TÜRKİYE HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

    Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Ana Statüsü

    Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 28/01/2007

    Resmi Gazete Sayısı: 26417

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    MADDE 1 - (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunun teşkilatı, genel kurulunun oluşumu ve toplanması, yönetim, denetim ve disiplin kurullarının çalışmaları ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (Değişik madde: 14/04/2010-27552 S.R.G. Yön/1.mad.)

    (1) Bu Ana Statü, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ile diğer kurullarını, Federasyon Başkanını, ilgili kulüp, sporcu, antrenör, teknik direktör, animatör, hakem, idareci, menajer, gözlemci, temsilci ve benzeri spor elemanlarını, TAFISA, EAFISA, CSIT, EFCS, FISpT, UESPT, BSAA kurallarında belirtilen esaslar doğrultusunda, görev, yetki, ilke, çalışma usul ve esasları ile Genel Müdürlük ve Tahkim Kuruluyla olan ilişkilerini kapsar.

    Dayanak

    MADDE 3 - (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek-9 uncu maddesi ile 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (Değişik madde: 14/04/2010-27552 S.R.G. Yön/2.mad.)

    (1) Bu Ana Statüde geçen;

    a) Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanı,

    b) BSAA: Federasyonun üyesi olduğu Balkan Herkes İçin Spor Birliğini,

    c) CSIT: Uluslararası Çalışanlar Spor Federasyonunu,

    ç) EFCS: Avrupa Şirket Sporları Federasyonunu,

    d) EAFISA: Federasyonun üyesi bulunduğu Avrupa Herkes İçin Spor ve Fitness Federasyonunu,

    e) Federasyon: Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunu,

    f) Federasyon Başkanı: Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanını,

    g) FISpT: Federasyonun üyesi olduğu Dünya Herkes İçin Spor Federasyonunu,

    ğ) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

    h) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

    ı) Herkes İçin Spor Animatörü: Herkes için spor etkinliklerinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, herkes için spor etkinliklerinde animatör olarak görev yapan ve herkes için spor animatör belgesine sahip kişileri,

    i) İl Temsilcileri: İllerde valilerin sorumluluğu altında yapılacak olan herkes için spor etkinliklerinin Federasyon ile birlikte uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla görev yapan ve Federasyonun taşra bağlantısını sağlayan gönüllü herkes için spor temsilcilerini,

    j) Katılımcı: Herkes İçin Spor Federasyonunun organizasyonlarına katılan ve etkinlikte bulunanları,

    k) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,

    l) Tahkim Kurulu: Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, animatör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflarla, Federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin veya ceza kurulu kararlarına karşı ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar veren Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan Kurulu,

    m) TAFISA: Federasyonun üyesi olduğu Dünya Herkes İçin Spor ve Fitness Federasyonunu,

    n) UESPT: Federasyonun üyesi olduğu Avrupa Herkes İçin Spor Federasyonunu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Federasyonun Teşkilat ve Görevleri

    Federasyonun teşkilatı

    MADDE 5 - (1) Federasyonun merkezi Ankara'dadır. Federasyon, merkez ve taşra teşkilatından oluşur. Taşra teşkilatı; (Mülga ibare: 14/04/2010-27552 S.R.G. Yön/16.mad.) ,il temsilciliği veya federasyon temsilciliği şeklinde yönetim kurulu kararları ile oluşturulur.

    (2) Federasyonun merkez teşkilatı;

    a) Genel kurul,

    b) Yönetim kurulu,

    c) Denetleme kurulu,

    ç) Disiplin kurulu,

    d) (Değişik bent: 14/04/2010-27552 S.R.G. Yön/3.mad.) Hukuk, mali, danışma, eğitim ve araştırma, proje, yayın, organizasyon, sağlık, teknik, dış ilişkiler, basın ve halkla ilişkiler, sponsorluk, olimpik sporlar hizmet kurulu ile oluşumu gerekli görülen diğer kurullar,

    e) Genel sekreterlik,

    f) İdari birimlerden,

    oluşur.

    (3) (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilenlerin dışındaki kurulların ve birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları; (Mülga ibare: 14/04/2010-27552 S.R.G. Yön/16.mad.) yönetim kurulu tarafından onaylanan talimatlarla belirlenir.

    Federasyonun görevleri

    MADDE 6 - (1) Federasyonun görevleri şunlardır:

    a) Karşılıklı anlayış ve iyi niyet içerisinde ayrım gözetmeksizin insanlarımızı bir araya getirerek ve tek tek bireylere düzenli spor yapma olanağı tanıyarak alışkanlık kazandırmak ve sağlıklı yaşama yönlendirmek, sağlam dostluk ilişkilerinin oluşmasını ve toplum bilincinin yerleşmesini sağlamak.

    b) Herkes İçin Spor düşüncesini yaygınlaştıracak ve geliştirecek eğitim faaliyetlerinde bulunmak; sempozyum, konferans, bölgesel ve uluslararası seminerler, kongreler düzenlemek, uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak.

    c) Herkes için Spor animatörlerini yetiştirmek için kurslar ve programlar düzenleyerek Herkes İçin Spor animatörlerinin yetişmelerine, kendilerini yetiştirmelerine ve görevlerini en iyi şekilde yapabilmelerine fırsat vermek.

    ç) Bilinen serbest zamanı değerlendirme spor türlerine yenilerini eklemek amacıyla araştırmalar yapmak.

    d) Sporla ilgili görevli ve yöneticilerin görevlerini en iyi şartlar altında yerine getirebilmeleri için hizmet içi eğitim, seminer ve toplantılar düzenlemek.

    e) Çeşitli özel kuruluşlarda, otel, tatil köyü, spor kompleksleri ve benzeri, görev alarak halkla, çeşitli topluluk ve gruplara değişik animasyonlar çerçevesinde yarışmalar ve müsabakalar düzenleyen veya bu lisanssız toplulukları sportif anlamda yönlendiren Herkes İçin Spor animatörü yetiştirmek, geliştirmek ve Sınırsız Animatörler programını gerçekleştirmek ve görevini yapması için en uygun şartları hazırlamak.

    f) Resmi yarışma kurallarına bağlı olmayan yarışmalarla, eğlenceye yönelik organizasyonları programlamak, düzenlemek veya düzenlenmesi için katkıda bulunmak, organizasyonların denetimini sağlamak.

    g) Herkes İçin Spor anlayışı içinde Federasyonu bulunmayan spor dalları için sportif etkinlikler düzenlemek veya düzenlenmesi için katkıda bulunmak.

    ğ) Herkes İçin Spor çerçevesinde yapılacak bütün etkinliklerde ilgili federasyonlar, mülki idareler, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimlerle işbirliğine girmek.

    h) Herkes İçin Spor etkinliklerinde faaliyet göstermek isteyen kişi ve kuruluşlara Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda gerekli izin ve desteği vermek, organizasyonun denetimini sağlamak.

    ı) Bölgesel ve uluslararası etkinliklere katılarak bu alanda yapılan çalışmaları ve yeni uygulamaları ilgililerin hizmetine sunmak, bölgesel ve uluslararası Herkes İçin Spor kampları, oyunlar, bayramlar ve özel günlerde spora yönelik festivaller ve şenlikler organize ederek spor turizmini geliştirmek.

    i) Herkes İçin Spor fikrinin gelişmesini ve ilerlemesini sağlamak.

    j) Herkes İçin Spor sponsorluklarını geliştirmek ve hızlandırmak.

    k) Herkes İçin Spor uygulamalarına yönelik bilimsel araştırmaları hızlandırmak, desteklemek ve idare açısından güvence vermek.

    l) Herkes İçin Spor etkinliklerini yaygınlaştırmak amacıyla görsel ve yazılı basın organlarıyla işbirliğini geliştirmek.

    m) İnsanların serbest zamanlarını daha verimli hale getirebilecek mevcut spor alanı ve tesislerin hizmete sunulması ve yeni tesislerin açılması amacıyla yerel yönetimlerle ve özel kişi, kurum ve kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

    n) Düzenlenen etkinlikler sırasında halkın ilgisini çekmek ve spor alışkanlığı kazandırmak amacıyla eşofman, tişört, şapka, çanta, spor ayakkabısı, forma ve benzeri spor malzemeleri ile spor konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla çeşitli broşürler, kitapçıklar bastırmak veya satın almak yoluyla temin ederek dağıtmak.

    o) Federasyonun toplumsal yönlerine ilişkin her türlü belgeyi toplamak, hazırlamak, yayımlamak ve dağıtmak.

    (ö) (Değişik bent: 14/04/2010-27552 S.R.G. Yön/4.mad.) TAFISA, EAFISA, CSIT, EFCS, FISpT, UESPT, BSAA ile koordinasyonu sağlamak, yeni kurulacak uluslararası Herkes İçin Spor Federasyonları ile üyelik işlemlerini yapmak, yurt dışında herkes için spor ve fitness konularında temsil yetkisini kullanmak,

    p) Herkes İçin Spor programları ile her yaştaki insana hitap etmek.

    r) Yapılacak olan bütün sportif etkinliklerde Herkes İçin Spor anlayışının oluşturulmasını ve geliştirilmesini sağlamak.

    s) Çok sayıda insanın Herkes İçin Spor faaliyetlerine katılmaları için gayret göstermek.

    ş) Herkes İçin Spor programları ile halkın yaşam kalitesinin yükselmesi ve sağlık için spora katılımın artırılmasını sağlamak.

    t) Herkes İçin Spor Federasyonunun hedeflerini benimseyen tüm örgüt ve kuruluşlar arasında bağlantı kurmak.

    u) Herkes İçin Spor ile ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yapmak, eğitici film, slayt ve broşür hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

    (ü) (Ek bent: 14/04/2010-27552 S.R.G. Yön/4.mad.) Sağlıklı yaşam ve egzersizle ilgili pilates ve wellness, sağlık için fitness faaliyetleri ile ilgili olarak her türlü sertifika, kurs, seminer programlarını açmak, bu kapsamda antrenörlük, animatörlük belgeleri ve sertifikalar vermek,

    (v) (Ek bent: 14/04/2010-27552 S.R.G. Yön/4.mad.) Herkes için spor anlayışı ile olimpik ve paralimpik spor branşlarının alt yapısını geliştirmek amacıyla sporcu seçme taramalarını, performans değerlendirme ve ölçümlerini yapmak, olimpik sporcu yetiştirme ve hazırlık merkezleri kurmak, kurdurmak, gerekli personeli istihdam etmek ve giderlerini karşılamak, bu merkezlerin tadilat ve tefrişini yapmak, bu merkezler için gerekli olacak teknik, laboratuvar ve diğer gerekli olan tüm malzemeleri almak, bu malzemelerin bakım, kalibrasyon ve onarımlarını yaptırmak, işletmek, işlettirmek, hizmet satın almak, tesis yapmak, kiralamak, olimpik sporculara, antrenörlerine ve kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapmak, teşvik pirimi ve tazminat vermek, olimpik branşlar için ihtiyaç duyulan her türlü malzeme, araç ve gereci satın almak, kiralamak, sporcuların beslenme, barınma ve ergojenik yardımları için gerekli tüm işlemleri yapmak, hizmetlerini satın almak ve kiralamak,

    (y) (Ek bent: 14/04/2010-27552 S.R.G. Yön/4.mad.) Sağlıklı ya da her türlü rahatsızlığı bulunan ve fiziksel harekete ihtiyacı olan bireylerde, müsabaka amacı güdülmeden herkes için yaşam boyu spor amacı ile gerek vücut ağırlığı, gerek küçük yardımcı aletlerle ve gerekse hidrolikli, yaylı, ağırlıklı makinelerle uygulanan, müzikli ya da müziksiz, grup ya da bireysel çalışmaları içeren, her türlü egzersiz programı için pilates ekipmanı, yoga, kalistenik çalışmaları yapmak; Ulusal ve uluslararası her türlü antrenör kursu, seminer, çalışma toplantısı düzenlemek, düzenletmek, özel olarak bu derslerin uygulandığı mekanlara ruhsat vermek, gerektiğinde bu eğitimlerin yapıldığı tesisleri denetlemek; Rekreatif amaçlı performans gerektirmeyen, beden-ruh sağlığına yararlı şenlik ve eğlence nitelikli ulusal veya uluslararası faaliyetler organize etmek ve müsabakalar düzenlemek,

    (z) (Ek bent: 14/04/2010-27552 S.R.G. Yön/4.mad.) Federasyonların eşgüdüm ve ortak çalışmasına hizmet etmek üzere üst yapılanmalar oluşturmak, oluşturulan yapılanmalara katılmak, toplumun spor bilgi, kültür ve görgüsünü artırmak amacıyla yazılı ve görsel yayınlar hazırlamak, yayın çıkarmak ve yayın yapacak kuruluşlar kurmak.

    Genel kurul

    MADDE 7 - (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır.

    (2) Genel kurul çağrı tarihinde aşağıdaki üyelerden oluşur:

    a) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları,

    b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

    c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    d) Türkiye Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    e) Dünya veya Avrupa federasyonlarının yönetim ve hakem kurullarında üyelik yapanlar,

    f) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla asaleten Federasyon Başkanlığı yapanlar,

    g) Kura ile belirlenmek kaydıyla;

    1- İl valilerinden on beş üye,

    2- İl belediye başkanlarından on beş üye,

    3- Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürlerinden on beş üye,

    4- Gençlik ve Spor İl Müdürlerinden kırk üye,

    (ğ) (Ek bent: 14/04/2010-27552 S.R.G. Yön/5.mad.) Herkes için spor federasyonunun hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuş bulunan vakıfların yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    (3) (Ek fıkra: 14/04/2010-27552 S.R.G. Yön/5.mad.) Vakıfların belirlenmesinde;

    a) Vakfın Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıf statüsünde olması,

    b) İsminde Türkiye veya Türk kelimesini kullanıyor olması,

    c) Yıllık gelirinin en az %50'sini ilgili spor dalına harcaması,

    şartları aranır.

    (4) (Ek fıkra: 14/04/2010-27552 S.R.G. Yön/5.mad.) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir. Genel kurulda vekâleten oy kullanılmaz. Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar genel kurul üyesi olamazlar.

    Genel kurulun görevleri

    Madde 8 - (Değişik madde: 14/04/2010-27552 S.R.G. Yön/6.mad.)

    (1) Genel kurulun görevleri şunlardır;

    a) Ana Statüyü yapmak veya değiştirmek,

    b) Federasyon Başkanı ile yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının üyelerini seçmek,

    c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,

    ç) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı-satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek,

    d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarını ibra etmek,

    e) Denetleme kurulu raporunu ibra etmek,

    f) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak,

    g) (Mülga bent: 14/04/2010-27552 S.R.G. Yön/16.mad.)

    ğ) İlgili branşta profesyonel şube kurmak,

    h) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

    (2) Birinci fıkranın (ç) ve (g) bentlerindeki konularda, genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilir.

    Genel kurul toplantıları

    Madde 9 - (Değişik madde: 14/04/2010-27552 S.R.G. Yön/7.mad.)

    (1) Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. Olağan genel kurul, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren altı ay içerisinde yapılır.

    (2) Mali genel kurul, iki yılda bir yönetim kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır. Mali genel kurulda bir önceki döneme ilişkin yönetim kurulunun faaliyet ve mali raporları ile denetleme kurulu raporları görüşülerek ibra edilir. İçinde bulunulan dönemin bütçesi üzerinde düzenleme yapılır ve sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Ayrıca, Ana Statü değişiklikleriyle Federasyonun ve genel kurulun iş ve işlemleri ile ilgili konular görüşülüp karara bağlanabilir.

    (3) Olağanüstü genel kurul;

    a) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın yaptırdığı denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak,

    b) Yönetim kurulunun kararı,

    c) Toplam delege sayısının en az %40'ının noter kanalı ile yazılı müracaatı

    üzerine toplanır.

    (4) Üçüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen durumda veya mali genel kurulda mali bütçe ibra edilmez ise, Federasyon Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin kalan süresini tamamlamak üzere yapılacak seçim için olağanüstü genel kurula gidilir. Federasyon Başkanlığını ve yönetim kurulunun görevlerini ise genel kurula kadar denetleme kurulu yürütür. Denetleme kurulunun ibra edilmemesi halinde ise, yönetim kurulunun görevlerini başkanlık divanı yürütür.

    (5) Ancak, üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde, genel kurul toplantısının üzerinden en az altı ay geçmeden olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmaz.

    (6) Olağanüstü genel kurul toplantısı, toplantı isteği Federasyona ulaştığı tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde yönetim kurulunca yerine getirilir. Olağanüstü genel kurulda, gündem haricinde başka konu görüşülmez.

    (7) Genel kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

    (8) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının Çerçeve Statü ile bu Ana Statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporunu Bakana sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir.

    (9) Genel kurulun mevzuata aykırı şekilde yapıldığının denetim elemanlarınca tespiti halinde, adli yargıda genel kurulun iptali istenilir.

    Federasyon Başkanı

    MADDE 10 - (1) Federasyon Başkanı olabilmek için;

    a) T.C. Vatandaşı olmak,

    b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    c) Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak,

    d) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük Ceza veya özerk federasyonların ceza ve disiplin kurullarınca bir defada altı ay veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

    e) Federasyon başkanı ile Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaparken uyarı ve ihtar cezası dışında bir ceza almamış olmak,

    f) (Değişik bent: 14/04/2010-27552 S.R.G. Yön/8.mad.) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

    g) Genel Müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmamak,

    ğ) İdari tahkikat sonucu Federasyon Başkanlığı görevine son verilmemiş olmak

    şartları aranır.

    (2)Olimpiyat, Parolimpik ve büyükler kategorisinde Dünya Şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler ile Büyükler Kategorisinde Avrupa Şampiyonalarında birinci olanlar hakkında birinci fıkranın (b) bendi hükmü uygulanmaz.

    (3) Başkan adaylarından aşağıdaki belgeler istenir:

    a) Nüfus cüzdanı örneği,

    b) İkametgah belgesi,

    c) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,

    ç) Ceza kurullarınca altı aydan fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair belge,

    d) Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı,

    e) Vergi veya sigorta borcu olmadığını gösterir belge,

    f) Mezuniyet belgesi.

    (4) (Değişik fıkra: 14/04/2010-27552 S.R.G. Yön/8.mad.) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce adaylık başvurularını Federasyona yaparlar ve yönetim kurulunca belirlenecek adaylık ücretini Federasyon hesabına yatırırlar. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden en az otuz gün önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık ücretini belirler.

    (5) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının seçimi ile aynı zamanda yapılır.

    (6) Başkanın yokluğunda görevlerini, Başkan vekili yürütür. Başkan vekilinin görev süresi Başkanın görev süresi kadardır. Başkan vekili, Başkan tarafından atanır.

    (7) Başkanın ölümü veya istifası halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartıyla, bu görevi Başkan vekili yürütür. Ancak Genel kurula altı aydan az bir süre varsa yönetimdeki boşalmalar nedeniyle olağanüstü Genel kurula gidilemez.

    Başkanın görevleri

    MADDE 11 - (1) Başkanın görevleri şunlardır:

    a) Federasyonu temsil etmek.

    b) Federasyonun faaliyetlerini kanunlar, Ana Statü ve diğer mevzuat ile genel kurul ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde yürütmek.

    c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek.

    ç) Yönetim kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak. Bu faaliyetler için gerekli harcamaların yapılmasını ve/veya yaptırılmasını sağlamak ve denetlemek. Gerektiğinde bu yetkisini başkan vekiline devretmek.

    d) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek.

    e) Gerekli gördüğünde diğer kurullara başkanlık etmek.

    f) Başkan vekilini belirlemek. (Mülga cümle: 14/04/2010-27552 S.R.G. Yön/16.mad.)(Mülga cümle: 14/04/2010-27552 S.R.G. Yön/16.mad.)

    g) Yönetim kurulunda yapılacak görev dağılımına göre görev alacak üyelere sorumlu oldukları bölümler için yetki kullanma iznini vermek ve sorumlu yönetim kurulu üyesi kişi ile birlikte sorumluluk alanında müştereken kararlar almak.

    ğ) İlgili kanunlarında ve bu Ana Statüde belirtilen diğer görevleri yapmak.

    Yönetim kurulu

    MADDE 12 - (1) (Değişik fıkra: 14/04/2010-27552 S.R.G. Yön/9.mad.) Yönetim kurulu, Federasyon Başkanı ve genel kurulca seçilen on üye olmak üzere toplam onbir üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üye de genel kurulda seçilir. Yönetim kurulu üyelerinde, bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (d), (f) ve (ğ) bentlerindeki şartlar aranır.

    (2) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır. Ölüm veya istifa gibi nedenlerle, yönetim kurulu asıl ve yedek üye sayısının toplam beşe inmesi halinde, genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılır.

    (3) Genel sekreter toplantılara katılabilir, ancak oy kullanamaz. Kurulun doğal üyesi değildir.

    Yönetim kurulunun görevleri

    MADDE 13 - (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Herkes İçin Spor kulüplerini kayıt ve tescil etmek.

    b) Herkes İçin Spor ile ilgili idareci, spor animatörü, teknik eleman ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek.

    c) Spor antrenörü diploması, lisanslardan ve merkezlerden alınacak katılım, aidat, ceza, tescil, vize, aktarma, sözleşme, ücret ve oranlarını tespit etmek.

    ç) Kulüplerin Herkes İçin Spor dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, kulüplerin Herkes İçin Spor dalı tescillerini yapmak, faaliyet ve taahhütlerini denetlemek.

    d) Kulüpleri, sporcuları, spor animatörleri, il temsilcileri, antrenörleri, hakemleri, idari ve teknik elemanları ödüllendirmek.

    e) Faaliyetlerde ilgili kuruluşlarla temasa geçerek emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak.

    f) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve Herkes İçin Spor faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak. Spor konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla çeşitli broşürler, kitapçıklar bastırmak veya satın almak suretiyle temin edip dağıtmak.

    g) Gerektiğinde Federasyonun taşra teşkilatını kurmak.

    ğ) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve Herkes İçin Spor ile ilgili her türlü faaliyeti yürütmek.

    h) Herkes İçin Spor ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser yayınları, kulüplerin kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek.

    ı) Federasyon Başkanı tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.

    i) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.

    j) Bütçeyi hazırlamak.

    k) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.

    l) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda, Federasyon Başkanına olağanüstü durumlar için belli bir oranda borçlanma ve harcama yetkisi vermek.

    m) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek idari ve teknik personelinin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.

    n) Genel kuruldan alınacak onay ile görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatlardan ödül ve yardımla ilgili olanları genel kurulun onayına sunmak ve uygulamak.

    o) Kanun, Ana Statü ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

    (2) Federasyon Başkanı, Federasyon üyeleri arasından seçeceği beş kişilik bir icra kurulu oluşturabilir. Ayrıca bu icra kurulunda profesyonel olarak görev yapacak icra kurulu koordinatörü atayabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı işlemler hakkında da ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

    Yönetim kurulu toplantıları

    MADDE 14 - (1) Yönetim kurulu, iki ayda bir veya Federasyon Başkanınca ihtiyaç duyulan tarihlerde Başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere çoğunlukla toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir.

    (2) Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

    (3) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak iki toplantıya katılmayanın üyeliği sona erer ve yerine yedek üyelerden sırayla çağrılır.

    (4) Mazeretler yazılı olarak, sebepleri ile birlikte toplantı saatinden önce Başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine Yönetim Kurulu karar verir.

    (5) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır, Başkan ve icra kurulu tarafından uygulanır.

    Denetleme kurulu

    MADDE 15 - (1) (Değişik fıkra: 14/04/2010-27552 S.R.G. Yön/10.mad.) Denetleme kurulu, Genel Müdürlük tarafından atanacak iki tabii üyenin yanında genel kurulca dört yıl için seçilen üç asıl ve üç yedek üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır.

    (2) Denetleme kurulu üyesi olabilmek için;

    a) Bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (d), (f) ve (ğ) bentlerindeki şartlar,

    b) Hukuk, siyaset, iktisat, işletme, maliye, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi dallarında eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yüksek eğitim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu bentte belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak, gerekmektedir.

    (3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

    (4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilemez.

    (5) Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler.

    (6) Denetleme Kurulu, kararlarını çoğunlukla alır, karara katılmayan üye, gerekçelerini belirten bir raporu Genel kurula sunmakla yükümlüdür.

    Denetleme kurulunun görevleri

    MADDE 16 - (1) Denetleme kurulu, Federasyonun mali işlemlerini genel kurul adına denetler. Bunların mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını tespit eder. Her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Genel kurul gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir.

    (2) Bu denetlemelerini yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerine istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar. Denetleme kurulu, denetleme raporunu genel kurul tarihinden en az on beş gün önce göndermek zorundadır.

    Disiplin kurulu

    MADDE 17 - (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört asıl, beş yedek üyeden teşekkül eder. Üyeler kendi aralarından başkan vekili ve bir raportör seçerler. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır.

    (2) Disiplin kurulu üyesi olabilmek için bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (f) ve (ğ) bentlerinde belirtilen şartları taşıması gerekir. Ayrıca, üyelerden en az ikisinin hukukçu olması şartı aranır.

    (3) Hukukçu olması zorunlu olan üyelerin, hukuk alanında eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek eğitim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu bentte belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olması gerekir.

    (4) Kurul kararlarını çoğunlukla alır, görevlerinde ve verdikleri kararlarda bağımsızdırlar. Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

    (5) Disiplin kurulu; kulüpler, Herkes İçin Spor faaliyetinde bulunan kuruluşlar, spor animatörleri, sporcular, antrenörler, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiillere ilişkin ceza işlerine bakar.

    (6) Disiplin kurulu, en az iki ayda bir toplanır. Toplantı, başkanın çağrısı üzerine en az üç üyenin katılımı ile yapılır. Toplantı için asıl üyelerin bulunmadığı zaman yedek üyeler toplantıya katılabilir.

    (7) Gündem başkan tarafından düzenlenir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

    (8) Disiplin suçunu teşkil eden fiil ve cezalara ilişkin hususlar yönetim kurulu tarafından çıkarılacak talimatla düzenlenir.

    Cezalar

    MADDE 18 - (1) Herkes İçin Spor faaliyet ve çalışmalarında, kulüpler, spor animatörleri, il temsilcileri, katılımcılar, sporcu ve antrenörler tarafından yapılan spor dalına aykırı fiiller ve bunlara uygulanacak müeyyideler, milli ve milletlerarası teamüllere uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimatla tespit edilir. Belirlenecek fiillere uygulanacak cezalar; ihtar, faaliyetlerden men, hak mahrumiyeti, tescil lisans iptali, para cezası ve yetki iptalidir.

    (2) (Ek fıkra: 14/04/2010-27552 S.R.G. Yön/11.mad.) Federasyona bağlı faaliyet ve çalışmalarla ilgili olarak;

    a) Federasyonun faaliyet programında yer alan faaliyetlerde kulüpler, federasyona bağlı spor branşlarında faaliyette bulunan kuruluşlar, sporcular, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine Federasyonun disiplin kurulu,

    b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan ve gençlik ve spor il müdürlüklerince düzenlenen faaliyetlerde kulüpler, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluşlar, sporcular, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,

    c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan veya gençlik ve spor il müdürlüklerinden izin alınmak suretiyle düzenlenen faaliyetlerde bulunan kuruluşlar, kulüpler, sporcular, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine izin alınan merciin disiplin/ceza kurulu veya il veya ilçe ceza kurulları

    bakar.

    (3) (Ek fıkra: 14/04/2010-27552 S.R.G. Yön/11.mad.) İl veya ilçe ceza kurulları tarafından verilen cezalara karşı, 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Genel Müdürlük Ceza Kuruluna itiraz edilebilir.

    Tahkim Kurulu

    MADDE 19 - (1) Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş olan Tahkim Kurulu; Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, spor animatörü, il temsilcileri, katılımcı, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar.

    (2) Tahkim Kurulu, 3289 sayılı Kanun, Genel Müdürlüğün ilgili mevzuatı, Federasyonun ve uluslararası federasyonların kurallarını dikkate alarak hüküm tesis eder.

    (3) (Ek fıkra: 14/04/2010-27552 S.R.G. Yön/12.mad.) Federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde, Bakan tarafından Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna sevk edilirler. Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulu kararlarına karşı ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar verir. Ancak, bu kararlara karşı Federasyonun üyesi olduğu uluslararası federasyonların mevzuatında yer alması halinde, tarafların Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurma hakkı saklıdır.

    Diğer kurullar

    Madde 20 - (Değişik madde: 14/04/2010-27552 S.R.G. Yön/13.mad.) (1) Hukuk, mali, danışma, eğitim ve araştırma, proje, yayın, organizasyon, sağlık, teknik, dış ilişkiler, basın ve halkla ilişkiler, sponsorluk, olimpik sporlar hizmet kurulu ve gerekli görülen yan kurullar Federasyon Başkanının teklifi ve yönetim kurulunun onayı ile kurulur.

    (2) Bu kurulların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından çıkarılacak talimatla düzenlenir.

    Genel sekreter ve idari birimler

    MADDE 21 - (1) (Değişik fıkra: 14/04/2010-27552 S.R.G. Yön/14.mad.) Federasyonun idari birimi; genel sekreter ile idari ve teknik personelden oluşur.

    (2) İdari birim, yönetim kurulu kararları çerçevesinde Federasyonun hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

    (3) (Değişik fıkra: 14/04/2010-27552 S.R.G. Yön/14.mad.) Genel sekreter, başkan tarafından görevlendirilir ve idari birimin yetkilisi ve sorumlusu olup, idari ve teknik personelin amiridir.

    (4) Genel sekreter; Federasyonun ve üst kuruluşların kararları uyarınca, Federasyon yönetiminin gerektirdiği idari ve mali hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, başkana karşı sorumludur. Genel sekreter; yönetim kurulu toplantılarına katılır, kurulun raportörlük görevini yapar ve başkan adına yazışma işlerini yürütür.

    Taşra Teşkilatı

    MADDE 22 - (1) Yönetim kurulu gerektiğinde Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, gerekli görülen bölgelerde Gençlik ve Spor İl Müdürleri ile istişarede bulunarak (Mülga ibare: 14/04/2010-27552 S.R.G. Yön/16.mad.) , illerde Herkes İçin Spor il temsilcisi veya yeteri kadar personelden oluşan Federasyon temsilcilikleri kurabilir. Bunlara ek olarak il düzenleme kurulları oluşturabilir. Kurulacak yurt içi teşkilatın kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri yönetim kurulunun çıkaracağı talimat ile düzenlenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Seçim İşleri

    Genel kurulun toplantıya çağrılması

    MADDE 23 - (1) Genel kurul toplantıları, Federasyonun merkezi olan Ankara'da yapılır.

    (2) Genel kurul gündemi, toplantı tarihi ve yeri toplantı tarihinden en az otuz gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilanen duyurulur.

    (3) Genel kurul çağrısı, toplantı gündemi, faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı toplantıdan en az onbeş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden üyelere duyurulur.

    Genel kurul üyelerinin listesi

    MADDE 24 - (1) Genel kurula katılma hakkını kazanmış üyelerin listesi Federasyon tarafından hazırlanır. Üye listesinde, üyelerin adı, soyadı, temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir. Üye listesi, Genel kurul tarihinden otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir.

    (2) Listenin ilan edildiği tarihten itibaren onbeş gün içerisinde listeye itiraz edilebilir. Üye listesine itiraz Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve bir gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç gün içerisinde kesin karar verir. Divan oluştuktan sonra Genel kurul çalışmaları ile ilgili her türlü itiraz, Divan tarafından çözülür.

    (3) Genel kurul toplantısına ilişkin işlemler üye listesine göre yürütülür.

    (4) Genel kurula üye seçmek hakkına sahip olan kurum, kuruluş ve dernekler, fesih yada başka nedenlerle öz varlıklarını ya da niteliklerini kaybettiklerinde, üye seçme hakkını da kaybederler.

    (5) Üyeliğin istifa, ölüm, ihraç gibi sebeplerle sona ermesi halinde, yerine yeni üye belirlenir. Yeni üye, eskisinin kalan süresini tamamlar.

    Toplantı ve karar yeter sayısı

    MADDE 25 - (1) Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılımı gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı takip eden günde katılan üyelerle çoğunluk aranmaksızın yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı, seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

    (2) (Mülga fıkra: 14/04/2010-27552 S.R.G. Yön/16.mad.)

    Toplantıya katılma ve çoğunluğun tespiti

    MADDE 26 - (1) Federasyon, genel kurul üyeliği sıfatını kazanan kişiler adına genel kurul üyeliği belgesi düzenler ve bunları toplantı salonuna girişte imza karşılığı üyelere teslim eder.

    (2) Toplantı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı, Federasyon Başkanı veya onun görevlendireceği Başkan vekili veya yönetim kurulu üyesinin, üye listesini incelemesi ve katılanların miktarını belirlemesi ile tespit edilir.

    Genel kurul başkanlık divanının oluşturulması

    MADDE 27 - (1) Genel kurul toplantısı, Federasyon Başkanının veya görevlendireceği Başkan vekili veya Yönetim Kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra Genel kurul Başkanlık Divanı oluşturulur.

    (2) Başkanlık Divanı; Başkan, Başkan yardımcısı, iki yazman üye ve seçim işlerinde görev yapacak iki üyeden oluşur. Divanın oluşumu, seçim ile gerçekleştirilir. Divan Başkanlığı seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Başkanlık Divanı üyeleri genel kurul delegesi olmak zorundadır.

    (3) Genel kurul, çalışmalarını kolaylaştırmak için belirli görevlerde yardımcı olmak üzere komisyonlar kurabilir.

    Başkanlık divanının görev ve yetkileri

    MADDE 28 - (1) Başkanlık Divanı, Ana Statü ve Çerçeve Statü hükümleri çerçevesinde toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

    (2) Toplantı tutanakları, Divan Başkanı ve Divan Kurulu üyeleri ile birlikte toplantının sonunda imzalanır.

    (3) Tutanakların birer kopyası genel kurul sonunda, Genel Müdürlük gözlemcisi ve Federasyona teslim edilir.

    (4) Başkanlık Divanı, görüşmelerin güven ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Düzeni sürekli olarak bozanlar hakkında da toplantıdan çıkarma kararı alınması için, Genel kurulun oylamasına başvurabilir.

    (5) Genel kurulun oy çokluğu ile aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan üye, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

    Gündemin tespiti ve görüşmeler

    MADDE 29 - (1) Divan Başkanı, daha önce çağrı yazısında duyurulmuş olan gündemi Genel kurula açıklar.

    (2) Gündeme, Çerçeve Statü ve Ana Statüye aykırı olmayan maddeler eklenmesine ilişkin öneriler, en az on üyenin imzalanmış yazılı başvuruları ile yapılabilir. Bu öneriler açık oya sunulur, kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu nitelikteki gündem maddeleri, daha önce ilan edilen maddelerin görüşülüp karara bağlanmasından sonra görüşülür.

    (3) Gündem maddesi hakkında söz isteyen genel kurul üyeleri, yazılı başvurularını Divan Başkanlığına iletirler. Divan Başkanlığı, talepleri gündem sırasını dikkate alarak düzenler. Üye sırasını başkasına bırakabilir. Bu durumda sırasını bıraktığı üyenin sırası gelince konuşabilir.

    (4) Divan Başkanı, konuşma taleplerinin sayısını dikkate alarak genel kurul oylamasına sunar ve konuşma süreleri Genel kurulca belirlenir.

    (5) Genel kurulda, üyelerin Federasyon işlemlerine ilişkin sorularını yönetim kurulu ya da denetleme kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

    (6) Karşı söz hakkının kullanılması sebebi ile görüşmelerin uzaması halinde, sıradaki konuşmalar tamamlanmadan görüşme yeterliliği oylamasına geçilebilir. En az on üyenin yazılı başvurusu halinde Divan Başkanlığı önergeyi işleme koyar. Önerge, söz hakkı olanların adları okunmak ve bunların söz haklarının saklı olduğu açıklanmak suretiyle önerge lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra Genel kurul oyuna sunulur. Kabulü halinde o gündem maddesi ile ilgili konuşmalar bitirilir.

    (7) Divan Başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken, tarafsızlık ilkesine aykırı açıklama yapamaz.

    Kurullara aday olma

    MADDE 30 - (1) Federasyon Başkanı ile Yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyeliği için adayların genel kurul üyesi olması şartı aranmaz.

    Seçim listesinin ve oy pusulalarının düzenlenmesi

    MADDE 31 - (2) (Değişik fıkra: 14/04/2010-27552 S.R.G. Yön/15.mad.) Başkanlık seçimi, yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi ile birlikte yapılır. Oylamada başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurullara münferit aday olunmaz. Seçimde en yüksek oyu alan başkan ve listesi seçilmiş sayılır. Oyların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise, Başkan ve seçimle göreve gelen kurullar kura ile belirlenir.

    (2) Seçimler, başkan adayları ve listelerinin bir bütün olarak oylanması şeklinde yapılır.

    Başkan adaylarına söz verilmesi

    MADDE 32 - (1) Divan Başkanı; Başkan adaylarına, istekleri halinde ad çekme suretiyle tespit edeceği sırada söz hakkı verir.

    (2) Konuşma süresi 30 dakikadan uzun olamaz. Aday sayısının dörtten fazla olması durumunda bu süre Genel kurul tarafından azaltılabilir. Adaylar kendi sürelerini başka adaylara devredemez.

    (3) Başkan adayları dört yıllık faaliyet programları ve mali bütçelerini Genel kurula yazılı olarak sunmak zorundadırlar.

    (4) Her sandık başında; başkan adaylarının, adını Divan Başkanına bildirdikleri Genel kurul üyesi birer gözlemci bulunabilir.

    Seçimlerin yapılması

    MADDE 33 - (1) Seçimlerde gizli oy, açık tasnif ilkesi uygulanır.

    (2) Her üye, divan başkanının görevlendireceği divan üyesinden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve oy verme kabinine gider. Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki "evet" mührünü basmak suretiyle oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret konulamaz.

    (3) Üyeler bu şekilde oylarını kullandıktan sonra genel kurul listesini imzalarlar. (Mülga cümle: 14/04/2010-27552 S.R.G. Yön/16.mad.)

    Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi ve tutanak düzenlenmesi

    MADDE 34 - (1) Genel kurula katılan tüm üyelerin oylarını kullanmalarından sonra sandıklar kapatılır.

    (2) Divan Başkanının denetim ve gözetiminde, aday ve gözlemcilerinin huzurunda sandıklar açılır. Zarflar sayılır ve oy kullanan üye sayısı ile zarf sayısının eşit olup olmadığı tespit edilir, zarf sayısı fazla ise Divan Başkanı tarafından fazlalık sayısındaki zarf rasgele seçilir ve fazla zarflar açılmadan imha edilir.

    (3) Oyların tasnifinde oy pusulaları sayılır. Bir zarfın içinden aynı oy pusulasından birden fazla çıktığında, bunların biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Zarftan çıkan diğer oy veya oylar imha edilir. Bir zarfın içinden değişik iki ya da daha fazla oy pusulası çıktığında bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

    (4) Divan Başkanı seçim sonuçlarını genel kurul üyelerine açıklar. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra Divan Başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Mali Hükümler

    Federasyon bütçesi

    MADDE 35 - (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulunca mali yıla göre düzenlenerek, Genel kurulun onayından sonra uygulamaya konur.

    (2) Bütçede, Federasyonun gelir ve giderleri, yapılacak faaliyetler, bunlara ayrılacak ödenek, personele ve diğer görevlilere verilecek ücretler, kurulların masrafları ile diğer yönetim ve hizmet giderleri, bilanço esasına ve yönetim kurulunca hazırlanacak bütçe talimatına göre belirlenir.

    (3) Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmeye, tahsilatları sağlamaya Federasyon Başkanı yetkilidir. Federasyon Başkanı bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydı ile Başkan vekiline devredebilir. Harcama belgelerinin Başkan ve Genel Sekreter, Başkan ve Başkan vekili veya Başkan vekili ve Genel Sekreter tarafından imzalanması gerekmektedir.

    (4) Federasyon bütçesinin en az yüzde onbeşi eğitim, altyapı ve kulüplere yardım olarak ayrılır.

    Federasyonun gelirleri

    MADDE 36 - (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:

    a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.

    b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak.

    c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar.

    ç) Sporcu ve antrenörlerin tescil, vize ücretleri.

    d) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak faaliyet yayınlarından ve her türlü basın ve yayın organları ile yapacakları sözleşmelerden elde ettikleri gelirlerin %10'u ile faaliyetlerin televizyon ve radyo yayınlarından elde edilecek gelirler.

    e) Faaliyet gelirlerinin kesintilerden sonra kalan net meblağ.

    f) Sponsorluk gelirleri.

    g) Reklâm, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.

    ğ) Ceza ve itiraz gelirleri.

    h) Yardım ve bağışlar.

    ı) Kira ve işletme gelirleri.

    i) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.

    j) Diğer gelirler.

    (2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.

    (3) Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

    Federasyonun giderleri

    MADDE 37 - (1) Federasyon, görevlerini yerine getirebilmek için bütçe esasları çerçevesinde gerekli bütün harcamalarını yapar.

    (2) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul malları bütçe esasları ve Genel kurul kararları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık kurmaya, gayri menkulleri üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve bağış kabulüne, gerektiğinde Herkes İçin Spor malzemeleri ithal etmeye, nakitlerini Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir.

    (3) Harcamalarla ilgili usul ve esaslar, Yönetim Kurulunca çıkarılacak talimatta belirtilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Genel Müdürlükle ilişkiler

    MADDE 38 - (1) Federasyon ihtiyacı halinde, Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan menkul veya gayri menkullerin bedelsiz olarak kırk dokuz yıl süre ile tahsisi için başvurur. Tahsisin süresi, konusu, başka federasyonlar veya Genel Müdürlük tarafından kullanılıp kullanılamayacağı, kullanımındaki gayri menkullerin ortak kullanımı halinde, bakım onarım masrafları ve tesislerde istihdam edilecek personelin niteliği, özlük hakları ile Genel Müdürlük personelinden faydalanma usul ve esasları Genel Müdürlük ile Federasyon arasında yapılacak protokol ile tespit olunur.

    (2) Bu protokolde, Genel Müdürlük personelinden, kimlerin, hangi şartlarda ve ne kadar süre ile Federasyonda çalıştırılacağı, tesislerin hangilerinden ne şartlarla Federasyonun veya kulüplerin yararlanabileceği gösterilir.

    (3) Genel Müdürlükçe tahsis edilen menkul ve gayri menkuller tahsis amacı dışında kullanılamaz, kullanıldığının tespiti halinde tahsis iptal edilir.

    (4) Ödül ve Sponsorluk işlemleri, 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi ile bu maddeye istinaden çıkarılan yönetmelikler hükümleri çerçevesinde yürütülür.

    (5) Federasyon lisanslı sporcu ve spor kulüplerine ait istatistiki bilgileri içeren formları hazırlayarak iki ayda bir Genel Müdürlüğe gönderir.

    Kulüpler

    MADDE 39 - (1) Herkes İçin Spor kulüpleri ve merkezleri Federasyon tarafından tescil edilir. Herkes İçin Spor faaliyetinde bulunan kulüpler ve merkezler, Federasyon Yönetim Kurulunun belirleyeceği tescil şart ve esaslarını yerine getireceğini taahhüt edip, tescil ücretini ödedikten sonra tescil edilir ve belgesi verilir.

    Herkes İçin Spor kulüplerinin devri ve şirketleşme

    MADDE 40 - (1) Herkes İçin Spor dalında faaliyet gösteren kulüpler, Herkes İçin Spor şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları yerden başka yere nakilleri yapılamaz. Devirlerde sporun yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu Ana Statüde belirlenen esaslara ve Yönetim Kurulunca konulacak kurallara uyulması zorunludur.

    Yayınların düzenlenmesi

    MADDE 41 - (1) Herkes İçin Spor faaliyetlerinin televizyon, radyo ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına Yönetim Kurulu yetkilidir.

    (2) Bu yetki kullanılırken, sporun, kulüplerin ve Federasyonun yararları ön planda tutulur.

    Talimatlar

    MADDE 42 - (1) Ana Statü ile belirlenen konularda çıkarılacak olan talimat ile diğer alt düzenleyici işlemler, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir. Ancak, ödül ve yardım talimatları Genel kurulun onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen ve Genel kurulca onaylanan talimatlar ile diğer mevzuat Genel Müdürlüğün ve Federasyonun internet sayfalarında yayınlanarak yürürlüğe girer.

    Bakanlığın gözetim ve denetimi

    MADDE 43 - (1) Federasyonun her türlü faaliyet ve işlemleri Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir.

    (2) Denetim sonucunda, görevi başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya Yönetim Kurulu üyeleri hakkında karar alınmak üzere Bakan, Genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

    İhtilafların çözümü

    MADDE 44 - (1) Federasyonun denetimine ilişkin hususlar hariç olmak üzere, Genel Müdürlük ile Federasyon arasında çıkacak her türlü ihtilaf, Tahkim Kurulunca belirlenecek bir üyenin başkanlığında, Genel Müdürlük ve Federasyonca görevlendirilecek üçer kişiden oluşturulacak komisyon tarafından görüşülerek kesin karara bağlanır.

    Yürürlük

    MADDE 45 - (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    MADDE 46 - (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar