TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

    Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Ana Statüsü

    Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 01/02/2007

    Resmi Gazete Sayısı: 26421

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    MADDE 1 - (1) Bu Ana Statünün amacı, Buz Hokeyi Federasyonunun teşkilatı, Genel Kurulunun oluşumu, toplanması, Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarının çalışmaları ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    MADDE 2 - (1)Bu Ana Statü, Buz Hokeyi Federasyonu Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ile diğer kurulları, Federasyon Başkanını, ilgili kulüp, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, idareci, menajer, gözlemci, temsilci ve benzeri spor elemanlarını, Federasyonun çalışma usul ve esasları ile Genel Müdürlük ve Tahkim Kuruluyla olan ilişkilerini kapsar.

    Dayanak

    MADDE 3 - (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ile 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    MADDE 4 - (1) Ana Statüde geçen;

    a) Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanı,

    b) Federasyon: Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu,

    c) Federasyon Başkanı: Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanını,

    ç) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

    d) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

    e) IIHF (International Ice Hockey Federation): Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonunu,

    f) Kanun: 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,

    g) Spor dalı: Buz hokeyi sporunu,

    ğ) Tahkim Kurulu: Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon Yönetim Kurulunca verilecek kararlar ile Disiplin Kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar veren Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan Kurulu

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Federasyonun Teşkilatı ve Görevleri

    Federasyonun teşkilatı

    MADDE 5 - (1) Buz Hokeyi Federasyonunun merkezi Ankara'dadır. Buz Hokeyi Federasyonu merkez ve taşra teşkilatından oluşur. İdari birimlerin görev yerleri Yönetim Kurulunca belirlenir.

    (2) Federasyonun merkez teşkilatı aşağıdaki kurul ve birimlerden oluşur;

    a) Genel Kurul,

    b) Yönetim Kurulu,

    c) Denetleme Kurulu,

    ç) Disiplin Kurulu,

    d) Onur Kurulu,

    e) In-Line (Tekerlekli paten hokeyi) Kurulu,

    f) Merkez Hakem Kurulu, organizasyon, hukuk, mali, eğitim, sağlık ve doping, teknik, dış ilişkiler, lig, ARGE ve diğer kurullar,

    g) Genel Sekreterlik,

    ğ) Diğer Birimler.

    (3) (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen kurullar dışındaki kurullar ve birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak talimatlarla belirlenir.

    Federasyonun görevleri

    MADDE 6 - (1) Buz Hokeyi Federasyonunun görevleri şunlardır;

    a) Spor dalının ülke düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak ve uygulamak,

    b) IIHF tarafından konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını sağlamak ve buz hokeyi ile ilgili konularda yurt dışında temsilde bulunmak,

    c) Yurt dışındaki ve yurt içindeki buz hokeyi ile ilgili gelişmeleri izlemek, bu sporla ilgili kişi ve kuruluşlar arasında ilişkiler düzenlemek, müsabaka, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek,

    ç) Hakem, gözlemci ve antrenörlerin yetiştirilmesini ve eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek,

    d) Ülke içinde müsabakalar düzenlemek, ülke içinde düzenlenen tüm müsabakaların devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak,

    e) Yabancı ülkelerdeki buz hokeyi ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak,

    f) Buz hokeyi malzemelerinin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit ederek, bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak,

    g) Kulüpler, bölge ve il temsilcileri arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek,

    ğ) Uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek,

    h) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takımları ve teknik kadroyu seçmek, (sporcular, menajer, antrenör, yardımcı antrenör, hakem, masör, doktor, istatistikçi ve benzeri elemanlar) müsabakalara hazırlamak,

    ı) Buz hokeyi müsabakalarının düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak ve uygulamak,

    i) Sonuçlara göre başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri almak,

    j) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak,

    k) Buz hokeyi ile ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yapmak, eğitici film, slayt ve broşür hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

    l) Buz hokeyinde belirli bir sistemin uygulanması için yapılacak işlemleri belirlemek ve uygulamasını sağlamak,

    m) Bölgeler ve illerdeki temsilcilerin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlamak,

    n) Faaliyet alanı ile ilgili olarak taşınmaz mal alım-satım ve kiralanması faaliyetlerinde bulunmak,

    o) Kulüp, antrenör ve hakemlerin tescil, vize ve sporcu transfer işlemlerini yapmak.

    Genel Kurul

    MADDE 7 - (1) Genel Kurul Federasyonun en üst organıdır. Genel Kurulun toplanması ile ilgili her türlü iş ve işlem Yönetim Kurulunca yürütülür. Genel Kurul üye sayısı 120 den az 250 den fazla olamaz.

    (2) Genel Kurul çağrı tarihinde aşağıdaki üyelerden oluşur;

    a) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları,

    b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

    c) En fazla sporcusu olan üç Gençlik ve Spor İl Müdürü ve coğrafi bölgeleri temsilen yedi Gençlik ve Spor İl Müdürü,

    ç) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    d) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    e) Türkiye Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    f) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten federasyon başkanlığı yapanlar,

    g) Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonunun (IIHF) yönetim kurulunda ve hakem kurulunda üyelik yapanlar,

    ğ) Faal olmamak şartı ile üst seviyede ve uluslararası şampiyonalarda buz hokeyi hakemliği yapanlar arasından kura ile belirlenecek beş üye ,

    h) Faal olmamak kaydıyla; büyükler kategorisinde en az üç yıl veya otuzdan fazla (bayan ve erkek) milli takım teknik direktörlüğü ve antrenörlüğü yapanlar arasından belirlenecek beş üye (yabancı uyruklular hariç),

    ı) Genel Kurul tarihinden önce iki sezon üst üste Buz Hokeyi Büyükler ve Gençler Liglerine katılan kulüplerden 7'şer üye,

    i) Bu fıkranın (ı) bendine göre Buz Hokeyi Büyükler Ligine katılan kulüplerden 5'er üye,

    j) Bu fıkranın (ı) bendine göre Buz Hokeyi Gençler Ligine katılan kulüplerden 2'şer üye,

    k) Buz Hokeyi Büyükler En Üst Liginde şampiyon olmuş ve ülkemizi Uluslararası Federasyonun resmi turnuvalarında temsil etmiş kulüplerden 2'şer üye,

    l) Genel Kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmaları kaydıyla; büyükler kategorisinde en fazla milli olmuş sporculardan kura ile belirlenen beş üye,

    m) Bu fıkranın herhangi bir bendine göre oy kullanma hakkı olmayan Federasyon faaliyetlerine katılan kulüplerden kura ile belirlenen on kulübü temsilen birer üye,

    n) Buz hokeyine destek amaçlı kurulan vakıfları temsilen ikişer üye.

    (3) Genel Kurul çağrı tarihinde üyelerin oy kullanma şartları şunlardır;

    a) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, bir kez oy kullanır.

    b) Genel Kurulda vekâleten oy kullanılamaz.

    c) Genel Kurulda bayanlar ve erkekler liginde yer alan kulüpler ayrı ayrı oy hakkına sahiptir.

    ç) Genel Kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, on sekiz yaşını bitirmiş olması şarttır.

    d) Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar Genel Kurul üyesi olamazlar.

    Genel Kurulun görevleri

    MADDE 8 - (1) Genel Kurulun görevleri şunlardır;

    a) Ana Statüyü yapmak ve değiştirmek,

    b) Başkan ile Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyelerini seçmek,

    c) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

    ç) Yönetim Kuruluna taşınmaz edinilmesi, kiralanması, borçlanması ve benzeri konularda yetki vermek,

    d) Yönetim Kurulu faaliyet ve mali raporlarını ibra etmek,

    e) Denetleme Kurulu raporunu ibra etmek,

    f) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak,

    g) Federasyonun borçlanmasına karar vermek,

    ğ) Federasyona bağlı spor dallarının ayrılmasına karar vermek,

    h) Federasyonun bütçe dışı yapacağı harcamalara (primler dahil) ve yatırımlara ilişkin usul ve esasları belirlemek,

    ı) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

    (2) (ç), (g) ve (ğ) bentlerindeki konularda, Genel Kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilebilir.

    Genel kurul toplantıları

    MADDE 9 - (1) Genel Kurul toplantıları ile ilgili her türlü iş ve işlem Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

    a) Olağan Genel Kurul dört yılda bir kış olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren altı ay içerisinde yapılır. Mali Genel Kurul ise; iki yılda bir 30 Haziranı takip eden ilk üç ay içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır. Mali genel kurulda, bir önceki yılın bütçesi görüşülerek; bir önceki yıla ilişkin Yönetim Kurulunun faaliyet ve mali raporları ile Denetim Kurulu raporları karara bağlanır, içinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde düzenleme yapılır ve bir sonraki yılın bütçesi onaylanır.

    b) Olağanüstü Genel Kurul;

    1) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanın yaptırdığı denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya Yönetim Kurulu üyeleri hakkında karar almak,

    2) Yönetim Kurulunun kararı,

    3) Toplam delege sayısının en az % 40'ının noter kanalı ile yazılı müracaatı üzerine toplanır.

    (2) (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen durumda veya Mali Genel Kurulda mali bütçe ibra edilmez ise, Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin kalan süresini tamamlamak üzere en geç altmış gün sonra yapılacak seçim için Olağanüstü Genel Kurula gidilir. Başkanlık ve Yönetim Kurulunun görevlerini ise, Genel Kurula kadar Denetleme Kurulu yürütür.

    (3) Ancak, birinci fıkranın (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, Genel Kurul toplantısının üzerinden en az altı ay geçmeden Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılamaz.

    (4) Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, toplantı isteği Federasyona ulaştığı tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde Yönetim Kurulunca yerine getirilir. Olağanüstü Genel Kurulda, toplantı konusu haricinde başka konu görüşülemez.

    (5) Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, bir gün sonra çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

    (6) Genel Müdürlük, Genel Kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, Genel Kurul çalışmalarının Çerçeve Statü ile Ana Statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporunu Bakana sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir. Genel Kurulun mevzuata aykırı şekilde yapıldığının tespiti halinde, adli yargıda Genel Kurulun iptali istenilir.

    Federasyon Başkanı

    MADDE 10 - (1) Federasyon Başkanı olabilmek için;

    a) T.C. vatandaşı olmak,

    b) Genel Kurul tarihinde 30 yaşını doldurmuş olmak,

    c) Seçim tarihinden önce bir defada altı ay veya toplam olarak bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak,

    ç) Kesinleşmiş vergi ve sigorta borcundan dolayı takibata uğramamış olmak,

    d) Üniversite veya yüksekokul mezunu olmak ve en az bir yabancı dil bildiğini belgelemek,

    e) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak

    gerekmektedir.

    (2) Başkan adaylarından aşağıdaki belgeler istenir;

    a) Nüfus cüzdanı örneği,

    b) İkametgah belgesi,

    c) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,

    ç) Ceza ve Disiplin Kurullarınca altı aydan fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair belge,

    d) Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı,

    e) Yabancı dil bildiğine dair belge,

    f) Üniversite veya yüksekokul mezuniyet belgesi,

    g) Vergi ve sigorta borcu olmadığına dair belge,

    ğ) Genel Müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmadığına dair belge,

    (3) Başkan adayları, Genel Kurul tarihinden en az yedi gün önce aday olduklarına dair başvurularını yaparlar. Başkan adayları, 2.000 (ikibin) YTL adaylık ücretini Federasyon hesabına yatırırlar.

    (4) Federasyon Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi Genel Kurulda, Yönetim Kurulunun on dört üyesinin seçimi ile birlikte yapılır. Başkanın yokluğunda görevlerini, Başkanın belirleyeceği Başkan vekili yürütür. Yönetim Kurulu içinde en az bir, en çok üç Başkan vekilliği oluşturulur. Başkan vekillerinin görev süresi Başkanın görev süresi kadardır. Başkanın ölümü veya istifası gibi hallerde üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartıyla bu görevi Başkan vekili yürütür. Ancak, Genel Kurula altı aydan az bir süre varsa yönetimdeki boşalmalar nedeniyle Olağanüstü Genel Kurula gidilmez.

    Başkanın görevleri

    MADDE 11 - (1) Başkanın görevleri şunlardır;

    a) Federasyonu temsil etmek,

    b) Federasyonun faaliyetlerini, kanunlara, Ana Statü ve ilgili mevzuat ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına göre yürütmek,

    c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

    ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

    d) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını Yönetim Kuruluna teklif etmek,

    e) Gerekli gördüğünde diğer kurullara başkanlık etmek,

    f) Yönetim Kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmek, gerektiğinde bu yetkisini Başkan vekiline devretmek,

    g) Başkan vekillerini atamak,

    ğ) Atamalar için Yönetim Kuruluna teklif götürmek,

    h) Kanun ve Ana Statüde belirtilen diğer görevleri yapmak.

    Yönetim Kurulu

    MADDE 12 - (1)Yönetim Kurulu, Federasyon Başkanı ile Genel Kurulun seçeceği on dört üye olmak üzere toplam onbeş üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üye de Genel Kurulda seçilir.

    (2) Yönetim Kurulu üyesi olabilmek için;

    a) T.C. vatandaşı olmak,

    b) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak

    gerekir.

    (3) Aşağıdaki belgeler Genel Kuruldan önce Başkan tarafından Yönetim Kurulu üyelerinden istenir;

    a) Nüfus cüzdanı örneği,

    b) İkametgah belgesi,

    c) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,

    ç) Ceza ve Disiplin Kurullarınca altı aydan fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair belge,

    d) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı,

    e) Mezuniyet Belgesi.

    (4) Yönetim Kurulunun görev süresi dört yıldır. Asil üyelerin ölüm veya istifası gibi hallerde yedek üyelerden sırası gelenler Yönetim Kuruluna alınır. Ölüm veya istifa gibi nedenlerle, Yönetim Kurulu asil ve yedek üye sayısı toplamının ona inmesi halinde Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.

    Yönetim Kurulunun görevleri

    MADDE 13 - (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

    a) Buz hokeyi kulüplerini kayıt ve tescil etmek, bunları liglere ve gruplara ayırmak, ligleri düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belirlemek,

    b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, olaylı ve anlaşmalı müsabakalar hakkında karar vermek,

    c) Buz hokeyi ile ilgili idareci, menajer, teknik direktör, antrenör, masör, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların yetiştirilmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek,

    ç) Lisanslardan alınacak katılım, aidat, ceza, yerli ve yabancı sporcu tescil, vize, aktarma, sözleşme, bonservis ücretlerini ve oranlarını tespit etmek,

    d) Kulüplerin buz hokeyi dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, kulüplerin buz hokeyi dalı tescillerini yapmak, en üst lig kulüplerinin faaliyet ve taahhütlerini denetlemek,

    e) Kulüpleri, sporcuları, antrenör, menajer ve teknik elemanları ödüllendirmek,

    f) Müsabakalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak,

    g) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve buz hokeyi faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak,

    ğ) Federasyonun taşra teşkilatını kurmak,

    h) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve buz hokeyi ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek,

    ı) Buz hokeyi ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser yayınları, kulüplerin forma ve spor malzemelerinde kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek,

    i) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak,

    j) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,

    k) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, müsabaka görevlileri ile buz hokeyi alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları kuruluşların görüşlerini de alarak karara bağlamak,

    l) Genel Kurul toplantılarını hazırlamak,

    m) Bütçeyi hazırlamak,

    n) Başkan vekillerini belirlemek,

    o) Genel Kurulun verdiği yetkileri kullanmak,

    ö) Genel Kuruldan alınan yetki doğrultusunda, Federasyon Başkanına olağanüstü durumlar için belli bir oranda borçlanma ve harcama yetkisi vermek,

    p) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alan birimlerinde görevlendirilen idari ve teknik personelinin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilen en fazla beş görevlinin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin huzur haklarını, tazminatlarını, fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek,

    r) Genel Kuruldan alınan onay ile görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatlardan ödül ve yardımla ilgili olanları Genel Kurulun onayına sunmak ve uygulamak,

    s) Kanun, Ana Statü ve ilgili mevzuatla verilen görevleri yapmak.

    (2) Yönetim Kurulu, Federasyon başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş kişilik bir icra kurulu oluşturabilir. Ayrıca bu icra kurulunda profesyonel olarak görev yapacak icra kurulu koordinatörü atayabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı işlemler hakkında da ilk toplantıda Yönetim Kuruluna bilgi verir.

    Yönetim Kurulu toplantıları

    MADDE 14 - (1) Yönetim Kurulu, en az ayda bir defa Başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve aynı usulle karar alır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir.

    (2) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği sona erer ve yerine en çok oy alan yedek üye çağrılır.

    (3) Mazeretler yazılı olarak, sebepleri ile birlikte toplantı saatinden önce Başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine Yönetim Kurulu karar verir.

    (4) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır, kararlar başkan tarafından uygulanır.

    Denetleme Kurulu

    MADDE 15 - (1) Denetleme Kurulu, Genel Kurulca dört yıl için seçilen, üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Asil üyelerin ölüm veya istifası gibi hallerde yedek üyelerden sırası gelen alınır. Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler.

    (2) Denetleme Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve aynı usulle karar alır.

    (3) Denetleme Kurulu üyesi olabilmek için;

    a) T.C. vatandaşı olmak,

    b) Seçim tarihinden önce bir defada altı ay veya toplam olarak bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak,

    c) Mali konularda mesleki eğitim görmüş olmak,

    ç) Üniversite veya yüksek okul mezunu olmak,

    d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak

    gerekir.

    (4) Kurul üyelerinden aşağıdaki belgeler istenir;

    a) Nüfus cüzdanı örneği,

    b) İkametgah belgesi,

    c) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,

    ç) Ceza Kurullarınca altı aydan fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair belge,

    d) Cumhuriyet savcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı,

    e) Üniversite veya yüksekokul mezuniyet belgesi.

    (5) Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

    (6) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya üçüncü fıkradaki şartlardan her hangi birini kaybetmedikçe yerlerine yenisi görevlendirilemez.

    Denetleme Kurulunun görevleri

    MADDE 16 - (1) Denetleme Kurulu, Federasyonun mali işlemlerini Genel Kurul adına denetler. Bunların mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını tespit eder. Her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu, Genel Kurulun onayına sunar. Kurul gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret Federasyonca karşılanır.

    (2) Kurul denetlemelerini yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerine istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar. Kurul, denetleme raporunu Genel Kurul üyelerine toplantıdan on beş gün önce gönderir.

    Disiplin Kurulu

    MADDE 17 - (1) Disiplin Kurulu, Genel Kurulca dört yıl için seçilen bir Başkan, dört asil ve beş yedek üyeden oluşur. Üyeler kendi aralarından Başkan vekili ve bir Raportör seçerler. Asil üyelerin ölüm veya istifası gibi hallerde yedek üyelerden sırası gelen asil üyeliğe alınır.

    (2) Disiplin Kurulu üyesi olabilmek için;

    a) T.C. vatandaşı olmak,

    b) Vergi ve sigorta borcu bulunmamak,

    c) Seçim tarihinden önce bir defada altı ay veya toplam olarak bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak,

    ç) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

    d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak

    gerekir.

    (3) Kurul üyelerinden aşağıdaki belgeler istenir;

    a) Nüfus cüzdanı örneği,

    b) İkametgah belgesi,

    c) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,

    ç) Ceza Kurullarınca altı aydan fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair belge,

    d) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı,

    e) Üniversite mezuniyet belgesi.

    (4) Kurul, görevlerinde ve verdiği kararlarda bağımsızdır. Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

    (5) Disiplin Kurulu, en az on beş günde bir toplanır. Kurul, Başkanın çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve aynı usulle karar alır. Gündem Başkan tarafından düzenlenir.

    Disiplin Kurulunun görevleri

    MADDE 18 - (1) Disiplin Kurulu; kulüpler, buz hokeyi faaliyetinde bulunan kuruluşlar, sporcular, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiillere ilişkin ceza işlerine bakar.

    (2) Disiplin suçunu teşkil eden fiil ve cezalara ilişkin hususlar talimatla düzenlenir.

    Onur Kurulu ve onursal başkanlık

    MADDE 19 - (1) Türk buz hokeyine en üst düzeyde hizmet etmiş ve emeği geçmiş kişiler arasından seçilen üyelerin yer aldığı Onur Kurulu oluşturulabilir. Onursal Başkanlık unvanının kimlere verileceği Federasyon Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan talimat ile belirlenir.

    Diğer kurullar

    MADDE 20 - (1) Genel sekreterlik ve idari birimler ile merkez hakem, organizasyon, hukuk, mali, eğitim, sağlık ve doping, teknik, dış ilişkiler ve gerekli görülen diğer yan kurullar Yönetim Kurulunun onayı ile kurulabilir.

    (2) Bu kurulların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usulleri Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak talimatlarla belirlenir.

    Taşra teşkilatı

    MADDE 21 - (1) Yönetim Kurulu, Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, tüm illerde ve bölgelerde buz hokeyi il temsilcisi, bölge temsilcisi, gerekli görülen illerde yeteri kadar personelden oluşan Federasyon temsilcilikleri kurar ve görevlendirmeler yapar. Bunlara ek olarak il hakem kurulları, il düzenleme kurulları oluşturulur. Kurulan taşra teşkilatlarının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca çıkarılan talimatla düzenlenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Seçim İşleri

    Genel Kurulun toplantıya çağrılması

    MADDE 22 - (1) Genel Kurul toplantıları, Federasyonun merkezi bulunduğu ilde dört yılda bir kış olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren altı ay içerisinde yapılır.

    (2) Genel Kurul gündemi, çağrısı, toplantı tarihi ve yeri, toplantı tarihinden en az otuz gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilanen duyurulur.

    (3) Faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı toplantıdan en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden üyelere duyurulur.

    Genel Kurul üyelerinin listesi

    MADDE 23 - (1) Genel Kurula katılma hakkını kazanmış üyelerin listesi Federasyon tarafından hazırlanır. Üye listesinde, üyelerin adı, soyadı, temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir. Üye listesi, Genel Kurul tarihinden otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir.

    (2) Listenin ilan edildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde listeye itiraz edilebilir. Üye listesine itiraz Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve bir gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu, itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç gün içerisinde kesin karar verir. Divan oluştuktan sonra Genel Kurul çalışmaları ile ilgili her türlü itiraz, Divan tarafından çözülür.

    (3) Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemler üye listesine göre yürütülür.

    (4) Genel Kurula üye seçmek hakkına sahip olan kurum, kuruluş, dernek ya da kulüpler, fesih ya da başka nedenlerle öz varlıklarını ya da niteliklerini kaybettiklerinde, üye seçme hakkını da kaybederler. Üyeliğin istifa, ölüm, ihraç gibi sebeplerle sona ermesi halinde, yerine yenisi belirlenir. Yeni üye eskisinin kalan süresini tamamlar.

    Toplantı ve karar yeter sayısı

    MADDE 24 - (1) Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarısından fazlasının katılımı gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı ertesi gün katılan üyelerle çoğunluk aranmaksızın yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı, seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

    (2) Başkan, Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları üyelerinin seçimi birlikte yapılır. Seçim için Genel Kurula katılan üyelerin geçerli oylarının salt çoğunlunun alınması yeterlidir. Oyların eşitliği halinde en yüksek oyu alan adaylar arasında 1 saat sonra seçim yenilenir. Bu seçimde de eşitlik bozulmaz ise Federasyon Başkanı ve listesi kura ile belirlenir.

    (3) Yönetim Kuruluna taşınmaz mal alım-satımı ve kiralanması, Federasyonun borçlanması ve Federasyona bağlı spor dallarının ayrılması konularında yetki verilebilmesi için Genel Kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyu gerekmektedir. Diğer konularda salt çoğunluk ile karar alınır.

    Toplantıya katılma ve çoğunluğun tespiti

    MADDE 25 - (1) Federasyon, Genel Kurul üyeliği sıfatını kazanan kişiler adına Genel Kurul üyeliği belgesi düzenler ve bunları toplantı salonuna girişte imza karşılığı üyelere teslim eder.

    (2) Toplantı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı, Federasyon Başkanı veya onun görevlendireceği Başkan vekili veya Yönetim Kurulu üyesinin, üye listesini incelemesi ve katılanların miktarını belirlemesi ile tespit edilir.

    Genel kurul başkanlık divanının oluşumu

    MADDE 26 - (1) Genel Kurul toplantısı, Federasyon Başkanının veya görevlendireceği Başkan vekili veya Yönetim Kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra Genel Kurul Başkanlık Divanı oluşturulur.

    (2) Genel Kurul Başkanlık Divanı; Başkan, Başkan yardımcısı, iki yazman üye ve seçim işlerinde görev yapacak iki üyeden oluşur. Divanın oluşumu seçim ile gerçekleştirilir. Divan Başkanlığı seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Başkanlık Divanı üyeleri, Genel Kurul delegesi olmak zorundadır.

    (3) Genel Kurul, çalışmalarını kolaylaştırmak için belirli görevlerde yardımcı olmak üzere komisyonlar kurabilir.

    Başkanlık divanının görev ve yetkileri

    MADDE 27 - (1) Başkanlık Divanı, Ana Statü ve Çerçeve Statü hükümleri çerçevesinde toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

    (2) Toplantı tutanakları, Divan Başkanı ve Divan Kurulu üyeleri ile birlikte toplantının sonunda imzalanır.

    (3) Tutanakların birer kopyası Genel Kurul sonunda, Genel Müdürlük gözlemcisi ve Federasyona teslim edilir.

    (4) Başkanlık Divanı, görüşmelerin güven ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Düzeni sürekli olarak bozanlar hakkında da toplantıdan çıkarma kararı alınması için, Genel Kurulun oylamasına başvurabilir.

    (5) Genel Kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan üye toplantı süresince salonda bulunamaz ve oylamaya katılamaz.

    Gündemin tespiti ve görüşmeler

    MADDE 28 - (1) Divan Başkanı, daha önce çağrı yazısında duyurulmuş olan gündemi Genel Kurula açıklar.

    (2) Gündeme, Çerçeve Statü ve Ana Statüye aykırı olmayan maddeler eklenmesine ilişkin öneriler, en az on üyenin imzalamış olduğu yazılı başvuru ile yapılabilir. Bu öneriler açık oya sunulur, kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu nitelikteki gündem maddeleri, daha önce ilan edilen maddelerin görüşülüp karara bağlanmasından sonra görüşülür.

    (3) Gündem maddesi hakkında söz isteyen Genel Kurul üyeleri, yazılı başvurularını Divan Başkanlığına iletirler. Divan Başkanlığı, talepleri gündem sırasını dikkate alarak düzenler. Üye sırasını başkasına bırakabilir.

    (4) Divan Başkanı, Başkan adaylarının konuşma taleplerinin sayısını dikkate alarak Genel Kurul oylamasına sunar ve konuşma süreleri Genel Kurulca belirlenir.

    (5) Genel Kurulda, üyelerin Federasyon işlemlerine ilişkin sorularını Yönetim kurulu ya da Denetleme kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

    (6) Karşı söz hakkının kullanılması sebebi ile görüşmelerin uzaması halinde, sıradaki konuşmalar tamamlanmadan görüşme yeterliği oylamasına geçilebilir. En az on üyenin yazılı başvurusu halinde Divan Başkanlığı önergeyi işleme koyar. Önerge, söz hakkı olanların adları okunmak ve bunların söz haklarının saklı olduğu açıklanmak suretiyle önerge lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra Genel kurul oyuna sunulur. Kabulü halinde o gündem maddesi ile ilgili konuşmalar bitirilir.

    (7) Divan Başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken tarafsızlık ilkesine aykırı açıklama yapamaz.

    Federasyon başkanlığına ve kurullara aday olma

    MADDE 29 - (1) Federasyon Başkanı ile Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeliği için adayların Genel Kurul üyesi olması şart değildir.

    (2) Federasyon Başkanı, Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeliğine seçilenler ile Başkan vekilliğine veya Merkez Hakem Kuruluna atanan üyelerin, varsa kulüpleri ile olan ilişkileri kesilir.

    Seçim listesinin ve oy pusulalarının düzenlenmesi

    MADDE 30 - (1) Başkanlık ile Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları üyelerinin seçimi, oy pusulalarının aynı zarfa konulması suretiyle birlikte yapılır.

    (2) Başkan adayları ile Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları üyeliğine aday olmak isteyenler, adaylık başvurularını Başkanlık Divanına teslim ederler. Kurullara aday olanlar toplu listeyle de başvuru yapabilirler.

    (3) Başkan adayları, Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları için aday göstereceği kendi tercihine göre sıralanmış asil ve yedek üyelerin isimlerini içeren listeyi Divan Başkanlığına yazılı olarak teslim eder. Kurullara adaylık için başvuru, Başkanlık Divanının oluşumundan itibaren iki saat sonrasına kadar yapılabilir. Süre bitiminde, teslim alınan listeler en az iki yerde ilan edilir. Listelere yapılan itirazları, Başkanlık Divanı inceleyerek karara bağlar.

    (4) Kurulların adaylık başvurularının onaylanmasından sonra, Divan Başkanlığında görevli seçim işlerinden sorumlu üyeler, oy pusulalarını hazırlarlar. Oy pusulalarının basımından önce Başkan adayları arasında kur'a ile renk belirlenir. Çekiliş sonucuna göre Başkan, Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları listeleri renkli kağıtlara basılır. Oy pusulaları aynı yazı karakteri ve büyüklüğünde olmalıdır. Hazırlanan oy pusulaları bütün adayların denetimine açıktır.

    (5) Oy pusulalarında yalnızca akademik unvan kullanılabilir.

    Başkan adaylarına söz verilmesi

    MADDE 31 - (1) Divan Başkanı; Başkan adaylarına, istekleri halinde ad çekme suretiyle tespit edeceği sırada söz hakkı verir.

    (2) Bu konuşma süresi otuz dakikadan uzun olamaz. Aday sayısının dörtten fazla olması durumunda bu süre Genel Kurul tarafından azaltılabilir. Adaylar kendi sürelerini başka adaylara devredemez.

    (3) Başkan adayları dört yıllık faaliyet programları ve mali bütçelerini Genel Kurula yazılı olarak sunmak zorundadırlar.

    (4) Her sandık başında; başkan adaylarının, adını Divan Başkanına bildirdikleri Genel Kurul üyesi birer gözlemci bulunabilir.

    Seçimlerin yapılması

    MADDE 32 - (1) Seçimlerde gizli oy, açık tasnif ilkesi uygulanır.

    (2) Her üye Divan Başkanının görevlendireceği Divan üyesinden imza karşılığı mühürlü zarfı ve renkli oy pusulalarını veya yeniden tasnif edilen listeyi alır, oy verme kabinine girer, zarfın seçim sandığına atılması ile oy kullanılmış olur.

    (3) Zarfını kaybeden veya başka şekilde elinden çıkaran delegeye, yeni zarf verilmez ve delege oy kullanma hakkını kaybeder.

    (4) Üyeler bu şekilde oylarını kullandıktan sonra Genel Kurul listesini imzalarlar. Yönetim, Denetleme ve Ceza Kurulları üyeliğine ait listelerde değişiklik yaparak oy kullanılabilir.

    Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi ve tutanak düzenlenmesi

    MADDE 33 - (1) Genel Kurula katılan tüm üyelerin oylarını kullanmalarından sonra sandıklar kapatılır.

    (2) Divan Başkanının denetim ve gözetiminde, aday ve gözlemcilerinin huzurunda sandıklar açılır.

    (3) Zarflar sayılır ve oy kullanan üye sayısı ile zarf sayısının eşit olup olmadığı tespit edilir, zarf sayısı fazla ise Divan Başkanı tarafından fazlalık sayısındaki zarf rasgele seçilir ve fazla zarflar açılmadan imha edilir.

    (4) Oyların tasnifinde oy pusulaları sayılır. Bir zarfın içinden aynı oy pusulasından birden fazla çıktığında, bunların biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Zarftan çıkan diğer oy veya oylar imha edilir. Bir zarfın içinden değişik iki ya da daha fazla oy pusulası çıktığında bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

    (5) Divan Başkanı seçim sonuçlarını Genel Kurul üyelerine açıklar. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra Divan Başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Mali Hükümler

    Federasyon bütçesi

    MADDE 34 - (1) Federasyonun bütçesi, Yönetim Kurulunca mali yıla göre düzenlenerek, uygulamaya konur.

    (2) Bütçede, Federasyonun gelir ve giderleri, yapılacak faaliyetler, bunlara ayrılacak ödenek, personele ve diğer görevlilere verilecek ücretler, kurulların masrafları ile diğer yönetim ve hizmet giderleri, bilanço esasına ve Yönetim Kurulunca hazırlanacak bütçe talimatına göre belirlenir.

    (3) Yönetim Kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmeye, tahsilatları sağlamaya Federasyon Başkanı yetkilidir. Federasyon Başkanı bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydı ile Başkan vekiline devredebilir. Harcama belgelerinin Başkan ve Genel Sekreter veya Başkan vekili ve Genel Sekreter tarafından imzalanması gerekmektedir.

    (4) Federasyon bütçesinin en az %15'inin eğitim, altyapı ve kulüplere yardım olarak ayrılması zorunludur.

    Federasyonun gelir ve giderleri

    MADDE 35 - (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:

    a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılan pay,

    b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılan kaynak,

    c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar,

    ç) Sporcuların tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınan pay,

    d) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından ve her türlü basın ve yayın organları ile yaptıkları sözleşmelerden elde ettikleri gelirlerin %10'u ile milli ve temsili müsabakaların televizyon ve radyo yayınlarından elde edilen gelirler,

    e) Milli ve temsili müsabaka gelirlerinin kesintilerden sonra kalan net meblağ,

    f) Sponsorluk gelirleri,

    g) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri,

    ğ) Ceza ve itiraz gelirleri,

    h)Yardım ve bağışlar,

    ı) Kira ve işletme gelirleri,

    i) Diğer gelirler.

    (2) Genel Müdürlük bütçesinden gerektiğinde Federasyon hesabına tahsis edilen kaynak alt yapı ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla kullanılır.

    (3) Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

    (4) Federasyon, görevlerini yerine getirebilmek için bütçe esasları çerçevesinde gerekli harcamaları yapar.

    (5) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü taşınır ve taşınmaz malları bütçe esasları ve Genel Kurul kararları dahilinde Federasyonun faaliyet alanına uygun mal almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık kurmaya, taşınmazlar üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve bağış kabulüne, nakitlerini Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir.

    (6) Bütçe ile ilgili harcamalar, Yönetim Kurulunca hazırlanıp Genel Kurulca kabul edilen bütçe talimatı ile belirlenir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Genel müdürlük ile ilişkiler

    MADDE 36 - (1) Federasyon ihtiyacı halinde, Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmazların bedelsiz olarak kırk dokuz yıl süre ile tahsisi için başvuru yapabilir. Tahsisin süresi, konusu, başka federasyonlar veya Genel Müdürlük tarafından kullanılıp kullanılamayacağı, kullanımdaki taşınmazların ortak kullanımı halinde, bakım onarım masrafları ve tesislerde istihdam edilecek personelin niteliği, özlük hakları ile Genel Müdürlük personelinden faydalanma usul ve esasları Genel Müdürlük ile Federasyon arasında yapılan protokol ile tespit olunur.

    (2) Bu protokolde, Genel Müdürlük personelinden, kimlerin, hangi şartlarda ve ne kadar süre ile Federasyonda çalıştırılacağı, tesislerin hangilerinden ne şartlarla Federasyonun veya kulüplerin yararlanabileceği gösterilir.

    (3) Genel Müdürlükçe tahsis edilen taşınır ve taşınmazlar tahsis amacı dışında kullanılamaz, kullanıldığının tespiti halinde tahsis iptal edilir.

    (4) Ödül ve sponsorluk işlemleri, 3289 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi ile bu maddeye dayanılarak çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde yürütülür.

    (5) Özerk Federasyonlar; lisanslı sporcu ve spor kulüplerine ait istatistiki bilgileri içeren formları hazırlayarak iki ayda bir Genel Müdürlüğe gönderirler.

    Cezalar

    MADDE 37 - (1) Buz hokeyi müsabaka ve çalışmalarında, kulüpler ve kişilerce işlenen suç ve sportmenliğe aykırı fiiller ve bunlara uygulanan müeyyideler, milli ve milletlerarası teamüllere uygun olarak Federasyon Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla tespit edilir.

    (2) Belirlenen fiillere uygulanan cezalar, ihtar, yarışmadan men, hak mahrumiyeti, yarışmayı seyircisiz oynatma, saha kapatma, para cezası, tescil iptali, puan indirme ve küme düşürmedir.

    (3) Uygulanan para cezası, on bin YTL'yi geçemez, bu miktar her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

    (4) Cezalar, talimatla belirlenen esaslara göre uygulanır.

    Kulüpler

    MADDE 38 - (1) Buz hokeyi kulüpleri Federasyon tarafından tescil edilir.

    (2) Buz Hokeyi faaliyetinde bulunan kulüpler, Federasyon Yönetim Kurulunun belirlediği tescil şart ve esaslarını yerine getirdiğini taahhüt edip, tescil ücretini ödedikten sonra tescil edilir ve belgesi verilir.

    Buz Hokeyi kulüplerinin devri ve şirketleşme

    MADDE 39 - (1) Buz Hokeyi dalında faaliyet gösteren kulüpler, Buz Hokeyi şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları yerden başka yere nakilleri yapılamaz. Devirlerde buz hokeyinin yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu Ana Statüde belirlenen esaslara ve Yönetim Kurulunca konulacak kurallara uyulması zorunludur.

    Yayınların düzenlenmesi

    MADDE 40 - (1) Buz hokeyi müsabakalarının televizyon, radyo ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına Yönetim Kurulu yetkilidir.

    (2) Bu yetki kullanılırken, Türk buz hokeyinin, kulüplerin ve Federasyonun yararları ön planda tutulur.

    (3) Kulüplerin yayın kuruluşları ile yaptıkları sözleşmeler, Federasyonun gözetim, denetim ve onayına tabidir. Federasyon tarafından onaylanmayan sözleşmeler, Federasyona karşı hükümsüzdür.

    (4) Federasyonca izin verilmeyen buz hokeyi müsabakaları televizyon, radyo ve internet ortamında yayınlanamaz.

    Talimatlar

    MADDE 41 - (1) Bu Ana Statü ile belirlenen konularda talimat ve benzeri düzenleyici işlemler Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan talimatlar ve diğer düzenleyici işlemler Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Buz Hokeyi Federasyonun internet sayfasında ilan edilir.

    Bakanlığın gözetim ve denetimi

    MADDE 42 - (1) Federasyonun her türlü faaliyet ve işlemleri Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir.

    (2) Denetim sonucunda, görevi başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya Yönetim Kurulu üyeleri hakkında karar alınmak üzere Bakan, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

    İhtilafların çözümü

    MADDE 43 - (1) Federasyonun denetimine ilişkin hususlar hariç olmak üzere, Genel Müdürlük ile Federasyon arasında çıkan her türlü ihtilaf, Tahkim Kurulunca belirlenen bir üyenin başkanlığında, Genel Müdürlük ve Federasyonca görevlendirilen üçer kişiden oluşan komisyon tarafından görüşülerek kesin karara bağlanır.

    Yürürlük

    MADDE 44 - (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    MADDE 45 - (1) Bu Ana Statü hükümlerini Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar