler çerçevesinde eğitim, yapılanma ve organizasyon konularında çalışmalar yapmak,

    r) Yabancı uyruklu kişilerin, turizm ve spor amacıyla izne tabi dağlarda yapacakları tırmanışlarla ilgili usul ve esasları belirlemek için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde protokol hazırlamak.

    Genel kurul

    MADDE 7 - (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır.

    (2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur;

    a) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve on gençlik ve spor il müdüründen oluşacak on beş üye,

    b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

    c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    d) Türkiye Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    e) Dünya ve/veya Avrupa Dağcılar Birliği federasyonlarının yönetim ve/veya hakem kurulu üyeleri,

    f) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla branşında oy kullanmak üzere asaleten Dağcılık Federasyonu Başkanlığı yapanlar,

    g) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmaları kaydıyla dağcılık spor dalında,

    1) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

    2) Büyükler dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

    3) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olan sporcular,

    4) Yukarıda belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa, en fazla milli olmuş sporculardan kura ile belirlenecek beş sporcu,

    ğ) Faal olmamak kaydıyla; büyükler kategorisinde en az üç yıl veya otuzdan fazla milli takımda teknik direktör veya antrenörlük yapanlar arasında kura ile belirlenecek en fazla beş üye,

    h) Faal olmamak şartıyla en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş hakem,

    ı) Kulüp temsilcileri;

    1) Seçim tarihinden önce iki sezon üst üste federasyon faaliyetlerine katılmış olan dağcılık ihtisas spor kulübü olarak kurulmuş dağcılık kulüplerine genel kurulda iki oy,

    2) İhtisas kulübü olmayan faal tescilli dağcılık kulüplerine bir oy hakkı,

    verilir.

    i) İl müdürlerinin tespitinde;

    1) En fazla nüfusu olan üç il müdürü,

    2) Bu fıkranın (1) nolu alt bendinde belirtilen iller hariç coğrafi bölgeleri temsilen yedi il müdürü.

    j) Sporcuların seçiminde sırasıyla olimpiyat oyunları, dünya şampiyonaları, avrupa şampiyonaları ve diğer uluslararası müsabakalar esas alınır. Aynı kategoride eşit sayıda sporcu var ise oy kullanacak sporcular kura ile belirlenir. Oy kullanacak sporcu sayısı beşi geçemez,

    k) Genel kurulu teşkil eden üyelerin en az %60'ı kulüp temsilcilerinden oluşur. Kulüp temsilcilerinin seçiminde seçim tarihinden önce iki sezon üst üste federasyon faaliyetlerine katılan kulüpler esas alınır,

    l) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir. Genel kurulda vekaleten oy kullanılamaz. Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar genel kurul üyesi olamazlar.

    Genel kurulun görevleri

    MADDE 8 - (1) Genel kurulun görevleri şunlardır;

    a) Ana Statüyü yapmak veya değiştirmek,

    b) Başkan ile Yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının üyelerini seçmek,

    c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,

    ç) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı-satımı ve kiralanması için yetki vermek,

    d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarını ibra etmek,

    e) Denetleme kurulu raporunu ibra etmek,

    f) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak,

    g) Federasyonun borçlanmasına karar vermek,

    ğ) Federasyona bağlı spor dallarının ayrılmasına karar vermek,

    h) İlgili branşta profesyonel şube kurmak,

    ı) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

    (2) Birinci fıkranın (ç), (g) ve (ğ) bentlerindeki konularda, genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilir.

    (3) İlgili branşta profesyonel şube kurmak ile ilgili usul ve esaslar, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsünün 8 inci maddesinin beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkralarına aykırı olamaz.

    Genel kurul toplantıları

    MADDE 9 - (1) Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. Olağan genel kurul dört yılda bir Eylül, Ekim veya Kasım ayı içerisinde, Mali genel kurul ise iki yılda bir Kasım ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır. Mali genel kurulda önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır. İçinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde düzenleme yapılır ve sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Federasyonun ve genel kurulun iş ve işleyişi ile ilgili kararlar alınır.

    (2) Olağanüstü genel kurul;

    a) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanın yaptırdığı denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak,

    b) Yönetim kurulunun kararı,

    c) Toplam delege sayısının en az yüzde kırkının noter kanalı ile yazılı müracaatı,

    üzerine toplanır.

    (3) İkinci fıkranın (a) bendinde belirtilen durumda veya Mali genel kurulda mali bütçe ibra edilmez ise, Federasyon Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin kalan süresini tamamlamak üzere yapılacak seçim için Olağanüstü genel kurula gidilir. Başkanlık ve yönetim kurulunun görevlerini ise; genel kurula kadar denetleme kurulu yürütür. Denetleme kuruluda ibra edilmemiş ise bu durumda da Başkanlık ve denetim kurulunun görevlerini genel kurula kadar Başkanlık divanı yürütür.

    (4) Ancak, ikinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde, genel kurul toplantısının üzerinden en az altı ay geçmeden olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz.

    (5) Olağanüstü genel kurul toplantısı, toplantı isteği Federasyona ulaştığı tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde yönetim kurulunca yerine getirilir. Olağanüstü genel kurulda, toplantı konusu haricinde başka konu görüşülemez.

    (6) Genel kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, bir gün sonra çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

    (7) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının Çerçeve Statü ile bu Ana Statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporunu Bakana sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir. Genel kurulun mevzuata aykırı şekilde yapıldığının denetim elemanlarınca tespiti halinde, adli yargıda genel kurulun iptali istenilir.

    Federasyon başkanı

    MADDE 10 - (1) Federasyon Başkanı olabilmek için;

    a) T. C. vatandaşı olmak,

    b) Kesinleşmiş vergi ve sigorta borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak,

    c) Seçim tarihinden önce bir defada altı aydan fazla veya toplam olarak bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak,

    ç) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

    d) Genel kurul tarihinde 30 yaşını doldurmuş olmak,

    e) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    f) Federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyesi olarak görev yaparken uyarı ve ihtar cezası dışında bir ceza almamış olmak,

    g) Genel Müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmamak,

    şartları aranır.

    (2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on beş gün önce aday olduğuna dair başvurusunu yapacak ve iki bin YTL adaylık ücretini Federasyon hesabına yatıracaklardır.

    (3) Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden altı ay önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık ücretini, enflasyon miktarı, Federasyon bütçesi gibi hususları göz önüne alarak yeniden belirler.

    (4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, genel kurulda yönetim kurulunun on dört üyesinin seçimiyle aynı zamanda yapılır.

    (5) Başkanın yokluğunda görevlerini, Başkan vekili yürütür. Başkan vekilinin görev süresi Başkanın görev süresi kadardır. Başkan vekili, yönetim kuruluna seçilen adaylar arasından Başkan tarafından atanır. Başkan vekilinde bu yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki şartlar aranır, Başkanın görevleri arasında olan hususlarda, Başkanın önereceği ve yönetim kurulunun onaylayacağı yetkiler Başkan vekili tarafından kullanılabilir.

    (6) Başkanın ölümü veya istifası halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartıyla, bu görevi Başkan vekili yürütür. Ancak genel kurula altı aydan az bir süre varsa yönetimdeki boşalmalar nedeniyle olağanüstü genel kurula gidilmez.

    Başkanın görevleri

    MADDE 11 - (1) Başkanın görevleri şunlardır;

    a) Federasyonu temsil etmek,

    b) Federasyonun faaliyetlerini kanunlara, Ana Statü ve diğer mevzuat, talimatlar ile genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına göre yürütmek,

    c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek,

    ç) Yönetim kurulu kararlarını uygulamak,

    d) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını, yönetim kuruluna teklif etmek,

    e) Gerekli gördüğünde diğer kurullara başkanlık etmek,

    f) Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmek, gerektiğinde bu yetkisini Başkan vekiline devretmek,

    g) Başkan vekilini belirlemek,

    ğ) Tahsis edilen kadroların seçimini yapmak ve atamalar için yönetim kuruluna teklif götürmek,

    h) Kanun ve bu Ana Statüde belirtilen diğer görevleri yapmak.

    Yönetim kurulu

    MADDE 12 - (1) Yönetim kurulu, Federasyon Başkanı ve genel kurulun seçeceği on dört üye olmak üzere toplam on beş üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üye genel kurulda seçilir. Yönetim kurulu üyesi olabilmek için, bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (d) bentlerindeki şartlar aranır.

    (2) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır. Ölüm veya istifa gibi nedenlerle, yönetim kurulu asıl üye sayısının yediye inmesi halinde, genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılır.

    Yönetim kurulunun görevleri

    MADDE 13 - (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır;

    a) Dağcılık kulüplerini kayıt ve tescil etmek, bunları eğitim ve tırmanış, dağ kayağı ve spor tırmanış faaliyetlerinde gruplara ayırarak faaliyetlerin düzenlenmesini sağlamak,

    b) Yarışma sonuçlarını tescil etmek, olaylı ve anlaşmalı yarışmalar hakkında karar vermek,

    c) Dağcılık sporu ile ilgili idareci, antrenör, eğitmen, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek, lisanslardan alınacak tescil, vize, aktarma ücretlerini tespit etmek,

    ç) Kulüplerin dağcılık dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, bununla ilgili faaliyet ve taahhütleri denetlemek, kulüpleri, sporcuları ve çalıştırıcılarını ödüllendirmek,

    d) Yarışmalarda ve eğitim çalışmalarında emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak,

    e) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve dağcılık faaliyetlerinin her türlü araç, gereç malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak,

    f) Federasyonun taşra teşkilatını kurmak,

    g) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve dağcılık ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek,

    ğ) Dağcılık sporu ile ilgili televizyon, radyo, basılı eser yayınları ile her türlü reklam konusunda ticarî ve malî hakları düzenlemek ve denetlemek,

    h) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak,

    ı) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, eğitmen, dağ mihmandarları, yarışma görevlileri ile dağcılık alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları kuruluşların görüşlerini de alarak karara bağlamak,

    i) Genel kurul toplantılarını hazırlamak,

    j) Bütçeyi hazırlamak,

    k) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak,

    l) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda, Federasyon başkanına olağanüstü durumlar için belli bir oranda borçlanma ve harcama yetkisi vermek,

    m) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek idari ve teknik personelinin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek görevlinin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin, fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek,

    n) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak ve onaylanan talimatları uygulamak,

    o) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak

    ö) Kanun, Ana Statü ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak

    (2) Yönetim kurulu; Federasyon başkanının başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş kişilik bir icra kurulu oluşturabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı işlemler hakkında da ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

    Yönetim kurulu toplantıları

    MADDE 14 - (1) Yönetim kurulu, en az üç ayda bir defa toplanır. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde bu süre dikkate alınmadan Başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere çoğunlukla toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir.

    (2) Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

    (3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak üç toplantıya katılmayanın üyeliği sona erer ve yerine yedek üye çağrılır.

    (4) Mazeretler yazılı olarak, sebepleri ile birlikte toplantı saatinden önce Başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

    (5) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır, Başkan ve yönetim kurulu tarafından uygulanır.

    Denetleme kurulu

    MADDE 15 - (1) Denetleme kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen, üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır. Denetleme kurulu üyesi olabilmek için bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerindeki şartlar ile birlikte mali konularda ihtisas sahibi olma şartı aranır.

    (2) Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

    (3) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilemez.

    (4) Üyeler kendi aralarından bir Başkan seçerler.

    (5) Kurul kararlarını çoğunlukla alır, karara katılmayan üye, karşıt oyunun gerekçelerini belirten bir raporu genel kurula sunmakla yükümlüdür.

    (6) Mali konularda ihtisas sahibi olması zorunlu olan üyenin hukuk, siyaset, iktisat, işletme, maliye, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi dallarında eğitim veren fakülte veya yüksek okullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yüksek eğitim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olması veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisans üstü seviyesinde diploma almış olması gerekir.

    Denetleme kurulunun görevleri

    MADDE 16 - (1) Denetleme kurulu, federasyonun mali işlemlerini genel kurul adına denetler. Bunların mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını tespit eder. Her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Kurul gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret Federasyonca karşılanır. Kurul denetimlerini federasyon merkezinde yapar ve belgeleri federasyon bürosunda inceler.

    (2) Bu denetlemelerini yerine getirirken, federasyon görevlileri kendilerine istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar. Kurul, denetleme raporunu genel kurul üyelerine toplantıdan on beş gün önce gönderir.

    Disiplin kurulu

    MADDE 17 - (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen beş asıl, beş yedek üyeden oluşur. Üyeler kendi aralarından başkan ve bir raportör seçerler. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır.

    (2) Disiplin kurulu üyesi olabilmek için bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerindeki şartların yanısıra üyelerden en az ikisinin hukukçu olması zorunludur.

    (3) Kurul kararlarını çoğunlukla alır, kurul üyeleri görevlerinde ve verdikleri kararlarda bağımsızdırlar. Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

    (4) Disiplin kurulu; kulüpler, sporcular, hakem, dağcılık eğitmeni, dağcılık mihmandarları, antrenör, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiillere ilişkin disiplin işlerine bakar.

    (5) Disiplin kurulu gerektiğinde toplanır. Toplantı, başkanın çağrısı üzerine en az üç üyenin katılımı ile yapılır. Toplantı için asıl üyelerin bulunmadığı zaman yedek üyeler toplantıya katılabilir. Gündem başkan tarafından düzenlenir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

    (6) Disiplin suçunu teşkil eden fiil ve cezalara ilişkin hususlar yönetim kurulunun çıkaracağı talimat ile düzenlenir.

    (7) Hukukçu olması zorunlu olan üyelerin hukuk alanında eğitim veren fakülte veya denkliği Yükseköğretim kurulunca tasdik edilmiş Yabancı yüksek eğitim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisans üstü seviyesinde diploma almış olması gerekir.

    Tahkim kurulu

    MADDE 18 - (1) Genel müdürlük bünyesinde kurulmuş olan Tahkim Kurulu; Federasyon ile kulüpler, federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, dağcılık eğitmeni, dağ mihmandarı idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar.

    (2) Tahkim Kurulu, 3289 sayılı Kanun, Genel Müdürlüğün ilgili mevzuatı, Federasyonun ve Dünya Dağcılar Birliğinin kurallarını dikkate alarak hüküm tesis eder.

    Diğer kurullar

    MADDE 19 - (1) Hakem, organizasyon, hukuk, mali, eğitim, sağlık, teknik, dış ilişkiler, çevre, arama-kurtarma, dağ kayağı, spor tırmanma ve araştırma geliştirme kurulu ile gerekli görülen diğer yan kurullar Başkanın teklifi ve yönetim kurulunun onayı ile kurulur.

    (2) Bu kurulların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usulleri, çalışmalara kaynak olacak kural ve esaslar, yönetim kurulu tarafından çıkarılacak talimatla belirlenir.

    Genel sekreter ve idari birimler

    MADDE 20 - (1) Federasyonun idari birimi; Genel sekreter, teknik yönetici, öğretici ile Yönetim kurulu kararı ile atanan diğer idari ve teknik personelden oluşur.

    (2) İdari birim, yönetim kurulu kararları çerçevesinde federasyonun hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

    (3) Federasyon Başkanı adına; Genel sekreter, idari birimin yetkilisi ve sorumlusu olup, teknik yönetici ve öğreticiler ile diğer idari ve teknik personelin amiridir.

    (4) Genel sekreter; federasyonun ve üst kuruluşların kararları uyarınca, federasyon yönetiminin gerektirdiği idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekreterya görevlerini yapar, başkan adına yazışma işlerini yürütür.

    Taşra teşkilatı

    MADDE 21 - (1) Federasyonun yurtiçi bağlantısını sağlamak üzere, tüm illerde ve ilçelerde dağcılık il temsilcisi ve yönetim kurulunca gerekli görülen illerde yeteri kadar personelden oluşan federasyon temsilcilikleri kurulur. Bunlara ek olarak il hakem kurulları, il düzenleme kurulları oluşturulur. Kurulacak yurt içi teşkilatların kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri yönetim kurulunun çıkaracağı talimat ile düzenlenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Seçim İşleri

    Genel kurulun toplantıya çağrılması

    MADDE 22 - (1) Genel kurul toplantısı, federasyonun merkezi olan Ankara'da, dört yılda bir Eylül, Ekim, Kasım aylarında yönetim kurulunun belirleyeceği bir tarihte yapılır.

    (2) Genel kurul gündemi, toplantı tarihi ve yeri toplantı tarihinden en az otuz gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilanen duyurulur.

    (3) Genel kurul çağrısı, toplantı gündemi, faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı toplantıdan en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden üyelere duyurulur.

    Genel kurul üyelerinin listesi

    MADDE 23 - (1) Genel kurula katılma hakkını kazanmış üyelerin listesi Federasyon tarafından hazırlanır. Üye listesinde, üyelerin adı, soyadı, temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir. Üye listesi, genel kurul tarihinden otuz gün önce federasyonun ve genel müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir.

    (2) Listenin ilan edildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde listeye itiraz edilebilir. Üye listesine itiraz yönetim kurulunca değerlendirilir ve bir gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç gün içerisinde kesin karar verir. Divan oluştuktan sonra genel kurul çalışmaları ile ilgili her türlü itiraz, Divan tarafından çözülür.

    (3) Genel kurul toplantısına ilişkin işlemler yönetim kurulunca yürütülür.

    (4) Genel kurula üye seçmek hakkına sahip olan kurum, kuruluş, dernek ya da kulüpler, fesih ya da başka nedenlerle öz varlıklarını ya da niteliklerini kaybettiklerinde, üye seçme hakkını da kaybederler.

    (5) Üyeliğin istifa, ölüm, ihraç gibi sebeplerle sona ermesi halinde, yerine yeni üye belirlenir. Yeni üye, eski üyenin kalan süresini tamamlar.

    Toplantı ve karar yeter sayısı

    MADDE 24 - (1) Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarısından fazlasının katılımı gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı ertesi gün katılan üyelerle çoğunluk aranmaksızın yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı, seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

    (2) Başkan ile Yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyeleri seçimi tek liste halinde oylanır. Yapılan seçim sonucunda geçerli oylardan en çoğunu alan aday ve listesi seçimi kazanmış sayılır. Oyların eşitliği halinde en fazla oy alan iki Başkan adayı arasında ikinci tur oylama yapılır. Bu durumda da eşitliğin bozulmaması halinde, divan başkanlığınca eşit oy alan adaylar arasında yapılacak kura ile belirlenir.

    Toplantıya katılma ve çoğunluğun tespiti

    MADDE 25 - (1) Federasyon, genel kurul üyeliği sıfatını kazanan kişiler adına genel kurul üyeliği belgesi düzenler ve bunları toplantı salonuna girişte imza karşılığı üyelere teslim eder.

    (2) Toplantı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı, federasyon başkanı veya onun görevlendireceği Başkan vekili veya yönetim kurulu üyesinin, üye listesini incelemesi ve katılanların sayısını belirlemesi ile tespit edilir.

    Genel kurul başkanlık divanının oluşturulması

    MADDE 26 - (1) Genel kurul toplantısı, federasyon başkanının veya görevlendireceği Başkan vekili veya yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul başkanlık divanı oluşturulur.

    (2) Genel kurul başkanlık divanı; Başkan, başkan yardımcısı, iki yazman üye ve seçim işlerinde görev yapacak iki üyeden oluşur. Divanın oluşumu, seçim ile gerçekleştirilir. Divan başkanlığı seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Başkanlık divanı, başkan ve üyeleri genel kurul delegesi olmak zorundadır.

    (3) Genel kurul, çalışmalarını kolaylaştırmak için belirli görevlerde yardımcı olmak üzere komisyonlar kurabilir.

    Başkanlık divanının görev ve yetkileri

    MADDE 27 - (1) Başkanlık divanı, Ana Statü ve Çerçeve Statü hükümleri çerçevesinde toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

    (2) Toplantı tutanakları, divan başkanı ve divan kurulu üyeleri ile birlikte toplantının sonunda imzalanır.

    (3) Bu tutanakların birer kopyası genel kurul sonunda, Genel Müdürlük gözlemcisine ve federasyona teslim edilir.

    (4) Başkanlık divanı, görüşmelerin güven ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Düzeni sürekli olarak bozanlar hakkında da toplantıdan çıkarma kararı alınması için, genel kurulun oylamasına başvurabilir.

    (5) Genel kurulun oyçokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan üye, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

    Gündemin tespiti ve görüşmeler

    MADDE 28 - (1) Divan başkanı, daha önce çağrı yazısında duyurulmuş olan gündemi genel kurula açıklar.

    (2) Gündeme, Çerçeve Statü ve Ana Statüye aykırı olmayan maddeler eklenmesine ilişkin öneriler, en az on üyenin imzalanmış yazılı başvurusu ile yapılır. Bu öneriler açık oya sunulur, kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu nitelikteki gündem maddeleri, daha önce ilan edilen maddelerin görüşülüp karara bağlanmasından sonra görüşülür.

    (3) Gündem maddesi hakkında söz isteyen genel kurul üyeleri, yazılı başvurularını divan başkanlığına iletirler. Divan başkanlığı, talepleri gündem sırasını dikkate alarak düzenler. Üye sırasını başkasına bırakabilir. Bu durumda sırasını bıraktığı üyenin sırası gelince konuşabilir.

    (4) Divan başkanı, konuşma taleplerinin sayısını dikkate alarak genel kurul oylamasına sunar ve konuşma süreleri genel kurulca belirlenir.

    (5) Genel kurulda, üyelerin federasyon işlemlerine ilişkin sorularını yönetim kurulu ya da denetleme kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

    (6) Karşı söz hakkının kullanılması sebebi ile görüşmelerin uzaması halinde, sıradaki konuşmalar tamamlanmadan görüşme yeterliliği oylamasına geçilebilir. En az on üyenin yazılı başvurusu halinde divan başkanlığı önergeyi işleme koyar. Önerge, söz hakkı olanların adları okunmak ve bunların söz haklarının saklı olduğu açıklanmak suretiyle önerge lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra Genel kurul oyuna sunulur. Kabulü halinde o gündem maddesi ile ilgili konuşmalar bitirilir.

    (7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken, tarafsızlık ilkesine aykırı açıklama yapamaz.

    Kurullara aday olma

    MADDE 29 - (1) Federasyon başkanı ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyeliği için adayların genel kurul üyesi olması şart değildir.

    (2) Federasyon başkanı, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarına veya yönetim kuruluna seçilenler ile hakem kuruluna atanan üyelerin varsa kulüp yöneticiliği veya kulüp yönetim organlarındaki diğer görevleri sona erdirilir.

    Seçim listesinin ve oy pusulalarının düzenlenmesi

    MADDE 30 - (1) Başkan adayları, yönetim, denetleme ve disiplin kurulları için uygun gördükleri asıl ve yedek üyelerin isimlerini, liste halinde divan başkanlığına yazılı olarak teslim ederler. Adaylık için başvuru Başkanlık Divanının oluşmasından önce ya da sonra olabilir. Süre bitiminde, teslim alınan listeler en az iki yerde ilan edilir. Listelere yapılan itirazları, Başkanlık Divanı inceleyerek karara bağlar.

    (2) Seçimler, başkan adayları ve listelerinin bir bütün olarak oylanması şeklinde yapılır.

    Başkan adaylarına söz verilmesi

    MADDE 31 - (1) Divan başkanı; Başkan adaylarına, istekleri halinde ad çekme suretiyle tespit edeceği sırada söz hakkı verir.

    (2) Bu konuşma süresi aday sayısı beşin üzerinde olması halinde otuz dakikadan uzun olamaz. Adaylar kendi sürelerini başka adaylara devredemez.

    (3) Başkan adayları dört yıllık faaliyet programları, dört yıllık taslak bütçeleriyle bir sonraki yıla ait ayrıntılı mali bütçelerini genel kurula yazılı olarak sunmak zorundadırlar.

    (4) Her sandık başında; başkan adaylarının, adını divan başkanına bildirdikleri genel kurul üyesi birer gözlemci bulunabilir.

    Seçimlerin yapılması

    MADDE 32 - (1) Seçimlerde gizli oy, açık tasnif ilkesi uygulanır.

    (2) Divan başkanı oy verme işinin hangi saatler arasında gerçekleşeceğini üyelere duyurur ve sandık kurulları bölgesinde yazılı olarak asar.

    (3) Üye, oyunu kullanacağı sandık kurulu önüne geldiğinde genel kurul üyelik belgesini, özel kimlik kartını (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi gibi.) sandık kuruluna verir.

    (4) Her üye, divan başkanının görevlendireceği divan üyesinden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve oy verme kabinine gider. Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki "evet" mührünü basmak suretiyle oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret konulamaz.

    (5) Oy kullanmak için kendisine teslim edilen zarf ve oy pusulasının birini veya tamamını kaybeden veya başka şekilde elinden çıkaran üyeye, yenileri verilmez ve üye oy kullanma hakkını kaybeder.

    (6) Bilinen ve görünen özürlerinden dolayı veya ileri sürecekleri özürlerinden dolayı divan başkanı, üyelere oy kullanma önceliği verebilir.

    (7) Üyeler oylarını kullandıktan sonra genel kurul listesini imzalarlar.

    Sandıkların kapatılması, oyların ayrım ve sayımı ile tutanakların düzenlenmesi

    MADDE 33 - (1) Oy verme için belirlenen süre dolduktan sonra divan başkanı oy verme işleminin bittiğini yüksek ses ile duyurur. Sandık kurulları başında sırada bekleyen üyeler varsa bu üyelerin genel kurul üyelik belgeleri sandık kurulu tarafından alınır ve bu üyeler oylarını kullanırlar. Genel kurul üyelik belgesini bu sırada teslim etmemiş üyeler oy kullanamazlar. Oy verme işlemi bittikten sonra sandıklar kapatılır.

    (2) Divan başkanının denetim ve gözetiminde, aday ve gözlemcilerin huzurunda sandıklar açılır, oyların ayrım ve sayım işlemi tamamlanır, oyların delege sayısından fazla çıkması halinde divan başkanınca fazla çıkan oy sayısı kadar zarf rasgele seçilerek açılmadan imha edilir. Her bir aşama sandık kurulları tarafından tutanak ile belirlenir.

    (3) Oyların tasnifinde oy pusulaları sayılır. Bir zarfın içinden aynı oy pusulasından birden fazla çıktığında, bunların biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Zarftan çıkan diğer oy veya oylar imha edilir. Bir zarfın içinden değişik iki ya da daha fazla oy pusulası çıktığında bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

    (4) İlk turda seçilmek için öngörülen yeterli oy alınamaz ise, sonuçların açıklanmasından bir saat sonra ikinci tur oylamaya geçilir.

    (5) Sandık sayım sonuçlarına yapılacak yazılı itirazları divan başkanı karara bağlar.

    (6) Divan başkanı seçim sonuçlarını genel kurul üyelerine açıklar. Seçim, seçilen başkana söz verilerek tamamlanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra divan başkanı yapacağı bir konuşmayla genel kurulu kapatır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Mali Hükümler

    Federasyon bütçesi

    MADDE 34 - (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulunca mali yıla göre düzenlenerek, genel kurulun onayından sonra uygulamaya konur.

    (2) Bütçede, federasyonun gelir ve giderleri, yapılacak faaliyetler, bunlara ayrılacak ödenek, personele ve diğer görevlilere verilecek ücretler, kurulların masrafları ile diğer yönetim ve hizmet giderleri, bilanço esasına ve yönetim kurulunca hazırlanacak bütçe talimatına göre belirlenir.

    (3) Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmeye, tahsilatları sağlamaya Federasyon başkanı yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydı ile başkan vekiline devredebilir. Harcama belgelerinin başkan ve genel sekreter veya başkan vekili ve genel sekreter tarafından imzalanması gerekmektedir.

    (4) Federasyon bütçesinin en az yüzde altmışının eğitim, altyapı ve kulüplere yardım olarak ayrılması zorunludur.

    Federasyonun gelirleri

    MADDE 35 - (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:

    a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay,

    b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak,

    c) Katılım payı, başvuru harcı ve aidatlar,

    ç) Tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay,

    d) Sponsorluk gelirleri,

    e) Reklam, yayın ve basılı evrak gelirleri,

    f) Ceza ve itiraz gelirleri,

    g) Yardım ve bağışlar,

    ğ) Kira ve işletme gelirleri,

    h) Çıkılması izne tabi dağlara çıkışlarda yabancı uyruklu kişilerden yasal düzenlemeler gereği alınan ücretler,

    ı) Eğitmen ve dağ mihmandarlığı belgesi ücreti,

    i) Federasyon üyeliği belgesi ücreti,

    j) Spor tırmanma ve dağcılık amacıyla, açılacak olan merkezlerden alınacak ücretler,

    k) Federasyon Başkanlığı için adaylık başvuru ücreti,

    l) Diğer gelirler.

    (2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, genel müdürlüğün yıllık harcama programı dikkate alınarak, federasyon hesabına aktarılır.

    (3) Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

    Federasyonun giderleri

    MADDE 36 - (1) Federasyon, görevlerini yerine getirebilmek için bütçe esasları çerçevesinde gerekli bütün harcamalarını yapar.

    (2) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul malları bütçe esasları ve genel kurul kararları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık kurmaya, gayri menkulleri üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve bağış kabulüne, nakitlerini yönetim kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir.

    (3) Bütçe ile ilgili harcamalar, yönetim kurulunca kabul edilecek bütçe talimatında belirtilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Genel Müdürlük ile ilişkiler

    MADDE 37 - (1) Federasyon ihtiyacı halinde, Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan menkul veya gayrimenkulların bedelsiz olarak kırkdokuz yıl süre ile tahsisi için başvurur. Tahsisin süresi, konusu, başka federasyonlar veya Genel Müdürlük tarafından kullanılıp kullanılamayacağı, kullanımındaki gayrimenkulların ortak kullanımı halinde, bakım onarım masrafları ve tesislerde istihdam edilecek personelin niteliği, özlük hakları ile Genel Müdürlük personelinden faydalanma usul ve esasları Genel Müdürlük ile Federasyon arasında yapılacak protokol ile tespit olunur.

    (2) Bu protokolde, Genel Müdürlük personelinden, kimlerin, hangi şartlarda ve ne kadar süre ile Federasyonda çalıştırılacağı, tesislerin hangilerinden ne şartlarla Federasyonun veya kulüplerin yararlanabileceği gösterilir.

    (3) Genel Müdürlükçe tahsis edilen menkul ve gayrimenkullar tahsis amacı dışında kullanılamaz, kullanıldığının tespiti halinde tahsis işlemi iptal edilir.

    (4) Ödül ve sponsorluk işlemleri, 3289 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi ile bu maddeye istinaden çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde yürütülür.

    (5) Dağcılık kulüpleri ve sporcuları ile ilgili istatistiği bilgiler iki ayda bir Genel Müdürlüğe gönderilir.

    Kulüpler

    MADDE 38 - (1) Dağcılık kulüpleri ile diğer spor kulüplerinin dağcılık şubeleri federasyon tarafından tescil edilir.

    (2) Dağcılık faaliyetinde bulunan kulüpler, federasyon yönetim kurulunun belirleyeceği tescil şart ve esaslarını yerine getireceğini taahhüt edip, tescil ücretini ödedikten sonra tescil edilir ve belgesi verilir.

    Dağcılık eğitim merkezleri

    MADDE 39 - (1) Federasyona bağlı bulunan spor dalları için, eğitim vermek üzere faaliyet gösteren ve yeni açılacak olan kişi ve kuruluşların dağcılık spor merkezlerindeki faaliyetleri federasyonun iznine tabidir. Bu izin yönetim kurulunca belirlenecek esaslar doğrultusunda verilir.

    Dağcılık kulüplerinin devri, şirketleşme

    MADDE 40 - (1) Dağcılık dalında faaliyet gösteren kulüpler, dağcılık şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları yerden başka yere nakilleri yapılamaz. Devirlerde dağcılığın yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca yürürlüğe konulacak kurallara uyulması zorunludur.

    Yayınların düzenlenmesi

    MADDE 41 - (1) Dağcılık yarışmalarının ve tırmanışlarının televizyon, radyo ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına yönetim kurulu yetkilidir.

    (2) Bu yetki kullanılırken, Türk dağcılığının, kulüplerin ve federasyonun yararları ön planda tutulur.

    Talimatlar

    MADDE 42 - (1) Ana Statü ile belirlenen konularda çıkarılacak olan talimat ve benzeri düzenleyici işlemler, yönetim kurulu tarafından düzenlenir. Ancak, ödül ve yardım talimatları genel kurulun onayına sunulur. Yönetim kurulu tarafından düzenlenen ve genel kurulca onaylanan talimatlar ile diğer mevzuat Genel Müdürlük ve Federasyon internet sayfalarında yayımlanarak yürürlüğe girer.

    Bakanlığın gözetim ve denetimi

    MADDE 43 - (1) Federasyonun her türlü faaliyet ve işlemleri Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir.

    (2) Denetim sonucunda, görevi başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar alınmak üzere Bakan, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

    İhtilafların çözümü

    MADDE 44 - (1) Federasyonun denetimine ilişkin hususlar hariç olmak üzere, Genel Müdürlük ile federasyon arasında çıkacak her türlü ihtilaf, Tahkim Kurulunca belirlenecek bir üyenin başkanlığında, Genel Müdürlük ve federasyonca görevlendirilecek üçer kişiden oluşturulacak komisyon tarafından görüşülerek kesin karara bağlanır.

    Yürürlük

    MADDE 45 - (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    MADDE 46 - (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar